Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE POLITICI PUBLICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE


ŞI STUDII DE SECURITATE (DPPRISS)
1.4 Domeniul de studii ȘTINȚE POLITICE

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / calificarea ȘTINȚE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ


2.0 Codul disciplinei
SP1163
2.1 Denumirea disciplinei
MODELE DE ALEGERE SOCIALĂ ŞI SISTEME DE VOT (MASSIV)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Camelia Florela VOINEA
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf.univ.dr. Camelia Florela VOINEA
2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul disciplinei
III I (V) E OPT

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care 3.2 Curs 2 3.3 Seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30 din care 3.5 Curs 20 3.6 Seminar 10
3.7 Total ore studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Număr de credite
70 100
ECTS
5
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
46
DISTRIBUŢIA FONDULUI DE TIMP

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren


10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri
10
Tutoriat (opţional)
1
Examinări
3
Alte activităţi -

4. PRECONDIŢII
4.1 De curriculum Analiza statistica; Sociologie generala, WORD, EXCEL, POWER POINT, OneDrive (MS Office)

4.2 De competenţe Analiza statistica; identificarea variabilelor; modelarea si rezolvarea problemelor

5. CONDIŢII
5.1 De desfăşurare a cursului Acces la Internet şi staţie de lucru (desktop, laptop, tabletă)

5.2 De desfăşurare a seminarului Acces la Internet şi staţie de lucru (desktop, laptop, tabletă)
6 .COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE
6.1 Competenţe profesionale Analiza si evaluarea sistemelor de vot. Informarea si suportul deciziei de vot

6.2 Competenţe transversale Elaborarea si/sau adaptarea dinamica a sistemelor de vot in Europa Centrala si de Est

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea conceptelor si metodelor de modelare statistica si analiza politica de tip
evaluativ-cantitativ in modelarea alegerii sociale si sistemelor de vot.
7.2 Obiective specifice Sunt analizate procesele de tranzitie spre democratie si de consolidare a democratiei in
regimurile post-comuniste din Europa de Est prin prisma sistemelor de vot.

8. CONŢINUTURI
8.1. Curs Metode de predare Observaţii

Săptămâna 1 Predare curs & seminar exclusiv Studentii vor urmari


Tema curs & seminar: Alegerea sociala. Istoria ideilor online. cursul online sau pot
Lecturi recomandate: Studentii trebuie sa se identifice cu consulta off-line site-ul
- Aristotel, Politica. adresa de email institutionala si sa cursului
- Borda, J.C. [1781] 1953. “Memoire sur les Elections se inregistreze inaintea fiecarui curs
au Scrutin”, Histoire de l’Academie Royale de si seminar, sesiune de consultatii Studentii vor prezenta
Sciences, Paris, 1781, translated by Alfred de Grazia, sau examen pe lista de participare proiectul/lucrarea
“Mathematical Derivation of an Election System”, organizata de Instructor. individual(a) in scris
Isis, June 1953, 44(1-2), pp.42-51. (format Word) in
- Condorcet, Marquis de. 1785. “Essai sur l’application Prezentarea cursului: OneDrive sau prin email
de l’analyse a la probabilite des decisions rendues a Curs: prezentare online live audio &
la pluralite des voix”. Paris: L’Imprimerie Royale. video (Zoom, Google Teams,
Microsoft Teams);
Săptămâna 2 Participare la curs:
Tema curs & seminar: Modele de agregare a preferintelor Studentii vor fi inscrisi pe o lista de
individuale participare la curs. inregistrare
Lecturi recomandate: online cu 2 ore inainte de fiecare
- Arrow K. 1950. “A Difficulty in the Concept of Social curs pe adresa de e-mail :
Welfare”, Journal of Political Economy, 58(4), camelia.voinea@unibuc.ro
pp.328-346.
- Arrow K. 1951. “Social Choice and Individual Prezentarea seminarului:
Values”, NY: Wiley, online at url: Access la materialele de prezentare
http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m12-2/ a seminarului: prezentare online cu
- Allan Gibbard, "Manipulation of voting schemes: a teme si exercitii; sesiuni interactive
general result", Econometrica, Vol. 41, No. 4 (1973), online live audio & video pentru
pp. 587–601. raspunsuri si rezolvari de teme si
- Mark A. Satterthwaite, "Strategy-proofness and exercitii.
Arrow's Conditions: Existence and Correspondence Participare la seminar:
Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Studentii vor fi inscrisi pe o lista de
Functions", Journal of Economic Theory 10 (April participare la seminar. inregistrare
1975), pp.187–217. online cu 2 ore inainte de fiecare
seminar pe adresa de e-mail :
Săptămâna 3 camelia.voinea@unibuc.ro
Tema curs & seminar: Modele electorale.
Lecturi recomandate: Participare la examen:
- B. Burden, “Deterministic and Probabilistic Voting Inregistrare online cu 24 ore inainte
Model”, American Journal of Political Science, de examen pe website examen
Vol.41, No.4, 1997. si/sau pe lista instructorului la
- James M. Enelow, Melvin J. Hinich, The Spatial adresa email:
Theory of Voting: An Introduction, Cambridge camelia.voinea@unibuc.ro
University Press, 1984. Examen scris; predare prin e-mail
- Josep M. Colomer, 2004. Handbook of Electoral
System Choice Comunicarea rezultatelor la
- Cristian Parvulescu (2000, 2002) Politici si Institutii examen:
publice, Editura Trei, Bucuresti. Studentii vor primi rezultatul
- Cristian Parvulescu (2000, 2007) Partide si sisteme evaluarii la examen prin mesaj
de partide, Editura Universităţii Dimitrie Cantemir, Individual transmis pe adresa
Bucureşti. institutionala de e-mail.
- Asociatia Pro Democratia (2006) Modele Electorale,
CRED, Bucuresti. Curs & seminar: continut
Prezentare pe website (format html;
Săptămâna 4 pdf, PowerPoint, Word, Excel,
Tema curs & seminar: Modele de sisteme de vot si teoria OneDrive)
democratiei. Modelul votantului median.
Lecturi recomandate: Ore consultatii individuale /grup:
- Downs, Anthony (1957). "An Economic Theory of Zoom, e-mail
Political Action in a Democracy". Journal of Political Studentii vor fi inscrisi pe o lista de
Economy 65: 135–150. participare la consultatii. inregistrare
- Congleton, Roger (2002). The Median Voter Model. online cu 2 ore inainte de fiecare
In * C. K. *Rowley (Ed.); F. Schneider (Ed.) (2003). sesiune de consultatii pe adresa de
The Encyclopedia of Public Choice. Kluwer Academic e-mail : camelia.voinea@unibuc.ro .
Press. Consultatiile vor fi organizate la
- Black, Duncan (1948). "On the rationale of group cererea studentilor, iar data le va fi
decision-making". Journal of Political Economy 56: comunicata prin email si/sau pe
23–34. website-ul cursului

Săptămâna 5 Resurse electronice necesare pentru


Tema curs & seminar: Teoriile alegerii publice in regimurile studenti:
democratice. acces la Internet şi staţie de lucru
Lecturi recomandate: (desktop, laptop, tabletă)
- Duncan Black (1958). The Theory of Committees and MS Teams, MS Office, Google
Elections. Teams,
- Duncan Black (1950). The Unity of Political and Zoom
Economic Science, Economic Journal, 60(239), pp.
506- 514.
- Duncan Black (1948a). On the Rationale of Group
Decision-making, Journal of Political Economy, 56(1),
pp. 23–34.
- Duncan Black (1948b). The Decisions of a Committee
Using a Special Majority, Econometrica,16(3), pp.
245–261.
- Mancur Olson, Jr. (1965). The Logic of Collective
Action: Public Goods and the Theory of Groups,
Harvard University Press.
- Gary S. Becker (1983) A Theory of Competition
Among Pressure Groups for Political Influence,
Quarterly Journal of Economics, 98(3), pp. 371–400.
- James M. Buchanan (1990) The Domain of
Constitutional Economics, Constitutional Political
Economy, 1(1), pp.1-18.
- Gordon Tullock (1987) Public Choice.
- Anthony Downs (1957) An Economic Theory of
Democracy
- Mancur Olson (1965) The Logic of Collective Action.
- James M. Buchanan and Gordon Tullock (1962) The
Calculus of Consent: Logical Foundations of
Constitutional Democracy.

Săptămâna 6
Tema curs & seminar: Modele de vot strategic
Lecturi recomandate:
- Cox, G. W. (1997) Making Votes Count : Strategic
Coordination in the World’s Electoral Systems,
Cambridge, Cambridge University Press.
- Cox, Gary W. 1994. “Strategic Voting Equilibria
under the Single Non-Transferable Vote.” American
Political Science Review 88: 608-621.
- Downs, A. (1957) An Economic Theory of
Democracy, New York, Harper and Row.
- Duverger, M. (1951) Les partis politiques, Paris,
Armand Colin.
- Galbraith, John W. and Nicole C. Rae. 1989. “A Test
of the Importance of Tactical Voting: Great Britain,
1987.” British Journal of Political Science 19: 126-
136.
- Riker, W. H. (1982) “Liberalism Against Populism: A
confrontation between the theory of democracy
and the theory of social choice”, San Francisco, W.H.
Freeman.

Săptămâna 7
Tema curs & seminar: Modelul coalitiei politice.
Lecturi recomandate:
- Riker, William H. and Peter C. Ordeshook. 1968. “A
Theory of the Calculus of Voting.” American Political
Science Review 62: 24-42.
- Riker,W.H. (1962). The theory of political coalitions,
New Haven, CT: Yale University Press.

Săptămâna 8
Tema curs & seminar: Teoria lui Condorcet asupra deciziilor
in jurii/comisii
Lecturi recomandate:
- Austen-Smith, D. and Banks, J. S.: 1996, Information
aggregation, rationality and the Condorcet jury
theorem, American Political Science Review 90, 34–
45.
- Condorcet, Marquis de. 1785. “Essai sur l’application
de l’analyse a la probabilite des decisions rendues a
la pluralite des voix”. Paris: L’Imprimerie Royale.
- R.B. Myerson, “Extended Poisson Games and the
Condorcet Jury Theorem” Games and Economic
Behavior 25 (1998) 111-131.
- C. Martinelli, “Would Rational Voters Acquire Costly
Information?” Journal of Economic Theory 129
(2006) 225-251

Săptămâna 9
Tema curs & seminar: Agregarea informatiei in campaniile
electorale. Social media, fenomenul de „fake news“ si
democratia.
Lecturi recomandate:
- Battaglini, Marco, Rebecca B. Morton, and Thomas
R. Palfrey. 2008. "Information Aggregation and
Strategic Abstention in Large Laboratory Elections"
American Economic Review, 98(2): 194-200.
- Sekiguchi - Elections and Markets as Information
Aggregation Mechanisms in a Large Society
- Timothy Feddersen and Wolfgang, Voting Behavior
and Information Aggregation in Elections With
Private Information, Econometrica, Vol. 65, No. 5
(Sep., 1997), pp. 1029-1058.
- Feddersen, T. and Pesendorfer, W.: 1997, Voting
behavior and information aggregation in elections
with private information, Econometrica 65, 1029–
1058.
- C. Martinelli, “Rational Ignorance and Voting
Behavior” International Journal of Game Theory 35
(2007) 315-335
- Price, V., Zaller, J. 1993. “Who Gets the News?
Alternative Measures of News Reception and Their
Implications for Research.” Public Opinion Quarterly
57(2): 133–64.
- Hunt, A., Gentzkow, M. 2017. Social Media and Fake
News in the 2016 Election, Journal of Economic
Perspectives, Vol.31, No.2, pp.211-236.
- Kaplan, Richard L. 2002. Politics and the American
Press: The Rise of Objectivity, 1865–1920.
Cambridge University Press.
- Lelkes, Y. 2016. Mass Polarization: Manifestations
and Measurements. Public Opinion Quarterly 80(S1):
392–410.

Săptămâna 10
Tema curs & seminar: Modele ale increderii si legitimitatii
politice in regimurile post-comuniste din Europa de Est.
Lecturi recomandate:
- Cohen, Joshua. 1989. Deliberation and Democratic
Legitimacy. 17-34 in Alan Hamlin and Philip Pettit,
eds., The Good Polity: Normative Analysis of the
State. Oxford: Basil Blackwell.
- Dryzek, John S. and Christian List. 2000. Social
Choice Theory and Deliberative Democracy: A
Reconciliation.
- Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms:
Contributions to a Discourse Theory of Law and
Democracy. Cambridge, MA: MIT Press.
- Levitsky, S. & Way, L. (2002). The Rise of
Competitive Authoritarianism. Journal of
Democracy, 13, 51-65.
- Mishler W., Rose R. 2001. What are the origins of
political trust?: Testing institutional and cultural
theories in post-communist societies, Comparative
Political Studies, 34 (1), pp. 30-62.
- Offe C. 1999. How Can We Trust Our Fellow
citizens?, Published in: Warren, Mark E. (ed.),
Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 42-87.
- Pehlivanova P. 2009. The Decline of Trust in Post-
communist Societies, CEU Political Science Research
Centre, Vol. 2, No. 1, pp. 32-47
- Sztompka. Trust, Distrust and Democracy.
- Tilly Ch. 1995. To Explain Political Processes,
American Journal of Sociology, Vol. 100, No.6, pp.
1594-1610.
- Karklins R. 2005. The System Made Me Do It:
Corruption in Post-Communist Societies, M.E.
Sharpe Inc. NY.
- Voinea C.F., B. Todosijevic, G. Boella (Eds.). 2013.
“Political Attitudes and Mentalities. Eastern
European Political Cultures: Modeling Studies”, Ars
Docendi-Bucharest University Press. ISBN 978-973-
558-719-2.

9. SCURTĂ DESCRIERE*
* COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI
REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Curs avansat in analiza politica de tip evaluativ-cantitativ si metode de modelare a proceselor politice. Sunt prezentate modele si
teorii ale alegerii sociale. Sunt analizate modele teoretice de referinta cu privire la fenomene politice: comportamentul la vot,
informarea alegatorilor in campaniile electorale, votul strategic, coruptia, lobby, institutiile si puterea in democratii reprezentative.
Sunt prezentate si analizate modele de vot (definitie, tipologie, efecte politice si sociale). Sunt analizate procesele de tranzitie spre
democratie si de consolidare a democratiei in regimurile post-comuniste din Europa de Est prin prisma sistemelor de vot.

10. EVALUARE
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Tip activitate Lecturile recomandate si Discutii interactive Ponderea notei pentru
Activitate de participare personale (intrebari/raspunsuri) participare la discutii si
interactiva la curs si seminar Lucrarile aplicative Exercitii interactive de prezentarea notiunilor teoretice
Activitate de participare individuale identificare a situatiilor tipice la curs (C): 30%
interactiva la exercitii si Capacitate de sinteza si de studiu, colectare date Ponderea notei pentru
exemple aplicative analiza empirice, analiza statistica activitatea de participare
Activitate de studiu individual Capacitate de utilizare a Exemple rezolvate (modele) interactiva la exercitii si exemple
pentru elaborarea eseului modelelor de curs in lucrarile Exemple rezolvate interactiv aplicative (S): 40%
individual. individuale Ponderea notei pentru
Elaborarea eseului individual: elaborarea eseului individual
se recomanda studentilor (E):360%
urmatorii pasi:
1-sa aleaga un model dintre
cele prezentate in cadrul
temelor de curs si seminar,
2-sa identifice referintele
principale in literatura
recomandata si
3-sa explice conceptele de
baza si utilitatea modelului in
analiza atitudinilor politice.

Structura eseului:
1. Modelul ales, titlul
eseului, tabela de
cuprins
2. Intrducere
3. Capitole (1,2)
4. Concluzii
Bibliografie
10.4 Curs
v. 10, 10.1, 10.2, 10.3

10.5 Seminar
v. 10, 10.1, 10.2, 10.3

10.6 Standard minim de performanţă Nota finală: min. 5 (cinci)


Activitate de participare interactiva la explicarea notiunilor Nota finala = 30%(C) + 40%(S) + 30%(E)
teoretice: min. 5(cinci)
Activitate de participare interactiva la exercitii si exemple
aplicative: min. 5(cinci)
Activitate de studiu individual si lucrari practice individuale:
min. 5(cinci)
Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul, copiatul, înşelătoria, multipla
utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. În
conformitate cu Carta Universității din București, cazurile de plagiat pot fi sancționate prin exmatriculare fără drept de apel.

Data completării Semnătura titularului de curs & seminar


31.08.2020 Conf.univ.dr. Camelia Florela Voinea

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Department

S-ar putea să vă placă și