Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Inginerie Economică și Business

Referat
la Bazele Antreprenoriatului
Tema: Finanțarea activității de antreprenoriat

Grupa : ML-191
Student : Mancoș Lesi
A verificat : Conf. Univ.
Dr., V. Sverdlic

Chișinău, 2020
Una dintre cele mai importante etape în lansarea unei afaceri este finanțarea. Ideea de
afacere poate fi implimentată după estimarea, căutarea și acumularea capitalului necesar. În
dependență de natura afacerii, obiectivele acesteia, piața de desfacere etc , pot fi identificate mai
multe modalități de finanțare a activității de antreprenoriat. Astfel, antreprenorul trebuie să
găsescă cele mai reușite scheme de finanțare sporind avantajele și diminuând efectele negative
ale acestora.
Cheltuielile de inițiere a afacerii
Necesarul de mijloace financiare pentru pregătirea și începerea afacerii trebuie determinat
în planul de afaceri, unde se va verifica continuitatea și profitabilitatea afacerii, în caz contrar,
antreprenorul riscă să nu dispună de suficiente resurse pentru lansarea activității de bază după
înregistrarea afacerii. Diminuarea acestui risc poate fi asigurată prin întocmirea unei liste a
cheltuielilor de pregătire și lansare a afacerii în care vor fi indicate cheltuielile de :
1. Înregistrare a afacerii, și anume : taxa de stat pentru înregistrare, taxa pentru
perfectarea documentelor, taxa pentru publicarea denumirii în Buletinul oficial al
Camerei Înregistrării de Stat etc;
2. Confecțioare a ștampilei;
3. Deschidere a contului bancar;
4. Licențiere a activității;
5. Obținere a autorizațiilor necesare.
O pondere considerabilă în cheltuielile de inițiere a afacerii o dețin mijloacele de
producere : spații, utilaje, echipament. Se va lua în calcul importanța desfășurării activității de
antreprenoriat în condiții ce vor permite obținerea unor profituri. Astfel,
cumpărarea/închirierea/renovarea unui spațiu în zona centrală a localității, deși necesită cheltuieli
mai mari, va permite obținerea unui profit mai mare în comparație cu amplasarea spațiului într-o
suburbie. Deasemenea, o importanță majoră deține calitatea produselor/serviciilor, care trebuie
să facă față concurenței de pe piață, respectiv, un produs calitativ, deseori nu are cele mai mici
costuri de producție.
În acest context, cheltuielile de inițiere a afacerii trebuie estimate preventiv, luând în
considerație atât condițiile de lansare, cât și cele pe termen lung, care vor asigura rentabilitatea
afacerii. Este dificilă calcularea unei sume exacte necesare inițierii și desfășurării unei afaceri,
însă este important de a nu se subestima semnificativ cheltuielile atribuite afacerii.

Sursele de finanțare a unei afaceri


Sursele de finanțare a unei afaceri se compun din surse proprii și surse împrumutate.
Astfel, potențialele surse de finanțare a afacerii sunt :
 Capitalul propriu și capitalul împrumutat de la rude, prieteni
Avantaje :
1. Siguranță – capitalul nu va fi retras în cazul înrăutățirii situației financiare
2. Nu este necesară expunerea planului de afaceri unor parteneri externi
3. Independență – nu depindem de condițiile impuse de bancă sau alți parteneri
Dezavantaje :
1. Resursele proprii si cele împrumutate de la rude și prieteni sunt limitate
2. În caz de eșec, pierderile sunt suportate de antreprenor și apropiații săi
3. Întreprinderea nu este cunoscută de instituțiile financiare
 Emiterea de acțiuni și obligațiuni – sursă de finanțare importantă pentru
întreprinderile mari și mai puțin accesibilă pentru întreprinderile aflate la început
de activitate. Această sursă formează atât capitalul propriu, cât și capitalul de
împrumut al întreprinderii. Astfel, la formarea capitalului propriu se emit acțiuni,
iar la crearea capitalului de împrumut, se emit obligațiuni.

 Programe speciale de finanțare - reprezintă o sursă de fonduri suplimentare


rambursabile, parțial rambursabile sau în formă de granturi. Acestea, deobicei, au
drept scop susținerea activității antreprenoriale într-un anumit domeniu. Înainte de
a pretinde la un program de finanțare este primordială examinarea riguroasă a
termenilor și condițiilor finanțării, care pot fi avantajose pentru viitoarea afacere,
dar pot și să împiedice antreprenorul să-și realizeze scopurile propuse. Un alt
factor important este evaluarea șanselor de câștig și anume analiza amănunțită a
planului de afaceri, pentru a evita consumul ineficient de resurse bănești și de
timp.

 Fondurile de capital de risc

Avantaje :

1. Lipsa obligațiunii de a achita dobânda


2. Suma primită nu reprezintă o datorie a firmei
3. Întreprinzătorul dispune de consilieri care monitorizează managementul
companiei
4. Se asigură o vizibilitate mai mare a firmei
Dezavantaje :
1. Implicarea unui partener extern in gestiunea companiei
2. Un procentaj foarte mic din cererile de finanțare sunt acceptate
3. Capitalul propriu trebuie să acopere cea mai mare parte a cheltuielilor, astfel
încât capitalul de risc este acționar minoritar
4. Existența riscului de retragere a capitalului de risc

 Fondurile de la furnizori de clienți

Fondurile de la furnizori presupun achitarea furnizorilor pentru bunurile și


serviciile primite după o perioadă anumită de timp. În această situație, compania
beneficiază de un credit din partea furnizorului pe un termen scurt și cu o valoare
relativ mică. Această sursă de finanțare se face în condiții de încredere reciprocă
și în baza unor condiții negociate, avantajoase atât furnizorilor, cât și firmei, fără
să afecteze relațiile de afaceri ale firmei.

Creditul bancar – procedura de obținere și determinarea costului


acestuia
Creditul bancar reprezintă o sursă principală de fonduri și anume, un împrumut
acordat în bani de către o bancă, pe un termen stabilit de timp și cu o anumită rată a
dobânzii.
Atunci când atreprenorul decide să recurgă la un credit bancar, este necesar să :

1. Să colecteze informații despre produsele financiare existente în bănci,


organizații micro-creditare;
2. Să aleagă acea instituție cu cele mai accesibile condiții de finanțare și care se
potrivește tipului său de afacere;
3. Să elaboreze un plan de afaceri;
4. Să pregătească setul de documente necesare;
5. Să evalueze corect garanţiile disponibile, pentru asigurarea creditului (gajului)
şi să apeleze la specialişti, dacă este necesar;
6. Să țină cont de taxele suplimentare care pot fi stipulate în contractual de
creditare.
Banca, în timpul evaluării cererii privind acordarea creditului, în primul rând va
examina capacitatea solicitantului de rambursare a creditului justificată de
informații și documente privind : fluxul de numerar, patrimoniul întreprinderii,
istoria de creditare ( dacă solicitantul a mai beneficiat de alte credite anterior),
coeficientul de îndatorare ( raportul dinte capitalul propriu și datoriile pe termen
lung și mediu) și altele. Este important ca solicitantul să analizeze minuțios
condițiile de obținere a creditului, planul de afaceri și respectiv să-și determine
capacitatea reală de a restitui banii împrumutați.
Pentru obţinerea creditului, este necesar de a prezenta:
1. cerere – anchetă oferită de către instituţia fi nanciară;
2. buletinul de identitate;
3. certificatul de înregistrare a întreprinderii;
4. planul de afaceri;
5. alte documente, în funcţie de tipul creditului ales.
Creditul = suma principală (solicitată) + rata dobânzii (reprezintă un procent
solicitat de bancă din suma principală)
Rata dobînzii poate fi :
- fixă (aceeaşi pe toată perioada creditului)
- flotantă (poate fi schimbată de către bancă în dependenţă de situaţia pe piaţă),
- unică (calculată de la suma creditului din contract pe tot termenul acestuia,
indiferent de schema de întoarcere a creditului),
- efectivă (rata anuală a dobînzii calculată în baza dobînzii indicată în contractul
de împrumut şi a tuturor comisioanelor care urmează a fi plătite),
- efectivă real (rata efectivă a dobînzii, minus rata inflaţiei).
De asemenea, ea mai poate fi anuală, lunară, săptămînală, zilnică.
Este importat să se ia in considerație rata dobânzii, astfel încât aceasta poate
modifica considerabil suma finală de rambursare.
În afara dobînzii, se achită şi anumite comisioane – plăţi suplimentare. De
exemplu, există comision la eliberarea creditului, comision pentru administrare a
creditului, comision pentru rambursarea anticipată (achitarea înainte de termen a
creditului) etc.
Atunci cînd nu este respectat graficul de rambursare (întîrziere cu plată), ori
creditul nu este utilizat conform destinaţiei, persoana va fi obligată să plătească
penalităţi. Dacă o persoană are restanţe la credite, acest lucru poate fi uşor
verificat, şi poate împiedica aceasta persoană să mai beneficieze de credite de la
alte aceeaşi sau alte instituţii financiare din Moldova.
Avantaje :
1. Fonduri suplimentare
2. Stabilirea unor relații cu instituțiile financiare
3. Analiza în mod obiectiv a planului de afacere din necesitate de a convinge banca
despre potențialul pozitiv al întreprinderii
4. În cazul unor forme de credit, existența unei flexibilități privind condițiile de
rambursare, rata dobânzii etc.
Dezavantaje :
1. Posibilitatea de a nu obține creditul bancar din cauza atitudinii scepcice a băncii
față de antreprenorii începători
2. Riscul pierderii gajului
3. Necesitatea respectării restricțiilor impuse de bancă
4. Riscul întreruperii creditării în cazul unor evenimente nefavorabile.

Leasingul – definiții și esență. Evaluarea leasingului


Leasingul este o formă de creditare pe termen mediu sau lung, care se utilizează la
procurarea echipamentului industrial. Echipamentul este cumpărat de societatea de
leasing și ulterior, închiriat întreprinderii. Aceasta este un exemplu de leasing comercial.
Alte forme cunoscute de leasing sunt : lease - back, unde proprietarul vinde echipamentul
unei alte societăți de leasing și în închiriază de la aceasta și time – sharing, unde
echipamentul este folosit de mai mulți solicitanți, fiecare câte o perioadă stabilită de timp.

Avantajele leasingului :

• Permite obținerea mijloacelor necesare producției și exploatarea acestora în lipsa


resurselor financiare suficiente
• Plata pentru chirie se include în costul producţiei ce micşorează suma venitului
impozabil al beneficiarului
• Posibilitatea procurării echipamentului peste câțiva ani la cu valoarea rămasă
(reziduală)
• Grafix fix de plată, ceea ce permite coordonarea veniturilor și cheltuielilor
• Plata pentru chirie se efectuează după instalarea echipamentului, astfel
beneficiatul are posibilitatea de a efectua plăţile din mijloacele obţinute de la
realizarea producţiei fabricate pe echipamentul exploatat.

Dezavantajele leasingului :
• Beneficiarul nu este proprietarul echipamentului
• Plata pentru chirie poate fi mai mare decît cheltuielile suportate pentru
procurarea echipamentului sau plata creditului din cauza uzurii morale a
echipamentului.

Factoringul . Avantajele și limitele


Factoringul este o sursă de finanțare pe termen scurt acordată de bănci, care
presupune compensarea creditului furnizor. Contractul de factoring este un
contract comercial de creditare la care participă o bancă sau o instituție financiară
specializată în încasarea de facturi, denumită factor, și o societate comercială furnizoare
de produse sau servicii, denumită aderent.
Aderentul urmărește să-și încaseze prețul facturilor înainte de termenul de plată, iar
factorul urmărește să obțină un beneficiu, de regulă un anumit procent din facturile pe
care le decontează în avans. În activitatea de factoring ia parte și beneficiarul (clientul)
care va fi notificat că trebuie să plătească factura în termen factorului. Companiile de
factoring se mai ocupă și de administrarea și managementul facturilor clienților, precum
și de asigurări împotriva riscurilor de neplată a debitorilor.
Banca (factorul) se obligă, prin contractul de factoring, să plătească, la prezentarea de
către furnizor (aderent) a documentelor care atestă o creanţă comercială, o anumită sumă
de bani în schimbul unui comision.
Tipuri de factoring:
Factoringul disponibil - reprezintă suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea
facturilor.
Factoringul indisponibil - reprezintă suma de bani pe care banca o achită în momentul
încasării facturilor.

Avantajele factoringului:
1. Obținerea imediată a mijloacelor bănești
2. Minimum documente, fără gaj
3. Plata creanțelor înainte de termenul limită
4. Economie de timp și resurse
5. Accesibil companiilor aflate la început de cale
6. Scutirea de riscul de neplată a debitorilor

Dezavantajele factoringului:
1. Necesită o organizare atentă, deoarece finanțarea se bazează pe facturi, iar multe
companii fac facturi săptămânale pe care le prezintă băncii
2. Necesită timp pentru analiză și aprobare
3. Factorul are optiunea de a refuza anumiti debitori ai aderentului

S-ar putea să vă placă și