Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Educaţie Cahul


Instituția Gimnaziul ,,I. L. Caragiale ”
S. Doina

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2018 Data________________2018
Director_________/ Culeva Maria/
____________//

Proiectarea didactică de lungă


durată la disciplina
DEZVOLTAREA PERSONALĂ
clasa a V- a

Anul de studii 2019-2020


Profesor: Sinigur Marianna

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2018.


Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Modul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE

Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și
resurselor sociale;

Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă
a resurselor personale și a mediului de viaţă;

Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea
sănătăţii proprii;

Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării
potenţialului personal și oportunităţilor pieţei muncii;

Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa
și a celor din jur.
Nr. Data Unitatea de Unități de Tema lecției Activităţi de Suge-
învățare competență învăţare şi stii
d/r
produse
recomandate.

Indroducere
1

Resurse personale. -Exerciţii de


realizare a unor
Capacităţi şi calităţi prezentări cu referire
2
1.1. Stabilirea relaţiei la resurse personale
dintre succes , eşec şi şi valoarea propriei
resurse personale , în persoane;
adaptarea eficientă la
diferite situaţii de Succesul şi eşecul în -Exerciţii de
viaţă. dezvoltare.Paşi în realizare a unor
depăşirea barierelor, prezentări cu referire
3
la resurse personale
dificultăţilor ,obstacolelor. şi valoarea propriei
persoane

Comportamentul -Discuţii dirijate.


1.2. Aplicarea asertiv,pasiv,agresiv. “Decalogul
I. normelor unui asertivităţii” pentru
comportament asertiv Tipuri de forme de clarificarea celor 10
4
din perspectiva unor caracteristici ale
Identitatea comunicare.Modalităţi de
interacțiuni pozitive comunicării asertive
personală și școlare, familiale și exprimare.Avantaje şi
din comunitate; dezavantage
relaționarea
armonioasă Conflictele-cauze şi -Jocuri de rol pentru
reacţii.Aspecte pozitive exersarea abilităţilor
5 negative.Inevitabilitateaco de exprimare şi
soluţionre a
nflictelor.Metode de
conflictelor
1.3. Modelarea soluţionare.
stilurilor de
exprimare a emoțiilor Relaţionarea şi -Dezbateri cu
și sentimentelor în acceptarea . Diversitatea referire la efectele
acord cu nevoile emoţiiilor şi succesului şi
6 personale și ale sentimentelor:manifesta- eşecului asupra
celorlalți
re,acceptare/neaccepta- personalităţii
re,posibilităţi şi limite

Prezentarea
produsului

7 Portofoliu:

”Reflecţii
personale’’
2.1 Identificarea Viaţa ca sursă de
-Analiza unor
posibilităţilor de învăţare.Roluri şi
învăţare prin experienţe de
8 implicaţii.Diversitatea
implicarea în învăţare din viaţa
comportamentului
viaţa elevilor;
acceptare/neacceptare.
comunităţii;
2.2 Argumentarea
beneficiilor
consumului Publicitatea şi consumul
raţional al unor raţional.Necesităţi reale şi -Discuţii dirijate cu
9 produse şi servicii false .Calitatea genericul:”Ştiu să
,din perspectiva produselor.Cheltueli consum raţional”;-
unei vieţi de raţionale.
calitate ;

Comportament corect. -Crearea unor


povestiri /poveţe
Diversitatea situaţiilor
despre
II. de manifestare : în
familie ,la şcoală ,în comportamentul
10 corect manifestat în
Asigurarea locuri publice ,în
activităţi de divertisment diverse situaţii din
calității vieții ,în natură ,in viaţă;-
2.3 Aprecierea vacanţă.Apreciere şi
importanţei autoapreciere.
verticalităţii şi
curajuluiîn Verticalitatea şi -Organizarea unei
manifestarea unui curajul.Semnificaţia şi galerii a eroilor
comportament corect; caracteristicile.Necesitatea preferaţi din opere
şi importanţa literare,cinema,arte,s
manifestării.Modalităţi şi port.etc.,care au
11 context de manifestare. manifestat
verticalitate şi curaj;

-Lecturi comentate
„ Accentuarea
individualităţii prin
verticalitate şi curaj”

Implicarea ca sursă de
dezvoltare.Importanţa
vieţii active .Posibilităţi de -Exerciţii de
implicare în viaţa formare a
12 comunităţii.Proiecte argumentelor pro
personale şi de sau contra pentru o
grup.Beneficii prsonale şi dezbatere de grup :”
comunitare. Voluntariatul trebuie
să devină obligaţie”

Prezentarea produsului Desene ,naraţiuni,

Poster prin care să


demonstreze un
13 “Sunt mândru de comportament corect,
comportamentul meu ” de valoare pentru sine
şi cei din jur .
-Discuţie dirijată:

Moda în diversitate
Tendinţele modei şi
3.1. Relaţia despre şi efectele ei asupra
sănătatea
aspectele riscante ale sănătăîi
elevilor.Moda,caractrul
modului de viaţă a adolescenţilor;
temporar.Diversitatea
14 adolescentului cu
exprimării .Situaţiile de -Prezentarea unor
accentuarea
viaţă şi modă . Atitudinea filmuleţe despre
impactului asupra
moderată şi raţională în tendinţa
sănătății lui.
raport cu sănătatea. adolescenţilor de a fi
moderni şi riscurile
la care se supun;

Comportamente -Redactarea unor


riscante şi infecţiile fişe informaţionale
sexual pentru adolescenţi
transmisibile.Infecţii despre factorii de risc
sexual transmisibile.Mod în cazul relaţiilor
15
3.2. Stabilirea de manifestare .Riscuri sexuale neorotejate;
relaţiei dintre pentru sănătate şi
responsabilităţile dezvoltarea ;
III. /iresposabilităţile faţă ulterioară.Modalităţi de
de propria sănătate şi prevenire a riscurilor.
Modul de viață consecinţele pentru
Sarcina în -Prezentarea unor
sănătos dezvoltarea ulterioară
adolescenţă:riscuri filmuleţe despre
şi starea de bine ;
pentru mamă şi sarcina în
copil.Riscuri de ordin adolescenţă ,infecţii
16 fiziologic şi social sexual transmisibile
.Comportamentul adecvat
şi asumarea
3.3. Argumentarea
responsabilităţii de catre
necesităţiide a rezista
fată şi băiat.
tentaţiilor
periculoase pentru -Adolescenţa şi nutriţia Aplicaţii „Imaginea
propria sănătate ,în corectă.Nutriţia şi rolul de sine”,desenează-le
baza informaţiilor acesteia în creşterea şi aşa cum te
accesibile. dezvoltarea vezi,discută cu
organizmului.Regimul colegul tău despre
17 alimentar desen;
corect.Pericolele unei
alimentaţii
incorecte.Riscurile
consumului de fast food.

18 -Toxicomania : Studiu de
consecinţe nefaste caz:Toxocomania şi
individuale şi sociale . consecinţele nefaste
asupra organizmului
Cauze ale ăi societăţii în
toxicomaniei.Influenţe întregime.
asupra
dezvoltăriipsihofiziologic
e şi sociale.Dificultatea
renunţării la substanţele
toxice.Pericolul utilizării
medicamentelor fără
prescripţia medicului.

Prezentarea
produsului

Poster elaborat în
grup:
19
Substanţe
toxice care pot
declanşa
dependenţă
Piaţa muncii şi deciziile -Proiect individual
în carieră.Piaţa muncii la tema “Eu ,profesia
.specificul şi piaţa muncii”;
funcţionării,factori de
dezvoltare.Profesii şi -Identificarea
meserii solicitate pe piaţa angajatorilor care pot
muncii din Republica oferi oportunităţi de
Moldova.Piaţa muncii şi practică în domeniul
decizia ăn carieră. ales ;

-Cercetarea gradului
de solicitare a
diferitor profesii pe
20/21
piaţa muncii din
Republica Moldova;

-Colectarea
informațiilor despre
4.1 Corelarea
instituții care oferă
acţiunilor de evoluţie
studii în domeniile
în carieră cu
preferate;
potenţialul individual
IV. şi perspectivele pieţii
muncii;
Proiectarea
carierei
profesionale și
dezvoltarea Inteligențele multiple și
spiritului profesiile. Caracteristici -Realizarea testelor
antreprenorial ale diferitor tipuri de de cunoaștere a
22 aptitudinilor pentru a
inteligență. Corelarea
profesiilor cu tipul de planifica dezvoltarea
inteligență dominant. lor;

23

CV-ul și scrisoarea de -Redactarea CV-


intenție. Structură, urilor cu diferită
secțiuni importante. destinație;
Evaluarea produselor.
Proiectarea -Identificarea
Voluntariatul și persoanelor cu
carierei dezvoltarea personală.
4.2. Valorificarea experiență de
profesionale și oportunităților oferite de Dezvoltare personală prin
voluntariat în
dezvoltarea comunitatea activități de voluntariat.
24 școlară, locală și piața Domenii de implicare în comunitate și a
spiritului muncii pentru lansarea activități de voluntariat. oportunităților pentru
inițiativelor personale și activitatea de
antreprenorial a activităților
Planificarea activității de
voluntariat. voluntariat.
antreprenoriale;

-Analiza diferitor
De la idee la afacere. surse pentru a lua o
Evaluarea inițială a decizie de carieră:
25
ideilor de afaceri. rapoarte ANOFM
Corelarea cu interesele (www.anofm.md),
4.3. Proiectarea comunității. Dezvoltarea anunțuri de angajare,
traseului educațional ideii de afacere. articole ale
și profesional în baza experților, opinii ale
sistemului de părinților,
atitudini și valori. profesioniștilor etc.;

Proiectul de carieră.
Atitudini și valori în
deciziile de carieră.
Traseu educațional/traseu
26 profesional. Elaborarea și
evaluarea proiectului în
baza criteriilor stabilite.

Produs
Proiectul de
carieră. Proiectul
de carieră poate fi
27
prezentat diferitor
persoane pentru a colecta
feedback, precum și celor
care pot sprijini realizarea
activităților planificate. În
Proiect sunt incluse și
acțiunile de voluntariat
28
Reguli de -Simularea diferitor
comportament în cazul situații (prin imagini,
5.1 .Descrierea incendiilor casnice și în filmulețe,
modalității de acțiune localuri publice. Acțiuni instrumente TIC) cu
în caz de incendiu, în personale și colective de întreprinderea
baza regulilor de protecție și salvare. acțiunilor de formare
securitate; a unui comportament
adecvat și
responsabil în cazul
incendiilor casnice și
în localuri publice;

Traficul rutier. Semnele


de circulație rutieră. -Joc de rol pentru
Necesitatea cunoașterii exersarea
29 semnelor de circulație ca comportamentului în
pieton, pasager și stradă și în alte locuri
conducător al mijloacelor periculoase;
5.2. Analiza de transport.
posibilelor capcane
on-line, privind riscul
Securitatea ecologică în
pentru integritatea
comunitate. Securitate -Analizarea unor
morală și viața
ecologică. Modalități de studii de caz sau din
elevului;
asigurare. Implicare viața reală cu referire
30
personală. la securitatea
ecologică în
. comunitate;.
V.
Securitatea elevului pe
Securitatea 5.3. Aprecierea timpul vacanței. Situații -Elaborarea unor
securității ecologice de pericol și risc. Reguli proiecte de activități
personală în comunitate, în de comportament. referitoare la odihna
31 baza unor criterii Utilizarea bazinelor activă a elevului și
oferite; acvatice. Riscul de înec. securitatea lui în
Prim-ajutor în caz de înec, vacanță;
mușcătură de insecte,
intoxicații alimentare etc

Oportunitățile și -Referate, postere cu


capcanele on-line. tematica: Viață on-
Avantajele și riscurile line: oportunități și
32 utilizării surselor de capcane
5.4. Proiectarea informare și comunicare
activităților în on-line. Posibile capcane.
vacanță, din Mod de reacționare.
perspectiva asigurării
securității personale
.

Produs

33 Pliant
despre securitatea
elevului în vacanță,
elaborat în grup și
repartizat în instituție.

34 Privire generală

S-ar putea să vă placă și