Sunteți pe pagina 1din 6

Nunrele

Crr-rpa I Prenunrele

TEST AUTORIZARE - PM

1.
E,lectricienii, maigtrii, tehnicienii, subinginerii qi inginerii, indiferent de funclie sau vechirne
trebuie sd fie autori za\i, dacd: ir .. I ^ ./'
a. sunt angajali permanenii ai S.C {lO't: 7 € ,( ?P.L-
b. iqi desfasoara activitatea in instalafii sau asupra instalafiilor electrice;
c. igi desligoarA activitatea'in instalafii sau asupra instalaliilor electrice in exploatare ori irt
vecinhtatea acestora. unde,existd riscuri de naturd electrica.

2. Autorizarea personalului atestd:


a. faptul c5 persoana respectivd este angajata a S.C. fr* e *7ef )eU
b. faptul cd sunt indeplinite condiliile minirne rlecesare ocupdrii sau men(inerii postulr-ri sar,r
fnnc{iei pe care urmeazd s6 o exercite sau pe care o de{ine;
c. faptul c[ pel'soana respectivd este cunoscdtoare a normelor de proteclie a nruncii.

3. 'lalonul de autorizare trebuie sd se afle:


a. in permanenldasupra personalului S.C fr5?;6er 6pt
tr. in pemranenld asupra personalului autorizat, in timpul programului;
c. in pen.nanen{6la maistiul forma}iei de lucru.
l,

4. Llrirarea sub tensiune iu lontact - repreziuta lncrarea care se executa direct asupra partilor
af-late sub tensiune. care se realizeaza,nurnai in instalatiile electrice de joasa tensiune / in instalatiile de
inalta tensiune si la care personalul execntant utilizeaza milloace de protectie si unelte
e Iectro izo late/electroizo Iante.

5. Instalatia electrica scoasa de sub tensiune este:


ii" a. instalatia separata electric;
"$ b. instalatia care a fost Iegata la pamant;
c. instalatia separata electric car"e a fost legata la pamant si in scurlcircuit.

6. Zona de lucru se realizeaza prin efectuarea succesiva a urr.natoarelor masuri tehnice:


a. identificarea instalatiei sag a parlii din instalatie in care urmeaza a se Iucra;
. 1 b. verificarea lipsei tensiur-tii, unnata de legarea imediata a pafiii de instalatie la pamant si in
..
_./ scuftcircuit;
-^,,a^l-^,,ii.
, .
c. delimitarea materiala a zorrei de lucrLr;
d. asigurarea irnpotriva accidentelor de natura neelectrica.

. Unde se face verificarea lipsei de tensiune in vederea legarii la pdmAnt gi in scurtcircuit ?


7
a. la toate fazele instalaliei:
b. la toate conductoarele LEA existente pe coronalrent, inclusive pe nul;
c. la toate cele gase borne aparente ale intreruptoarelor;
d. la toate coutactele (fixe gi mobile) ale separatoarelor.
l

,l
*ul a tablourilor de distrib,lie, se va verifica:
B. i,ainte cie a atinge bara de
. a. liPsa tensiunii Pe barii
legare la phr-nant;
b. vizual, continuitat"a iegaturii acesteia 1a instalalia de
c. rezistenta de dispersie a prizei de pdm6nt'
:

g. trebuie tnarcat, de c[tre laboratorul de


Fiecare rnijloc de protecfie electroizolant incercat
cu.urmatoarea nota{ie:
specialitate (prin aplicarc directa saupr-in eticheta),
a. Nr.-=_-,_- ri . .--
b. Se poate folosi in instalatii de ' kV'
c. lucercarea exPira ia ; :

d. ,, Scos din uz,,

10. Casca de proteclie trebuie sa fie purlat6:


a. trumai cand se hcreazdin instalalii exterioare;
b. nlttnai in instala{ii de inaltd tensiune;
c. in toate instala{iile cu exceplia activitililor des{Equrate indeincinte interioare care nLl au
relee, incdperi cu baterii de
instalalii de inaita tensiune (camere de comandd' cabine
acumulatoat'e, etc')'

Semnitura

)i
Numele
Prenumele

TEST PRIM AJUTOR


:

1 . Personaiul instruit este obligat sa intervina fara a[!e dispozitii pentru :


a. acordarea primului ajutor in caz de nevoie, actionand imediat si corect ;
b. sa anunte sefii ierarhici ;
c. supravegherea victimei si asteptarea sosirii personalului medical de specialitate.

Z. Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu tensiunea de lucru
sLrb i000 V se procedeazaastfel: ..
a. daca accidentatul este in contact cu instalatia electrica si se afla undeva la inaltime se iar-r
masuri de evitare a caderii acestuia prin sprijinire cu proptele izolante sau se iau masuri de
ateuuare a caderii ,
b. se actioneaza pentru intrerupea tensiunii ;
c. se scoate accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau echipamente
electroizolante care sunt'Ia indemana .

3. Pentru asigurarea unei treceri libeie a aerului prin caile respiratorii, persoana care efectueaza
respiratia, va executa in prealabil operatiile :
a. va controla prezenta priistrlui ;
b. aplecarea la rnaxirnntn pe spate a capului accidentatr-rlui si ridicarea barbiei;
c. irnpingerea rnandibLrlei (falcii) fara rasturnarea capului.

4. Iu cazul arsurilor electrice care tratantente sitttt irrdicate?


a. se va spala locul arsurii cu solutie de rivanoll
b. se curata locul cu apa si se sterge bine ;
c. corpurile straine se irrdeparleazaeu ajutoml unui pansameut curat si ttscat.

3 5. Respiratia artificiala se executa pana caud :


a. accidentatul isi reia respiratia ttorulala ,
b. execntarea respiratiei arlificiale este preluata de personal rnedical ;
c. llersoalla care executa respiratia artificiala este complet epuizata.

6. Intensitatea curentului electric ,,"u,-r,i lirnita cle sr-rporlabilitate a fost stabilita experimental si care se
considera nepericuloasa este de ;
a. 10 mA iu cazLtl cut'entului alternativ de frecventa industriala;
b. 50 ma in cazul curentrtltti alternativ
L. i00 rnA.

l. In cazul unui accidentat cu stop cardio respirator se executa respiratie artificiala si masaj cardiac
procedand astfel (un salvator):
a. se ef-ectueaza succesir,2 insuf'larr de aer unnate de 15 nriscat'i cJe cornpritltare a toracclr-r i oLt

evalttarea starii acciclcntatttllri 1a ilccale 2 tttittrtte ;


b sc cf'ectr-rcaza succe sir, 1int1t de I nrinut jnsLrflari cle aer Llr'nralc tirttp de 1 lllilrrrl tltl
conrpt itnali ale loracclLrj :
c. se ef'ecrueaza l2 1zi insuf-iali de aer urrnate 70 80 cle cotrpritnari ale tol'aceltri.
-
8' In cazul unei raniri u.ou." .imai putin profunde julituri,
( zgarieturiminore, taieturi mici) se vor lua
unnatoarelemasuri: , :
a' se spala rana cu apa cufata si sapun daca este murdara si
b. se va pune pe rana un pansameni steril sau o panra cu.ata se; sterge cu tifon steril;
c. se va presararana cu prafuri antiseptice.

9. Arsurile sunt de gradul III daca:


a. prezinta inrosirea pielii ;
b. prezinta umflaturi cu lichid;
c. arsuri proftinde cu sau fara carbonizari.

i 10' Fracturile sunt caracte rizate pri4unul sau mai


multe din unnatoarele simptome. care sunt acestea
a. deformatii si dureri; ?

b. scurgeri masive de sange ;


c. imposibilitatea de a misca membrele.

- Semnatura
Numele
Grupa I Prenumele

TEST PROFESIONAL
,

1. Circuitul electric este :

a. ansamblu de echipamente si materiale electrice ale instalatiei ;


b. ansamblu de echiparnente si materiale electrice ale instalatiei alirner-rtate de la aceeasi
origine si protejate impotriva supracurentilor prin aceleasi dispozitive de protectie;
c. ansamblu de echipamente si materiale electrice ale instalatiei alimentate de la aceeasi
origine .

2. Care este rolui protecfiei prin relee ?


a. si asigure modificarea automatd a regimurilor de sarcind ale instalafiilor
energetice;
tr. sd asigure pornirea automatd a instalaliilor energetice;
c. s6 asigure deconectarea automata in cazul unor defecte in instalalia protejatd.

3. La celule gi tablouri electrice irlscriplionarea se face :


a. pe ugi deoarece este mai vizibil;
b. nu se precizeaz6,unde;
c. pe rama fix[ astfel incAt s6 fie vizibild qi dupd deschiderea uqii.

4. Pentru a indica corect amperlnetrele se leag[:


a. in paralel;
b. iu serie;
c. in paralel cu un'voltmetru.

5. Sigurantele firzibile se folosesc :

a. nunrai calibrate ;
b. ca aparate de couectare,'si deconectare ;
o. nnrrai calibrate si in executie inchisa.

6. Printre factorii care influeuteazl rezistenfa de contact se numdri qi:


a. for{a de apdsare a contactelot';
b. fonna gi starea sLrprafe{ei;
c. felul curentului care strabate contactul.

J. Care din relafiilc de mai-ios reprezintd o fbrmd a legii lr"ri Ohrn ?

{I
a. I--.D
f\
I]
b. R=l:
I,
c. I:UoR

ii. L'Lrnt sc clasitlcii nrate rillele. tltn pLurct cle r"e cle rc al contporlllrii lor. lit tlcltlasarea sarcirtilor'
clcctricer',)
e. conclitetout'c si izolalltc.
ir conrlLtcloar.e ;i settticortdLlLrtoare:
c. eonrlLreloitr-c. scnricotttlttcl()lli'f si izollntc.
9. Valoarea rezistenlei prizei de pimdnt comun[ la un PT MT/JT este de max.
a. 4 ohmi;
b. 10 ohmi;
c. 20 ohrni.

10. Tabloul general de distributie este :

a. un tablou electric racordat direct la reteaua furnizorului de energie electrica, la un post de


transformare sau la o sursa proprie a consumatorului de energie electrica si care distribuie
energie electrica la alte tablouri de distributie sau direct la anumite receptoare ale
consumatorului ;
b. tablou electric de la care se distribuie energie electrica la receptoarele consumatorului ;
c. un tablou electric racordat direct la reteaua furnizorului de energie electrica si care
distribuie energie electrica la alte tablouri de distributie sau direct la anumite receptoare ale
consumatorului.

Semndtura

*q