Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de programă pentru opţional

Clasa a VIII-a

LIMBA ROMÂNĂ PE ÎNȚELESUL


TUTUROR

 Compuneri descriptive
 Compuneri narative
 Compuneri argumentative

Propunător: prof. Zaharia Anca

Durata: an şcolar 2021-2022, 34 săptămâni


1 oră/ săptămână – 34
*săptămâna ............ 2022 ,,Şcoala altfel”
Argument
,,Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice
pentru a-şi manifesta creativitatea.”
(J.C.Gowan,G.D. Demos)
„Cea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor
este compunerea. Ea este "tipul cel mai personalizat dintre toate componentele
limbii române." (C. Parfene)
„Înainte de a scrie, învăţaţi să gândiţi!” (Boileau)

Pragmatismul societăţii actuale, informatizarea educaţiei şi orientarea vădită


spre o creativitate cu efecte materiale au pus oarecum în umbră preocupările
artistice, imaginaţia şi spiritualitatea elevilor moderni. Puşi în faţa unor cerinţe de
redactare, analiză şi critică a textelor literare, observăm o dificultate a multora
dintre aceştia de a se exprima, de a opera cu material stilistic, de a emite şi susţine
opinii, de a descrie sau argumenta. Opţionalul de faţă îşi propune ameliorarea
acestor carenţe, dar şi dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor, dezvoltarea
abilităţilor de viaţă prin lectură susţinută, prin implicare artistică şi prin abordare
personală a realităţii înconjurătoare, dar şi de transgresare a limitelor acesteia prin
aportul imaginaţiei şi originalităţii.
Cursul îşi propune şi însuşirea tehnicilor de redactare şi organizare a
compunerilor argumentative, descriptive şi narative, folosindu-se de cerinţele
examenelor naţionale, de modelele de subiecte propuse, dar şi de reglementările şi
documentele oficiale în vigoare. Nu se va insista pe reperele teoretice, acestea
fiind însă la baza exerciţiilor propuse, folosindu-se şi cunoştinţele de limbă şi
literatură română însuşite de elevi în anii anteriori, în ceea ce priveşte problemele
de fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă. Se va accentua cu precădere şi
modalitatea de redactare, îndeosebi urmărindu-se respectarea normelor ortografice,
ortoepice şi de punctuaţie, important fiind nu doar fondul, ci şi forma textelor
elaborate.
Fără a avea pretenţia epuizării resurselor şi tehnicilor, dar dorindu-se un pas
real în evoluţia creativităţii elevilor cărora i se adresează, prezentul curs opţional se
doreşte a fi şi un instrument de eficientizare a pregătirii elevilor de clasa a VIII-a
pentru Evaluarea Naţională pe care aceştia o vor susţine la finele acestui an şcolar
şi care pune accent pe compunerea de texte.
Ca materiale se vor folosi texte studiate şi texte la prima vedere din autori
români şi străini, culegeri de proverbe şi citate celebre, fişe de lectură ale elevilor,
culegeri de exerciţii şi modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională.
COMPETENŢE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare (orală şi scrisă);


2. Dezvoltarea capacităţilor creatoare, de explorare-investigare a
realităţii, de documentare prin folosirea unor proceduri
adecvate;
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
4. Dezvoltarea capacităţilor de redactare a compunerilor
descriptive, narative şi argumentative.

Competenţe specifice şi activităţi de învăţare


Nr.
Crt. Competenţe specifice Activităţi de învăţare
1 Să stabilească valenţele estetice ale -exerciţii de identificare a figurilor de stil şi imaginilor
compunerilor artistice din diverse texte
-identificarea (individual şi pe grupe) a modalităţilor
artistice de exprimare
2 Să se raporteze la modele de -exerciţii de lectură expresivă
exprimare din autori consacraţi -întocmirea şi analiza fişelor de lectură
3 Să sesizeze detalii ale realităţii -exerciţii de identificare a manifestărilor/înfăţişării,
înconjurătoare în vederea redactării a cromaticii , a perspectivei spaţiale şi temporale
textelor descriptive a relaţiilor dintre diferite elemente din texte descriptive
-redactare de texte descriptive pe diverse teme

4 Să raporteze descrierea literară la -corelarea unor fragmente de descriere consacrate cu


alte tipuri de reflectare artistică imagini sau sunete
descriptivă -exerciţii de ilustrare grafică sau audio a descrierilor
-expoziţie de fotografii, desene, picturi
- audiţii
5 Să redacteze diferite compuneri -exerciţii de redactare pe grupe, individual şi frontal
narative pornind de la observarea -concursuri de scurte naraţiuni
realităţii înconjurătoare
6 Să respecte structura şi conectorii -redactarea de texte argumentative pe baza unor teme sau
specifici în redactarea textelor fragmente date
argumentative -dezbateri pe baza de texte argumentative
7 Să manifeste interes pentru -stabilirea transferului intern şi extern prin constatarea şi
receptarea şi redactarea conştientizarea evoluţiei comunicaţionale personale şi
compunerilor îmbunătăţirea performanţei compoziţionale la Evaluarea
Naţională
MODALITĂŢI DE EVALUARE

 evaluare scrisă;
 evaluare orală;
 autoevaluarea;
 interevaluarea;
 portofoliul;
 dezbaterea.

CONŢINUTURI

 Lectura şi analiza unor texte date, în vederea identificării figurilor de


stil şi a imaginilor artistice care particularizează diverse tipuri de
compuneri – 4 ore
 Interpretarea unor modalităţi deosebite de exprimare, constatate în
texte de diferite tipuri ale unor autori consacraţi – 4 ore
 Textul descriptiv – 8 ore
 Textul narativ – 5 ore
 Textul argumentativ – 6 ore
 Îmbinarea mai multor tipuri de texte – 2 ore
 Exerciţii de redactare a textelor potrivit cerinţelor de la Evaluarea
Naţională – 5 ore

BIBLIOGRAFIE

- Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion


Creangă, B.Şt.Delavrancea, I.L. Caragiale, Nicolae Labiş, Ioan Slavici, C.
Negruzzi, Lewis Carroll, L. Frank Baum, Jules Verne– Opere
- Stan,Mihail, Ghid ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Grup editorial Art,
Bucureşti, 2011
- Sandu, Elena, Compunerile şcolare, Ed. Polirom, Iaşi, 2004
- Dumitru Gherghina, Ovidiu Ghidirmic, Aproape totul despre compunerile
şcolare. Ghid metodologic, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2005
- Ghiţă, Iulian, Sinteze şi exerciţii lexicale, lingvistice şi stilistice, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995
- D. Gherghina, I. Danila, C. Novac – Îndrumător metodic- Comunicarea
scrisă elaborată- Editura DIDACTICA NOVA- Craiova 2002
- A. Stoica – Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică- Editura
HUMANITAS – Bucuresti 2003
- I. Berg, Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1968
Planificarea calendaristică a orelor
Semestrul I- 17 ore

Nr. crt Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Evaluare Observaţii


ore

1. Lectura şi analiza unor - se stabilesc şi se teoretizează tipurile de 1 S1


texte date, în vederea texte (descriptiv, narativ, informativ şi - activitate
identificării figurilor de argumentativ); frontală-aprecieri
stil şi a imaginilor artistice - se stabilesc genurile şi speciile literare S2 globale
care particularizează care conţin cu precădere anumite tipuri de 1
diverse tipuri de texte sau mai multe tipuri de texte; - aprecieri
compuneri -se precizează rolul modalităţilor de S3 individuale
expunere în stabilirea tipurilor de texte;
-exerciţii de identificare a figurilor de stil şi 1 - evaluare pe
imaginilor artistice din diverse texte; S4 grupe
-identificarea (individual şi pe grupe) a
modalităţilor artistice de exprimare din - fişe de lectură
fragmente indicate sau din lecturile 1
suplimentare ale elevilor şi discutarea
valenţelor artistice ale acestora;
2. Interpretarea unor - se recomandă câţiva autori români şi
modalităţi deosebite de străini, din care elevii extrag fragmente
-evaluare
exprimare, constatate în descriptive, narative şi argumentative;
individuală
texte de diferite tipuri ale -alcătuirea unor fişe de lectură care să 1 S5
unor autori consacraţi cuprindă mijloace artistice( figuri de stil,
-fişe de lectură
imagini artistice), care ar putea inspira sau
ajuta în redactarea propriilor texte de către
elevi; discutarea fişelor de lectură în
colectiv;
-evaluare frontală
- lecturi expresive pentru sublinierea
efectelor mijloacelor artistice asupra 1 S6
textelor;
-exerciţii de contextualizare a unor expresii
şi formulări deosebite; 1 S7
-exerciţii de interpretare, analiză şi abordare
personală a fragmentelor selectate; -evaluare
- actualizarea informaţiilor privind structura individuală şi pe
unei compuneri; grupe
- exerciţii de compunere a unor texte cu 1 S8
inceputul, cuprinsul sau finalul date.

3. Textul descriptiv -teoretizarea textului descriptiv potrivit


informaţiilor transmise anterior
-selectarea unor fragmente ce cuprind -fişe de lectură
descriere subiectivă şi descriere obiectivă,
pentru a fi sesizate efectele mijloacelor 1 S9
artistice;
-precizarea rolului modalităţilor de
expunere în stabilirea tipologiei textelor -evaluare frontală-
descriptive; aprecieri globale
-identificarea claselor morfologige specifice
descrierii şi stabilirea rolului acestora;
-exerciţii de identificare a
manifestărilor/înfăţişării,a cromaticii , a
perspectivei spaţiale şi temporale,a relaţiilor
dintre diferite elemente din texte descriptive
--exerciţii de redactare a unor compuneri
descriptive pe teme date: -evaluare
 „Cel mai de preţ obiect” 1 S10 individuală
 „Portret în oglindă” 1 S11
 „Colţul meu de rai” 1 S12
 se pot folosi drept repere şi
expresii, figuri de stil şi -autoevaluare,
imagini artistice selectate în interevaluare
timpul lecturilor, dar se va
încuraja originalitatea
textelor;
 exerciţii de lectură a textelor
elaborate de elevi, analiza şi
discutarea acestora;
 analiza comparată a textelor
produse de elevi în paralel cu
altele elaborate de autori
consacraţi care tratează -evaluare
aceeaşi temă; individuală, pe
- corelarea unor fragmente de descriere grupe şi frontală
consacrate cu imagini sau sunete 2 S16
-exerciţii de ilustrare grafică sau audio a
descrierilor
-expoziţie de fotografii, desene, picturi -evaluare scrisă,
- audiţii individuală
-Evaluare scrisă- redactarea în clasă a unui 1 S17
text descriptiv pe o temă dată
Semestrul al II-lea
17 ore
Nr. crt Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Evaluare Observaţii
ore

1. Textul desctiptiv -exerciţii de redactare texte descriptive pe


teme date: -evaluare
 Lumea văzută prin ochii unui om 1 S1 individuală
de zăpadă
 Seara de Crăciun 1 S2 -autoevaluare
Se realizează concursuri între elevi pe
baza lucrărilor redactate, jurizarea venind -interevaluare
din partea colegilor de clasă; cele mai bune
lucrări vor fi publicate în revista şcolii.
-se recapitulează trăsăturile textului
descriptiv pe baza compunerilor citite în
clasă
2. Textul narativ -se stabilesc trăsăturile textelor narative-
caracteristice morfologice, sintactice,
stilistice; -evaluare globală
-se identifică instanţele narative şi şi individuală
caregoriile acestora; 1 S3
- se discută înlănţuirea momentelor
subiectului;
-selectarea unor fragmente narative din
opere celebre şi discutarea acestora din -fişe de lectură
perspectiva structurii şi aspectului stilistic; 1 S4
-se alcătuiesc scurte naraţiuni colective,
fiecare elev propunând fraze sau fragmente
pentru închegarea unui subiect;
-redactarea de compuneri narative pe teme
date : -evaluare
 O zi din „viaţa” unei bancnote 1 S5 individuală
 Vacanţă cu peripeţii 1 S6 -autoevaluare
 Prima mea zi ca angajat 1 S7 -interevaluare
 Se investighează realitatea
înconjurătoare, dar se face
apel şi la imaginaţia elevilor;
 Se lecturează şi se discută în
clasă texte întregi sau doar
fragmente din compunerile
elevilor; -evaluare
 Se încurajează creativitatea individuală şi
elevilor şi la scară mai mare, frontală
propunându-se subiecte
pentru eventuale proze scurte
sau lungi;
 Cele mai bune compuneri
vor fi publicate în revista
şcolii.

3. Textul argumentativ -se stabilesc trăsăturile textului


argumentativ;
-punctarea structurii textului argumentativ; -evaluare frontală
-conectori şi termeni specifici în 1 S9 S8-
argumentare; „Școala
- lecturi cu texte argumentative explicite şi -fişe de lectură altfel”
analiza acestora;
-deducerea structurilor argumentative din 1 S10
textele de această factură cărora le lipsesc
elementele de structură clasice; -evaluare
-redactarea de texte argumentative pe individuală
anumite teme, pornind de la anumite
proverbe sau afirmaţii: 1 S11
 Nu învăţăm pentru şcoală, ci
pentru viaţă. (proverb latin) - 1 S12
învăţătură
 „Dacă lumea ar trebui să piară şi -autoevaluare
eu aş putea s-o scap printr-o 1 S13
minciună, eu n-aş spune-o, ci aş
lăsa lumea să piară.” -interevaluare
(M. Eminescu-Cezara) - minciună
 „Cei mai buni ani sunt cei care
urmează să vină.”(Sfântul Ioan 1 S14
Gură de Aur - viitor
 Se discută textele citite în
clasă;
 Se analizează respectarea -evaluare
structurii, dar şi conţinutul individuală şi
ideatic al textelor; frontală
 Cele mai bune lucrări vor fi
evidenţiate
4. Îmbinarea mai multor -lectura şi interpretarea unor fragmente în -evaluare globală
tipuri de texte care să fie sesizate îmbinări de texte şi individuală
descriptive, narative şi argumentative; 1 S15
-redactarea de texte complexe, pe baza
inforfamaţiilor şi deprinderilor acumulate
Evaluare scrisă – redactarea în clasă a unui
text pe o temă dat, care să utilizeze -evaluare scrisă
elemente ale tipurilor de texte studiate individuală
5. Exerciţii de redactare a - Pe baza modelelor de teste aplicate în
textelor potrivit cerinţelor cadrul Evaluării Naţionale şi având drept
de la Evaluarea Naţională reper precizările metodologice ale acestui
examen se vor rezolva cerinţele de 2 S16 -evaluare
compoziţie din mai multe variante propuse S17 individuală şi
de auxiliarele didactice şi de ministerul de frontală
resort.
Texte suport propuse:

Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte


Barbu Ştefănescu Delavrancea, Bunicul, Bunica
Fănuş Neagu, Dincolo de nisipuri
Ion Creangă, Amintiri din copilărie
Mihai Eminescu, Poezii
George Topârceanu, Rapsodii de toamnă
Mihail Sadoveanu, Baltagul, Hanul Ancuţei
Geo Bogza, Cartea Oltului
Alexandru Vlahuţă, România pitorească
Nicolae Bălcescu, Ardealul
Scrisoarea adresată de Alexandru Vlahuţă fiicei sale Margareta când a împlinit 17 ani
Marin Preda, Moromeţii
I.L. Caragiale, Teatru
G. Călinescu, Enigma Otiliei

- acestor texte li se adaugă şi altele propuse de elevi sau considerate potrivite şi recomandate pe parcursul
desfăşurării orelor

S-ar putea să vă placă și