Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ghidul absolventului
pentru pregătirea
proiectului de diplomă/ lucrării de licenţă/ lucrării de
dizertaţie

2010

Revizie Întocmit Verificat Aprobat


Nume si Data Nume si Data Nume si Data
prenume prenume prenume
1 M. Stanciu 30.11.2009 C. Vertan 14.12.2009 T. Petrescu 13.1.2010
C. Vertan
2 M. Stanciu 01.04.2010 C. Vertan 18.05.2010 T. Petrescu 19.05.2010
C. Vertan
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ghidul absolventului

pentru pregătirea
proiectului de diplomă/ lucrării de licenţă/ lucrării de
dizertaţie

2010

OBIECTUL GHIDULUI
Obiectul acestui ghid constă în descrierea etapelor de parcurs şi a cerinţelor necesare pentru
realizarea, predarea şi susţinerea lucrării de absolvire (proiect de diplomă/ lucrare de licenţă/ proiect
de dizertaţie) pentru studenţii specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi
programelor de master din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti.
DOMENIUL DE APLICARE
Acest ghid se aplică proiectelor de diplomă, lucrărilor de licenţă şi lucrărilor de dizertaţie
realizate de absolvenţii tuturor specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi
programelor de master din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, începând cu anul şcolar 2009/2010.
TERMENI FOLOSIŢI
In acest ghid ne vom referi la proiectul de diplomă, lucrarea de licenţă, lucrarea de
dizertaţie a studenţilor specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi
programelor de master din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti cu termenul generic de lucrare.

ETAPE PRINCIPALE IN ELABORAREA LUCRĂRII DE ABSOLVIRE


In cele ce urmează vom detalia cronologic principalele etape de parcurs şi a cerinţelor ce le
sunt asociate.
1. Alegerea coordonatorului şi a temei
Absolventul îşi alege de regulă tema şi coordonatorul (îndrumătorul) la începutul penultimului
semestru de studiu al ciclului de învăţământ.
Pentru absolvenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul
Universităţii Politehnica din Bucureşti, începând cu anul şcolar 2009/2010, este obligatoriu ca
îndrumătorul să fie cadru didactic din catedrele facultăţii. In cazul în care îndrumătorul ales face
parte din altă catedră a Universităţii Politehnica din Bucureşti sau nu are norma în cadrul
Universităţii Politehnica din Bucureşti, acest îndrumător va fi secondat de un cadru didactic din
cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Tema lucrării şi cerinţele de bază ale acesteia sunt consemnate în fişa tip “Tema lucrării”, ce se
semnează atât de îndrumător cât şi de absolvent. Modelul acestei fişe tip este prezentat în Anexele 1
– 4 (pentru absolvenţi ai ciclului de lungă durată, absolvenţi ai ciclului de licenţă şi absolvenţi ai
ciclului de master).

Absolventul şi coordonatorul vor colabora pentru realizarea lucrării în forma şi conţinutul stabilite
prin prezentul ghid şi prin formularul “Tema lucrării”. Colaborarea dintre absolvent şi coordonator
poate fi statuată şi prin documente suplimentare (privind drepturile de proprietate intelectuală,
împrumutul de material documentar, etc.) realizate prin acordul ambelor părţi.

Anexa 1: Fişa tip “Tema proiectului de diplomă”

Anexa 2: Fişa tip “Tema lucrării de licenţă”

Anexa 3: Fişa tip “Tema lucrării de dizertaţie”

Anexa 4: Catedrele coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de


studii de licenţă şi specializărilor de master.

2. Redactarea lucrării
Anexa 5 prezintă o serie de indicaţii privind tehnoredactarea lucrării.

Coperta lucrării va avea o formă fixă, descrisă în anexele 6 – 8 (pentru proiecte de diplomă, lucrări
de licenţă şi lucrări de dizertaţie).

Respectarea formatului descris în acest ghid este obligatorie.

Anexa 5: Ghid de tehnoredactare

Anexa 6: Coperta tip “Proiect de diplomă”

Anexa 7: Coperta tip “Lucrare de licenţă”

Anexa 8: Coperta tip “Lucrare de dizertaţie”

3. Inscrierea pentru susţinere lucrării


Inscrierea pentru susţinerea lucrării se face la secretariatul Facultăţii de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, la datele anunţate, şi constă din completarea
formularului standard impus de Universitatea Politehnica din Bucureşti împreună cu semnăturile şi
vizele aferente (îndrumător lucrare, vize servicii UPB şi biblioteci UPB, etc...). De asemenea,
secretariatul solicită şi depunerea unor acte, copii de acte şi fotografii.
Suplimentar înscrierii de la secretariatul facultăţii, absolvenţii se vor înscrie la comisiile de susţinere
de la fiecare program de studiu/ specializare. Aceste comisii îşi desfăşoară activitatea în cadrul
catedrelor ce coordonează programele de studii (aşa cum sunt prezentate în Anexa 4), iar înscrierea
se face la datele anunţate. Comisiile de susţinere stabilesc data, ora şi locaţia prezentărilor
individuale ale absolvenţilor.

În ziua programată pentru susţinere, se poate preciza în mod garantat doar ora de începere a primei
examinări. Ora exactă de începere pentru fiecare absolvent depinde de timpul de examinare
(variabil, în funcţie de temă şi de modul de răspuns la întrebări) a absolvenţilor precedenţi.

4. Predarea lucrării
Lucrarea se predă simultan în formă tipărită şi în formă electronică.

Sub formă tipărită, la conducător, lucrarea se predă într-un singur exemplar până la data anunţată
conform calendarului. Forma tipărită a lucrării conţine obligatoriu Declaraţia de onestitate
academică, prezentată în Anexa 9.

Sub formă electronică, la conducător, lucrarea se predă conform următoarelor reguli:


• Absolventul va crea un singur document PDF care să conţină integral textul proiectului
(de la prima pagină pînă la ultima anexă inclusiv) şi care să corespundă întocmai cu
varianta tipărită
• Formularul de înscriere, cu toate semnăturile, precum şi declaraţia pe proprie
răspundere, semnată, vor fi scanate şi introduse în PDF, în ordine, în poziţiile specificate
• Fişierul va fi numit: Nume_Prenume1[_Prenume2...].pdf şi va fi scris pe un CD, în
directorul rădăcină al CD-ului; pe CD (nu pe plicul acestuia) vor fi scrise cu litere de
tipar numele, prenumele, grupa absolventului, anul absolvirii
• În funcţie de cererile conducătorului, absolventul poate include pe CD, în directoare
separate, alte materiale: textul documentului Word, prezentarea, codul sursă, fişiere
asociate cablajului imprimat, fotografii, etc. În directorul rădăcină nu se va afla nici un
alt fişier, cu excepţia celui PDF.
• CD-ul va fi lipit pe faţa interioară a copertei spate a proiectului tipărit.

Anexa 9: Declaraţie de onestitate academică

5. Prezentarea lucrării
Absolvenţii prezintă îşi prezintă lucrările în faţa comisiei corespunzătoare programului de studiu/
specializării absolvite.

Absolvenţii vor fi anunţati asupra datei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în
faţa comisiei. Cadrul didactic coordonator îl va însoţi pe absolvent. Neprezentarea absolventului la
data şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.

a. Modul de prezentare:
• absolventul va face o prezentare multimedia a proiectului, concepută în Microsoft
PowerPoint sau alt program echivalent, şi o va prezenta folosind un videoproiector
• ulterior, în cazul în care proiectul a cuprins realizarea unei machete şi/sau a unui software,
absolventul va demonstra funcţionarea acesteia/acestuia

b. Timp maxim de prezentare:


• Prezentarea pe videoproiector: maxim 10 minute.
• Demonstraţia practică a machetei/programului: maxim 5 minute; absolventul va pregăti în
prealabil macheta/programul astfel încât să reducă la maxim timpul necesar iniţializării şi
punerii în funcţiune.
• Aceşti timpi pot fi extinşi oricît la cererea comisiei

c. Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul
şi conţinutul proiectului de licenţă, metodologia şi resursele folosite, precum şi cunoştinţele
generale şi de specialitate, asociate domeniului. Timpul maxim alocat întrebărilor şi
răspunsurilor este la latitudinea membrilor comisiei.

Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia:

− prezentarea se va face folosind un videoproiector şi un calculator pus la dispoziţie de


facultate, cu opţiunea folosirii propriului laptop al absolventului. În cazul în care se foloseşte
calculatorul facultăţii, absolventul se va interesa în prealabil în ce format să aducă
prezentarea.
− în prezentare se va minimiza teoria folosită în proiect şi se va maximiza tot ce reprezintă
contribuţii ale absolventului: experimentele şi/sau simulările făcute (împreună cu
interpretarea rezultatelor acestora), descrierea machetei şi/sau a software-ului elaborat (dacă
este cazul), problemele apărute (precum şi modul de soluţionare), etc. Timpul de prezentare
a fost explicit ales foarte scurt, pentru a forţa absolventul să se concentreze asupra acestor
aspecte, şi să nu transforme prezentarea într-o prelegere teoretică despre domeniul studiat;
− prezentarea va conţine minim10 diapozitive (slide-uri);
− slide-ul de titlu va conţine cel puţin titlul proiectului, numele absolventului şi numele
cadrului didactic coordonator;
− slide cu cuprinsul prezentării;
− un slide introductiv, cuprinzând o prezentare generală (imagine de ansamblu, diagramă etc)
a domeniului, pe care să se ilustreze încadrarea proiectului, şi să se clarifice în ce constau
contribuţiile autorului.
− slide-urile cu text, liste, tabele, figuri
− 1-2 slide-uri pentru rezultate finale şi concluzii
− slide-urile nu vor conţine prea mult text, ci mai ales idei principale, figuri şi grafice;
absolventul nu va citi informaţia de pe slide.

6. Evaluarea lucrării şi a susţinerii


Comisia de susţinere evaluează lucrarea ţinând seama de următoarele aspecte:

• Evaluarea calităţii proiectului/cercetării întreprinse


• Respectarea regulilor de structurare şi redactare a proiectului conform prezentului Ghid
• Prezentarea proiectului şi răspunsul la întrebările legate de acesta
• Răspunsurile la întrebările din cunoştinţele generale
Anexa 1

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti


Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Catedra * (conform anexei 4)
Aprobat Şef de Catedră*:

Prof. Dr. Ing. ________________

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ


a studentului (nume, iniţiala tatălui, prenume, grupă)____________________________

1. Titlul temei:

2. Date iniţiale pentru proiectare:

3. Conţinut memoriu: capitole, anexe, planşe,

4. Forme de prezentare: memoriu scris (1 exemplar – a se vedea ghidul de redactare şi


prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie) CDROM cu varianta electronică în format PDF a
memoriului (a se vedea ghidul de predare a lucrării de licenţă/dizertaţie), suport pentru
prezentarea orală (slide-uri retroproiector, prezentare video proiector, planşe, a se vedea ghidul
de prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie)

5. Contribuţia studentului: realizare model experimental/ realizare practică/ simulare/


proiectare/ dezvoltare software/ etc...

7. Locul de desfăşurare a activităţii: UPB/ ....

8. Mijloacele materiale puse la dispoziţie de: UPB/ student/ ...

9. Realizarea/ proiectul rămân în proprietatea: UPB/ student/ ...

10. Data eliberării temei:

CONDUCĂTOR LUCRARE: STUDENT:

Titlu Prenume NUME Prenume NUME


Anexa 2
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti
Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Catedra * ____________________________________________
Aprobat Şef de Catedră *:

Prof. Dr. Ing. ________________

TEMA LUCRĂRII DE LICENŢĂ


a studentului (nume, iniţiala tatălui, prenume, grupă)____________________________

1. Titlul temei:

2. Date iniţiale pentru proiectare:

3. Conţinut memoriu: capitole, anexe, planşe,

4. Forme de prezentare: memoriu scris (1 exemplar – a se vedea ghidul de redactare şi


prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie) CDROM cu varianta electronică în format PDF a
memoriului (a se vedea ghidul de predare a lucrării de licenţă/dizertaţie), suport pentru
prezentarea orală (slide-uri retroproiector, prezentare video proiector, planşe, a se vedea ghidul
de prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie)

5. Contribuţia studentului: realizare model experimental/ realizare practică/ simulare/


proiectare/ dezvoltare software/ etc...

7. Locul de desfăşurare a activităţii: UPB/ ....

8. Mijloacele materiale puse la dispoziţie de: UPB/ student/ ...

9. Realizarea/ proiectul rămân în proprietatea: UPB/ student/ ...

10. Data eliberării temei:

CONDUCĂTOR LUCRARE: STUDENT:

Titlu Prenume NUME Prenume NUME


Anexa 3
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti
Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Catedra * ____________________________________________

Aprobat Coordonator program master:

Titlu Prenume NUME

TEMA LUCRĂRII DE DIZERTAŢIE


a masterandului (nume, iniţiala tatălui, prenume, grupă)____________________________

1. Titlul temei:

2. Date iniţiale pentru proiectare:

3. Conţinut memoriu: capitole, anexe, planşe,

4. Forme de prezentare: memoriu scris (1 exemplar – a se vedea ghidul de redactare şi


prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie) CDROM cu varianta electronică în format PDF a
memoriului (a se vedea ghidul de predare a lucrării de licenţă/dizertaţie), suport pentru
prezentarea orală (slide-uri retroproiector, prezentare video proiector, planşe, a se vedea ghidul
de prezentare a lucrării de licenţă/dizertaţie)

5. Contribuţia studentului: realizare model experimental/ realizare practică/ simulare/


proiectare/ dezvoltare software/ etc...

7. Locul de desfăşurare a activităţii: UPB/ ....

8. Mijloacele materiale puse la dispoziţie de: UPB/ student/ ...

9. Realizarea/ proiectul rămân în proprietatea: UPB/ student/ ...

10. Data eliberării temei:

CONDUCĂTOR(I) LUCRARE: MASTERAND:

Titlu Prenume NUME Prenume NUME


Anexa 4

Catedrele coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată,


programelor de studii de licenţă şi specializărilor de master

Proiect de diplomă
* Catedra/ Şeful catedrei coordonatoare a specializării de studii universitare de lungă durată
Specializarea Catedra coordonatoare Şef de catedră
ISC, II, IFIA, EA, EIM, Electronică Aplicată şi Ingineria Prof. Dr. Ing. D. A. Stoichescu
EII Informaţiei
CRO, CMS, CTD, Telecomunicaţii Prof. Dr. Ing. S. Ciochină
CNMSHiFi, CTS, RST
SCM, ISM Dispozitive, Circuite şi Aparatură Prof. Dr. Ing. A. Rusu
Electronică
IM-IEC, OE Tehnologie şi Fiabilitate Prof. Dr. Ing. P. Şchiopu

Lucrare de licenţă
* Catedra/ Şeful catedrei coordonatoare a programului de studii de licenţă
Programul de studii Catedra coordonatoare Şef de catedră
Ingineria Informaţiei (CTI – INF) Electronică Aplicată şi Ingineria Prof. Dr. Ing. D. A.
Informaţiei Stoichescu
Electronică Aplicată (ETC – Electronică Aplicată şi Ingineria Prof. Dr. Ing. D. A.
ELA) Informaţiei Stoichescu
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Prof. Dr. Ing. S. Ciochină
Telecomunicaţii (ETC – TST)
Reţele şi Software de Telecomunicaţii Prof. Dr. Ing. S. Ciochină
Telecomunicaţii (ETC – RST)
Microelectronică, Optoelectronică Dispozitive, Circuite şi Prof. Dr. Ing. A. Rusu
şi Nano (ETC – MON) Aparatură Electronică
Inginerie Economică în domeniul Tehnologie şi Fiabilitate Prof. Dr. Ing. P. Şchiopu
electric, electronic şi energetic
(IEC – IMG)

Lucrare de dizertaţie master universitar

* Catedra/ Coordonator a programului de master


Programul de studii de tip program Coordonator Catedra
master universitar
Electronică şi informatică aprofundare Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
aplicată (3 semestre) Constantin Ingineria Informaţiei
Rădoi
Electronică medicală şi aprofundare Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
tehnologia informaţiei (3 semestre) Rodica Ingineria Informaţiei
medicale Strungaru
Microsisteme aprofundare Prof. Dr. Ing. Dispozitive, Circuite şi
(3 semestre) Gheorghe Aparatură Electronică
Brezeanu
Advanced Microelectronics aprofundare Prof. Dr. Ing. Dispozitive, Circuite şi
(în limba engleză) (3 semestre) Mircea Bodea Aparatură Electronică
Microelectronică şi aprofundare Prof. Dr. Ing. Dispozitive, Circuite şi
nanoelectronică (3 semestre) Anca Aparatură Electronică
Manolescu
Optoelectronică aprofundare Prof. Dr. Ing. Tehnologie şi Fiabilitate
(3 semestre) Paul Şchiopu
Circuite şi sisteme integrate aprofundare Conf. Dr. Ing. Telecomunicaţii
de comunicaţii (3 semestre) Remus
Cacoveanu
Comunicaţii mobile aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
(3 semestre) Octavian Fratu
Tehnologii software avansate aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
pentru comunicaţii (3 semestre) Eugen Borcoci
Comunicaţii multimedia aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
(3 semestre) Cristian
Negrescu
Managementul serviciilor şi aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
reţelelor (3 semestre) Grazziela
Niculescu
Prelucrarea digitală a aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
semnalelor în telecomunicaţii (3 semestre) Silviu
Ciochină
Reţele integrate de aprofundare Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
telecomunicaţii (3 semestre) Victor
Croitoru
Ingineria calităţii şi siguranţei aprofundare Prof. Dr. Ing. Tehnologie şi Fiabilitate
în funcţionare în electronică (3 semestre) Ioan Bacivarov
şi telecomunicaţii
Tehnici avansate pentru aprofundare Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
imagistica digitală (3 semestre) Constantin Ingineria Informaţiei
Vertan
Sisteme inteligente şi vederea aprofundare Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
artificială (3 semestre) Victor Emil Ingineria Informaţiei
Neagoe
Ingineria informaţiei şi a aprofundare Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
sistemelor de calcul (3 semestre) Felicia Ionescu Ingineria Informaţiei
Heterotehnologii în industria cercetare Prof. Dr. Ing. Tehnologie şi Fiabilitate
electronică (3 semestre) Paul Svasta
Tehnologii integrate avansate interdisciplinar Conf. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
în electronica auto (4 semestre) Alexandru Ingineria Informaţiei
Vasile
Telecomunicaţii complementar Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
(4 semestre) Simona
Halunga
Tehnologia informaţiei complementar Conf. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
(4 semestre) Mihai Ingineria Informaţiei
Alexandru
Ciuc
Lucrare de dizertaţie master post-universitar
* Catedra/ Coordonator a programului de master
Programul de studii de tip program Coordonator Catedra
master post-universitar
Ingineria sistemelor de calcul postuniversitar Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
(3 semestre) Felicia Ionescu Ingineria Informaţiei
Electronică şi informatică postuniversitar Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
medicală (3 semestre) Rodica Ingineria Informaţiei
Strungaru
Imagini Forme şi Inteligenţă postuniversitar Prof. Dr. Ing. Electronică Aplicată şi
Artificială (3 semestre) Victor Neagoe Ingineria Informaţiei
Advanced Microelectronics postuniversitar Prof. Dr. Ing. Dispozitive, Circuite şi
(în limba engleză) (3 semestre) Mircea Bodea Aparatură Electronică
Ingineria Calităţii şi postuniversitar Prof. Dr. Ing. Tehnologie şi Fiabilitate
Fiabilităţii (3 semestre) Ioan Bacivarof
Microsisteme postuniversitar Prof. Dr. Ing. Dispozitive, Circuite şi
(3 semestre) Gheorghe Aparatură Electronică
Brezeanu
Optoelectronică postuniversitar Prof. Dr. Ing. Tehnologie şi Fiabilitate
(3 semestre) Paul Şchiopu
Comunicaţii Radio, postuniversitar Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
Microunde şi Fibre Optice (3 semestre) Ioan
(RMCO) Marghescu
Reţele de telecomunicaţii postuniversitar Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
(RTc) (3 semestre) I. Bănică
Prelucrarea numerică a postuniversitar Prof. Dr. Ing. Telecomunicaţii
semnalelor (PNS) (3 semestre) Silviu
Ciochină
Anexa 5 
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ghid pentru tehnoredactarea lucrărilor de licenţă/ dizertaţie şi proiectelor de


licenţă

Partea 1: Structura proiectului de licenţă/ dizertaţie

Proiectul de licenţă este structurat pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:

a. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a proiectului de licenţă
sunt prezentate în Anexa1.

b. Formular de înscriere a temei proiectului - este unul din exemplarele formularului de


înscriere, depus de către student la secretariatul catedrei în momentul înscrierii, şi ridicat
după ce a fost semnat de către şeful de catedră. Conţine informaţii despre titlul şi conţinutul
proiectului, despre absolvent şi conducător. Formularul semnat se va scana şi se va
introduce în documentul PDF unic.

c. Declaraţie pe propria răspundere – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria


răspundere a absolventului, datată şi semnată în original. Conţinutul declaraţiei este
prezentat în Anexa2. Declaraţia semnată se va scana şi se va introduce în documentul PDF
unic.

d. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor
capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol;

e. Lista figurilor şi lista tabelelor – opţional – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri
(imagini, grafice) şi/sau tabele numeroase, acestea pot fi prezentate, imediat după cuprins,
sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi
numărul paginii la care se află acesta;

f. Lista acronimelor – se vor lista, în ordine alfabetică, toate acronimele folosite în text,
împreună cu semnificaţia iniţialelor şi traducerea în limba română (dacă este cazul);

g. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate al temei (dacă este
cazul), obiectivele generale ale proiectului, metodologia folosită, şi va rezuma contribuţia
studentului şi rezultatele obţinute;

h. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine capitole numerotate crescător;

i. Concluziile proiectului – în această parte a proiectului de licenţă se regăsesc cele mai


importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare,
precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile
proiectului nu se numerotează ca şi capitol;
j. Bibliografie – va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru
redactarea proiectului de licenţă şi care au fost citate în text;

k. Anexe (dacă este cazul) – acestea se numerotează în ordine crescătoare. Fiecare anexă se va
menţiona cel puţin o dată în textul proiectului. Tipic, în anexe se includ codul sursă scris de
absolvent, scheme şi fotografii ale machetei/cablajului (dacă există), anumite grafice (dacă
sunt prea numeroase pentru a fi listate direct în cadrul capitolelor), etc.

Partea 2: Reguli de redactare a proiectului de licenţă

Pentru redactarea proiectului se va folosi un program de tehnoredactare (exemple: Microsoft Word,


LaTeX , Open Office). Formatul lucrării va fi A4, numărul total de pagini (inclusiv anexele) fiind
între 40 şi 80 (pentru lucrarea de licenţă) şi între 60 şi 100 (pentru lucrarea de dizertaţie), cu
următoarele elemente:

a. Limba de redactare: Se va utiliza obligatoriu limba română, împreună cu diacriticele


specifice (ă, î, â, ş, ţ). Prin excepţie, proiectele realizate în cadrul unor stagii/burse la
facultăţi din străinătate sau în cadrul unor firme de specialitate din ţară sau străinătate,
efectuate în ultimul semestru universitar, şi având ca scop pregătirea proiectului în
străinătate, urmată de dubla sa susţinere la facultatea respectivă şi la ETTI, pot fi redactate
în limba străină respectivă, cu aprobarea conducătorului de proiect din ETTI şi a şefului
catedrei de care aparţine absolventul.

b. Modul de legare/îndosariere – proiectul se va lega folosind sistemul cu inele de plastic,


copertă faţă din plastic transparent şi copertă spate din plastic. Nu se acceptă legarea
folosind coperţi cartonate.

c. Modul de tipărire – textul se va tipări pe ambele feţe ale foii de hârtie (double-sided).
Fiecare element prezentat în partea 1 a acestui ghid va începe pe o pagină impară.

d. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii:


• stânga: 2 cm;
• dreapta: 2 cm
• sus: 2 cm
• jos: 2 cm

e. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1 rând

f. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat
între marginile din stânga şi dreapta (justified). Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi
aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos);

g. Font – fontul utilizat pentru redactare (atât în capitole, cât şi în anexe):


• Pentru textul lucrării se va utiliza un font de tip proporţional (exemplu: Times New
Roman, Computer Modern, etc), cu dimensiunea corpului de 12 puncte.
• Pentru listarea codului sursă se va utiliza un font de tip fixed width (exemplu: Courier
New, etc), cu dimensiunea corpului de 8 .. 12 puncte. Este recomandabilă reducerea
corpului în anexe.

h. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face consecutiv cu cifre arabe (1,2,...)


începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a proiectului, inclusiv anexele, dar
numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se inserează în
subsolul paginii, centrat.

i. Antetul paginii – opţional – poate apare începând cu introducerea şi poate conţine elemente
de identificare cum ar fi numele absolventului, titlul capitolului, etc.

j. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea
de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are număr şi
titlu, care se menţionează sub tabel, centrat. Dacă este cazul, sursa datelor se precizează sub
tabel, ca referinţă bibliografică (exemplu: Sursa [1] sau Sursa: [AB1])

k. Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 2
cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din
capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat.
Dacă figura reprezintă un grafic, axele de coordonate vor fi obligatoriu etichetate. Dacă este
cazul, sursa datelor se precizează sub tabel, ca referinţă bibliografică (exemplu: Sursa [1]
sau Sursa: [AB1])

l. Referinţele bibliografice în text - se citează materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi,


articole şi lucrări conferinţe tipărite), surse electronice (articole şi lucrări conferinţe
disponibile on line, site-uri consultate) şi standarde/propuneri de standarde; referinţele în
text se fac sub una din următoarele forme:
• numerotare crescătoare, în ordinea citării în text: [1], [2], ...
• numele autorului/primului autor, sau numele standardului/documentului, urmat de anul
apariţiei: [van der Vaals, 1898], [National Instruments Application note 150, 1999]
• o prescurtare unică formată din litere şi cifre, de exemplu: pentru cărţi/articole, iniţialele
autorului (primului autor) urmate de anul apariţiei: [AB86], [MW06], ...; pentru
standarde, numele sau prescurtarea standardului: [RFC4531], ...; pentru documente de
firmă, foi de catalog, sau alte documente la care nu se precizează autorul, o prescurtare
la alegere: [TEK01], [NAT01], [WWW1], ...

m. Bibliografia - constituie înşiruirea referinţelor bibliografice citate în text. Dacă s-a ales
varianta numerotării [1][2]..., referinţele se vor lista în ordine crescătoare, iar dacă s-a ales o
variantă literară, în ordine alfabetică a numelui sau prescurtării folosite. Se vor respecta
următoarele reguli de redactare:

1. Carte:
Exemplu:
Neanderthal, H., Tranzistoare MOS cu grila de piatră, Editura Papyrus,
Stonehenge, 20000 î. Hr.

2. Articol dintr-o revistă sau din volumele unei conferinţe:


Exemplu:
Ivanovici, I. I. , “Electronic Nothingness”, în Journal of Emo Electronics, nr.
5/2012, pp.12-30.

3. Standarde, documente ale unor organizaţii:


Exemplu:
RFC90210, A standard for waterless communications between whales,
International Standards Organization, Section XVIII, 2030

Observaţii:
• Numărul paginii/paginilor se trec dacă citarea se referă la o anumită pagină sau grup de
pagini, iar în cazul articolelor publicate într-un volum, pentru găsirea uşoară a articolului
în volum.
• În cazul în care resursa bibliografică a fost accesată pe Internet, se va specifica URL-ul
complet şi menţiunea „accesat la data...”
• Se pot accepta mici variaţii faţă de stilul de citări bibliografice prezentat aici, cu condiţia
respectării unui stil consistent pe tot parcursul lucrării
• dacă se lucrează în LaTeX, se poate folosi pachetul BibTeX.
Anexa 6

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Titlul complet al temei proiectului de diplomă


( va corespunde celui de pe formularul de înscriere, la care se poate adăuga
un subtitlu)

Proiect de diplomă
Prezentat ca cerinţă parţială pentru obţinerea titlului de
Inginer în domeniul Electronică şi Telecomunicaţii/
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
specializarea ____________________________________

Conducător(i) ştiinţific(i) Absolvent


Titlu Prenume NUME Prenume NUME

Anul
Anexa 7

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Titlul complet al temei lucrării de licenţă


( va corespunde celui de pe formularul de înscriere, la care se poate adăuga
un subtitlu)

Lucrare de licenţă
Prezentată ca cerinţă parţială pentru obţinerea titlului de
Inginer în domeniul Electronică şi Telecomunicaţii/
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
programul de studii ____________________________________

Conducător(i) ştiinţific(i) Absolvent


Titlu Prenume NUME Prenume NUME

Anul
Anexa 8
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Titlul complet al temei lucrării de dizertaţie


( va corespunde celui de pe formularul de înscriere, la care se poate adăuga
un subtitlu)

Lucrare de dizertaţie
Prezentată ca cerinţă parţială pentru obţinerea titlului de
Master în domeniul Electronică şi Telecomunicaţii

programul de studii ____________________________________

Conducător(i) ştiinţific(i) Absolvent


Titlu Prenume NUME Titlu Prenume NUME

Anul
Anexa 9

Declaraţie de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul “Titlul complet al proiectului”, prezentată în


cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a
Universităţii “Politehnica” din Bucureşti ca cerinţă parţială pentru obţinerea titlului
de Inginer/ Master în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii/
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, programul de studii __________ este scrisă
de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituţie de
învăţământ superior din ţară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în


lucrare, ca referinţe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact,
chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac referinţă
la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori face
referinţă la sursă. Înţeleg că plagiatul constituie infracţiune şi se sancţionează
conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor şi măsurătorilor pe care


le prezint ca fiind făcute de mine, precum şi metodele prin care au fost obţinute, sunt
reale şi provin din respectivele simulări, experimente şi măsurători. Înţeleg că
falsificarea datelor şi rezultatelor constituie fraudă şi se sancţionează conform
regulamentelor în vigoare.

Bucureşti, data

Absolvent Prenume NUME

_________________________
(semnătura în original)