Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARI CABINET MINISTRU ORDIN privind aprobarea Calendarului desfagurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 17-a Avand in vedere: ~ provederile art. 246 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, - prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea gi desfigurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, cu modificarile si completatile ulterioare; in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hot&rarea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, MINISTRUL EDUCATIEI $I CERCETARII emite prezentul ordin: Art. 1 Se aproba Calendarul desfégurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 17-a, prevazut in anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2 Directia Generala invafimant Preuniversitar, Directia Generala Infrastructura din Ministerul Educatiei si Cercetarii $i inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3 Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I. MINISTRU, MONICA CRISTINA ANISIE Bucuresti, Nr._@£04 _data_(6. #2. 2020 desfaguririi concursul 21 decembrie 2020 =27 decembrie 2020 28 decembrie 2020 28 decembrie 2020 — 04 ianuarie 2021 are 2021 04-07 ianarie 2021 (08 ianuarie 2021 1115 ianuarie 2021 11 = 18 ianuarie 2021 19 ianuarie 2021 19 ianuarie 2021 pana la 29 ianuarie 2021 ANEXA Calendarul le selecjie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de cexperfiin management educational seria 17-a Afigarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la concurs si a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu Completarea formularului de selectie ontine, in aplicayia informatica Afisarea listelor ot Introducerit informa rinzénd candidajii admisi in aceasta etapa, in urma formularul de selectie online Depunerea, la inspectoratul scolar, a portofoliului cu documentele previzute la an. 7 din Metodologia privind organizarea si desfisurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului nafional de experi fn management educagional, aprobati prin OMECTS nr. 5549/2011, cu rmodifcarle si completirile ulterioare, de catre candidatii declarati admisi dupa etapa de selecfe online, conform programulut afsat Nod: Portefolle pot fi transmise $i prin postd electronica, la adresa ‘comunicatd de inspectoratele scolare, pan la data de 04 ianuarie 2021, ora 16:30. Numdrul de inregistrare se comunicd candidatului prin post electronic Inspectoratele seolare transmit la Ministerul Educafiei si Ceroetarii lista candidayilor declarayi admisi dupa etapa de selecjie online, care la data insereri la select ocupa o funetie de conducere sau de indrumare si contol peetoratul scolar, precum gi dosarele acestora Notd: Transmiterea se poate realiza si prin posta electronica, la adresa ‘comunicatd de Ministerl Educajci si Corcetérit. Numéiral de tnregistrare se ‘conical inspectoratului scalar prin post electronic Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul Ministerului Educatiei gi Cercetarit Validarea rezultatelor sclectiei de citre consiliul de administrayie al inspectoratului scolar ‘Transmiterea c&tre inspectoratele scolare a rezultatelor selectiei cute de comisia de evaluare constituits la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetari, in vederea afigiri acestora la sediul inspectoratului scolar [Afisarea rezultatelor evaluarli, n ordinea deserescatoare a punctajelor sterul Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar, respectiv la Ecducatiei si Cereetarii Nota: Contestayille pot fi wransmise si prin posta electronted, la adresa comunicaté de inspectoratele scolare/Ministerul Educatiei si Cercetarii, pana la data de 15 ianwarie 2021, ora 14:00, situapie in care candidarul anexeaz la contestayia transmisi si cartea/buletinul/adeveringa de identitare. Numdrul de inregistrare se comunica candidatului prin posta electronica. Solutionarea contestatilor Transmiterea de catre Ministerul Educatiei si Cy

S-ar putea să vă placă și