Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Limba și literatura română
PROFESOR: Mazilu Adelina
ȘCOALA: Gimnazială Căteasca
DOMENIU/DOMENII: Comunicare și Lectură
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre mine. Selfie.
TITLUL LECȚIEI: Propoziția. Tipuri de propoziții
CATEGORIA LECȚIEI: Lecție mixtă
TIMP: 50 min
COMPETENȚE SPECIFICE
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/ analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (competențe derivate)

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:

O1. să diferențieze tipurile de propoziții


O2. să alcatuiasca propozitii negative,interogative, exclamative folosind corect semnele ortografice si de punctuatie
O3. să precizeze felul propozițiilor
O4. să transforme propozițiile afirme în negative și invers

METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE: conversaţia euristică, explicaţia,exercitiul, problematizarea;


FORME DE ACTIVITATE: activitate frontală, individuală;
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală;
RESURSE:
a. umane: elevi clasa a V-a;
b. materiale / mijloace de învăţământ:manualul, fișe de lucru;
c. de timp: 50 de minute.
LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: sala de clasă

1
BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela
45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM, 2002, Ghid metodologic pentru aplicarea
programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.
7. SÂMIHĂIAN, Florentina, DOBRA, Sofia, HALASZI Monica, DAVIDOIU-ROMAN , Anca, Limba și literatura română- manual de clasa a V-a, București,
2017, Art.
8.Ghidul profesorului, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Editura Art Educațional, București, 2017;
9. Cartea mea de gramatică. Clasa a V-a, autor: Sofia Dobra, Editura Art Educațional, București, 2017.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE
FORME ŞI
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/
DE EVALUARE
DURATA

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de


procedee învăţământ organizare a
activităţii
1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc pentru
organizatoric * Notarea absenţelor în începerea orei de limba şi
catalog; literatura română
1’ * Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării lecţiei.
2. Captarea * Profesorul va nota pe * Elevii noteaza dialogul Activitate
atenţiei şi tabla un scurt dialog care frontală
asigurarea contine toate tipurile de Conversaţia
climatului afectiv propozitii care se vor euristică
discuta.
5’
3. Anunţarea * Anunţă elevii că în * Ascultă, apoi notează titlul Expunerea Activitate
temei şi a această ora vor discuta lecţiei în caiete. frontală
competenţelor despre notiuni de
derivate propoziție.
* Prezintă obiectivele
1’ operaţionale într-o formă
accesibilă elevilor.
* Notează la tablă data şi

3
titlul lecţiei: Propoziția.
Tipuri de propoziții
4. Verificarea, *Le cere elevilor sa * Elevii raspund la intrebari, Conversaţia Activitate
reactualizare, identifice predicatele celor noteaza pe caiete. examinatoare frontală
sistematizarea, şi doua propozitii, subiectele,
esenţializarea partile secundare de
cunoştinţelor propozitie si sa precizeze
5` tipul propozitiilor, la tabla.
4. Dirijarea Roaga elevii sa citeasca * Elevii citesc textul, apoi Activitate * Aprecierea
procesului de niste propozitii din manual, raspund intrebarilor profesoarei, Conversaţia frontala verbală a
consolidare a apoi sa identifice oral. examinatoare răspunsurilor
cunoştinţelor/ de predicatele, sa precizeze
dezvoltare a prin ce fel de litera este
competenţelor marcat inceputul
15` propozitiei si ce semne de
punctuatie se gasesc la * Elevii raspund la intrebari oral. * Observarea
sfarsitul lor. manual sistematică

Solicita elevilor sa observe *Elevii, raspunzand la intrebari, *Aprecierea


deosebirea de forma intre observa forma propozitiilor verbală a
predicatele primelor doua enuntiative, interogative si răspunsurilor
propozitii si predicatul din exclamative.
cea de-a treia propozitie. Elevii raspund la intrebari.
Observa dialogul de la
inceputul lectiilor,
precizeaza felul Elevii rezolva exercitiul,
propozitiilor. transformand propozitiile.

Solicita elevilor sa rezolve


exercitiul 5 din manual,
pag 27, in care trebuie sa
precizeze tipul
propozițiilor.
5. Obţinerea Le solicita elevilor sa * Rezolva pe caiete. Explicaţia Activitate
performanţei alcatuiasca propozitii individuala
10’ interogative pentru anumite *Observaţia
propozitii enuntiative. sistematică
Lecere sa rezolve exercitiul Conversaţia
4
1, pag 27, in care trebuie sa *Elevii rezolva exercitiul pe examinatoare
sublinieze predicatele si caiete, individual, apoi vor
subiectele. raspunde.
6. Integrarea * Li se cere sa precizeze * Elevii raspund la intrebari Conversaţia Activitate
evaluării de tip definitia comunicarii, sa examinatoare manualul individuala *Aprecierea
formativ alcatuiasca o propozitie verbală
5’ afirmativa, apoi una
negativa de la cea
precedenta.

7. Intensificarea * Comunică elevilor tema * Noteaza tema pentru acasă. Explicaţia Manualul Activitate * Observarea
procesului de pentru acasă: Cartea mea de frontală sistematică
retenţie şi T1: exercitiul 7, pag 27, in gramatică
transfer care trebuie sa rescrie un
3’ text, punand semnele
ortografice si de punctuatie
necesare.
T2: Imagineaza-ti o lume
in care oamenii nu ar folosi
propozitii, ci doar cuvinte
insiruite la intamplare. Ce
urmari ar avea acest fapt?
T3: Culegerea mea de
gramatică exercițiile 1,2,3,
pag 8.

8. Evaluarea * Solicită elevilor să-şi * Elevii exprimă aspectele pozitive Conversaţia Activitate * Aprecierea
activităţii exprime opiniile despre şi aspectele negative ale activităţii, frontală verbală, prin
didactice activitate, folosind metoda tinând cont de obiectivele propuse A, B, C calificative
5’ A, B, C: la inceputul lecţiei.
Am învăţat.... ......
Bine a fost că...........
Cred că......................
*Apreciază global şi
individual aportul elevilor * Apreciere
la lecţie. cu note

S-ar putea să vă placă și