Sunteți pe pagina 1din 6

1 Proiect de lungă durată la disciplina: „Dezvoltarea personală”, clasa a V-a, 1 oră/săptămânal, 34 de ore.

2
3
Dimensiunea 1. Unitatea de învățare: Identitatea și relaționarea armonioasă, 6 ore
Nr.
Unități de
Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate de Data Note
competență
ore
1.1.Recunoașterea  Elevul din perspectiva trecutului,  Exerciții de stimulare a exprimării orale a 1
propriilor nevoi, prezentului și viitorului. Realizări, gândurilor și emoțiilor legate de schimbări.
calități, atitudini succese, puncte tari, puncte slabe;
pentru posibilități de perspectivă.
fortificarea
încrederii în
sine.  Nevoile, dorințele personale și ale  Exersarea capacității de analiză a calităților 1
1.2.Utilizarea celuilalt. Încrederea în sine și în celălalt. personale dezvoltate în diferite contexte.
diverselor  Exerciții de identificare a emoțiilor utilizând
modalități suporturi diverse: imagini, fotografii, povești,
adecvate de piese de teatru, secvențe de film.
exprimare a
opiniilor și
emoțiilor în  Comunicarea: Ascultarea activă,  Exersarea abilității de ascultare activă, exprimării 1
contextul școlii. exprimarea și argumentarea opiniei. trăirilor afective, abilității de exprimare clară a
1.3. Aprecierea opiniilor și formulare de argumente pentru
schimbărilor susținerea acestora.
specifice treptei
de gimnaziu  Cercul relațional al elevului. Principii ale  Joc de rol – perceperea libertății și flexibilității în 1
pentru evoluția relaționării pozitive cu semenii, colegii de exprimarea emoțiilor și a opiniilor.
propriei clasă, profesorii, familia.
persoane.

Produs: Proiect individual „Povestea familie 2


mele”.
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare: Asigurarea calității vieții, 7 ore
Nr.
Unități de
Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate de Data Note
competență
ore
2.1 Relatarea Respectul. Manifestări în diverse situații.  Elaborarea unor fișe personale cu acțiuni, care să 1
despre norme Respect versus servilism. includă activități de menținere a ordinii și
etice și curățeniei în clasă și în școală;
comportament
respectuos care Regulile de comportament etic în clasă și  Exerciții de identificare a comportamentelor 1
asigură o școală. Corectitudinea relațiilor dintre colegi. respectuoase demonstrate de către colegii din
atmosferă de Comportament etic la lecții și în afara lor. clasă, școală, persoanele din comunitate;
colegialitate și
confort
emoțional și
fizic; Ordinea și curățenia în clasă și în școală.  Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în 1
2.2 Demonstrarea Menținerea ordinii. Modalități de implicare. situații diverse: „Cum mă comport în cadrul unei
atitudinii Menținerea în ordine a rechizitelor școlare. lecții, „Știu să mă comport la școală, acasă, în
grijulii față de Importanța menținerii ordinii și curățeniei localitate”;
animale, păsări, pentru sănătatea și confortul personal și a  Mesaje de recunoștință profesorilor, părinților,
natură; celor din jur. membrilor comunității pentru munca realizată;
2.3 Aprecierea unui
comportament
corect și Respectul pentru muncă.  Interviuri aplicate membrilor familiei despre 1
respectuos, față Munca adulților, părinților, profesorilor, importanța respectului față de muncă;
de munca celor persoanelor care asigură condițiile de viață și
din jur; studii.
 Prezentarea prin desen, fotografie a unei flori, 1
Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea arbust, copac, pasăre, animal preferat;
grijulie față de animale, păsări, natură.

Produs: 2
Elaborarea, în grup, a codului unui
comportament respectuos și etic;
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos, 6 ore
Nr.
Unități de
Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate de Data Note
competență
ore
3.1 Descrierea  Sănătatea. Importanța sănătății pentru viață.  Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi 1
regimului Importanța regimului de activitate și odihnă obișnuită și una de odihnă.
personal de pentru sănătate.  Joc didactic: Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart
activitate, se scriu amestecat 10 beneficii ale modului
odihnă și sănătos de viață și 10 riscuri).
alimentar,
centrat pe  Igiena și anotimpurile. Modalități de  Studiu de caz: Respect regulilor de igienă – 1
acțiuni prevenire a bolilor prin respectarea regulilor protejez sănătatea.
specifice de de igienă personală.  Elaborarea unui program de reguli privind igiena
menținere a personală.
sănătății.

3.2.  Organismul elevului și pubertatea. Procese  Alcătuirea unui poster cu fotografii personale de 1
Compararea fiziologice, stări emoționale. la cea mai mică vârstă până în prezent.
stării
fiziologice și
emoționale în  Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra  Comunicare: Sportul contribuie la dezvoltarea 1
perioada de dezvoltării fizice a corpului copilului. mea.
pubertate cu
perioada
anterioară, în
baza  Regimul alimentar acasă, la școală. Acțiuni  Prezentarea și analiza piramidei alimentare. 1
informației în caz de intoxicație alimentară. Riscurile
relevante; fast food-urilor.

3.3. Proiectarea
acțiunilor de
menținere a Produs: Concurs: Cel mai bun eseu „Știu să 1
stării de respect igiena personală în diferite anotimpuri”.
sănătate prin
respectarea
regulilor de
igienă în
condiții casnice,
școlare și în
spații publice.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial, 8 ore
Nr.
Unități de
Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate de Data Note
competență
ore
4.1. Identificarea  Profesia preferată. Factori de influență în  Crearea bazelor de date cu exemple de oameni,
informațiilor alegerea profesiei. Utilitatea și importanța pentru care muncă este o plăcere.
despre muncă, unor profesii.
meserii și
profesioniști  Munca și vocația. Noțiunea de muncă.  Elaborarea Posterelor la diferite teme (individual
din diferite Profesiile, îndeletnicirile părinților. Munca sau împreună cu colegii, prietenii). De exemplu:
domenii, pentru din vocație. „Munca din vocație – plăcere și creație”
înțelegerea
diversității
profesiilor  Prima impresie contează. Comportamente  Prezentări a profesiilor prin diverse
4.2. Valorificarea care influențează stabilirea unor relații modalități:Poster, Proiect Personal de
oportunităților eficiente cu persoanele la prima prezentare. Performanță, arborele profesiei, text coerent,
oferite de versuri, colaj etc.
comunitatea  Regulile pentru o prezentare reușită.  Realizarea interviurilor cu buneii, părinții,
școlară pentru Importanța producerii unei bune impresii la prietenii, alte persoane apropiate, consăteni etc.
lansarea prima prezentare. privind decizia lor de a alege o anumită profesie,
inițiativelor și specificul acestei profesii și dezvoltarea carierei
dezvoltarea lor în domeniu.
calităților de
lider  Calitățile specifice unui lider și a unui  Identificarea calităților unui lider în baza
4.3. Aprecierea membru de echipă. Calitățile unui lider. poveștilor și/sau istoriilor reale din comunitate.
beneficiilor Distribuirea rolurilor în echipă. Lansarea  Elaborarea Cărților de vizită pe foi A4.
proiectării inițiativelor.
carierei în baza  Decizia în proiectarea carierii. Noțiunile  Descrierea viitorului profesional după un
unor decizii de decizie. Factori care influențează decizia. algoritm dat.
informate Proiectarea carierei.
pentru
dezvoltarea
personală
Produs: Proiectul de carieră. În proiect se va
indica profesia preferată și cel puțin o acțiune pe
care o pot întreprinde pentru a face visul
profesional realitate.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare: Securitatea personală, 7 ore


Nr.
Unități de
Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate de Data Note
competență
ore
5.1.Identificare  Securitatea individuală și colectivă în  Discuții dirijate despre importanța securității vieții 1
a situațiilor și spațiul școlar și casnic. Obiecte și acțiuni personale în spațiu școlar și casnic; Jocul cu șpray-
acțiunilor din periculoase. urile cu gaz lacrimogen în interiorul clădirilor.
spațiul școlar și
casnic, care pot  Spațiile și situațiile periculoase. Locuri și  Exerciții de analiză a situațiilor de risc la drum și 1
provoca risc trasee periculoase în comunitate. spații periculoase în comunitate;
pentru
securitatea
personală și a 1
celor din jur;  Acțiunile în caz de incendiu casnic. Plan de  Simularea acțiunii în caz de incendiu acasă și la
evacuare acasă și la școală. școală;
5.2.Analiza
modalităților de
prevenire și
depășire a  Traseul zilnic al elevului și intersecțiile. 1
situațiilor de Disciplina pe drum, selectarea corectă a  Elaborarea traseului sigur spre școală;
risc, înclusiv drumului spre școală, casă, bibliotecă,
prin contactatea magazin etc.
instituțiilor
publice ce  Vizite în instituțiile publice care asigură 1
asigură  Instituțiile publice ce asigură protecția securitatea în comunitate pompieri, protecția
protecția copilului. Descrierea activității. Modalități civilă; dialog cu reprezentanții instituțiilor
copilului; de contactare. respective;

5.3.Proiectarea Produs: Reprezentare grafică (tabel, schemă, 2


unui traseu desen, plan de idei) a propriilor achiziții la una
sigur spre din teme:
școală, în baza Securitatea mea în școală și acasă; Acțiuni în caz de
recomandărilor incendiu; Instituții publice care ne
propuse. protejează.
4

S-ar putea să vă placă și