Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

Instalaţii electrice interioare.


- FAZA D.T.A.C.-

Prezenta parte de proiect rezolva instalaţiile electrice interioare ale unui grup sanitar propus in
incinta cladirii scolii gimnaziale, obiectiv amplasat in comuna Predeal Sarari, sat Predeal, T 18, P 669,
Nr. Cad. 20764, Jud. Prahova.

- Alimentarea cu energie electrica.


Alimentarea cu energie electrică a grupurilor sanitare s-a realizat printr-un branşament electric
monofazat propus de la rețeaua existenta a cladirii.
Modificarea soluţiei de alimentare sau orice intervenţii la branşament / blocul de măsură şi
protecţie, nu fac obiectul prezentului proiect.
Alimentarea cu energie electrică s-a efectuat de la blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT)
la tabloul electric general de distribuţie (TEG) existent, prin intermediul unei coloane electrice realizate
cu cablu din cupru. Separarea conductorului de protecție de nulul de lucru s-a efectuat la nivelul TEG.

-Instalaţii din cladire.


Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu LED, cu consum redus
de energie şi randament ridicat, iar în grupurile sanitare se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de
protecţie mărit minim IP 44.
Comanda iluminatului se face local de la întreruptoare simple, duble sau de capăt, 10A/250V cu
montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate.
Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile
de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.
Circuitele electrice se vor realiza cu conducte activi si de nul de cupru fara halogeni, tip N2XH
3x1,5 mm2 pentru iluminat normal si N2XH 4x1,5 mm 2 pentru iluminat de securitate, pozate îngropat
in perete/plafon prin tub de protectie rigid, fara halogeni.
Comanda iluminatului se va realiza local cu intrerupatoare si comutatoare obişnuite montate
îngropat.
La execuţie se va da atenţie la amplasarea intrerupatoarelor, comutatoarelor si prizelor :
- Toate întreruptoarele se vor monta la minim 1,00 m de la pardoseala finită.

- Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de atingere consta in


legarea la conductorul de nul de protecţie, diferenţiat de nulul de lucru, a tuturor partilor metalice
a instalaţiilor care se pot pune in mod accidental sub tensiune (scheletul metalic al tablourilor,
contactele de protecţie ale prizelor).
Pentru legarea la pământ se vor folosi armaturile inferioare ale cladirii, conductele metalice ale
instalaţiilor, si se va completa cu electrozi OL Ø 2"-3m montați din 5m în 5m cuplați între ei prin
intermediul electrozilor orizontali din platbanda OL-Zn 40x4 mm îngropați în pământ sub adâncimea
minimă de îngheț la o distanță de 1,40 m de clădire.

- Instalaţie interioara de protecţie împotriva trăsnetului


IPT interioară trebuie să evite apariţia scânteilor periculoase în structura de protejat datorită
curentului de trăsnet care circulă în IPT exterioară sau în alte elemente conductoare ale structurii.
Scântei periculoase pot apărea între IPT exterioară si alte componente ca:
 instalaţii din metal;
 sisteme interioare;
 elemente conductoare şi linii racordate la structură.
Scânteile care apar în structuri cu risc de explozie sunt totdeauna periculoase. In acest caz sunt
necesare măsuri de protecţie suplimentare.
Scânteile periculoase între elemente diferite se vor evita prin echlpotenţiallzare, realizată prin
interconectarea IPT cu:
-scheletul metalic al structurii,
-instalaţii metalice,
-sisteme interioare,
-elemente conductoare exterioare şl linii conectate la structură.
Mijloacele de interconectare vor fi:
-conductoare de echipotenţializare, dacă continuitatea electrică nu este asigurată de legături
naturale,
-dispozitive de protecţie la supratensiuni şi supracurenţi (SPD)
SPD vor fi astfel instalate încât să permită inspectarea lor.

- Instalații electrice de protecție împotriva trăsnetelor


Construcția are dimensiunile în plan de Lxl=51,80x9,50m, cu regimul de înălțime P+1E,
respectiv cu o înălțime maximă la coamă de h=9,35m.
În conformitate cu Normativul I7/2011 și conform calculului realizat cu un soft de specialitate,
PROENERG, clădirea se va proteja cu un dispozitiv de protecție la supratensiuni și supracurenți de
clasă III-IV, montat în tabloul electric general (TEG). Pentru protecția împotriva trăsnetului s-a montat
pe clădirea școlii primare doua tije de captare cu dispozitiv de amorsare PDA cu L=1m la cota cea mai
înaltă a coamei cu ΔT=25μs, clasă de protecție IV, cu o rază de protecție r=40m la h=1 m (cota coamei
față de tijă) și r=25m la h=1,00 m (cota coamei față de tijă), fixate pe fiecare capat al cladirii. Fiecare
tija este prevăzută cu cate 2 coborâri la priza de pământ, pe faţade diferite, realizate din platbandă
25x4mm din OL-Zn.

CERINŢE DE CALITATE ALE INSTALAŢIILOR ELECTRICE.


Soluţiile adoptate la proiectarea instalaţiilor electrice corespund prescripţiilor din normativul
I7/2011 din punct de vedere tehnic , cât si din punct de vedere a materialelor si aparatajelor propuse.

1 .Rezistenta si stabilitatea.
Soluţiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cât si pentru aparatajul
electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incât sa respecte cerinţele:
* asigurarea soluţiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construtiei (ex: străpungeri
prin grinzi, spargeri ulterioare in elementele prefabricate).
Instalarea tuburilor si ţevilor pe sau in structura de rezistenta a construcţiilor se realizează doar
in condiţiile prevăzute de normativul P 100.
* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tracţiune si lovituri mecanice a circuitelor
electrice.
* protecţia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure tablourile electrice contra
răsturnării in timpul exploatării sau a cutremurelor).
* adaptarea instalaţiei la gradul de rezistenta la foc a construcţiei.

2. Siguranţa in exploatare.
Siguranţa cu privire la instalaţii presupune asigurarea protecţiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare sau stres provocat de agenţi agresanti din instalaţii prin :
* siguranţa cu privire la iluminarea artificiala
a) iluminare medie pentru iluminat normal pe caile de circulaţie.
* siguranţa cu privire la riscul de electrocutare
a) tensiuni nominale de lucru
Un = max 230V - pentru corpuri de iluminat
b) tensiuni de atingere si de pas:
U = max 40 V - pentru instalaţii si echipamente fixe sau mobile
c) curenţi nepericulosi (intensitate suportata de corpul omenesc) Ih max = 10 mA
d) rezistenta de dispersie a prizei de pământ
R = max 4 Ω -pentru instalaţia electrica de joasa tensiune
e) rezistenta de izolaţie
f) masuri de protecţie pentru atingere directa sau indirecta cf. STAS 12604/5-90
* siguranţa cu privire la contactul cu elemente de instalaţii defectuos realizate, montate sau
intretinute. Executarea, exploatarea, întreţinerea si repararea instalaţiilor se va face numai de personal
calificat, in conformitate cu prevederi, standarde si normative .

3. Siguranţa la foc.
Instalaţiile electrice trebuie realizate astfel incât sa se evite riscul de aprindere a unor materiale
combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice .
* adaptarea instalaţiei la gradul de rezistenta la foc a construcţiei (nivelul combustibilităţii
materialelor constituente ale instalaţiei electrice.
* echiparea circuitelor electrice cu întrerupătoare uşor de manevrat in caz de incendiu.

4. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului.


S-au avut in vedere următoarele cerinţe:
* asigurarea iluminatului artificial
a) puterea electrica necesara (min 20 W/ mp de suprafaţa a pardoselii)
b) nivelul de iluminare medie pentru iluminatul normal al încăperilor (valori minime
normate conform NP-061-02)
c) factor de uniformitate (raport iluminare minima/ iluminare medie pe planul de lucru ).
- incaperi cu utilizare generala - min 0,4
- incaperi sau spatii de circulaţie - min 0,25

5. Economia de energie.
* asigurarea unui consum raţional de energie electrica prin contorizarea consumurilor
* pierderea de tensiune . Ea trebuie sa se încadreze in limitele impuse de Normativul I7 /2011.

La execuţie se va respecta Normativul I 7- 2011 , PE 107 - 95, NP-061-02, si normele specifice


de protecţia muncii : "REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA SI IGIENA MUNCII IN
CONSTRUCŢII " Cap. 18. art. 387 la 536 si Cap. 40, art. 2427 la 2449 editat de ÎNCERC.

Intocmit,

Ing. Mocanu Ovidiu

S-ar putea să vă placă și