Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Litere
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro

STANDARDE ŞI COMPETENŢE
PROFESIONALE ÎN EDUCAŢIE

Profesor:
Lector univ.dr. Elena Seghedin

Masterand:
Lungu (Gruia) Maria Adelina

MASTER SIE
ANUL II-SEMESTRUL II
PROFESORUL EFICIENT- Eseu argumentativ.

Ca primă etapă a sistemului de învățământ, grădinița de copii are o importanță covârșitoare în


formarea personalității tinerei generații, deoarece este vârsta curiozității nemărginite, a motivației
maxime de a cunoaște tot ce există în jur. Realizarea sarcinilor și a obiectivelor învățământului
preșcolar depinde în mare măsură de calitățile și competențele educatorului. Prin tot ceea ce face, prin
personalitatea sa, educatorul reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de
cultură în comunitate. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însușiri de personalitate, a
unor competențe dobândite prin formarea inițială și continuă, dobândirea experienței, atitudinea și
sentimentele față de propria activitate și față de preșcolari, creativitatea, spontaneitatea, dăruirea și
pasiunea, sunt câteva dintre cerințele unui bun educator.
Pentru a moderniza activitatea și a schimba mentalitatea despre educarea preșcolarilor,
educatoarea trebuie să posede capacitatea de integrare activă în acțiunile metodice, de perfecționare,
autoperfecționare, și să participe la gradele didactice și perfecționările periodice.
În școala postmodernă, rolul și statutul educatorului sunt deschise formării și dezvoltării,
continuu adaptabile unor cerințe tor mai crescute ale societății și generațiilor de copii. Profesionalismul
în activitatea educațională se raportează, în principal, la actul de predare dar nu se rezumă la acesta ci
include o serie de abilități complementare care potențează însăși funcția de bază prin flexibilizare,
integrare în organizația școlară/preșcolară, deschiderea spre noi experiențe. Societatea contemporană
are expectanțe înalte față de prestația didactică ceea ce necesită o eficientă calificare academică pentru
dobândirea expertizei, precum și actualizarea continuă a acesteia.
Educatorul trebuie să formeze copilul pentru societatea în care s-a nascut si în care se dezvoltă,
deoarece valorile spirituale nu se creează decât în societate si pentru societate. El trebuie să învete
preșcolarul cum să învete, trebuie să îl facă să aibă încredere în el, în alegerile lui, să-l învețe să se
exprime liber, fără inhibiții.
Personalul didactic din grădinițe are un rol deosebit de important în determinarea experiențelor
copiilor și a rezultatelor învățării acestora de aceea un personal calificat, cu studii superioare, este
esențial pentru furnizarea unei educații timpurii de înaltă calitate.
Satisfacția joacă un rol semnificativ în dezvoltarea profesională deoarece atitudinea și
convingerile unei persoane îi afectează comportamentul, o pot determina să muncească mai mult sau
mai puțin. Dezvoltarea profesională a profesorului/educatorului contribuie la creșterea eficienței
învățământului, a calității actului educațional și a prestigiului cadrelor didactice.
În concluzie, putem afirma că PROFESORUL IDEAL:
 este bine pregătit și interesat de dezvoltarea profesională continuă;
 manifestă dorință de devenire, creștere, perfecționare și evoluție în carieră,
 este pregătit pentru a fi model dar se supune și el însuși cerințelor pe care le impune.
 dacă are o bună pregătire pedagogică, profesorul își poate maximiza abilitățile de predare. El va
adopta o strategie centrată pe elev, va ști să aleagă metodele de predare și evaluare potrivite;
 este devotat preșcolarilor/elevilor și învățării realizate de aceștia;
 este responsabil pentru managementul și monitorizarea modului în care învață copiii;
 se gândește sistematic la modul în care predă/ realizează activitatea și învață din propria
experiență,
 este membru al comunității care învață.