Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE POLITICI PUBLICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE


ŞI STUDII DE SECURITATE
1.4 Domeniul de studii ȘTINȚE POLITICE

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / calificarea ȘTINȚE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ


2.0 Codul disciplinei
SP1139
2.1 Denumirea disciplinei
PRAXEOLOGIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Florin DIACONU
2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul disciplinei
III I (V) E OPT

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care 3.2 Curs 2 3.3 Seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 din care 3.5 Curs 28 3.6 Seminar 14
3.7 Total ore studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Număr de credite
58 100
ECTS
4
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
34
DISTRIBUŢIA FONDULUI DE TIMP

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren


10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri
10
Tutoriat (opţional)
1
Examinări
3
Alte activităţi -

4. PRECONDIŢII
4.1 De curriculum N/A

4.2 De competenţe N/A

5. CONDIŢII
5.1 De desfăşurare a cursului În mod normal, acces la retroproiector, Internet şi staţie de lucru (desktop, laptop,
tabletă, etc.)

În 2020-21, cel mai probabil cursul va fi ONLINE (Meet și / sau Facebook); orele au loc la
momentul prevăzut în orar, prelegeri și dezbateri live (prelegeri înregistrate, doar în
situații excepționale)
Bibliografia necesară va fi pusă la dispoziția studenților, săptămânal, prin texte postate pe
pagina de Facebook intitulată F. Diaconu: Cursuri Rel. Internaționale, Studii Strategice, plus
alte texte (vezi la adresa de internet https://www.facebook.com/F-Diaconu-Cursuri-Rel-
Internaţionale-Studii-Strategice-plus-alte-texte-291133727971417/
5.2 De desfăşurare a seminarului În mod normal, acces la retroproiector, Internet şi staţie de lucru (desktop, laptop, tabletă
etc.)
În 2020-21, cel mai probabil orele de seminar vor fi ONLINE (Facebook și / sau Meet)

6 .COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE


6.1 Competenţe profesionale - O capacitate consistentă (dezvoltată şi exersată inclusive în timpul orelor de seminar) de
a utiliza un set cuprinzător de concepte importante pentru înţelegerea precisă şi nuanţată
a chestinilor legate de eficienţa acţiunilor actorilor prezenţi pe scena internaţională
- Studenţii sunt, în faza finală a semestrului, capabili să identifice, în diverse surse
deschise, chestiuni legate de eficienţa acţiunii pe plan internaţional
- La sfârşitul cursului, studenţii sunt capabili să listeze şi să folosească un număr de
concepte importante pentru analiza de tip praxeologic a RI
- La sfârşitul cursului (semestrului), studenţii sunt capabili să identifice elemente
importante din perspective praxeologiei în documente oficiale internaţionale (tratate,
convenţii)

6.2 Competenţe transversale O capacitate analitică mai bună a studenţilor, atunci când aceştia sunt confruntaţi cu
sarcini (au de rezolvat probleme) de învăţare / cercetare, legate de identificarea şi
evaluarea unor chestiuni cu încărcătură praxelogică în segmente ale istoriei trecute şi
contemporane, în explorarea viitorului posibil (political forecasting), ca şi procesarea unor
unităţi de informaţie aferente altor cursuri (analiza de tip praxeologic putând fi folosită, de
exemplu, şi pentru o mai bună înţelegere a politicii interne)

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al praxeologiei relaţiilor internaţionale este acela de a pune la
îndemâna studenţilor un (şi de a exersa folosirea de către aceştia a unui) pachet funcţional
de concepte şi raţionamente care să permită înţelegerea şi analiza eficienţei acţiunii
diverselor tipuri de actori politici (de tip statal sau non-statal) care există, se confruntă şi /
sau cooperează pe scena internaţională

7.2 Obiective specifice 1. Cursul urmăreşte ca studenţii să înţeleagă şi să reţină un număr cât mai
consistent de concepte importante în (pentru) analiza praxeologică
2. Cursul urmăreşte ca studenţii să poată asambla, progresiv, mai multe astfel de
concepte în evaluări ale nivelului de eficienţă al acţiunii unor actori politici prezenţi pe
scena internaţională (cu prioritate actori de tip statal)
3. Cursul urmăreşte ca studenţii să înţeleagă perenitatea şi importanţa problemei
eficienţei în activităţile legate de RI în special (şi de politică, inclusive cea internă, în
general)
4. Cursul urmăreşte ca studenţii să poată, spre finalul semestrului, să evalueze în
cheie praxeologică, relative rapid şi relative precis, informaţii din diverse surse deschise,
referitoare la evenimente în derulare pe arena internaţională

8. CONŢINUTURI
8.1. Curs Metode de predare Observaţii

Curs 1: Concepte de bază ale praxeologiei generale (I): Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
Operă, produs, unelte, încăperi, mijloace şi metode; unelte ONLINE
şi încăperi: concepte transferabile în studiul relaţiilor
internaţionale (RI)

Curs 2: Concepte de bază ale praxeologiei generale (II): Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
Tipuri de acţiune şi condiţii pentru eficienţa acţiunii; ONLINE
principii ale acţiunii eficiente, transferabile în studiul RI
Curs 3: Concepte de bază ale praxeologiei generale (III): Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
condiţiile eficienţei cooperării şi competiţiei (luptei); ONLINE
cooperarea şi lupta (competiţia), concepte praxeologice
utilizabile în studiul RI

Curs 4: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


în opera lui Sun Tzu şi a lui Thucydides; Metode eficiente de ONLINE
acţiune şi metode ineficiente (contraproductive) de acţiune
pe plan internaţional la Sun Tzu şi Thucydides

Curs 5: Elemente de praxeologie politică şi de praxeologie a Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


relaţiilor internaţionale în opera lui Garcilaso de la Vega, el ONLINE
Inca; Analiza eficienţei acţiunii de construcţie, menţinere şi
extindere a Imperiului Incaş

Curs 6: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


la Niccolo Machiavelli; Metode eficiente de acţiune şi ONLINE
metode ineficiente (contraproductive, care trebuie evitate)
în Principele şi Arta războiului

Curs 7: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


la Napoleon Bonaparte; Eficienţa acţiunii politico-militare în ONLINE
cazul campaniilor din Egipt şi din 1815

Curs 8: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


la Carl von Clausewitz; principiile acţiunii eficiente în ONLINE
contextul confruntărilor strategice; definiţii ale victoriei;
exploatarea victoriei; evitarea consecinţelor ultime ale
înfrângerii

Curs 9: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.


în scrieri ale lui autorilor francezi F. Foch şi A. Beaufre; ONLINE
Principiile şi secvenţele (elementele constitutive ale)
acţiunii eficiente, în contexte de conflict strategic major

Curs 10: Elemente de praxeologie a relaţiilor internaţionale Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
la B.H. Liddell-Hart şi J.F.C. Fuller; Principii ale marii ONLINE
strategii (grand strategy) cu relevanţă înaltă în analiza de tip
praxeologic a relaţiilor internaţionale

Curs 11: Analiza eficienţei metodelor de maximizare a Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
puterii actorilor de tip statal sau regional-continental ai ONLINE
scenei internaţionale; Dezvoltarea selectivă a factorilor
constitutivi ai puterii naţionale (sau regionale-
continentale); Mobilizarea (fie ea totală sau nu) a puterii
naţionale

Curs 12: Analiza eficienţei coaliţiilor de război şi a alianţelor Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
politico-militare; Cele două Războaie Mondiale, ca rezultat ONLINE
al confruntărilor între alianţe politico-militare majore
(privite, din perspectivă praxeologică, drept fiind unelte
compuse înzestrate, fiecare, cu un anume grad de eficienţă
tradus în termeni de putere)

Curs 13: Analiza eficienţei instrumentului politicii numit Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
război (cu clasificarea tipurilor de război); Războiul ONLINE
hegemon (Robert Gilpin) ca factor eficient de schimbare a
distribuţiei puterii în sistemul internaţional; Eficienţa
războaielor Macedoniei lui Filip al II-lea a lui Alexandru cel
Mare şi ale Prusiei (1864-1871)

Curs 14: Concluzii generale, deschidere către (conexiuni cu) Prelegere, plus întrebări şi răspunsuri.
alte cursuri din anul III şi din cadrul ciclurilor de studii ONLINE
masterale; prezentarea evaluării activităţii de seminar a
studenţilor, ca parte a notei finale

Bibliografie:
- Bibliografia generală de bază a cursului cuprinde următoarele lucrări:

- Lucrare de bază (lectură minima, puternic recomandată): KOTARBINSKI, Tadeusz, Tratat despre lucrul bine făcut, Ed.
Politică, Bucureşti, 1976.

- BEAUFRE, A., general, Introducere în strategie. Strategia acţiunii, Ed. Militară, Bucureşti, 1974
- BEAUFRE, A., general, Strategie pentru viitor. Probleme militare ale războiului modern, Ed. Militară, Bucureşti, 1991
- BUSH, George W., Momente de decizie, Pandora Publishing, Bucureşti, 2012,
- CLAUSEWITZ, Carl von, Despre Război, Ed. Militară, Bucureşti, 1982
- FOCH, F., Principiile războiului. Conducerea războiului, Ed. Militară, Bucureşti, 1975
- FULLER, J.F.C., A military history of the western world, vol. 1: from the earliest times to the battle of Lepanto, Da Capo
Press,1987
- KENNEDY, Paul, The Rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000, Vintage
Books, 1989
- KOTARBINSKI, Tadeusz, Tratat despre lucrul bine făcut, Ed. Politică, Bucureşti, 1976
- LIDDELL-HART, B. H., Strategia. Acţiunile indirecte, Ed. Militară, Bucureşti, 1973
- LOTH, Wilfried, Împărţirea lumii. Istoria războiului rece 1941-1955, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 1997
- LUTTWAK, Edward N., On the meaning of victory. Essays on strategy, Simon and Schuster, New York
- MACHIAVELLI, Niccolo, Principele, Ed. Antet, Bucureşti, f.a.
- MACHIAVELLI, Niccolo, Arta Războiului, Ed. Antet, Bucureşti, f.a.
- MONTBRIAL, Thierry de, Acţiunea şi sistemul lumii, Ed. Expert, Bucureşti, 2003
- MORGENTHAU, Hans J., Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, third edition, revised and reset, Alfred
A. Knopf, Inc., New York, 1960
- NAPOLEON, Memorii, Ed. Militară, Bucureşti, 1981, 2 volume
- PARET, Peter (editor), Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age, Princeton University Press.
Princeton, 1986
- PRODI, Romano, O viziune asupra Europei, Polirom, Iaşi, 2001
- STRAUSS, Barry, Mari comandanţi: Alexandru, Hannibal, Cezar şi arta conducerii, Polirom, Bucureşti, Iaşi, 2012
- VILLEPIN, Dominique de, Napoleon, Cele O-sută-de-zile sau spiritul de sacrificiu, Ed. Dacia Internaţional, Cluj-Napoca,
2003
- THUCYDIDES, Războiul peloponesiac, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966
- Sun TZÎ, Arta Războiului, Ed. Militară, Bucureşti, 1976
- VEGA, Garcilaso de la, „el Inca”, Regeştile cronici ale incaşilor, Ed. Univers, 1974
- WALT, Stephen M., The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca and London, 1987

Bibliografia detaliată pentru fiecare curs şi seminar este cea listată la pct. următor (bibliografie ptr. orele de discuţii interactive /
seminar)

Notă: în cadrul examenului scris de sfârşit de semestru, cel puţin una dintre întrebări se va referi în mod direct la KOTARBINSKI,
Tadeusz, Tratat despre lucrul bine făcut, Ed. Politică, Bucureşti, 1976, sau la STRAUSS, Barry, Mari comandanţi: Alexandru,
Hannibal, Cezar şi arta conducerii, Polirom, Bucureşti, Iaşi, 2012, precum şi la textele şi/sau fragmentele de film documentar
recomandate în timpul semestrului, în plus faţă de bibliografia listată aici, pe pagina de Facebook intitulată F. Diaconu: Cursuri Rel.
Internaţionale, Studii Strategice, plus alte texte (vezi la adresa de internet https://www.facebook.com/F-Diaconu-Cursuri-Rel-
Interna%C5%A3ionale-Studii-Strategice-plus-alte-texte-291133727971417 ).

Fiecare prelegere va fi însoțită de o listă de link-uri ce conduc la texte și fișiere video, accesibile for free; acestea vor completa sau
vor înlocui, la nevoie, bibliografia listată aici; link-urile în cauză, împreună cu scurte comentarii, vor fi postate pe pagina de
Facebook indicată mai sus, în principiu în fiecare săptămână.

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii

Seminar 1: Concepte de bază ale praxeologiei generale (I): Activitate interactivă; dezbateri şi
Operă, produs, unelte, încăperi, mijloace şi metode; unelte prezentări pe teme acoperite direct de
şi încăperi: concepte transferabile în studiul relaţiilor bibliografia recomandată; întrebări şi
internaţionale (RI) răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 2: Concepte de bază ale praxeologiei generale (II): Activitate interactivă; dezbateri şi
Tipuri de acţiune şi condiţii pentru eficienţa acţiunii; prezentări pe teme acoperite direct de
principii ale acţiunii eficiente, transferabile în studiul RI bibliografia recomandată; întrebări şi
răspunsuri legate de bibliografia
recomandată, ONLINE
Seminar 3: Concepte de bază ale praxeologiei generale (III): Activitate interactivă; dezbateri şi
condiţiile eficienţei cooperării şi competiţiei (luptei); prezentări pe teme acoperite direct de
cooperarea şi lupta (competiţia), concepte praxeologice bibliografia recomandată; întrebări şi
utilizabile în studiul RI răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 4: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale în opera lui Sun Tzu şi a lui Thucydides; prezentări pe teme acoperite direct de
Metode eficiente de acţiune şi metode ineficiente bibliografia recomandată; întrebări şi
(contraproductive) de acţiune pe plan internaţional la Sun răspunsuri legate de bibliografia
Tzu şi Thucydides recomandată; ONLINE

Seminar 5: Elemente de praxeologie politică şi de Activitate interactivă; dezbateri şi


praxeologie a relaţiilor internaţionale în opera lui Garcilaso prezentări pe teme acoperite direct de
de la Vega, el Inca; Analiza eficienţei acţiunii de construcţie, bibliografia recomandată; întrebări şi
menţinere şi extindere a Imperiului Incaş răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 6: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale la Niccolo Machiavelli; Metode eficiente de prezentări pe teme acoperite direct de
acţiune şi metode ineficiente (contraproductive, care bibliografia recomandată; întrebări şi
trebuie evitate) în Principele şi Arta războiului răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 7: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale la Napoleon Bonaparte; Eficienţa acţiunii prezentări pe teme acoperite direct de
politico-militare în cazul campaniilor din Egipt şi din 1815 bibliografia recomandată; întrebări şi
răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 8: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale la Carl von Clausewitz; principiile acţiunii prezentări pe teme acoperite direct de
eficiente în contextul confruntărilor strategice; definiţii ale bibliografia recomandată; întrebări şi
victoriei; exploatarea victoriei; evitarea consecinţelor răspunsuri legate de bibliografia
ultime ale înfrângerii recomandată; ONLINE
Seminar 9: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale în scrieri ale lui autorilor francezi F. Foch şi A. prezentări pe teme acoperite direct de
Beaufre; Principiile şi secvenţele (elementele constitutive bibliografia recomandată; întrebări şi
ale) acţiunii eficiente, în contexte de conflict strategic major răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 10: Elemente de praxeologie a relaţiilor Activitate interactivă; dezbateri şi
internaţionale la B.H. Liddell-Hart şi J.F.C. Fuller; Principii prezentări pe teme acoperite direct de
ale marii strategii (grand strategy) cu relevanţă înaltă în bibliografia recomandată; întrebări şi
analiza de tip praxeologic a relaţiilor internaţionale răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE
Seminar 11: Analiza eficienţei metodelor de maximizare a Activitate interactivă; dezbateri şi
puterii actorilor de tip statal sau regional-continental ai prezentări pe teme acoperite direct de
scenei internaţionale; Dezvoltarea selectivă a factorilor bibliografia recomandată; întrebări şi
constitutivi ai puterii naţionale (sau regionale- răspunsuri legate de bibliografia
continentale); Mobilizarea (fie ea totală sau nu) a puterii recomandată; ONLINE
naţionale

Seminar 12: Analiza eficienţei coaliţiilor de război şi a Activitate interactivă; dezbateri şi


alianţelor politico-militare; Cele două Războaie Mondiale, prezentări pe teme acoperite direct de
ca rezultat al confruntărilor între alianţe politico-militare bibliografia recomandată; întrebări şi
majore (privite, din perspectivă praxeologică, drept fiind răspunsuri legate de bibliografia
unelte compuse înzestrate, fiecare, cu un anume grad de recomandată; ONLINE
eficienţă tradus în termeni de putere)

Seminar 13: Analiza eficienţei instrumentului politicii numit Activitate interactivă; dezbateri şi
război (cu clasificarea tipurilor de război); Războiul prezentări pe teme acoperite direct de
hegemon (Robert Gilpin) ca factor eficient de schimbare a bibliografia recomandată; întrebări şi
distribuţiei puterii în sistemul internaţional; Eficienţa răspunsuri legate de bibliografia
războaielor Macedoniei lui Filip al II-lea a lui Alexandru şi recomandată; ONLINE
ale Prusiei (1864-1871)

Seminar 14: Concluzii generale, deschidere către (conexiuni Activitate interactivă; dezbateri şi
cu) alte cursuri din anul III şi din cadrul ciclurilor de studii prezentări pe teme acoperite direct de
masterale; prezentarea evaluării activităţii de seminar a bibliografia recomandată; întrebări şi
studenţilor, ca parte a notei finale răspunsuri legate de bibliografia
recomandată; ONLINE

Bibliografie pentru orele de seminar:


-Seminar 1: Tadeusz KOTARBINSKI, Tratat despre lucrul bine făcut, Ed. Politică, Bucureşti, 1976, pp. 21-99

-Seminar 2: Tadeusz KOTARBINSKI , Tratat despre lucrul bine făcut, Ed. Politică, Bucureşti, 1976, pp. 148-183, 184-218, 395-414

-Seminar 3: Tadeusz KOTARBINSKI, Tratat despre lucrul bine făcut, Ed. Politică, Bucureşti, 1976, pp. 255-299, 300-330; şi Edward N.
LUTTWAK, On the meaning of victory. Essays on strategy, Simon and Schuster, New York, f.a., pp. 212-223, 275-288, 289-300

-Seminar 4: Sun TZÎ, Arta Războiului, Ed. Militară, Bucureşti, 1976, pp. 31-80; şi THUCYDIDES, Războiul peloponesiac, I, 4-19; I, 24-
65; I, 139-146

-Seminar 5: Garcilaso de la VEGA, „el Inca”, Regeştile cronici ale incaşilor, Ed. Univers, 1974, pp. 46-98, 114-116, 120-127

-Seminar 6: Niccolo MACHIAVELLI, Principele, Ed. Antet, f.a., pp. 12-37, 41-43, 45-55, 84-85, 89-92 şi Niccolo MACHIAVELLI, Arta
Războiului, f.a., pp. 12-33, 43-53, 72-98; şi Felix GILBERT, „Machiavelli: The renaissance of the art of war”, în Peter PARET (editor),
Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age, Princeton University Press. Princeton, 1986, pp. 11-31

-Seminar 7: Napoleon, Memorii, Ed. Militară, Bucureşti, 1981, vol. 1, pp. 251-311 (campania din Egipt) şi vol. 2, pp. 236-322
(campania din 1815) şi Dominique de VILLEPIN, Napoleon, Cele O-sută-de-zile sau spiritul de sacrificiu, Ed. Dacia Internaţional, Cluj-
Napoca, 2003, pp. 331-421; şi Peter PARET, „Napoleon and the revolution in war”, în Peter PARET (editor), Makers of modern
strategy from Machiavelli to the nuclear age, Princeton University Press. Princeton, 1986, pp. 123-143

-Seminar 8: Carl von CLAUSEWITZ, Despre Război, Ed. Militară, Bucureşti, 1982, pp. 161-209, 221; 246; 251-260; şi Peter PARET,
„Clausewitz”, în Peter PARET (editor), Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age, Princeton University Press.
Princeton, 1986, pp. 186-213

-Seminar 9: F. Foch, Principiile războiului. Conducerea războiului, Ed. Militară, Bucureşti, 1975, pp. 70-146202-220; şi general A.
BEAUFRE, Introducere în strategie. Strategia acţiunii, Ed. Militară, Bucureşti, 1974, pp. 18-32; şi General A. BEAUFRE, Strategie
pentru viitor. Probleme militare ale războiului modern, Ed. Militară, Bucureşti, 1991, pp. 29-40; şi Michael HOWARD, Men against
fire: the doctrine of the offensive in 1914, în Peter PARET (editor), Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age,
Princeton University Press. Princeton, 1986, pp. 510-526

-Seminar 10: B. H. LIDDELL-HART, Strategia. Acţiunile indirecte, Ed. Militară, Bucureşti, 1973, pp. 3-6, 331-381; şi J.F.C. FULLER, A
military history of the western world, vol. 1: from the earliest times to the battle of Lepanto, Da Capo Press,1987, pp. 1-80, 115-150

-Seminar 11: Romano PRODI, O viziune asupra Europei, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 105-180; şi Hans J. MORGENTHAU, Politics among
Nations. The Struggle for Power and Peace, third edition, revised and reset, Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1960, pp. 110-163; şi
John A. KROUT (editor), „America faces the future”, Proceedings of the Academy of Political Science, vol. XIX, no.3, May 1941,
Columbia University, 1941 (mobilizarea colosală, economică şi militară a SUA, cu şase luni înainte de intrarea în război)

-Seminar 12: Stephen M. WALT, The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca and London, 1987, pp. 1-49; Paul KENEDY,
The Rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000, Vintage Books, 1989, pp. 194-274
(pentru Primul Război Mondial); şi Wilfried LOTH, Împărţirea lumii. Istoria războiului rece 1941-1955, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti,
1997, pp. 60-127 (ptr. Al Doilea Război Mondial)

-Seminar 13: Paul KENEDY, The Rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000, Vintage
Books, 1989, pp. 182-192 (Prusia); şi J.F.C. FULLER, A military history of the western world, vol. 1: from the earliest times to the
battle of Lepanto, Da Capo Press,1987, pp. 81-114 (Macedonia); şi Robert GILPIN, Război şi schimbare în politica mondială, Scrisul
Românesc, Craiova, 2000, pp. 240-269

-Seminar 14: - ca şi la curs, recapitulare pentru examenul de sfârşit de semestru

9. SCURTĂ DESCRIERE*
* COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI
REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Prelegerile, ca şi activităţile de seminar, concentrează atenţia studenţilor asupra problemei eficienţei acţiunilor politice întreprinse
pe arena internaţională (şi, în chip mai general, pe arena politică) de către actori de diverse tipuri )cu prioritate actori de tip statal).

Cursul începe prin a prezenta autori şi concepte de bază din domeniul analizei praxeologice şi prin a propune apoi soluţii prin care
aceste concepte (şi raţionamentele complexe şi dinamice care le înglobează) pot fi folosite în (adaptate la) efortul de înţelegere
precisă, cu mijloace ştiinţifice, a domeniului relaţiilor internaţionale.

Urmează apoi folosirea instrumentelor specifice demersului analitic de tip praxeologic pentru a studia, în mod amănunţit, nivelul
de eficienţă al unor instrumente şi metode folosite în mod constant, practic indiferent de epocă, în relaţiile internaţionale
(maximizarea puterii actorilor, alianţe, războaie, etc.).

Studenții vor redacta și prezenta, în fața grupului / anului, o lucrare pe semestru, pe o temă indicată de titularul de curs.

10. EVALUARE
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs - Capacitatea de a opera, la - numărul şi calitatea 50 %


sfârşitul semestrului, cu întrebărilor şi răspunsurilor
conceptele acoperite de formulate pe parcursul
)predate la) curs semestrului, la orele de curs
- capacitatea de a identifica, - examen scris (sau oral) la
într-un text la prima vedere, final de semestru, ONLINE; cu
elemente relevante din unul sau mai multe subiecte
perspectivă praxeologică
10.5 Seminar - gradul de implicare în - numărul şi calitatea 50 %
dezbaterile din orele de întrebărilor şi răspunsurilor
seminar (număr plus calitate formulate pe parcursul
intervenţii în discuţii) semestrului, la orele de
- acurateţea răspunsurilor la seminar
lucrările de control - numărul de lucrări de
(“extemporalele”) din timpul control (“extemporale”) şi
semestrului – cel puţin două calitatea răspunsurilo
la număr - notă pentru lucrarea
-calitatea lucrării prezentate prezentată în fața grupului
în fața grupului
10.6 Standard minim de performanţă Nota finală 5 (cinci)

Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul, copiatul, înşelătoria, multipla
utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. În
conformitate cu Carta Universității din București, cazurile de plagiat pot fi sancționate prin exmatriculare fără drept de apel.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

30 august 2020 Conf. univ. dr. Florin Diaconu

Semnătura Directorului de Department


Data avizării în departament

S-ar putea să vă placă și