Sunteți pe pagina 1din 74

B.C" l- .. -l.

\SI 2132

~ II ~ ~ I1I11 ) IU 1111111

a C lhuzi a de un nati talism Cttlat,

\ ) It din neulilrgini1f' dragoste de Neam ;i T'dl'n.

Chit vr 0 \ tt (zcasca 18. lupta toa te ener-

cr atoare ale Neamului,

I .. aparii altarcle Biserlcii pe cad dus-

tanii \ r sa 111 Ie d51'in1C'.

L g'l1 ('.: .. ~ng ·nunche inaintca crucilor vitejilor i lTIucenicilor NealTIttlui.

Lcgiun a stu scut necliniit in [urul Tronului, din car ( Vocvozi Qi Rcgi s'au jertfit pentru c-p"'ral'ca ~i ina1tarca Patriei.

Le;- .. iu :l \' {"'loa °a.... el .... ..J • y CI' f' ..

b . '-.) Ul'(->I.l!lCa cnn su .... eta tan ~l

bate vanjoase 0 'farfi }1U1fll'nicu, 0 Rorna ... nio noua.

CUV/> NT I~T All' TE

l)Llpa dol ani de /Jligoana CLllnpiito, COIticica seiulu) u: cuib teaoare sub scmnul biruiniei Capitonutu),

_It, cest irulrentar elu via/a, orqonizate $i

Joel "ina teqionara, cu pagini din care s' a , Iliiscu t, au luptat ,~i «u murit oiiuia ieglonari ionatiz uti, a lest pl'igonit si ius in land C l truj urile 1110[ti1"1101' nostri.

I. ncio» ARI,

Pastl'Qji aceosiii carte $i Ill! va abaleti

tta)« ea. " ,

E' qaruiut $j voi~ICl celui mai ]11 te nc :~tniitor al neamului nostru, pe ittu a realize un oin nou, 0 elitii adeVQIQta $1 0 tar ca

soorele eituu de pe eel'. a C'"

E nacara din nemtirai iita d: fH S I

pltanuhu penttu 1,Oi.

4) Legea educatiei: trebuie sa devii altui. Un e~ou. In cuib fa-ti toata scoala, Cunoaste bine Leguinea.

5) Legea ajutorului reciproc: ajuta-ti fratele cazut in nenorocire. Nu-l lasa.

6) Legea onoarei: mergi numai pe caile indicate de onoare. Lupta, ~i nu fi niciodata misel, Lasa pentru altii caile infamiei. Decat sa invingi printr 0 infamie, mai bine sa cazi luptand pe drumul onoarei.

PUNCTUL 4. Micul drapel al Cuibului. Fiecare cuib i,i are un mic Drapel tricolor. Panza de matase, Marimea panzei 40 em. pe 40 em. Lungimea prajinei 1 m si 10 eID. Deasupra 0 cruce Pe panza va sta scris:

Cuibul. . . . . . .

Garnizoana . . . . . . . Judetu1. . . . . . .

A'teSt mie drape! nu este scos nici odati afara'

ramine in casa, la sediul cuibului. Pe pbn ... pun «stele» tuna doua. trei,... plni 1.

~f1t~me:l:Ul eu 7 stele este un drapel incircat

ft1I-AQ,~ Stelele le aeordi numai {til Le .

tJft,oone,"le sefilor jud~tenj sau din

'1

21

u e putem noi ai. ajutim Legiunea ?

t e m mbru al cuibului se gande~te ,i unul

u : a mai facem cuiburi In sat la noi, sau in f u1 tate daca e student, etc.

Altul spune: in satul vecin nu exista nici un

u b, i mergem aco1o sa facem. Altul spune: ai ajutam baneste Legiunea. Caci avand bani legionarii i~i vor mzestra organizatia ell tot ce-i trebuies e pentru lupta ,i sa anuntam Seful Legiun . pentru a vedea unde ne repartizeaza (la sustinerea unei foi, la cumpararea unei camionete, Ia brosuri, etc.).

Munca fieoarui cuib este de 0 mare importan\i. Nu se poate ca un cuib sa se constituiasca . apoi sa. nu mai lu eze nimic, adica sa nu mai dea niei un semn de viati. Cuibul care nu munceste, care nu se mifC8. ,i nu di semne de vi~ este trecut tn catalogul Legiunii sub denumirea de:

Cuiburi ts.

pbNCTUL 14. Des/Jre i.ni iativa eftl. . t).f oill

Ini~ativa este eea mai frumoasa floarc pe are un comandaDt 0 poate purta.

Seful care-si ia rispunderea ·n·· .. . trebuie

8a ,tie ca ea poate aduce marirea or " • dar

poate aduce f1 fearte ma.re rau up! cum un

.. ~;re~~ui.I· lteiLQ. bins s." ,.a.

H=~ J~: !I~~!!-L.{I!I_L.~~:

Vn alt rol al ie#lor de gar-

sa iiibeasci. pee Dumnezeu ,i sa se poarle dupa in-

vataturile crettine. .,.

Este foarte multi literatura imorala, care uCld~

sufletul copilului. El trebue sa fie ferit de a sorbi

ac sta otrava.

BtJucGeia.~ j ~anarul. roman tre~u~

sa-~l iubeasca Patria Pamantul ~l Regele. Fara

patrie este ca un pui ~ara cuib. . ..

EI trebue f erit de hteratura eomunista care se

ridici In contra lui Duriinezeu, in contra Familiei in contra Propnetatii ~i in contra Armatei.

c Educatia Sociala: in sufletul tineretului n05-

tru tre uesc cu ttvafe ,i tntretioute sentimentele creatine de dr~tat~ ~i echitate sociaUi si setea de

mu ca createare.

due, . F°zica: copilul trebue sa fie voinic

,i sanatos la trup, pentruca el va fi ostasul de mline care va at>ira acest pimlnl (Legiu.nea

spq ·va).

Ed · ~ el trebuie pazit de nenu-

mara e e bali in special de cele venerice carl catuieac toata vlaga tineretului. Cu un en t trebuie sa ne tngrijim de RomlB111 zilel de ID&1IDC.

tare va purta pe umerii sli marea l1"'asPtlDCleI'C

. en i Patriei.

" __ ''''-"'''Oc·"GTUL

~raile p eVe

... _",,-,LA_ supcrioare. 'f.

QI1 __ ue., III •

I tc d a l co n t ui 0 Patrie .......... -

rhanghel

61

1. Diurna.

p.rlaJDCotarii Legiunii, sunt parlamentari ~_la sfortiri1or ,i sacrificiilor materiale ~i mo-

.&It''' ale tuturOr lcgionarilor din tara.

DiuJ11a parlamentara nu le apartrne. Ea a-

t......I!''aIIIttlI!II: LegiunUt ea va acorda fiecarui parlamenctu1 necesar pentru 0 existen\a modesta. nu este drept ea parlamentarul sa-~i

.trC*1CR 0 situatie materialii mai buna, in timp ce camarazii lui due 0 \I ia\a din ce in ce mai .~ .. Ce tablou moral mizerabil ar fi daca unii gOl ne ... am. inbuiba ell tot felul de bunata i ']Jame 1i de ghete, san ne-am purta sotia in jar altii dintre noi raniti in urma luptelor

tiii 0 nat! de sf~ietoare mizerie.

_"".,"-o Cheltuelile bane~ti Iacute riu se rnai tntorc

~:dII. cum DU se tntoarce nici sanatatea celui care r.d'eam pentnr' Legiune ,nici viata celui care a _tit;_uellD1l dAnsa. Acestea sunt [ertfe si jertfa

t poi.

70

'1

$efii judeteni, manati numa; d d

t 1 L··· e orul

o a e a egrunu, VOT explica ac ...

atilor ~i Ie vor lua 0 declara+l'eeas~ ~ege v Itt' \J , sensa in ca au ua cunos inta de «(Circula F .

di itiil ra )II !II

a se supune lSPOZl 11 or ei Y

Parlamentarii legionari 'stau in B

I mprimeriei No.3, ucure$ti

SefuI Legiunii, Corneliu Z. Codrear,.

PUNCTUL 76, Ce este Comitetul de 1000 S'a infiintat un Gomitet de 1000. Fiecar . bru este obligat a da cate 25 lei lunar sa~ a sa voie 50 lei, timp de un an. Sum a se'1.n""ahnio~ teaza .pentru achitarea ratelor la tipografie ~ tru inzestrarea organizatiei cu ceiace Ii ttetIU",~' Astazi acest comitet este desfiintat. Rolullui ioaca «Asociatia Prietenii Iegionarilor» a ~toruI eomitet: Dr. Comeliu ~umulean\t, univ. Iasl Str. Saulescu, Prof. Preot -~""'(MM Ioaescu Bucuresti, Str. Leon Voda 4 Sttftza Bucuresti I, Str. Cretu1escu 8, Beiu Palade Bue. Av. Muntenesaeu J , T~

r, Eugen Chirnoaga Prof. tlLU''''''Qo; cure~ti, Aleea Ath. S1;efan nrrmer Eugen IOnlc3. ·W4ic" ..... 1" .... ~,

:a:leJ. 4.77.52, Gngore

Do' ineanu ~ e

Itul a ticlu·t

e·' 1 un·

N shtuthle do Cl III S&o-.

• 01 n'ave in CaPita!ilq"

InVentie in[ m !levoie de 13

avem d atna. Sa f Un qUu

e spus sp Po tea."l( .

Dacll v 0' olUJem fa -:;'"" loati e leg~ In [ata lut, ~~ml,lezeu i ,a oamenilar

eiti 0 efl aUZl as 4ta, ~ d a 11 Ime trans U ZlI' In Jurul se fIlar na~tri. a

o sense prin {oile ~ ~ GSculta II secuta t11lacmai ardinele primite, de a

aJU publicate in Jl aQqij (CiJIlt'" {lICe sa fJalrunda cat mai adam in papor dlthul "Lupta») sa ,t-tO ~Atlevaruz.. b 1I0U ol Muncii. al Cinstei, al leTtfei ~i al Drei» nelt" · vicl 1 1 chn PrUnul • «-.::"'IIi lOti. intr un cuviint ne propunem de a-i face le-

o • et. eae _pentru care CCaa cI gionari, a~icCl parta~i. ai aceleia# credinfe. pe toti

e ,'_ __ cei cu can vom vent 'tn contact.

o edem in Dumnezeu Ii in izbanda Legiunii .

Verbal!) ,ridem intr' 0 Romanie noua pe care vrem s' 0 cu(erim pc calea Bisericii lui Christos ii a nationa- lismului integral activcind in cadrullegilor (arii.

1) Am inceput actiuitatea 2) Uom tine $edinte in [iecare siiptamanii. 8) N e vom abona la Revista «Pamantul Stramo~es.c}), pe care oom citi-o la $edinfele cuibului. 4) Ne vom intari in credinta noastro legionara. 5) N e vom u:ni ca fratii i nu 'UO'm ;ermite' nici a desbinare intre noi, 6) Dam JKwm imediat La [acerea de noui cuib"ri in comuna fwastTa $i in cele uecine. 7) Teate acestea in cretlinla slanla ca on prin ccite grcutati i suIlJrinte oom trece, vom invinge. 8) Romania in in-

t.regim.ea ei ua devenJ tegionara.

Traiasca Lcgiunea Triiasca Clpitanu

7

~egiulli~». In acest leo f .

er VOl' f, mutati in C. P, n Zlua bitunt ..

eu tot. apltala tarii It

• CU fam

.DIn aceasta mare lupti Ie' ...

anstocratie romlneasca I. gl~nara va ....

b ... '. . n Carlera . ~I Q

n.e aza ~ICI pe bani nie' er OU St

I ""l ,I pe avere' \la

Cl pe ca ztatl e su/1etelti pe' , Olci Pe

tocra/ie a virtu#i. 1 VZTtute,' Va Ii 0

Aristocratia ie~iUi. din af .' ,

din vanzare de tara va cad:~eti dill fraud! mur~te in foe, fn focul lupteior f .. aurul Ie

lamuri ade\rarata elita morali egl~n~~ Ie

nesti, a natnlIll1

- Daca e,ti om eu pacatc ,i te cheama tul spre indreptare boteaza-te acum, Innr ..... _':

Ai Lnsa buna cuviinta ,i pastreaza .. te pe linia - Ml~carea noastra va invinge. Nu te cumva ca sub regimul legionar vei putea facer;, mitl, interventH.

o RUGAMINTE

71

. till t ri, in 1

a tndirca~ p ~ I a

azi nu m t pre bit WOo, .

t\ ~l~ ~ eu va por Sc imlcie' 011 [ru,

:11 JIll a C-6 am.. 1

Mali cu ... dirticic5. .tna c

Plil'lCTUL 8 1. !,-c~.~~~ j~dctcnc .1l1 11 L ntr £ii organlza .. ll

safe la ,e R •

g PORUNCI LEGIONA ' , .

u intra ill polem; [=\ U ,n! m l 1

1 LegionaruI n. + ieste tum a 1 ,bl!

· L 'onand dlspre~Ul.. .. v

i. egl II

sla de yorba cu.ea. .., a slIninta bun5. In 8 Legion.arm seaman.

· tale poporulul. . -

tele cura C tnt hll tn fiece eli : ce

-4 Legionarul se In rea . ...

· b tru Romftnia leglOnara.

flcut un P n "'b . t

5. Legionarul ID&camna ~n r 0 J 1

picato~i pentru ziua de n~~hn. w

6. Lcgionarul Incepe once ml~nca cu Dumnezeu ,i-l multumest 1 ajun er urmlrit. 7. Legionaru est di ciplinat rin vointa lui propric.

S. Legio-nand 'are teama d c t d

de paeat ~i de clipa in c re pu fi

fletqti U VOr scoate din lu t". 9. ugimuztul iub te mo rt " aervj pentru pd' fegionare..

(Din. :.zIIlrW

n.N'~._

n

1

I

lzlune victoriei nu 1D a plTi i\ " zi nh~-a\l ~rlllat ctualii I i nari In oc I aCcla~1 ctc(\tn\a pulermdi

olo!?on. A~. V ntonlc, Ni ulai otu, Inglner CltI~e. lngincr Blan ru, ... I

._I4IIl.II~Il1, Jea? Bordel31lU DUinitru lfrim An :.~.~i9P4!SC\ , Mile Lefter Spiru P c u Gh. pot ,i c 1 dintli patrona.j, G n. Dr. a ri

I gamdnl n t cu sa

(;U~orul 1

___ ,n ta\ia

T

.~~c~ta . Urmeazi a se complecta plni la 100.

:J'21i~...ae 1931, arcstarea lui Comeliu Zelea .QII.~ Banea, To~ Amos. Achita\i dupi de arest de citTe Tribunal. CUI1ca de Ape!,

1IIIIiC-

~&.J ... ae. 1931, parbcipim pcntru prima dati Ia

1 jule\e. Qb\ineDl M.OOO voturi. Ci-

CD

t ,

P'

SMA NUL

aJlIDIIJIU' i u a rma sa ne f ure p r m n am cu totii tn tra 1IlaII~ lar a tui cind arma e'a d a stia sunt in stare cu

ne cump re tara atunci nu o i ar a protesteze?

I tl d-lor urn s pune aceas blema.

-vo tra $titi Ioarte bine cl le Rotii din

.~ ..... eri ca de Nord au disparut Incetu] cu tncetul

fata navalirii anglo-saxone. Asthi toati Euti deplange ~i ii regreta pentruca au fost oade tr aba, dar se zice: ece sa. facem au fost i tari •.

lor rna gAndesc cu groaza c1, la un moment uropa va avea sa ne plingi ,i pe noi ,i pe

ii nostri. . .,

in ce priveste tinerimea noastri sbuaumata,

dupa cum vam spus a. ~ost r~tignit~ peotru ~1i;;~1. idee, clci eu vin alet dupa 2 am de '?:

...... ""'r .. nedreapta, ei bine va, spun. d-lorr, ce tor~~ iID",'VD::iUrn a sa faca acesti tineri, can au ~ _~VI

d y •• d ina acum? Dontl :wi De

toti con ucat.,orl~ e . P, b". i' sa plecim tn

~Ill intr' 0 buna ZI tralSta n at' _A~ ..

I~'" 1 . ca sa ne ~gam

tad pe alte me eagur~, d . ti nationali

~ .......... _ OJ sa gasim un refugtu ~~a u I cetelD

N oi nu vi. ceretn pre {!! ti' aid pe ccst Singut lucru: s ne .*fandor plrinti10r billCG1V8DUlte (10

tul nostru, cu anna in bat in bani lor sa vina e te nimenit03

pnv ~te orie~tarea noastrl, dad. tlte sa 1 gem intre aceste doua extr

d t ed" eme,

~ __ .,_... tn r acel care r ca soarele nu rX-

. 1 R N . d:5art ov ~. a ~ma.. 01 credem ca pirintii

. str bunii nostri, can ne-au adus pe pimln-

ta: 0 el lor t eel putin din mie in mie de imit cAte un sfat bun, clte 0 ideie buni, uri le noastre grele ,i dureroase,

f pt, d-lor, asupra partide1or: generatia noa_ privind din afari - constati:

1) un partid politic este 0 societate anonimi

loatare a votului universal; 2) ca toate 1 sunt democratice, deoarece utilizeazi. voiversal in acelas mod; 8) Ci neglijeazi intIn1~eJle poporului ,i ale patriei satisfaciDd numai particulare ale partisanilor: ci demot iresponsabil'" Ii lipseste puterea sane-

v to t partidele fac firidelegi se da~ ~ un 1 pe altele, nimeni nu aplicl sanctium r wt Hinde" ii pierde, nici in con~ . lor , flindc ei detin 1a dndul lor f ara-

~~!I;;K&.&,," lor. ., atraI

a ficut rUlufi

ub T gl mul d moor tiei celei iubitoare de

lac dr ptal R0m4nulati In p .

ropna sa

ind e rinile adAnci. a repare ned

01 _cul~o pc~:m lIe-a sui rit In timpul;: ~r tap!nin straine.

. ..?pe7. Rom 'a de pericolul pe care tl

p nt vazra, mereu cresdndi a jidanilor.

9 il P ie punct e"Yistenlei JalimmlDrt tJ stahL-

1. • demoaa1ic intemeiat pe ideologia perimati a

v utiei franceze.

.. produci ac 1 act epecal de euraj r forma-

tor care sa arunc comptec ~ def initiv peste bord si temul d faqe abstraqiuni al filozofi i po-

II . ;e a acestei MB-

o mare epoca istO~ca a~ ~ In !ocul ei ~ eeasul sa puneDl tcJDC1iile UDeI. epoa now. 0 ep~

de mtoarcere 1a . 'Ie nattonalc ~and natiu.Du

el de • natural' a unor 10·

di d JIIrlIIl sensuI nationali!alii

• • care permite tran.sfonna-

undi I d ..... ~

RCdilOL a masse or e tramt na-

a oprima..

tabd nou. etnic-oaiiJJ)j1lUl cuturii nati nate. pc ~·pliJuatU1 corporatiilor mUD-

111

o

Liniile man sunt tcasate fi cun~ cu riscul de-a 1e vedea (urate).

Programele se hazeaza pe realitatile fi dadi sunt ceaIitiili cari rihnA.n SUllt foart"'4lelil 0JIIdj de acelea care se schimbii deIa 0 zi la alta.

Un program nu poate fi 0 combinatje.de adunate de prin nori. El trebuie sa se utqqe. realitatile cari dor, ale neamului nostru <Cc0l .... Sunt riiniIe lui cari trebuiesc vindeca~. programe?

EIe se afIa pe toate buzele multiDlii. ~

ati cauta oamenl, Cici intr'o noapte Qriclne

face un program, ~i nu de ele se simte ~rl&l1 lara Ci de oameni ,i de vointe carl plineaca. Sunt mi~cari cari nu au nid

ele traiesc din specularea diferitelor Ptflt~,.. apar in viata. De exemplU: Camata. 0 pe aceasta fi apoi mor. Daca nu Ie apart

o alta prada.

Sunt altele care au un program. cari au mcii mult de cat un prc;Jgr.~

trina, au 0 religie. Este ceva de .,..._ .... ~

sufletesc Care aduna in chip mi.;"stermi.,-;

oameni, hotiriti sa-fi creeze 0 omul de program sau de doctrini

oare care interes programul, le~rioJllaJ~

menii unei IDari credinte pentru gata sa Be jertfeasca..

Pe a~ c:redintl ei vor alujj Oricit de fnunoe ti de C61ltlPJC:f:l.,i~

gt'alllul IUPittilor, tirlitiJtilor, JiOC:AU.JIj

.. ..

.. n lupist nu este gata sa moara

~ati ca. mci t lupist, nici un georgist pentru al

Programu

~tRl . departe. ..

lor Ii * mal mai putia temeiu pe oam~ ~~

Dt aceia eu pun amelor cari te vor l~ I

la baz~ pro~ dedit pe acei recrutat~ pe 1·'I!J-I_1BUI._~tn cazunle P"~ e, . nu te vor lisa ploi Ia

unuu marilor credinti can

~..... • rnai mull carac-

mtnN ~. OJ legi onara are

'Lf! rea noastra . . tuale,

lUlfClI • marl ICOli spm. • ebanuite ea tinde

1en11 uno • ndi erediati n 1 Anesc

'Ea tinde sa a~n revolutionetZ suf'1~ ::: ruin.

4- transforme, sa OJ ttite £a dul, JDlZ

Strlgati in toate pa • . tre-

. dela suflet. .I! .... _I asupra ca~ tu1

De VlD __ Lo.I ear~ f, ta DUUe

Sufletul este puncus de a .

11

tt3

nefti? Nu putem face ca lanurile Do duca I.mpatrjt~ Nu ~ut~m pe pamAn~ gat aslgura painea flecarui romAn? Nu ~ legi care sa asigure 0 buna functionare

canism de stat apropiat timpului Ii a lbtUi

stru Datj~nal? Nu putem face planurj nale? Not nu vom putea ridica aiel til 'fUIJ1IIIIIlI Carpatilor 0 Patrie care sa striluceasci ca in mi jlocul Europei? Si cart sa fie Q),,_~ niului nostru romAnesc? Putem..

Dar marea gre~eala a multor oaDJeni fost aceea de it-~i fi etaIat

nunte, mai inainte de a fi PUfi in 81t1~1I~l.l realiza.

Avem ,i noi programe in buzunar diazi necontenit dar se pastreaza 'PcntrlltDl Va intreabi lumea ce veti face? I:)Pl~~~ menii namravani pot sa facl multe

Deocamdata programuI nostru.. I) Sa realizam forti.

2) Sa manevram acea forti l:lS';JjCJcg~t

toate fortele adverse.

8} $i apoi sa aplicLn mJaurile

propriu zue.

Caile ne aunt legale, In o{i. fie tactiC'e, lie Pl'o~ce rae: ..... JI:;ll~

de operatiuni at foreetor

PUNR • CTUL 88.

ulna.

Nu este OlD; ~;C;_1IIf1: vaG CI an. acetlAt

119

11

Pentru aceasta tara amagiti de 0 bandl Iiticiani profit n 1 prada rueJ arnenintatl dt bta In rosturile e) ~e totl s~amii Ii hutrt~ Legiunea '[nne astazi c~ 0. nlll~are de avdnt~ ner te, de entuztasm /1 dlSCIPJlnil osta,easei' scutul religiei noastre ~tra~o~e~ti cJunnna Ie fJentru intronarea unei mel' nOI de cinste Ii .. tate.

In fruntea ei sta fiul Moldovei, Cornelia ,.(IIfM.

Codreanu, care infrutand prigoana fi }'4lW·IIbIIU-'; feriota, lupta neincetat pentru mlntuirea uea..:

J~.nostru ,i pentru triumful dreptitii.

Din ordinui lui am. luat conduce Tea UjDllii acest judeJ sa-mi lac s/anta datorie de a._~ chem in aceastd organizatie pe cei carON mas scumpa vatra stramoleasca Ii can lilrdli sa lupte in sfriritul de jert/a alai.,· pentru biruinta ronuinismului Ii ari~lJU.

Romani Via/eeni! lntelectuali, negustori, plugari Ii mtIl""~ lelegeli /Jorunca vremii Ii inrolali-va is

Prof. Vasile _,..,,..

PUNCTUL 91. «Gunllii».

Camarazi,

Nu Yeti nita niciodati ci acesti .QalIJI

miti ccuziJti» ,i-au batut joe zece - ....... _"M

de toate auferi,.. noastre.

Pe spatele nostru - copiii de alIlClC! hu:hi.OiiJ.or ti ai tutnror uaBUr'lUor

ridicat', peatru ea a dona zi sa De au1 de atAtea oft lOvit de d1l8m11~~

,

bJigat a Iibera pe Joe COpt cerhfkafa de pe or .. dmul primit

E LEe TOR ALE.

Art. 12 Legea etectorata. etatenij romAoi ift vor executa dreptul de vot pe baza cartIlor d a1 gator ce 1J se vor elibera cunform listelor elcc~ torale.

Art. 24 Legea e/e~tor.ala: C?rice cetatean poatc: reclama pre$edmteJul. biroul .. ui electoral judetean impotnva acelora ~n sunt lndatorati a-i elibera cartea de aJegator fJ care In mod intentionat re[uza a i-n da. Pre~edintele primind plangerea va ordona eliberares dirtii ~i cei indatorati a 0 face sunt darori a se conf orma.

Art. lIS Legea elect'oralii: Acei cari, prin Ionturi, sau violente vor fi influentat votul unui alegator sau II vor fj pus in pozitiunea de a se AULLI..I:E_ dela vot, se vor pedepsi cu inchisoare dela 0 pani 1a 3 Iuni fi cu amends dela 500 la 2.000 _'.IL'~

1rt. 120 Lezea electorala, Manifestele ,i DUIl~ cat1uwle ~Iec.to~ale care nu contin u' lStjlgatU~ tOntra ordmel ~1 sigurantei statului sau caJlonlJlji;tJ1I n~ se pot impiedica de a se afi~a pe strbi AQ,_ .. _. pletele puMice. Cei care intentionat Ie vor

J~ge. se vor pedepsi cu ameooi dela 500 llti er,

Art. 122 Legea electorala: In caz cAnd ~rul public n'ar lua initiativa 20

e~tul de a intenta ,i sustine' flctiunea

gP~lru pedepsirea delictelor comise t.n en or.

123

prio care Prefectii de Judete inebuie sa se stie de dtre to\i le.2I'SU"'- ilegale .

..... 11,... afisele electorale va fi ~edepsi din legea electojall.

~,-- pe un cetatean sa vott2e va fi art. 232 e. p.

are voie sa. voteze de mai multe on. de mai multe ori va fi pedepsit (onl Dadi cei care asisti tn interiorul vot (detegatii) sau cei care conduc ._~a alegerile £alsifid rezultatele Tor ~l art. 235 c. p. 20 de alecitori

~:iaDU1 la Parchet.

*

131

buie a

e

nam nu

un fun tl nar publi utontatc ,

tuJ e judet au un altul) f e uz d fo ~U.I_"" fir motiv temeinic e pede ftc cOil(

" e p.

unctJonarul public tTe~uie a e poarte fl'Ulnos cei pe care e dator 8-1 serveuca.

ac fiind In e er itiul functiunii sale, illlUlti lovefte pe cei pe care trebue sa-i serveasci.. (J pedepsit upa art. 248 c. p .133

- --

GRADELOR LEGIO ARK "iii Camarazi,

ori am fost in fata unci jer'tie kspus: Ce ingrozitor ar fl, ca pe supremi a camarazilor sa se iDlbWIJ. biruitoare, ci.reia sa i se desd- - ..

viata afacerilor a loviturilor f3Dtal-

ildDriIC)1", a imbuibirilor. a exploatiri

ceasti bro~Ta te Jegea fundamentali a ri~1 JDgura care angajeaza oficial

Tot ce a aparut mai inaJote rimlne deafiiDlIL Clll1Ulrazj~

Am seris att3!ta cirticici pe intelesul ... 1iI .... al tuturora.

De acum la trrabi.

::~_,.. unii pentruca sa slujeasci pol· de nata comodi • desfrl-

ae-a adua Dtmmezeu aid, fa

• pe care put.ea '0 dea

..

Comeliu Zelea Codreanu

PRIETENII LEGIO ARILOR 1) Statutele.

_ .. ,... asDciatiei:

_ ,..,L .... _.L.· va de a stabili 0 l~turi

.. ~ ",..._ devenit ,i nu po de eni 1 . G

143

T LADE

TERII

-tI'el1lU8 si se fereasdi un ~ef legionar. . PalU1~

sa fac~ un ,ef Iegtonar cand simte atacul

.!DU~' .. .

~i8IA 1D legtune m'am suparat ~ plec'

alti ,efi legionan . °

nee·ttv .. °

'JIIllIOoa:t dlntr'o comuna, trebue sA fie de acord

PARTEA IV-a

JDembnlor

PARTEA v-«

legionarA .

..... uniformelor fu:actium

i cas mho u ul I

PARTEA VI-a

in eefi °

PARTEA VII-a

.. cuib In tlmpul campanieJ eJectorole electorale legionarul nu face. ° 4tOpul Dostru? Unde trebue si ajungem'

36 36 31 37 38

40 4'

p

7

"

\111 legion

Rl
62
61
154-66
&i
66
7t}
,_ 11
71
71
72
72
17 t

7

cuib

, ~. Scur 1 lor c , gi nar . 80

8.3. 'Legum' utul prirnllor l~gionari 83

84. Prlmul JJUlKl de program legioner 94

BS. D' cursu! la Mesa] a 1 $f'iultf Legiunii 95

'SG. D clar i Iil: esa] - NOl?wbrie 1933 101

a7. Programu] $i sutletul . . 109

sa. Om n ii. !t stul ,,0 ruina" . 112

~~. Catre pur tdlorii duhn lui nou. . . 115

rn. ,fa ilestul prof. Cristescu (model de l"'.1 n i fed) III

91. 1.CU.:i$~1l" . . . . . . . . . 118

92. A. icole din Icgih ta-:--ii pe car i trebuie ~a if! cu-

no&sca. ICRic'naTii • ll9

93. Poez!a ~ -fului de! cufb , . 131

Jurar dntu J~~(Oll rilor 1'.'0\3. $i ~ .. IaT1n 132

Jtl~aro.d.ntul gradelor le~i[)nd:-e 133

Cele 10 pot 135

Asocia\La •• Pr 137

ina ss 59

S-ar putea să vă placă și