Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat astazi ___________________

I. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala _______________________________________ avand sediul social in


________________________ telefon ____________________ fax ________________ inregistrata la
Registrul Comertului ________________________ sub nr. ___________________ avand contul
curent nr. ____________ deschis la Banca _______________________ sI codul fiscal nr. ________
prin rewprezentantI legali ___________________________________________ in calitate de
PROPRIETAR(LOCATOR)

si

Societatea comerciala _______________________________________ avand sediul social in


________________________ telefon ____________________ fax ________________ inregistrata la
Registrul Comertului ________________________ sub nr. ___________________ avand contul
curent nr. ____________ deschis la Banca _______________________ sI codul fiscal nr. ________
prin rewprezentantI legali ___________________________________________ in calitate de
CHIRIA{(LOCATAR)

Au convenit in baza hotararilor celor doua adunari generale ale actionarilor din data de
_________________ sI din data de _________________ incheierea prezentului contract de inchiriere
cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este obtinerea folosirii terenului in suprafata de __________ m.p. situat
in ____________________ sI urmatoarelor bunuri (mijloace fixe):

Nr. Crt. Denumirea bunurilor si caracteristici Numar bucati

Terenul sI mijloacele fixe inchiriate sunt prorpietatea exclusiva a societatii comerciale


_______________________ sI sunt amplasate in ______________________ avand destinatia de
_______________________________ destinatie care va fi respectata de chirias.
Art. 2. Predarea-primirea obiectului inchirierii va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire
care se incheie pana la data de ________________________ sI care constituie anexa nr. 1 la
prezentul contract sI parte integranta din accesta (in procesul verbal de predare-primire se va
mentiona gradul de uzura al fiecarui mijloc fix sI stadiul in care se preda).

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Durata incheierii este de _________________ cu incepere de la data de _____________ pana


la data de ___________________.

IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

Art. 4. Pretul inchirierii - chiria- pentru folosirea obiectului inchirierii este de __________________ lei
lunar.

Art. 5. Pretul inchirierii - chiria - va fi indexat trimestrial in functie de rata medie lunara a inflatiei sI va
face obiectul unui act aditional semnat sI stampilat de partI.

Art. 6. Plata chiriei se va face lunar pana la data de _____________ ale lunii pentru luna respectiva .

Art. 7. Plata chiriei se va face cu dispozitie de plata prin conturile:

- contul proprietarului (locatorului) nr. __________________________________

- contul chiriasului (locatarului) nr. _____________________________________

Art. 8. Neplata chiriei la termen autorizeaza pe locatar sa perceapa penalitatI de intarziere de


________% pe zi, intarziere calculata la valoarea chiriei sI sa solicite rezilierea contractului sI
evacuarea silita a chiriasului.

III. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Art. 9. Proprietarul se obliga:

a) sa predea obiectul inchirierii descris la art.1 din contract la data de _________________ cand va
incheia procesul verbal de predare primire in 2 exemplaer;

b) sa asigure folosinta obiectului inchirierii pe toata durata contractului, garantand chiriasul contra
pierderii totale sau partiale sI contra tulburarii folosintei bunurilor inchiriate.

IV. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Art. 12. Chiriasul se obliga:

a) sa foloseasca bunurile inchiriate conform destinatiei care rezulta din contract, respectiv ______
___________________________________________________________;

b) sa execute la timp sI in bune conditiuni, pe cheltuiala sa, toate lucrarile de intretinere sI reparatii;
c) sa pastreze integritatea tuturor bunurilor inchiriate, sa le intretina in mod corespunzator, sa nu le
strice, deterioreze sau degradeze;

d) sa asigure functionarea in deplina siguranta a instalatiilor sI sa obtina toate avizele prevazute de


lege sI normativele in vigoare (aviz PSI, aviz sanitar, aviz de protectia mediului, aviz de ISCIR, aviz
evacuare ape uzate etc.);

e) sa plateasca chiria;

f) sa plateasca c/valoarea utilitatilor consumate (apa, energie, telefon etc.), plata care se va efectua
catre prorpietar la data de _______________________ale lunii pentru luna respectiva;

g) sa asigure paza bunurilor inchiriate;

h) la expirarea duratei prezentului contract sa restiruie bunurile inchiriate asa cum le-a primit;

i) in caz de nerespectare a vreuneia din clauzele contractuale se obliga sa evacuze terenul sI sa


restituie mijloacele fixe in termen de 5 zile de la data primirii somatiei scrise a prorpietarului.

V. ALTE OBLIGATII

Art.13. Pe toata durata contractului, chiriasului ii este interzisa subinchirierea, cesiunea sau orice alta
forma de instrainare catre tertI a bunurilor inchiriate.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.14.Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuasa a vreuneia din
clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateaasca daune-interese.

Art.15.Forta majora, asa cum este defina de lege, apara de raspundere partea care o invoca, in
conditiile notificarii scrise in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora sI pe baza de
certificateliberat de Camera de Comert sI Industrie a Romaniei.

X. LITIGII

Art.16.Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere, se vor
solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru este imoposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instantelor
judecatorestide drept comun.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 17 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de inchiriere in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.
PROPRIETAR, CHIRIAS,

ReprezentantI legali ReprezentantI legali