Sunteți pe pagina 1din 8

Planul experimental BIFACTORIAL ÎNCRUCIŞAT (CROSSED)

Dimensiunea unui experiment factorial rezultă din numărul nivelurilor


fiecărui factor. O factorială de dimensiunea 2x3, este o bifactorială în care
primul factor are 2 niveluri iar al doilea factor 3 niveluri.
Factorilor le sunt asociate litere latine mari, iar nivelurilor acestora
litere latine mici corespunzătoare, indexate pentru factorul A, de la 1 la p, iar
pentru B, de la 1 la q.

Dacă ambii factori consideraţi sunt ficşi, modelul biometric este de


tipul I (Eisenhart, 1947), şi are următoarea structură:

X ijk     i   j  ij  eijk


în care:
 = Media generală;
 i = efectul fix al primului factor ( i  1,2,..., p );
 j = efectul fix al celui de al doilea factor ( j  1,2,..., q );
 ij = interacţiunea factorilor  şi  ;
eijk = eroarea asociată fiecarei unităţi experimentale ( k  1,2,..., n ).

Dacă cei doi factori sunt aleatori, modelul biometric (de tipul II) va
avea structura:
X ijk    Ai  B j  ABij  eijk
Dacă un factor este fix iar celălalt este aleator modelul este considerat
mixt; fix-randomizat (de tipul III), cu următoarea structură:

X ijk     i  B j  Bij  eijk


Modelul este tot mixt şi în varianta în care primul factor este aleator
iar al doilea este fix (model randomizat-fix):

X ijk    Ai   j  Aij  eijk

Dacă fiecare nivel al unui factor se combină cu fiecare nivel al


celuilalt factor se consideră că modelul biometric este încrucişat, conform
schemei:

1
B
b1 b2
a1 a1b1 a1b2
A a2 a2b1 a2b2

Într-o bifactorială efectele sunt de trei feluri:


1) Efecte simple (4),
2) Efecte principale (2),
3) Interactiuni (1).

Efecte simple
1) Efectul simplu al factorului A, pentru nivelul b1 = (a2b1- a1b1);
2) Efectul simplu al factorului A, pentru nivelul b2 = (a2b2- a1b2);
3) Efectul simplu al factorului B, pentru nivelul a1 = (a1b2- a1b1);
4) Efectul simplu al factorului B, pentru nivelul a2 = (a2b2- a2b1);

Efecte principale
Media efectelor simple ale unui factor constituie efectul principal al
acelui factor:
1) Efectul principal al factorului A:

A
a2b1  a1b1   a2b2  a1b2 
2
2) Efectul principal al factorului B:

B
a1b2  a1b1   a2b2  a2b1 
2
Interacţiuni
Dacă efectele simple ale unui factor diferă semnificativ faţă de
efectele simple ale celuilalt factor, acest răspuns diferenţiat se numeşte
interacţiune. Interacţiunea se simbolizează cu majusculele factorilor care
interacţionează:
B
b1 b2
a1 a1b1 a1b2
A a2 a2b1 a2b2

AB 
a1b1  a2 b2   a1b2  a2 b1 
2

2
Interacţiunea măsoară abaterile efectelor simple ale unui factor de la
efectul principal ale acelui factor.
Valori preliminare pentru analiza dispersională:

Suma pătratelor şi gradele de libertate necorectate


Nr. crt Suma pătratelor (SP) Gradele de libertate (GL)
1 (1) = CT (1) = 1
2 (2) = ΣCA (2) = p
3 (3) = ΣCB (3) = q
4 (4) = ΣCAB (4) = p·q
5 (5) = ΣΣΣX2 (5) = p·q·n =N

Model de analiză a varianţei – planul experimental BIFACTORIAL


Sursa G.L. şi S.P. Corectate
de Media pătratelor
variaţie Gradele de libertate Suma pătratelor
A GLA  p  1  (2)  (1) SPA  (2)  (1) = ΣCA-CT MPA  SPA / GLA
B GLB  q  1  (3)  (1) SPB  (3)  (1) = ΣCB-CT MPB  SPB / GLB
AB GLAB  ( p  1)  (q  1) SPAB  (4)  (2)  (3)  (1)
 pq  p  q  1 = ΣCAB - ΣCA- ΣCB + CT MPAB  SPAB / GLAB
 (4)  (2)  (3)  (1)
Eroare GLi  pqn  pq  (5)  (4) SPi  (5)  (4) = ΣΣΣX2 -ΣCAB MPi  SPi / GLi

Total GLTot  pqn  1  (5)  (1) SPTot  (5)  (1) = ΣΣΣX2 - CT MPTot  SPTot / GLTot

În vederea alcătuirii corecte a raportului FISHER trebuie cunoscute


valorile aşteptate ale mediilor de pătrate. Raportul Fisher va avea la
numărător media pătratelor factorului analizat, iar la numitor o medie a
pătratelor dependentă de situaţia în care factorul este fix sau randomizat:

MPA
Fˆ 
?
Tehnica de lucru:
1) Media pătratelor eroare (MPe) rămâne să estimeze varianţa testată
pentru omogenitate înainte de începerea experimentului (  2 );
2) Ceilalţi componenţi adaugă la varianţa iniţială (  2 ) una sau mai
multe cantităţi alcătuite fiecare dintr-un coeficient şi o varianţă;
3) Pentru orice sursă de variaţie se adaugă la varianţa iniţială o varianţă
care are ca indice factorii prezenti în sursa de variaţie respectivă şi toate
varianţele care au ca indice factorul respectiv (fix sau aleator) alături de

3
indicele celorlalţi factori randomizaţi (se exclud combinaţiile cu factorii
ficşi);
4) Varianţele adăugate au drept coeficienţi produsul tuturor nivelurilor
factorilor, mai puţin celor care aparţin sursei de variaţie la care se face
referire.

Pentru cazul modelelor considerate rezultatele sunt prezentate în


tabelul de mai jos:

Model III (mixt)


Model I Model II
Media (factori (factori randomizaţi) A, fix; B randomizat B, fix; A randomizat
pătratelor ficşi)
Valori aşteptate ale mediilor de pătrate
A   qn  k
2 2
A   n   AB
2 2
 nq   A2  2  n   AB
2
 nq  k A2  2  nq   A2
B  2  pn  k 2
B  2  n   AB
2
 nq   B2  2  np   B2  2  n   AB
2
 nq  k B2
AB  2  n  k AB
2
 2  n   AB
2
 2  n   AB
2
 2  n   AB
2

Eroare 2 2 2 2

H 0 : k A2  0  qn  k A2  0
A  2

H 0 :  A2  0  nq   A2  0
A   2  n   AB
2

Alcatuirea raportului FISHER în funcţie de tipul factorului (fix sau randomizat)


S.V. M.P. Model I Model II Model III Model III
(F-R) (R-F)
A MPA MPA MPA MPA MPA
Fˆ A  Fˆ A  Fˆ A  Fˆ A 
MPe MPAB MPAB MPe
B MPB MPB MPB MPB MPB
FˆB  FˆB  FˆB  FˆB 
MPe MPAB MPe MPAB
AB MPAB MPAB MPAB MPAB MPAB
Fˆ AB  Fˆ AB  Fˆ AB  Fˆ AB 
MPe MPe MPe MPe
Eroare MPe - - - -

4
EXEMPLU N UMERIC
Să se testeze semnificaţia influenţei a doi factori asupra sporului în
greutate la tineretul taurin:

1) Factorul A, cu două variante experimentale:


a) a1, păşune fertilizată;
b) a2, păşune nefertilizată.

2) Factorul B, cu două variante experimentale:

a) b1, fară supliment de nutreţuri concentrate;


b) b2, cu un supliment de nutreţuri concentrate (750
gr./zi/animal).
Datele primare sunt următoarele:

a1 a2
b1 b2 b1 b2
7 53 47 51
24 38 36 54
41 42 36 40
29 42 36 36
30 26 31 32
36 36 15 30
38 43 44 43
17 40 36 60
28 26 41 33
40 32 27 40
290 378 349 419

Valorile medii ale combinaţiilor pe factori necesare calculării celor trei categorii de efecte
sunt următoarele:

Valorile medii ale combinaţiilor pe factori


Factorul B
b1 b2
Factorul a1 a1b1 = 29,0 a1b2 =37,8
A a2 a2b1 =34,9 a2b2 =41,9
Efectele simple ale factorilor:

a1 = a2b1 - a1b1= 34,9 - 29= 5,9 b1 = a1b2 - a1b1= 37,8 - 29= 8,8
a2 = a2b2 - a1b2= 41,9 – 37,8 = 4,1 b2 = a2b2 – a2b1= 41,9 – 34,9 = 7

5
Efectele principale ale factorilor:

5,9  4,1 8,8  7


A  5 dg. ; B  7,9 dg.
2 2

Efectul interacţiunii dintre factori:

(a1b1  a 2 b2 )  (a1b2  a 2 b1 ) (29  41,9)  (37,8  34,9)


AB    1,8 dg.
2 2

Calcularea sumelor corecţiilor pentru cei doi factori necesită stabilirea sumelor
pentru fiecare variant experimental, conform datelor din tabelul de mai jos:

Gruparea sumelor pe factorii A şi B

Factorul B
b1 b2 Total A
Factorul a1 290 378 668
A a2 349 419 768
Total B 639 797 Total general = 1436

Valorile necorectate ale sumelor de pătrate şi ale gradelor de libertate:


Suma pătratelor Gradele de libertate
2
1436
(1) CT   51552,4 (1) 1
40
668 2  768 2
(2)  AC 
20
 51802,4 (2) p  2
639 2  797 2
(3)  BC 
20
 52176,5 (3) q  2

290 2  378 2  349 2  419 2


(4)  C AB  10
 52434,6 (4)  p  q  4

7 2  24 2 ,...,332  40 2 (5)  N  p  q  n  40
(5)  X 2

10
 55762

6
Model I de analiză a varianţei – A şi B factori ficşi
Sursa de Valorile Valoarea FISHER calculată
variaţie Gradele Suma Media aşteptate ale ( F̂ )
de pătratelor pătratelor Mediilor de şi valoarea critică a testului
libertat Patrate ( FCritic )
e
A GLA  1 SPA  250,0 MPA  250  2  qrn  k A2 MPA 250
(între FˆA    2,70 NS
MPe 92,43
tipurile
de
păşuni) FCritic  F361 ;0,05  4,12
B GLB  1 SPB  624,1 MPB  624,1  2  prn  k B2 MPB 624,1
(între FˆB    6,75*
MPe 92,43
suplime
ntele de
concentr FCritic  F361 ;0,05  4,12
ate)
AB GLAB  1 SPAB  8,1 MPAB  8,1  2  rn  k AB
2
MPAB 8,1
FˆAB    0,09 NS
MPe 92,43

FCritic  F136
; 0, 05  254

Eroare GLe  36 SPe  3327,4 MPe  92,43 2 -

Total GLTot  39SPTot  4209,6 MPTot  108,0

SPTrat  (4)  (1)   C AB  CT  52434,6  51552,4  294,0


SPA  (2)  (1)   C A  CT  51802,4  51552,4  250,0
SPB  (3)  (1)   CB  CT  52176,5  51552,4  624,10
SPAB  (4)  (2)  (3)  (1)   C AB  C A  CB  CT  52434,6  51802,4  52176,5  51552,4  8,10
SPe  (5)  (4)   X 2  C AB  55762  52434,6  92,43
SPTot  (5)  (1)   X 2 CT  55762  51552,4  108,0

Valorile critice pentru:


1) Factorul A: FA  F361 ;0,05  4,08
2) Factorul B: FB  F361 ;0,05  4,08 ; FB  F361 ;0,01  7,31
3) Interacţiunea AB: FAB  F136 ;0, 05  254,30

7
CONCLUZII

1) Factorul A, calitatea păşunii, nu a avut efect semnificativ asupra sporului in


greutate. Efectul simplu al factorului A (5 dg) s-a dovedit a fi nesemnificativ;
2) Factorul B, administrarea de nutreţ combinat, a generat diferenţe semnificative
între loturile experimentale. Efectul simplu datorat factorului B (7,9 dg) este
semnificativ.

NOTA!
Deoarece factorul B este factor fix, concluzia respectivă se referă strict la nivelul
administrat de 750 gr. concentrate/animal/zi, fără a generaliza că şi alte valori ale
adaosului de concentrate ar provoca abateri semnificative.