Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare sumativă la disciplina opțională: ,,Citind, învăț să fiu”

Semestrul II, clasa a VII-a

Instituția ___________________________________________
Data ______________________________________________
Numele/ Prenumele __________________________________
Citește cu atenţie textul propus mai jos.

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din
Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele
jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit de care mă ţineam când începusem a merge copăcel,
la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi alte jocuri şi jucării
pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!
Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile îmi erau sănătoşi, şi casa ne
era îndestulată, şi copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, şi toate îmi
mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea!
Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi sturlubatic şi copilăros ca vântul în tulburarea sa.
Şi mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când
începea a se ivi soarele dintre nouri după o ploaie îndelungată: ,,Ieşi, copile cu părul bălan, afară şi
râde la soare, doar nu s-a îndrepta vremea.” Şi vremea se îndrepta după râsul meu...
Ştia, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care şi ea cu
adevărat că ştia a face multe şi mari minunăţii: alunga nourii cei negri de pe deasupra satului nostru
şi abătea grindina în alte părţi, înfigând toporul în pământ, afară, dinaintea uşii; închega apa numai
cu două picioare de vacă, de se crucea lumea de mirare; bătea pământul sau păretele sau vrun lemn,
de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: ,,Na, na” şi îndată-mi trecea durerea...Când
vuia în sobă tăciunele aprins, care se zice că face a vânt şi vreme rea, sau când ţiuia tăciunele despre
care se zice că ne vorbeşte cineva de rău, mama îl mustra acolo, în vatra focului, şi-l buchisa cu
cleştele, să se mai potolească duşmanul.
Şi mai mult decât atâta: oleacă ce nu-i venea mamei la socoteală căutătura mea, îndată
pregătea cu degetul îmbălat patina tină din colbul adunat pe opsaşul încălţării; ori mai în grabă lua
funingine de la gura sobei zicând: ,,Cum nu se deoache călcâiul sau gura sobei, aşa să nu mi se
deoache copilaşul.” Şi-mi făcea apoi câte un benchi în frunte, ca să nu-şi prăpădească odorul! [...]
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

În baza textului citit, îndeplineşte sarcinile propuse mai jos.

1. Precizează, mai jos, care este obiectul evocării artistice în primul alineat. L/0/1
_______________________________________________________________________
2. Extrage, din primul alineat, două secvenţe de text care să ilustreze emoţiile autorului în
legătură cu obiectul renovat. L/0/ 1/2
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
3. Identifică, în fragmentul dat, două imagini artistice de bază. L/ 0/1/2/
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
4. Găseşte, în text, trei detalii de interior, prin care autorul reconstituie tabloul casei părinteşti.
L/ 0/1/2/3
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________
5. Evidenţiază două modalităţi de caracterizare a personajelor din text şi exemplifică prin
secvenţe de text. L/ 0/1/2/3/4
a) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Prezintă două dintre ,,marile minunăţii” pe care le făcea mama şi prin care naratorul atribuie
acesteia o forţă supranaturală. L/ 0/1/2
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
7. Numeşte ritualul descris în ultimul alineat al textului. L/0/1
__________________________________________________________________________
8. Rezumă, într-o frază, conţinutul textului citit L/ 0/1/2/3

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Selectează, din text, cinci regionalisme şi scrie alăturat echivalentele lor literare.
L/0/1/2/3/4/5
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
e) _______________________________________________________________________
10. Scrie în spaţiul propus, un text coerent pe tema: Chipul cuminte şi obosit al mamei este
scutul ocrotitor al omului, este icoana ce-i oferă încredere în viaţă, referindu-te şi la
fragmentul citit. L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Notă! Pentru corectitudinea tuturor secvenţelor scrise: L/0/1/2/3/4/5


Total punctaj - 38 puncte.
Punctaj acumulat - _____
Nota - ____
Barem de convertire a notelor
Puncte 1-2 3-4 5-6 7-12 13-18 19-25 26-31 32-35 36-38

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barem de corectare
Item Răspuns corect/ posibil Criterii de evaluare/
Punctaj

1. Precizează, mai Răspuns corect: 1 punct


jos, care este obiectul Obiectul evocării artistice în 1 punct pentru enunţul
evocării artistice în primul alineat este casa corect, coerent şi logic
primul alineat . părintească. respectând sarcina itemului.

2. Extrage, din Răspuns corect: 2 puncte


primul alineat, două a) ,,…parcă-mi saltă şi Câte 1 punct (2*1) pentru
secvenţe de text care acum inima de extragerea şi transcrierea
să ilustreze emoţiile bucurie!” corectă a secvenţei de text
autorului în legătură b) ,,Şi, Doamne, frumos care să ilustreze emoţiile
cu obiectul renovat. era pe atunci…” autorului în legătură cu
obiectul renovat.

3. Identifică, în Răspuns corect: 2 puncte


fragmentul dat, două a) Imaginea casei Câte 1 punct (2*1) pentru
imagini artistice de părinteşti. fiecare imagine artistică de
bază. b) Imaginea mamei. bază identificată corect.

4. Găseşte, în text, a) Hornul; 3 puncte


trei detalii de interior, b) prichiciul vetrei; Câte 1 punct (3*1) pentru
prin care autorul c) cuptorul. fiecare detaliu de interior
reconstituie tabloul identificat conform sarcinii
casei părinteşti. itemului.
5. Evidenţiază două Se acceptă variante de 4 puncte
modalităţi de răspuns: Câte 1 punct (2*1) pentru
caracterizare a a) Autocaracterizare: ,, fiecare
personajelor din text Şi eu eram vesel ca modalitate de caracterizare a
şi exemplifică prin vremea cea bună şi personajului evidenţiată
secvenţe de text. sturlubatic şi copilăros corect.
ca vântul în tulburarea Câte 1 punct (2*1) pentru
sa.” exemplificarea modalităţii de
b) Caracterizare caracterizare a personajului
directă, prin ceea ce prin secvenţe de text.
face:
,,… şi ea cu adevărat
că ştia a face multe şi
mari minunăţii…”
a) Alunga nourii cei negri
6. Prezintă două de pe deasupra satului 2 puncte
dintre ,,marile nostru… Câte 1 punct (2*1) pentru
minunăţii” pe care le b) Închega apa numai cu fiecare răspuns corect.
făcea mama şi prin două picioare de vacă;
care naratorul atribuie ferea copilul de deochi.
acesteia o forţă
supranaturală.
Răspuns corect: 1 punct
7. Numeşte ritualul Ritualul unui descântec. 1 punct pentru numirea
descris în ultimul corectă a ritualului decris în
alineat al textului. ultimul alineat al textului.

Autorul prezintă amintirile 3 puncte


8. Rezumă, într-o sale din copilărie în legătură 2 puncte pentru rezumarea
frază, conţinutul cu casa părintească, părinţii concisă a conţinutului textului
textului citit şi fraţii săi, în special, pe citit.
mama sa, pe care o descrie cu 1 punct pentru fraza formulată
multă dragoste şi nostalgie, coerent şi logic respectând
evidenţiază ,,marile sarcina itemului.
minunăţii” pe care aceasta le
făcea.
Se acceptă şi o altă variantă
de structurare a frazei,
accetul fiind pus pe
rezumarea conţinutului
textului citit.

9. Selectează, din ,,şfară” - sfoară 5 puncte


text, cinci ,,mâţă” – pisică Câte 1 punct (5*1) pentru
regionalisme şi scrie ,,megieşii” – vecinii fiecare cuvânt selectat şi
alăturat echivalentele ,,oleacă” – puţin scrierea echivalentului literar
lor literare. ,,colb” -praf al acestuia conform sarcinii.

10. Scrie în spaţiul Se va accepta un text în care: 10 puncte


propus, un text este clar exprimată opinia Câte 2 puncte (5*2) pentru
coerent pe tema: personală; fiecare
Chipul cuminte şi - este clar formulată referinţa dintre cerinţele enumerate.
obosit al mamei la fragmentul citit;
este scutul - este exprimată propria
ocrotitor al experienţă;
omului, este - textul este coerent;
icoana ce-i oferă - textul este scris lizibil,
încredere în viaţă, ortografic;
referindu-te şi la - se respectă limita de
fragmentul citit. întindere.

5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:


5 puncte – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 puncte 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 puncte 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 puncte 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 punct 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 puncte pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.