Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1 la norme

UNITATEA

SC COTOFANA SRL

Str.AL I CUZA

nr.41.,bl....,sc....,et....,ap...,

sectorul/judeţul.VALCEA

Codul fiscal RO2545179

Contul RO30RNCB0265113437970001-BCR HOREZU

Trezoreria HOREZU RO75TREZ6745069XXX000136

Nr. 247./09.12.2020

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor.NOV

┌────┬────────────┬────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Seria şi │Seria şi │ │
│ │Numele şi │ │ │numărul │numărul │ │
│Nr. │prenumele │CNP │CNP*)│certificatului│certificatului│Codul │
│crt.│asiguratului│asigurat│copil│de concediu │de concediu │indemnizaţiei│
│ │ │ │ │medical │medical │ │
│ │ │ │ │ │iniţial │ │
DRAGOMIR 2871210384793 CCMAO 08
MARIA 0468293
MIRABELA
GHINCEA 1951109384789 CCMAO 07
ALEXANDRU 2705332
GABRIEL

Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

Director,
(Administrator)
CAPITANU CONSTANTIN

Director economic,
DARVARESCU VASILE
──────────
*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au
codul de indemnizaţie 09.