Sunteți pe pagina 1din 2

Gala Galaction „De la noi la Cladova”

Fișă de lucru
Raportul încipit final
Citește cu atenție fragmentele următoare din nuvela „De la noi la Cladova” și
construiește răspunsuri potrivite pentru cerințele date:

Incipit Final
Se înserează. Şi seara cade grabnic, ca în luna Şi ceea ce omeneşte nu fusese cu putinţă şi
lui noiemvrie, din cerul de oţel, peste ceea ce Borivoje dorise până la moarte, fără
pământul biciuit de crivăţ şi peste Dunărea ca să se împlinească, se împlini sub condiţia
întărîtată şi pustie. Popa Tonea priveşte, din atotdivină şi atotcurăţitoare a religiei lui Isus
fereastră, malul pe care se zbat în vânt câţiva Cristos. Borivoje îşi puse capul pe pieptul
măceşi, şi mai departe, în hăul Dunării, apele sfâşiat al preotului creştin şi în ceasu-i din
ce se frământă şi se izbesc şi din larg se varsă urmă trăi, fără păcat, toată fericirea pe care ar
către ţărm, ca mii şi mii de şerpi înotători, fi putut să i-o dea, cu dobânzi atât de grele şi
ţinînd deasupra apei, ager, creste albe, iar în de amare, iubirea pământească! Atâta cât
urmă zvârcolind inele monstruoase. ţinură rugăciunile introductive şi
Preotul coboară iarăşi ochii pe Psaltire şi zguduitoarea molitfă de dezlegare, Borivoje
urmând mai mult pe firul amintirii, decât pe fu fericită atât cât ar fi putut să fie într-o
firul cărţii, recitează versetele eterne: Că iată jumătate de veac! ... „Domnul şi Dumnezeul
întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate nostru Isus Hristos, cu darul şi cu îndurările
m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubirii sale de oameni, să te iert pe tine, fiică
iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale Borivoje, şi să-ţi lase ţie toate păcatele, şi eu
înţelepciunii tale mi le-ai arătat mie. Stropi- nevrednicul preot şi duhovnic, cu puterea ce-
mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei mi este dată mie, te iert şi te dezleg de toate
şi mai mult decât neaua mă voi albi. Auzului păcatele tale..." Şi mâinile iertării, în numele
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor Sfintei Treimi, se împreunară pe capul
oasele cele umilite ..." Da, această bucurie şi penitentei şi îmbrăţişară acest cap mult iubit
veselie duhovnicească le-a cunoscut şi popa cu singura îmbrăţişare îngăduită.
Tonea. Apoi Borivoje recăzu între perne, ascultă
rugăciunile împărtăşirii ca pe un murmur al
grădinilor raiului şi primi dumezeieştile taine,
cu ultimul şi supremul palpit al sufletului ce
se eliberează.
Cosiţa ei se risipi pe pânze ca un paner cu
toporaşi negri;braţele i se culcară dulce de-a
lungul trupului; ochii i se opriră într-un ocean
de fericire încremenită şi surîzătoare.
Şi în noaptea aceea, din Sfînta Scriptură, în
româneşte, pe care Borivoje o cumpărase ca
să ne înveţe limba, popaTonea, până la ziuă,
a pus, în râuri de lacrimi, stâlp după stâlp, cei
patru stâlpi — cele patru evanghelii, cele
patru vecinice cuvinte ale credinţii noastre
mai presus de pricepere şi ale conduitei
noastre mai presus de lumea aceasta.

1. Ce rol au indicii spațio-temporali prezenți în incipitul textului?


2. Ce semnificație dați fragmentului din Psaltire, prezent în incipit?
3. Care est rolul monologului interior prezent în acest fragment?
4. Rezumați, într-un enunț, fragmentul din finalul nuvelei.
5. Comentează ideatic și stilistic, în cel puțin 50 de cuvinte, fragmentul: Şi ceea ce
omeneşte nu fusese cu putinţă şi ceea ce Borivoje dorise până la moarte, fără ca
să se împlinească, se împlini sub condiţia atotdivină şi atotcurăţitoare a religiei
lui Isus Cristos. Borivoje îşi puse capul pe pieptul sfâşiat al preotului creştin şi în
ceasu-i din urmă trăi, fără păcat, toată fericirea pe care ar fi putut să i-o dea, cu
dobânzi atât de grele şi de amare, iubirea pământească! Atâta cât ţinură
rugăciunile introductive şi zguduitoarea molitfă de dezlegare, Borivoje fu fericită
atât cât ar fi putut să fie într-o jumătate de veac! ...
6. Ce semnificație dați finalului nuvelei? Nuvela are un final deschis sau închis?
Argumentați.

S-ar putea să vă placă și