Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Litere
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro

STANDARDE ŞI COMPETENŢE
PROFESIONALE ÎN EDUCAŢIE

Profesor:
Lector univ.dr. Elena Seghedin

Masterand:
Lungu (Gruia) Maria Adelina

MASTER SIE
ANUL II-SEMESTRUL II
1. Plan individual de învățare
Potenţialul de învăţare
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Flexibilitate Lipsa experienţei profesionale
Organizare Teama la apariţia situaţiilor de risc
Gândire pozitivă Teama de a vorbi în public
Calități bune de lucru în echipă Neîncrederea în propriile forţe în
Adaptabilitate la situații neprevăzute unele situaţii
Capacitatea de a-mi asuma responsabilități Sensibilitate la nevoile copiilor
Punctualitate Timp liber redus pentru a face
Seriozitate voluntariat
Învățare continuă Cunoștințe insuficiente pentru lucru
Spirit de colegialitate cu copiii ce au nevoi speciale

OPURTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Posibilitatea de a dobândi cunoștințe Numărul scăzut de copii ce poate duce
Masterandă în anul II - Strategii inovative în la restructurarea rețelelor școlare
educație Oportunităţi ce pot fi create prin
Participarea la cursuri de formare creşterea nivelului educaţiei
profesională ce includ lucrul cu copii cu CES Domeniul în care lucrăm are o
Participarea la concursuri școlare dinamică avansată ce necesită în mod
Planificarea activităților extrașcolare la special abilităţi şi cunoştinţe ce trebuie
nivelul clasei/grupei mereu actualizate
Schimbări geo-politice, polarizări
economice
Dorințele exagerate manifestate de
către părinți ajung să altereze calitatea
procesului de învățare

Puncte care necesită dezvoltare


 Competențe de IT mai dezvoltate.
 Competență de integrare și lucru cu copii cu CES.
 Competențe de gestionare a situaţiilor dificile, create de anumiţi părinţi dificili.
Obiective
Termen scurt Termen mediu Termen lung
Obiectiv 1: Obiectiv 1: Obiectiv 1:
Absolvirea masterului în Obținerea gradului didactic Obținerea statutului de
profesor pentru
anul 2020 II prin susținerea
învățământul preșcolar
examenului. metodist.
Obiectiv 2:
Înscrierea la gradul didactic
Obiectiv 2: I și susținerea inspecției
curente 1.
Participarea la cursuri de
formare continuă ce vizează
copii cu cerințe
educaționale speciale.

Activități (calendar):

Termen scurt (1 an) Termen mediu (5 ani) Termen lung (10 ani)
Obiectiv 1: Obiectiv 1: Obiectiv 1:
Absolvirea masterului în Obținerea gradului didactic Obținerea statutului de
II prin susținerea profesor pentru
anul 2020.
examenului. învățământul preșcolar
Măsuri: Activitate 1: metodist.
Studiu individual pentru Selectarea materialelor pe Activitate 1:
care le voi utiliza pentru a Obținerea gradului didactic
absolvirea examenelor din
învăța. I
ultima sesiune şi a Activitate 2: Activitate 2:
Studiul individual. Demersuri cu privire la
examenului de disertaţie.
Activitatea 3: obţinerea statului de
Activitate 1: Susţinerea examenului metodist.
Terminarea lucrării de pentru obţinerea gradului
didactic II.
disertaţiei.
Activitate 2:
Susţinerea examenului de
disertaţie.

Strategii si metode
 Studierea tematicii pentru obținerea gradului didactic II.
 Urmărirea cursurilor disponibile la CCD și participarea la ele.
 Depunerea cererii însoțite de documente specifice pentru gradul didactic I.
 Studierea tematicii pentru obținerea statutului de metodist.
 Întocmirea și depunerea dosarului la ISJ conformă cu cererea din metodologie pentru înscrierea
în corpul metodiştilor.
Criterii de reuşită
 Pregătirea temeinică, prin documentare şi învăţare/aprofundare a noţiunilor necesare.
 Obținerea gradul didactic II se concretizează cu o adeverință ce atestă promovarea examenului
și inspecțiilor la clasă.
 Atestatele de participare la cursuri de formare profesională continuă dovedesc achiziționarea
anumitor competențe dobândite.
 Procesul-verbal de la inspecția curentă pentru obținerea gradului didactic I dovedește susținerea
activităților.

2. Analiza standard ocupațional.


Domeniul de competență: Competențe la locul de muncă.
Unitatea de competență:Comunicarea cadru didactic-elev.
Elemente de competență Criterii de realizare
1. Alege modalități de realizare. 1.1 Modalitățile de comunicare identificate sunt
adecvate situațiilor concrete în vedere realizării
scopului educațional.
1.2 Modalitățile de comunicare sunt alese în raport
cu conținutul învățării.
1.3 Modalitățile de comunicare alese țin seama de
particularitățile de vârstă ale elevului.
2. Transmite informații cu caracter instructiv- 2.1 Discuțiile sunt inițiate într-un limbaj adecvat
educativ. încât să se atingă obiectivele propuse.
2.2 Sunt selectate informații esențiale în funcție de
obiectivele stabilite în programă.
2.3 Transmiterea cu caracter instructiv- educativ
se face gradat urmărindu-se interacțiunea cu
elevii.
3. Utilizează feed-back în comunicare. 3.1 Însușirea corectă a mesajului transmis este
verificată prin reacția elevilor în diferite situații
special create.
3.2 Acuratețea și integritatea mesajului receptat de
către elev sunt verificate prin comparare cu
mesajul transmis în scopul depistării eventalelor
deficiențe de receptare.
3.3 Mesajul transmis se compară cu cel receptat
de elev în scopul verificării acurateței și
integrității conținutului informativ.
3.4 Deficiențele constatate în lanțul comunicării
sunt remediate cu promptitudine.
4. Facilitează comunicarea elev-elev. 4.1 Situațiile de comunicare construite permit
facilitarea schimbului de informații elev- elev și
cadu didactic-elev.
4.2 Însușirea unui protocol de comunicare necesar
dezvoltării elevilor este asigurat prin diferite
situații de comunicare.
4.3 Medierea comunicării între elevi se realizează
prin construirea de situații de lucru.
Gama de variabile:
Modalitățile de comunicare pot fi: verbale/ nonverbale, prelegere, discuție euristică.
Situații de lucru pot fi: - rezolvare de probleme
 asigurarea unor informații diverse
 simulare de cazuri.
Situații de comunicare: în pereche, frontal, in grupuri mici, individual.
Repere de comunicare:- aspecte din activitatea instructiv- educativă pe care elevii să inițieze și
să se concentreze în comunicare( prezentarea ideilor generale, reperarea unor greșeli, susținerea
unor opinii, evaluarea activității proprii și colective, prezentarea concluziilor activității).

Ghid pentru evaluare:


Cunoștințe: - teoria discursului, arta dramatică, dicție, pantonimă,retorică și oratorie.
La evaluare se va urmări:-capacitatea de a alege metode de comunicare adecvate situațiilor,
mdul de transmitere a informațiilor și calitatea acestora în raport cu obiectivele propuse,
capacitatea de a construi situații de comunicare/lucru care să faciliteze comunicarea elev-elev.