Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat

Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Unitatea de învăţământ:
Disciplina de studiu ȘTIINȚE
Numele şi prenumele cadrului didactic:
An şcolar 2016-2017
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 3252 /13.02.2006
Clasa a XI-a, filiera teoretica
1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I - 18 ore

Nr. Competenţe Nr. ore


Unitatea de învăţare – titlu Conţinuturi Săptămâna Obs.
U.Î. specifice vizate alocate
1. Reprezentari ale universului 1.1;  Teoria heliocentrică a lui Copernic. Legile lui 4 S1 - S4
2.1; Kepler .
3.1  Sistemul solar. Explorarea Cosmosului în
secolul al XX-lea. Expansiunea Universului.
Legea lui Hubble Deplasarea spre roşu . Big
Bang. Temperatură minimă.. Newton şi legea
atracţiei universale..
2. Lumina – fenomene 1.2;  Fenomene optice observabile în natură. 6 S5 - S10
interpretabile clasic si cuantic 2.2; Fenomene optice ondulatorii.
3.1;  Curcubeul. Ionizarea în atmosferă. Aurorele
3.2 S6 –
polare.
activități
 Teoria corpusculară.
extracurri
 Dualismul undă-corpuscul. Principiul de
culare
nedeterminare.
 Despre găurile negre.
 Evaluare
3. Materia – componenta a 1.1;  Modele atomice 5 S11 - S15
Page 1 of 3
universului 1.2;  Structura învelişului electronic al
2.1; atomului. Completarea straturilor cu
2.2; electroni. Principiul Aufbau. Principul
3.1; Pauli.
3.2  Tabelul periodic, reflectare a structurii
electronice a elementelor.
 Legăturile chimice.
 Proprietăţile nucleului atomic
-radioactivitatea, fisiunea şi fuziunea
nucleară.
 Teorii acido-bazice 2 S16 - S17
 Catalizatori şi enzime
 Evaluare 1 S18
4. Evaluare semestriala  Referate 1 S19

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II - 16 ore

Nr. Competenţe Nr. ore


Unitatea de învăţare – titlu Conţinuturi Săptămâna Obs.
U.Î. specifice vizate alocate
2. Resurse energetice 1.1;  Surse de energie 1 S20
2.2;  Cicluri naturale
3.1;  Circuitul apei în natură,circuitul oxigenului,
3.2 dioxidului de carbon ,azotului şi carbonului în
natură.
3. Mediul de viata 1.1; 1.2; 2.1;  Medii biotice şi abiotice. Habitate şi nişe 7 S21 - S27
2.2; 3.1;  Tipuri majore de biomi de pe Terra.
3.2  Diversitatea lumii vii – specii, rase
 Poluarea. Efectul de seră. Dezvoltarea durabilă
 Teorii asupra evoluţiei apariţiei şi evoluţiei
mediului, omului. Religia şi apariţia lumii
 Cicluri naturale

Page 2 of 3
 Evaluare
4. Populatii si ecosisteme 1.1; 1.2; 2.1;  Genetica populaţiilor, densitatea populaţiilor, 7 S28 - S34
2.2; 3.1; natalitate, mortalitate .Adaptarea populaţiilor la
3.2; mediul de viaţă
 Selecţia naturală. Creşterea numerică a
populaţiei
 Ecosistemul. Evoluţia ecosistemului
 Principiul competiţiei
 Ecosisteme antropizate
 Ritmuri biologice
 Relaţii biologice
 Relaţii trofice
 Evoluţia şi autoreglarea sistemelor
 Impactul acţiunii omului asupra mediului
înconjurător
5. Evaluare Sesiune referate 1 S35

Page 3 of 3