Sunteți pe pagina 1din 49

Decembrie

ÎN ACEASTĂ LUNA
ZiUA A 31 A
Odovanie NAŞTEREA CEA
DUPĂ TRUP A DOMNULUI
DUMNEZEU SI
MINTUITORULUI NOŞTRI
1 1ISUS MRISTOS
L A V E t ERNI 1'.

1. Binecuvintează,
suflete al meu, pe
Domnul! Doamne,
Dumnezeul meu,
măritu-Te-ai foarte.
2. Întru strălucire şi în
mare podoabă Te-ai
îmbrăcat; Cel ce Te
îmbraci cu lumina ca
ş i cu o haină;
3. Cel ce întinzi cerul
ca un cort; Cel ce
acoperi cu ape cele
mai de deasupra ale
lui;
4. Cel ce pui norii
suirea Ta; Cel ce
umbli peste aripile
vânturilor;
5. Cel ce faci pe îngerii
Tăi duhuri şi pe
slugile Tale pară de
foc;
6. Cel ce ai întemeiat
pământul pe
întărirea lui şi nu se
va clătina în veacul
veacului.
7. Adâncul ca o haină
este îmbrăcămintea
lui; peste munţi vor
sta ape.
8. De certarea Ta vor
fugi, de glasul
tunetului Tău se vor
înfricoşa.
9. Se suie munţi şi se
coboară văi, în locul
în care le-ai
întemeiat pe ele.
10. Hotar ai pus, pe care
nu-l vor trece şi nici
nu se vor întoarce să
acopere pământul.
11. Cel ce trimiţi izvoare
în văi, prin mijlocul
munţilor vor trece
ape;
12. Adăpa-se-vor toate
fiarele câmpului,
asinii sălbatici setea
îşi vor potoli.
13. Peste acelea
păsările cerului vor
locui; din mijlocul
stâncilor vor da glas.
14. Cel ce adăpi munţii
din cele mai de
deasupra ale Tale,
din rodul lucrurilor
Tale se va sătura
pământul.
15. Cel ce răsari iarbă
dobitoacelor şi
verdeaţă spre slujba
oamenilor;
16. Ca să scoată pâine
din pământ şi vinul
veseleşte inima
omului;
17. Ca să veselească
faţa cu untdelemn şi
pâinea inima omului
o întăreşte.
18. Sătura-se-vor copacii
câmpului, cedrii
Libanului pe care i-ai
sădit; acolo păsările
îşi vor face cuib.
19. Locaşul
cocostârcului în
chiparoşi. Munţii cei
înalţi adăpost
cerbilor stâncile
scăpare iepurilor.
20. Făcut-ai luna spre
vremi, soarele şi-a
cunoscut apusul său.
21. Pus-ai întuneric şi s-
a făcut noapte, când
vor ieşi toate fiarele
pădurii;
22. Puii leilor mugesc ca
să apuce şi să ceară
de la Dumnezeu
mâncarea lor.
23. Răsărit-a soarele şi
s-au adunat şi în
culcuşurile lor se vor
culca.
24. Ieşi-va omul la lucrul
său şi la lucrarea sa
până seara.
25. Cât s-au mărit
lucrurile Tale,
Doamne, toate cu
înţelepciune le-ai
făcut! Umplutu-s-a
pământul de zidirea
Ta.
26. Marea aceasta este
mare şi largă; acolo
se găsesc târâtoare,
cărora nu este
număr, vietăţi mici şi
mari.
27. Acolo corăbiile
umblă; balaurul
acesta pe care l-ai
zidit, ca să se joace
în ea.
28. Toate către Tine
aşteaptă ca să le dai
lor hrană la bună
vreme.
29. Dându-le Tu lor, vor
aduna, deschizând
Tu mâna Ta, toate se
vor umple de
bunătăţi;
30. Dar întorcându-ţi Tu
faţa Ta, se vor
tulbura; lua-vei duhul
lor şi se vor sfârşi şi
în ţărână se vor
întoarce.
31. Trimite-vei duhul Tău
şi se vor zidi şi vei
înnoi faţa
pământului.
32. Fie slava Domnului în
veac! Veseli-se-va
Domnul de lucrurile
Sale.
33. Cel ce caută spre
pământ şi-l face pe
el de se cutremură;
Cel ce se atinge de
munţi şi fumegă.
34. Cânta-voi Domnului
în viaţa mea, cânta-
voi Dumnezeului meu
cât voi fi.
35. Plăcute să-I fie Lui
cuvintele mele, iar
eu mă voi veseli de
Domnul.
36. Piară păcătoşii de pe
pământ şi cei fără de
lege, ca să nu mai
fie. Binecuvintează,
suflete al meu, pe
Domnul.

La Doamne strigat-am...,
se pun stihirile pe 8 și se
cântă stihirile pe glasul al
2-lea:
Alcătuire a lui Gherman
patriarhul
1.2.Veniți să ne bucurăm
întru Domnul, povestind
taina ce este de față.
Zidul cel despărțitor acum
cade; sabia cea de foc se
îndepărtează; heruvimul
nu mai păzește pomul
vieții, iar eu mă
împărtășesc din dulceața
din rai, de la care m-am
îndepărtat prin
neascultare. Căci chipul
cel neschimbat al Tatălui,
pecetea veșniciei Lui,
înfățișare de rob primește,
ieșind din Maica ce nu
știe de nuntă, nesuferind
schimbare: că a rămas ce
era, Dumnezeu adevărat
fiind, și a luat ce nu era,
om făcându-Se, din iubire
de oameni. Acestuia să
strigăm: Cel ce Te-ai
născut din Fecioară,
Dumnezeule, miluiește-ne
pe noi (de două ori).
Alcătuire a lui Anatolie
3.4.Domnul Iisus
născându-Se din curata
Fecioară, toate s-au
luminat; că păstorii
cântând din fluiere, iar
magii închinându-se și
îngerii slăvind, Irod s-a
tulburat. Că Dumnezeu în
trup S-a arătat,
Mântuitorul sufletelor
noastre (de două ori).
5.6.Împărăția Ta este
împărăția tuturor
veacurilor și stăpânirea
Ta rămâne întru tot
neamul și neamul,
Hristoase Dumnezeule,
Cel ce Te-ai întrupat din
Duhul Sfânt și din pururea
Fecioara Maria și Te-ai
făcut om. Lumină ne-a
strălucit nouă, Hristoase
Dumnezeule, venirea Ta;
lumina cea din Lumină,
strălucirea Tatălui, toată
făptura ai luminat.
Suflarea toată Te laudă pe
Tine, chipul slavei Tatălui.
Cel ce ești și mai înainte
ai fost și ai strălucit din
Fecioară, Dumnezeule,
miluiește-ne pe noi (de
două ori).
7.8.Ce vom aduce Ție,
Hristoase? Că Te-ai arătat
pe pământ ca un om,
pentru noi. Fiecare din
făpturile cele zidite de
Tine mulțumire aduce Ție:
îngerii – cântarea, cerurile
– steaua, magii – darurile,
păstorii – minunea,
pământul – peștera,
pustiul – ieslea, iar noi –
pe Maica Fecioara.
Dumnezeule, Cel ce ești
mai înainte de veci,
miluiește-ne pe noi (de
două ori).
Stihirile Mucenicului,
glasul al 8-lea: Podobie:
Mucenicii Tăi, Doamne...
1. Preaînţeleptul Hermes,
prin răbdare şi smerenie a
ruşinat pe vrăjmaşul cel
nevăzut şi trufaş; pentru
aceasta, cu bucurie, a
primit tăiere cu sabia şi s-
a numărat împreună cu
ostile cele cereşti; pentru
rugăciunile Iui,
Mântuitorule, dăruieşte tu-
turor mare milă.
Fericite Mucenice
Hermes, având pe
Dumnezeu ajutor nebiruit,
ai biruit pe vrăjmaşii cei
nevăzuţi, întru răbdare ai
suferit chinuri pentru
dreapta credinţă, surpând
pe potrivnicul mântuirii
noastre şi biruindu-1 prin
revărsările sângelui tău.
2. Ca un vrednic slujitor al
Bisericii, demoni ai izgonit
şi pe păgâni i-ai luminat,
surpând înşelăciunea
necredinţei şi mulţimea
zeilor; de aceea, cu dra-
gostea lui Hristos fiind
întărit, cu bucurie ai
alergat Ia tăiere cu sabia,
iar acum, cu cei fără de
trupuri veselindu-te,
roagă-te să se mântuiască
sufletele noastre.
Slavă..., a Sfântului, glasul
al 2-lea:
Ca un următor al
dumnezeieştilor Apostoli,
ai strălucit cu harul,
mărite Mucenice, alun-
gând demonii şi
propovăduind tuturor pe
Hristos, Lumina şi Viaţa
lumii. Pentru aceasta, cu
evlavie prăznuim sfântă
pomenirea ta, rugându-te
să mijloceşti, de la
Iubitorul de oameni, pace
lumii, ajutor şi apărare
ţării acesteia şi mântuire
bine-credinciosului popor
care laudă cu dragoste
sfântă pomenirea ta.

Şi acum..., acelaşi glas :


Alcătuire a Casianei.
Augustus ajungând singur
stăpânitor pe pământ, a
încetat mulțimea
stăpânirii oamenilor; iar
Tu întrupându-Te din cea
curată, s-a surpat
mulțimea idolilor. Sub o
împărăție lumească
cetățile erau și neamurile
au crezut într-o stăpânire
a Dumnezeirii. Scrisu-s-au
popoarele din porunca
cezarului; scrisu-ne-am
credincioșii în numele
Dumnezeirii Tale, a
Dumnezeului nostru Celui
întrupat. Mare este mila
Ta, Doamne, slavă Ție!
VOHOD: Lumină lină...
Prochimenul zilei.
644
LUNA DECEMBRIE
PAREMIILE
1. Din prorocia lui Isaia,
citire: (43: 9-14)
Acestea zice Domnul:
Neamurile toate laolaltă
să se adune şi să se
strângă popoarele! Care
dintre ele ne-au dat de
ştire aceasta şi ne-au
făcut prorocii? Să-şi
aducă martorii şi să
dovedească, să audă toţi
şi să zică: «Adevărat!».
Voi sunteţi martorii Mei,
zice Domnul, şi sluga pe
care am ales-o, ca să ştiţi,
să credeţi şi să pricepeţi
că Eu sunt: înainte de
Mine n-a fost Dumnezeu şi
nici după Mine nu va mai
fi! Eu, Eu sunt Domnul şi
nu este izbăvitor afară de
Mine! Eu sunt Cel care am
vestit, Cel care am izbăvit
şi Cel care am prezis şi nu
sunt străin la voi. Voi
sunteţi martorii Mei, zice
Domnul. Eu sunt
Dumnezeu din veşnicie şi
de aici încolo Eu sunt!
Nimeni nu poate să iasă
de sub puterea Mea şi
ceea ce fac Eu, cine
poate strica? Aşa zice
Domnul, Izbăvitorul
vostru, Sfântul lui Israel.
2. De la înţelepciunea lui
Solomon, citire: (3: 1-10)
Sufletele drepţilor sunt în
mâna lui Dumnezeu, şi nu
se va atinge de ele chinul.
Părutu-s-a în ochii celor
nepricepuţi a muri, şi s-a
socotit pedepsire sfârşitul
lor, şi mergerea de la noi
sfărâmare, iar ei sunt în
pace. Că înaintea feţei
oamenilor de vor lua şi
osândă, nădejdea lor este
plină de nemurire şi puţin
fiind pedepsiţi, cu mari
faceri de bine se vor
dărui; că Dumnezeu i-a
ispitit pe ei şi i-a aflat
vrednici de El. Ca pe aur
în topitoare i-a lămurit pe
ei, şi ca pe o jertfă de
ardere de tot i-a primit. Şi
la vremea cercetării lor
vor străluci. şi ca
scânteile pe paie vor
alerga. Judeca-vor
neamuri, şi vor stăpâni
popoare, şi va împăraţi
peste ei Domnul în veci.
Cei ce nădăjduiesc spre El
vor înţelege adevărul; şi
credincioşii în dragoste
vor petrece cu El. Că har
şi milă este întru cuvios ii
Lui, şi cercetare întru
aleşii Lui.
3. De la înţelepciunea lui
Solomon, citire: (5: 15-23;
6: 1-3)
Drepţii în veci vor fi vii, şi
de la Domnul plata lor şi
purtarea de grijă pentru ei
de la Cel Preaînalt Drept
aceea, vor lua împărăţia
podoabei şi coroana
frumuseţii din mâna
Domnului; că dreapta Sa îi
\ a acoperi pe ei, şi cu
braţul Său îi \ a apăra.
Lua-va ea toate armele
dragostei Lui, şi va întări
făptura cu arme spre
izbânda asupra vrăjma-
şilor. îmbrăca-va cu
platoşă dreptatea, şi-şi va
pune Luişi coif şi judecata
cea nefăţarnică. Lua-va
pavăza nebiruită sfinţenia;
siva ascuţi cumplită
mânie ca sabia, şi va
ridica război împreună cu
El lumea asupra celor fără
de minte. Merge-vor drept
nimeritoare săgeţile
fulgerelor si ca dintr-un
arc bine încordat al
norilor. la ţintă vor lovi. Şi
din praştia mâniei cea
azvârlitoare de pietre, vj
cădea noian de grindină.
înfierban-ta-se-va asupra
lor apa mării. -apele cele
mari, repede vor curgt
Sta-va împotriva lor duhul
puterii. şi ca un vifor îi va
vântura pe ei: şi > J pustii
tot pământul fărădelegea,
s. răutatea va răsturna
scaunele celor
puternici. Ascultaţi dar
împăraţi şi înţelegeţi,
învăţaţi-vă judecătorii
marginilor pământului.
Ascultaţi cei ce stăpâniţi
mulţimi, şi cei ce vă tru-
fiţi întru mulţimea
neamurilor. Că de la
Domnul s-a dat vouă
stăpânirea şi puterea de
la Cel Preaînalt.
LA LITIE Stihira
Mucenicului, glasul 1:
Mărite Mucenice Hermes,
fiu al Bisericii şi slujitor
înţelept al împăratului
Hristos, fericite, luând har
a izgoni demonii, roagă-te
să fim izbăviţi noi de
cursele vrăjmaşului.
Slavă..., glasul al 8-lea:
Veniţi, credincioşilor, să
lăudăm astăzi pe
purtătorul de biruinţă
Hermes, că, pe acesta,
nici cursele mult
măiestritului Veliar, nici
înfricoşările stăpâ-
nitorului şi nici tăierea cu
sabia nu l-au biruit, ci pe
toate cu bucurie le-a
răbdat, ca să dobân-
dească pe Hristos, Căruia
se şi roagă acum pentru
cei ce săvârşesc cu
dragoste sfântă po-
menirea lui.
Şi acum..., a Praznicului,
acelaşi glas: Alcătuire a
lui Ioan Monahul.
Doamne, în Betleem ai
venit; în peşteră Te-ai
sălăşluit, Cel ce ai scaun
cerul; în iesle ai fost
culcat, Cel ce eşti
înconjurat de ostile
îngereşti; împreună cu
păstorii Te-ai smerit, ca

ZIUA A TREIZECI ŞI UNA
645
mântuieşti, ca un milostiv,
neamul nostru; Doamne,
slavă Ţie!

LA STIHOAVNĂ
Se pun stihirile, glasul al
2-lea:
Alcătuire a lui Gherman
Mare și uimitoare minune
s-a săvârșit astăzi:
Fecioara naște și
pântecele nu i se strică.
Cuvântul Se întrupează și
de Tatăl nu se desparte;
îngerii cu păstorii
doxologesc și noi,
împreună cu dânșii,
strigăm: Slavă întru cei de
sus lui dumnezeu și pe
pământ pace!
Glasul al 3-lea, a
aceluiași:
Stih: Zis-a Domnul
Domnului meu: șezi de-a
dreapta Mea, până ce voi
pune pe vrăjmașii Tăi
așternut picioarelor Tale.
Astăzi Fecioara naște pe
Făcătorul a toate; peștera
aduce Edenul și steaua
vestește pe Hristos -
Soarele celor din
întuneric; cu daruri magii
s-au închinat, luminați
fiind prin credință, și
păstorii au văzut minunea,
iar îngerii cântau și
ziceau: Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu!
Stih: Din pântece mai
înainte de luceafăr Te-am
născut.
Alcătuire a lui Anatolie
Domnul Iisus născându-Se
în Betleemul Iudeii, magii
venind de la Răsărit s-au
închinat lui Dumnezeu,
Celui ce S-a întrupat; și
îndată deschizându-și
vistieriile, I-au adus daruri
scumpe: aur lămurit, ca
unui Împărat al veacurilor;
tămâie, ca unui Dumnezeu
al tuturor și ca unui mort
de trei zile; și smirnă, ca
Unuia fără de moarte.
Toate neamurile veniți să
ne închinăm Celui ce S-a
născut spre mântuirea
sufletelor noastre.
Slavă..., a Mucenicului,
glasul al 5-lea:
Răsărit-ai ca o stea
luminoasă pe cerul
Bisericii, ca o floare bine
mirositoare pe malul Du-
nării, mlădiţă din neamul
străbunilor noştri, cărora
le-ai vestit pe Hristos, Cel
născut din Fecioara,
Sfinte Mucenice Hermes.
Pentru aceasta, Celui ce
S-a arătat nouă acum
Prunc tânăr, Dumnezeu
mai înainte de veci, l-ai
adus, în loc de aur,
propovăduirea credinţei;
în loc de smirnă, slujirea
Bisericii Lui şi, în loc de
tămâie, mucenicia ta, prin
care sufletul ţi s-a suit Ia
cer ca o bună mireasmă
bineplăcută lui Dumnezeu
şi se roagă neîncetat
pentru sufletele noastre.
Şi acum..., a Praznicului,
acelaşi glas:
Necuprinsă este taina
care s-a săvârşit astăzi în
Betleem: Cel nevăzut se
vede, Cel fără de trup se
întrupează, Cuvântul ia
trup şi Cel ce era se face
ceea ce nu a fost;
Fecioara naşte în peşteră
prunc tânăr pe Ziditorul
firii, ieslea închipuieşte
scaunul ceresc, animalele
însemnă starea înainte a
heruvimilor; păstorii se
minunează, magii daruri
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

43

646
LUNA DECEMBRIE
aduc, îngerii cântând
grăiesc: Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între
oameni bunăvoire. Fără
schimbare este Emanuil!

Slavă..., glasul al 4-lea:


Alcătuire a lui Ioan
Monahul
Veselește-te, Ierusalime,
și prăznuiți toți cei ce
iubiți Sionul! Astăzi s-a
dezlegat legătura cea de
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

44

multă vreme a osândirii lui


Adam; raiul ni s-a deschis
și șarpele s-a surpat. Că
pe aceea pe care mai
înainte a amăgit-o a văzut-
o acum Maică a
Ziditorului. O, adânc al
bogăției, al înțelepciunii și
al cunoștinței lui
Dumnezeu! Ceea ce a fost
solitoarea morții a tot
trupul și organ al
păcatului, se face
începătoarea mântuirii a
toată lumea, prin
Născătoarea de
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

45

Dumnezeu; că Prunc S-a


născut dintr-însa
Dumnezeu cel cu totul
desăvârșit. Și prin naștere
a pecetluit fecioria, prin
scutece legăturile
păcatelor a dezlegat și cu
pruncia a vindecat
durerile Evei, cele cu
întristare. Pentru aceasta
să dănțuiască toată
făptura și să salte; că a
venit Hristos ca să o
înoiască pe ea și să
mântuiască sufletele
noastre.
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

46

Și acum..., același glas:


Alcătuire a lui Anatolie
În peșteră Te-ai sălășluit,
Hristoase Dumnezeule,
ieslea pe Tine Te-a primit,
iar păstorii și magii Ție s-
au închinat. Atunci s-a
împlinit vestirea
proorocilor și puterile
îngerești s-au mirat
strigând și zicând: slavă
smereniei Tale, unule
Iubitorule de oameni!
Acum slobozește..., Sfinte
Dumnezeule..., și
celelalte.
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

47

TROPARUL Sfântului
Hermes, glasul al 3-lea:
Cu neînfricare ai
mărturisit pe Hristos şi ai
primit cunună din dreapta
cea de sus, bunule
biruitor; deci, ca unul ce
eşti din neamul
străbunilor noştri şi
îndrăznire ai dobândit prin
mucenicie, Sfinte Hermes,
roagă neîncetat pe
milostivul Dumnezeu să ne
dăruiască nouă pace şi
mare milă.
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

48

Troparul, glasul al 4-lea:


Nașterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru, răsărit-
a lumii lumina cunoștinței;
că întru dânsa cei ce
slujeau stelelor de la stea
s-au învățat să se închine
Ție, Soarelui dreptații, și
să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus,
Doamne, slavă Ție!

CONDACUL Mucenicului,
glasul al 8-lea:
Ca o stea neînşelătoare
lumii te-ai arătat vestind
180

F. Rognon

13 The Reception of
Jacques Ellul's
Thought in French
Protestantism

49

prin razele tale pe Hristos,


Soarele Dreptăţii, izgonind
întunericul idolilor şi
dăruind lumina credinţei
strămoşilor noştri; pentru
aceasta, roagă-te
neîncetat, Sfinte
Mucenice Hermes, să se
mântuiască sufletele
noastre.

S-ar putea să vă placă și