Sunteți pe pagina 1din 28

Combinaţie aparat

de răcire/congelare
KGV..

ro Instrucţiuni de utilizare Combină frigorifică 3


ro Cuprins
Indicaţii de siguranţă şi de Dezgheţarea produselor
avertizare ................................................. 3 congelate ............................................... 15
Indicaţii de salubrizare .......................... 6 Dotare .................................................... 15
Volumul de livrare .................................. 7 Autocolantul “OK” ................................ 17
Locul de instalare ................................... 7 Oprirea şi scoaterea din funcţiune
Atenţie la temperatura camerei a aparatului ........................................... 17
şi la aerisire ............................................. 8 Dezgheţare ............................................ 17
Racordarea aparatului .......................... 8 Curăţarea aparatului ............................ 18
Să facem cunoştinţă cu aparatul ........ 9 Mirosuri .................................................. 19
Pornirea aparatului .............................. 10 Iluminarea (LED) .................................. 19
Reglarea temperaturii .......................... 11 Economisirea de energie ................... 20
Capacitatea utilă .................................. 11 Zgomote în timpul funcţionării ........... 20
Compartimentul de răcire ................... 11 Cum puteţi înlătura singur mici
Compartimentul de congelare ........... 12 deficienţe ............................................... 21
Capacitatea de congelare .................. 13 Autotestarea aparatului ....................... 22
Congelarea şi păstrarea ..................... 13 Serviciul pentru clienţi, numărul
Congelarea de alimente produsului/numărul de fabricaţie
proaspete .............................................. 14 şi datele tehnice ................................... 22
Super-congelarea ................................. 15
ro

În caz de deteriorare
roCuprinsroInstrucţiuni de utilzareCombină frigorifcă

Indicaţii de siguranţă ■ Ţineţi la distanţă de aparat


şi de avertizare focul deschis sau sursele
de aprindere.
Înainte de a pune aparatul ■ Se va aerisi camera timp
în funcţiune de câteva minute.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile ■ Se opreşte aparatul
de utilizare şi de montaj! şi se scoate ştecherul
Ele conţin informaţii importante de reţea.
privind instalarea, folosirea ■ Se va informa serviciul clienţi.
şi întreţinerea aparatului.
Cu cât se află o cantitate mai
Producătorul nu răspunde, dacă mare de substanţă frigorifică
dvs. neglijaţi indicaţiile şi în aparat, cu atât mai mare
avertizările instrucţiunii de trebuie să fie camera în care
utilizare. Păstraţi toate se află aparatul. În camere prea
documentele pentru folosirea lor mici, în cazul unei scurgeri
ulterioară sau pentru următorul se poate forma un amestec
utilizator. inflamabil de gaz-aer.
Pentru o cantitate de 8 g soluţie
Siguranţa tehnică frigorifică spaţiul trebuie să fie
Pericol de incendiu de cel puţin 1 m³. Cantitatea
Prin tubulatura circuitului de soluţie de răcire
de răcire curge o cantitate a aparatului dvs. este
redusă dintr-un agent frigorific menţionată pe plăcuţa de tip din
ecologic, dar inflamabil interiorul aparatului.
(R600a). Acest agent nu este La amplasarea aparatului
dăunător pentru stratul de ozon acordaţi atenţie cablului de
şi nu amplifică efectul de seră. alimentare să nu fie înţepenit
Dacă se scurge agentul într-un loc sau deteriorat.
frigorific, pot fi provocate leziuni
oculare sau agentul se poate
inflama.

3
ro

Dacă se deteriorează cablul de La utilizare


alimentare al acestui aparat,
■ Nu folosiţi niciodată aparate
acesta trebuie înlocuit de către
electrice în interiorul aparatului
producător, de către unitatea de
(de ex. aparate de încălzit,
service abilitată sau de către o
aparate electrice de produs
persoană calificată în mod
gheaţă etc.). Pericol de
similar. Lucrările de instalare şi
explozie!
reparaţii executate
necorespunzător pot periclita ■ Nu dezgheţaţi sau curăţaţi
considerabil utilizatorul. niciodată aparatul cu un
curăţător cu aburi! Aburul
Reparaţiile pot fi făcute numai
poate ajunge la părţile
de către producător, serviciul
electrice şi poate declanşa un
pentru clienţi sau de către o
scurt-circuit. Pericol de
persoană calificată în mod
electrocutare!
similar.
■ Nu luaţi alte măsuri în afară de
Pot fi folosite numai piese
cele indicate de producător
originale ale producătorului.
pentru a accelera
Numai la aceste piese
dezgheţarea. Pericol de
producătorul garantează, că ele
explozie!
îndeplinesc cerinţele de
siguranţă. ■ Nu folosiţi obiecte ascuţite sau
cu muchii tăioase pentru a
Să nu utilizaţi prize multiple,
îndepărta straturile de brumă
prelungitoare sau adaptoare.
sau de gheaţă. Aţi putea astfel
Pericol de incendiu să deterioraţi conductele
Prizele multiple portabile soluţiei de răcire.Stropii de
sau adaptoarele portabile se pot soluţie de răcire se pot
încălzi şi pot duce la producerea aprinde sau pot duce la
unui incendiu. rănirea ochilor.
Nu aşezaţi prize multiple ■ Nu depozitaţi produse cu gaz
portabile sau adaptoare carburant inflamabil
portabile în spatele aparatului. (de ex. spray-uri) şi nici
substanţe explozive. Pericol
de explozie!

4
ro

■ Soclul, sertarele, uşile etc. nu ■ Evitarea de riscuri pentru


vor fi folosite abuziv ca treaptă copii şi persoane periclitate:
de păşire sau pentru sprijinire. În pericol sunt copiii,
■ Pentru dezgheţare şi curăţare persoanele limitate în
se scoate ştecherul din priză percepţia lor fizică şi psihică
sau se opreşte siguranţa. Se precum şi persoanele, care nu
va trage de ştecher, nu de au suficiente cunoştinţe pentru
cablul de racordare. deservirea sigură a aparatului.
■ Alcoolul cu procent mare de Asiguraţi-vă, că persoanele
tărie se va depozita numai periclitate şi copiii au înţeles
bine închis şi în poziţie pericolele.
verticală. O persoană responsabilă
■ Părţile din material plastic şi pentru siguranţă trebuie să
garnitura uşii nu se vor supravegheze sau să îndrume
murdări cu ulei sau grăsime. copiii şi persoanele expuse la
Astfel se previne ca părţile din riscuri la aparat.
material plastic şi garnitura Numai copiii cu vârsta peste 8
uşii să devină poroase. ani pot utiliza aparatul.
■ Nu acoperiţi orificiile de Supravegheaţi copiii la
aerisire ale aparatului. curăţare şi întreţinere.
■ În congelator nu se vor păstra Niciodată să nu permiteţi
lichide în sticle şi cutii (în copiilor să se joace cu
special băuturi aparatul.
carbogazoase).Sticlele şi
■ Evitaţi contactul prelungit al
cutiile ar putea să se spargă!
mâinilor cu alimentele
■ Nu introduceţi niciodată congelate, gheaţa sau ţevile
în gură alimente imediat după vaporizatorului etc.
ce le-aţi scos din congelator. Pericol de rănire datorat
Pericol de rănire datorat degerăturilor!
degerăturilor!

5
ro

Copii în gospodărie
■ Nu încredinţaţi copiilor Indicaţii de salubrizare
ambalajul sau părţi ale
acestuia. * Predarea la deşeuri
Pericol de asfixiere din cauza a ambalajului
cartoanelor pliate şi a foliilor! Ambalajul protejează aparatul dvs.
de deteriorări în timpul transportului.
■ Aparatul nu este o jucărie Toate materialele folosite sunt ecologice
pentru copii! şi refolosibile. Vă rugăm să vă aduceţi
■ La aparatul cu broască la uşă: şi dvs. aportul: salubrizaţi ambalajul
conform normelor ecologice.
cheia va fi păstrată într-un loc
Despre căile actuale de salubrizare
inaccesibil pentru copii. vă rugăm să vă informaţi la comerciantul
de specialitate sau la administraţia
Condiţii generale locală.
Aparatul este indicat pentru
* Predarea aparatului vechi
■ răcirea şi congelarea
Aparatele vechi nu sunt deşeuri fără
de alimente, valoare! Printr-o salubrizare ecologică
■ prepararea gheţii. pot fi recuperate materii prime valoroase.
Acest aparat este destinat Acest aparat este marcat
utilizării casnice în gospodăriile
individuale şi pentru mediul
corespunzător directivei europene
2012/19/UE în privinţa aparatelor
electrice şi electronice vechi
casnic. (waste electrical and electronic
Circuitul de soluţie de răcire equipment – WEEE).
este verificat în ceea ce priveşte Directiva prescrie cadrul pentru o
etanşeitatea. preluare înapoi, valabilă în
întreaga UE, şi valorificarea
Acest aparat corespunde aparatelor vechi.
prevederilor de siguranţă
relevante pentru aparate
electrice şi este ecranat
împotriva perturbaţiilor radio.
Acest aparat este adecvat
pentru o utilizare până la o
înălţime de maxim 2000 de
metri deasupra nivelului mării.

6
ro

m Avertizare
La aparatele scoase din uz
Locul de instalare
1. Se scoate ştecherul de reţea. Ca loc de instalare este indicată o
cameră uscată, cu posibilităţi de aerisire.
2. Se separă cablul de racordare
Locul de instalare nu ar trebui să fie
împreună cu fişa pentru reţea.
expus razelor solare directe şi nu ar
3. Nu se scot suporturile şi cutiile, pentru trebui să se afle în apropierea unei surse
a îngreuna intrarea copiilor! de căldură cum ar fi cuptorul, caloriferul,
4. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul etc. Dacă instalarea lângă o sursă
vechi. Pericol de asfixiere! de căldură este inevitabilă, vă rugăm să
folosiţi o placă de izolare potrivită
Aparatele frigorifice conţin soluţie
sau să respectaţi următoarele distanţe
de răcire şi gaze în izolaţie. Soluţia
minime faţă de sursa de căldură:
de răcire şi gazele trebuie salubrizate
în mod profesional. Ţevile circuitului ■ Faţă de maşini de gătit electrice
soluţiei de răcire nu trebuie deteriorate şi cu gaz: 3 cm.
până la salubrizarea lor regulamentară. ■ Faţă de focare de ardere
cu combustibil lichid sau cărbune:
30 cm.
Volumul de livrare Podeaua la locul de instalare nu trebuie
să cedeze, ea va fi eventual întărită.
După despachetare verificaţi toate Eventualele denivelări ale duşumelei se
piesele, dacă nu prezintă eventuale egalizează aşezând ceva dedesubt.
deteriorări din transport.
În caz de reclamaţii adresaţi-vă la Distanţa faţă de perete
comerciantul de la care aţi cumpărat Fig. #
aparatul sau la serviciul nostru pentru
clienţi. Aparatul nu necesită distanţă laterală faţă
de perete. Cu toate acestea recipientele
Livrarea constă din următoarele părţi: şi suporturile pot fi scoase de tot.
■ Aparat independent

■ Dotare (în funcţie de model) Schimbarea de deschidere ar


■ Pungă cu material de montaj uşii
■ Instrucţiune de utilizare (în cazul în care este necesar)
■ Instrucţiunea de montaj În cazul în care este necesar: Vă
■ Caietul serviciului pentru clienţi recomandăm să solicitaţi executarea
acestei operaţiuni de către Service-ul
■ Anexa garanţiei
nostru. Costurile pentru schimbarea
■ Informaţii referitoare la consumul de sensului de deschidere a uşii le puteţi
energie şi zgomote afla de la serviciul dvs. pentru clienţi
competent.

7
ro

m Avertizare Aerisirea
În timpul schimbării sensului de Fig. $
deschidere uşii aparatul nu trebuie să fie La peretele din spate al aparatului aerul
legat la reţeaua de curent. Scoateţi în se încălzeşte. Aerul încălzit trebuie să
prealabil ştecherul din priză. Pentru a nu poată fi evacuat fără piedici. Altfel
deteriora partea din spate a aparatului, agregatul frigorific trebuie să lucreze mai
se va aşeza suficient material de tapiţerie intens. Aceasta măreşte
dedesubt. Aparatul se apleacă cu grijă consumul de curent. Din această cauză:
aşezându-se pe partea din spate. nu acoperiţi niciodată orificiile de aerisire
şi nu aşezaţi nimic în dreptul lor!
Indicaţie
Dacă aparatul este culcat pe spate, nu
trebuie să fie montat distanţierul de
perete. Racordarea aparatului
După instalarea aparatului se aşteapă
cel puţin 1 oră până la punerea
Atenţie la temperatura lui în funcţiune. În timpul transportului se
poate întâmpla ca uleiul
camerei şi la aerisire aflat în compresor să se
depoziteze în sistemul de răcire.
Temperatura camerei Înainte de prima punere în funcţiune se
Aparatul este proiectat pentru o anumită curăţă interiorul aparatului (vezi
clasă de climă. În funcţie de clasa „Curăţarea aparatului”).
de climă aparatul poate fi folosit
la următoarele temperaturi ale camerei. Conectarea la reţeaua de
Clasa de climă este menţionată pe alimentare cu energie electrică
plăcuţa de tip, Fig. 2. Priza trebuie să fie în apropierea
aparatului şi trebuie să fie uşor
Clasa Temperatura camerei admisă
accesibilă şi după instalarea aparatului.
de climă
SN +10 °C până la 32 °C
N +16 °C până la 32 °C
ST +16 °C până la 38 °C
T +16 °C până la 43 °C
Indicaţie
Aparatul funcţionează în limitele
de temperatură a camerei ale clasei
de climă indicate. Dacă un aparat din
clasa de climă SN funcţionează
la temperaturi mai joase ale camerei,
pot fi excluse defecţiuni ale aparatului
până la o temperatură de +5 °C.

8
ro

m Avertizare
Pericol de electrocutare!
Să facem
Dacă lungimea cablului de alimentare nu cunoştinţă cu aparatul
este suficientă, în niciun caz să nu
utilizaţi prize multiple sau prelungitoare.
Contactaţi unitatea de service abilitată
pentru alternative.
Aparatul corespunde clasei de
protecţie I. Aparatul se va racorda
conform prevederilor, la o priză cu
conductor de protecţie, pentru
alimentarea cu curent alternativ de 220-
240 V/50 Hz. Priza trebuie asigurată cu Vă rugăm să deschideţi ultima
o siguranţă de 10 A până la 16 A. pagină cu desene. Această instrucţiune
de folosire este valabilă pentru mai multe
La aparatele care se folosesc în ţări
modele.
neeuropene verificaţi dacă tensiunea şi
curentul indicat corespund cu valorile Dotarea modelelor poate varia.
reţelei dvs. de curent. Aceste date se Sunt posibile abateri la aceste ilustraţii.
găsesc pe plăcuţa de tip, fig. 2. Fig. !
m Avertizare * Nu la toate modelele.

Aparatul nu trebuie în niciun caz racordat 1–4 Elemente de deservire


la un ştecher electronic de economisire 5 Iluminarea (LED)
a energiei. 6 Suportul de sticlă din
Pentru utilizarea aparatelor noastre pot fi compartimentul de răcire
folosite ondulatoare de reţea şi 7 Cutia pentru legume
ondulatoare sinusoidale. Ondulatoarele 8 Compartiment pentru unt
conectate la reţea se folosesc la instalaţii şi brânzeturi *
fotovoltaice, care se leagă direct la
9 Suport pentru ouă*
reţeaua publică de electricitate. La
soluţiile insulare (de ex. vapoare sau 10 Suport pentru sticle mari
cabane de munte), care nu au racord 11 Sertarul pentru alimente
direct la reţeaua publică de curent congelate (mici)
electric, trebuie folosite ondulatoare 12 Suportul de sticlă din
sinusoidale. compartimentul de congelare
13 Sertarul pentru alimente
congelate (mari)
14 Evacuarea apei de dezgheţare
15 Picioare cu şurub

A Compartimentul de răcire
B Compartimentul de congelare

9
ro

Elemente de deservire ■ În timp ce funcţionează agregatul


frigorific, se formează perle de apă
Fig. "
sau brumă pe partea din spate
1 Tasta Pornit/Oprit a compartimentului de răcire, acest
lucru fiind condiţionat de funcţionare.
Serveşte la pornirea şi oprirea Nu este necesară îndepărtarea
întregului aparat. stratului de brumă sau ştergerea
2 Indicator de temperatură perlelor de apă. Peretele din spate se
compartiment de răcire dezgheaţă automat. Apa de topire
Cifrele corespund temperaturilor este colectată în jgheabul
reglate în compartimentul de de scurgere, Fig. ., apoi este
răcire în °C. condusă la agregatul frigorific şi acolo
3 Indicatorul Supercongelare se evaporă.
Luminează, când este pornită ■ Părţile frontale ale carcasei se
supercongelarea. încălzesc uşor, aceasta împiedică
4 Tasta de reglare a temperaturii formarea de condens în zona
în compartimentul de răcire garniturii uşii.
Cu tasta se regleazã temperatura ■ Dacă uşa compartimentului
compartimentului de rãcire. de congelare nu se poate deschide
imediat după închidere, aşteptaţi un
moment, până când subpresiunea
Pornirea aparatului formată s-a echilibrat.
■ Din cauza funcţionării sistemului
Fig. " de răcire grătarele de congelare se
Porniţi aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1. pot acoperi
Aparatul începe să răcească. Iluminatul repede cu brumă în anumite locuri.
este pornit când uşa este deschisă. Aceasta nu are nici o influenţă asupra
funcţionării sau a consumului
Noi recomandăm reglarea la +4 °C. de curent. Dezgheţarea devine
necesară abia când pe toată suprafaţa
Instrucţiuni de funcţionare grătarului de congelare s-a format un
strat de brumă sau gheaţă cu
■ După pornire poate dura câteva ore,
o grosime mai mare de 5 mm.
până când au fost atinse temperaturile
reglate.
Înainte de aceasta nu introduceţi
alimente în aparat.

10
ro

Scoaterea pieselor de dotare


Reglarea temperaturii Lăzile pentru alimente congelate se trag
în afară până la opritor, se ridică în faţă
Fig. " şi se scot. Fig. /

Compartimentul de răcire
Temperatura este reglabilă de la +2 °C Compartimentul
până la +8 °C.
Apăsaţi tasta de reglare a temperaturii 4
de răcire
de atâtea ori, până când este reglată Compartimentul de răcire este locul de
temperatura dorită a compartimentului păstrare ideal pentru carne, mezeluri,
de răcire. peşte, produse lactate, ouă, mâncăruri
Se memorează temperatura reglată gătite şi produse de panificaţie.
ultima dată. Temperatura reglată este
afişată pe indicatorul de temperatură 2. Atenţie la introducerea pentru
păstrare
Compartimentul de congelare ■ Păstraţi alimente proaspete,
Temperatura în compartimentul nealterate. Astfel calitatea şi
de congelare este dependentă prospeţimea se păstreaază mai mult
de temperatura din compartimentul timp.
de răcire. ■ La produse finite şi mărfuri ambalate
Temperaturi mai scăzute respectaţi data de valabilitate şi de
în compartimentul de răcire produc consum indicată de producător.
temperaturi mai scăzute şi în ■ Pentru a păstra aroma, culoarea şi
compartimentul de congelare. prospeţimea, introduceţi alimentele
bine ambalate şi acoperite. Astfel se
evită transmiterea de mirosuri şi
Capacitatea utilă colorări ale pieselor din mase plastice
în compartimentul de răcire.
Datele privind capacitatea utilă le ■ Mâncărurile şi băuturile calde se vor
găsiţi în aparatul dvs. pe plăcuţa de tip. lăsa mai întâi să se răcească şi apoi
Fig. 2 se pun în aparat.
Indicaţie
Folosirea mereu a întregului
Evitaţi contactul între alimente şi peretele
volum de congelare din spate. Altfel este afectată circulaţia
Pentru a putea depozita cantitatea aerului.
maximă de alimente congelate, Alimentele sau ambalajul ar putea să
pot fi scoase toate piesele de dotare. îngheţe lipite de peretele din spate.
Alimentele pot fi apoi stivuite direct pe
suporturi şi pe fundul compartimentului
de congelare.

11
ro

Atenţie la zonele mai reci din Indicaţii


compartimentul de răcire ■ Fructe sensibile la frig (de ex. ananas,
banane, papaya şi fructe citrice) şi
Prin circulaţia aerului în compartimentul
legume sensibile la frig (de ex. vinete,
de răcire se formează zone cu grad
castraveţi, zucchini, ardei, roşii şi
diferit de răcire:
cartofi) ar trebui pentru păstrarea
■ Zona cea mai caldă este pe uşă, sus optimă a calităţii şi aromei să fie
de tot. păstrate în afara frigiderului
la temperaturi de circa +8 °C până la
Indicaţie +12 °C.
În zona cea mai caldă păstraţi de ex.
■ În funcţie de cantitatea şi felul
caşcaval şi unt. Caşcavalul îşi poate
alimentelor depozitate în lada pentru
desfăşura aroma în continuare, iar
legume se poate forma apă
untul rămâne în stare de a fi întins pe
de condens. Îndepărtaţi apa de
pâine.
condens cu o cârpă uscată şi adaptaţi
■ Zona cea mai rece este în recipientul umiditatea aerului în lada pentru
detaşabil. legume cu ajutorul regulatorului
Indicaţie de umiditate.
În zona cea mai rece păstraţi alimente
sensibile, (de ex. peşte, mezeluri,
carne). Compartimentul
Lada pentru legume cu de congelare
regulator de umiditate
Fig. ,
Compartiment de congelare se
Pentru a crea clima optimă de depozitare foloseşte:
pentru legume şi fructe, umiditatea ■ pentru păstrarea alimentelor
aerului în lada pentru legume poate fi congelate.
reglată în funcţie de cantitatea
■ pentru producerea de cuburi
de depozitat:
de gheaţă.
■ cantităţi mici de legume şi fructe – ■ pentru congelarea de alimente.
umiditate ridicată a aerului
Indicaţie
■ cantităţi mari de legume şi fructe –
umiditate scăzută a aerului Aveţi grijă ca uşa compartimentului
de congelare să fie mereu închisă! Când
uşa este deschisă se topesc alimentele
congelate şi în compartimentul de
congelare se formează multă gheaţă. În
afară de aceasta: se risipeşte energie
datorită consumului mare de curent!

12
ro

Congelarea alimentelor
Capacitatea de ■ Pentru congelare folosiţi numai
congelare alimente proaspete şi neîndoielnice.
■ Alimentele de congelat nu trebuie
Datele privind capacitatea de congelare atinse de alimente deja congelate.
se găsesc pe plăcuţa de tip. Figura 2
■ Alimentele trebuie ambalate etanş ca
să nu-şi piardă gustul sau să nu se
Premise pentru capacitatea de usuce.
congelare
■ Porniţi super congelarea înainte de Păstrarea alimentelor
introducerea de marfă proaspătă (Vezi congelate
capitolul Super congelarea).
Împingeţi lada pentru alimente congelate
■ Congelaţi cantităţile mai mari de până la opritor, pentru a asigura
alimente de preferinţă în ultimul circulaţia nestingherită a aerului.
compartiment de jos. Acolo se vor
congela deosebit de rapid, fiind Dacă sunt multe alimente de depozitat,
totodată protejate. alimentele pot fi stivuite direct
pe suporturile de sticlă sau pe fundul
compartimentului de congelare.
1. Pentru aceasta se scot toate lăzile
Congelarea pentru alimente congelate.
şi păstrarea 2. Lăzile pentru alimente congelate se
trag în afară până la opritor, se ridică
Cumpărarea de alimente în faţă şi se scot. Fig. /
congelate
■ Ambalajul nu trebuie să fie deteriorat.
■ Trebuie avută în vedere data
de păstrare.
■ Temperatura în lada frigorifică
de vânzare trebuie să fie -18 °C
sau mai scăzută.
■ Alimentele congelate se transportă pe
cât este posibil într-o geantă izolantă
şi se introduc
repede în compartimentul
de congelare.

13
ro

3. Se închide ambalajul etanş.


Congelarea 4. Se înscripţionează
ambalajul cu conţinutul şi data
de alimente proaspete congelării.
Pentru congelare folosiţi numai alimente Sunt potrivite pentru ambalare:
proaspete şi neîndoielnice. folii din material plastic, folii tubulare din
Pentru a păstra cât mai bine valoarea polietilenă, folii din aluminiu, casolete
nutritivă, aroma şi culoarea, legumele ar pentru congelare.
trebui opărite înainte de congelare. La Aceste produse le găsiţi în comerţul de
vinete, ardei, dovlecei şi sparanghel specialitate.
nu este necesară opărirea. Neindicate pentru ambalare sunt:
Cărţi despre congelare şi opărire găsiţi hârtia pentru ambalat, hârtia din
în librării. pergament, celofanul, pungile de gunoi
şi pungile folosite de la cumpărături.
Indicaţie
Pentru închidere sunt indicate:
Alimentele de congelat nu trebuie atinse Inele de cauciuc, clipsuri din material
de alimente deja congelate. plastic, fire de legat, benzi adezive
■ Pentru congelare sunt indicate: rezistente la temperaturi scăzute sau
Produse de brutărie, peşte şi fructe de altele similare.
mare, vânat, carne de pasăre, fructe, Pungile şi foliile tubulare din polietilenă
verdeţuri, ouă fără coajă, produse pot fi sigilate cu ajutorul unui aparat de
lactate ca brânză, unt şi brânză de sigilare a pungilor.
vaci, mâncare gătită şi resturi de
mâncare ca supe, supe consistente, Perioada de valabilitate
carne gătită şi peşte, preparate din a alimentelor congelate
cartofi, sufleuri şi deserturi.
Durata de păstrare depinde de felul
■ Pentru congelare nu sunt indicate:
alimentelor.
Soiurile de legume, care de regulă se
consumă crude, cum sunt salata sau La o temperatură de -18 °C:
ridichile, ouă în coajă, struguri, mere ■ peşte, mezeluri, mâncăruri gătite,
întregi, pere sau piersici, ouă fierte produse de panificaţie:
tari, iaurt, lapte bătut, smântână, frişcă
şi maioneză. până la 6 luni
■ brânză, carne de pui, carne:

Ambalarea alimentelor până la 8 luni


congelate ■ legume, fructe:

Alimentele trebuie ambalate etanş ca să până la 12 luni


nu-şi piardă gustul sau să nu se usuce.
1. Se pun alimentele în ambalaj.
2. Se scoate aerul prin presare.

14
ro

Super-congelarea Dezgheţarea
Alimentele ar trebui răcite sau congelate produselor congelate
cât se poate de repede, până la miez,
În funcţie de natura acestora
pentru a-şi păstra vitaminele, valorile
şi de scopul utilizării se poate alege una
nutritive, aspectul şi gustul.
din următoarele posibilităţi:
După pornirea super-congelării, aparatul
funcţionează permanent. Temperaturile ■ la temperatura camerei
din compartimentul de congelare sunt ■ în frigider
considerabil mai mici decât în timpul ■ în cuptorul electric, cu/fără ventilator
regimului de funcţionare obişnuit. de aer cald
Cu câteva ore înainte de introducerea ■ în cuptorul cu microunde
alimentelor proaspete porniţi super-
congelarea pentru a preveni o creştere
nedorită a temperaturii.
m Atenţie
Alimentele congelate dezgheţate parţial
Dacă trebuie utilizată capacitatea de sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi
congelare conform datelor de de plăcuţa congelate din nou abia după ce au fost
de timp, porniţi super-congelarea cu 24 preparate (fierte sau prăjite).
de ore înaintea congelării produselor
proaspete. Nu va mai fi folosită în întregime durata
de păstrare a alimentului congelat.
Cantităţi de alimente mai mici (până la
2 kg) pot fi congelate fără super
congelare.
Indicaţie Dotare
Dacă este pornită super-congelarea, se (nu la toate modelele)
poate ajunge la zgomote de funcţionare
mai multe.
Compartiment pentru unt
Pornirea şi oprirea şi brânzeturi
Prin apăsare uşoară în mijlocul clapetei
Fig. "
compartimentului pentru unt acesta se
Apăsaţi tasta de reglare a temperaturii 4 deschide.
de atâtea ori, până când luminează
Compartimentul se ridică de jos şi se
indicatorul super 3.
scoate pentru curăţare.
Supercongelarea se opreşte automat
după cel mai târziu 2½ zile.

15
ro

Suport de uşă „EasyLift” Recipient pentru legume liber


reglabil Fig. +
Fig. % Piesa poate fi scoasă.
Suportul de depozitare poate fi reglat în
înălţime fără să fie scos. Ladă pentru alimente
Apăsaţi concomitent butoanele laterale congelate (mare)
ale suportului pentru a deplasa suportul Fig. !/13
în jos. Suportul se poate deplasa în sus
fără apăsarea butoanelor. Pentru depozitarea de alimente
congelate mari de ex. curcani, raţe
şi gâşte.
Suportul pentru sticle
Indicaţie
Fig. '
Suportul pentru sticle împiedică Placa despărţitoare (în cazul în care
răsturnarea sticlelor la deschiderea există) nu poate fi scoasă.
şi închiderea uşii.
Tăviţa pentru gheaţă
Suporturile de sticlă Fig. 0
Dvs. puteţi varia suporturile în interiorul 1. Tăviţa pentru gheaţă se umple ¾
aparatului în funcţie de necesităţi: Pentru cu apă potabilă şi se aşează
aceasta suportul se trage în afară, se în compartimentul de congelare.
ridică în faţă şi se scoate.
2. Tăviţa pentru gheaţă prinsă se va
desprinde numai cu un obiect bont (o
Suporturi variabile coadă de lingură).
Fig. ( 3. Desprindeţi cuburile de gheaţă ţinând
Suportul poate fi rabatat în jos în caz de puţin tăviţa sub apă curentă
nevoie: trageţi suportul în faţă, coborâţi-l sau fluturând-o puţin.
şi apăsaţi spre spate.
El este indicat pentru depozitarea de Acumulatorul frigorific
alimente şi sticle.
Acumulatorul frigorific poate fi scos şi
pus de ex. într-o geantă frigorifică pentru
Recipient detaşabil păstrarea temporară la rece a
Fig. ) alimentelor.
Puteţi scoate recipientul pentru încărcare În caz de pană de curent sau în cazul
sau descărcare. Pentru aceasta ridicaţi unei defecţiuni, acumulatorul frigorific
recipientul şi trageţi-l afară. Suportul întârzie încălzirea alimentelor congelate.
recipientului este variabil.

Suportul pentru sticle


Fig. *
În suportul pentru sticle pot fi păstrate
sticlele în siguranţă. Suportul este
variabil.

16
ro

Autocolantul “OK” Dezgheţare


(nu la toate modelele)
Compartimentul de răcire
Cu autocolantul “OK” puteţi verifica dacă
domeniile de temperatură recomandate Dezgheţarea se face automat.
pentru siguranţa păstrării alimentelor în Apa de dezgheţare trece prin jgheabul
compartimentul rece au atins valoarea apei de dezgheţare în gaura
de +4 °C sau o valoare mai mică. Dacă de evacuare şi apoi în zona
autocolantul nu indică “OK”, reduceţi de evaporare a aparatului.
temperatura treptat.
Indicaţie Compartimentul de congelare
După punerea în funcţiune a aparatului Compartimentul de congelare nu se
poate dura până la 12 ore, până când dezgheaţă automat, pentru că alimentele
este atinsă temperatura setată. congelate nu au voie să se dezgheţe.
Stratul de gheaţă din compartimentul
de congelare înrăutăţeşte transferul
de frig asupra alimentelor congelate
în compartimentul de congelare şi creşte
Setarea corectă consumul de curent. Îndepărtaţi în mod
regulat stratul de brumă.

Oprirea şi scoaterea
m Atenţie
Stratul de brumă sau de gheaţă nu se
din funcţiune rade cu cuţitul sau cu obiecte ascuţite.
a aparatului Aţi putea astfel să deterioraţi conductele
soluţiei de răcire.
Stropii de soluţie de răcire se pot
Deconectarea aparatului aprinde sau pot duce la rănirea ochilor.
Fig. " Procedaţi în felul următor:
Se apasă tasta Pornit/Oprit 1.
Indicatorul de temperatură 2 se stinge şi Indicaţie
agregatul frigorific se opreşte. Cca. 4 ore înainte de dezgheţare se
porneşte supercongelarea, pentru ca
alimentele să atingă o temperatură foarte
Scoaterea din
joasă şi să poată fi păstrate mai mult
funcţiune a aparatului timp la temperatura camerei.
Dacă nu veţi folosi aparatul pentru mai 1. Opriţi aparatul pentru dezgheţare.
mult timp: 2. Scoateţi ştecherul din priză sau opriţi
1. Opriţi aparatul siguranţa.
2. Scoateţi ştecherul de la reţea 3. Tăvile cu alimente congelate se
sau opriţi siguranţa. depozitează într-un loc răcoros.
3. Curăţaţi aparatul. Acumulatoarele de frig (dacă au fost
livrate) se aşează pe alimente.
4. Lăsaţi uşa aparatului deschisă.

17
ro

4. Deschideţi scurgerea apei de Procedaţi după cum urmează:


dezgheţare. Fig. 1
1. Opriţi aparatul înainte de curăţare.
5. Pentru captarea apei de dezgheţare
poate fi folosit suportul pentru sticle 2. Scoateţi ştecherul din priză sau opriţi
mari. Pentru aceasta scoateţi suportul siguranţa.
pentru sticle mari (vezi capitolul 3. Scoateţi alimentele congelate şi
„Curăţarea aparatului”) şi aşezaţi-l sub depozitaţi-le într-un loc răcoros.
scurgerea deschisă a apei de Acumulatoarele frigorifice (dacă
dezgheţare. există) se aşează deasupra
6. Pentru grăbirea procesului alimentelor.
de dezgheţare se aşează în aparat 4. Aşteptaţi, până când stratul de brumă
două oale cu apă fierbinte, pe s-a topit.
suporturi de oală. 5. Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale,
7. După dezgheţare se goleşte apa apă călduţă şi puţin detergent cu pH
de dezgheţare colectată. Restul neutru. Apa de spălare nu trebuie să
de apă de dezgheţare de pe fundul ajungă la lampă.
compartimentului de congelare se 6. Garnitura uşii se spală numai cu apă
şterge cu un burete. curată şi apoi se freacă până când
8. Închideţi scurgerea apei de devine uscată.
dezgheţare. 7. După curăţare: se racordează aparatul
9. Aşezaţi suportul pentru sticle mari la din nou şi se porneşte.
loc în uşă. 8. Introduceţi alimentele congelate din
10.După dezgheţare racordaţi din nou nou.
aparatul şi porniţi-l.
Dotare
Toate piesele variabile ale aparatului pot
Curăţarea aparatului fi scoase pentru a fi curăţate.
Scoaterea suporturilor de pe uşă
m Atenţie Fig. &
■ Nu folosiţi substanţe de curăţat şi nici Ridicaţi şi scoateţi suporturile.
diluanţi cu conţinut de nisip, clorură Scoaterea suporturilor de sticlă
sau de acizi. Pentru aceasta suportul se trage în afară,
se ridică în faţă şi se scoate.
■ Nu folosiţi bureţi care freacă sau
zgârie. Scoaterea recipientului detaşabil
Ridicaţi recipientul şi trageţi-l afară.
Pe suprafeţele metalice s-ar putea
produce coroziune.
■ Nu curăţaţi niciodată suporturile
şi recipientele în maşina de spălat
vase.
Piesele s-ar putea deforma!

18
ro

Placa scurgerii apei de dezgheţare


Pentru curăţarea jgheabului de apă de
dezgheţare suportul de deasupra
Mirosuri
recipientului de legume, Fig. !/7, În cazul în care se observă mirosuri
trebuie separat de placa de scurgere a neplăcute:
apei de dezgheţare:
1. Opriţi aparatul cu tasta Pornit/Oprit.
1. Scoateţi suportul de sticlă. Fig. "/1
2. Ridicaţi şi scoateţi placa de scurgere 2. Scoateţi toate alimentele din aparat.
a apei de dezgheţare. Fig. .
3. Curăţaţi interiorul (vezi „Curăţarea
Indicaţie aparatului”).
Curăţaţi regulat jgheabul apei de 4. Curăţaţi toate ambalajele.
dezgheţare şi gaura de scurgere cu 5. Ambalaţi etanş alimentele puternic
beţişoare cu vată sau altceva mirositoare, pentru a se împiedica
asemănător, pentru ca apa de formarea de miros.
dezgheţare să se poată scurge.
6. Porniţi din nou aparatul.
Sertarul pentru legume
(nu la toate modelele) 7. Ordonaţi din nou alimentele în aparat.
Plăcuţa sertarului pentru legume poate fi 8. După 24 de ore verificaţi, dacă s-
scoasă pentru curăţare. a ajuns din nou la formarea de miros.
Apăsaţi unul după altul butoanele
laterale şi scoateţi plăcuţa sertarului
pentru legume. Fig. - Iluminarea (LED)
Scoaterea lăzilor
Fig. / Aparatul dvs. este dotat cu un iluminat
LED care nu necesită întreţinere.
Trageţi lăzile până la opritor, ridicaţi-le în
faţă şi scoateţi-le. Reparaţiile la acest iluminat pot fi făcute
numai de către un atelier de specialitate
sau de către specialişti autorizaţi.

19
ro

Economisirea Zgomote în timpul


de energie funcţionării
■ Instalaţi aparatul într-o cameră uscată,
cu posibilitate de aerisire. Aparatul Zgomote normale
nu trebuie expus la soare şi nu trebuie Zgomot de fond
să stea în apropierea unei Motoarele funcţionează (de ex. agregatul
surse de căldură (de ex. calorifer, frigorific, ventilatorul).
sobă). Zgomote bolborositoare, zumzăitoare
Dacă este cazul, folosiţi o placă sau gâlgâitoare
izolantă. Soluţia de răcire curge prin ţevi.
■ Alimentele şi băuturile calde trebuie Clic
întâi lăsate să se răcească, apoi se Motorul, întrerupătorul sau ventilele
aşează în aparat. magnetice se pornesc/se opresc.
■ Pentru dezgheţare puneţi alimentele
congelate în compartimentul de răcire Evitarea zgomotelor
folosind frigul pentru răcirea Aparatul nu stă plan
alimentelor. Vă rugăm să egalizaţi
■ Dezgheţaţi regulat stratul de gheaţă aparatul cu ajutorul unei bule cu aer.
în compartimentul de congelare. Folosiţi pentru aceasta
picioarele cu şurub sau aşezaţi ceva
Stratul de gheaţă diminuează dedesubt.
transmiterea frigului la alimente
şi măreşte consumul de curent. Aparatul „se sprijină de ceva”
Rugăm deplasaţi aparatul de la mobila
■ Uşa aparatului se va deschide pentru sau aparatul de care se sprijină.
un timp cât mai scurt posibil.
Recipientele sau suprafeţele de
■ Pentru a evita un consum de curent depozitare se clatină sau sunt prinse
majorat, curăţaţi ocazional partea din Verificaţi vă rog părţile care pot fi scoase
spate a aparatului. şi eventual introduceţi-le din nou.
■ În cazul în care există: Sticlele sau vasele se ating
Montaţi distanţierul de perete, pentru Aşezaţi vă rog sticlele sau vasele puţin
a atinge preluarea de către aparat depărtate între ele.
a energiei indicate (vezi „Instrucţiunea
de montaj”). O distanţă mai redusă
faţă de perete nu limitează aparatul
în funcţionarea sa. Preluarea
de energie poate să crească puţin.
Distanţa de 75 mm nu poate fi
depăşită.
■ Dispunerea pieselor din dotare nu are
influenţă asupra preluării de energie
a aparatului.

20
ro

Cum puteţi înlătura singur mici deficienţe


Înainte de a chema serviciul clienţi:
Verificaţi dacă puteţi să înlăturaţi singur defecţiunea în baza următoarelor indicaţii.
Dvs. trebuie să suportaţi cheltuielile de consiliere ale serviciului pentru clienţi – chiar
şi în perioada de garanţie!

Deficienţa Cauze posibile Remediere


Temperatura se abate foarte În unele cazuri este suficient dacă se opreşte
mult de la cea instalată. aparatul pentru 5 minute.
Dacă temperatura este prea ridicată, verificaţi
dacă a avut loc o apropiere a temperaturii.
Dacă temperatura este prea joasă, mai
verificaţi o dată temperatura în ziua următoare.
Nu se aprinde nici o lampă Cădere de curent; a sărit Introduceţi ştecherul în priză. Verificaţi dacă
de semnalizare. siguranţa; ştecărul de reţea există curent, verificaţi siguranţele.
nu este bine fixat.
În compartimentul de răcire Temperatura este Se reglează temperatura la o valoare mai
este prea frig. reglată la o valoare prea ridicată (vezi capitolul „Reglarea
joasă. temperaturii”).
Fundul compartimentului Jgheaburile apei de Curăţaţi jgheaburile apei de dezgheţare
de răcire este umed. dezgheţare sau gaura de şi gaura de scurgere (vezi „Curăţirea
scurgere sunt astupate. aparatului”). Fig. .
Temperatura Deschidere frecventă a Nu deschideţi aparatul în mod inutil.
în compartimentul aparatului.
de congelare este prea
Orificiile de aerisire sunt Îndepărtaţi obstacolele.
ridicată.
acoperite.
Congelarea unor cantităţi Nu depăşiţi capacitatea de congelare.
mai mari de alimente
proaspete.
Aparatul nu răceşte, Modul Demo este activat. Faceţi un autotest al aparatului (vezi capitolul
indicatorul de temperatură „Autotestul aparatului”).
şi iluminatul funcţionează. După terminarea programului aparatul trece
în regimul normal de funcţionare.
Pe suprafaţa aparatului şi pe Temperaturile ambientale Ştergeţi apa cu o lavetă moale, uscată.
rafturile din aparat se calde şi umede întăresc
■ Deschideţi aparatul pentru un timp cât mai
formează apă de condens. efectul.
scurt posibil
■ Asiguraţi-vă că aparatul este închis tot
timpul corect.

21
ro

Autotestarea aparatului Serviciul pentru clienţi,


Aparatul dvs. dispune de un program numărul produsului/
automat de autotestare, care vă indică
surse de erori, care pot fi remediate
numărul de fabricaţie şi
numai de către serviciul pentru clienţi. datele tehnice
Serviciul pentru clienţi
Pornirea autotestării aparatului În cazul în care aveţi întrebări, dacă s-a
Fig. " produs o defecţiune la aparat pe care nu
o puteţi remedia pe cont propriu sau
1. Opriţi aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1
dacă este necesară repararea aparatului,
şi aşteptaţi 5 minute.
adresaţi-vă Serviciului nostru pentru
2. Porniţi aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1 clienţi.
şi în primele 10 secunde ţineţi
Multe dintre defecţiunile care pot apărea
apăsată tasta de reglare a
pot fi remediate chiar de dumneavoastră;
temperaturii 4 timp de 3-5 secunde,
pentru aceasta, consultaţi informaţiile
până când pe indicatorul
privind remedierea defecţiunilor din
de temperatură 2 luminează 2 °C.
cadrul acestui manual cu instrucţiuni sau
Programul de autotestare porneşte de pe site-ul nostru Web. În cazul în care
când indicatoarele de temperatură se nu reuşiţi să remediaţi pe cont propriu
aprind unul după altul. defecţiunile, adresaţi-vă Serviciului nostru
Dacă după scurt timp aparatul indică pentru clienţi.
temperatura reglată înainte de Noi găsim întotdeauna o soluţie potrivită,
autotestare, el este în ordine. şi încercăm să evităm o vizită inutilă a
Dacă indicatorul „super” 3 clipeşte timp tehnicianului de la Serviciul pentru clienţi.
de 10 secunde, este vorba de o eroare. Asigurăm repararea aparatului atât în
Informaţi serviciul pentru clienţi. perioada de garanţie acordată de
producător, cât şi după expirarea
Terminarea autotestării acesteia, de către tehnicienii de service,
care utilizează piese de schimb originale.
aparatului
Din motive ce ţin de siguranţă, numai
După terminarea programului aparatul personalul de specialitate are dreptul de
trece în regimul normal de funcţionare. a executa reparaţii ale aparatului.
Pretenţia la prestaţiile de garanţie devine
nulă dacă au fost efectuate intervenţii
sau reparaţii de către persoane
neîmputernicite de noi în acest sens sau
dacă aparatele noastre au fost prevăzute
cu piese de schimb, piese suplimentare
sau accesorii neoriginale şi din acest
motiv au survenit defecţiuni.

22
ro

Piesele de schimb originale, relevante Numărul de produs (E-Nr.) şi numărul


pentru siguranţă, conform de fabricaţie (FD)
Regulamentului corespunzător referitor la Numărul produsului (E-Nr.) şi numărul de
designul ecologic se procură de la fabricaţie (FD) se găsesc pe plăcuţa de
Serviciul nostru pentru clienţi, pentru o tip a aparatului. Figura 2
durată de minim 10 ani de la punerea în Pentru a găsi rapid şi uşor datele
circulaţie în interiorul Spaţiului Economic aparatului dvs. şi numărul de telefon al
European. Serviciului clienţi le puteţi nota undeva
Indicaţie pentru a le avea la îndemână.
Reparaţiile efectuate de personalul din Date tehnice
cadrul Serviciului pentru clienţi, în Pe plăcuţa de tip se găsesc date
condiţiile de garanţie impuse de referitoare la agentul frigorific, la volumul
producător la locul utilizării, sunt util şi alte date tehnice. Figura 2
gratuite.Durata minimă a garanţiei Pentru mai multe informaţii privind
(garanţia producătorului pentru modelul dumneavoastră, accesaţi site-ul
consumatorii privaţi) în Spaţiul Economic Web https://www.bsh-group.com/
European este de 2 ani (cu excepţia energylabel. (este valabil numai pentru
Danemarcei şi Suediei, unde durata este ţările din Spaţiul Economic European).
de 1 an), în conformitate cu condiţiile de Acest site Web are o legătură la baza de
garanţie valabile local. Condiţiile de date EPREL oficială a UE, pentru
garanţie nu au efect asupra altor drepturi înregistrarea produselor, al cărei site
sau pretenţii care vi se cuvin în virtutea Web nu mai este publicat din momentul
legislaţiei locale. trimiterii la tipar. Vă rugăm să urmaţi
Informaţii detaliate despre perioada şi instrucţiunile din secţiunea de căutare a
condiţiile de garanţie din ţara dvs. se modelului. Identificatorul de model
obţin de la Serviciul nostru pentru clienţi, constă din caracterele din partea stângă
de la distribuitorul dvs. sau de pe site-ul a barei înclinate din numărul de produs
nostru Web. (E-Nr.) de pe plăcuţa de tip. Alternativ,
identificatorul de model este reprezentat
Dacă apelaţi la Serviciul pentru clienţi, şi de primele caractere ale etichetei
trebuie să menţionaţi numărul de energetice UE.
identificare a produsului (E-Nr.) şi
numărul de fabricaţie (FD) al aparatului
dumneavoastră. Comandă de reparaţie şi
Datele de contact ale Serviciului pentru
consultanţă în caz de
clienţi se găsesc în lista ataşată a defecţiune
Serviciilor pentru clienţi sau pe pagina Datele de contact ale tuturor ţărilor le
noastră de internet. găsiţi în lista de servicii pentru clienţi
anexată.

23
!

"
# $

% &

' (
) *

+ ,

3
4

- .
/ 0

E - Nr

1 2
*8001187910*
8001187910 (0003)
ro