Sunteți pe pagina 1din 160

/(7, ,$'2%5$1,&,

6 1 7$7(0,17$/ 

‹(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine,
(GLWXU DFUHGLWDW GH0LQLVWHUXO(GXFD LHL&HUFHW ULLúL7LQHUHWXOXL
SULQ&RQVLOLXO1D LRQDODO&HUFHW ULLùWLLQ LILFH
GLQÌQY PkQWXO6XSHULRU


'HVFULHUHD&,3D%LEOLRWHFLL1D LRQDOHD5RPkQLHL
'2%5$1,&,/(7, ,$
6 Q WDWH PLQWDO /HWL LD 'REUDQLFL – %XFXUHúWL
(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine,
%LEOLRJU
,6%1

 
 


5HSURGXFHUHDLQWHJUDO VDXIUDJPHQWDU SULQRULFHIRUP 
úLSULQRULFHPLMORDFHWHKQLFHHVWHVWULFWLQWHU]LV 
úLVHSHGHSVHúWHFRQIRUPOHJLL

5 VSXQGHUHDSHQWUXFRQ LQXWXOúLRULJLQDOLWDWHDWH[WXOXL
UHYLQHH[FOXVLYDXWRUXOXLDXWRULORU


81,9(56,7$7($63,58+$5(7
)$&8/7$7($'(62&,2/2*,(–36,+2/2*,(

/(7, ,$'2%5$1,&,

(',785$)81'$ ,(,ROMÂNIA DE MÂINE
%XFXUHúWL


&835,166 Q WDWHDPLQWDO –&RQFHSW,VWRULF2ELHFWLYH 
•&HHVWHV Q WDWHDPLQWDO " 
•0RGHOHDOHV Q W LLPLQWDOH 
•'RPHQLLGHH[SULPDUHDOHV Q W LL 
•6FXUWLVWRULFDOV Q W LLPLQWDOH 
•2ELHFWLYHDOHV Q W LLPLQWDOH 
'HVSUHFRQFHSWXOGHVDQRJHQH] 
•)DFWRULGHVDQRJHQH] úLIDFWRULGHSURWHF LH 
•&DUDFWHULVWLFLOHIDFWRULORUVDQRJHQHWLFL 
•5HOD LDVWLOGHYLD –YkUVW –V Q WDWH 
•9kUVWDFRSLO ULHLúLVDQRJHQH]D 
•$GROHVFHQ DúLVWLOXOGHYLD 
•9kUVWDDGXOW úLDGDSWDUHDVRFLDO 
•3HULRDGDGHVHQHFWXWH 
6WLJPDWL]DUHúLV Q WDWHDPLQWDO 
•$WLWXGLQHDID GHSHUVRDQHOHFXSUREOHPHGHV Q WDWHPLQWDO 
•6WLJPDWL]DUHDúLPDVVPHGLD 
•'LUHF LLvQYHGHUHDGHVWLJPDWL] ULLEROQDYXOXLSVLKLF 
•6WUDWHJLLGHFRPEDWHUHDVWLJPDWL] ULL 
6WUHVXOúLV Q WDWHDPLQWDO 
•'HILQLUHDFRQFHSWXOXLGHVWUHV 
•&ODVLILFDUHDVWUHVXOXL 
•1R LXQLGHVSUHIL]LRSDWRORJLDVWUHVXOXL 
•'LDJQRVWLFDUHDVWUHVXOXL 
•7UDWDPHQWXOVWUHVXOXL 
•3URJQRVWLFXOúLSUHYHQ LDVWUHVXOXL 
 
 
$GDSWDUH&RSLQJ5H]LOLHQ 
•$GDSWDUHFRSLQJ 
•&XPGHILQLPDGDSWDUHD" 
•&ODVLILFDUHDFRSLQJXOXL 
•'HVSUHFRQFHSWXOGHUH]LOLHQ 
•&HHVWHUH]LOLHQ D" 
•&DUHVXQWFDUDFWHULVWLFLOHSHUVRDQHORUFXUH]LOLHQ FUHVFXW " 
5HSHUHGHPHGLFLQ SVLKRVRPDWLF 
•'HFHQHLQWHUHVHD] " 
•(WLRORJLH 
•7XOEXU ULOHVRPDWRIRUPH'HILQL LLúLFDGUXFRQFHSWXDO 
•*UXSD7XOEXU UL6RPDWRIRUPHvQ'60,9 
•6RPDWL]DUHDúLSVLKDQDOL]D 
•$IHFWLYLWDWHDQHJDWLY $1 úLVRPDWL]DUHD 
•0RGHOHDOHVRPDWL] ULL 
•([HPSOHGHWXOEXU ULSVLKRVRPDWLFH 
•&ULWHULLOHGHGLDJQRVWLF'60,975SHQWUXIDFWRULLSVLKRVRFLDOLFDUH 
DIHFWHD] FRQGL LDPHGLFDO 
$OFRROLVPXOúLV Q WDWHDPLQWDO 
•6FXUWLVWRULFGHVSUHDOFRROúLDOFRROLVP 
• „Mituri” despre alcoolism ................................................................... 
•$OFRROLVPXOvQWUHYLFLXúLERDO 
•(IHFWHOHFRQVXPXOXLGHDOFRRO 
•&RQVHFLQ HOHDOFRROLVPXOXLvQFLIUH 
•'DWHHSLGHPLRORJLFHúLFRPSOLFD LLDOHDOFRROLVPXOXL 
•&RPRUELGLWDWHDVDXGXEOXOGLDJQRVWLF 
•6FUHHQLQJXODOFRROLVPXOXL'HWHF LDSUHFRFH 
•6 QHUHDPLQWLPXUP WRULLWHUPHQL 
7DEDJLVPXO 
•6FXUWLVWRULFDOWXWXQXOXL 
•)XPDWXOLQIOXHQ HIHFWHúLFRPSOLFD LL 
• Farmacologia nicotinei ……………………………………………… 
•(IHFWHOHQLFRWLQHL 
•&RPSOLFD LLPHGLFDOH 
•)HPHLOHúLWDEDJLVPXO 
•7DEDJLVPSDVLY 
• Tabagism în cifre ................................................................................. 
•7HUDSLDFRJQLWLYFRPSRUWDPHQWDO úLUHQXQ DUHDODIXPDW 
 
 
2EH]LWDWHDúLV Q WDWHDPLQWDO 
•&HHVWHREH]LWDWHD" 
•'LDJQRVWLFXOREH]LW LL 
•)RUPHGHREH]LWDWH 
•&DUHVXQWFRPSOLFD LLOHREH]LW LL" 
•2EH]LWDWHDODFRSLOúLDGROHVFHQW 
•)DFWRULHWLRORJLFLDLREH]LW LL 
•&XPWUDW PREH]LWDWHD" 
7XOEXU ULDOHLQVWLQFWXOXLDOLPHQWDU 
•'HILQL LHúLLVWRULF 
•$QRUH[LDQHUYRVD 
•&ULWHULLGHGLDJQRVWLF 
•'DWHHSLGHPLRORJLFH 
•(WLRORJLH 
•7DEORXFOLQLF 
•&RQVHFLQ HPHGLFDOHúLSVLKLFH 
•(YROX LHúLSURJQRVWLF 
•7UDWDPHQWXODQRUH[LHLQHUYRDVH 
•%XOLPLDQHUYRVD 
•&ULWHULLGHGLDJQRVWLF 
•'DWHHSLGHPLRORJLFH 
•(WLRORJLH 
•7DEORXFOLQLF 
•&RPSOLFD LLPHGLFDOHúLSVLKLFH 
•(YROX LHúLSURJQRVWLF 
•7UDWDPHQWXOEXOLPLHLQHUYRVD 
7XOEXU ULOHGHVRPQ 
•'HILQL LDVRPQXOXL 
•7LSXULGHWXOEXU ULGHVRPQ 
•&DUDFWHULVWLFLOHLQVRPQLHL 
•6RPQXOúLvQDLQWDUHDvQYkUVW 
•7XOEXU ULOHGHVRPQODFRSLL
•3ULQFLSDOHOHSUREOHPHGHVRPQODFRSLO 
•0 VXULGHSVLKRLJLHQ DVRPQXOXL
6 Q WDWHDPLQWDO FDSUREOHP GHV Q WDWHSXEOLF 
'LUHF LLGHLQWHUYHQ LH 
$QH[ /HJHD/HJHDV Q W LLPLQWDOHúLDSURWHF LHL 
SHUVRDQHORUFXWXOEXU ULSVLKLFH 
%LEOLRJUDILH 

 
 

6 1 7$7($0,17$/ 
&21&(37,6725,&2%,(&7,9(
x&HHVWHV Q WDWHDPLQWDO "

,QGLIHUHQWGHFULWHULLOHIRORVLWHGHILQLUHDúLvQFDGUDUHDQR LXQLLGHV Q WDWH
PLQWDO HVWHH[WUHPGHGLILFLO LQkQGFRQWGHFRPSOH[LWDWHDFRQFHSWXOXL
([LVW GRX DERUG ULSHQWUXGHILQLUHDV Q W LLPLQWDOH
 IRORVLQGFULWHULLOHQHJDWLYH OLSVDGLVFRQIRUWXOXLOLSVDLQYDOL
GLW LLOLSVDGXUHULLHWF 
 IRORVLQGFULWHULLOHSR]LWLYH FDSDFLWDWHDGHDGDSWDUHODVFKLP
E ULOH GLQ PHGLX DOWUXLVP FRQWUROXO LQVWLQFWHORU DXWRQRPLH
LQWHJUDUHDUPRQLHLQWHULRDU 
(WLPRORJLFGHULY GLQODWLQHVFXOVDQLWDV–V Q WDWHPHQV–VSLULW
'HILQL LD2UJDQL]D LHL0RQGLDOHD6 Q W LL 206 Ä2FRQGL LHDXQHL
FRPSOHWHEXQ VW ULIL]LFHPLQWDOHúLVRFLDOHQHFRQVWkQGGRDUvQOLSVD
XQHLEROLVDXLQILUPLW LFDUHHVWHVWDUHDGHV Q WDWH´
6 Q WDWHD PLQWDO SRDWH IL FRQVLGHUDW R UH]XOWDQW D LQWHUDF LXQLL
GLQDPLFH vQWUH IDFWRULL LQGLYLGXDOL úL VRFLDOL (D HVWH FRQGL LRQDW GH
GLVSRQLELOLW LOH FDOLW LOH LQWHOHFWXDOH úL DIHFWLYH vQQ VFXWH VDX
GREkQGLWH FDUH SHUPLW LQGLYLGXOXL UHDOL]DUHD LQWHJUDUHD VRFLDO úL
DXWRGHS úLUHD 6IHUD V Q W LL PLQWDOH HVWH PDL UHVWUkQV GHFkW FHD D
QRUPDOLW LLHOXGkQGODQLYHOXOLQGLYLGXOXLFRQRWD LLOHYDORULFHQRUPDWLYH
 
VWDWLVWLFH úL VXEOLQLLQG ODWXUD IXQF LRQDO DGDSWDWLY D LQGLYLGXOXL
6 Q WDWHDPLQWDO VHVXSUDSXQHGRPHQLXOXLPDLUHVWUkQVDOQRUPDOLW LL
SVLKRORJLFH

x0RGHOHDOHV Q W LLPLQWDOH

([LVW PDLPXOWHPRGHOHDOHV Q W LLPLQWDOH
 0RGHOXOWUDGL LRQDOLVW–FRQWLQXXPXOV Q WDWHPLQWDO –ERDO 
 0RGHOXO SR]LWLY FDUH UHXQHúWH DELOLW LOH VRFLDOH FRWLGLHQH
DVHUWLYLWDWHD DXWRDSUHFLHUHD I U V VH VSHFLILFH FRQGL LD
REOLJDWRULHDDEVHQ HLEROLLV Q WDWHDPLQWDO ILLQGDFFHVLELO 
úLXQHLSHUVRDQHDIHFWDWHGHRERDO UHPLV DPHOLRUDW 
 0RGHOXO IXQF LRQDO SURPRYHD] LGHHD V Q W LL FD HFKLOLEUX
DGDSWDWLY GLQWUH LQGLYLG FX DQWHFHGHQWHOH úL UHVXUVHOH VDOH
UH HDXDGHVXSRUWVRFLDOúLIDFWRULLSURWHFWLYLGLQPHGLX
2DOW FODVLILFDUHDPRGHOHORUGLQSHUVSHFWLYHOHF URUDHVWHSULYLW DWkW
V Q WDWHDPLQWDO FkWúLFRPSRUWDPHQWHOHDQRUPDOHHVWHFHDGHPDLMRV
6 1 7$7($ &203257$0(17
02'(/8/
0,17$/ $1250$/
DELOLWDWHD GH VDWLVIDFHUH DGH]YROWDUHD JUHúLW VDX H[D
SVLKLDWULF QHFHVLW LORU LQVWLQFWXDOH vQJHUDW DP VXULORUGHDS UDUH
OLPLWHOHLPSXVHGHVRFLHWDWH vQVR LWHGHDQ[LHWDWH
DGDSWDUHGHVFKLV ODVWLPXOLL DGDSWDUH LQHILFLHQW SULQ vQ
FRPSRUWD GLQPHGLX Y DUHD XQRU FRPSRUWDPHQWH
PHQWDOLVW LQDGHFYDWH úL LQFDSDFLWDWH GH
FRUHFWDUH
vPSOLQLUHD WHQGLQ HORU QD LQFDSDFLWDWHD GH GH]YROWDUH
WXUDOH ID GH RULHQWDUHD úL SHGHSOLQDSHUVRQDOLW LLSULQ
XPDQLVW împlinirea de sine EORFDUHD VDX GLVWRUVLRQDUHD
DFHVWRU WHQGLQ H F WUH DXWR
PXO XPLUH
OLEHUWDWHDGHDGHFLGHFRQú LQFDSDFLWDWHD UHDOL] ULL LGHQ
H[LVWHQ LDO WLHQW WLW LL DGHFYDWH GH VLQH úL D
vQ HOHJHULLVHQVXOXLYLH LL
UHDOL]DUHD GH UHOD LL LQWHU UH]LVWHQ DID GHUHOD LLLQWHU
LQWHUSHUVRQDO SHUVRQDOH SHUVRQDOH úL DFRPRGDUH GH
WLSSDWRORJLF
&ROHPDQúL%URHQ
 
,QGLYL]LLúLQXPHGLFLLVXQWúLWUHEXLHV ILHUHVSRQVDELOLGHVWDUHDGH
V Q WDWH D SULPLORU 3ULQWUR GLHW DGHFYDW H[HUFL LL PDQDJHPHQWXO
VWUHVXOXLúLHYLWDUHDDGLF LLORULQGLYL]LLSRWSURPRYDDFWLYSURSULDORU
V Q WDWH PDL PXOW GHFkW SULQ SDVLYD HYLWDUH D EROLORU /RFXO úL
UHVSRQVDELOLWDWHD LQGLYLGXDO SHQWUX V Q WDWH VXQW OHJDWH DVWIHO GH
FRPSRUWDPHQWXOúLVWLOXOGHYLD DOILHF UXLD
'LQSHUVSHFWLYDSVLKRORJLORUV Q WDWHDPLQWDO ÄRSWLPDO ´SUHVXSXQH
6 QHVLP LPELQHFXQRLvQúLQH
• V QX QH O V P FRSOHúL L GH SURSULLOH HPR LL WHDP PkQLH
VXS UDUHGUDJRVWHJHOR]LHIXULHYLQRY LHVDXJULML
• V ILP FDSDELOL V WUHFHP SHVWH QHFD]XULOH úL JUHXW LOH YLH LL
V IDFHPID ÄGLQPHUV´GH]DP JLULORU
• V DYHP R DWLWXGLQH RSWLPLVW WROHUDQW SkQ OD R DQXPLWD
OLPLW vQV ID GH QRL vQúLQH úL ID GH DO LL V DYHP VLP XO
XPRUXOXLúLV SXWHPIDFHKD]FXXúXULQ GHSURSULDQRDVWU 
SHUVRDQ 
• V QH SXWHP DFFHSWD SURSULLOH GHIHFWH vQFHUFkQG vQ DFHODúL
WLPSV OHPLQLPDOL] P
• V DYHPUHVSHFWSHQWUXSURSULDQRDVWU SHUVRDQ 
• V QH DXWRDSUHFLHP UHDOLVW V QX QH VXEHVWLP P FDOLW LOH úL
FDSDFLW LOHGDUQLFLV QXQLOHVXSUDHVWLP P
• V ILPFDSDELOLV UH]ROYDPvQPRGDGHFYDWVLWXD LLOHFDUHDSDU
vQYLDWDQRDVWU 
• V QH EXFXUDP GH OXFUXULOH VLPSOH GH vQWkPSO ULOH FRWLGLHQH
SO FXWH
6 QHVLP LPELQHvPSUHXQ FXDO LL
• V ILP FDSDELOL V RIHULP GUDJRVWH úL DMXWRU FHORUODO L V QH
JkQGLPúLODLQWHUHVHOHDOWRUD
• V DYHPUHOD LLSHUVRQDOHVDWLVI F WRDUHDUPRQLRDVHúLGXUDELOH
• V LXELP RDPHQLL V DYHP vQFUHGHUH vQ HL úL V OH DU W P
DFHDVW vQFUHGHUH
• V UHVSHFWDP YDORULOH úL GHPQLWDWHD FHORUODO LV vQ HOHJHPúL
V DFFHSW PIDSWXOF RDPHQLLVXQWGLIHUL L
• V QXLvQúHO PSHDO LLV QXQHIRORVLPQLFLRGDW GHFHLODO L
SHQWUXDQHDWLQJHVFRSXULOHGDUvQDFHODúLWLPSV QXLO V P
SHFHLODO LV SURILWHGHQRL
 
• V VLP LPF IDFHPSDUWHGLQWUXQJUXS
• V ILPUHVSRQVDELOLID GHVHPHQL
6 SXWHPvQGHSOLQLFHULQ HOHYLH LL
• V QHUH]ROY PSUREOHPHOHvQWUXQPRGFRQVWUXFWLYSHP VXU 
FHDSDU
• V QHDVXP PUHVSRQVDELOLW LOHFHQHUHYLQ
• V QHPRGHO PSURSULXODPELHQWDWXQFLFkQGVHSRDWHúLV QH
DGDSW PDWXQFLFkQGHVWHQHYRLH
• V QHIDFHPSODQXULGHYLLWRU
• V SULPLPFXEXFXULHH[SHULHQ HúLLGHLQRL
• V QHIRORVLPFDSDFLW LOHúLWDOHQWHOH
• V QHIL[DP HOXULUHDOLVWH
• V ILPFDSDELOLV OX PVLQJXULKRW UkULvQSUREOHPHOHFDUHQH
SULYHVF
• V ILPPXO XPL LFkQGGHSXQHPHIRUWXULvQFHHDFHIDFHPV 
muncim cât mai bine pentru a realiza ceea ce neDPSURSXV
6 Q WDWHDPLQWDO YL]HD] GRX VHQVXUL
 &DVWDUHVXELHFWLY GHELQHDXQXLLQGLYLGFROHFWLYLW L
 &DRELHFWLYGHV Q WDWHSXEOLF 
• 3URPRYDUHD YDORULORU SR]LWLYH D VWLOXULORU GH YLD 
FDUHJHQHUHD] VWDUHDGHV Q WDWHPLQWDO JHQHUDO 
• 0 VXULOHFHSUHYLQVWUHVXOFROHFWLYIRFDUHOHGHWHQVLXQH
V U FLHIRDPHWHFRQIOLFWHLQWHUHWQLFHUHOLJLRDVH 
• 0 VXULOHFDUHFHQ]XUHD] SURPRYDUHDYDORULORUQHJDWLYH
H[HPSOXYLROHQ DSULQPDVVPHGLD 
• 6WUDWHJLLGHLJLHQ PLQWDO vQFD]XOSURIHVLLORUFXULVF
FUHVFXW LQGXVWULD DUPDPHQWXOXL QDYLJD LH FHL FX
VWUHVXUL GHFL]LRQDOH VDX VXSUDVROLFLW UL LQWHOHFWXDOH
FUHVFXWHFDUHSRWGH]YROWDVLQGURPXOGHEXUQRXW 


 3VLKLDWULH 3VLKLDWULHSUHYHQWLY 
 úLSVLKRORJLHFOLQLF LJLHQDPLQWDO 
 úLFRPXQLWDU 

 
x'RPHQLLGHH[SULPDUHDOHV Q W LL

3ULYLW GLQSHUVSHFWLY KROLVWLF V Q WDWHDFXSULQGHWRDWHGRPHQLLOHGH
H[SULPDUHDOHÄVRPD´úLÄSV\FKH´

'20(1,8/ 620$7,& 36,+,&
,QGLFDWRULVHPQH 6 Q WDWHVRPDWLF 6 Q WDWHSVLKLF 
'LVSR]L LLHPR LRQDOH Confort „fizic”, &RQIRUWÄSVLKLF´IUHFYHQ 
QHJDWLYHYVSR]LWLYH VDWLVIDF LHSULYLQG FUHVFXW DVHQWLPHQWHORU
VWDUHDDFWXDO SR]LWLYHIUHFYHQ VF ]XW 
DVHQWLPHQWHORUQHJDWLYH
VDWLVIDF LHSULYLQGVWDUHD
DFWXDO 
/LSV GHHQHUJLHúLGH $EXQGHQ GHHQHUJLH $FWLYLWDWHLQWHUHVSO FHUH
HODQYVLQWHUHVúLQLYHO YLWDOLWDWHIRU IL]LF de a întreprinde ceva,
GHHQHUJLHULGLFDW SHUVHYHUHQ SHUVHYHUHQ 
'HIHQVLY YV $S UDUHIL]LF $ILUPDUHDVLQHOXLH[SUH
H[SDQVLYLWDWH VLYLWDWHVSRQWDQHLWDWH
UHDOLXDUHDVLQHOXL
7XOEXU ULIXQF LRQDOH )XQF LLIL]LFHÄRSWL )XQF LLSVLKLFH„optimale”;
úLDOHSHUIRUPDQ HL PDOH´SHUIRUPDQ H[HPSOXFRPSRUWDPHQW
YVSHUIRUPDQ IL]LF ULGLFDW FDSD FRQWDFWFXUHDOLWDWHD
RSWLPDO úL FLWDWHQHDOWHUDW GH SXWHUHDGHYRLQ 
SURGXFWLYLWDWH DúLvQGHSOLQLUROXO DXWRFRQWUROFUHDWLYLWDWH
VRFLDOSURGXFWLYLWDWH FDSDFLWDWHQHDOWHUDW 
FUHVFXW GHDúLMXFDUROXULOHVRFLDOH
SURGXFWLYLWDWHFUHVFXW 
&RQFHQWUDUHSHVLQH $WHQ LHVF ]XW $WHQ LHVF ]XW SHQWUX
YVWUDQVFHQGHQ D SHQWUXSURSULXOFRUS SURSULDSHUVRDQ 
VLQHOXL IXQF LRQDUHD FRPSRUWDPHQWYDORUL
RUJDQHORUHWF SUREOHPHGHVHQVHWF 
& XWDUHDXQXLDMXWRU 1XHVWHQHYRLHGH 1XHVWHQHYRLHGHDMXWRU
GHSHQGHQ YV DMXWRUPHGLFDODXWR SVLKRORJLFDXWRQRPLH
DXWRQRPLH QRPLHVHQWLPHQWXO VHQWLPHQWXOGHFRQWURO
GHFRQWUROLQWHULRU LQWHULRU
6HQWLPHQWDOYDORULL $FFHSWDUHDSURSULXOXL $FFHSWDUHDSURSULHLSHUVRDQH
SHUVRQDOHVF ]XWHYV corp; „mândrie” pri FDUDFWHUHWF VWLP GHVLQH
ULGLFDW YLQGIRUPDVDIL]LF FUHVFXW 
încredere în sine

 
x6FXUWLVWRULFDOV Q W LLPLQWDOH

10.000 î.e.nÌQWLPSXULOHSUHLVWRULFHQXH[LVWDVHSDUDUHvQWUHPHGLFLQ 
PDJLH úL UHOLJLH ([LVW GRYH]L GH WUHSDQD LH FUDQLDQ I FXW vQF vQ
HSRFDGHSLDWU FUDQLLOHILLQGIRORVLWHFDDPXOHWH

2.850 î.e.n. /D 0HPSKLV WHPSOXO OXL ,PKRWHS XQ PDUH YLQGHF WRU
HJLSWHDQ FDUH D IRVW ]HLILFDW D GHYHQLW úFRDO GH PHGLFLQ vQ FDUH
SDFLHQ LL SULPHDX WHUDSLH SULQ VRPQ WHUDSLH RFXSD LRQDO H[FXUVLL SH
1LOFRQFHUWHGDQVXULúLSLFWXU 7HRULLOHSVLKLDWULFHVXQWvQF SULYDWHGLQ
SHUVSHFWLYHPDJLF WHUDSLLOHGHVXFFHVILLQGDWULEXLWH]HLORUSURWHFWRUL

2.000 î.e.n. În Mesopotamia, potrivit codului lui Hammurabi medicii
SUHR L $VX WUDWDX vQ VSHFLDO WXOEXU ULOH PLQWDOH DWULEXLWH SRVHVLHL
GHPRQLFH IRORsind psihoterapia!) în timp ce medicii simpli se ocupau
doar de „bolile trupului”. Talmudul este plin de comentarii psiho
ORJLFH ,XGDLVPXO VXJHUHD] F ERDOD úL QHEXQLD UHSUH]LQW SHGHSVH
SHQWUXS FDWH

6HFROXO9,,,î.e.n. În Grecia, Esculap, un medic ePLQHQWSXQHED]HOH
primelor „sanatorii” construite în zone deosebit de frumoase, unde
SDFLHQ LLHUDXWUDWD LSULQH[HUFL LLGLHWHVSHFLDOHúLWHUDSLHSULQVRPQ

Secolul VI î.e.n. ÌQ ,QGLD %XGD DWULEXLD JkQGXULOH VHQ]D LLORU úL
SHUFHS LLORU GHVSUH FDUH VSXQHD F VH FRPELQ JUDGXDO úL DXWRPDW vQ
LGHL ÌQ *UHFLD DSDUH FHOHEUD H[SUHVLH Ä&XQRDúWHWH SH WLQH vQVX L´
DWULEXLW vQIXQF LHGHVXUVHOXL7KDOHVVDX6RORQÌQ&KLQD&RQIXFLXV
DILUPDF ÄvQY DUHDQHWUHFXW SULQILOWUXOJkQGLULLHVWHPXQF ULVLSLW ´

460 î.e.n. +LSRFUDWH Q VFXW OD .RV D VFULV WUDWDWH FDUH VXQW FRQ
VLGHUDWHúLvQSUH]HQWED]DPHGLFLQLLúLSVLKLDWULHLPRGHUQH$GHVFULV
PHODQFROLD SVLKR]D SRVWSDUWXP PDQLD IRELD úL SDUDQRLD +LSRFUDWH
FRQVLGHUDF LGHLOHJkQGXULOHVHIRUPHD] vQFUHLHUúLQXvQLQLP DúD
FXPVHFUHGHDSkQ DWXQFL7RWHOHVWHFHOFDUHDUHDOL]DWSULPDFODVL
ILFDUH D SHUVRQDOLW LL vQ IXQF LH GH FHOH XPRUL IOHJPDWLF FROHULF
VDQJYLQPHODQFROLF 

 
400 î.e.n. 3ODWRQDSURSXVRLPDJLQHDVXIOHWXOXLFDXQFDUWUDVGHGRL
FDL XQXO QRELO úL DOWXO PkQDW GRDU GH SURSULLOH OXL LQVWLQFWH &DUXO
VXJHUHD] HFKLOLEUXO IUDJLO vQWUH LQVWLQFWHOH FRQIOLFWXDOH SUHILJXUkQG
WHRULD SVLKDQDOLWLF IUHXGLDQ VXSHUHJRLGHJR 3ODWRQ D GLVFXWDW úL
GHVSUHRULJLQHDYLVHORUSUHFXPúLGHVSUHQDWXUDVXEOLP ULLVH[XDOH

384 î.e.n. $ULVWRWHO D DU WDW LPSRUWDQ D HUHGLW LL 3LWDJRUD D GHILQLW
FRPSRUWDPHQWXOHPR LRQDOúLUD LRQDOúLDVXEOLQLDWLPSRUWDQ DYRLQ HL
SHUVRQDOH $VFOHSLDGH D LQYHQWDW XQ SDW FDUH VH EDODQVD úL vQ FDUH
SDFLHQ LL FX WXOEXU UL PLQWDOH VH UHOD[DX DVFXOWkQG PX]LF (O VD
SURQXQ DWvPSRWULYDvQFKLGHULLEROQDYLORUSVLKLFLúLDIRVWSULPXOFDUHD
I FXWGLIHUHQ DvQWUHKDOXFLQD LLúLLOX]LL7RWHODIRVWFHOFDUHVDSUR
QXQ DW vPSRWULYD VkQJHU ULORU FD SURFHGHX WHUDSHXWLF FDUH D FRQWLQXDW
vQV úLvQXUP WRULLGHDQL

6HFROXO DO ,,OHD HQ 6RUDQXV GLQ (IHV D VXEOLQLDW LPSRUWDQ D FRQ
YDOHVFHQ HL úL D UHOD LHL PHGLFSDFLHQW 7RW HO HVWH FHO FDUH D VXJHUDW
WUDWDUHDSDFLHQ LORUPDQLDFDOLFXDSHDOFDOLQHERJDWHvQOLWLXWUDWDPHQW
FDUHDIRVWUHGHVFRSHULWSHQWUXWUDWDPHQWXOSVLKR]HLPDQLDFRGHSUHVLYH
GHF WUHSVLKLDWUXODXVWUDOLDQ-RKQ&DGHDELDvQDQLL

5RPkQLLDXD[DWWUDWDPHQWXOWXOEXU ULORUPLQWDOHSHWHUDSLLSO FXWHFDUH
FXSULQGHDX E L PDVDMH DXGL LL PX]LFDOH RGLKQ vQ FDPHUH ELQH
luminate. Cicero (aprox. 110 î.e.n) a formulat un interviu complex care
FXSULQGHD QX QXPDL GDWHOH SHUVRQDOH DOH SDFLHQWXOXL GDU úL vQWUHE UL
GHVSUHWUHFXWXOIDPLOLDOGHVSUHPXQF HGXFD LHRELFHLXULúLHYHQLPHQWH
VHPQLILFDWLYHGHYLD &LFHURDUHVSLQVFRQFHSWXDOKLSRFUDWLFOHJDWGH
FHOH XPRUL F PHODQFROLD QX HVWH GHWHUPLQDW GH ELOD QHDJU FL GH
IXULHIULF úLVXIHULQ SVLKLF $UHWHXVDVWDELOLWF HSLVRDGHOHGHSUHVLYH
úL PDQLDFDOH DSDU OD DFHODúL LQGLYLG ILLQG VHSDUDWH GH LQWHUYDOH GH
ÄOXFLGLWDWH´ÌQSUDJXOHUHLQRDVWUHLQIOXHQ DPHGLFLORUJUHFLúLURPkQLD
LQWUDWvQGHFOLQILLQGUHLQVWDODW LGHHDF ERDODSVLKLF HVWHFRQVHFLQ D
furiei zeilor, în acest fel justificânduVH DUGHUHD YU MLWRDUHORU vQ (YXO
0HGLX 'HPRQRORJLD úL YkQ WRDUHD GH YU MLWRDUH D FRQWLQXDW SkQ vQ
VHFROXO DO ;9,OHD H[LVWkQG vQV úL PHGLFL FDUH VH RSXQHDX DFHVWRU
SUDFWLFLúLFDUHSURSXQHDXFRQFHSWXOGHERDO QDWXUDO úLUHPHGLLSHED] 
GHSODQWHSHQWUXEROLOHSVLKLFH 3DUDFHOVXV$JULSD 
 
'LQS FDWHWUDWDPHQWXOLQXPDQDOEROQDYLORUSVLKLFLDFRQWLQXDWúLvQ
VHFROXO DO ;9,,OHD considerânduVH GH F WUH GRFWRUL – SUHFXP
7KRPDV :LOOLV F GDF EROQDYLL SVLKLFL VH FRPSRUW FD DQLPDOHOH
DWXQFL DU WUHEXL vQFKLúL úL WUDWD L FD DQLPDOHOH ÌQ DFHVW VHFRO DSDU
azilele private pentru bolnavii mintali, azile în care tratamentul varia
vQIXQF LHGHVXPDGHEDQLSO WLW 

6HFROXO DO ;9,,,OHD FXQRDúWH R GH]YROWDUH D VWUXFWXULORU FRQVWUXLWH
SHQWUX EROQDYLL SVLKLFL LQWHUQDUHD ORU QHILLQG SRVLELO Gecât în urma
HOLEHU ULL XQXL FHUWLILFDWH FDUH V FRQILUPH ÄQHEXQLD´ – în Anglia.
7RWXúL WUDWDPHQWHOH GH WLS VFXIXQGDUHD vQ DS URWLUHD SH XQ VFDXQ
SkQ OD DPH LUH vQFKLGHUHD OHJDUHD úL L]RODUHD SDFLHQ LORU GLHWHOH FX
YRPLWLYHúLFOLVPHOHFRQWLQXDXV ILHSUHVFULVHúLVXV LQXWH&HOFDUHD
UHYROX LRQDWVSLWDOHOHGLQ)UDQ DúLDvQFHSXWUHIRUPDXPDQLWDU DIRVW
3LQHO FDUHDPLOLWDWvPSRWULYDOHJ ULLSDFLHQ LORU$FHDVW 
DERUGDUH XPDQLWDULVW HVWH FRQWLQXDW GH :LOOLDP 7XNH GH ILXO V X
+HQU\úLGHQHSRWXOV X6DPXHOvQ<RUN

$ELDVSUHVIkUúLWXOVHFROXOXLDO;,;lea, în 1881, cu ocazia celei deD
DQLYHUV ULD$VRFLD LHL0HGLFR3VLKRORJLFHVDXH[SULPDWXUP WRDUHOH
SULQFLSLL DOH $VRFLD LHL 6XSHULQWHQGHQ LORU GLQ ,QVWLWX LLOH $PHULFDQH
SHQWUX%ROQDYLSVLKLFL
• 1HEXQLDHVWHRERDO FDUHSRDWHDIHFWDSHRULFLQH
• ÌQPDMRULWDWHDFD]XULORUVHvQUHJLVWUHD] PDLPXOWHVXFFHVHvQ
WUDWDUHDSDFLHQ LORUvQVWUXFWXULVSHFLDORUJDQL]DWHGHFkWDFDV 
• $JORPHUDUHDVHF LLORUHVWHXQU XGHRLPSRUWDQ FDSLWDO 
• 1HEXQXOQXDUWUHEXLQLFLRGDW vQFKLVvQvQFKLVRUL

(PLO.UDHSHOLQ SURGXFHSULPDFODVLILFDUHDEROLORUPLQWDOH
FDUHVW ODED]DDFWXDOHORUVLVWHPHGHGLDJQRVWLF$OIUHG0H\HU 
 FRQVLGHUD F SDFLHQWXO SVLKLF DU WUHEXL FRQVXOWDW vQ PHGLXO V X
6R LDVDDGHYHQLWFHHDFHPDLWkU]LXYRPQXPLDVLVWHQWVRFLDOI FkQG
YL]LWHODGRPLFLOLXOSDFLHQWXOXLúLvQUHJLVWUkQGXOHRELFHLXULOH(DDIRVW
FHDFDUHDVXV LQXWLPSRUWDQ DFRQYHUVD LHLFXSDFLHQWXO 
x2ELHFWLYHDOHV Q W LLPLQWDOH

• 'LPLQXDUHDLQFLGHQ HLúLSUHYDOHQ HLEROLORUSVLKLFH
• 'LPLQXDUHDPRUWDOLW LLDVRFLDWHEROLORUSVLKLFH
• $PHOLRUDUHD VHYHULW LL SUREOHPHORU VHFXQGDUHDOHEROLORU
SVLKLFH IXQF LRQDUHVRFLDO VODE FRPRUELGLWDWH 
• Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri
• 5HGXFHUHDVWLJPDWL] ULLEROQDYLORUSVLKLFL
• 3URWHMDUHDGUHSWXULORUúLGHPQLW LLVXIHULQ]LORUGHDIHF LXQL
SVLKLFH
• 3URPRYDUHDDVSHFWHORUSVLKRORJLFHGLQvQJULMLUHDSULPDU 
• &UHúWHUHDFDOLW LLYLH LL
• $F LXQL GH DGYRFDF\ SHQWUX FUHúWHUHD WROHUDQ HL ID GH
VXIHULQ DSVLKLF 
• 3UHYHQ LDvQJUXSXULOHGHULVF
• $VLVWHQ DEROQDYLORUFXHYROX LHFURQLF 
 

'(635(&21&(378/
'(6$12*(1(= 
x)DFWRULGHVDQRJHQH] úLIDFWRULGHSURWHF LH

3ULQIDFWRULLGHVDQRJHQH] VHvQ HOHJWRWDOLWDWHDIDFWRULORULQGLYLGXDOL
VDXGHJUXSH[RJHQLúLHQGRJHQLFDUHSURGXFPHQ LQúLSURPRYHD] 
HYROX LD VW ULL GH V Q WDWH PLQWDO D LQGLYLGXOXL VDX D JUXSXULORU GH
LQGLYL]L ([LVW R VXSUDSXQHUH SDU LDO D IDFWRULORU VDQRJHQHWLFL SHVWH
IDFWRULLGHSURWHF LHDLVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO ÌQWLPSFHIDFWRULLGH
VDQRJHQH] úLSURGXFV Q WDWHDPLQWDO IDFWRULLGHSURWHF LHVHUH]XP 
ODPHQ LQHUHDVDXIDYRUL]DUHDDFHVWHLD)DFWRULLVDQRJHQHWLFL sunt, în
primul rând, factori exogeni, în timp ce IDFWRULL GH SURWHF LH VXQW
OHJD LGHIDFWRULHQGRJHQLFDUHFXSULQG
• &RQVWLWX LDELRSVLKLF 
• 7HPSHUDPHQWWLSFDUDFWHULDO
• (UHGLWDWH
• &DSDFLWDWHDGHDGDSWDUHODPHGLX

x&DUDFWHULVWLFLOHIDFWRULORUVDQRJHQHWLFL

• 3URGXFúLPHQ LQVWDUHDGHV Q WDWHPLQWDO 
• $F LRQHD] GLQ H[WHULRU DVXSUD LQGLYLGXOXL VDX JUXSXOXL GH
LQGLYL]L
• 6XQW FRUHOD L FX FLUFXPVWDQ HOH SR]LWLYH FDUH IDYRUL]HD] 
DF LXQHDORUVDQRJHQHWLF 
 
ÌQRSLQLDOXL3'HQLNHU7K/HPSHULHUHúL-*X\RWIDFWRULLVDQRJHQHWLFL
FXSULQG IDFWRUL HFRORJLFL H[RJHQL H[HPSOX IDFWRUL PHWHRFOLPDWLFL
IDFWRUL GHPRJUDILFL IDFWRUL VRFLRHFRQRPLFL úL FXOWXUDOL H[HPSOX
KDELWDW PHGLX IDPLOLDO QLYHOXO GH HGXFD LH QLYHOXO FXOWXUDO WUDGL LH
UHOLJLHvQY PkQWIDFWRULSURIHVLRQDOLHFRQRPLFLVRFLDOL ÌQFHHDFH
SULYHúWH FLUFXPVWDQ HOH SR]LWLYH DFHVWHD VXQW H[HPSOLILFDWH SULQ
QLYHOXO GH WUDL FUHVFXW DF LXQL SURIHVLRQDOH FRQIRUPH FX DSWLWXGLQLOH
DOWHUQDUHDDFWLYLW LORUSURIHVLRQDOHFXGLVWUDF LLOHDOLPHQWDUHDUD LRQDO 
JUXS IDPLOLDO RUJDQL]DW FXOWLYDUHD YDORULORU VRFLDOH úL FXOWXUDO PRUDOH
SR]LWLYHDGDSWDUHDSR]LWLY LJLHQDVRPQXOXLHWF
/D FHO ODOW SRO DO HFXD LHL V Q WDWH PLQWDO ERDO SVLKLF VH DIO 
IDFWRULLGHPRUELJHQH] SVLKLF úLFLUFXPVWDQ HOHQHJDWLYHFDUHSRW
V FRQGXF ODWXOEXUDUHDVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO úLODDSDUL LDGHEROL
SVLKLFH$FHúWLIDFWRULSRWIL
• )DFWRULSHUVRQRJHQHWLFL FDUH LQGHLQGLYLG 
• )DFWRULGHPRJHQHWLFL FDUH LQGHJUXSXOVRFLRXPDQ 
• )DFWRULHFRJHQHWLFL FDUH LQGHPHGLXODPELDQW 
• )DFWRULVRFLRJHQHWLFL FDUH LQGHPHGLXOVRFLDO 
• &LUFXPVWDQ H QHJDWLYH H[HPSOX VXSUDVROLFLWDUHD SURIHVLR
QDO GH]RUJDQL]DUHDJUXSXOXLIDPLOLDODOFRROLVPWR[LFRPDQLL
FDUHQ H HGXFD LRQDOH SUHVLXQL VRFLDOH PRGHOH GLIHULWH GH
VLVWHPXOWUDGL LRQDO 
0HFDQLVPHOH GH DF LXQH DOH WXWXURU DFHVWRU IDFWRUL VXQW VFKHPDWL]DWH
DVWIHO
 &LUFXPVWDQ HSR]LWLYH
 )DFWRULGHSURWHF LH 6 Q WDWH
 DLV Q W LLPLQWDOH PLQWDO 


 )DFWRULFDX]DOL &RPXQLWDWHD
 VDQRJHQHWLFLPRUELJHQHWLFL VRFLRXPDQ 


 &LUFXPVWDQ HQHJDWLYH
 )DFWRULGHULVFSHQWUX %RDO 
V Q WDWHDPLQWDO SVLKLF 


 
x5HOD LDVWLOGHYLD –YkUVW –V Q WDWH

7HUPHQXOGHÄVWLOGHYLD V Q WRV´DvQFHSXWV ILHIRORVLWGLQ
DWkW GH F WUH 2UJDQL]D LD 0RQGLDO D 6 Q W LL FkW úL GH &HQWUXO GH
&RQWURO DO %ROLORU GLQ $WODQWD – 6WDWHOH 8QLWH SHQWUX DQXPLJUXSXO
GHFRPSRUWDPHQWHFDUHUHGXFULVFXOGHU QLUHPRUELGLWDWHúLPRUWDOLWDWH
úL FDUH FUHVF úDQVHOH XQHL VW UL GH ELQH úL D VW ULL GH V Q WDWH &RP
SRUWDPHQWHOHFDUHFUHVFVDXSUHMXGLFLD] VWDUHDGHV Q WDWHLQFOXG
• 2ELFHLXULDOLPHQWDUH
• ([HUFL LXIL]LF
• )XPDW
• &RQVXPGHDOFRRO
• )RORVLUHDGURJXULORU
• 3UDFWLFLVH[XDOH
• 2ELFHLXULOHJDWHGHVRPQRUDUGHVRPQ
• ,JLHQDSHUVRQDO 
• )RORVLUHDP VXULORUGHVLJXUDQ vQWUDILF
• $OWHRELFHLXULVSHFLILFHDQXPLWRUJUXSXULGHSRSXOD LH IRORVLUHD
FUHPHLGHVRDUH HWF

&RQFHSWXOGHÄVWLOGHYLD ´HVWHIRORVLWúLvQDOWHFRQWH[WHRGHILQL LH
FRPSOH[ ILLQG DFHHD GH ÄPRG GLVWLQFW GH YLD GHILQLW FD XQ VHW GH
PRGHOH GH FRPSRUWDPHQW FDUH DSDUH FX DFHHDúL FRQVWDQ vQWUR
SHULRDG GH WLPS´ (OOLRW  'LQ DFHDVW GHILQL LH VH vQ HOHJH F 
ÄVWLOXOGHYLD ´QXvQFHDUF V GHILQHDVF WRWDOLWDWHDFRPSRUWDPHQWHORU
LQGLYLGXOXL H[LVWkQG WUHL DVSHFWH FDUH IDF FD VWLOXO GH YLD V ILH XQ
FRPSRUWDPHQWVSHFLILF
 FRQVWDQ D VDXVWDELOLWDWHDUHODWLY vQWLPS
 V VHVXSXQ XQXLDQXPLWPRGHO
 V DLE H[SUHVLYLWDWH V DLE R DQXPLW VHPQLILFD LH SHQWUX
VLQHúLSHQWUXFHLODO L 

Ä6WLOXO GH YLD V Q WRV´ HVWH DFHO VWLO GH YLD FDUH GHPRQVWUHD] 
vQ VWXGLL HSLGHPLRORJLFH VDX vQ DOWH WLSXUL GH FHUFHWDUH F SUHYLQH
EROLOH úL IDYRUL]HD] VWDUHD GH V Q WDWH /D FHO ODOW SRO VH DIO 
FRQFHSWXO GH ÄFRPSRUWDPHQW GH ULVF´ VDX ÄVWLO GH YLD QRFLY´
 
UHIHULQGXVH OD FRPSRUWDPHQWH YRLWH FDUH FUHVF ULVFXO GH U QLUH VDX
ERDO ,UYLQ 

'HúLVWLOXOGHYLD DXQHLSHUVRDQHHVWHSULYLWFDUH]XOWDWXODOHJHULORU
LQGLYLGXDOHFRQWURODELOHVDGHPRQVWUDWF IDFWRULLVRFLDOLúLGHPHGLX
H[HUFLW RLQIOXHQ VXEVWDQ LDO DVXSUDDFHVWXLD

x9kUVWDFRSLO ULHLúLVDQRJHQH]D

3VLKRLJLHQD FRSLOXOXL vQFHSH FX P VXULOH DSOLFDWH IHPHLL JUDYLGH
3HUVRQDOLWDWHD úL VWDUHD HPR LRQDODIHFWLY PHWDEROLVPXO ULWPXO
VRPQYHJKH VXQW DVSHFWH HVHQ LDOH OHJDWH GH GH]YROWDUHD XOWHULRDU D
YLLWRUXOXLFRSLOSUHFXPúLGHSHULRDGDGHHPEULRJHQH] ÌQDFHVWVHQV
RGHRVHELW YDORDUHSUH]LQW XUP WRDUHOHDVSHFWH
• VWDWXWXOPDULWDODOIHPHLLJUDYLGH
• modul în care aceasta a conceput copilul;
• GRULQ DIHPHLLGHDDYHDVDXQXFRSLL
• V Q WDWHDIL]LF úLSVLKLF DYLLWRDUHLPDPH
• DQWXUDMXOIDPLOLDOVRFLDOúLSURIHVLRQDODOIHPHLL
• PRGXOGHDOLPHQWD LHDOJUDYLGHL
• XWLOL]DUHDGHDOFRROFDIHDWXWXQGURJXULPHGLFDPHQWHHWF
• DIHF LXQL LQWHUFXUHQWH LQIHF LRDVH WR[LFH WUDXPDWLVPH EROL
SVLKLFHHWF FDUHSRWDIHFWDFXUVXOVDUFLQLL
• tratamente urmate de femeie în cursul sarcinii, care pot avea
efecte asupra copilului; înFHUF ULOH QHUHXúLWH GH vQWUHUXSHUH D
FXUVXOXLVDUFLQLL

2 DWHQ LH GHRVHELW WUHEXLH DFRUGDW PRPHQWXOXL QDúWHULL GDW ILLQG
IDSWXO F DFHVWD SRDWH DGXFHDGHVHDFRPSOLFD LLQHSO FXWHDWkWSHQWUX
YLLWRDUHD PDP FkW úL SHQWUX FRSLO În DFHVW VHQV P VXULOH GH
SVLKRLJLHQ FDUHVHLPSXQVXQWXUP WRDUHOH
• SUHJ WLUHDSVLKRORJLF DIHPHLLvQYHGHUHDQDúWHULL
• SUHJ WLUHDIHPHLLSHQWUXDSULPLVWDWXWXOGHYLLWRDUHPDP 
• SUHJ WLUHD úL DVLJXUDUHD XQRU FLUFXPVWDQ H SR]LWLYH DOH PR
PHQWXOXLQDúWHULL

 
• vQJULMLULOHHPR LRQDODIHFWLYHVSHFLDOHGLQSHULRDGDGHODFWD LH
• LQVWLWXLUHD XQHL DWPRVIHUH GH FDOP GH HFKLOLEUX IDYRUDELO 
PDPHLúLFRSLOXOXL

0 VXULOHGHVDQRJHQH] FDUHVHLPSXQDILDSOLFDWHFRSLOXOXLGLIHU vQ
raport cu vârsta acestuia. Pentru adecvarea lor sunt stDELOLWHWUHLSHULRDGH
QRXQ VFXWXO DQ FRSLOXOPLF DQL SUHúFRODUXO DQL 

3VLKRORJLD QRXQ VFXWXOXL DQ WUHEXLH V LQ VHDPD GH
XUP WRDUHOHDVSHFWH LS WXOGHODQDúWHUHDOFRSLOXOXLHVWHXQLQGLFLXGH
V Q WDWHGDUWRWRGDW HOH[SULP úLVXIHULQ DSURYRFDW GHLQWUDUHDvQ
MRFDSULPHORUUHIOH[HúLLQVWLQFWHDSDUL LDXQRURELFHLXULFDULFDWXUDOH
UHOHFXPDUILVXJHUHDGHJHWXOXLFDSULFLLOHvQF S kQ ULOHDWDFXULOHGH
PkQLHSOkQVXO&RSLOXOVHGH]YROW vQIXQF LHGHUHOD LLOHGLQWUHS ULQ L
GHUHOD LLOHGLQWUHHOúLS ULQ LLV LGHDWPRVIHUDHPR LRQDO GLQFDV 

3VLKRORJLDFRSLOXOXLPLF DQL DUHvQYHGHUHXUP WRDUHOHDVSHFWH
H[LVWHQ DWXOEXU ULORUGLJHVWLYHDFROLFLORUDDSDUL LHLGLQ LORUMRFXULOH
UHOD LLOHFXFHLODO LFXDGXO LLFXIUD LLFXFRSLLLLPLWD LD

3VLKRORJLD FRSLOXOXL SUHúFRODU DQL WUHEXLH V DLE vQ YHGHUH
XUP WRDUHOHDVSHFWHLQWHJUDUHDDFHVWXLDvQJUXSXOIDPLOLDOUHOD LLOHGLIH
UHQ LDWHFXS ULQ LLUHOD LLOHGLIHUHQ LDWHFXIUD LLUHOD LLOHGLIHUHQ LDWHFX
FHOHODOWHUXGHvQFHSHUHDSULPHORUIRUPHGHHGXFD LHLQVWLWX LRQDOL]DW 

8Q URO LPSRUWDQW vQ LJLHQD PLQWDO D FRSLOXOXL vO DX FkWHYD DVSHFWH
SDUWLFXODUHFXPVXQW
• SVLKRWUDXPDWLVPHOHHPR LRQDODIHFWLYHFDUHQ HOHVDXIUXVWU ULOH
• IRUPDUHDFRPSOH[HORU
• GHIHFWHOH GH HGXFD LH vQ UDSRUW FX GH]YROWDUHD HPR LRQDO úL
IRUPDUHDSHUVRQDOLW LL
• LQIOXHQ D SR]LWLY VDX QHJDWLY D PRGHOHORU DVXSUD FRSLLORU
S ULQ LIUD LPDLPDULEXQLFLDOWHUXGHVDXDOWHSHUVRDQH 
• MRFXULOH
• activitatea în familLH

 
5LVFXOGHvPEROQ YLUHSVLKLF vQWUHúLDQL
Vârsta / stadiul
7LSXOGHWXOEXU ULSVLKLFH
GHGH]YROWDUH
$XWLVPGHSUHVLHWXOEXU ULSROLPRUIH
 RUDO 
GHVRPQ
1HJDWLYLVPFRQVWLSD LHFRúPDUXUL
 DQDO 
WLPLGLWDWH
)RELLFRúPDUXULGLIHULWHWXOEXU UL
 RHGLSLDQJHQLWDO 
GHYRUELUHHQXUH]LVHQFRSUH]LV
'LILFXOW LúFRODUHREVHVLLVLPSWRPH
 GHODWHQ 
GHFRQYHUVLXQHWLFXUL
7XOEXU ULGHLGHQWLWDWHDQRUH[LHPLQWDO 
 PDWXUL]DUHVH[XDO 
VFKL]RIUHQLHFRPSRUWDPHQWGHOLFWXDO

x$GROHVFHQ DúLVWLOXOGHYLD 

3HQWUX D GHILQL DGROHVFHQ D DQXPLWH FULWHULL VXQW UHOHYDQWH H[HPSOX
FDUDFWHULVWLFL VH[XDOH VHFXQGDUH DELOLW L FRJQLWLYH FULWHULL VRFLDOH
YkUVW 3RWULYLW OXL $GDPV úL FRODE – DGROHVFHQ D DFRSHU 
SHULRDGDDQLI FkQGXVHGLVWLQF LHvQWUH
– SHULRDGDDGROHVFHQ HLWLPSXULL DQL 
– DGROHVFHQ DPHGLH DQL 
– DGROHVFHQ DWkU]LH DQL 
1XH[LVW XQFRQVHQVJHQHUDOFXSULYLUHODGHILQL LDDGROHVFHQ HL206
GHILQHúWH DGROHVFHQ D FD SHULRDGD GLQWUH úL DQL ÌQ DFHDVW 
SHULRDG VXQW FRQWXUDWH VWLOXULOH GH YLD SULQ LQWHUDF LXQHD IDFWRULORU
FXOWXUDOLVRFLDOLSVLKRORJLFLIL]LRORJLFLúLELRORJLFL

ÌQ WLPSXO DGROHVFHQ HL DSDU QXPHURDVH FRPSRUWDPHQWH QRFLYH
PRUELJHQH] 'DF vQFRSLO Uie copiii sunt în mod normal activi fizic
úL QX IRORVHVF GHFkW UDUHRUL WXWXQ DOFRRO VDX GURJXUL OD VIkUúLWXO
DGROHVFHQ HL VH vQUHJLVWUHD] XQ SURFHQW VHPQLILFDWLY GH DGROHVFHQ L
FDUHVXQWVHGHQWDULIRORVHVFVXEVWDQ HDGLFWLYH2PDUHSDUWHGLQWUHHL
VXQWDFWLYLVH[XDOGDUQXIRORVHVFPLMORDFHGHSURWHF LHVXSXQkQGXVH
ULVFXOXL VDUFLQLORU QHGRULWH EROLORU WUDQVPLVH VH[XDO SULQWUH FDUH úL
+,9 – 6,'$ 'DWHOH 206 DUDW F SURFHQWXO IXP WRULORU úL DO FHORU
FDUH FRQVXP DOFRRO FUHúWH VHPQLILFDWLY vQ DGROHVFHQ ÌQ DFHODúL
 
WLPSvQDFHDVW SHULRDG GHYLD FUHúWHQXP UXOFRPSRUWDPHQWHORUGH
ULVF DGROHVFHQ LL UHQXQ kQG V SRDUWH FDVF GH SURWHF LH FHQWXU GH
VLJXUDQ FRQVXPkQG DOFRRO OD YRODQ QHUHVSHFWkQG OLPLWD GH YLWH] 
I FkQGXúLWDWXDMHVDXSLHUFLQJI U UHVSHFWDUHDXQRUP VXULPLQLPHGH
LJLHQ HWF (IHFWHOH DFHVWRU FRPSRUWDPHQWH QRFLYH VXQW GH VFXUW úL
OXQJ GXUDW 6H GHVSULQGH GH DLFL LPSRUWDQ D SURPRY ULL FRP
SRUWDPHQWHORU VDQRJHQHWLFH vQ SHULRDGD DGROHVFHQ HL OXFUX FDUH VH
SRDWH UHDOL]D SULQ PDVVPHGLD úL SURJUDPH HGXFD LRQDOH vQ úFRDO úL
FRPXQLWDWH(ILFLHQ DDFHVWRUSURJUDPHGHúLPRGHVW MXVWLILF LQFOX
GHUHD ORU vQ SODQXULOH GH V Q WDWH SXEOLF úL PLQWDO D ILHF UHL UL
PRGXOXOSUHYHQ LH 

x9kUVWDDGXOW úLDGDSWDUHDVRFLDO 

6H FRQVLGHU F YkUVWD DGXOW HVWH FHD D GHSOLQHL DUPRQLL SVLKLFH
ELRORJLFH úL VRFLDOH D LQGLYLGXOXL ÌQ DFHDVW SHULRDG LQGLYLGXO ELQH
DGDSWDWVHUHDOL]HD] ODPD[LPXPWHQGLQ HOHVDOHúLDXJ VLWF LOHGH
PDQLIHVWDUH LDU UH]XOWDWHOH VXQW VWDELOH VLJXUH FRQVWDQWH úL FRQWLQXH
'LVSDUDUGRDUHDQHOLQLúWHDHQWX]LDVPXOPRGXOH[FHVLYúLH[DOWDWFDUH
IDF FD UHDOLWDWHD V ILH SHUFHSXW GHIRUPDW vQ WLPSXO DGROHVFHQ HL vQ
ORFXOORUDSDUVLQFHULWDWHDVHULR]LWDWHDUD LXQHD
9LD DSURIHVLRQDO DEVRDUEHvQWUHDJDDFWLYLWDWHDDGXO LORU&DULHUDVD
GHVHQDWúLvúLXUPHD] FXUVXO(DvLRIHU LQGLYLGXOXLHFKLOLEUXVHQLQ 
WDWHPRUDO úLV Q WDWHSVLKLF &RQVWDQ DHVWHSULQFLSLXOSVLKRLJLHQHL
/DDFHDVW YkUVW H[SHULHQ DSURSULHHVWHXWLOL]DW úLVHDSURIXQGHD] 
$SDU VLP XO GDWRULHL úL GRULQ D GH D RE LQH UH]XOWDWH GLQ FH vQ FH PDL
EXQH/DDGXOWVHFRQVWDW GRULQ DGHDVHUHPDUFDGHDRE LQHFRP
SHQVD LLGDUúLXQVWDWXWGHGLVWLQF LHSURIHVLRQDO 
8Q DOW DVSHFW OHJDW GH DFHDVW YkUVW vO FRQVWLWXLH QLYHOXO HFRQRPLF
'RULQ DGHDIDFHDYHUHHVWHXQXOGLQWUHPRELOXULOHFHOHPDLSXWHUQLFH
DOH DFWLYLW LL XPDQH HD DYkQG VHPQLILFD LH DWkW SHQWUX VLQH FkW úL
SHQWUX FHL GLQ MXU 3UREOHPD QLYHOXOXL HFRQRPLF HVWH OHJDW GH FHD D
instinctului de proprietate. Uneori îns FkQG GRULQ D GH ÄD DYHD´ VH
FRPELQ FX HJRLVPXO FX ÄD DFDSDUD´ HD VH FHQWUHD] H[FOXVLY SH
SURSULD SHUVRDQ GHYHQLQG DYDUL LH 7HDPD GH YLLWRU úL QHVLJXUDQ D
REOLJ LQGLYLGXOODDFXPXO ULGHUHVXUVHPDWHULDOHúLILQDQFLDUHDGHVHD
 
nejustificate. În acHDVW SULYLQ XQ DVSHFW FX YDORDUH vQ SVLKRLJLHQ 
HVWHGDWGHÄDVLJXU ULOHREOLJDWRULL´FDVXSRUWDOVW ULLGHvQFUHGHUHúL
LPSOLFLWDOXQXLHFKLOLEUXVHFXUL]DQWSHQWUXVWDUHDGHV Q WDWHPLQWDO 
7RW OD YkUVWD DGXOW VWUXFWXUD PRUDO D LQGLYLGXOXL VH DIO vQ UDSRUW
GLUHFWFXVWDUHDGHV Q WDWHPLQWDO DYkQGvQYHGHUHXUP WRDUHOH
• &RQVHUYDUHDWHQGLQ HLGHDFkúWLJD
• 1HFHVLWDWHDGHDOLPLWDUHDOLVWGRULQ HOHSURSULL
• 1HFHVLWDWHD GH D VH DVLJXUD SH VLQH úL SH DL V L ID GH
HYHQWXDOHOHVLWXD LLFULWLFHHWF
• 1HFHVLWDWHD GH D HYLWD ULVFXULOH YLH L VDX GH D J VL VROX LL GH
UH]HUY 

ÌQ FHHD FH SULYHúWH HYROX LD SHUVRQDOLW LL VH FRQVLGHU F OD DGXOW
SHUVRQDOLWDWHDHVWHFRPSOHWIRUPDW LDUHYROX LDDFHVWHLDvQFKHLDW &X
WRDWH DFHVWHD DSDU úL HOHPHQWH QRL DPEL LD GH D PHQ LQH XQ HFKLOLEUX
vQWUH YLD D SVLKLF úL UH]XOWDWHOH DFWLYLW LL YDQLWDWHD SRVWXULOH DYDQWD
MRDVH SUHPLLOH GLVWLQF LLOH IDYRUXULOH VWLPD UHFXQRDúWHUHD PHULWHORU
VXSHULRULWDWHD UHSXWD LD (VWH SHULRDGD vQ FDUH SHUVRDQD HVWH IRDUWH
YXOQHUDELO ODMLJQLULHúHFGHYDORUL]DUH$úDGDUYLD DDGXOWXOXLHVWHR
FRPSHWL LH FDUH VH GHVI úRDU SHUPDQHQW VXE VHPQXO LPSHUDWLYXOXL
OXSWHL úL DO UHVSRQVDELOLW LL ÌQ DFHDVW GLQDPLF YLD D RVFLOHD] vQWUH
VXFFHVH úL HúHFXUL DPEHOH PDUFkQG SURIXQG YLD D úL DFWLYLWDWHD FRP
SRUWDPHQWXO úL PHQWDOLWDWHD H[LVWHQ D HPR LRQDODIHFWLY DOH DGXOWXOXL
$FHVWH DVSHFWH VXQW GLUHFW LPSOLFDWH vQ VWDUHD GH V Q WDWH PLQWDO LDU
FXQRDúWHUHD ORU HVWH HVHQ LDO vQ FHHD FH SULYHúWH REOLJDWLYLWDWHD LQVWL
WXLULL P VXULORU GH LJLHQ PLQWDO FX YDORDUH SVLKRSURILODFWLF 3ULQ
XUPDUHWUHEXLHV VHDLE vQYHGHUHVWDELOLUHDXQHLEDODQ HvQWUH
326,%,/,7 ,–1,9(/8/,17(/(&78$/–&203(7(1 $
352)(6,21$/ úL6$5&,1,–6,78$ ,,–5(=8/7$7(

Un rol major în acest proces UHYLQH(XOXLLQGLYLGXDOIRU HLDFHVWXLDúL
FDSDFLW LLGHDGDSWDUHSODVWLF ODVDUFLQLúLODVLWXD LL
(úHFXOúLVXFFHVXOUHSUH]LQW QXQXPDLGRX VLWXD LLFLúLGRX GLUHF LL
GH YLD GRX DWLWXGLQL DOH LQGLYLGXOXL 3ULPD LPSOLF DQJRDV 
QHKRW UkUHXQ(XVODEFHDGHDGRXD–FXUDMKRW UkUHIHUPLWDWHXQ
(XSXWHUQLF$FHVWHDVSHFWHVHSRWREVHUYDvQVFKHPDGHPDLMRVDúD
FXPDUDW &(Q FKHVFX
 
&85$- $1*2$6 

,PSXOVFUHDWRU ,QKLEL LH

5HDOL] UL (URUL

68&&(6 (ù(&

UHFRPSHQV SHGHDSV 

VDWLVIDF LH FXOSDELOLWDWH


+LSHUWURILD(XOXL $XWRQHJDUHD(XOXL
5HDOL]DUHGHVLQHGHPQLWDWH 6HQWLPHQWXOQHUHDOL] ULLGHVLQH
DXWRULWDWH FRPSOH[HGHLQIHULRULWDWH
6 1 7$7(0,17$/ %2/,36,+,&($/&22/,60
237,0 68,&,'HWF


$PEHOHVLWXD LL GHHúHFVDXVXFFHV DILUP DXWRUXOVXQWGLUHFWOHJDWH
GH (XO ,1',9,'8$/ LDU DFHVWD OD UkQGXO V X LQIOXHQ HD] SUR
GXFHUHD DFHVWRU VLWXD LL $WkW HúHFXO FkW úL VXFFHVXO FRQWULEXLH OD
SHUIHF LRQDUHD (XOXL SUHFXP úL D 6XSUD(XOXL PRUDO úL VRFLDO DOH
LQGLYLGXOXL'LVWLQJHPGRX GLUHF LLFDUHFRUHVSXQGDWkWQDWXULL(XOXL
FkWúLVHQVXOXLGHHYROX LHDVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO DSHUVRDQHL
 XQ WLS GH (X SR]LWLY VROLG HFKLOLEUDW DGDSWDWLY VLWXD LLORU
YLH LLFDUH]XOWDWDOHGXFD LHLFXOWXULLLQWHOHFWXDOHúLPRUDOH
DOHGXFD LHLúFRODUHVRFLDOHúLUHOLJLRDVHDFHDVWDHVWHFRQGL LD
VXFFHVXOXL
 XQWLSGH(XQHJDWLYVODELQVWDELOQHHFKLOLEUDWLQFDSDELOGH
D VH DGDSWD OD VLWXD LLOH YLH LL WU LWH GDWRUDW ILH XQRU DPEL LL
SHUVRQDOH QHFRQIRUPH FX SRVLELOLW LOH LQGLYLGXDOH ILH XQXL
PRGHO HGXFD LRQDO PRUDO QHJDWLY ILH XQXL PRGHO DUWLILFLDO
LUHDO vQ FDUH DX YDORDUH H[SHULHQ HOH GLQ FXUVXO FRSLO ULHL
FDUHQ HOH HGXFDWLYH VDX DIHFWLYH LPLWD LD H[HPSOHORU UHOH
VLWXD LL FRQIOLFWXDOH VDX UHIXO ULOH DQWHULRDUH WRDWH DFHVWHD
FRQILJXUHD] SRVLELOLW LOH HúHFXULORU úL R VWDUH GH V Q WDWH
PLQWDO SUHFDU VDXFKLDUDOWHUDW 

 
x3HULRDGDGHVHQHFWXWH

&D XOWLP HWDS D FLFOXOXL H[LVWHQ HL XPDQH GHWHVWDW GH PXO L FRQ
VLGHUDW GH DO LL FD YkUVW D vQ HOHSFLXQLL D vQ HOHJHULL úL DFFHSW ULL
VHQVXOXL YLH LL E WUkQH HD HVWH PDL vQWkL GH WRDWH R YkUVW OD FDUH VH
SHWUHF R VHULH GH PRGLILF UL SURIXQGH vQ YLD D RPXOXL OD FDUH DFHVWD
HVWH QHYRLW V VH DGDSWH]H (VWH ELQH FXQRVFXW IDSWXO F vQ XOWLPXO
WLPS QH FRQIUXQW P FX XQ IHQRPHQ GH vPE WUkQLUH GHPRJUDILF 
FUHúWHUHDUHODWLY úLDEVROXW DSURSRU LHLQXP UXOXLE WUkQLORU 2GDW 
FXFUHúWHUHDGXUDWHLPHGLHLGHYLD RGDW FXFUHúWHUHDQXP UXOXLGH
persoane vârstnice sD ULGLFDW úL SURFHQWXO GH vPEROQ YLUL SVLKLFH OD
DFHVW JUXS SRSXOD LRQDO vQ FRPSDUD LH FX YkUVWHOH PDL WLQHUH 3ULQWUH
FHOHPDLIUHFYHQWHWXOEXU ULSVLKLFHH[LVWHQWHvQUkQGXOSHUVRDQHORUGH
YkUVWDDWUHLDVHQXP U GHSUHVLDúLDQ[LHWDWHD

([LVW PXOWLSOH VWHUHRWLSXUL JHQHUDWRDUH GH DWLWXGLQL QHJDWLYH ID GH
E WUkQL úL E WUkQH H FUHkQGXVH LPDJLQHD E WUkQH LL FD ILLQG SOLQ GH
QHQRURFúLQHIHULFLUH(VWHDGHY UDWF E WUkQLLDXGHDIDFHFXPXOWH
SUREOHPH–ERDO V U FLHGHSUHVLHVHQWLPHQWHGHLQXWLOLWDWH–RULFXP
vQV úL VRFLHWDWHD FDX]HD] VDX H[DFHUEHD] DFHVWH SUREOHPH $FHVWH
SUREOHPH WUHEXLH UHFXQRVFXWH úL DFFHSWDWH GDU WUHEXLH PHQ LRQDW F 
WHDPDQRDVWU LUD LRQDO GHE WUkQH HúLVWHUHRWLSXULOHQHJDWLYHQXVXQW
ED]DWHSHRLPDJLQHUHDO DE WUkQXOXLÄWLSLF´ GDF DFHVWDH[LVW &HL
PDLPXO LE WUkQLQXVXQWL]ROD LGHIDPLOLLOHORUQXVXQWEROQDYLVDX
VHQLOL QX DX VHQWLPHQWH GH LQXWLOLWDWH 7UHEXLH V IDFHP V GLVSDU 
VWHUHRWLSXULOH GHVSUH E WUkQH H FD ILLQG R YkUVW GH QHIHULFLUL VDX R
VHQLQ ÄYkUVW GHDXU´

&XPGHWHUPLQ PGDF FLQHYDHVWHWkQ UGHYkUVW PLMORFLHVDXE WUkQ"
9kUVWDFURQRORJLF HVWHGHVLJXURED] SHQWUXDIDFHDSUHFLHULDVXSUD
HWDSHLGHYkUVW DXQXLLQGLYLGÌQXQHOHVLWXD LLVRFLHWDWHDSRDWHGHILQL
YkUVWD vQ WHUPHQL FURQRORJLFL IRUPDOL 9kUVWD FURQRORJLF HVWH XQ
LQGLFDWRUGXUSHQWUXIHOXOvQFDUHXQLQGLYLGHVWHDYkQGvQYHGHUHF HD
QXUHIOHFW GHFkWSDU LDOSURFHVHOHELRORJLFHSVLKRORJLFHúLVRFLRORJLFH
FDUH GHILQHVF FX DGHY UDW HWDSHOH YLH LL ÌQWUDGHY U HVWH S FDW F 
VWHUHRWLSL] P VDXHWLFKHW P DWkWGHPXOWRDPHQLLvQIXQF LHGHYkUVW 
$VWIHO GH FDWHJRULL SUHFXP ÄYkUVWD GH PLMORF´ VDX ÄE WUkQH HD´ VXQW
 
FRQVWUXFWH VRFLDOH ED]DWH SH R PDUH YDULHWDWH GH VWDQGDUGH GHILQLWH
VRFLDO)XQF LRQDOE WUkQH HDSRDWHILGHILQLW FDRVFKLPEDUHVXEVWDQ LDO 
DFDSDFLW LLLQGLYLGXOXLGHDFRQWULEXLODPXQF úLODSURWHF LDJUXSXOXL
$FHDVW FDSDFLWDWHIXQF LRQDO HVWHGHWHUPLQDW GHSHUFHS LDVRFLDO D
ÄXWLOLW LL´FDOLW LORUúLDELOLW LORUE WUkQLORUúLDLFLGLIHUHQ HOHFXOWX
UDOHDXRPDUHLPSRUWDQ vQGHILQLUHDE WUkQH LL6HSDUHF H[LVW XQ
DFRUGODQLYHOXORSLQLHLSXEOLFHFXSULYLUHODGHILQLUHDFDWHJRULLORUGH
YkUVW 1HXJDUWHQ úL DVRFLD LL V L  DX DU WDW F FHL PDL PXO L
DGXO L GHYkUVW PHGLH GHILQHVFWLQHUH HDvQWUHúLGHDQLYkUVWD
PLMORFLHvQWUHúLGHDQLúLE WUkQH HDvQWUHúLGHDQL9kUVWD
FURQRORJLF QHVSXQHvQV SX LQGHVSUHLQGLYLGLDUYkUVWDvQV úLHVWH
XQ FRQVWUXFW VRFLDO 0XOWH DVSHFWH SRW IL LPSOLFDWH vQ ÄD VH VLP L
E WUkQ´GHODS UXODOEúLULGXULSkQ ODSHQVLRQDUHúLY GXYLH$VSXQH
F ÄHúWL DWkW GH E WUkQ SH FkW WH VLP L´ vQVHDPQ V UHFXQRDúWHP F 
YkUVWDHVWHPDLPXOWGHFkWRFKHVWLXQHFDUH LQHGHDQL

7XOEXU ULOHSVLKRORJLFHGLQSHULRDGDE WUkQH LL
&D úL DOWH JUXSH GH YkUVW E WUkQLL SRW úL HL V VXIHUH GH WXOEXU UL
SVLKLFH 8QHOH WLSXUL GH SUREOHPH SVLKLFH SDU V FUHDVF vQ LQFLGHQ 
RGDW FXYkUVWD5DWDVSLWDOL] ULORUSHQWUXSUREOHPHSVLKRORJLFHFUHúWH
FX YkUVWD 3UREOHPHOH SVLKRORJLFH SUHYDOHD] SULQWUH FHL FX YkUVWH
vQDLQWDWH SHVWH  úL FHL FX SUREOHPH IL]LFH 5DWHOH VXQW PDL PDUL
SHQWUX Y GXYL GHFkW SHQWUX FHL F V WRUL L úL FHOH PDL PDUL SHQWUX FHL
VHSDUD L VDX GLYRU D L &HD PDL FRPXQ SUREOHP SULQWUH E WUkQL HVWH
GHSUHVLD 6LPSWRPHOH WLSLFH VXQW GHRSRWULY SVLKRORJLFH – WULVWH H
GH]LQWHUHV SHVLPLVP GLILcultate în luarea deciziilor – GDU úL IL]LFH –
RERVHDO SLHUGHUHD DSHWLWXOXL LQVRPQLL 'HSUHVLD DUH XQ FDUDFWHU
HSLVRGLF úL SRDWH YDULD FRQVLGHUDELO vQ FHHD FH SULYHúWH VHYHULWDWHD úL
GXUDWD $GDSWDUHD OD SLHUGHULOH SULQ FDUH SRW WUHFH – Y GXYLH SHQ
VLRQDUHGLILFXOW LVH[XDOHEROLIL]LFH–VROLFLW RHQRUP FKHOWXLUHD
HQHUJLHLIL]LFHúLHPR LRQDOH$FHVWHSUREOHPHPHQWDOHSRWFRQGXFHOD
FUHúWHUHD L]RO ULL VRFLDOH /RYHQWKDO  $FHVWH PXOWLSOH SLHUGHUL
se pot concretiza întrR VHULH GH UHDF LL HPR LRQDOH FRPXQH SUHFXP
YLQRY LHVLQJXU WDWHGHSUHVLHDQ[LHWDWHQHDMXWRUDUHIXULHúLV FRQ
GXF HYHQWXDOODSUREOHPHPHQWDOHIXQF LRQDOH5HDF LLOHSDUDQRLGH
VXQWFHDGHDWUHLDSUREOHP IXQF LRQDO SHQWUXE WUkQL$FHVWHDVXQW
 
vQJHQHUHPDLSX LQJUDYHGHFkWODWLQHULúLSRWUHSUH]HQWDvQFHUF ULÄGH
DGDVHQV´GHILFLHQ HORUVHQ]RULDOH5HDF LLOHSDUDQRLGHU VSXQGODWUD
WDPHQW$WUHLDSUREOHP HVWHLSRKRQGULDFDUHSUHVXSXQHRSUHRFXSDUH
LQWHQVLY SHQWUXIXQF LRQDUHDFRUSXOXL$FHDVWDFUHúWHFXînaintarea în
YkUVW úLHVWHPDLFRPXQ SHQWUXIHPHLGHFkWSHQWUXE UED L
7XOEXU ULOHSVLKLFHRUJDQLFHUHSUH]LQW DSURDSHMXP WDWHGLQWUHWXOEX
U ULOHPHQWDOHDOHE WUkQLORUGDUSURSRU LDFUHúWHFXYkUVWD6LQGURDPHOH
SVLKRRUJDQLFH SRW LPSOLFD WXOEXUDUHD IXQF LLORU FRJQLWLYH LQFOX]kQG
PHPRULDvQY DUHDYRUELUHDúLRULHQWDUHDvQPHGLXúLSRDWHILDVRFLDW 
FX DQ[LHWDWHD GHSUHVLD HXIRULD LGHLOH GHOLUDQWH úL DOWH VLPSWRPH
$SUR[LPDWLY GLQWUH WXOEXU ULOH ÄRUJDQLFH´ VXQW UHYHUVLELOH
implicând deUHJO UL WHPSRUDUH FDX]DQWH GLDEHWXO GHILFLHQ H GH YLWD
PLQHDOFRROLVP)XQF LRQDUHDFRPSOHW SRDWHILUHVWDELOLW vQDVWIHOGH
FD]XULGDUFHOPDLDGHVHDH[LVW ROLSV GHDWHQ LHvQGLDJQRVWLFDUHDúL
WUDWDPHQWXODFHVWRUSUREOHPHUHYHUVLELOHúLRWHQGLQ GHDLFRQVLGHUD
SHDFHúWLSDFLHQ LPDLvQYkUVW ÄGRDUVHQLOL´ %XWOHU 

&HLPDLLPSRUWDQ LIDFWRULFDUHDIHFWHD] VWDUHDGHV Q WDWHvQJHQHUDO
úL FHD D V Q W LL PLQWDOH vQ SDUWLFXODU VXQW SHQVLRQDUHD Y GXYLD
L]RODUHDVLQJXU WDWHD FRPRUELGLW LOH VRPDWLFH GHILFLWHOH VHQ]RULDOH
DX]XOúLY ]XOVODE WXOEXU ULOHGHPLúFDUHSULQEROLPXVFXORVFKHOHWDOH
úLDUWLFXODUH 

67,*0$7,=$5(
ù,6 1 7$7($0,17$/ 
Termenul „VWLJPD´GHULY GLQOLPEDJUHDF úLVHUHIHU ODVHPQH
FRUSRUDOH GHVHPQDWH V H[SULPH FHYD QHRELúQXLW úL QHIDYRUDELO GHVSUH
VWDWXWXO PRUDO DO VHPQLILFDWXOXL DVHPHQHD VHPQH HUDX FLFDWULFL FRU
SRUDOH FDUH VHPQLILFDX IDSWXO F DFHOD FDUH OH DYHD HUD XQ VFODY XQ
FULPLQDOVDXXQWU G WRUFLQHYDFDUHWUHEXLDHYLWDW în special în public.
)RORVLUHDFRQYHQ LRQDO FRQWHPSRUDQ DFRQFHSWXOXLGHVWLJPDLPSOLF 
QR LXQHDXQHLFDUDFWHULVWLFLFDUHGLVFUHGLWHD] SHUVRDQDUHVSHFWLY 

&HLPDLPXO LGLQWUHQRLFDS W SUHMXGHF LSULYLQGERDODSVLKLF 
GLQWLPSXOPLFLLFRSLO ULLúLGREkQGHVFDQXPLWHH[SHFWD LLvQWLPSFH
LPDJLQD LD ERJDW D DFHVWHL YkUVWH GH]YROW SH ED]D XQRU LQIRUPD LL
QHFODUH FX XQ FRQ LQXW DPHQLQ WRU FRQGXFkQG OD DQXPLWH WLSXUL GH
H[SHFWD LL SULYLQG ERDOD SVLKLF $VHPHQHD H[SHFWD LL úL FRQYLQJHUL
VXQW GH RELFHL UHDILUPDWH úL FRQVROLGDWH SULQ LQWHUDF LXQLOH VRFLDOH
XOWHULRDUH 'H DOWIHO OLPEDMXO SULYLWRU OD V Q WDWHD PLQWDO D IRVW
integrat în discursul public întrR PDQLHU FDUH VWLJPDWL]HD] H[SOLFLW
– folosirea unor cuvinte ca „dement”, „maniac”, „diliu”, „sisi”,
„sonat” – prin acestea denigrânduLSHFHLEROQDYLúLvQWUHJXOGRPHQLX
DOV Q W LLPLQWDOH
 

1XFOHXO VWLJPDWL] ULL EROQDYLORU SVLKLFL úL DO DFHORU FDUH vL vQJULMHVF
cuprinde câteva convingeri.

&219,1*(5( 0 685,1(&(6$5(
%RDODSVLKLF –ERDO IDOV %ROQDYLLWUHEXLHI FX LUHVSRQVDELOLGH
%RDO VLPXODW DF LXQLOH ORU úL WUHEXLH V OL VH QHJH
$FX]HH[DJHUDWH LSRVWD]DGHVXIHULQ]L UROXOGHEROQDYL 
(YLWDUHDUHVSRQVDELOLW LORU
%ROQDYXOSVLKLF 
• HVWHSHULFXORV &RQWUROFXVWRGLHGLVFLSOLQ 
• HVWHFRQWDJLRV ,]RODUH
• G GRYDG GHVO ELFLXQH 5HVSLQJHUH–QHFHVLW DXWRFRQWURO
• HVWHYLQRYDW 7UHEXLHI FXWUHVSRQVDELOúLSHGHSVLW
$QWKRQ\&ODUH 


x$WLWXGLQHDID GHSHUVRDQHOHFXSUREOHPHGHV Q WDWHPLQWDO 

/LSVD XQRU PDUNHUL RELHFWLYL SHQWUX ERDOD SVLKLF HVWH XQ IDFWRU FDUH
FRQWULEXLH IRDUWH PXOW OD SHUVLVWHQ D FRQYLQJHULL F ERDOD SVLKLF QX
HVWHRERDO UHDO VSUHGHRVHELUHGHERDODVRPDWLF 'LQWUHGLIHULWHOH
SUHMXGHF LDFHHDF EROQDYXOSVLKLFHVWHYLROHQWDSDUHSUREDELOFDFHD
PDLWHQDFHúLFRQWULEXLHvQSDUWHODYLUXOHQ DúLSHUVLVWHQ DDOWRUDVSHFWH
DOH VWLJPDWL] ULL $FHVW PRG GH D SHUFHSH ERDOD SVLKLF GDWHD] GH
IRDUWHPXOWWLPS2SDUWHLPSRUWDQW DLVWRULHLSVLKLDWULHLHVWHRLVWRULH
D GHWHQ LHL LPDJLQLOH QRDVWUH GHVSUH QHEXQLH – GHULYDWH GLQ LVWRULH –
FRQVROLGHD] LGHHD EROLL SVLKLFH FD VWDUH LQFLSLHQW ODWHQW GH UHDO 
YLROHQ &KLDU FXYkQWXO ÄEDODPXF´ GHQXPLQG SULPHOH LQVWLWX LL SVL
KLDWULFHHVWHGHILQLWFDILLQGÄXQORFGHKDRV LSHWHúLDJLWD LH´0DUHD
GLPHQVLXQH D VSLWDOHORU SVLKLDWULFH H XQ QRX IHQRPHQ VSHFWDFXORV DO
VHFROXOXL DO ;,;OHD GHúL D UHSUH]HQWDW R UHYROX LH vQ SVLKLDWULH SULQ
UHFXQRDúWHUHD VXIHULQ HL SVLKLFH FD ERDO úL FD DWDUH UHFXQRDúWHUHD
QHFHVLW LL WUDWDPHQWXOXL úL vQJULMLULL vQWUR LQVWLWX LH PHGLFDO QX DX
UHXúLWWRWXúLV UHGXF WHDPDúLLJQRUDQ DvQFHHDFHSULYHúWHVXIHULQ D
SVLKLF 

 

ÌQ FLXGD EHQHILFLLORU FOLQLFH úL WHUDSHXWLFH RIHULWH GH DFHVWH D]LOH
SULQFLSDOXO GH]DYDQWDM HUD UHSUH]HQWDW GH GLPHQVLXQH L]RODUH úL
DWPRVIHUDUHFH D]LODU $]LOXOSULYLWFXLQWROHUDQ úLGH]LQWHUHVGHD
OXQJXODQLORUFDRÄODG GHJXQRL´DDMXWDWODPHQ LQHUHDvQFRQúWLLQ D
SXEOLF D QR LXQLORU GH FRQWURO FXVWRGLH FURQLFLWDWH UHSULPDUH úL D
WHPHULORU GH FRQWDPLQDUH úL YLROHQ 0XOWH GLQ DVHPHQHD VSLWDOH DX
GHYHQLW VXSUDDJORPHUDWH FX SHUVRQDO UHGXV úL DX IRVW H[FOXVH GLQ
FDWHJRULD LQVWLWX LLORU PHGLFDOH 2GDW FX GHFOLQXO VSLWDOXOXL GH
SVLKLDWULH úL GH]YROWDUHD VLPXOWDQ GH XQLW L DFXWH GH SVLKLDWULH GLQ
FDGUXOVSLWDOHORUJHQHUDOHFDúLGH]YROWDUHDSVLKLDWULHLFRPXQLWDUHDX
DS UXW VSHUDQ H F VWLJPDWL]DUHD EROLORU SVLKLFH SRDWH IL UHGXV úL
HYHQWXDO HOLPLQDW (VWH FD]XO ULORU GH]YROWDWH vQ FDUH WXOEXU ULOH
SVLKLFHDXGHYHQLWRSDWRORJLHYL]LELO úLvQFDUHVHUYLFLLOHGHDVLVWHQ 
au cunoscut, în ultimii GHDQLRVFKLPEDUHVSHFWDFXORDV &XWRDWH
DFHVWHD vQ PXOWH UL SUHFXP 68$ 0DUHD %ULWDQLH XQGH vQFKLGHUHD
PDULORUVSLWDOHVDI FXWUHODWLYUDSLGúLQXvQWRWGHDXQDDXIRVWVLPXOWDQ
dezvoltate suficiente servicii de îngrijire alternative, sD FRQVWDWDW R
DFFHQWXDUH D WHPHULORU SULYLQG DVRFLHUHD GLQWUH ERDOD SVLKLF úL
YLROHQ úL WHDPD F R PDUH SDUWH GLQ EHQHILFLLOH SULYLQG HGXFD LD
PDUHOXL SXEOLF úL LPSOLFDUHD PDL LQWHQV D PDVVmediei în realizarea
XQHLLPDJLQLSR]LWLYHDEROLLSVLKLFHDUSXWHDILFRPSHQVDWHGHRFHUHUH
SHQWUXXQPDLPDUHFRQWURODOSDFLHQ LORUSVLKLFLvQFRPXQLWDWH

x6WLJPDWL]DUHDúLPDVVPHGLD

$WLWXGLQLOHSRSXOD LHLVXQWvQJHQHUDOLQIOXHQ DWHGHPDVVPHGLDúLVXQW
VXVFHSWLELOH V VH VFKLPEH vQ IXQF LH GH DFHVWHD 0DVVPHGLD
FRQVWLWXLH R FROHF LH GLVSDUDW FDUH LQFOXGH QX QXPDL WHOHYL]LXQHD
úL UDGLRXO FL úL FLQHPDWRJUDILD SXEOLFLWDWHD ]LDUHOH UHYLVWHOH 0DL
PXOWH VWXGLL UHFHQWH VXJHUHD] IDSWXO F DWLWXGLQLOH SRSXOD LHL GHYLQ
IDYRUDELOHvQVHQVXOF PDLPXOWHSHUVRDQHUHFXQRVFIDSWXOF DXXQ
EROQDY SVLKLF vQ IDPLOLH VXQW FRQYLQVH GH LPSRUWDQ D úL XWLOLWDWHD
WUDWDPHQWXOXLúLDFFHSW V DQJDMH]HXQEROQDYSVLKLFVDXV ORFXLDVF 
vQ SUHDMPD OXL $X DS UXW GH DVHPHQHD IRDUWH PXOWH RUJDQL]D LL
QRQJXYHUQDPHQWDOH FDUH OXSW SHQWUX DS UDUHD GUHSWXULORU DFHVWRU
 
SDFLHQ L–DVRFLD LLQD LRQDOHGHV Q WDWHPLQWDO –FDúLRUJDQL]D LLDOH
SDFLHQ LORUVXIHULQGGHRDQXPLW WXOEXUDUHúLDOHIDPLOLLORUDFHVWRUD–
DVRFLD LLOH SDFLHQ LORU VFKL]RIUHQL ELSRODUL HSLOHSWLFL FX GHPHQ 
$O]KHLPHU HWF 5ROXO ORU HVWH DFHOD GH D DWUDJH DWHQ LD DVXSUD
GLILFXOW LORU vQWkPSLQDWH GH SDFLHQ LL SVLKLFL DVXSUD QHYRLL SHQWUX
VHUYLFLL PDL EXQH úL PDL DFFHVLELOH GH D vQFXUDMD PHGLDWL]DUHD
PRGHOHORU HILFLHQWH GH DVLVWHQ SVLKLDWULF ÌQ WLPS FH SURIHVLRQLúWLL
GRPHQLXOXL V Q W LL PLQWDOH HYLW DGHVHD PDVVPHGLD GLQ WHDPD
LQWHUSUHW ULORU HURQDWH úL VLPSOLILF ULORU H[FHVLYH GHPHUVXULOH RUJD
QL]D LLORU DQWHULRU PHQ LRQDWH Vau dovedit a fi încununate de mult
succes în folosirea massPHGLHL SHQWUX D FRPXQLFD LQIRUPD LL GHVSUH
V Q WDWHDPLQWDO 5ROXOPDVVPHGLHLvQOXPHHVWHvQV FRQWURYHUVDW
vQF vQPXOWH ULFXDVLVWHQ SVLKLDWULF GHEXQ FDOLWDWHPDVVPHGLD
FRQWLQXkQG V IXUQL]H]H LQIRUPD LL GHQDWXUDWH vQ VHQVQHJDWLYSULYLQG
FRPSRUWDPHQWXO EROQDvului psihic. În România, massPHGLD G GH
FHOH PDL PXOWH RUL GRYDG GH OLSV GH LQIRUPD LL GH SUHMXGHF L úL
XWLOL]HD] WHUPHQLFXUHIHULUHODVXIHULQ DSVLKLF vQVHQVSHLRUDWLYvQ
VFRSXO DWUDJHULL DWHQ LHL SULQ VHQ]D LRQDO 8Q PLMORF GH LQIRUPDUH vQ
PDV FDUHDPDQLIHVWDWDSURDSHRIDVFLQD LHSHQWUXSVLKLDWULHúLERDOD
SVLKLF HVWH FLQHPDWRJUDILD $GHVHD HD D IRVW DFX]DW GH DFFHQWXDUHD
LPDJLQLL QHJDWLYH DWkW D SDFLHQ LORU SVLKLFL FkW úL D SVLKLDWULORU ÌQ
XOWLPLL GH DQL vQV DX FUHVFXW WHQGLQ HOe de a prezenta cât mai
DXWHQWLF úL PDL FRPSOHW YLD D LQWHULRDU D VXIHULQGXOXL SVLKLF 0XOWH
OXFU ULDXWRELRJUDILFHVFULVHGHFKLDUSHUVRDQHOHFDUHDXWUHFXWSULQWUR
VXIHULQ SVLKLF PHGLFL VFULLWRUL HWF vúL GHVFULX DWkW WU LULOH GLQ
WLPSXOEROLLFkWúLHIHFWHOHWHUDSLLORUFDúLDWLWXGLQHDSURIHVLRQLúWLORUúL
DWPRVIHUDGLQLQVWLWX LLOHSVLKLDWULFH7RDWHDFHVWHDERUG ULGLIHULWHDOH
VXIHULQ HLSVLKLFH FDUHHVWHSULYLW GLQLQWHULRU DXFRQGXVODVFKLPE UL
PDMRUHvQRUJDQL]DUHDVHUYLFLLORUúLvQDWLWXGLQHDID GHSHUVRDQHOHFX
SUREOHPHGHV Q WDWHPLQWDO SHQWUXF GHPXOWHRULDFHVWHVFULHULDX
UHOHYDWIDSWXOF úLSURIHVLRQLúWLLGLQGRPHQLXOV Q W LLPLQWDOHSXWHDX
V VHFRPSRUWHvQWURPDQLHU GLVFULPLQDWRULHúLVWLJPDWL]DQW ID GH
FROHJLLFXXQLVWRULFGHERDO SVLKLF 
 
0LWXULFDUHIDFU X–6 OHFRQIUXQW PFXUHDOLWDWHD
7XOEXU ULOHPLQWDOHVXQWGRDUURGXOLPDJLQD LHLSHUVRDQHLDIHFWDWH"
1X6XQWEROLUHDOHFDUHJHQHUHD] VXIHULQ úLGL]DELOLWDWH
• 'HMD SHQWUX PXOWH WXOEXU UL PLQWDOH DX IRVW GHVFULVH DQRUPDOLW LOH GH
LQIUDVWUXFWXU ELRORJLF $QHJDUHDOLWDWHDEROLORUSVLKLFHHVWHFDúLFXP
DL QHJD H[LVWHQ D FDQFHUXOXL PRWLYkQG F QX SR L YHGHD FHOXOHOH
DQRUPDOHFXRFKLXOOLEHU
• 7XOEXU ULOH PLQWDOH SRW IL GLDJQRVWLFDWH úL WUDWDWH vQDLQWH GH D IL SUHD
târziu.
7XOEXU ULOHPLQWDOHVXQWGHWHUPLQDWHGHVO ELFLXQLGHFDUDFWHU"
1X$FHVWHWXOEXU ULDXFDX]HELRORJLFHSVLKRORJLFHúLVRFLDOH
• 6DGHPRQVWUDWF XQHOHJHQHVXQWLPSOLFDWHvQVFKL]RIUHQLHúLvQERDOD
$O]KHLPHU
• 6HúWLHF GHSUHVLDHVWHDVRFLDW FXPRGLILF ULDOHXQRUVXEVWDQ HFKLPLFH
GLQFUHLHU
• 'HSHQGHQ D GH DOFRRO FDWDORJDW DOW GDW GUHSW XQ YLFLX GHFXUJkQG
GLQWURVO ELFLXQHGHFDUDFWHUHVWHOHJDW DWkWGHJHQHFkWúLGHIDFWRUL
VRFLDOL
• ,QIOXHQ HOHVRFLDOHSRWFRQWULEXLVHPQLILFDWLYODGH]YROWDUHDGLYHUVHORU
WXOEXU UL,QGLYL]LLUHDF LRQHD] GLIHULWODVWUHV3LHUGHUHDXQHLSHUVRDQH
GUDJL SRDWH GHWHUPLQD GHSUHVLH 3LHUGHUHD ORFXOXL GH PXQF HVWH
DVRFLDW FXDEX]XOGHDOFRROVXLFLGGHSUHVLH
• 6 U FLDH[WUHP U ]ERLXOVXQWIDFWRULFDUHLQIOXHQ HD] DSDUL LDGXUDWD
úLVHYHULWDWHDWXOEXU ULORUPLQWDOH
7UHEXLHSXUúLVLPSOXV vQFKLGHPSHUVRDQHOHFDUHDXWXOEXU ULPLQWDOH"
1X3HUVRDQHOHFXWXOEXU ULPLQWDOHSRWIXQF LRQDVRFLDOúLQXWUHEXLHL]RODWH
• $VW ]LHVWHSRVLELOV WUDW PSHUVRDQHOHFXWXOEXU ULPLQWDOHvQGLYHUVH
ORFXUL DFDV vQ FOLQLFL vQ VHF LL SVLKLDWULFH GLQ VSLWDOHOH JHQHUDOH vQ
FHQWUHGH]L
• 5HDELOLWDUHD úL UHLQVHU LD VRFLDO VH SRDWH IDFH SULQ JUXSXUL GH VSULMLQ
VRFLDOORFXULGHPXQF SURWHMDWHORFXLQ HSURWHMDWH
• &D úL EROLOH IL]LFH WXOEXU ULOH PLQWDOH YDULD] FX VHYHULWDWH SXWkQG IL
WUDQ]LWRULL FXP DU IL WXOEXUDUHD DFXW GH VWUHV SHULRGLFH FXP DU IL
WXOEXUDUHDDIHFWLY ELSRODU FDUDFWHUL]DW GHHSLVRDGHGHH[SDQVLYLWDWH
alternând cu episoadH GHSUHVLYH VDX FURQLFH úL SURJUHVLYH FXP DU IL
VFKL]RIUHQLD 
3HUVRDQHOH FX WXOEXU UL PLQWDOH QX VXIHU GRDU GLQ FDX]D EROLL ORU FL úL
GDWRULW VWLJPDWL] ULL VRFLDOH FDUH vPSLHGLF DGHVHD UHLQWHJUDUHD GHSOLQ vQ
VRFLHWDWH

 
x'LUHF LLvQYHGHUHDGHVWLJPDWL] ULLEROQDYXOXLSVLKLF

0DMRULWDWHD SHUVRDQHORU DX vQ GHFXUVXO YLH LL FHO SX LQ R WXOEXUDUH D
HFKLOLEUXOXL SVLKLF úL DX QHYRLH GH WROHUDQ VSULMLQ DWLWXGLQL FRUHFWH
din partea celor din jur. De cele mai multe ori, când aud de persoane
FXWXOEXU ULPLQWDOHUHDF LDFHORUGLQMXUHVWHDFHHDGHUHVSLQJHUHFHHD
FHDFFHQWXHD] VXIHULQ DDFHVWRUDúLvQDFHODúLWLPSSULQWUXQHIHFWWLS
ÄEXPHUDQJ´DUHFRQVHFLQ HQHIDVWHvQSODQVRFLDO$FHDVW DWLWXGLQHDU
WUHEXL V VH VFKLPEH HVHQ LDO LDU DFHDVW VFKLPEDUH SRDWH IL XQ
RELHFWLY HVHQ LDO DO HGXFD LHL SHQWUX V Q WDWH vQ GRPHQLXO V Q W LL
PLQWDOH6HQVLELOL]DUHDSRSXOD LHLFXSULYLUHODDFHVWDVSHFWWUHEXLHV 
vQFHDS FX LQIRUPDUHD FRUHFW SHQWUX F LJQRUDQ D HVWH XQ SULQFLSDO
IDFWRUFHFDX]HD] LQWROHUDQ DID GHDFHVWHSHUVRDQHUHVSLQJHUHDORU
UHIX]XO GH D OH DFFHSWD GH D OH DMXWD V VH LQWHJUH]H VDX UHLQWHJUH]H
VRFLDO,PSOLFDUHDFHORUGLQMXUHVWHFHDPDLEXQ VROX LHvQUH]ROYDUHD
problemelor complexe pe care aceste persoane le au în plan familial
SURIHVLRQDO úL VRFLDO 2DPHQLL U PkQ – în cel mai bun caz –
LQGLIHUHQ LGDF QXFKLDURVWLOLID GHQHFHVLW LOHúLGLILFXOW LOHFHORU
FX SUREOHPH PLQWDOH ,PSUHVLD SH FDUH HL úLR FUHHD] GHVSUH DFHVWH
SHUVRDQHHVWHVXSHUILFLDO úLQHIRQGDW úLDFHDVWDLPSUHVLHvLGHWHUPLQ 
V UHFXUJ OD GLVFULPLQDUH V úL PDQLIHVWH RVWLOLWDWHD VDX FKLDU
GLVSUH XO V L HWLFKHWH]H vQ IHO úL FKLS SH FHL FDUH SUH]LQW WXOEXU UL
PLQWDOH 'LQ FDX]D DFHVWRU DWLWXGLQL VRFLDOH PXOWH SHUVRDQH FX
WXOEXU ULPLQWDOHUHIX] FRQVXOWDUHDXQXLPHGLFGHIULFDGHDQXVHDIOD
GHVSUH VWDUHD ORU GLQ WHDPD GH ÄFH YRU VSXQH FHLODO L´ $VWIHO HL
SUHIHU V VXIHUHGHFkWV DSHOH]HODPHGLFLQHXURORJLODSVLKLDWULLVDX
ODSVLKRORJLGHWHDPDF DUSXWHDILL]ROD LGHIDPLOLHGHSULHWHQLGH
colegi, de societate, în general. Marginalizarea acestor persoane 
– GDWRULW LJQRUDQ HL úL SUHMXGHF LORU – GXFH vQ WLPS OD FUHúWHUHD
QXP UXOXLGHvPEROQ YLULGHDFHVWWLSúLODSUROLIHUDUHDSUREOHPHORUGH
RUGLQ HWLF MXULGLF úL VRFLDO SH FDUH SHUVRDQHOH FX WXOEXU UL PLQWDOH OH
SRWFUHD

6XQW QHFHVDUH SURJUDPH GH HGXFD LH D FRPXQLW LL FDUH V DLE FD
RELHFWLYH
• vQ HOHJHUHDFDX]HORUúLFRQVHFLQ HORUEROLLPLQWDOH

 
• vQ HOHJHUHD IDSWXOXL F VWLJPDWXO DVRFLDW SUREOHPHORU GH
V Q WDWH PLQWDO SURYRDF L]RODUHD úL GLVFULPLQDUHD PXOWRU
SHUVRDQH FDUH VH FRQIUXQW FX DVHPHQHD SUREOHPH GDU vQ
DFHODúLWLPSSURYRDF úLSUREOHPHVRFLDOH
• FRQúWLHQWL]DUHDIDSWXOXLF SUREOHPHOHGDV Q WDWHPLQWDO VXQW
WUDWDELOH

ÌQHVHQ DFHVWHSURJUDPHWUHEXLHV VHQVLELOL]H]HSRSXOD LDFXSULYLUH


OD SUREOHPHOH SHUVRDQHORU FX WXOEXU UL PLQWDOH SOHFkQG GH OD R
LQIRUPDUH FRUHFW GHVSUH DFHVWH WXOEXU UL I U H[DJHU UL GDU úL I U 
PLQLPDOL]DUH

'DF IDFWRULL HVHQ LDOL FDUH FRQWULEXLH OD VWLJPDWL]DUH VXQW LJQRUDQ D
WHDPDúLRVWLOLWDWHDDWXQFLDQWLGRWXULOHVXQWLQIRUPDUHDVHFXUL]DUHDúL
RSXWHUQLF DF LXQHDQWLGLVFULPLQDWRULHGLQSDUWHDOLGHULORUGHRSLQLHD
SROLWLFLHQLORU 6H FRQVLGHU vQ JHQHUDO F SHQWUX RE LQHUHD XQXL
SURJUHV vQ GHVWLJPDWL]DUHD EROLL SVLKLFH úL FUHDUHD XQHL LPDJLQL
SR]LWLYH PDL FRUHFWH D DFHVWHLD SURIHVLRQLúWLL GLQ GRPHQLXO V Q W LL
PLQWDOH vPSUHXQ FX SDFLHQ LL FX IDPLOLLOH úL FX RUJDQL]D LLOH
QRQJXYHUQDPHQWDOH GH SURILO WUHEXLH V OXFUH]H vQ FRODERUDUH VWUkQV 
FX PDVVmedia. În ultimii ani sDX HIHFWXDW QXPHURDVH FDPSDQLL GH
HGXFDUH vQ VFRSXO vPEXQ W LULL SHUFHS LHL RSLQLHL SXEOLFH úL DO
FRPEDWHULLVWLJPDWL] ULLEROLLSVLKLFH'HH[HPSOXvQ&ROHJLXO
5HJDO DO 3VLKLDWULORU úL DO 0HGLFLORU *HQHUDOLúWL D ODQVDW &DPSDQLD
ÌPSRWULYD'HSUHVLHLDOF UHLVFRSHUDFUHúWHUHDFRQúWLHQWL] ULLGHF WUH
SXEOLFúLSURIHVLRQLúWLDGHSUHVLHLúLDWUDWDPHQWXOXLV X/DvQFHSXWXO
FDPSDQLHL FHUFHW ULOH DX DU WDW F SXEOLFXO QX úWLD vQ FH FRQVW 
GHSUHVLD 0XO L FRQVLGHUDX F ERDOD VRPDWLF HUD PXOW PDL XúRU GH
DFFHSWDWúLGHREVHUYDW0DMRULWDWHDSULYHDXFRQVLOLHUHDFDSHFHDPDL
HILFLHQW PRGDOLWDWH GH WUDWDPHQW úL FRQVLGHUDX F HYHQLPHQWHOH
QHSO FXWH GLQ YLD SUHFXP GHFHVXO GLYRU XO VDX úRPDMXO FRQVWLWXLH
SULQFLSDOHOH FDX]H 'HVSUH DQWLGHSUHVLYH QX VH úWLD QLPLF FODU – HUDX
DGHVHDFRQIXQGDWHFXWUDQFKLOL]DQWHOH–úLFRQVLGHUDWHFDXQSHULFROGH
GHSHQGHQ /D ILQDOXO FDPSDQLHL VWXGLXO D DU WDW F  GLQ
SRSXOD LDLQFOXV HUDGHDFRUGFDSHUVRDQHORUFDUHVXIHU GHGHSUHVLH
V OL VH DFRUGH PDL PXOW vQ HOHJHUH úL VLPSDWLH GH F WUH IDPLOLH
SULHWHQL UXGH 'H DVHPHQHD XQ QXP U DVHP Q WRU GH VXELHF L D IRVW
 
GH DFRUG F RULFLQH SRDWH VXIHUL GH R WXOEXUDUH SVLKLF GHD OXQJXO
YLH LLvQWLPSFHSHVWHMXP WDWHDXUHFXQRVFXWF DXRUXG DSURSLDW 
VDXXQSULHWHQFDUHDDYXWGHSUHVLH&HUFHWDUHDDDU WDWGHDVHPHQHD
F SHUFHS LLOHLQWHQVQHJDWLYHGHVSUHSHUVRDQHOHFXEROLSVLKLFHJUDYH
VXQW DVRFLDWH FX FRQWDFWH DQWHULRDUH FX DFHDVW SRSXOD LH úL FX
LQIRUPD LLHPSLULFHLQFOX]kQGFRQYLQJHUHDDVRFLHULLGLQWUHYLROHQ úL
ERDODSVLKLF 
ÌQ $VRFLD LD 0RQGLDO GH 3VLKLDWULH D FRQYRFDW SULPD vQWkOQLUH
GH H[SHU L SURYHQLQG GLQ WRDWH ULOH úL FDUH UHSUH]HQWDX JUXSXUL GH
SDFLHQ LH[SHU LvQV Q WDWHSXEOLF VRFLRORJLDQWURSRORJLúLSVLKLDWUL
FDUH DX HODERUDW XQ SURJUDP LQWHUQD LRQDO GH DPSORDUH DQWLVWLJP 
YL]kQGvQSULQFLSDOVWLJPDDVRFLDW VFKL]RIUHQLHL6FRSXODFHVWXLSUR
JUDPHVWHGHDFUHúWHQLYHOXOGHFRQúWLHQWL]DUHúLQLYHOXOGHFXQRúWLQ H
SULYLQG QDWXUD VFKL]RIUHQLHL úL RS LXQLOH WHUDSHXWLFH vPEXQ W LUHD
DWLWXGLQLLSRSXOD LHLID GHFHLFDUHDXVDXDXDYXWVFKL]RIUHQLHúLID 
GHIDPLOLLOHORUúLGHDJHQHUDDF LXQLSHQWUXHOLPLQDUHDGLVFULPLQ ULLúL
SUHMXGLFLXOXL $X vQFHSXW V VH GHVI úRDUH VWXGLLpilot în Spania,
&DQDGD úL $XVWULD 5RPkQLD ILLQG úL HD LPSOLFDW vQ SURJUDP
SURJUDPXO HVWH FRQFHSXW DVWIHO vQFkW V LPSOLFH DXWRULW LOH ORFDOH úL
QD LRQDOHPDVVPHGLDJUXSXULGHYROXQWDULSURIHVLRQLúWLvQV Q WDWHD
PLQWDO úLvQHGXFD LHúLSDFLHQ LSVLKLFL


x6WUDWHJLLGHFRPEDWHUHDVWLJPDWL] ULL

&HOH WUHL DERUG UL SURSXVH SHQWUX D FRPEDWH VWLJPDWL]DUHD VXQW
SURWHVWXOHGXFD LDúLFRQWDFWXO

3URWHVWXOSRDWHILIRORVLWGHH[HPSOXSHQWUXDGHVFXUDMDPHGLDGHOD
UHSUH]HQW ULOH IDOVH DOH EROLL PLQWDOH úL EROQDYLORU SVLKLFL úL GH OD
SHUSHWXDUHD VWHUHRWLSXULORU QHJDWLYH VDX GH D DFFHQWXD GRDU
FRPSRUWDPHQWHOHGLVFULPLQDWRULL

3URJUDPHOHHGXFD LRQDOHLPSOLF GLVHPLQDUHDGHGDWHúLVLWXD LLUHDOH
úL FRPSOHWH GHVSUH EROLOH SVLKLFH SHQWUX D IDFLOLWD GHFL]LL FRUHFWH
0HVDMHOH úL PHWRGHOH GH HGXFD LH WUHEXLH DGDSWDWe atât diferitelor
GLDJQRVWLFHSVLKLDWULFHFkWúLJUXSXULORU LQW YL]DWH
 
&RQWDFWXO FX SDFLHQ LL SVLKLFL FDUH WU LHVF DXWRQRP UHVSRQVDELO úL
VXQWSURGXFWLYLSRDWHDMXWDODFRPEDWHUHDVWHUHRWLSXULORUúLDWLWXGLQLORU
QHJDWLYH$FHVWOXFUXGHYLQHHILFLHQWcând contactul are loc în mediul
QDWXUDOGHOXFUXúLYLD DOEROQDYXOXLúLQXvQVWUXFWXULVSHFLDOHGHWLS
VSLWDO &DOLWDWHD DFHVWRU FRQWDFWH DUH XQ LPSDFW FRYkUúLWRU GHRDUHFH
FRQWDFWHOH VODEH OLSVLWH GH DXWHQWLFLWDWH VDX QHUHXúLWH SRW FRQGXFH OD
FUHúWHUHDVWLJPDWL] ULL

1RUPDQ6DUWRULXVIRVWXOSUHúHGLQWHDO2UJDQL]D LHL3VLKLDWULFH0RQGLDOH
LDvQFXUDMDWvQUHSHWDWHUkQGXULSHSURIHVLRQLúWLLGLQGRPHQLXOV Q W LL
PLQWDOHV VHLPSOLFHDFWLYvQFRPEDWHUHDVWLJPDWL] ULLúLGLVFULPLQ ULL
8Q GLDJQRVWLF GH ERDO SVLKLF SRDWH IL vQ VLQH GLVFULPLQDWRU úL
VWLJPDWL]DQWGHYHQLQGRHWLFKHW SHULFXORDV DWXQFLFkQGHVWHIRORVLWvQ
PRG LQDGHFYDW VDX DEX]LY (IHFWHOH DGYHUVH DOH PHGLFD LHL SVLKRWURSH
SUHFXPHIHFWHOHH[WUDSLUDPLGDOHLQGXVHGHQHXUROHSWLFHSRWGHYHQLQLúWH
PDUNHULPXOWPDLSXWHUQLFLDLEROLLSVLKLFHGHFkWVLPSWRPHOHLQL LDOHDOH
EROLL ÌPEXQ W LUHD WUDWDPHQWXOXL úL vQJULMLULL EROQDYLORU SVLKLFL VXQW
SXQFWXOGHUHIHULQ vQOXSWDvPSRWULYDVWLJPDWL] ULLúLGLVFULPLQ ULL

În concluzie, stigmatizaUHDHVWHXQSURFHVVRFLDOGHHWLFKHWDUHGLVFUL
PLQDUHúLH[FOXGHUH7HRULLYDULDWHvQFHDUF V H[SOLFHPRWLYHOHVRFLDOH
DOHVWLJPDWL] ULLILHSULQLVWRULFXOHYROX LHLILHSULQLQWHUHVXOFUHVFkQG
SHQWUXJHQHWLF 3URJUDPHOHvPSRWULYDVWLJPDWL] ULLWUHEXLHVWUXFWXUDWH
LQkQGFRQWGHPXOWLSOHOHID HWHDOHVWLJPDWL] ULL

 

675(68/
ù,6 1 7$7($0,17$/ 
6WUHVXOHVWHRSDUWHILUHDVF DYLH LLvQWURGHILQL LHPLQLPDOLVW VWUHVXO
ILLQGPRGDOLWDWHDvQFDUHFRUSXOQRVWUXU VSXQGHVROLFLW ULORUGLQYLD D
QRDVWU &kWHRGDW VHvQWkPSO FDU VSXQVXULOHQRDVWUHV ILHH[DJHUDWH
JHQHUkQG VW UL DQ[LRDVH EROL SVLKRVRPDWLFH GLVFRQIRUW LULWDELOLWDWH
VLQGURP GH EXUQRXW úL DOWH FRPSOLFD LL PLQWDOH úL IL]LFH $FHVW OXFUX
QXWUHEXLHV FRQGXF vQV ODLGHHDF VWUHVXOWUHEXLHHOLPLQDW7UHEXLH
GRDUV vQY PV OJHVWLRQ PHILFLHQW%LRORJXO+DQV6HO\HFHOFDUH
DFRQVDFUDWWHUPHQXOGHVWUHVDILUPDÄ$UILLOX]RULXV QHvQFKLSXLP
F DP SXWHD HYLWD VWUHVXO GHD OXQJXO vQWUHJLL QRDVWUH YLH L WRW FH QH
U PkQH GH I FXW HVWH V FXQRDúWHP IHOXO vQ FDUH SXWHP UHGXFH OD
PLQLPXP HIHFWHOH OXL Y W P WRDUH GHRDUHFH QXPHURDVH EROL VXQW
GDWRUDWHvQPDUHP VXU HURULORUU VSXQVXULORUDGDSWDWLYHODVWUHVPDL
FXUkQGGHFkWPLFURELORUVDXDOWRUDJHQ LH[WHUQL´

([LVW XQQLYHORSWLPGHVWUHV–(8675(68/FDUHFRQGXFHOD
• 8QQLYHOFUHVFXWGHPRWLYD LH
• 6HQWLPHQWXOGHWRQLILHUHúLPRELOL]DUH
• 8QQLYHOULGLFDWGHHQHUJLH
• &XOHJHUHDúLSURFHVDUHDPDLUDSLG DLQIRUPD LLORU
• /XDUHDXQRUGHFL]LLV Q WRDVH
• $F LXQLHILFLHQWHúLFUHúWHUHDSURGXFWLYLW LLSHUVRQDOH
 
 SHUIRUPDQ 
 HXVWUHV FUHúWHUH
 UHVWDXUDUH

675(6

 GHWHULRUDUH
 GLVWUHV
ERDO 
 PRDUWH


x'HILQLUHDFRQFHSWXOXLGHVWUHV

7HUPHQXOGHVWUHV VWUHVV–FXYkQWGHRULJLQHHQJOH] – 1) încordare,
SUHVLXQH DS VDUH SRYDU  ILJ WHQVLXQH FRQVWUkQJHUH VROLFLWDUH
HIRUW ILJDFFHQWXDUHUHOLHIDUHHWF VHUHIHU vQJHQHUDOODVLWXD LDvQ
FDUHVXEDF LXQHDXQXLIDFWRUGHQDWXU GLYHUV IL]LFFKLPLFELRORJLF
SVLKLFHWF HFKLOLEUXORUJDQLVPXOXLHVWHDPHQLQ DWOLPLWHOHUHVXUVHORU
DGDSWDWLYH VXQW GHS úLWH &RQFHSWXO GH VWUHV LQWURGXV GH 6HO\H +
LQGLFDLQL LDORDF LXQHGHVXSUDVROLFLWDUHH[HUFLWDW GLQH[WHULRUDVXSUD
RUJDQLVPXOXL FDUH GHWHUPLQ R UHDF LH GH DGDSWDUH QHVSHFLILF D
RUJDQLVPXOXLID GHDJUHVLXQHDFDUHLDPHQLQ LQWHJULWDWHD
([LVW QXPHURDVH GHILQL LL DOH VWUHVXOXL GLQWUH FDUH OH DPLQWLP SH
XUP WRDUHOH
Stresul apare când se produce un dezechilibru marcat
0&*$57+ vQWUH VROLFLW ULOH PHGLXOXL úL FDSDFLW LOH GH U VSXQV DOH
RUJDQLVPXOXL
6WDUH GH WHQVLXQH DFXW D RUJDQLVPXOXL REOLJDW V úL
-'(/$< PRELOL]H]H FDSDFLW LOH GH DS UDUH SHQWUX D IDFH ID 
XQHLVLWXD LLDPHQLQ WRDUH
6WDUH WUDGXV SULQWUun sindrom specific, corespunzând
5*8,//(0,1 WXWXURU VFKLPE ULORU QHVSHFLILFH LQGXVH DVWIHO vQWUXQ
VLVWHPELRORJLF
7RWDOLWDWHD FRQIOLFWHORU SHUVRQDOH VDX VRFLDOH DOH LQGL
3)5$,66(
YLGXOXLFDUHQXvúLJ VHVFVROX LD
2 VWDUH GH WHQVLXQH vQFRUGDUH úL GLVFRQIRUW FDX]DW GH
DIHFWH QHJDWLYH GH IUXVWUDUH GH UHSULPDUH D XQRU
0*2/8
WUHEXLQ HVDXDVSLUD LLGHLPSRVLELOLWDWHDUH]ROY ULLXQRU
SUREOHPH
 
6WUHVXOSVLKLFHVWHUH]XOWDWXODF LXQLLXQRUIDFWRULVDXFRQGL LLVWUHVDQWH
FDUHDF LRQHD] SUHGRPLQDQWDVXSUDSVLKLFXOXLXPDQvQSULQFLSDOSULQ
VHPQLILFD LDSHFDUHRDXSHQWUXSHUVRDQ 

6H REVHUY FX XúXULQ F DFHVWH GHILQL LL DOH VWUHVXOXL VXQW GRDU FHOH
DOH ',675(68/8,–VWUHVXOQHJDWLY/DDFHVWHGHILQL LLWUHEXLHI FXWH
XUP WRDUHOHSUHFL] UL 0F*DUWK 

 6ROLFLW ULOH SRW SURGXFH VWUHVXO SVLKLF QXPDL GDF LQGLYLGXO
DQWLFLSHD] IDSWXOF QXYDILFDSDELOV OHIDF ID VDXF QX
OHYDSXWHDVDWLVIDFHFHUHULOHI U DSXQHvQSHULFRODOWHVFRSXUL
SHFDUHOHXUP UHúWH
 'H]HFKLOLEUXO vQWUH FHULQ H úL FDSDFLWDWHD GH D OH U VSXQGH
DGHFYDWSURYRDF VWUHVXOSVLKLFQXPDLGDF XUP ULOHHúHFXOXL
SUH]LQW LPSRUWDQ SHQWUX VXELHFW vQ FD]XO vQ FDUH VXELHFWXO
QXúL G VHDPD GH FRQVHFLQ HOH LQDGDSW ULL VDX DFHVWHD QXO
DIHFWHD] HO QX WU LHúWH VHQWLPHQWXO DPHQLQ ULL úL QX HVWH
VWUHVDWSVLKLF
 $QWLFLSkQGFRQVHFLQ HOHLQGLYLGXOvúLSRDWHPRGLILFDVWDUHDGH
VWUHV ILH SULQ HYLWDUHD VROLFLW ULORU ILH SULQ vQGHSOLQLUHD
DFHVWRUDODÄXQSUH WROHUDELO´ILHVFKLPEkQGXúLRSWLFDDVXSUD
VROLFLW ULORU PLQLPDOL]kQGXOH VDX DVXSUD SRVLELOLW LORU
proprii (reevaluânduOH VDXDVXSUDFRQVHFLQ HORU
 1X QXPDL VXSUDVROLFLW ULOH FDQWLWDWLYH VDX FDOLWDWLYH SRW
GHWHUPLQD VWUHV SVLKLF 6H YRUEHúWH úL GHVSUH 675(68/ '(
68%62/,&,7$5(SULQPRQRWRQLHUXWLQ OLSV GHVWLPXODUHúL
LQIRUPD LH FDUH vPSLHGLF LQGLYLGXO V úL PDQLIHVWH WRDWH
SRVLELOLW LOH VDOH V úL PRELOL]H]H úL V úL IRORVHDVF UHVXU
VHOH 5HGXFHUHD VROLFLW ULORU VDX OLPLWDUHD SRVLELOLW LORU GH
H[SUHVLH GHYLQ SHQWUX XQHOH SHUVRDQH OD IHO GH VWUHVDQWH FD
VXSUDvQF UFDUHDFXVDUFLQLSHQWUXDOWHOH
 $OW VLWXD LH FDUH SRDWH GHWHUPLQD VWUHVXO SVLKLF HVWH DPEL
JXLWDWHD VWLPXOLORU GLQ FDX]D OLSVHL GH LQIRUPD LL VDX D XQRU
LQIRUPD LL QHFODUH VDX FRQWUDGLFWRULL ÌQ DFHVWH VLWXD LL LQGL
YLGXOGHúLHVWHFDSDELOV U VSXQG QXúLG VHDPDFHDQXPH
LVHFHUH

 
 $OWHRULFRQIOLFWXOUH]XOW GLQREOLJDWLYLWDWHDSHUVRDQHLGHDGD
vQDFHODúLWLPSGRX U VSXQVXULLQFRPSDWLELOHVDXGHDSURFHGD
întUXQPRGFDUHYLQHvQRSR]L LHFXSURSULDFRQYLQJHUH
 $OWH VXUVH GH VWUHV VXQW LPSRVLELOLWDWHD GH DPkQD U VSXQVXO OD
VROLFLW ULVDXUHVWUkQJHUHDSRVLELOLW LORUGHDU VSXQGHODDFHVWHD

x&ODVLILFDUHDVWUHVXOXL

În încercarea de a clasifica sursele de stUHV WLSXULOH GH VROLFLW UL
VWUHVRJHQH/XFLDQ$OH[DQGUHVFX VWDELOHúWHRFODVLILFDUHDVWUH
VXOXLUHDOL]DW vQIXQF LHGHXUP WRDUHOHFULWHULLPDJQLWXGLQHDDEVROXW 
VDXUHODWLY DVWUHVXOXLUDSRUWXOFXHWDSDGHYLD DVXELHFWXOXLQXDQ HOH
GHH[SHFWDELOLWDWHQHH[SHFWDELOLWDWHúLFRQWURODELOLWDWHQHFRQWURODELOLWDWH
U VSkQGLUHDJHQHUDO DVWUHVRULORUúLHIHFWXOORUDVXSUDRPXOXLÄRELúQXLW´
&ODVLILFDUHD HVWH DSOLFDELO SHQWUX RULFH VWUHVRUL OD RULFH YkUVW úL vQ
FRQMXQF LHFXRULFHVLVWHPGHFODVLILFDUHDOEROLORUSVLKLFH(DFRQ LQH
RSWJUXSHPDULQRWDWH$+
*UXSD $ – 6WUHVXO H[FHS LRQDO VDX FDWDVWURILF – VH UHIHU OD
VWUHVXUL PDVLYH DFXWH GH UHJXO QHDúWHSWDWH HYHQLPHQWH LHúLWH GLQ
FRPXQ GLQ FRWLGLDQ GHORF VDX SX LQ LQIOXHQ DELOH GH F WUH VXELHFW úL
FDUHDIHFWHD] SUDFWLFSHRULFLQHvQWURPDUHP VXU $FHVWWLSGHVWUHV
LQFOXGHGH]DVWUHúLFDODPLW LQDWXUDOHGH]DVWUHúLFDWDVWURIH U ]ERDLH
SROX ULERPEDUGDPHQWH DFFLGHQWHFROHFWLYHVWUHVXOFDWDVWURILFLQGL
YLGXDO YLROHQ D QHVH[XDO VDX VH[XDO WRUWXUD 'LQ SXQFW GH YHGHUH
FOLQLF 3UHGHVFX úL $OH[DQGUHVFX SDWRORJLD RFD]LRQDW GH VWUHVXO
FDWDVWURILFLQFOXGHUHDF LLSVLKRWLFHLPHGLDWH GHúRFúLQHúRF UHDF LL
PDLvQGHS UWDWHGHWLSGHSUHVLYúLvQPRGDSURDSHVSHFLILFVHFKHOHOD
GLVWDQ GHWLSXOWXOEXU ULLGHVWUHVSRVWWUDXPDWLF
*UXSD % – 6WUHVXULOH YLH LL – LQFOXGH VWUHVXUL FRQFRUGDQWH VDX
QHFRQWUDGLFWRULLFXHWDSDHULNVRQLDQ GHYLD FXLQWHQVLWDWHPRGHUDW 
PHGLH VDX PDUH FDUH DIHFWHD] SUDFWLF SH RULFLQH GDU vQWUR P VXU 
YDULDELO ,QFOXGHúDVHVXEJUXSHGH
 VWUHVXULVFXUWH–SLHUGHULUHDOH FXQRúWLQ HUXGH SLHUGHUL
VLPEROLFH
 VWUHVXULOHJDWHGHERDODWUDQ]LWRULH
 VWUHVXULFXSRVWHIHFWHSUHOXQJLWH–SLHUGHULUHDOH SDUWHQHU
PDULWDOFRSLO SLHUGHULPDWHULDOHPDMRUH
 
 VWUHVXUL FX DF LXQH SUHOXQJLW VXSUDVROLFLW ULOXQJLERDOD
FURQLF FRQIOLFWHFURQLFH
 VW ULVWUHVDQWH–VWUHVXOH[LVWHQ HLFDKDQGLFDSVDXFDVHFKHODU
JUDYVWUHVXOH[LVWHQ HLvQFRQGL LLSUHFDUHILQDQFLDUHúLVDX
GHPHGLX
 VWUHVXULOHJDWHGHVFKLPE ULPDMRUHGHVWDWXWPHGLXFRQ
GL LHGHYLD 
6WUHVXULOHvQGHOXQJDWHSRWFRQWULEXLODFRQVWLWXLUHDXQRUGH]YROW UL
SDWRORJLFHDOHSHUVRQDOLW LL
*UXSD&–6WUHVXULFDUHGHFXUJGLQGHVI úXUDUHDQHRELúQXLW D
XQRUDFWHGHYLD RELúQXLWH
*UXSD'–6WUHVXOQHFD]XULORUúLDOVROLFLW ULORUFRWLGLHQH6SH
FLILFHVDXQXJUXSXOXLGHDSDUWHQHQ DFHVWHVWUHVXULLQGXFFHOPXOW
PDQLIHVW ULWUDQ]LWRULLVDXIUDJPHQWDUH$XXQSRVLELOUROSHQWUXGHWHU
PLQDUHDUH]LVWHQ HLVDXOLSVHLGHUH]LVWHQ ODVWUHVRULPDLPDUL$GHVHD
SURGXFRDQXPLW IUXVWUDUH
*UXSD ( – 6WUHVXO HQGHPLF – VWUHVXO JHQHUDO úL LPSHUVRQDO
FRQVWLWXLWGHYHúWLOHSURDVWHDOH]LOHLVDXSHULRDGHLLQIOD LHúRPDM
*UXSD ( – 6WUHVXULOH VSHFLDOH FRQGL LRQDWH GH H[SXQHUL SDUWL
FXODUH,QFOXGHVWUHVXOXQRUSURIHVLLVDXRFXSD LLFXQRVFXWHFDVWUHVDQWH
úLDODOWRUSURIHVLLFHLPSOLF ULVFLQGLYLGXDO
*UXSD(–6WUHVXULOHFRQGL LRQDWHGHYXOQHUDELOLW LLQGLYLGXDOH
SDUWLFXODUH
D VWUHVXO GHWHUPLQDW GH SVLKRSDWRORJLD SUHH[LVWHQW VWUHVXO
GHWHUPLQDWGHDQ[LHWDWHDIRELF VWUHVXOIHQRPHQHORUFRPSXO
VLYHúLFHOFRQVHFXWLYWXOEXU ULLGHFRQWURODOLPSXOVXULORU
VWUHVXOUHVLP LWGHSDFLHQ LLFXVFKL]RIUHQLHFXHSLOHSVLH
E VWUHVXO FRQVHFLQ HORU XQRU DFWH SVLKRWLFH DPLQWLUL FUH
SXVFXODUHFRQIX]LHFRPSRUWDPHQWGHOLUDQWhalucinator în
SVLKR]HPDMRUH 
F VWUHVXO DPLQWLULORU GHWHUPLQDW GH UHWU LUHD VDX HYRFDUHD
XQRUVLWXD LLVWUHVDQWHDQWHULRDUH
G VWUHVXOV UE WRULORUFHHYLGHQ LD] VXELHFWXOXLVLQJXU WDWHD
RULLQDGHFYDUHDYLH LLSHFDUHRGXFH
H VWUHVXO GHWHUPLQDW VDX IDFLOLWDW GH SUH]HQ D XQHL SDWRORJLL
VRPDWLFHFDUHPRGLILF YXOQHUDELOLWDWHD

 
*UXSD)–6WUHVXULOHVSHFLDOH–VXQWVWUHVXULFHVHFRQVWLWXLHFD
DWDUHSULQYXOQHUDELOLW LúLVDXH[SXQHULSDUWLFXODUH
*UXSD * – 6WUHVXO H[SHULPHQWDO – QX DUH GH UHJXO XUP UL
SDWRORJLFHGXUDELOH(OVHUHIHU ODGLIHULWHSURFHGXULGHODERUDWRUFDUH
LQGXF OD YROXQWDUL VWUHVXUL VFXUWH úL VWULFW OLPLWDWH FD LQWHQVLWDWH úL
JDP GHFRQ LQXWXUL
*UXSD + – 6WUHVXO VLWXD LLORU H[WUHPDOH – HVWH VWUHVXO H[SH
ULPHQWDO VDX QDWXUDO LQGXV vQ OHJ WXU FX H[LVWHQ D VDX SUHJ WLUHD
SHQWUXH[LVWHQ vQPHGLLLQWHQVQHIDYRUDELOHYLH LLRPXOXL

În 1994, 5LFKDUG + 5DKH úL 7KRPDV +ROPHV DX SURSXV R OLVW D
SULPLORUVWUHVRULSULQHYHQLPHQWHGHYLD LHUDUKL]kQGXLGXS FXP
XUPHD] 

 'HFHVXOVR LHLVDXVR XOXL
 'LYRU 
 'HFHVXOXQXLPHPEUXDSURSLDWDOIDPLOLHL
 6HSDUDUHPDULWDO 
 5 QLUHVDXERDO SHUVRQDO VHYHU 
 3LHUGHUHDVHUYLFLXOXL
 &RQGDPQDUHODGHWHQ LH
 'HFHVXOXQXLSULHWHQDSURSLDW
 6DUFLQD
 6FKLPEDUHDSURIHVLHLUHDjustare în afaceri

2 DOW vQFHUFDUH GH VLQWHWL]DUH D HYHQLPHQWHORU GH YLD FDUH SRW
FRQVWLWXLVWUHVRULHVWHFHDI FXW GHDFDGSURI0LUFHD/ ] UHVFX, în
FDUHGHOLPLWHD] XUP WRDUHOHVLWXD LL

3VLKRWUDXPD (YHQLPHQW VHFYHQ LDO FDUH LPSUHVLRQHD] LQWHQV
SHUVRDQD
6FKLPE ULH[LVWHQ LDOH 6FKLPEDUHFDUHQHFHVLW XQHIRUWUHDGDSWDWLY UHV
VHPQLILFDWLYH SRQVDELOLW LHIRUWXULQRLUH HOHGHFRPXQLFDUH 
(úHFXO Neîndeplinirea unui proiect în care subiectul este
DQJDMDW
)UXVWUDUHD 1HVDWLVIDFHUHD XQRU GRULQ H SXOVLXQL QHYRL VDX
SUHWHQ LL OHJLWLPH FLUFXPVWDQ LDO SUHOXQJLW VDX
FURQLF 
 
&RQIOLFWXO 6WDUHGHWHQVLXQHúLFRQIOLFWFRQVWDQWFXSHUVRDQH
LQWHUSHUVRQDO angrenate în structuri sociale bine definite (familie
WUHQDQW FROHJLGHPXQF VDXGHORFXLQ 
(SXL]DUHDSULQ 3URJUDP GH PXQF H[FHVLY vQ VSHFLDO GDF QX H
VXSUDVROLFLWDUH XUPDW GH VDWLVIDF LL SRDWHILSURYRFDW GHXQVWLO
SDUWLFXODUGHYLD 
/LSVDGHSHUVSHFWLY 6LWXD LLQHIDYRUDELOHGLQFDUHVXELHFWXOQXDUHQLFL
YLWDO RSHUVSHFWLY GHDLHúL
&RQIOLFWXOLQWUDSVLKLF (JRGLVWRQLD UHDOL]DW GH VHQWLPHQWXO YLQRY LHL
SRDWHILFRQúWLHQWVDXSUHFRQúWLHQW 
&UL]HOHH[LVWHQ LDOH 3HULRDGHOH FULWLFH VH UHIHU OD SHUVRQRJHQH] úL
VDXGHFRQúWLLQ FLFOXULOHYLH LLapar în perioadeleGHELODQ LQGLYLGXDO
ÌQY ULOHSDWRORJLFH 0DL IUHFYHQWH vQ FRSLO ULH GDU SRVLELOH SH WRW
SDUFXUVXOYLH LL

&RQVLGHU P GH LQWHUHV úL XUP WRDUHD FODVLILFDUH GXS 6WRUD -HDQ
%HQMDPLQ

• 6XUVHOHJDWHGHPHGLXOGHOXFUX
• 6XUVHOHJDWHGHPunca întrXQSRVWGHWHUPLQDW
6WUHVXOODORFXO • 6XUVHOHJDWHGHVXSUDvQF UFDUH
GHPXQF • 6XUVHOHJDWHGHGHILFLHQ HOHvQPXQF 
• 6XUVHOHJDWHGHSHULFROXOIL]LF
• 6XUVHOHJDWHGHLQVDWLVIDF LDPXQFLL
• $PELJXLWDWHDUROXOXL
• ([HUFLWDUHDUHVSRQVDELOLW LL
6WUHVXOúL • 5HVSRQVDELOLWDWHDID GHYLD DDOWRUD
RUJDQL]DUHD • 6WUHVXOUHOD LRQDO
PXQFLL • 6WUHVXOOHJDWGHHWDSHOHFDULHUHL
• )UXVWU ULOHLQGXVHGHVWDWXWXOSURIHVLRQDO
• *UXSXULOHSURIHVLRQDOH
• 9LD DGHIDPLOLH
6XUVHOHJDWHGH • 'LILFXOW LOHIDPLOLDOH
YLD DFRWLGLDQ • &RQIOLFWXOREOLJD LLIDPLOLDOHREOLJD LLSURIHVLRQDOH
• 0RELOLWDWHDSURIHVLRQDO úLLQWHUQD LRQDO 
6XUVHOHJDWHGH • $EVHQ DúLGH]LQWHJUDUHDVWUXFWXULORUVRFLDOH
VFKLPE ULOH • 'HFXOWXUD LD
PHGLXOXLVRFLDO • 8UEDQL]DUHDLQIRUPDWL]DUHDVRFLHW LL
 
x1R LXQLGHVSUHIL]LRSDWRORJLDVWUHVXOXL
+DQV 6HO\H D GHVFULV VLQGURPXO JHQHUDO GH DGDSWDUH FDUH FRQVWLWXLH
VXPD WXWXURU UHDF LLORU VLVWHPLFH QHVSHFLILFH DOH FRUSXOXL FH XUPHD] 
GXS XQ VWUHV SUHOXQJLW $[XO KLSRWDODPRKLSRIL]RVXSUDUHQDO HVWH
DIHFWDWGHVHFUH LDSUHOXQJLW GHFRUWL]ROSURYRFkQGOH]LXQLVWUXFWXUDOH
în diferite organe. *HRUJH(QJHODDILUPDWF vQVWDUHDGHVWUHVWRDWH
PHFDQLVPHOHGHQHXURUHJODUHVXIHU PRGLILF ULIXQF LRQDOHFDUHGHSULP 
mecanismele homeostatice (de echilibru) ale corpului, determinând o
YXOQHUDELOLWDWHDDFHVWXLDODLQIHF LLúLDOWHWXOEXU UL
& LOHQHXURIL]LRORJLFHFDUHPHGLD] UHDF LLOHGHVWUHVLQFOXGFRUWH[XO
FHUHEUDOVLVWHPXOOLPELFKLSRWDODPXVXOJODQGDVXSUDUHQDO úLVLVWHPXO
QHUYRVVLPSDWLFúLSDUDVLPSDWLF


5 VSXQVXULOHIXQF LRQDOHODVWUHVVXQWVXFFLQWSUH]HQWDWHPDLMRV
5 VSXQVXULDOHQHXURWUDQVPL WRULORU
• &UHúWHUHDVLQWH]HLFHUHEUDOHGHQRUDGUHQDOLQ 
• &UHúWHUHD WXUQRYHUXOXL VHURWRQLQHL FDUH SRDWH V UH]XOWH vQ
FHOHGLQXUP vQGHSOH LDGHVHURWRQLQ 
• &UHúWHUHDWUDQVPLVLHLGRSDPLQHUJLFH
 
5 VSXQVXULHQGRFULQH
• +RUPRQXO DGUHQRFRUWLFRWURS VHFUHWDW GH KLSRIL] FUHúWH
VWLPXOkQGJODQGDVXSUDUHQDO V VHFUHWHPDLPXOWFRUWL]RO
• 'HVFUHúWHUHDWHVWRVWHURQXOXLvQVWUHVXOSUHOXQJLW
• 'HVFUHúWHUHDKRUPRQXOXLWLURLGLDQ
5 VSXQVXULLPXQLWDUH
• $FWLYLWDWH LPXQLWDU FDUH DSDUH SULQ HOLEHUDUHD GH IDFWRUL
imunitari hormonali (citokine) în stresul acut
• 6F GHUHDQXP UXOXLúLDFWLYLW LLFHOXOHORUDOEH„natural killer”
în stresul cronic.
ÌQFRQVHFLQ VWUHVXOSVLKLFDQWUHQHD] –FDRULFHDOWVWUHVRU–RSDUWL
FLSDUH FRPSOH[ D vQWUHJXOXL RUJDQLVP vQ FHOH GRX LSRVWD]H DOH VDOH
„psyche”úL„soma” 
x'LDJQRVWLFDUHDVWUHVXOXL

&kQG VH VXVSHFWHD] F ERDOD XQXL SDFLHQW HVWH OHJDW GH VWUHV VH YD
IDFHXQLVWRULFFRPSOHWúLDWHQWFDUHvQPRGQDWXUDOYDLQFOXGHVWUHVRULL
GLQYLD DSDFLHQWXOXL SUREOHPHIDPLOLDOHVDXGHVHUYLFLXDOWHEROLHWF 
'HDVHPHQHDHYDOXDUHDGHF WUHSVLKRORJDSHUVRQDOLW LLLQGLYLGXOXLYD
WUHEXL I FXW SHQWUX DL HYDOXD UHVXUVHOH GH DGDSWDUH úL SDWHUQXULOH GH
U VSXQV HPR LRQDO ([LVW XQ QXP U JHQHURV GH LQYHQWDUH GH SHUVR
QDOLWDWH úL WHVWH SVLKRORJLFH FDUH SRW IL IRORVLWH SHQWUX D GLDJQRVWLFD
FDQWLWDWHDGHVWUHVODFDUHSDFLHQWXOHVWHH[SXVúLVWUDWHJLLOHGHDS UDUHSH
FDUH DFHVWD OH IRORVHúWH SHQWUX D vQIUXQWDJHVWLRQD DFHVW VWUHV 0HGLFLL
YRUWUHEXLV IDF XQGLDJQRVWLFGLIHUHQ LDOvQWUHWXOEXU ULOHGHDGDSWDUH
WXOEXU ULOH DQ[LRDVH VDX GH GHSUHVLH úL GH DVHPHQHD V LD vQ FDOFXO
EROLOH VRPDWLFH FDUH VXQW EROLOH WLURLGLHQH SDQFUHDWLFH HWF FDUH VH SRW
PDQLIHVWDFXVLPSWRPHSVLKLFH

x7UDWDPHQWXOVWUHVXOXL

0DQDJHPHQWXOVWUHVXOXLvQYD LQGLYLGXOVWUDWHJLLGHDGDSWDUHODVWUHV
GHJHVWLRQDUHHILFLHQW DDFHVWXLDSULQ
ƒ 5HGXFHUHDFRQGL LLORUVWUHVDQWHGLQPHGLX
ƒ 7HKQLFLGHGH]YROWDUHDWROHUDQ HLODVWUHV
ƒ 0HQ LQHUHDXQHLLPDJLQLGHVLQHSR]LWLYH
ƒ 0HQ LQHUHDHFKLOLEUXOXLHPR LRQDO
ƒ 'H]YROWDUHDXQRUUHOD LLVDWLVI F WRDUHFXFHLGLQMXU
&HUFHW ULOH UHFHQWH I FXWH SHQWUX D vQ HOHJH PXOWLSOHOH úL FRPSOH[HOH
LQWHUDF LXQLvQWUHPLQWHDXPDQ úLFRUSDXFRQGXVODGH]YROWDUHDXQHL
JDPHODUJLGHDERUG ULDEROLORUOHJDWHGHVWUHV2SUH]HQWDUHVXFFLQW 
DDFHVWRUDERUG ULFXSULQGH
• 0HGLFDPHQWH 0HGLFDPHQWH SHQWUX FRQWUROXO WHQVLXQLL DUWH
ULDOH VDX DOWRU VLPSWRPH VRPDWLFH DOH VWUHVXOXL 6XQW IRORVLWH
DQ[LROLWLFHOHúLDQWLGHSUHVLYHOH
• 3URJUDPH GH PDQDJHPHQW DO VWUHVXOXL ,QGLYLGXDOH VDX GH
JUXS HOH LPSOLF GH RELFHL DQDOL]D VWUHVRULORU GLQ YLD D LQGL
YLGXOXL$GHVHDVHFRQFHQWUHD] DVXSUDVWUHVRULORUGHODORFXO
GHPXQF 
 
• 7HKQLFL FRPSRUWDPHQWDOH $FHVWH VWUDWHJLL FXSULQG WHKQLFL
GH UHOD[DUH H[HUFL LL GH UHVSLUD LH úL SURJUDPH GH H[HUFL LL
IL]LFH LQFOX]kQG SOLPE ULOH 7HUDSLD SULQ UHOD[DUH XUP UHúWH
V UHGXF UHDFWLYLWDWHD HPR LRQDO úL U VSXQVXO IL]LRORJLF OD
HPR LL 6H IRORVHúWH UHOD[DUHD SURJUHVLY WHKQLFL GH UHOD[DUH
SULQ LPDJHULH PHQWDO VXELHFWXO HVWH SXV V úL LPDJLQH]H R
VLWXD LHXQORFI U JULMLúLVWUHVXQGHVHVLPWHFRQIRUWDQWúLvQ
VLJXUDQ WHKQLFLGHPHGLWD LHWUDLQLQJDXWRJHQ
• 0DVDMXO0DVDMXOWHUDSHXWLFDPHOLRUHD] VLPSWRPHOHLQGXVHGH
VWUHVSULQvQY DUHDUHOD[ ULLSURJUHVLYHDJUXSXULORUPXVFXODUH
GLQVSDWHEUD HJkWSLFLRDUH
• 0HGLWD LDúLSUDFWLFLOHUHOLJLRDVHVDXVSLULWXDOH
• 0DQDJHPHQWXO WLPSXOXL 3ULQ VWDELOLUHD GH RELHFWLYH GH
VFXUW GXUDW ]LOQLFH úL GH OXQJ GXUDW DQXDOH DOF WXLUHD
XQRU OLVWH FX OXFUXUL GH I FXW „to do list” SH FDUH LQGLYLGXO
HVWHDMXWDWV OHXUP UHDVF SULRULWDUDMXWDUHDOXLvQHVWLPDUHD
WLPSXOXLQHFHVDUGHVI úXU ULLXQHLDFWLYLW LHWF
• 7HUDSLLDOWHUQDWLYH&XSULQGúHGLQ HGH\RJDWDLFKLDLNLGR
WHUDSLH UHLNL DURPRWHUDSLH WHUDSLH SULQ GDQV WUDWDPHQWH
ED]DWH SH VXSOLPHQWH QXWULWLYHUHJLP DOLPHQWDU DFXSXQFWXU 
KRPHRWHUDSLHILWRWHUDSLHHWF
• 7HUDSLH FRJQLWLY 3RDWH FHD PDL HILFLHQW PHWRG GH
UHGXFHUHJHVWLRQDUHDVWUHVXOXLDFHDVW DERUGDUHDMXW SDFLHQWXO
V UHLQWHUSUHWH]HVWUHVRULLGLQYLD DOXLvQDúDIHOvQFkWV SRDW 
PRGLILFDIHOXOvQFDUHFRUSXOV XUHDF LRQHD] ODVWUHV$FHDVW 
DERUGDUH SOHDF GH SUHPLVD F LQGLYLGXO DUH PXOWLSOH GLV
WRUVLXQL GH JkQGLUH JkQGXUL LUD LRQDOH FDUH LQGXF úL PHQ LQ
VWUHVXO &OLHQWXO HVWH vQFXUDMDW V WHVWH]H DO WXUL GH WHUDSHXW
DFHVWHIDOVHLSRWH]HDGXQkQGFRQWUDH[HPSOHID GHJkQGXULOH
LUD LRQDOHLQL LDOH–WHVWDUHDLSRWH]HORU3ULQFLSDOHOHGLVWRUVLXQL
FRJQLWLYHLQFOXG
 *kQGLUHDHPR LRQDO 
 6XSUDJHQHUDOL]DUHD
 *kQGLUHDFDWDVWURILF 
 „Citirea gândurilor”
 &RQFHQWUDUHDSHDVSHFWHOHQHJDWLYHDOHXQHLVLWXD LLHWF

 
x3URJQRVWLFXOúLSUHYHQ LDVWUHVXOXL

3URJQRVWLFXO UHFXSHU ULL GLQWUR ERDO GHWHUPLQDW GH VWUHV HVWH OHJDW
GHRYDULHWDWHGHIDFWRULGLQYLD DLQGLYLGXOXLPXO LGLQWUHDFHúWLDILLQG
GHWHUPLQD L JHQHWLF UDV VH[ DQWHFHGHQWH IDPLOLDOH VDX IDFWRUL
QHOHJD L GH FRQWUROXO LQGLYLGXOXL DVSHFWH HFRQRPLFH VWHUHRWLSLL FXO
WXUDOHSUHMXGHF LVRFLDOHHWF &KLDUvQDFHVWFRQWH[WHVWHSRVLELOFD
LQGLYL]LL V vQYH H QRL PRGDOLW L GH U VSXQV OD VWUHV VFKimbânduúL
DVWIHO PRGDOLWDWHD GH UHDF LH $ELOLWDWHD XQHL SHUVRDQH GH D U PkQH
V Q WRDV vQ VLWXD LL VWUHVDQWH PDL HVWH QXPLW UH]LVWHQ D OD VWUHV
3HUVRDQHOHFXUH]LVWHQ FUHVFXW ODVWUHVDXWU V WXULGHSHUVRQDOLWDWH
FDUHOHvQW UHVFFDSDFLWDWHDGHFRSLQJ$FHVWHWU V WXULLQFOXGúLvQFUH
GHUHDvQLPSRUWDQ DOXFUXULORUSHFDUHOHIDFFUHGLQ DF DXSXWHUHV 
LQIOXHQ H]H OXFUXULOH úL HYHQLPHQWHOH R YL]LXQH DVXSUD VFKLPE ULORU
GLQYLD FDILLQGRSRUWXQLW LúLQXDPHQLQ UL
Ideea de a preveni în totalLWDWHVWUHVXOHVWHSHFkWGHLPSRVLELO SHDWkW
GHQHGRULW GHRDUHFHVWUHVXOU PkQHXQVWLPXOLPSRUWDQWvQFUHúWHUHDúL
GH]YROWDUHD XPDQ vQ FUHDWLYLWDWHD DFHVWXLD 6WUDWHJLLOH GH SUHYHQLUH D
VWUHVXOXLYDULD] PXOWGHODSHUVRDQ ODSHUVRDQ GHSLQ]kQGGHQXP UXO
úLQDWXUDVWUHVRULORUGLQYLD DLQGLYLGXOXLúLGHFDSDFLWDWHDVDGHFRQWURO
DVXSUDDFHVWRUD7RWXúLRFRPELQD LHGHPRGLILF ULFRPSRUWDPHQWDOHúL
FRJQLWLYHIXQF LRQHD] ELQHSHQWUXPDMRULWDWHDLQGLYL]LORUFHDPDLEXQ 
PHWRG GHSUHYHQ LHILLQGXQPRGHOSDUHQWDOSR]LWLYGHFRPSRUWDPHQWH
úLDWLWXGLQL2H[LVWHQ ERJDW vQLQWHUHVHúLSUHRFXS ULQXvOIHUHúWHSH
LQGLYLG GH WU LUHD XQRU VWUHVXUL SVLKLFH LQWHQVH GDU vL SHUPLWH V OH
GHS úHDVF vQFRQGL LLOHXQRUHIHFWHSDWRORJLFHVHFXQGDUHPLQLPH 

$'$37$5(&23,1*5(=,/,(1 
•$GDSWDUHFRSLQJ

În 1937 +DQV6HO\HIL]LRSDWRORJFDQDGLDQODXUHDWDOSUHPLXOXL1REHO
LQWURGXFH WHUPHQXO GH VLQGURP GH DGDSWDUH vQ SDWRORJLD JHQHUDO 
GHILQLQGXOFDXQDQVDPEOXGHUHDF LLSULQFDUHRUJDQLVPXOU VSXQGHODR
DF LXQHDJUHVLY –VWUHV3RUQLQGGHODDFHVWFRQFHSWRUJDQLVPXOXPDQ
VHDIO vQWURUHOD LHVLPXOWDQ úLUHFLSURF FXPHGLXOH[WHULRU$GDSWDUHD
UH]XOWDQWD DFHVWHL UHOD LL GHSLQGH GH DPkQGRL IDFWRULL SDUWLFLSDQ L
ILHFDUH GHYHQLQG XQ GHWHUPLQDQW úL XQ SURGXV DO UHOD LHL 7HUPHQXO GH
ÄDGDSWDUH´ D IRVW SUHOXDW úL GH SVLKLDWULH FDUH D GH]YROWDW vQ FRQWH[W R
DGHY UDW SDWRORJLHOHJDW DWkWGHDGDSWDUHFkWúLGHVWUHV

&RQFHSWXOGHDGDSWDUHDI FXWSRVLELOSHQWUXFHUFHW WRULúLSUDFWLFLHQLV 
YRUEHDVF GH FDSDFLW L PDL PXOW GHFkW GH LQFDSDFLW L GH UHDOL]DUH
GHFkW GH HúHF GHVSUH V Q WDWH GHFkW GHVSUH VWDUHD GH ERDO 7HUPHQXO
GLQOLPEDHQJOH] –FRSLQJ DGDSWDUH – „DIDFHID XQHLVLWXD LL´vúL
DIO RULJLQHDvQYHFKLXOJUHFHVF„NRODSKRV´FDUHvQVHDPQ ÄDORYL´/D
început, acesta însemna „a se întâlni”, „a se ciocni de”, „a se lovi de”.
$]L vQ HOHVXULOH LQL LDOH DX HYROXDW vQWUR GHILQL LH FDUH LPSOLF VHQVXO
SULPDU GDU OD FDUH VH DGDXJ QRL FRQRWD LL Ä'LF LRQDUXO :HEVWHU´ –
GHILQHúWHFRSLQJXOFDÄa lupta cu succes, a face tot posibilul”VDX
vQWHUPHQLHFKLYDOHQ L „a fi mai mult decât”.)
 
x&XPGHILQLPDGDSWDUHD"
6HQVXULOHDWULEXLWHDGDSW ULLGHF WUHSULQFLSDOLLDXWRULDQJORVD[RQLFDUH
DXDFUHGLWDWúLGH]YROWDWFRQFHSWXOGHFRSLQJFXSULQG
&RPSRUWDPHQWXODGDSWDWLYHVWHFDOHDFRQúWLHQW úLLQFRQúWLHQW 
&RO\ IRORVLW GHRDPHQLSHQWUXDVHDFRPRGDODFHULQ HOHPHGLXOXL
vQFRQMXU WRUI U V OHVFKLPEHVFRSXULOHúLRELHFWLYHOH
$GDSWDUHDHVWHRXQLWDWHGHDFRSHULUHúLXQSDWWHUQFODUGH
0F*DWK FRPSRUWDPHQW SULQ FDUH RUJDQLVPXO SRDWH SUHYHQL DFWLY
XúXUDVDXU VSXQGHODFLUFXPVWDQ HOHFDUHLQGXFVWUHVXO
Adaptarea include întâlnirea a ceva nou, a ceva care nDPDL
fost întâlnit: întâlnirea unei sitXD LLLQHGLWHXQXLREVWDFROVDX
0XUSK\
XQXL FRQIOLFW $GDSWDUHD LQFOXGH HOHPHQWXO PLMORFscop în
SURFHVXODFWLYLW LL
$GDSWDUHD UHSUH]LQW WRDWH DFWLYLW LOH FRJQLWLYH úL PRWRULL
SHFDUHRSHUVRDQ VXIHULQG OHIRORVHúWHSHQWUXDúLPHQ LQH
/LSRZVNL IXQF LRQDOLWDWHD IL]LF LQWHJULWDWHD SVLKLF SHQWUX DúL
UHGREkQGL HFKLOLEUXO IXQF LRQDO úL D FRPSHQVD OD OLPLWD
SRVLELOXOXLSLHUGHULOHLUHYHUVLELOH
$GDSWDUHDVHUHIHU ODRULFHU VSXQVVDXODRULFHSURYRFDUH
3HDUOLQúL
H[WHUQ FDUH VHUYHúWH OD SUHYHQLUHD HYLWDUHD VDX FRQWUROXO
6FKRROHU
SHUWXUE ULORUHPR LRQDOH
$GDSWDUHD HVWH HIRUWXO vPSUHXQ FX DF LXQHD RULHQWDW úL
/D]DUXVúL DF LXQHD SVLKLF GH D FRQGXFH WROHUD UHGXFH PLQLPDOL]D 
/DXQLHU FHULQ HOHLQWHUQHúLH[WHUQHúLFRQIOLFWHOHFDUHDSDURGDW FX
DFHVWHFHULQ HúLFDUHVFDGVDXHSXL]HD] UHVXUVHOHSHUVRDQHL
$GDSWDUHDHVWHGHILQLW FDXQHIRUWFRJQLWLYúLFRPSRUWDPHQWDO
)RONPDQúL
I FXWSHQWUXDVW SkQLWROHUDVDXUHGXFHFHULQ HOHLQWHUQHúL
/D]DUXV
H[WHUQHúLFRQIOLFWHOHFDUHDSDURGDW FXDFHVWHFHULQ H
$GDSWDUHDHVWHvQFHUFDUHDGHDvQYLQJHGLILFXOW LOH(VWHR
FLRFQLUH OD FDUH RDPHQLL RGDW DMXQúL IRORVHVF UHVXUVHOH
+DDQ
LQWHUQH úL H[WHUQH SHQWUX D UHXúL V HFKLOLEUH]H LPSDFWXO
SURGXVGHGLILFXOW L
$GDSWDUHDHVWHRSHUPDQHQW VFKLPEDUHDHIRUWXULORUFRJQLWLYH
)RONPDQúL úL FRPSRUWDPHQWDOH FDUH RUJDQL]HD] VSHFLILF FHULQ HOH
/D]DUXV LQWHUQH SHQWUX D DGPLQLVWUD FHUHULOH H[WHUQH úLVDX LQWHUQH
SHQWUXDSUHYHQLVF GHUHDVDXHSXL]DUHDUHVXUVHORUSHUVRDQHL
0DWKHQ\ $GDSWDUHD UHSUH]LQW RULFH HIRUW V Q WRV VDX QHV Q WRV
$\FRFN FRQúWLHQW VDX LQFRQúWLHQW GH D SUHYHQL HOLPLQD VDX VF GHD
&XUOHWWHúL VWUHVRULLVDXGHVXSRUWDHIHFWHOHORUFXFkWPDLSX LQHGDXQH
&DQQHOOD

 
$FHVWHGHILQL LLVXEOLQLD] FkWHYDHOHPHQWHFKHLH
• IRORVLUHDUHVXUVHORU
• JkQGLUHúLVDXFRPSRUWDPHQWDFWLY
• UHGXFHUHDQHYRLORULQWHUQHúLVDXH[WHUQHSULQJ VLUHDGHVROX LL
úLUH]ROYDUHDHILFLHQW DSUREOHPHORU
• YDULD LLOHvQFHHDFHSULYHúWHVFRSXOVDX LQWDDGDSW ULL

$GDSWDUHDHVWHSURPRYDUHDFUHúWHULLúLGH]YROW ULLXPDQHSULQXWLOL]DUHD
DFWLY DUHVXUVHORUELRSVLKRVRFLDOHFDUHSDUWLFLS ODFRQWUROXOVW SkQLUHD
úLSUHYHQLUHDVWUHVXOXLJHQHUDWGHFRQGL LLH[WHUQHLQWHUQH$GDSWDUHDDUH
IXQF LL LPSRUWDQWH vQ FDSDFLWDWHD RUJDQLVPXOXL GH D VH DXWRSURWHMD
$ELOLW LOHúLFDSDFLW LOHLQGLYL]LORUMRDF XQUROLPSRUWDQWvQUH]ROYDUHD
FX VXFFHV D SUREOHPHORU FRQIOLFWHORU úL FHORUODOWH QHYRL FX FDUH VH
FRQIUXQW RUJDQLVPXO $GDSWDUHD HVWH ED]D SHQWUX VXSUDYLH XLUHD úL
HYROX LD LQGLYLGXOXL úL D JUXSXOXL (D vQVXPHD] DQVDPEOXO UHDF LLORU
SULQFDUHXQLQGLYLGvúLDMXVWHD] VWUXFWXUDVDXFRPSRUWDPHQWXOSHQWUXD
SXWHDÄU VSXQGHDUPRQLRVFRQGL LLORUXQXLPHGLXGHWHUPLQDWVDXXQRU
H[SHULHQ HQRL´ 6XWWHU 

Procesul de adaptare este, în cazul fiin HLXPDQHELXQLYRFDYkQGúLR


IXQF LH GH WUDQVIRUPDUH úL DGHFYDUH D PHGLXOXL DIODW vQ GLQDPLF vQ
UDSRUWFXQHFHVLW LOHúLSRVLELOLW LOHLQGLYLGXOXL$GDSWDUHDXPDQ QX
HVWHGHFLSDVLY FLGLQDPLF úLFUHDWRDUH&RPSOH[LWDWHDDQWURSRVIHUHL
QHFHVLW XQ SHUPDQHQW HIRUW UHDOL]DW SULQ SURFHVHOH DGDSWDWLYH GH
LQWHJUDUH úL UHJODUH FDUH IDF SRVLELO XWLOL]DUHD RSWLP D UH]HUYHORU
IXQF LRQDOHSUHFXPúLUHIDFHUHDDFHVWRUDvQSHULRDGHOHvQFDUHVROLFL
WDUHDvQFHWHD] ÌQDFHVWIHOHVWHPHQ LQXW KRPHRVWD]LDRUJDQLVPXOXL
SUHFXPúLILDELOLWDWHDOXLvQIXQF LRQDUH

$GDSWDUHDHVWHVWUkQVUHOD LRQDW FXSURPRYDUHDVW ULLGHV Q WDWHúLFX


SUHYHQLUHDWXOEXU ULORU EROLORU ÌQDFRUGFX3HDUOLQúL6FKRROHU 
DGDSWDUHDQHSURWHMHD] SULQ
 HOLPLQDUHDVDXPRGLILFDUHDFRQGL LLORUFDUHFUHHD] SUREOHPH
 SHUFHSHUHD FRQWUROXOXL VHPQLILFD LHL WU LULORU vQWUR PDQLHU 
SULQFDUHV VHQHXWUDOL]H]HFDUDFWHUXOHLSUREOHPDWLF
 S VWUDUHD FRQVHFLQ HORU HPR LRQDOH DOH SUREOHPHORU vQ OLPLWH
FRQWURODELOH
 
$FHVWH IXQF LL SUHILJXUHD] ED]H FRPSRUWDPHQWDOH SHQWUX WUDWDUHD úL
SUHYHQLUHDWXOEXU ULORUúLSHQWUXSURPRYDUHDV Q W LL
$GDSWDUHD SUHVXSXQH GH UHJXO XQ HIRUW DGDSWDWLY FDUH GH FHOH PDL
PXOWH RUL LD IRUPD XQRU DF LXQL PLQWDOH úL PRWRULL PDL PXOW VDX PDL
SX LQHYLGHQWHvQH[WHULRU'DUVXQWGHVWXOHVLWXD LLFkQGHIRUWXODGDSWDWLY
QX SUHVXSXQH GHFODQúDUHD PHQ LQHUHD VDX PRGLILFDUHD XQRU VFKHPH
comportamentale anume ci întreruperea, stoparea acestora. Uneori,
EORFDUHDODWLPSDXQHLVLPSOHUHDF LLVDXDXQHLRSHUD LLFRPSOH[HHVWH
GHRLPSRUWDQ IXQGDPHQWDO SHQWUXvQV úLH[LVWHQ DIL]LF DSHUVRDQHL

x&ODVLILFDUHDFRSLQJXOXL

&RPSRUWDPHQWHOH GH DGDSWDUH FRSLQJXO SRW IL vPS U LWH vQ SDWUX
GLPHQVLXQLLQGHSHQGHQWH
 DFWLYSDVLY GLVFXWkQGGLUHFWDF LXQHDWUDWkQGGHVSUHVWUHVRULVDX
evitând stresorii)
 FRJQLWLYHPR LRQDO FRQWUROkQG VWUHVRULL DQJDMD L vQ DFWLYLWDWHD
FRJQLWLY VDX LQkQGGHVIHUDHPR LRQDO FDWDUVLVXOúLH[SUHVLD 
 FRQWUROXO PHQ LQkQG vQ DSDUHQ FRQWUROXO SHUVRQDO DVXSUD
VWUHVRULORU 
 DF LXQHD SVLKRORJLF DF LXQHD VRFLDO VIHUD DXWRUHDOL] ULL VDX
VXSRUWXOVRFLDO 
$OWIHOSUH]HQWDWWLSXULOHGHFRSLQJSRWILFODVLILFDWHFRQIRUPVFKHPHL
GHPDLMRV
 “vigilent”
 De înfruntare
6WUDWHJLL
 DFWLYH


  
&HQWUDWSH &HQWUDWSH
 SUREOHP 
&23,1*
HPR LH De „evitare”
6WUDWHJLL
SDVLYH

 
*UXSH Rol în procesul 3URFHV $O LIDFWRUL
GHFRSLQJ DGDSWDWLY DGDSWDWLY LPSOLFD L
5H]ROYDUHDGHSUREOHPH $MXVWDUHD &RRUGRQDUHD 3ULYHúWHúLvQYD 
VWUDWHJL]DUHD DF LXQLLSHQWUX DF LXQLORUúLD 3HUIHF LXQHP LHVWULH
DF LXQHDLQVWUXPHQWDO DILHILFLHQW QHSUHY ]XWXO 5DQGDPHQW
SODQLILFDUHD XLGLQPHGLX
& XWDUHDLQIRUPD LHL 'HVFRSHULUHD &XULR]LWDWH
FLWLUH QHSUHY ]XWXOXL ,QWHUHV
REVHUYD LH
întrebânduLSHFHLODO L
1HDMXWRUDUHD 'HVFRSHULUHD 9LQ 
FRQIX]LD OLPLWHORU 1HDMXWRUDUH
REVWDFROHFRJQLWLYH DF LXQLL
HSXL]DUHPHQWDO 
)XJD )XJDF WUHXQ ,QGHS UWDUHUHQXQ DUH
HYLWDUHDFRJQLWLY PHGLXFDUHRIHU )XJ UHIXJLX
FRPSRUWDPHQWHGH VLJXUDQ )ULF 
HYLWDUH
QHJDUH
LQWHUSUHWDUHDGRULQ HORU
GUHSWUHDOLWDWH
ÌQFUHGHUHDvQIRU HOH 3URWHMDUHD &RRUGRQDUHD Interes/îndrumare
SURSULL UHOD LLORU VXSRUWXOXLúL 6DWLVIDF LH
HFKLOLEUXHPR LRQDO VRFLDOH DUHVXUVHORU
HFKLOLEUX H[LVWHQWH VRFLDOH
FRPSRUWDPHQWDO H[LVWHQWH
H[SUHVLYLWDWH
HPR LRQDO 
& XWDUHDVXSRUWXOXL )RORVLUHD & XWDUHDSUR[LPLW LL
F XWDUHD UHVXUVHORU FHORUODO L
LQWHUUHOD LRQ ULL VRFLDOH TânMLUH
F XWDUHDFRQIRUWXOXL H[LVWHQWH $OWHDOLDQ H
VXSRUWVSLULWXDO
'HOHJDUHD * VLUHD 5XúLQH
F XWDUHDDMXWRUXOXLvQ OLPLWHORU 0LO GHVLQH
PRGQRQDGDSWDWLY UHVXUVHORU
VHSOkQJHvúLSOkQJH
GHPLO 
,]RODUHD 5HWUDJHUH 7ULVWH H
UHWUDJHUHVRFLDO GLQWUXQFRQWH[W ÌQJKH DUH
DVFXQGHUH FRQVLGHUDW
HYLWDUHDFHORUODO L QRQVXSRUWLY

 
*UXSH Rol în procesul 3URFHV $O LIDFWRUL
GHFRSLQJ DGDSWDWLY DGDSWDWLY LPSOLFD L
$FRPRGDUHDRELúQXLQ D $MXVWDUHD &RRUGRQDUHD &RQWUROVHFXQGDU
GLVWUDJHUHDDWHQ LHL IOH[LELO D SUHIHULQ HORU DOHJHUH
UHVWUXFWXUDUHFRJQLWLY SUHIHULQ HORU úLDRS LXQLORU
PLQLPL]DUHD ODRS LXQL H[LVWHQWH
DFFHSWDUHD
1HJRFLHUHD * VLUHDGHQRL &RPSURPLV
SHUVXDVLXQH RS LXQL
VWDELOLUHDSULRULW LORU
6XEPLVLYLWDWH 5HQXQ DUHD 'H]JXVW
UXPLQDUH ODSUHIHULQ H 3HUVHYHUHQ ULJLG 
SHUVHYHUHQ ULJLG 
gânduri care distrag
DWHQ LDLQWUX]LYH
2SR]L LH ÌQGHS UWDUHD /XSW 
vQYLQRY LUHDFHORUODO L constrângerilor )XULH
SURLHF LH 6ILGDUH
DJUHVLYLWDWH

•'HVSUHFRQFHSWXOGHUH]LOLHQ 

'HúL OHJ WXUD GLQWUH VWUHV úL ERDO D IRVW DWHQW GRFXPHQWDW QX WRDWH
SHUVRDQHOHH[SXVHODVLWXD LLVWUHVRJHQHVHvPEROQ YHVFVDXÄVHVWUHVHD] ´
ÌQ PRG ILUHVF DWHQ LD FHUFHW WRULORU VD vQGUHSWDW F WUH VHPQLILFD LD
SVLKRORJLF D HYHQLPHQWXOXL VWUHVRJHQ SHQWUX LQGLYLG &HUFHW ULOH DX
DU WDWF DQXPLWHFDUDFWHULVWLFLSUHFXPUH]LOLHQ DSVLKRORJLF úLVWLOXO
GHFRSLQJDXXQLPSDFWGHILQLWRULXDVXSUDH[SHULHQ HLVWUHVXOXLúLEROLL
LQGXVHGHVWUHVDVXSUDSHUVRDQHL

x&HHVWHUH]LOLHQ D"

ÌQSULPXOUkQGHVWHXQWHUPHQSHQWUXDH[SOLFDUH]LVWHQ DPDWHULDOHORU
OD úRFXUL SULPHOH SXEOLFD LL FDUH FRQ LQ DFHVW WHUPHQ GDWkQG GLQ DQLL
 5H]LOLHQ D VDX UH]LVWHQ D OD úRF UHSUH]LQW FDSDFLWDWHD
XQXLPDWHULDOGHDDEVRUELRDQXPLW FDQWLWDWHGHHQHUJLHvQDLQWHGHD
VH UXSH DWXQFL FkQG HVWH ORYLW EUXVF GH XQ FRUS VROLG 5H]LOLHQ D VH
GHWHUPLQ FXXQDSDUDWQXPLWSHQGXOGHUH]LOLHQ SHHSUXYHWHSULVPD
WLFH FX VHFWLXQHD S WUDW VDX FLUFXODU SUHY ]XWH FX R FUHVW WXU 
 
5H]LOLHQ D VH GHWHUPLQ OD PDWHULDOHOH GLQ FDUH VH IDF SLHVH úL VFXOH
VXSXVH OD úRFXUL ORYLUL vQ WLPSXO XWLOL] ULL UR L GLQ DWH PDWUL H HWF
1R LXQHD D IRVW SUHOXDW GH QXPHURDVH GRPHQLL ERWDQLF HWRORJLH
economie etc., termenul definind, în sens larg, capacitatea de rezista la
úRFXUL GH]HFKLOLEUH GDU úL GH SVLKRORJLH XQGH VH YRUEHúWH GHVSUH
UH]LOLHQ DSVLKRORJLF 

5H]LOLHQ DSVLKRORJLF VHUHIHU ODFDSDFLWDWHDLQGLYLGXOXLGHDVXSRUWD


VWUHVRUL I U D PDQLIHVWD GLVIXQF LL SVLKRORJLFH EROL SVLKLFH VDX
GLVSR]L LH QHJDWLY SHUVLVWHQW – FDSDFLWDWHD SHUVRDQHL GH D HYLWD
SVLKRSDWRORJLD vQ FLXGD GLIHULWHORU FLUFXPVWDQ H GLILFLOH 6WUHVRULL
psihologici sau „factorii de risc” poW IL DFX L VDX FURQLFL H[HPSOX
PRDUWHDFXLYDGUDJERDO FURQLF DEX]HPR LRQDOVDXIL]LFúRPDMVDX
YLROHQ 3URFHVXOFHQWUDOvQFO GLUHDUH]LOLHQ HLFRQVW vQGH]YROWDUHD
DSWLWXGLQLORU GH FRSLQJ 0RGHOXO GH ED] DO DFHVWXL SURFHV HVWH
UHSUH]HQWDW GH VFKHPD VWUHVRUXO $ VDX VXUVD SRWHQ LDO GH VWUHV 
GHWHUPLQ R UHSUH]HQWDUH FRJQLWLY FX GHWHUPLQDUHD GHFL]LHL GDF $
VHPQLILF XQHYHQLPHQWFDUHSRDWHILUDSLGJHVWLRQDWVDXUHSUH]LQW R
VXUV GH VWUHV GHRDUHFH SRDWH GHS úL SRVLELOLW LOH GH FRSLQJ DOH
SHUVRDQHL 'DF VWUHVRUXO HVWH FRQVLGHUDW SHULFXORV U VSXQVXULOH GH
FRSLQJVXQWSXVHvQPLúFDUH5H]LOLHQ DSUHVXSXQHúLRFRQVWHOD LHGH
WU V WXUL GH SHUVRQDOLWDWH FDUH VHUYHVF FD UHVXUVH GH UH]LVWHQ DWXQFL
FkQGvQWkOQLPVLWXD LLVWUHVRJHQH(DFXSULQGHWUHLHOHPHQWHGHED] 
• SURYRFDUHD–SHUFHSHUHDVFKLPE ULLFDQRUPDOHúLQDWXUDOHúL
GHRSRWULY FDRSRUWXQLWDWHSHQWUXGH]YROWDUHDSHUVRQDO 
• LPSOLFDUH – SUHVXSXQH SHUFHSHUHD VHPQLILFD LHL J VLUHD GH
VHQVvQDF LXQLOHvQWUHSULQVHúLGRULQ DGHSDUWLFLSDUHDFWLY 
• FRQWURO–SUHVXSXQHFUHGLQ DF DF LXQLOHQRDVWUHSRWDYHDXQ
LPSDFWVHPQLILFDWLYDVXSUDFLUFXPVWDQ HORUH[LVWHQ HL

8QXO GLQWUH SLRQLHULL HWRORJLHL IUDQFH]H %RULV &\UXOQLN DUH FD


SULQFLSDO SUHRFXSDUHFRQFHSWXOGHUH]LOLHQ –FDSDFLWDWHDGHDSXWHD
GHS úL WUDXPDWLVPHOH SVLKLFH úL U QLOH HPR LRQDOH FHOH PDL JUDYH –
ERDO GROLX YLRO WRUWXU DWHQWDW GHSRUWDUH VDX U ]ERL 3H ED]D
QXPHURDVHORU FD]XUL DQDOL]DWH vQ FDELQHWXO V X GH SVLKRWHUDSLH VDX
REVHUYDWHvQWLPSXOPLVLXQLORUVDOHvQVWU LQ WDWH&\UXOQLNVXV LQHF 
RDPHQLLDXFDSDFLWDWHDGHDGHS úLVLWXD LLOHFHOHPDLWHULELOHGDWRULW 
 
DQXPLWRU DELOLW L GHSULQVH vQ FRSLO ULH FDUH vL DMXW V WUHDF SHVWH
H[SHULHQ HOH WUDXPDWL]DQWH &\UXOQLN HVWH SUHRFXSDW vQ PRG GHRVHELW
GHVLWXD LDFRSLLORUVWU ]LL(ODGHFODUDWF VDLQWHUHVDWGHDFHúWLFRSLL
DLVWU ]LLSHQWUXDLH[DPLQDúLDYHGHDH[DFWFXPSRWGHS úLVLWXD LD
vQFDUHVHDIO SULQHYDOXDUHDUHVXUVHORULQWHUQH3RWULYLWSURIGU%RULV
&\UXOQLN GHS úLUHD XQHL VLWXD LL WUDXPDWLFH GHSLQGH GH LVWRULD SHU
VRQDO DILHF UXLD

ÌQRSLQLDVDFHOPDLEXQORFGHLHúLUHúLGHH[SULPDUHDDFHVWRUFRSLL
FDUH QX WRWGHDXQD VXQW DS L V vúL GH]Y OXLH VHQWLPHQWHOH HVWH FKLDU
VWUDGDvQFDUHHLVWDX6SHFLDOLVWXOWUHEXLHV PHDUJ vQVWUDG úLDFROR
V GLVFXWH FX FRSLOXO úL V O HYDOXH]H ÌQ FDGUXO DFHVWHL HYDOX UL úL
vQFHUF UL GH D YHGHD FXP SRW IL DMXWDWH SHUVRDQHOH FDUH DX VXIHULW
GLIHULWHWUDXPDWLVPHXQUROLPSRUWDQWvODUHDIHF LXQHDFDUHHVWHPDL
LPSRUWDQW GHFkW KUDQD 6SHFLDOLVWXO IUDQFH] D PHQ LRQDW F GLQ
S FDWHH[LVW RSUHYDOHQ DPDWHULDOXOXLvQGHILFLWXODIHFWLYXOXLúLVXQW
IRDUWH PXO L UH]LOLHQ L GLQ FDX]D OLSVHL GH DIHFWLYLWDWH ([LVW R
QHJOLMHQ DIHFWLY vQ ]LOHOH QRDVWUH FKLDU GLQ SDUWHD S ULQ LORU FDUH
VXQW IRDUWH RFXSD L vQ D FkúWLJD EDQL OD VHUYLFLX úL DWXQFL FRSLLL VH
PXO XPHVFFXPHVDMHOHSHFDUHOHSULPHVFSHIULJLGHULDUOXPHDORUVH
UHGXFHODFRPSXWHUHYHQWXDOMRDF úLIRDUWHIRDUWHSX LQ DIHF LXQHD
H[SOLFDW &\UXOQLN &KLDU úL vQ FD]XO IDPLOLLORU ERJDWH D FRQWLQXDW HO
H[LVW DFHDVW OLSV GHDIHF LXQHGLQFDX]DIDSWXOXLF FHLPDLPXO LvúL
FUHVF FRSLLL ILH FX R ERQ ILH FX DOWFLQHYD FDUH V L vQJULMHDVF úL vL
OLSVHVF GH DIHF LXQHD S ULQWHDVF 'H FHOH PDL PXOWH RUL DFHúWL FRSLL
GHYLQREH]LLDUQHJOLMHQ DDIHFWLY QXVHYHGHLPHGLDWFLPDLWkU]LXD
PDLVSXV%RULV&\UXOQLN
([LVW QXPHURúL WHUPHQL vQ OLWHUDWXUD SVLKRORJLF GHVSUH UH]LOLHQ 
IRORVL LILHFDVLQRQLPHILHSHQWUXDGHVFULHFDUDFWHULVWLFLOHDFHVWHLD
• &RSLQJDGDSWDWLY
• ,QWHOLJHQ HPR LRQDO 'DQLHO*ROHPDQ 
• 5H]LVWHQ 
• 2SWLPLVPvQY DW 0DUWLQ6HOLJPDQ 
• 'HVFRSHULUHDUHVXUVHORU 5RVHQEDXP 
• 2ULHQWDUHvQYLD 
• 5HVXUVH
 
• 6WLP GHVLQH$XWRHILFLHQ vQFUHGHUHvQVLQH
• 3HUVRQDOLWDWHDXWRYLQGHF WRDUH +RZDUG)ULHGPDQ 
• 6HQWLPHQWXOFRHUHQ HL $DURQ$QWRQRYVN\ 


x&DUHVXQWFDUDFWHULVWLFLOHSHUVRDQHORUFXUH]LOLHQ FUHVFXW "

• $ELOLWDWHDGHDúLUHYHQLGLQRULFHVLWXD LHVWUHVDQW 
• $XRDWLWXGLQHGHWLSXOÄGDF YUHLSR L´
• 7HQGLQ DGHDSULYLSUREOHPHOHQRLFDSHRSRUWXQLW L
• $ELOLWDWHDGHÄDVH LQHWDUH´vQVLWXD LLGLILFLOH
• &DSDFLWDWHDGHDYHGHDPLFLOHIHUHVWUHGHRSRUWXQLWDWHúLGHD
SURILWDODPD[LPGHHOH
• 6 DLE XQVLVWHPFRQVWDQWúLV Q WRVGHYDORUL
• $XRODUJ UH HDGHVXSRUWVRFLDO
• $XFDSDFLWDWHDGHDJHVWLRQDFRPSHWHQWGLIHULWHWLSXULGHVLWXD LL
• $XR]RQ ODUJ GHFRQIRUW
• &DSDFLWDWHDGHDVHUHFXSHUDGXS VLWXD LLWUDXPDWLFH


 

5(3(5('(0(',&,1 
36,+2620$7,& 
3VLKRVRPDWLFD QX HVWH R GLVFLSOLQ PHGLFDO VHSDUDW FL XQ PRG
LQWHJUDWLYGHDERUGDUHDEROQDYXOXL QXDEolii, individualizarea având
R PDUH LPSRUWDQ vQ SDUDGLJPD SVLKRVRPDWLF (VWH JUHúLW D FRQVL
GHUDF H[LVW EROLSVLKRVRPDWLFHúLEROLQHSVLKRVRPDWLFH'HIDSWWR L
SDFLHQ LLDXWUXSúLVXIOHWGHFLWRDWHEROLOHVXQWSVLKRVRPDWLFH&KLDU
WUDXPDWLVPHOH DX LPSDFW SVLKLF UHVLP LUHD GXUHULL DOWHUDUHD FDOLW LL
YLH LLSUREOHPHOHJDWHGHLQYDOLGLWDWHHWF(VWHGUHSWF H[LVW VXIHULQ H
vQ FDUH SDUWLFLSDUHD SVLKLF HVWH PDL LPSRUWDQW GH H[HPSOX vQ DúD
]LVHOHEROLSVLKRVRPDWLFHWUDGL LRQDOHDVWPXOEURQúLFKLSHUWHQVLXQHD
XOFHUXO JDVWULF úL GXRGHQDO UHFWRFROLW KHPRUDJLF HWF GDU DFHDVW 
YL]LXQHDIRVWGHS úLW vQSULQFLSLXúLVHUHFRPDQG FDWR LSDFLHQ LLV 
ILHDERUGD LSULQSULVPDYL]LXQLLSVLKRVRPDWLFH&DOLWDWHDYLH LLWUHEXLH
V FRQVWLWXLHXQRELHFWLYPDMRUvQHYDOXDUHDSDFLHQWXOXLúLvQVWDELOLUHD
XQHL DWLWXGLQL WHUDSHXWLFH 'H DVHPHQHD FDOLWDWHD YLH LL WUHEXLH V ILH
SDUDPHWUXO ILQDO GH DSUHFLHUH D GHPHUVXOXL VDQRJHQHWLF 1X HVWH
VXILFLHQW DPHOLRUDUHD IL]LF D XQHL EROL GDF DFHDVW QX GXFH úL OD
vPEXQ W LUHDYLH LLSDFLHQ LORU

 
0RGHOXO ELRSVLKRVRFLDO GH ERDO LPDJLQDW GH SVLKLDWUXO DPHULFDQ
*HRUJH(QJHOU PkQHPRGHOXOPHGLFLQLLSVLKRVRPDWLFHúLDFHVWDHVWH
FRQVLGHUDWVXSHULRUPRGHOXOXLELRPHGLFDO1LFLUROXODFHVWHLFRQFHS LL
QX WUHEXLH GHSUHFLDW DFHVW PRG GH D YHGHD OXFUXULOH D SHUPLV GH]
voltarea medicinii experimentale în secolul XX. Se FRQVLGHU în
SUH]HQWF GH]YROWDUHDPHGLFLQLLQXWUHEXLHV VHIDF vQGHWULPHQWXO
DWHQ LHL ID GH YLD D VSLULWXDO D SDFLHQ LORU úL GH DFHHD FRQIRUP
PRGHOXOXLSVLKRVRFLDOWUHEXLHV QHDGUHV PúLDVSHFWHORUHPR LRQDOH
FXOWXUDOH úL VRFLDOH DOH ILHF UHL EROL 2 LPSRUWDQ GHRVHELW WUHEXLH
DFRUGDW UHOD LHL GLQWUH HPR LH úL ERDO (PR LLOH QHJDWLYH SUHFXP
DQ[LHWDWHD VDX GHSUHVLD VXQW ELQHFXQRVFX L IDFWRUL SDWRJHQHWLFL LDU
FRPEDWHUHD ORU DU WUHEXL V QX ILH RPLV GLQ QLFL XQ SURJUDP
WHUDSHXWLF 3H GH DOW SDUWH úL LQFDSDFLWDWHD GH H[SULPDUH D HPR LHL
DOH[LWLPLDUHSUH]LQW XQHOHPHQWSDWRJHQHWLFGHRDUHFHVHvQVR HúWHGH
IRFDOL]DUHDDWHQ LHLVSUHVLPSWRPHVRPDWLFHI U HFKLYDOHQWRUJDQLF

6XEDVSHFWWHKQLFSURJUHVHOHFHOHPDLLPSRUWDQWHVHGDWRUHD] LQYHVWL
JD LLORU GH LPDJLVWLF FHUHEUDO LQFOX]kQG WRPRJUDILD FX HPLVLH GH
SR]LWURQLúLUH]RQDQ PDJQHWLF FHUHEUDO IXQF LRQDO 9LLWRUXOHVWHDO
FDSDFLW LL GH D ORFDOL]D în creier focarele de H[FLWD LH VDX LQKLEL LH
FRUHODWH FX DQXPLWH HPR LL &RPXQLFDUHD FX SDFLHQWXO HVWH vQV SUL
PRUGLDO vQRE LQHUHDGHLQIRUPD LLDQDPQHVWLFHXWLOHúLvQWLPSUHGXV
SUHFXP úL SHQWUX D RE LQH „contractul de încredere” cu pacientul.
6WDELOLUHDXQRUEXQHUHOD LLFXSDFLHQWXOLPSOLF úLVWDELOLUHDGHOLPLWH
FDUH V HYLWH HVFDODGDUHD UHOD LHL PHGLFSDFLHQW GH F WUH SDFLHQ LL
LQVLVWHQ L


x'HFHQHLQWHUHVHD] "

%ROLOH SVLKRVRPDWLFH QH LQWHUHVHD] SHQWUX F UHSUH]LQW R SUREOHP 
PDMRU GHV Q WDWHSXEOLF VLPSWRPHOHIXQF LRQDOHILLQGSULQWUHSULPHOH
FDX]HGHLQFDSDFLWDWHGHPXQF úLLQFDSDFLWDWHVRFLDO úLSUHVXSXQ
• ,QYHVWLJD LLLQH[WHQVR
• 6SLWDOL] ULQXPHURDVH
• 3URFHGXULGHGLDJQRVWLFLQYD]LYH

 
• 7UDWDPHQWHPHGLFDOHSROLSUDJPD]LH
• 0HWRGHUHFXSHUDWRULLFRVWLVLWRDUH
• Boli iatrogene adeseori mai grave decât presupusele boli
VRPDWRIRUPH
• 3DFLHQ LL VXQW SDVD L GH OD XQ PHGLF OD DOWXO &RQWUDWUDQVIHU
QHJDWLY


x(WLRORJLH

'LQ SXQFW GH YHGHUH HWLRORJLF H[LVW PDUL WHRULL LPSRUWDQWH SHQWUX D
H[SOLFDEROLOHSVLKRVRPDWLFH

 7HRULD VSHFLILFLW LL $FHDVW WHRULH SRVWXOHD] H[LVWHQ D XQRU
VWUHVXUL VDX WLSXUL GH SHUVRQDOLWDWH VSHFLILFH SHQWUX ILHFDUH ERDO 
SVLKRVRPDWLF úLHVWHH[HPSOLILFDW vQPRGWLSLFGHOXFU ULOHDGRL
FHUFHW WRUL
D )ODQGHUV 'XQEDU – D GHVFULV WU V WXUL GH SHUVRQDOLWDWH
VSHFLILFH SHQWUX R WXOEXUDUH SVLKRVRPDWLF GH H[HPSOX
SHUVRQDOLWDWHDFRURQDULDQ 3HUVRQDOLWDWHDGHWLS$PXQFHúWH
PXOWHVWHDJUHVLY LULWDELO úLVXVFHSWLELO GHvPEROQ YLUHD
GHLQLP 
E )UDQ] $OH[DQGHU – D GHVFULV FRQIOLFWH LQFRQúWLHQWH FDUH
SURGXFDQ[LHWDWHVXQWPHGLDWHGHVLVWHPXOQHUYRVDXWRQRP
úLDXGUHSWUH]XOWDWRWXOEXUDUHVSHFLILF GHH[HPSOXQHYRLOH
GHGHSHQGHQ UHSULPDWHFRQWULEXLHODXOFHUXOSHSWLF 

 )DFWRULL GH VWUHV QHVSHFLILFL $FHDVW WHRULH DILUP F RULFH VWUHV
SUHOXQJLW SRDWH V FDX]H]H PRGLILF UL IL]LRORJLFH FDUH DSDU vQWUR
WXOEXUDUHVRPDWLF )LHFDUHSHUVRDQ DUHXQRUJDQGHúRFFDUHHVWH
YXOQHUDELOJHQHWLFODVWUHVXQLLSDFLHQ LVXQWUHDFWRULFDUGLDFLDO LL
VXQWUHDFWRULJDVWULFLLDUDO LLVXQWUHDFWRULWHJXPHQWDUL3HUVRDQHOH
FDUHVXQWFURQLFDQ[LRDVHVDXGHSUHVLYHVXQWPDLYXOQHUDELOHODEROL
VRPDWLFHVDXSVLKRVRPDWLFH


 
x7XOEXU ULOHVRPDWRIRUPH'HILQL LLúLFDGUXFRQFHSWXDO

0DQXDOXO '60,9  VXEOLQLD] F WU V WXUD FRPXQ D WXOEX
U ULORUVRPDWRIRUPHHVWHSUH]HQ DVLPSWRPHORUIL]LFHFDUHVXJHUHD] R
DIHF LXQHDSDU LQkQGPHGLFLQLLLQWHUQHGDUFDUHQXSRDWHILSHGHSOLQ
H[SOLFDW GH R VLWXD LH DSDU LQkQG PHGLFLQLL JHQHUDOH GH HIHFWHOH
GLUHFWH DOH XQHL VXEVWDQ H VDX GH DOW WXOEXUDUH PLQWDO FXP DU IL
DWDFXULOHGHSDQLF ÌQFRQWUDVWFXVLPXODUHDVLPSWRPHOHVRPDWLFHQX
VXQW VXE FRQWURO YROXQWDU 7XOEXU ULOH VRPDWRIRUPH GLIHU úL GH
VLPSWRPHOHSVLKLFHFRQVHFXWLYHXQHLDIHF LXQLPHGLFDOHSULQDFHHDF 
QX H[LVW QLFL R VLWXD LH PHGLFDO FDUH V SRDW IL FRQVLGHUDW FD SH
GHSOLQUHVSRQVDELO SHQWUXVLPSWRPHOHVRPDWLFH


x*UXSD7XOEXU UL6RPDWRIRUPHvQ'60,9

• WXOEXUDUHDGHVRPDWL]DUH FDUHGLQSXQFWGHYHGHUHLVWRULFVH
UHIHUHD OD LVWHULH VDX VLQGURPXO %ULTXHW HVWH R WXOEXUDUH
SROLVLPSWRPDWLF FH GHEXWHD] vQDLQWHD YkUVWHL GH GH DQL
HYROXHD] PDL PXO L DQL úL VH FDUDFWHUL]HD] SULQWUR FRP
ELQD LH GH GXUHUH úL VLPSWRPH JDVWURLQWHVWLQDOH VH[XDOH úL
SVHXGRQHXURORJLFH
• WXOEXUDUHD VRPDWRIRUP QHGLIHUHQ LDW VH FDUDFWHUL]HD] 
SULQWUR VXIHULQ IL]LF LQH[SOLFDELO FDUH GXUHD] FHO SX LQ
OXQLúLVHVLWXHD] VXEOLPLWDGLDJQRVWLFXOXLGHWXOEXUDUHGH
VRPDWL]DUH
• WXOEXU ULOHGHFRQYHUVLHLPSOLF VLPSWRPHLQH[SOLFDELOHVDX
GHILFLWH FDUH DIHFWHD] PRWULFLWDWHD YROXQWDU VDX IXQF LD
VHQ]RULDO VDXVXJHUHD] RVLWXD LHQHXURORJLF VDXDOWHVLWXD LL
GHPHGLFLQ JHQHUDO )DFWRULLSVLKRORJLFLVHDSUHFLD] F VXQW
DVRFLD LFXVLPSWRPHOHVDXGHILFLWHOH
• WXOEXU ULOHGXUHULL WXOEXU ULVRPDWRIRUPHGHWLSDOJLF VXQW
FDUDFWHUL]DWH SULQ GXUHUL FDUH IRFDOL]HD] SUHGRPLQDQW DWHQ LD
FOLQLF ÌQSOXVIDFWRULLSVLKRORJLFLVXQWDSUHFLD LFDDYkQGXQ
UROLPSRUWDQWvQLQVWDODUHDWXOEXU ULLVHYHULW LLDJUDY ULLVDX
PHQ LQHULLHL
 
• KLSRFRQGULDHVWHSUHRFXSDUHDSULYLQGWHDPDGHDDYHDRERDO 
JUDY ED]DW SH JUHúLWD LQWHUSUHWDUH D VLPSWRPHORU FRUSRUDOH
VDXDIXQF LLORUFRUSRUDOH
• WXOEXUDUHDGLVPRUIRIRELF HVWHSUHRFXSDUHDSHQWUXXQGHIHFW
FRUSRUDOLPDJLQDUVDXH[DJHUDUHDXQXLDH[LVWHQW


x6RPDWL]DUHDúLSVLKDQDOL]D

3UREOHPDVRPDWL] ULLLDXGHWHUPLQDWSH)UHXGúL%UHXHUV GH]YROWH
FRQFHSWHOH GH LQFRQúWLHQW FRQIOLFW DS UDUH úL UH]LVWHQ . În epoca
YLFWRULDQ VLPSWRPHOHVRPDWLFHQHH[SOLFDELOHHUDXFRQVLGHUDWHVHPQH
H[WHULRDUHDOHXQRUWXOEXU ULSVLKRORJLFHVXELDFHQWH ED]DOH ,QVLVWHQ D
SHUPDQHQW DSDFLHQ LORUFDUHFHUHDXUHFXQRDúWHUHDQDWXULLVRPDWLFHD
VLPSWRPHORUORUDIRVWFRQVLGHUDW XQPHFDQLVPGHDS UDUHvPSRWULYD
FDX]HORUSVLKLFHFDUHVWDXGHIDSWODRULJLQHDORU
În ultimii 100 de ani sDX vQUHJLVWUDW SX LQH SURJUHVH vQ FHHD FH
SULYHúWH H[SOLFDUHD VRPDWL] ULL 3DFLHQ LL FX WXOEXU UL GH VRPDWL]DUH
S VWUHD] DFHOHDúLUHWLFHQ HVFHSWLFLVPúLVHQWLPHQWHGHIUXVWUDUHID 
GHH[SOLFD LLOHSVLKRORJLFHFDUHOLVHGDX


x$IHFWLYLWDWHDQHJDWLY $1 úLVRPDWL]DUHD

6XELHF LLFX$1DXXQQLYHOvQDOWGHGLVFRQIRUWúLLQVDWLVIDF LHVXQW
LQWURVSHFWLYL VW UXLH DVXSUD HúHFXULORU úL JUHúHOLORU ORU WLQG V ILH
QHJDWLYLúWLFRQFHQWUkQGXVHDVXSUDDVSHFWHORUQHJDWLYHDOHFHORUODO LúL
DOH ORU $IHFWLYLWDWHD QHJDWLY DUH WU V WXUL VLPLODUH FX DOWH WLSRORJLL
GLVSR]L LRQDOH FXP DU IL QHYURWLFLVPXO DQ[LHWDWHD SHVLPLVPXO
PDODGDSWLYLWDWHD,QGLYL]LLFXDIHFWLYLWDWHQHJDWLY LQWHQV 
• VXQWKLSHUYLJLOHQ LvQSULYLQ DSURSULXOXLFRUS
• au un prag redus în ceea FH SULYHúWH VHVL]DUHD úL UDSRUWDUHD
VHQ]D LLORUVRPDWLFHGLVFUHWH
• DXRYL]LXQHSHVLPLVW DVXSUDOXPLL
• VXQW PDL vQJULMRUD L vQ SULYLQ D LPSOLFD LLORU VLWXD LLORU SHU
FHSXWH
 
• DXXQULVFPDLPDUHGHVRPDWL]DUHúLKLSRFRQGULH
• VXQW PDL SUHGLVSXúL V UDSRUWH]e simptome în cursul tuturor
VLWXD LLORU

0DLPXOWVWXGLLUHFHQWHVXJHUHD] F WHQGLQ DGHDUHODWDVLPSWRPHúL
DIHFWLYLWDWHD QHJDWLY VXQW HUHGLWDUH ÌQ GLQ FD]XUL WU V WXULOH
DIHFWLYLW LLQHJDWLYHSRWILDWULEXLWHIDFWRULORUJHQHWLFLúLQXPDLvQ
GLQ FD]XUL PHGLXOXL IDPLOLDO FRPXQ 6HVL]DUHD úL UDSRUWDUHD VLPSWR
PHORUVRPDWLFHGHSLQGHGHPRGXOGHSUHOXFUDUH]RQDO DLQIRUPD LHLvQ
creier. Abilitatea de raportare a simptomelor depinde, la rândul ei, de
EXQD IXQF LRQDUH D FHQWULORU OLPEDMXOXL vQ ORELL WHPSRUDOL úL SDULHWDOL
*UD\ -  UHOHY LPSRUWDQ D FHQWULORU LQKLELWRUL GLQ FUHLHU GLQ
]RQD VHSWXPXOXL úL KLSRFDPSXOXL vQ LQIOXHQ DUHD GLIHUHQ HORU LQGL
YLGXDOHvQFHHDFHSULYHúWHDIHFWLYLWDWHDQHJDWLY $XWRUXOFRQVLGHU F 
LQGLYL]LLSHFDUHHOvLQXPHúWHFXÄWU V WXULDQ[LRDVH³ FXDIHFWLYLWDWH
QHJDWLY DX DFHúWL FHQWUL LQKLELWRUL KLSHUDFWLYL FHHD FH OH GHWHUPLQ 
FDUDFWHUXOKLSHUYLJLOHQW$FHDVWDDIHFWHD] SUREDELOUDSRUWDUHDVLPSWR
melor atât prin nivele înalte de afectivitate negative, cât úL SULQWUR
KLSHUDWHQ LHSULYLWRDUHODSURSULXOFRUS

'LQWUHWXOEXU ULOHSHUVRQDOLW LLFHOHPDLIUHFYHQWLPSOLFDWHVXQWWXOEX
UDUHDKLVWULRQLF WXOEXUDUHDREVHVLYFRPSXOVLY WXOEXUDUHDGHSHQGHQW 
6WXGLL FRUHODWLYH VDX I FXW QX GRDU OD QLYHOXO XQRU WU V WXUL GH SHUVR
QDOLWDWHFLúLDDVRFLHULLGLQWUHWXOEXU ULOHGHVRPDWL]DUHúLDOWHWXOEXU UL
SVLKLDWULFH &XP HUD úL GH DúWHSWDW PXOWH VWXGLL DUDW R UHOD LH VWUkQV 
vQWUHVRPDWL]DUHúLGHSUHVLH

2VHULHGHVWXGLLI FXWHvQDQXOGHPRQVWUHD] F VRPDWL]DUHDHVWH
PDL SXWHUQLF DVRFLDW FX DQWHFHGHQWHOH GH GHSUHVLH DOH LQGLYLGXOXL
decât cu diagnosticul curent de depresie. Alte studii au demonstrat
DVRFLHULDVHP Q WRDUHFXWXOEXU ULOHGHDQ[LHWDWHGDUQXH[LVW VWXGLL
FDUH V LQFOXG VXILFLHQ L VXELHF L SHQWUX D SXWHD WUDJH FRQFOX]LL
SULYLWRDUHODGLDJQRVWLFHOHSVLKLDWULFHPDLUDUH
 
x0RGHOHDOHVRPDWL] ULL

6RPDWL]DUHDFDPHFDQLVP 6RPDWL]DUHDFDDPSOLILFDUH
GHDS UDUHSVLKRORJLF QHVSHFLILF DVXIHULQ HL
&RUHVSXQGH XQXL PRGHO WUDGL LRQDO $FHVW PRGHO HVWH OHJDW GH VWLOXO
FDUHFRQVLGHU UDSRUWDUHDVLPSWRPHORU SHUFHSWXDO SUHVXSXQkQG F SDFLHQ LL
VRPDWLFH úL UHFXUJHUHD OD DVLVWHQ WLQG V SHUFHDS úL V UDSRUWH]H
PHGLFDO QRQSVLKLDWULF GUHSWUH]XOWDW nivele înalte din toate tipurile de
DO SUH]HQW ULL PRGLILFDWH D XQRU WXO VLPSWRPH$FHDVW WHQGLQ GHDWU L
EXU ULSVLKLFH'HFLVRPDWL]DUHDDUIL VW UL HPR LRQDOH QHSO FXWH D IRVW
RH[SUHVLHÄPDVFDW ³DEROLLSVLKLFH GHVFULV GH :DWVRQ úL GUHSW DIHFWL
YLWDWHQHJDWLY 
6WXGLLI FXWHSHYROXQWDULV Q WRúLDX
DU WDW R UDW vQDOW D UDSRUW ULL GH
VLPSWRPH OD FHL FX VW UL GH DIHFWL
YLWDWHQHJDWLY 

6RPDWL]DUHDFDWHQGLQ GHDDSHOD 6RPDWL]DUHDFDRFRQVHFLQ 
la îngrijiri medicale pentru DVXSUDXWLOL] ULLDVLVWHQ HLPHGLFDOH
VLPSWRPHFRPXQH $FHVW PRGHO FRQVLGHU VRPDWL]DUHD
Acest model ia în considerare rolul FDU VSXQVODVWLPXODUHDUHDOL]DW GH
VXIHULQ HLSVLKRORJLFHvQGHWHUPLQDUHD VLVWHPXO GH DVLVWHQ PHGLFDO (O
FD]XULORU vQ FDUH SDFLHQ LL VROLFLW FRQVLGHU XWLOL]DUHDVHUYLFLLORUPHGL
DMXWRUPHGLFDOSHQWUXVLPSWRPHFDUH FDOHPDLGHJUDE RFDX] DUDSRUW ULL
SUHH[LVW VLPSWRPHORU GHFkW R FRQVHFLQ D
$FHVWPRGHOSUHVXSXQHF VLPSWRPHOH DFHVWRUD
VRPDWLFHQHSO FXWHVXQWXELFXLWDUHúL $FHDVW LSRWH] DFFHQWXHD] DVXSUD
F GRDU VW ULOH DIHFWLYH QHJDWLYH vL WHQGLQ HL IDFWRUXOXL FXOWXUDO úL D
GHWHUPLQ SHLQGLYL]LV FHDU DMXWRU FRUSXOXL PHGLFDO GH D vQW UL FRP
PHGLFDO SHQWUX VLPSWRPH SH FDUH SRUWDPHQWXO GH ERDO úL UDSRUWDUHD
DOWIHOOHDUSXWHDLJQRUD simptomelor. Cu cât sisWHPXO GH
6XIHULQ DSVLKRORJLF vLGHWHUPLQ SH vQJULMLUHPHGLFDO úLLQVWLWX LLOHPHGL
FHLFXVRPDWL]DUHV LQWHUSUHWH]HVHQ cale au în vedere în special simptomele
]D LLIL]LFHFRPXQHFRUSRUDOHFDGRYH]L FRUSRUDOH VRPDWL]DUHD LDWURJHQLF DUH
DOHXQHLEROL 0HFKDQLF úDQVHGHRVHELWHGHDVHDILUPD
&HLFXWXOEXU ULHPR LRQDOHVHDGUH ([HPSOXOVRPDWL] ULLIUHFYHQWHSULQWUH
VHD] PHGLFXOXL SHQWUX VLPSWRPH VWXGHQ LL PHGLFLQLúWL LOXVWUHD] DFHVW
FRPXQH SH FDUH FHLODO L OH GHS úHVF PRGHO
I U DMXWRUPHGLFDO 

 
0HGLFLQDSVLKRVRPDWLF VHED]HD] SHIDSWXOF ÄHPR LLOHSRWSURYRFD
PRGLILF ULPDUFDWHvQIXQF LDRUJDQLF ´(YROX LDFDUDFWHUXOúLGXUDWD
EROLORURUJDQLFHSRDWHFKLDUUH]LVWHQ DODWUDWDPHQWVXQWLQIOXHQ DWHGH
FRQIOLFWHOHLQWHULRDUHGHPHFDQLVPHGHDS UDUHinadecvate etc. În DIDUD
WXOEXU ULORU VRPDWRIRUPH DWXOEXU ULORUGHFRQYHUVLHúLDVLPSWRPHORU
IXQF LRQDOH QHYUR]H GH RUJDQ PHGLFLQD SVLKRVRPDWLF UHFXQRDúWH
LQIOXHQ DVWUHVXOXLDUHDF LLORUHPR LRQDOHDVXSUDRUJDQLVPXOXL


x([HPSOHGHWXOEXU ULSVLKRVRPDWLFH

• $SDUDWXOUHVSLUDWRUDVWPXOEURQúLFWXVHDúLVXJKL XOKLSHUYHQWLOD LD
• $SDUDWXOFDUGLRYDVFXODUWXOEXU ULGHULWPFDUGLDFKLSHUWHQVLXQHD
DUWHULDO HVHQ LDO 
• $SDUDWXOJDVWURLQWHVWLQDOJDVWULWHXOFHUJDVWULFGLDUHHDHPR LRQDO 
FRORQLULWDELO
• 6LVWHPXOHQGRFULQEROLWLURLGLHQHGLDEHW
• 3LHOHDXUWLFDULHSUXULWXOSVRULD]LVGHUPDWLWHDWRSLFH
• $SDUDWXOJHQLWRXULQDUGLVPHQRUHHDSRODNLXULD
• $SDUDWXORVWHRDUWLFXODUúLPXVFXODUORPEDOJLLOH
• &HIDOHHD

$6708/%521ù,&
• &UL]HOHVXQWSUHFLSLWDWHGHVWUHVLQIHF LLUHVSLUDWRULLDOHUJLL
• 6HH[DPLQHD] GLQDPLFDIDPLOLDO vQVSHFLDODWXQFLFkQGERO
QDYXOHVWHFRSLO6HYDF XWDGDF H[LVW KLSHUSURWHF LHúLVHYD
vQFHUFDvQFXUDMDUHDDFWLYLW LORULQGHSHQGHQWHSRWULYLWH
• 7HRULLSVLKRORJLFHGHSHQGHQ úLDQ[LHWDWHGHVHSDUDUHLQWHQVH
ZKHH]LQJXODVWPDWLFHVWHXQVWULJDW FKHPDUH VXSULPDWGXS 
LXELUHúLSURWHF LH
• 3URILOXO SHUVRQDOLW LL WU V WXUL DQ[LRDVH HYLWDQW LVWHULFH
LSRKRQGULDFH
• 3VLKDQDOLWLF FRQIOLFWXO GLQWUH ÄGRULQ D úL WHDPD GH WDQGUH H´
FDSDFLWDWHDDOWHUDW GHÄDGDúLDOXD´

 
786($ù,68*+, 8/
• 6LPEROL]HD] vQFHUFDUHDGHXúXUDUHGHWHQVLXQHLQWHULRDU VDX
GH D VF SD GH GRULQ HOH úL SXOVLXQLOH SHUFHSXWH FD ILLQG SHUL
FXORDVH
• Tusea „protest” este expresia unei furii imposibil de exprimat
în cuvinte, desgust sau ostilitate.
• $UHFDHFKLYDOHQWGLJHVWLYYRPLWDUHD
• $SDUHFkQGPHFDQLVPXOUHSULP ULLQXPDLHVWHVXILFLHQW
• 7HUDSLLGHJUXSYHUEDOL]DUHDLQVWUXLUHDDXWRJHQ 
• 6XJKL XO – IUHFYHQW OD FRSLLL H[SXúL XQRU FRPSRUWDPHQWH
DPELYDOHQWH GLQ SDUWHD S ULQ LORU JHQHUR]LWDWH H[WUHP 
SXQLWLYLWDWHH[DJHUDW 
• ([SULP VHQWLPHQWXOOLSVHLGHSURWHF LHOLSVDDIHF LXQLL

6,1'5208/'(+,3(59(17,/$ ,(
• ÌQVR HúWH WXOEXUDUHD GH SDQLF WXOEXUDUHD GH DQ[LHWDWH JHQH
UDOL]DW 
• $VRFLD] WDKLFDUGLH YDVRFRQVWULF LH WUDQVSLUD LL H[WUHPLW L
UHFL DQJLQ GXUHUL DEGRPLQDOH PHWHRULVP VSDVPH vQ H[WUH
PLW LSDUHVWH]LL
• DXRULJLQHHPR LRQDO 
• )HPHL% UED L–
• ÌQ GHSUHVLD DQ[LRDV IRELL SHUVRDQH LSRKRQGULDFH SHUVR
QDOLW LOHGHSHQGHQWH
• Sunt cei care „îúLUH LQVHQWLPHQWHOHVXSRUWkQGSUHDPXOW´

1(952=$&$5',$& 
• 3HUVRDQD GH WLS $ HVWH DJUHVLY LULWDELO XúRU IUXVWUDELO úL
SUHGLVSXV ODERDODDUWHULDO FRURQDULDQ 
• 3UHVLXQHD VRFLDO GH D DGRSWD XQ URO XQ FRPSRUWDPHQW RSXV
DSWLWXGLQLORU úL SXOVLXQLORU RELúQXLWH RVWLOLWDWH RSULPDW 
DJUHVLYLWDWH–FROHULFXO
• $ULWPLLOHVXQWIUHFYHQWHvQVW ULOHDQ[LRDVH0RDUWHVXELW SULQ
DULWPLH YHQWULFXODU OD XQLL EROQDYL FDUH WUHF SULQWUXQ úRF
SVLKRORJLFVDXRFDWDVWURI PDVLY 

 
• La hipertensiv: conflictul între iPSXOVLXQLOHDJUHVLYHúLVHQWL
PHQWHOHGHGHSHQGHQ 
• 6HLQGLF PRGLILF ULDOHVWLOXOXLGHYLD vQFHWDUHDIXPDWXOXL
GHVFUHúWHUHDDSRUWXOXLGHDOFRROVF GHUHDvQJUHXWDWHVF GHUHD
FROHVWHUROXOXLSHQWUXOLPLWDUHDIDFWRULORUGHULVF
• 3VLKRWHUDSLHFHQWUDW SHFRQIOLFW SUREOHPRULHQWHG 

$3$5$78/',*(67,9
• $IHF LXQLOH DSDUDWXOXL GLJHVWLY VXQW FHQWUDWH SH QHYRLD
GH VLJXUDQ SURWHF LH – KUDQD UHSUH]LQW ÄIRUPD HOHPHQWDU 
de posesie”, iar digestia – PRGXO GH PDQDJHPHQW XWLOL]DUH
„a ceva dobândit”.
• 6HQWLPHQWXOGHLVS úLUH–QHJDWLYLVPDOLPHQWDUYLQRY LDXUD
IXULD–LQDSHWHQ YRP 
• &RQVWLSD LDPHWHRULVPXOGLDUHHD–FRQIOLFWXOGLQWUHÄDGDúLD
UH LQHDS VWUD´FRQIOLFWXOvQWUHGHSHQGHQ úLLQGHSHQGHQ 

6HPQLILFD LDSVLKRORJLF 6LPSWRPHGLJHVWLYH
'LILFXOWDWHvQLQL LHUHDúLVW SkQLUHD 6WRPDWLWHJLQJLYLWH
XQHLVLWXD LL
'LILFXOWDWHDGHDDFFHSWDRVLWXD LH 7XOEXU ULGHGHJOXWL LH
'HVJXVWUHSXOVLH $QRUH[LHJUHD YRP 
'LILFXOWDWHDFURQLF GHDJHVWLRQD 'XUHULJDVWULFHKLSHUPRWLOLWDWH
RVLWXD LH VSDVPSLORULFVDXXOFHU
,QFDSDFLWDWHGHDILQDOL]D 'XUHUHFROLW FRORQLULWDELO
,QFDSDFLWDWHGHDVHGHVS U LGHFHYD &RQVWLSD LHFURQLF 
'RULQ DGHDVHHOLEHUDGHFHYD 'LDUHHFURQLF 
GHDVF SD

$)(& ,81,/(3,(/,,
• 3LHOHD – RUJDQXO FX FHD PDL LPSRUWDQW H[SUHVLH SVLKRVR
PDWLF 
• ÌQURúLUHD SDORDUHD ÄSLHOHD GH J LQ ´ VXQW H[SUHVLL DOH
FRQIOLFWHORUQRDVWUHLQWHULRDUHHPR LLORU
• 3LHOHD úL FUHLHUXO VXQW VLQJXUHOH RUJDQH FX DFHHDúL RULJLQH
HPEULRORJLF –HFWRGHUP

 
• Expresii ca „a avea obrazul grRV´ ÄD WH E JD SH VXE SLHOHD
cuiva”, „a nuúLvQF SHDvQSLHOH´LOXVWUHD] UHOD LDGLQWUHDFHVW
RUJDQúLHPR LLFDUDFWHU
• $WLQJHUHD SLHOLL PDVDMXO UHIOH[RWHUDSLD DURPRWHUDSLD GHWHU
PLQ UHDF LLSVLKLFHDXDF LXQHWHUDSHXWLF 
• 3RW DS UHD FD EROL VDX VLPSWRPH FX H[SUHVLH SVLKRVRPDWLF 
XUWLFDULD SUXULWXO SUXULWXO DQRJHQLWDO SVRULD]LV GHUPDWLWH
DWRSLFH
• 6HPQLILF LPSRVLELOLWDWHD H[SULP ULL VHQWLPHQWHORU GH IXULH
LQGHSHQGHQ FRQIOLFWHOHLQWHUSHUVRQDOH
• $SDU FX SUHGLOHF LH OD SHUVRDQHOH DQ[LRDVH REVHVLRQDOH FX
QHYRLHFUHVFXW GHFRQWUROVDXODSHUVRDQHOHFXJUDGFUHVFXWGH
GHSHQGHQ 

&XWRDWHF PDMRULWDWHDWXOEXU ULORUVRPDWLFHVXQWLQIOXHQ DWHGHVWUHV
FRQIOLFWH VDX GH DQ[LHWDWH JHQHUDOL]DW XQHOH WXOEXU UL VXQW DIHFWDWH
mai mult decât altele. În DSM975WXOEXU ULOHSVLKRVRPDWLFHVXQW
LQFOXVH vQ FODVLILFDUH VXE QXPHOH GH ÄIDFWRUL SVLKRORJLFL FH DIHFWHD] 
FRQGL LDPHGLFDO ´


x &ULWHULLOH GH GLDJQRVWLF '60,975 SHQWUX IDFWRULL SVLKRVRFLDOL
FDUHDIHFWHD] FRQGL LDPHGLFDO 

$(VWHSUH]HQW RFRQGL LHPHGLFDO JHQHUDO 
% )DFWRULL SVLKRORJLFL DIHFWHD] DGYHUV FRQGL LD PHGLFDO JHQHUDO 
întrXQXOGLQXUP WRDUHOHPRGXUL
 )DFWRULL DX LQIOXHQ DW HYROX LD FRQGL LHL PHGLFDOH JHQHUDOH IDSW
LQGLFDW GH DVRFLD LD VWUkQV vQ WLPS GLQWUH IDFWRULL SVLKRORJLFL úL
DSDUL LD VDX H[DFHUEDUHD FRQGL LHL PHGLFDOH JHQHUDOH VDX vQWkU]LHUHD
UHFXSHU ULL
 )DFWRULLLQWHUIHUHD] FXWUDWDPHQWXOFRQGL LHLPHGLFDOHJHQHUDOH
 )DFWRULL FRQVWLWXLH ULVFXUL GH V Q WDWH DGL LRQDOH SHQWUX SHUVRDQD
UHVSHFWLY 
 5 VSXQVXUL IL]LRORJLFH OHJDWH GH VWUHV SUHFLSLW VDX H[DFHUEHD] 
VLPSWRPHOHXQHLFRQGL LLPHGLFDOHJHQHUDOH
 
7XOEXUDUH PLQWDO FH DIHFWHD] FRQGL LD PHGLFDO GH H[HPSOX R
WXOEXUDUH SVLKLF FXP DU IL GHSUHVLD PDMRU FDUH vQWkU]LH UHFXSHUDUHD
GXS XQLQIDUFWPLRFDUGLF 
6LPSWRPHSVLKRORJLFHFHDIHFWHD] FRQGL LDPHGLFDO GHH[HPSOX
DQ[LHWDWHFHH[DFHUEHD] DVWPXO 
7U V WXUL GH SHUVRQDOLWDWH VDX VWLO GH FRSLQJ FH DIHFWHD] FRQGL LD
PHGLFDO H[HPSOXQHJDUHDSDWRORJLF DQHYRLLGHLQWHUYHQ LHFKLUXU
JLFDO la bolnav cu cancer, comportamentul ostil, „mereu sub presiunea
timpului”, care contribuie la boala cardioYDVFXODU 
&RPSRUWDPHQWH GH V Q WDWH PDODGDSWDWLYH FH DIHFWHD] FRQGL LD
PHGLFDO H[HPSOX OLSVD GH H[HUFL LL IL]LFH VH[ I U P VXUL GH
VLJXUDQ FRQVXPH[FHVLYGHDOLPHQWH 
5 VSXQV IL]LRORJLF OHJDW GH VWUHV FH DIHFWHD] FRQGL LD PHGLFDO 
H[HPSOX H[DFHUEDUHD OHJDW GH VWUHV D XOFHUXOXL KLSHUWHQVLXQLL
DULWPLHLVDXFHIDOHHLSULQWHQVLXQH 
$O L IDFWRUL SVLKRORJLFL FH DIHFWHD] FRQGL LD PHGLFDO H[HPSOX
IDFWRULFXOWXUDOLUHOLJLRúLLQWHUSHUVRQDOL  

$/&22/,608/
ù,6 1 7$7($0,17$/ 
x6FXUWLVWRULFGHVSUHDOFRROúLDOFRROLVP

&RQVXPXOGHDOFRROGDWHD] GLQFHOHPDLYHFKLWLPSXUL([LVW DQXPLWH
LQGLFLL F RPXO GH &URMagnon (aproximativ din anul 40.000 î.e.n.)
FXQRúWHD SUHSDUDUHD XQRU E XWXUL IHUPHQWDWH $FHVWH E XWXUL VHUYHDX
SUHSRQGHUHQW GUHSW DOLPHQW VDX RIUDQGH &HOH PDL YHFKL GRFXPHQWH
LVWRULFH vQ FDUH VXQW PHQ LRQDWH E XWXULOH DOFRROLFH GDWHD] GH DSUR
[LPDWLY000 de ani. În toate scrierile vechi din Mesopotamia, Egipt,
&KLQD *UHFLD SUHFXP úL vQ %LEOLH J VLP P UWXULL GHVSUH IRORVLUHD
E XWXULORU DOFRROLFH GDU úL GHVSUH DEX]XUL vQ FRQVXPXO ORU &HO PDL
YHFKL GRFXPHQW VFULV FDUH FRQ LQH UHIHULUL OD YLQ úL OD EHUH HVWH
FRQVLGHUDW D IL SDSLUXVXO OXL (EHU VFULV vQ DQXO vHQ úL FDUH
FRQ LQHúLSUHVFULS LLPHGLFDOH&RQVXPXOGHDOFRRODSDUHúLvQVFULHULOH
OXL +RPHU +HURGRW $ULVWRWHO úL 3ODWRQ ÌQ WUDWDWXO DVXSUD U QLORU
+LSRFUDWHPHQ LRQDIRORVLUHDSDQVDPHQWHORUFXYLQFXH[FHS LDU QLORU
DUWLFXODUH&DVXEVWDQ DSDUWHDOFRROXODIRVWSURGXVPXOWPDLWkU]LX
vQ MXUXO DQXOXL SULQ LQYHQ LD XQHL WHKQLFL SHUIRUPDQWH GH GLV
WLODUH$FHDVWDvQVHDPQ F E XWXULOHVSLUWRDVHH[LVW QXPDLvQFHSkQG
GLQ (YXO 0HGLX 2GDW FX vQFHSHUHD FXOWLY ULL YL HLGH YLH DQWLFLL DX
 
GHVFRSHULW PHWRGD RE LQHULL YLQXOXL ,PSRUWDQ DDFHVWXLDHVWHUHOHYDW 
GH DSDUL LD vQ PLWRORJLH D XQRU ]HL FDUH RFURWHDX FXOWXUD YL HLGHYLH
GDF DUILV i amintim doar pe Bacchus al românilor VDXSH'LRQLVRV
DOJUHFLORUF URUDOHHUDXGHGLFDWHVHUE ULVSHFLDOH'DUDFHúWL]HLHUDX
FRQVLGHUD L úL ]HL DL YHVHOLHL DL FRPSRUWDPHQWXOXL LQDGHFYDW úL DL
E XWRULORU GRYDG F vQF GLQ DQWLFKLWDWH VD I FXW OHJ WXUD vQWUH
FRQVXPXOGHDOFRROúLPDQLIHVW ULOHLQWR[LFD LHLFXDOFRROLDUIDSWXOF 
LQWR[LFD LDDOFRROLF SURGXFHVLPSWRPHSVLKLFHHVWHLOXVWUDWSHUIHFWGH
FXSOXO'LRQLVRV6LOHQXQGHXOWLPXOHUDXQVDWLUDOHF UXLFDUDFWHULVWLFL
principale de comportament erau veselia, aproape întotdeauna
LQDGHFYDW úLGH]LQKLEL LDVH[XDO 3DUDFHOVXVHVWHVRFRWLWSULPXOFDUH
D GDW QXPHOH GH $OFNKRO VXEVWDQWHL YRODWLOH REWLQXWH OD GLVWLODUHD
YLQXOXL&XYkQWXODOFRROvúLDUHRULJLQHDvQOLPEDDUDE –DODUWLFROúL
FRKRO „OXFUXVXEWLO”

& WUHVIkUúLWXOVHFROXOXLDO;9,,,OHDPHGLFLGLQ$QJOLDúL*HUPDQLD
DXGHILQLWSHQWUXSULPDGDWDGHSHQGHQ DGHDOFRROFDILLQGRERDO úL
DXGHVFULVRFDDWDUH

7HUPHQXO GH DOFRROLVP D IRVW XWLOL]DW SULPD GDW vQ GH F WUH
PHGLFXOVXHGH]0DJQXV+XVVÌQ2UJDQL]D LD0RQGLDO D6 Q W LL
DSXEOLFDWXQGRFXPHQWFXWLWOXOÄ,QFDSDFLW LOHJDWHGHFRQVXPXOGH
DOFRRO´FDUHDvQFHUFDWV LQWHJUH]HFRQFHSWXOH[LVWHQWGHÄDOFRROLVP´
În 1979 termenul „alcoolism” a fost eliminat din clasificarea interna
LRQDO DEROLORUúLvQORFXLWFXÄVLQGURPXOGHGHSHQGHQ DOFRROLF ´


x0LWXULGHVSUHDOFRROLVP

([LVW RVHULHvQWUHDJ GHPLWXULOHJDWHGHDOFRROLVPFDUHIDFSDUWHGLQ
PHFDQLVPHOH GH DS UDUH OD QLYHO LQGLYLGXDO úL VRFLDO QHJDUH UD LRQ
DOL]DUH 
• 8QXOGLQWUHPLWXULVSXQHF DOFRROLVPXOHVWHWUDQVPLVJHQHWLF
GH OD S ULQWH OD FRSLO úL F SULQ XUPDUH SRW GHYHQL DOFRROLFL
doar cei cu antecedente în familie. 
• 8QDOWÄPLW´DODOFRROLVPXOXLHVWHDFHODF DUH[LVWDRGLIHUHQ 
QHW vQWUH E XWRUXO ÄQRUPDO´ úL DOFRROLF 3UREOHPD FRQVW vQ
 
DFHHD F WR L DOFRROLFLL FX SX LQH H[FHS LL VH FUHG E XWRUL
ÄQRUPDOL´ÌQID]DJUDY DEROLLVHSLHUGHFRQWUROXOFDQWLW LL
E XWHúLXQSULPSDKDUGHFODQúHD] LPSXOVXOQHVW SkQLWGHD
FRQWLQXD E XWXO SkQ OD LQWR[LFD LH ÌQ DFHO PRPHQW VD
GHS úLWVWDGLXOGHÄE XWRUVRFLDOQRUPDO´
• 6H VSXQH F RDPHQLL EHDX SHQWUX F DX QHFD]XUL 'H IDSW vQ
PDUHDPDMRULWDWHDFD]XULORUHVWHH[DFWLQYHUVQHFD]XULOHDSDU
GDWRULW E XWXULL
• Ä&kQGVXQWE X LRDPHQLLvúLDUDW DGHY UDWXOFDUDFWHU´(VWH
DGHY UDW F DOFRROXO FRQGXFH OD GH]LQKLEL LH GDU VWDUHD GH
LQWR[LFDUH FX DOFRRO GHWHUPLQ PRGLILF UL DOH YLJLOLW LL
FRJQL LHLúLFKLDUDIHFWLYLW LL
• Ä% XWXULOH QDWXUDOH QX VXQW G XQ WRDUH´ 'H IDSW HOH FRQGXF
vQDFHHDúLP VXU ODDOFRROLVP
• „Berea, fiind slab FDW ULHQXG XQHD] ´)LHFDUHE XWXU DUH
P VXUD VD SDKDUXO SRWULYLW ÌQWUR KDOE GH EHUH VH DIO PDL
mult alcool decât întrXQ S K UHO GH YRGF 3H GH DOW SDUWH
HVWH FXQRVFXW ÄFDUGLRSDWLD E XWRUXOXL GH EHUH´ R ERDO 
FDUGLDF VHYHU FDUH FRQVW vQ FUHúWHUHD YROXPXOXL LQLPLL FX
VF GHUHDIRU HLVDOHGHFRQWUDF LH
• Ä$OFRROXOG SXWHUH´$GHY UXOHVWHF DOFRROXOVO EHúWHRUJD
QLVPXO
• Ä$OFRROXO vQF O]HúWH´ 'H IDSW DOFRROXO DPRU HúWH R SDUWH D
VHQ]RULORUSLHOLLFHHDFHWHIDFHV QXVLP LIULJXOSHPRPHQW
$FHVWDHVWHPRWLYXOSHQWUXFDUHPXO LDOFRROLFLDGRUPOLQLúWL L
LDUQD vQ ] SDG S UkQGXOLVH FDOG úL SkQ GLPLQHD PRU
vQJKH D LVDXVXIHU GHJHU WXULJUDYH$OFRROXOHOLEHUHD] HVWH
GUHSWF OGXUDGLQLQWHULRUODQLYHOXOSLHOLLFDUHVHvQF O]HúWH
DQWUHQkQGGHIDSWRSLHUGHUHGHF OGXU DRUJDQLVPXOXL


x$OFRROLVPXOvQWUHYLFLXúLERDO 

ÌQJHQHUDOVHFRQVLGHU F HVWHSUH]HQW RERDO DWXQFLFkQG
 VXQWHYLGHQWHPRGLILF ULIL]LFHúLVDXSVLKLFHFDUHVHGHRVHEHVF
HYLGHQWGHVWDUHDGHV Q WDWH
 
 DFHVWHPRGLILF ULSRWILSHUFHSXWHVXELHFWLYúLRELHFWLY
 QHFHVLW VXSUDYHJKHUHPHGLFDO VDXWUDWDPHQW
 QXVXQWSURYRFDWHvQPRGFRQúWLHQWGHFHOvQFDX] 
 SRWDYHDFDXUPDUHLQFDSDFLWDWHDGHPXQF 

'HDVHPHQHDERDODSUHVXSXQHXQGH]HFKLOLEUXLQYROXQWDUFDX]DWGH
DJHQ L GLQ PHGLXO H[WHUQ VDX LQWHUQ DO RUJDQLVPXOXL SUHVXSXQH XQ
JUXS GH VLPSWRPH VSHFLILFH úL FXQRDúWH R HYROX LH SURJUHVLY úL
SUHGLFWLELO 

3RUQLQG GH OD DFHDVW GHILQL LH DOFRROLVPXO VDX VLQGURPXO GH
GHSHQGHQ DOFRROLF HVWH R ERDO SULPDU FURQLF LQIOXHQ DW vQ
GH]YROWDUHD úL PDQLIHVW ULOH HL GH LQWHUDF LXQHD IDFWRULORU FH LQ GH
SHUVRQDOLWDWH FX FHL DL PHGLXOXL FXQRDúWH R HYROX LH SUHGLFWLELO úL
SURJUHVLY DGHVHDSXWkQGILIDWDO úLVHFDUDFWHUL]HD] SULQSLHUGHUHD
FRQWUROXOXL DVXSUD FRQVXPXOXL GH DOFRRO FRQVWDQW VDX SHULRGLF SULQ
SUHRFXSDUHD ID GH DOFRRO úL FRQVXPXO GH DOFRRO vQ FLXGD FRQVH
FLQ HORUQHIDVWHúLDGHUHJO ULORUJkQGLULL

$OFRROLVPXOHVWHRERDO SULPDU SHQWUXF QXSUH]LQW XQVLQGURP
DO XQHL DOWH VW UL GH ERDO H[LVWHQW FL SRDWH FDX]D HD vQV úL DOWH
WXOEXU UL IL]LFH VDX SVLKLFH VDX OH DJUDYHD] SH FHOH H[LVWHQWH ÌQ
PRGXOFHOPDLHYLGHQWDOFRROLVPXOFDERDO SRDWHILUHFXQRVFXWSULQ
FRQVHFLQ HOH LQWR[LFD LHL DGLF vQ OH]LXQL DOH ILFDWXOXL VWRPDFXOXL úL
VLVWHPXOXLQHUYRVFHQWUDOVDXSHULIHULFSURYRFDWHGHDOFRRO

1DWXUD GH ERDO FURQLF D DOFRROLVPXOXL DWUDJH DWHQ LD DVXSUD
FDUDFWHUXOXL SHUPDQHQW DO EROLL 3HUVRDQD GHSHQGHQW GH DOFRRO YD
U PkQHWRDW YLD DFXDFHDVW ERDO 6FRSXOWUDWDPHQWXOXLQXFRQVW vQ
UHVWDELOLUHDVW ULLLQL LDOHGHV Q WDWHFLvQUHGXFHUHDFRPSOLFD LLORUúL
H[WLQGHUHDSRVLELOLW LORUGHDWU LRYLD VDWLVI F WRDUH

'HSHQGHQ DGHDOFRRODUHXQFDUDFWHUSUHGLFWLELOSHQWUXF FXQRDúWH
DFHHDúLHYROX LHSHQWUXWR LFHLFDUHFRQVXP DOFRROúLHVWHSURJUHVLY 
SHQWUX F SHUVLVW vQ WLPS úL QHWUDWDW VH DJUDYHD] LDU VWDUHD
GHSHQGHQWXOXLVHvQU XW HúWH

 
'LQS FDWHDOFRROLVPXOHVWHRERDO PXOWLID]LF SHQWUXF DIHFWHD] 
LQGLYLGXO SH WRDWH SODQXULOH – IDPLOLDO PDWHULDO LQWHOHFWXDO VRFLDO
SURIHVLRQDO HPR LRQDO úL DO V Q W LL – manifestânduse în toate prin
FRQVHFLQ HQHIDVWH

'H DVHPHQHD WRW GH DEDWHUH GH OD QRUPDO HVWH YRUED úL vQ FHHD FH
SULYHúWHSLHUGHUHDDXWRFRQWUROXOXLúLLQFDSDFLWDWHDGHDILDEVWLQHQW
QHPDLSXWkQGILSRVLELOHDQXPLWHSURFHVHGHIUkQDUHúLFRQWUROID GH
DOFRRO LDU FDSDFLWDWHD GH FRQWURO QX SRDWH IL UHFkúWLJDW QLFL SULQ
WUDWDPHQW6SHFLDOLúWLLQXSRWSUH]LFHFXFHUWLWXGLQHFDUHGLQWUHFRQVX
PDWRULLGHE XWXULYRUGHYHQLDOFRROLFL7UDWDPHQWXODOFRROLVPXOXLVH
DGUHVHD] DúDGDU SHUVRQDOLW LL vQ FRPSOH[LWDWHD HL WXWXURU GRPH
QLLORU GH YLD úL GH FRPSRUWDPHQW DOH SHUVRDQHL vQ FDX] úL QX VH
UHIHU GRDUODYLQGHFDUHDDQXPLWRUVLPSWRPHFXPDUILEROLOHKHSDWLFH
'HRDUHFH GHSHQGHQ D SVLKLF HVWH R SUREOHP PDL FRPSOLFDW 
VSHFLDOLúWLLvQGRPHQLXIDFSDUWHGLQDOWHFDWHJRULLSURIHVLRQDOHGHFkWvQ
FD]XOEROLORUFODVLFHFHDPDLLPSRUWDQW FRQWULEX LHODWUDWDPHQWúLR
DGXF SVLKRORJLL DVLVWHQ LL VRFLDOL úL WHUDSHX LL IRUPD L vQ GRPHQLXO
DGLF LLORU5H]XOWDWHQRWDELOHVHRE LQúLvQJUXSHOHGHvQWUDMXWRUDUHGH
WLSXO$OFRROLFLORU$QRQLPL

ÌQFD]XODOFRROLVPXOGHúLVXQWSUH]HQWHWRDWHDFHVWHFDUDFWHULVWLFLQX
DYHP GH D IDFH FX R ERDO vQ VHQV FODVLF $FHDVW DILUPD LH HVWH
VXV LQXW GHRVHULHGHIDFWRULFXPDUILIDSWXOF GHúLDSDUY W P UL
JUDYHDOHRUJDQLVPXOXLHOHQXVXQWQLFLFDX]DEROLLQLFLLQGLVSHQVDELOH
GLDJQRVWLF ULLHL1LPHQLQXVHSRDWHFRQWDPLQDGHDOFRROLVPúLQLFLQX
VH SRDWH vPEROQ YL GH HO FD vQ FD]XO DOWRU EROL 'H IDSW DOFRROLVPXO
HVWHRERDO FXSURSULHSDUWLFLSDUH2DOW GHRVHELUHFRVW vQIDSWXOF 
vQWUDWDPHQWXODOWRUEROLSDFLHQWXOVXSRUW SDVLYRLQWHUYHQ LHFXPDU
ILvQFD]XOXQHLDSHQGLFLWHXQGHYLQGHFDUHDGHSLQGHGRDUGHP LHVWULD
FKLUXUJXOXL


x(IHFWHOHFRQVXPXOXLGHDOFRRO

(IHFWHOH FRQVXPXOXL GH DOFRRO SRW IL vPS U LWH vQ HIHFWH GH VFXUW úL
OXQJ GXUDW 
 
(IHFWHGHVFXUW GXUDW 
&KLDUODGR]HPLFLDOFRROXODIHFWHD] VHPQLILFDWLYMXGHFDWDúLFRRUGR
QDUHDPLúF ULORUQHFHVDUHFRQGXVXOXLXQXLDXWRYHKLFXOVDXPDQHYUDUHD
vQVLJXUDQ DDSDUDWHORU'HDVHPHQHDGR]HVF ]XWHVDXPRGHUDWHGH
DOFRRO SRW FUHúWH LQFLGHQ D DFWHORU DJUHVLYH LQFOX]kQG DLFL YLROHQ D
GRPHVWLF VDX DEX]XO FRSLLORU (IHFWHOH XQHL FDQWLW L PRGHUDWH GH
DOFRROLQFOXGDPH HDODúLFRPXQLFDWLYLWDWHD DOFRROXOWHIDFHYRUE UH 
GDURFDQWLWDWHPDLPDUHSRDWHSURYRFDGLILFXOW LGHYRUELUHWXOEXU UL
GH VRPQ JUHD úL YRPLVPHQWH 8Q HIHFW IRDUWH FXQRVFXW HVWH
ÄPDKPXUHDOD´ FDUH SUHVXSXQH GXUHUL GH FDS JUHD VHWH DPH HDO 
RERVHDO KLSHUHVWH]LH VHQ]RULDO – în special la stimuli auditivi sau
OXPLQ SXWHUQLF 

(IHFWHOHSHWHUPHQOXQJ
&RQVXPXO DEX]LY SUHOXQJLW GH DOFRRO SRDWH FRQGXFH OD DGLF LH
ÌQWUHUXSHUHD EUXVF D FRQVXPXOXL GH DOFRRO SRDWH SURGXFH VLPSWRPH
GH VHYUDM DOFRROLF FDUDFWHUL]DW SULQ DQ[LHWDWH WUHPRU KDOXFLQD LL úL
FRQYXOVLL&HOHPDLIUHFYHQWHFRQVHFLQ HDOHXQXLFRQVXPSUHOXQJLWGH
DOFRROvQFDQWLW LPDULVXQW
• $IHFWDUHDSHUPDQHQW DRUJDQHORUYLWDOH
• 'LIHULWHWLSXULGHFDQFHU
• ,ULWD LHJDVWURLQWHVWLQDO JUHD GLDUHHXOFHU
• 'HILFLHQ HQXWUL LRQDOH
• 'LVIXQF LLVH[XDOH
• +LSHUWHQVLXQHDUWHULDO 
• 6F GHUHDLPXQLW LL
• 0DPHOHFDUHEHDXDOFRROvQWLPSXOQDúWHULLSRWGDQDúWHUHXQRU
FRSLL FX VLQGURPXO DOFRROLF IHWDO – UHWDUG PLQWDO DQRPDOLL
IL]LFHLUHYHUVLELOHULVFFUHVFXWGHDOFRROLVP


x&RQVHFLQ HOHDOFRROLVPXOXLvQFLIUH

• 0DL PXOW GH DQ GLQ FD]XULOH GH GHFHV GLQ 68$ VXQW
FDX]DWH GH FRQVXPXO H[FHVLY GH DOFRRO &DX]HOH GLUHFWH úL
 
LQGLUHFWH LQFOXG DFFLGHQWHOH GH PDúLQ FLUR]D KHSDWLF DFFL
GHQWHOHYDVFXODUHF GHULOHFDQFHUXO
• &HOSX LQRGDW SHDQFDQWLWDWHDGHDOFRROUHFRPDQGDW SHQWUX
XQULVFVF ]XWGHDOFRROLVPHVWHGHS úLWGHXQSURFHQWGH
E UED LúLIHPHLSHVWHGHDQL
• GLQWLQHULLLQWHUYLHYD LDXDILUPDWF vúLSURFXU DOFRROXOGH
ODPHPEULLIDPLOLHLVDXGHODSULHWHQL
• Aproape 14 milioane de americani îndeplinesc criteriile pentru
WXOEXU ULOHLQGXVHGHX]XOGHDOFRRO
• 7LQHULLFDUHFRQVXP DOFRRODXRSUREDELOLWDWHGHGHRULPDL
PDUH V IRORVHDVF GURJXUL GHFkW FHL FDUH QX EHDX QLFLRGDW 
DOFRRO
• ÌQWUH E XWRUL PDL PXOW GH MXP WDWH DILUP F DX R UXG FDUH
HVWHDOFRROLFVDXDUHSUREOHPHFXDOFRROXO
• % UED LL VXQW GH RUL PDL SUHGLVSXúL V ILH PDUL FRQVXPDWRUL
GHDOFRRO
• 0DLPXOWGHGLQWUHDPHULFDQLDXDYXWH[SHULHQ DDEX]XOXL
GH DOFRRO VDX GHSHQGHQ HL GH DOFRRO OD XQ DQXPLW PRPHQW DO
H[LVWHQ HLORU
• $FFLGHQWHOH UXWLHUH VXQW SULQFLSDOD FDX] GH PRDUWH SHQWUX
SHUVRDQHOH vQWUH úL GH DQL GLQWUH DFHVWH FD]XUL VXQW
DFFLGHQWHSURYRFDWHGHDOFRRO
• În SUA, problemele determinate de consumuO GH DOFRRO GH
F WUH PLQRUL FRVW PDL PXOW GH PLOLDUGH GH GRODULDQ
VXILFLHQW SHQWUX D DFKL]L LRQD ILHF UXL HOHY XQ FRPSXWHU GH
XOWLP JHQHUD LH
• Alcoolul este cel mai folosit drog în rândul tinerilor.
• ÌQ PHGLH E XWRULL ÄSUREOHP ´ DX GH RUL PDL PXOWH ]LOH GH
VSLWDOL]DUH GHFkW FHL FDUH QX FRQVXP DOFRRO – în primul rând
GLQFDX]DWUDXPDWLVPHORUSHIRQGGHLQWR[LFD LHFXDOFRRO

 
• $OFRROXO XFLGH GH RUL PDL PXO L WLQHUL GHFkW FHOHODOWH
GURJXULODXQORF


x'DWHHSLGHPLRORJLFHúLFRPSOLFD LLDOHDOFRROLVPXOXL

• Problemele legate de alcool încep de obicei la vârsta de 
DQL
• 3UHYDOHQ D DEX]XOXL FRQVXPXOXL GH DOFRRO – în
SRSXOD LDJHQHUDO 
• 3UREOHPHPHGLFDOHLQGXVHGHDOFRRO–
• 'RDUGLQWUHDFHúWLDDSHOHD] ODVHUYLFLLGHVSHFLDOLWDWH
$GUHVDELOLWDWHD DFHVWRU SDFLHQ L VH vPSDUWH vQ PRG HJDO
vQWUHPHGLFLJHQHUDOLúWLúLPHGLFLSVLKLDWUL
• GLQWUH SHUVRDQHOH FX DOFRROLVP DX R ERDO SVLKLF vQ
UHOD LHGHFRPRUELGLWDWH
• GLQWUHSDFLHQ LLXQXLVSLWDOJHQHUDOúLGLQSDFLHQ LL
SROLFOLQLFLORUDXGLYHUVHWXOEXU ULOHJDWHGHDOFRRO

&203/,&$ ,,0(',&$/( $/7(&203/,&$ ,,
• *DVWULW • &UHúWHUHD FULPLQDOLW LL JOREDOH YLROXUL
• 3QHXPRQLH PROHVWDUHDFRSLLORUWHQWDWLYHGHFULP 
• ,QVXILFLHQ KHSDWLF FULPH 
• 8OFHU • &UHúWHUHDQXP UXOXLGHDFFLGHQWHUXWLHUH
• 3DQFUHDWLW • &UHúWH QXP UXO WHQWDWLYHORU GH VXLFLG
• +HPDWRPVXEGXUDO RUDW DVXLFLGXOXLGHGHRULPDL
• &DUGLRPLRSDWLH PDUHFXXQULVFVXLFLGDUGH
• $QHPLH vQWLPSXOYLH LL 
• 1HXURSDWLHSHULIHULF 
• 6GUDOFRROLFIHWDO
• 3VLKR]D.RUVDNRII
• 'HPHQ DOFRROLF 
• &UHúWHUHD ULVFXOXL DSDUL LHL
FDQFHUXOXLGHOLPE ODULQJH
HVRIDJVWRPDFILFDWSDQFUHDV

 
ÌQ GRPHQLXO GLVFLSOLQHL V Q W LL PLQWDOH GHSHQGHQ D GH DOFRRO
RFXS XQ ORF VSHFLDO SULQ FRQVHFLQ HOH PXOWLSOH SH FDUH OH DUH DWkW
OD QLYHO LQGLYLGXDO FkW úL VRFLDO $OW DVSHFW GH LPSRUWDQ PDMRU DO
DOFRROLVPXOXL vQ SODQ PHGLFDO UHVSHFWLY IDPLOLDO úL VRFLDO HVWH
FRPRUELGLWDWHD


x&RPRUELGLWDWHDVDXGXEOXOGLDJQRVWLF

&RPRUELGLWDWHD VDX GXEOXO GLDJQRVWLF UHSUH]LQW SUH]HQ D D FHO SX LQ
GRX WXOEXU ULEROL OD DFHODúL SDFLHQW 6WDWLVWLFD DUDW F  GLQ
IHPHLOH úL GLQ E UED LL FX GLDJQRVWLF GH DEX]GHSHQGHQ GH
VXEVWDQ H H[FHSWkQG GHSHQGHQ D GH QLFRWLQ DX XQ DOW GLDJQRVWLF
DGL LRQDO 'LQWUH FHL FDUH SH GXUDWD YLH LL vQWUXQHVF FULWHULLOH GH
GLDJQRVWLF DOH XQHL DGLF LL OD R VXEVWDQ  SULPHVF FHO SX LQ
vQF XQ GLDJQRVWLF SVLKLDWULF &HOH PDL IUHFYHQWH WXOEXU UL SVLKLFH
DVRFLDWHVXQWvQRUGLQHGHVFUHVF WRDUH

% UED L )HPHL
$GLF LDGHRDOW VXEVWDQ GHFkW 0DQLD
DOFRROXO
7XOEXUDUHDGHSHUVRQDOLWDWHDQWLVRFLDO 'HSUHVLDPDMRU 
0DQLD 7XOEXUDUHDGHSHUVRQDOLWDWHDQWLVRFLDO 
'LVWLPLD 'LVWLPLD

6HREVHUY FXXúXULQ F GLDJQRVWLFHOHVXQWDFHOHDúLGDUIUHFYHQ DGH
DSDUL LH vQ UHOD LH GH FRPRUELGLWDWH FX GHSHQGHQ D GH DOFRRO HVWH
GLIHULW ODE UED LúLIHPHL

8Q VWXGLX GH SUHYDOHQ SH GXUDWD YLH LL HIHFWXDW SH DOFRROLFL
DFRQVWDWDWF 
• 7XOEXUDUHDELSRODU DIRVWGHRULPDLIUHFYHQW ODDOFRROLFL
• 7XOEXUDUHD GH SDQLF úL IRELD VRFLDO DX IRVW PDL IUHFYHQWH
ODDOFRROLFL
• GLQDOFRROLFLSUH]LQW FULWHULLDOHWXOEXU ULLDQ[LRDVH

 
• 'HSHQGHQ D GH DOFRRO VH DVRFLD] FX R WXOEXUDUH GHSUHVLY vQ
 GLQ FD]XUL ILLQG PDL IUHFYHQW OD IHPHL OD FHL FX
FRQVXPPDUHGHDOFRROúLODFHLFXLVWRULFIDPLOLDOGHDOFRROLVP
• &RPRUELGLW LOHVXQWPDLIUHFYHQWHODSRSXOD LDFXDGLF LLGLQ
închisori.


x6FUHHQLQJXODOFRROLVPXOXL'HWHF LDSUHFRFH

3UREOHPD VFUHHQLQJXOXL VDX D GHWHF LHL SUHFRFH HVWH R SUREOHP GH
V Q WDWH SXEOLF úL XQD GLQWUH VFKLPE ULOH PDMRUH DOH PHGLFLQHL GLQ
XOWLPHOH GHFHQLL (D D DS UXW RGDW FX PRGLILFDUHD VWUDWHJLHL GH
depistare a cancerului de sân, a diabetului, a hipertensiunii arteriale în
VWDGLLFkWPDLSUHFRFH&HUFHW ULOHGLQXOWLPLLDQLDXGH]YROWDWPHWRGH
LHIWLQH úL HILFLHQWH GH LGHQWLILFDUH úL PDQDJHPHQW DO FRQVXPXOXL GH
DOFRROVDXDSUREOHPHORUGHWHUPLQDWHGHDFHVWD–GHWHF LDúLLQWHUYHQ LD
VFXUW – „early detection”úLÄbrief intervention”.

&RQVXPDWRUXO FX ULVF FUHVFXW HVWH DFHO LQGLYLG FDUH FRQVXP DOFRRO
SHVWHROLPLW RELúQXLW vQFXOWXUDGLQFDUHIDFHSDUWHúLEHDPDLPXOW
GHFkWHVWHQHG XQ WRUvQWURRFD]LHGHFRQVXP0XO LFRQVXPDWRULWUHF
GLQWUR FDWHJRULH vQ DOWD SULQ FUHúWHUHD VDX UHGXFHUHD FRQVXPXOXL vQ
DQXPLWHSHULRDGH'DF GRULPUHGXFHUHDSUREOHPHORULQGXVHGHDOFRRO
vQ SRSXOD LD JHQHUDO DWHQ LD WUHEXLH vQGUHSWDW DVXSUD SUREOHPHORU
XúRDUHúLPRGHUDWHGDWHGHDOFRROvQDLQWHFDHOHV GHYLQ RSUREOHP 
GHV Q WDWH

6FUHHQLQJXO UHSUH]LQW PRGDOLWDWHD SULQ FDUH VH LGHQWLILF LQGLYL]LL FX
SUREOHPH GDWH GH DOFRRO (O SUHVXSXQH R XWLOL]DUH UDSLG D XQHL
SURFHGXUL QHFRVWLVLWRDUH DWkW FD WLPS FkW úL FD PRGDOLWDWH GH XWLOL]DUH
6FRSXO VFUHHQLQJXOXL WULDM HVWH GH D GHFHOD úL WUDWD DFHDVW SUREOHP 
întrun stadiu precoce, înainte de debutul unor boli când demersurile
WHUDSHXWLFH VXQW PXOW PDL VFXPSH. În evaluarea alcoolismului,
VFUHHQLQJXOHVWHSULPDHWDS XUPkQGHYDOXDUHDVSHFLILF DVLPSWRPHORU
úLVHPQHORUIRUPXODUHDGLDJQRVWLF úLHYDOXDUHDFRQVHFLQ HORUVRPDWLFH
úLSVLKLFHDOHFRQVXPXOXLGHDOFRRO

 
([LVW WUHLPLMORDFHGHVFUHHQLQJ
 WHVWH GH ODERUDWRU – GHWHFWHD] PRGLILF UL DOH IOXLGHORU RUJD
QLVPXOXL VXE FRQVXPXO GH DOFRRO H[HPSOX GR]DUHD HQ]LPHL
JDPDJOXWDPLOWUDQVIHUD]D 
 H[DPLQDUH FOLQLF H[HPSOX P ULUHD GH YROXP D ILFDWXOXL
WUHPRUXOOLPELLVDXDPkLQLORUPRGLILF ULGHYDVFXODUL]D LHD
SLHOLL–ÄVWHOX HYDVFXODUH´ 
 FKHVWLRQDUHúLVFDOHGHDXWRHYDOXDUH

8OWLPD PHWRG UHSUH]LQW SULQFLSDOD PHWRG GH VFUHHQLQJ DYkQG
DYDQWDMXO XQXL FRVW VF ]XW R DFFHSWDQ PDUH úL SRVLELOLWDWHD GH D IL
DSOLFDWH GH XQ SHUVRQDO FX DQWUHQDPHQW OLPLWDW 3URFHGXUD WLSLF D
UHDOL] ULLVFUHHQLQJXOXLFRQVXPXOXLGHDOFRROFXSULQGHXUP WRULLSDúL
 LGHQWLILFDUHD FRQVXPXOXL GH DOFRRO &RQVXPD L E XWXUL
DOFRROLFH" 8Q U VSXQV SR]LWLY LPSOLF WUHFHUHD OD XUP 
WRUXOSDV
 GHWHUPLQDUHD FDQWLW LL úL IUHFYHQ HL FRQVXPXOXL 3HQWUX D
VWDQGDUGL]DDFHDVW GHWHUPLQDUHVDKRW UkWFDXQLWDWHDLQWHUQD
LRQDO VWDQGDUGGHFRQVXPV ILHQXPLW ÄGULQN–RE XWXU ´
UHSUH]HQWkQG J GH DOFRRO SXU VWLFO EHUH GH PO
 SDKDU YLQ GH PO PO GH W ULH GH GH JUDGH – În
PHGLHvQFkWH]LOHGLQV SW PkQ FRQVXPD LE XWXULDOFRROLFH
&HFDQWLWDWHGHDOFRROFRQVXPD LvQPHGLHvQWUo zi?”
$FHDVW HWDS D VFUHHQLQJXOXL SHUPLWH GHWHUPLQDUHD SHUVRDQHORU
FXULVF'XS ,QVWLWXWXOGH$OFRROLVPDO6WDWHORU8QLWHRSHUVRDQ 
DIODW ÄOD ULVF´ GH D GH]YROWD SUREOHPH LQGXVH GH DOFRRO HVWH XQ
E UEDW FDUH EHD PDL PXOW GH ÄGULQNVXUL´V SW PkQDO VDX PDL
PXOWGHGULQNVuri întrRRFD]LHRIHPHLHFDUHEHDPDLPXOWGH
GULQNVXULV SW PkQDOVDXPDLPXOWGHGULQNVuri întrRRFD]LHR
SHUVRDQ YkUVWQLF FDUH EHD PDL PXOW GH GULQNVXULV SW PkQDO
sau mai mult de 1 drink întrRRFD]LH
'HFHODUHD GHWDOLDW D SUREOHPHORU LQGXVH GH DOFRRO VH IDFH SULQ
aplicarea chestionarelor specifice de screening prezentate în
WDEHOXOGHPDLMRV


 
,167580(17( 6&857 
'(6&5((1,1* '(6&5,(5(
$8',7–7HVWXOGH,GHQWLILFDUH &KHVWLRQDU FDUH FXSULQGH LWHPL )XU
DWXOEXU ULLGHX]DODOFRROXOXL QL]HD] LQIRUPD LL GHVSUH FDQWLWDWHD úL
IUHFYHQ D FRQVXPXOXL VLQGURPXO GH GH
SHQGHQ GHDOFRROúLSUREOHPHOHFDX]DWH
GHDOFRRO
&$*( &KHVWLRQDUH[WUHPGHVFXUWGHQXPDLLWHPL
IRDUWHIRORVLWSHQWUXXúXULQ DODDSOLFDUH
6&$/(',$*1267,&( 6&857 
'(&27$5( '(6&5,(5(
$'6 – 6FDOD GH GHSHQGHQ OD
DOFRRO
2IHU R PHWRG GH P VXUDUH D VHYHULW LL
6$'4–&KHVWLRQDUSHQWUXHYD
VLQGURPXOXLGHGHSHQGHQ 
OXDUHD VHYHULW LL GHSHQGHQ HL
DOFRROLFH
&,:$U – 6FDO UHYL]XLW GH 1HFHVLW DSUR[LPDWLY PLQXWH SHQWUX
HYDOXDUH D VHYUDMXOXL OD DOFRRO DGPLQLVWUDUH úL RIHU R HYDOXDUH FRPSUH
în institute clinice KHQVLY DVHYUDMXOXLODDOFRRO
,17(59,85,',$*1267,&( 6&857 
6758&785$7( '(6&5,(5(
6&,'–,QWHUYLXFOLQLFVWUXFWXUDW
SHQWUX'60,9 'HúLRIHU LQIRUPD LLGLDJQRVWLFHGHWDOLDWH
35,60 – ,QWHUYLX GH FHUFHWDUH DSOLFDUHD DFHVWRU LQVWUXPHQWH FRQVXP 
SVLKLDWULF vQ WXOEXU UL PLQWDOH H[WUHPGHPXOWWLPS
LQGXVHGHVXEVWDQ H
(9$/8$5($ 6&857 
&203257$0(178/8, '(6&5,(5(
% 87258/8,
 
(9$/8 5,Ì13/$1,),&$5($ 6&857 
352&(68/ù,5(=8/7$7(/( '(6&5,(5(
75$7$0(178/8,
'U,Q&–,QYHQWDUXOFRQVHFLQ HORU (YDOXHD] WLSXO GH FRQVXP SODQLILFDUHD
E XWXOXL SURFHVXOúLUH]XOWDWHOHWUDWDPHQWXOXL
$6, – ,QGH[XO GH VHYHULWDWH D 6H RE LQ LQGLFL GH VHYHULWDWH SHQWUX 
DGLF LHL GRPHQLL OHJDWH GH V Q WDWH LQFOX]kQG
DOFRROXO GURJXULOH GRPHQLLOH SVLKLDWULF
PHGLFDO IDPLOLDO VRFLDO úL OHJDl. În plus,
P VRDU VFKLPE ULOHVHYHULW LLúLIUHFYHQ HL
IRORVLULLDOFRROXOXLúLGURJXULORUvQWLPS
 
x6 QHUHDPLQWLPXUP WRULLWHUPHQL

7R[LFRPDQLDFRQVXPSDWRORJLFFURQLFVDXSHULRGLFLPSXOVLYFDUHPRGLILF 
VWDUHDDIHFWLY VDXGHFRQúWLLQ 
'HSHQGHQ DVHFDUDFWHUL]HD] SULQWHQGLQ DGHFUHúWHUHSURJUHVLY DGR]HORU
GH VXEVWDQ úL SULQ LPSRVLELOLWDWHD GH D RSUL FKLDU úL SHQWUX FkWHYD ]LOH
FRQVXPXOI U FDDFHDVWDV 18GHWHUPLQHDSDUL LDVHYUDMXOXL
'HSHQGHQ DHVWHIL]LF úLSVLKLF 
'HSHQGHQ DIL]LF FDUDFWHUL]DW SULQDSDUL LDVHYUDMXOXLLQFOXGH
–HIHFWHOHVRPDWLFHDOHXWLOL] ULLUHSHWDWHDVXEVWDQ HORUUHVSHFWLYH
–vQDFHVWFRQWH[WLQWHUYLQDO LGRLWHUPHQLWROHUDQ DúLVHYUDMXO
'HSHQGHQ DSVLKLF –FUDYLQJúLF XWDUHDFRPSXOVLY DVXEVWDQ HL QHYRLD
GHDPHQ LQHúLUHJ VLVHQ]D LDGHSO FHUHGHELQHVDWLVIDF LDVWLPXODUHDSH
FDUH R DGXFH FRQVXPDWRUXOXL GDU úL GH D HYLWD VHQ]D LD GH U X SVLKLF FDUH
apare în lipsa consumului.
6HYUDMXO–VWDUHGHU XVXELHFWLYLQWHQVvQFDUHSDFLHQWXOFDXW V RE LQ SULQ
RULFH PLMORDFH GURJXO vQVR LW GH R SHUWXUEDUH ELRORJLF QHXURYHJHWDWLY úL
GLVPHWDEROLF GHDPSORDUHLDUXQHRULGHPRDUWH
$GLF LD– „$GGLFWLRQ”
• QR LXQH GHVFULSWLY FDUH GHILQHúWH FRPSRUWDPHQWH FDUDFWHUL]DWH GH DFWH
repetate în carH SUHGRPLQ GHSHQGHQ D ID GH R VLWXD LH VDX XQ RELHFW
PDWHULDOFDUHHVWHF XWDWúLFRQVXPDWFXDYLGLWDWH
• vQ FRPSRUWDPHQWXO DGLFWLY SHUVRDQHOH GHYLD] WRDWH FHOHODOWH FHQWUH GH
LQWHUHVFXLQFDSDFLWDWHDGHDDOHJHV QXUHDOL]H]HJHVWXODGLFWLYFDUHQX
FRQVWLWXLHGHDOWIHORH[SHULHQ DJUHDELO 
• întrRPDQLHU PDLODUJ VIHUDVDGHDSOLFDUHQXSRDWHILOLPLWDW QXPDLOD
DOFRROLVP VDX WR[LFRPDQLH I FkQG GH DVHPHQHD SDUWH GLQ DFHDVWD
EXOLPLD WR[LFRILOLD MRFXO SDWRORJLF JDPEOLQJ DXWRDJUHVLXQHD FRP
SRUWDPHQWHVH[XDOH
&UDYLQJXO VDX DSHWHQ D – 1HYRLD LPSHULRDV SHQWUX SURGXVXO UHVSHFWLY úL
F XWDUHDFRPSXOVLY DDFHVWXLDHVWHXQIHQRPHQFDUHMRDF XQUROLPSRUWDQW
vQDSDUL LDGHSHQGHQ HL
• 'HILQL LD206 GRULQ DGHDH[SHULPHQWDGLQQRXHIHFWHOHXQHLVXEVWDQ H
DQWHULRUFRQVXPDWH
• &UDYH HQJO  D GRUL FHYD FX DUGRDUH LPSOLFkQG VROLFLWDUH LQVLVWHQW –
„sete” de drog
• &RPSRUWDPHQWXOGHYLQHH[SUHVLDDFHVWHLWU LULFRQGHQVkQGXVH– în pofida
RULF URUULVFXULúLQHDMXQVXUL–VSUHSURFXUDUHDGURJXOXL
• $SDU LQHIHQRPHQXOXLGHGHSHQGHQ 

 

7$%$*,608/)XPDWXOHVWHRÄHSLGHPLH´FXFDUHVHFRQIUXQW OXPHDPRGHUQ úLFDUH
produce anual mai multe victime decât SIDA, alcoolul, abuzul de
GURJXUL DFFLGHQWHOH GH FLUFXOD LH FULPHOH WHQWDWLYHOH GH VXLFLG úL
LQFHQGLLOHODXQORF7DEDJLVPXOVW ODRULJLQHDXQRUEROLIRDUWHJUDYH
îndeoVHELFDQFHUHEROLFDUGLRYDVFXODUHúLEROLUHVSLUDWRULLFURQLFH6H
DSUHFLD] F HO HVWH FDX]D D PLOLRDQH GH PRU L SH DQ vQ ULOH
LQGXVWULDOL]DWH GLQWUH FDUH DSUR[LPDWLY MXP WDWH GLQ GHFHVH VXUYLQ
înaintea vârstei de 65 ani.

x6FXUWLVWRULFDOWXWXQXOXL

Este originar din Mexic, unde în secolul al VIOHD HUD IRORVLW SHQWUX
DQXPLWH ULWXDOXUL UHOLJLRDVH ,QGLHQLL QXPHDX SODQWD ÄWREDFFR´ úL R
IRORVHDX OD GLIHULWH ULWXDOXUL PDJLFe, fumândo în pipe special con
IHF LRQDWH$IRVWLQWURGXVvQ(XURSDGHF WUHVSDQLROLúLVDU VSkQGLW
IRDUWH UHSHGH vQFHSkQG FX )UDQ D  ÌQ ERWDQLVWXO VXHGH]
Linné denumea tutunul „Nicotian Tabacum”,GHQXPLUHFDUHYLQHGHOD
FHO FH OD U VSândit în Europa, Jean Nicot. În Europa, obiceiul de a
IXPDDvQFHSXWGXS FHOGHDOGRLOHDU ]ERLPRQGLDOFXQRVFkQGvQV R
U VSkQGLUHUDSLG vQvQWUHDJDOXPH

 
x)XPDWXOLQIOXHQ HIHFWHúLFRPSOLFD LL

7XWXQXOHVWHFRQVXPDWvQSULQFLSDOVXEIRUP GH LJDUHWHúLGH LJ UL
GH IRL HO PDL HVWH úL SUL]DW PHVWHFDW VDX IXPDW FX SLS )XPXO GH
WXWXQFRQ LQHQLFRWLQ DOFDORLGWR[LFSHQWUXDSDUDWXOFDUGLRYDVFXODUúL
SUHVXSXVUHVSRQVDELOGHIHQRPHQXOGHGHSHQGHQ úLGHDVHPHQHDúL
DOWHVXEVWDQ HSHULFXORDVHSHQWUXV Q WDWHvQGHRVHELFHOHFDUHUH]XOW 
GLQFRPEXVWLDWXWXQXOXLDKkUWLHLúLDDGLWLYLORUvQFRUSRUD LvQ LJDUHWH
&HOHPDLSHULFXORDVHVXQWJXGURDQHOHFDQFHULJHQHúLR[LGXOGHFDUERQ
7XWXQXOHVWHUHSUH]HQWDWGHIDSWGHIUXQ]HOHVSHFLLORU 1WDEDFXPúL
1UXVWLFDFHDSDU LQJHQXOXL1LFRWLDQDGLQIDPLOLDSODQWHORU6RODQDFHH
FDUHFXSULQGHSHVWHGHVSHFLLúLVXEVSHFLL$FHVWHDFRQ LQRVXEVWDQ 
DOFDORLG QLFRWLQDFDUHRGDW S WUXQV vQRUJDQLVPXOXPDQSURGXFH
HIHFWHGHGHSHQGHQ IDUPDFRORJLF úLSVLKRORJLF vQWUH LQkQGúLSHU
petuând obiceiul fumatului. 
0XOW YUHPH VD FUH]XW F QLFRWLQD HVWH FHO PDL WR[LF DJHQW DFWLY DO
WXWXQXOXL GHRDUHFH HVWH R RWUDY IRDUWH SXWHUQLF R GR] GH PJ
ILLQGVXILFLHQW SHQWUXDRPRUvXQRP
'XS LQKDODUHDODQLYHOSXOPRQDUIOX[XOVDQJYLQDUWHULDOSUHLDDFHDVW 
VXEVWDQ úLRWUDQVSRUW F WUHFUHLHUvQWUXQLQWHUYDOGHVHFXQGH/D
DFHVWQLYHOQLFRWLQDVHOHDJ GHUHFHSWRULLFROLQHUJLFLFHQWUDOLDFWLYkQG
F LOHQHXURumorale, ducând la eliberareaGHKRUPRQLúLQHXURWUDQVPL
WRULLQFOX]kQGDFHWLOFROLQDQRUDGUHQDOLQDGRSDPLQDFRUWLFRVWHURL]LL
VHURWRQLQD KRUPRQL KLSRIL]DUL $FHVW SURFHV DUH FD XUP UL FUHúWHUHD
IRU HLGHFRQWUDF LHúLDIUHFYHQ HLFDUGLDFHEORFDUHDWUDQVPLWHULLGXUHULL
UHDF LHFRUWLFDO GHWUH]LUHúLFUHúWHUHDYLJLOHQ HLUHOD[DUHHWFÌQDFHVW
PRGVHH[SOLF HIHFWHOHHXIRULFHúLLQVWDODUHDGHSHQGHQ HLGHQLFRWLQ 

x)DUPDFRORJLDQLFRWLQHL
1LFRWLQDGLQIXPXOGHWXWXQHVWHUDSLGDEVRUELW úLDWLQJHFRQFHQWUD LD
FHUHEUDO PD[LP vQWUXQPLQXW LJDUHWHOHFRQ LQvQJHQHUDOPJ
QLFRWLQ GLQ FDUH VXQW DEVRUELWH PJ $VWIHO R SHUVRDQ FDUH
IXPHD] XQ SDFKHW GH LJ UL SH ]L YD DEVRUEL DSUR[LPDWLY PJ
QLFRWLQ ]LOQLF 7LPSXO SODVPDWLF GH vQMXP W LUH D QLFRWLQHL HVWH GH
DSUR[LPDWLYRUH'DWRULW IDSWXOXLF DSDUHWROHUDQ DVHVLPWHQHYRLD
GHDIXPDPDLPXOWSHQWUXDRE LQHHIHFWXOGRULW
 
x(IHFWHOHQLFRWLQHL

1LFRWLQDGHWHUPLQ XUP WRDUHOHHIHFWH
• 5HOD[DUHDPXVFXODWXULLVFKHOHWLFH
• 6WLPXODUHFHUHEUDO FXFUHúWHUHDVHURWRQLQHLRSLRLGHORUHQGRJHQH
YDVRSUHVLQHLúLFDWHFRODPLQHORU
• 6WLPXOHD] FHQWUXOUHFRPSHQVHLGLQFUHLHUSULQF LOHGRSDPL
QHUJLFHGLQFHQWUXOPH]ROLPELF
• ÌPEXQ W HúWHDWHQ LDúLvQY DUHD
• $UHHIHFWDQ[LROLWLF
• 5HGXFHHPR LLOHQHJDWLYH
• 'R]HOH PDUL SRW SURGXFH R VWLPXODUH DVHP Q WRDUH FX FHD
SURGXV GHFRFDLQ 
• 5HGXFHDSHWLWXO
• 3URGXFHPRGLILF ULIL]LRORJLFHFDUHVXQWU VSXQ] WRDUHGHLQVWD
ODUHDWROHUDQ HLGHSHQGHQ HLIL]LFHúLDVLQGURPXOXLGHVHYUDM

5HGXFHUHD FRQFHQWUD LHL SODVPDWLFH D QLFRWLQHL LPHGLDW GXS vQWUHUX
SHUHDIXPDWXOXLVW ODED]DPDQLIHVW ULORUFHDSDUvQFDGUXOVHYUDMXOXL
QLFRWLQLF $FHVWD VH LQVWDOHD] vQ GHFXUV GH RUH GH OD vQWUHUXSHUHD
fumatului, fiind maxim între 24RUH3RDWHGXUD]LOHúLFKLDUV SW 
mâni. Simptomele sevrajului nicotiniFFXSULQG
• 'RULQ DSXWHUQLF GHDIXPD
• ,ULWDELOLWDWHIXULHODELOLWDWHHPR LRQDO 
• $Q[LHWDWH
• 'LILFXOW LGHFRQFHQWUDUH
• $JLWD LH
• 5HGXFHUHDIUHFYHQ HLFDUGLDFH
• &UHúWHUHD DSHWLWXOXL úL FkúWLJXO vQ JUHXWDWH DEDQGRQDUHD IX
PDWXOXLHVWHDVRFLDW FXRFUHúWHUHmedie în greutate de aprox.
NJ 
• 6W ULGHSUHVLYH

'DF PDMRULWDWHDIXP WRULORUFXQRVFIDSWXOF WXWXQXOFRQ LQHQLFRWLQ 
SX LQL úWLX F vQ DIDU GH DFHDVWD vQ IXPXO GH LJDU VH PDL DIO DOWH
DSUR[LPDWLYGHVXEVWDQ HFKLPLFHGLQFDUHSHVWHVXQWWR[LFH
 
SHQWUX RP úL VXQW FDQFHULJHQH /D SULPD YHGHUH LGHQWLILFDUHD
FRPSXúLORU GLQ IXPXO GH WXWXQ SDUH R VDUFLQ LQVXUPRQWDELO vQV 
FHUFHW ULOH LQWHQVLYH úL SURJUHVHOH vQUHJLVWUDWH vQ WR[LFRORJLH úL
FDUFLQRJHQH] GLQXOWLPLLDQLDXSHUPLVL]RODUHDVXEVWDQ HORUFXFHDPDL
FUHVFXW DFWLYLWDWHWR[LF 'LQWUHDFHVWHDPRQR[LGXOGHFDUERQQLFRWLQD
úLJXGURDQHOHVXQWDJHQ LLWR[LFLPDMRULDLIXPXOXLGH LJDU 'DUH[LVW 
PXO LDO LLR[L]LGHD]RWFLDQXULDPRQLDFSUHFXPúLDOGHKLGHYRODWLOH

x&RPSOLFD LLPHGLFDOH

$IHF LXQLOHOHJDWHGHWDEDJLVPVXQWIRDUWHPXOWHFRPSXúLLWR[LFL
GLQ IXPXO GH WXWXQ DIHFWkQG SUDFWLF WRDWH RUJDQHOH )UHFYHQ D vPERO
Q YLULORU vQ UkQGXO IXP WRULORU HVWH SHU DQVDPEOX GH RUL PDL
ULGLFDW GHFkWvQUkQGXOFHORUFDUHQXIXPHD] $HURVROLLGHWXWXQYLQ
vQ FRQWDFW GLUHFW FX PXFRDVD FDYLW LL EXFDOH D IDULQJHOXL ODULQJHOXL
HVRIDJXOXL úL FX PXFRDVD DUERUHOXL SXOPRQDU VXEVWDQ HOH WR[LFH GLQ
FRPSRQHQ DORUGHSXQkQGXVHODDFHVWHQLYHOXUL0XFRDVDUHVSLUDWRULH
SHUPLWHSDVDMXOFRPSXúLORUvQVkQJHILLQGYHKLFXOD LvQWRDWHRUJDQHOH
FRUSXOXL úL DYkQG GUHSW FRQVHFLQ YDVWD SDWRORJLH DVRFLDW FX H[SX
QHUHD OD IXPDW $IHF LXQLOH FHOH PDL IUHFYHQWH VXQW FHOH SXOPRQDUH
UHDF LLOH DFXWH PDQLIHVWkQGXVH SULQ LULWD LD úL LQIODPD LD PXFRDVHL
EURQúLFHUHVSRQVDELO SHQWUXDSDUL LDXQHLH[SHFWRUD LLH[FHVLYHWXVH
úL GH]YROWDUHD HGHPHORU SXOPRQDU 5HDF LLOH WDEDJLFH FURQLFH UHSUH
]HQWDWHGHEURQKRSQHXPRSDWLDREVWUXFWLY FURQLF %32& VHPDQLIHVW 
SULQ EURQúLW HPIL]HP SXOPRQDU úL ILEUR] FX XQ FRHILFLHQW GH ULVF
GHSHQWUXIXP WRULLSHVWHGHDQLFHFRQVXP PDLPXOWGH
GH LJ ULSH]L
$FXPXODUHD QRFWXUQ D PXFXVXOXL GHWHUPLQ WXVHD PDWLQDO D
IXP WRUXOXL QHFHVDU SHQWUX SHUPHDELOL]DUHD DUERUHOXL UHVSLUDWRU
LQYDGDWGHPXFXV5HSHWDUHDDFHVWXLIHQRPHQvQWRDWHGLPLQH LOHWUHL
OXQL SH DQ FHO SX LQ GRL DQL FRQVHFXWLY FRQVWLWXLH GHILQL LD EURQúLWHL
FURQLFH 6SUH GHRVHELUH GH DFHDVWD HPIL]HPXO SXOPRQDU VH FDUDFWH
UL]HD] SULQGLVWUXJHUHDSHUH LORUDOYHRODULFXDSDUL LDXQHLLQVXILFLHQ H
UHVSLUDWRULLGHWLSUHVWULFWLY
$úDGDUDIHF LXQLOHUHVSLUDWRULLFDUHDWLQJIXP WRULLVXQWUHSUH
]HQWDWHvQSULQFLSDOSULQEURQúLWDFURQLF $FHDVWDSRDWHHYROXDVSUH
HPIL]HPúLLQVXILFLHQ UHVSLUDWRULHFURQLF 
 
)XPDWXOSRDWHSURYRFDRVHULHGH FDQFHUHFDQFHUXOGHSO PkQ
5LVFXOFDQFHUXOXLGHSO PkQFUHúWHRGDW FXLQWHQVLWDWHDWDEDJLVPXOXL
GXUDWDvQDQLDWDEDJLVPXOXLILLQGvQF PDLGHWHUPLQDQW GHFkWFDQWLWDWHD
IXPDW SH]LvQDSDUL LDDFHVWHLEROLFXFkWvQFHSXWXOWDEDJLVPXOXLDIRVW
PDLSUHFRFHFXDWkWPDLPDUHHVWHULVFXODSDUL LHLFDQFHUXOXLGHSO PkQ
&DQFHUHOHJXULL IXP WRULLGHSLS PHVWHF WRULLGHWXWXQ GHULQRIDULQJH
GHODULQJHúLGHHVRIDJ sunt, de asemenea, în foarte numeroase cazuri,
SURYRFDWH GH FRQVXPXO GH WXWXQ $ IRVW GHPRQVWUDW R DVRciere între
DQXPLWHFDQFHUH FDQFHUXOGHFROXWHULQFDQFHUXOYH]LFLL úLWDEDJLVP
&RPSXúLLWR[LFLDLWXWXQXOXLSRWSURGXFHúLDOWHIRUPHGHFDQFHUFXPDU
ILFHOHDOHODULQJHOXLIDULQJHOXLHVRIDJXOXLSDQFUHDVXOXLULQLFKLORUúL
YH]LFLLXULQDUH

%ROLOH FDUGLRYDVFXODUH VXQW SURYRFDWH GH QLFRWLQ úL GH R[LGXO
GHFDUERQFDUHSHUWXUE R[LJHQDUHD HVXWXULORUDQWUHQkQGRFUHúWHUHD
ULVFXOXLEROLORUFRURQDULHQH DQJRULQIDUFWPLRFDUGLF DDWHURVFOHUR]HL
DRUWHL DQHYULVP úLDDUWHULWHLPHPEUHORULQIHULRDUH
6XEVWDQ HOH WR[LFH YHKLFXODWH SH FDOH VDQJYLQ FRQGXFkQG OD R
UHDF LHLQIODPDWRULHFURQLF ODQLYHOXOSHUHWHOXLYDVFXODU'XS H[SXQHUL
UHSHWDWH VH FRQVWDW ULJLGL]DUHD YDVHORU VDQJYLQH IDYRUL]kQG DSDUL LD
SO FLORUGHDWHURP$VRFLHUHDvQWUHGHIHFWHOHSHUH LORUYDVFXODULúLIXPDW
HVWH WLSLF SHQWUX UXSWXUD DQHYULVPHORU GH DRUW VDX SHQWUX GLVHF LD GH
DRUW 5LVFXOFDUGLDFFUHúWHGDF WDEDJLVPXOVHDVRFLD] FXDO LIDFWRULGH
ULVF YDVFXODUL SUHFXP FRQWUDFHSWLYHOH RUDOH SLOXOD 5LVFXO GH DUWHULW 
HVWHPDLULGLFDWODGLDEHWLFL$WXQFLFkQGVFOHUR]DYDVFXODU JHQHUDW GH
WDEDJLVP DIHFWHD] FUHLHUXO HD SRDWH DQWUHQD XQ DFFLGHQW YDVFXODU
FHUHEUDO)XPDWXOHVWHDVRFLDWGHDVHPHQHDFXVSDVPXODUWHULDOúLFX
WURPER]DODQLYHOXOvQWUHJXOXLSDWDUWHULDO$FHVWIHQRPHQHVWHSUH]HQWúL
ODQLYHOXODUWHUHORUFRURQDUHFXIDYRUL]DUHDDSDUL LHLDQJLQHLSHFWRUDOHúL
D LQIDUFWXOXL PLRFDUGLF SUHFXP úL OD QLYHOXO DUWHUHORU FHUHEUDOH
crescând cu 50% riscul accidentelor vasculare cerebraOH 5HOXDUHD
IXPDWXOXLGXS LQIDUFWGXEOHD] PRUWDOLWDWHDODXQDQ

$OWH DIHF LXQL legate de consumul de tutun sunt, în prinFLSDO


XOFHUXO GXRGHQDO XOFHUXO JDVWULF ERDOD OXL &URKQ RVWHRSRUR]D úL
KHUQLLOH OHJDWHGHWXVHDIXP WRULORU 7UHEXLHPHQ LRQDWF JUHXWDWHD
FRUSRUDO DIXP WRULORUHVWHPDLPLF GHFkWFHDDQHIXP WRULORU
 
$OWH HIHFWH DOH IXPDWXOXL VXQW LPSRWHQ D SHQWUX E UED L úL
LQIHUWLOLWDWHD vQ FD]XO IHPHLORU GHSULPDUHD VLVWHPXOXL LPXQLWDU FUHú
WHUHDULVFXOXLGHDSDUL LHDRVWHRSRUR]HLDFFHQWXDUHDULGXULORUIDFLDOH
FDUHQ H GH YLWDPLQHOH $ & úL ( )XPDWXO DOWHUHD] VLP XO JXVWDWLY úL
ROIDFWLY LDU XOFHUHOH GLJHVWLYH VXQW PDL GHVH úL PDL JUHX GH WUDWDW vQ
FD]XOIXP WRULORU


x)HPHLOHúLWDEDJLVPXO

2UJDQL]D LD0RQGLDO D6 Q W LL 206 HVWLPHD] F vQ ULOH
LQGXVWULDOL]DWH R SDUWH GLQ FHOH PLOLRDQH GH GHFHVH SH DQ OHJDWH GH
FRQVXPXOGHWXWXQDWLQJHIHPHLOHGLQFDX]DÄFRQVHFLQ HORUVSHFLILFHDOH
WDEDJLVPXOXLDVXSUDV Q W LLIHPHLORUúLFRSLLORUORU´6HDSUHFLD] vQ
IDSWF ULVFXOGHPRUWDOLWDWHFDUGLRYDVFXODU FUHúWHGHRULODIHPHLOH
FDUH IXPHD] úL FDUH XWLOL]HD] úL SLOXOD FRQWUDFHSWLY $WXQFL FkQG
IHPHLD HVWH JUDYLG WDEDJLVPXO FUHúWH GH DOWIHO H[LVW ULVFXO GH DYRUW
VSRQWDQ úL vQWkU]LH FUHúWHUHD FRSLOXOXL ÌQ VIkUúLW OD PHQRSDX] IXP 
WRDUHOH VXQW H[SXVH XQXL ULVF PDL FUHVFXW GH RVWHRSRUR] UDUHILHUH D
HVXWXOXLRVRV /DIHPHLWXWXQXOHVWHDVRFLDWFXFDQFHUXOGHVkQGHFRO
XWHULQGHVWRPDFSXOPRQDUúLRYDULDQ
$QWLFRQFHS LRQDOHOH FRPELQDWH FX QLFRWLQD SRW SURYRFD LQIDUFW
PLRFDUGLF )HPHLOH FDUH LDX DQWLFRQFHS LRQDOH úL IXPHD] DX XQ ULVF
IRDUWHULGLFDWSHQWUXDSDUL LDLQIDUFWXOXLÌQJHQHUDOLQIDUFWHOHVHSURGXF
OD R YkUVW IRDUWH WkQ U PXOWH GLQWUH HOH DX IRVW FRQVWDWDWH vQ MXUXO
vârstei de 30 de ani, în FD]XOIHPHLORUFDUHDVRFLD] WDEDJLVPXOFURQLF
FXDGPLQLVWUDUHDGHDQWLFRQFHS LRQDOHSHSHULRDGHOXQJLGHWLPS
&RSLLLPDPHORUIXP WRDUHDXODQDúWHUHRJUHXWDWHPDLPLF úLXQ
ULVFFUHVFXWGHDFRQWDFWDLQIHF LL)XPDWXOFDX]HD] RLQFLGHQ PDUHD
QDúWHULORU SUHPDWXUH OD IXP WRDUH FRQVWDWkQGXVH GH DVHPHQHD R
vQJURúDUHDSODFHQWHLFXXQULVFFUHVFXWGHSODFHQWDSUDHYLD5LVFXOGH
DYRUWVSRQWDQHVWHPDUHODIXP WRDUH5HQXQ DUHDODIXPDWDUILELQHV 
VHIDF vQDLQWHGHDU PkQHvQV UFLQDWHVDXLPHGLDWGXS 6WXGLLOHDUDW 
F ULVFXOGHSUHPDWXULWDWHúLGHKLSRWURILHIHWDO VHPHQ LQHULGLFDWúLOD
PDPHOH FDUH DX UHQXQ DW OD IXPDW GXS SULPXO WULPHVWUX GH VDUFLQ 
([SXQHUHD IHPHLORU vQV UFLQDWH OD IXPXO GH LJDU SRDWH SURYRFD PDL
WkU]LXPRDUWHDVXELW DQRXQ VFX LORUvQSULPXODQGHYLD &HUFHW ULOH
 
DXGHPRQVWUDWF QLFRWLQDDUSXWHDILUHVSRQVDELO GHPRDUWHDVXELW D
VXJDULORU GHRDUHFH DMXQV vQ VkQJHOH QRXQ VFX LORU vQF GLQ YLD D
LQWUDXWHULQ VHIL[HD] SHXQUHFHSWRUGLQFUHLHUXODFHVWRUDúLGHUHJOHD] 
FHQWULLUHVSLUDWRUL6SHFLDOLúWLLVXQWGHS UHUHF QLFRWLQDSRDWHSURYRFD
un stop respirator în timp ce nouQ VFX LLGRUP


x7DEDJLVPSDVLY

$FHVWDSULYHúWHSHUVRDQHOHQHIXP WRDUHFDUHWU LHVFVDXOXFUHD] 
în anturajul unuia sau mai multoU IXP WRUL $VWIHO FRSLLL VXSXúL
WDEDJLVPXOXL S ULQ LORU SRW IL YLFWLPHOH XQRU DIHF LXQL UHVSLUDWRULL
ULQRIDULQJLWHEURQúLWHDVWP SUHFXPúLDOHXQRUFRQMXQFWLYLWHVDXRWLWH
/DDGXOWWDEDJLVPXOSDVLYVHWUDGXFHSULQWUXQULVFFUHVFXWGHFDQFHUDO
SO PkQXOXL úL DO DIHF LXQLORU FDUGLRYDVFXODUH )XPDWXO SDVLY FRQVW vQ
LQKDODUHD IXPXOXL GH LJDU GH F WUH QHIXP WRULL DIOD L vQ YHFLQ WDWHD
SHUVRDQHLFDUHIXPHD] 'RDUGLQIXPXOGH LJDU HVWHLQKDODWGH
IXP WRUUHVWXOGHSROXHD] DHUXODPELDQW6HHVWLPHD] F IHPHLOH
F V WRULWH FX IXP WRUL VXQW GH SDWUX RUL PDL SUHGLVSXVH V PRDU GH
FDQFHUSXOPRQDUGHFkWFHOHF V WRULWHFXQHIXP WRUL
&DXUPDUHDIXPDWXOXLSDVLY
–FUHúWHULVFXOGHGHFHVSULQEROLFDUGLDFHFX
–FUHúWHULVFXOGHFDQFHUSXOPRQDU
–VHSURGXFHDJUDYDUHDDVWPXOXLDOHUJLFúLDDOHUJLLORUUHVSLUDWRULL


xTabagism în cifre

Fumatul ucide în cel mai real sens al cuvântului! SDHVWLPDWF 
IXPDUHD XQHL VLQJXUH LJ UL VFXUWHD] YLD D FX PLQXWH LDU IXPDUHD
XQXLSDFKHWGH LJ ULSH]LVFXUWHD] YLD DFXGHPLQXWH]L$FHDVWD
vQVHDPQ F SHQWUXILHFDUHDQGHIXPDWVHSLHUGHPDLPXOWGHROXQ 
GLQYLD 
În România, în 2004 –GLQWUHE UED LúLGLQWUHIHPHL
IXPHD] GLQWUHSHUVRDQHOHVXEDQLIXPHD] vQUHJLstrânduVHR
FUHúWHUHGHID GHVWXGLXOGLQVLPXOWDQFXVF GHUHDYkUVWHLGH
GHEXW D IXPDWXOXL GLQWUH HOHYL DX IXPDW SULPD LJDU vQDLQWH GH
 
YkUVWDGHDQL'RDUGLQWUHURPkQLFUHGF IXPDWXORFD]LRQDOHVWH
G XQ WRUGDUFUHGvQSURSRU LHGHSHVWHF IXPDWXOGHSDFKHWH
SH]LDGXFHFXVLQHULVFXULSHQWUXV Q WDWH
5DWD PRUWDOLW LL GLQ FDX]D IXPDWXOXL HVWH vQ 5RPkQLD GH 
GHGHFHVHODGHORFXLWRULID GHODGHORFXLWRUL
ODQLYHOHXURSHDQ
7UHLPLQXWHDORFDWHGHPHGLFLSHQWUXGLVFX LLOHJDWHGHIXPDWIDF
FDUDWDGHDEVWLQHQ V ILHGHDSUR[LPDWLY
0DMRULWDWHDHXURSHQLORUVHGHFODU vQIDYRDUHDLQWHU]LFHULLWRWDOH
D IXPDWXOXL vQ ORFXULOH SXEOLFH GHPRQVWUHD] VWXGLXO (XUREDURPHWUX
prezentat în 3DUODPHQWXOHXURSHDQ6WXGLXOUHOHY F WDEDJLVPXOXFLGH
 GH SHUVRDQH vQ 8( OD FDUH VH DGDXJ  GH GHFHVH
SURYRFDWHGHWDEDJLVPXOSDVLY
([SHU LL HVWLPHD] F  GLQ WRWDOXO GHFHVHORU SULQ FDQFHU úL
 GLQ FDX]HOH GH GHFHVH DU SXWHD IL FDX]DWH GH QLFRWLQ 6RQGDMXO
UHOHY F XQ IXP WRU GLQ WUHL D vQFHUFDW vQ FXUVXO XOWLPLORU OXQL
V UHQXQ H OD DFHVW YLFLX GDU GLQWUH HL DX UHYHQLW OD RELúQXLQ D
GHDIXPD
6D VWDELOLW F OD RUD DFWXDO IXPDWXO HVWH U VSXQ] WRU SHQWUX
PDL PXOW GH SDWUX PLOLRDQH GH GHFHVH DQXDO 'HFL vQ PDL SX LQ GH
FLQFLDQLXQQXP UGHSHUVRDQHHJDOFXSRSXOD LD5RPkQLHLPRDUHGLQ
FDX]DDFHVWHLGHSULQGHUL
,QFLGHQ D EROLORU FDX]DWH GH IXPDW HVWH vQ FRQWLQX FUHúWHUH 6H
HVWLPHD] F SkQ vQ DQXO QXP UXO GHFHVHORU DQXDOH SULQ EROL
FDX]DWH GH WDEDJLVP VH YD ULGLFD OD ]HFH PLOLRDQH 'DF WHQGLQ HOH
DFWXDOH OHJDWH GH IXPDW YRU SHUVLVWD DSUR[LPDWLY PLOLRDQH GH
SHUVRDQH DIODWH DVW ]L vQ YLD DGLF FLUFD GLQ SRSXOD LD JOREXOXL
YRU GHFHGD FD XUPDUH D IRORVLULL WXWXQXOXL $SUR[LPDWLY MXP WDWH GLQ
decesele legate de fumat se produc între 35GHDQLFHHDFHIDFHGLQ
IXPDWFHDPDLLPSRUWDQW FDX] GHPRDUWHSUHPDWXU vQ ULOHFLYLOL]DWH
'XS DSUHFLHULOH206vQOXPHH[LVW PLOLDUGHGHIXP WRUL
GLQFDUHWU LHVFvQ ULOHvQFXUVGHGH]YROWDUH
ÌQ DUD QRDVWU PDL PXOW GH R WUHLPH GLQ SRSXOD LH HVWH UHSUH
]HQWDW GHDGHS LDLDFHVWXLYLFLXOHWDO&DUHHVWHFDX]DFDUHvLGHWHUPLQ 
SH DWk LD RDPHQL V vPEU LúH]H DFHVW YLFLX" 8Q U VSXQV HVWH OLSVD GH
LQIRUPDUHùLWRWXúLPHGLFLLFDUHDUSXWHDILFRQVLGHUD LFHOHPDLLQIRU
PDWH SHUVRDQH vQ GRPHQLX vQUHJLVWUHD] XQ SURFHQW GH GLQWUH
 
IXP WRUL FKLDU PDL PXOW GHFkW PHGLD vQ SRSXOD LD JHQHUDO ÌQ DUD
QRDVWU GLQWUHE UED LúLGLQWUHIHPHLOHSQHXPRORJLIXPHD] 
6WXGLLOH DX DU WDW F IXPDWXO vQ JHQHUDO HVWH UHVSRQVDELO SHQWUX
HYROX LDDSHVWHGHEROLFDQFHURDVHFXUDWHDOHPRUWDOLW LLFXSULQVH
vQWUH úL 6H HVWLPHD] F LQFLGHQ D DFWXDO D FDQFHUXOXL
SXOPRQDUHVWHGHPLOLRDQHODQLYHOPRQGLDOÌQ DUDQRDVWU DFHVWWLS
GH FDQFHU RFXS SULPXO ORF DWkW OD LQFLGHQ FkW úL OD PRUWDOLWDWH ùL
WRWXúL SULQ VLPSOD VXSULPDUH D IXPDWXOXL DU SXWHD IL HYLWDWH GLQ 
FD]XULGHFDQFHUSXOPRQDU5LVFXOGHDGH]YROWDFDQFHUSXOPRQDUHVWH
GHGHRULPDLPDUHSHQWUXXQIXP WRUFDUHDFRQVXPDWSDFKHWHGH
LJ UL]LOQLFWLPSGHGHDQLID GHXQQHIXP WRU)UHFYHQ DDFHVWXL
WLSGHPDOLJQLWDWHHVWHvQFUHúWHUHvQUkQGXOIHPHLORUvQSDUDOHOFXFUHú
WHUHD LQFLGHQ HL IXmatului la sexul feminin. În plus, depistarea acestui
tip de cancer se face foarte rar întrXQVWDGLXRSHUDELO6XSUDYLH XLUHDOD
cinci ani nu atinge în medie valoarea de 10%. 
În România, aproximativ 40% din totalul cauzelor de deces prin
FDQFHUODE UED L FDQFHUSXOPRQDUGHVWRPDFSURVWDW úLSDQFUHDV DX
FDIDFWRUGHULVFPDMRUWXWXQXO
0RUWDOLWDWHDSURYRFDW GHWDEDJLVPDH[SORGDWvQUDWHOHGH
PRUWDOLWDWH ILLQG GH WUHL RUL PDL PDUL GHFkW OD VIkUúLWXO DQLORU ¶
5RPkQLD VH QXP U SULQWUH ULOH FX FHOH PDL ULGLFDWH YDORUL DOH
FRQVXPXOXL GH WXWXQ 8Q VWXGLX UHDOL]DW LQ D UHOHYDW F 
GLQWUH IHPHL úL GLQWUH E UED L VDX GHFODUDW IXP WRUL GRDU 
UHFXQRVFkQG F VXQW IXP WRUL DFWLYL ÌQ UkQGXO ULORU H[FRPXQLVWH
5RPkQLDRFXS XQORFIUXQWDúvQFHHDFHSULYHúWHIUHFYHQ DIXPDWXOXL
'HDVHPHQHD DUDQRDVWU SUH]LQW RWHQGLQ FRQVWDQW GHFUHúWHUHD
QXP UXOXLGHQRLIXP WRULSULQWUHIHPHLúLWLQHUL6WDWLVWLFLOHDUDW F 
GLQWUHURPkQLLSHVWHDQLIXPHD] ]LOQLF
În Statele UnLWH WDEDJLVPXO HVWH GLUHFW UHVSRQVDELO SHQWUX
DSUR[LPDWLYGLQWRDWHGHFHVHOHSULQFDQFHUFHDXORFDQXDO
&RQVXPXO WRWDO GH WXWXQ FUHúWH 'DF WHQGLQ D DFWXDO U PkQH
QHVFKLPEDW QXP UXOGHIXP WRULHVWLPDWODPLOLDUGHvQSUH]HQW
YDDMXQJHODPLOLDUGHLQLDUIXP WRUGLQYDGHFHGDGLQ
FDX]DXQHLEROLDVRFLDWHWDEDJLVPXOXL
$SURDSHGLQSHUVRDQHOHFDUHIXPHD] WRDW YLD DGHFHGHD] 
FDXUPDUHDFRPSOLFD LLORUWDEDJLVPXOXLPDMRULWDWHDvQDLQWHGHDQL
LDU FDOLWDWHD YLH LL GLQ XOWLPLL DQL HVWH PXOW UHGXVD 6H HVWLPHD] F 
 
VSHUDQ DGHYLD DDE UED LORUIXP WRULHVWHUHGXV vQPHGLHFXDQL
LDUFHDDIHPHLORUIXP WRDUHFXDQLGLQFDX]DIXPDWXOXL7RWXúL
HDVHSRDWHDPHOLRUDGDF SHUVRDQDUHQXQ ODIXPDW
)XPDWXOHVWHUHVSRQVDELOSHQWUX
–GLQFD]XULOHGHFDQFHUSXOPRQDU
–GLQFD]XULOHGHEURQVLW FURQLF úLHPIL]HP
–GLQFD]XULOHGHFDUGLRSDWLHLVFKHPLF 
– GLQ GHFHVHOH SULQ FDQFHU SXOPRQDU úL HVWH UHVSRQVDELO
SHQWUXPDMRULWDWHDFDQFHUHORUEXFDOHODULQJLHQHIDULQJLHQHHVRIDJLHQH
úLDOHYH]LFLLXULQDUH
–EROLFDQFHUEXFDOFDQFHUSXOPRQDUFDQFHUGHYH]LF XULQDU 
–&RQIRUP2UJDQL]D LHL0RQGLDOHD6 Q W LL 206 LQFLGHQ D
FDQFHUHORUDUSXWHDFUHúWHFXvQvQWUHDJDOXPHFXPLOLRDQHGH
FD]XULQRLvQILHFDUHDQSkQ vQ
– )XPDWXO HVWH SULQFLSDOD FDX] D FDQFHUXOXL SXOPRQDU úL D
deceselor prin cancer în general, fiind responsabil pentru 90% din
FD]XULOHGHFDQFHUSXOPRQDUODE UED LúLODIHPHL
– )XPDWXO HVWH SULQFLSDOXO IDFWRU GH ULVF PRGLILFDELO SHQWUX
DFFLGHQWXOYDVFXODUFHUHEUDO $9& FDUHGXFHIUHFYHQWODLQYDOLGLWDWH
úLFKLDUODGHFHV
5DSRUWXO PRQGLDO GHVSUH FDQFHU GHPRQVWUHD] FODU F DF LXQLOH
vQWUHSULQVHFRQWUDWDEDJLVPXOXLLQIHF LLORUúLSHQWUXRDOLPHQWDUHPDL
V Q WRDV SRW SUHYHQL R WUHLPH GLQ FD]XULOH GH vPEROQ YLUH úL SHUPLW
WUDWDUHDDOWHLWUHLPL
&RQVXPXO GH WXWXQ U PkQH D IL FHO PDL PDUH ULVF HYLWDELO GH
cancer. În lume, în secolul 20, circa 100 milioane de persoane au
GHFHGDWGLQFDX]DPDODGLLORUOHJDWHGHWDEDJLVP FDQFHUSQHXPRSDWLL
FURQLFHPDODGLLFDUGLRYDVFXODUHDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODUH 
-XP WDWH GLQ IXP WRULL vQU L L PRU GLQ FDX]D DFHVWHLGHSULQGHUL
8Q VIHUW GLQ IXP WRUL PRU SUHPDWXU vQWUH úL GH DQL 5LVFXO
FDQFHUXOXLSXOPRQDUHVWHPDLPDUHGHGHRULODIXP WRULGHFkW
ODQHIXP WRUL
ÌQ ULOH FX SUHYDOHQ D WDEDJLVPXOXL úL XQGH PXOWH IHPHL
IXPHD] SHWRWSDUFXUVXOYLH LLORUDGXOWHVHSRWDWULEXLIXPDWXOXL
GLQFDQFHUHOHSXOPRQDUH3HQWUXYH]LFDELOLDU úLULQLFKLULVFXOHVWHGH
 RUL PDL PDUH FHHD FH VHPQLILF PDL PXOW GH GLQ FD]XUL
 
GDWRUDWH WXWXQXOXL 5LVFXO UHODWLY SHQWUX FDQFHUXO FDYLW LL EXFDOH
IDULQJHOXL ODULQJHOXL úL HVRIDJXOXL FDQFHU VSLQRFHOXODU OD IXP WRUL
HVWHGHRULPDLPDUHGHFkWODQHIXP WRULLDUvQFD]XOFDUFLQRDPHORU
SDQFUHDWLFHHVWHRULPDLPDUH$FHVWHHVWLP ULOHGHS úHVFSHFHOH
I FXWH DQWHULRU úL GLQ S FDWH VH GHVFRSHU ULVFXUL UHODWLYH GH RUL
PDLPDULSHQWUXIRUPHQRLGHFDQFHUDVRFLDWHFXWDEDJLVPXOVWRPDF
ILFDWFROXWHULQULQLFKLFDYLWDWHQD]DO úLVLQXVHVRIDJ DGHQRFDUFLQRP 
úLOHXFHPLHPLHORLG 
&KLDUGDF HVWHPDLELQHV QXvQFHSLQLFLRGDW V IXPH]LGDWHOH
HSLGHPLRORJLFH DUDW F H[LVW DYDQWDMH HQRUPH úL GDF VH UHQXQ OD
IXPDW6HYDREVHUYDRVXEVWDQ LDO GLPLQXDUHDQXP UXOXLGHGHFHVH
GDWRUDWH FDQFHUXOXL vQ GHFHQLLOH YLLWRDUH OD FHL FDUH YRU UHQXQ D OD
DFHDVW GHSHQGHQ 5HQXQ DUHDDUHHIHFWHPD[LPHGDF VHSURGXFHvQ
SULPLLWUHL]HFLGHDQLGHYLD GDUVHRE LQHRVF GHUHFRQVLGHUDELO D
ULVFXULORU PDL PXOW GH úL OD FHL FDUH DX GHFLV V UHQXQ H GXS 
GHDQL

x7HUDSLDFRJQLWLYFRPSRUWDPHQWDO úLUHQXQ DUHDODIXPDW

$FHVWWLSGHWHUDSLHUHSUH]LQW RFRPSRQHQW HVHQ LDO DRULF UXLSUR
JUDPGHWUDWDPHQW3UHVXSXQHWUHLID]HLPSRUWDQWH
 )D]DGHSUHJ WLUHÌQDFHDVW ID] VXQWUHY ]XWHPRWLYHOHSHQWUX
DEDQGRQDUHD IXPDWXOXL úL JUDGXO GH GRULQ SHQWUX D vQWUHUXSH
IXPDWXO 6H VWDELOHúWH R GDW SUHFLV SHQWUX vQWUHUXSHUH 6H
UHDOL]HD] XQ MXUQDO FX QXP UXO GH LJ UL IXPDWH ]LOQLF úL FX
PRWLYHOHSHQWUXFDUHDIRVWIXPDW ILHFDUH LJDU 
 Faza de întrerupere. Presupune controlul impulsurilor (auto
FRQWUROXO LGHQWLILFDUHDúLPRGLILFDUHDVDXHYLWDUHDVLWXD LLORU
FDUHÄvPSLQJ´ODIXPDWvQORFXLUHDFXDOW DF LXQHvQVLWXD LLOH
în care nu pot fi evitate.
 )D]D GH PHQ LQHUH FDUH FXSULQGH LGHQWLILFDUHD VLWXD LLORU FX
ULVF FUHVFXW GH UHF GHUH UHSHWDUHD FRPSRUWDPHQWXOXL DGHFYDW
SHQWUX DFHVWH VLWXD LL HYLWDUHD LGHLL F XQ PRPHQW GH VO 
ELFLXQHUHSUH]LQW XQHúHFWRWDOLPSOLFDUHDvQDOWHDFWLYLW LGH
WLSUHFRPSHQVDWRU

 

2%(=,7$7($
ù,6 1 7$7($0,17$/ 
x&HHVWHREH]LWDWHD"

'HILQLW VLPSOX SULQWUR ERDO FURQLF FH VH FDUDFWHUL]HD] SULQ DFX
PXODUHDH[FHVLY GHJU VLPHvQFRUSREH]LWDWHDDGHYHQLWRSUREOHP GH
V Q WDWH SXEOLF SULQ FRQVHFLQ HOH SH FDUH OH DUH DVXSUD V Q W LL
LQGLYLGXOXLFRVWXULOHSHFDUHOHSUHVXSXQHúLYDORULOHVWDWLVWLFHDODUPDQWH
SH FDUH OH vQUHJLVWUHD] 2EH]LWDWHD UHSUH]LQW R SUREOHP PRQGLDO 
afectând în prezent sute de milioane de oameni, de pe toate continentele.

2EH]LWDWHD HVWH SULQFLSDOXO IDFWRU DO LQIDUFWXULORU DO DFFLGHQWHORU
YDVFXODUFHUHEUDOHGDUúLDOGLDEHWXOXLÌQXOWLPLLDQLODQLYHOPRQGLDO
QXP UXOSHUVRDQHORUFDUHVXIHU GHREH]LWDWHVDGXEODW3RWULYLWXQRU
HVWLP ULDOHH[SHU LORU2UJDQL]D LHL0RQGLDOHD6 Q W LLSkQ vQ
PDL PXOW GH MXP WDWH GLQ SRSXOD LD RFFLGHQWDO YD IL DIHFWDW GH
REH]LWDWH $ODUPDQWH VXQW FD]XULOH GH REH]LWDWH LQIDQWLO FX SURSRU LL
GUDPDWLFH vQ 6WDWHOH 8QLWH úL PDL QRX vQ (XURSD &RVWXULOH DORFDWH
WUDW ULL DFHVWHL DIHF LXQL VH ULGLF OD SHVWH GH PLOLDUGH GH GRODUL
DQXDO vQ 6WDWHOH 8QLWH úL OD DSUR[LPDWLY GH PLOLDUGH GH HXUR vQ
8QLXQHD (XURSHDQ 3UHYDOHQ D REH]LW LL vQ 5RPkQLD HVWH GH SHVWH
vQFDGUXOSRSXOD LHLDGXOWH
 

x'LDJQRVWLFXOREH]LW LL

2EH]LWDWHD HVWH SUH]HQW DWXQFL FkQG VH GHS úHúWH FX JUHXWDWHD
VWDQGDUGGLQWDEHOHOHX]XDOHDOHYDORULORUJUHXW LLvQIXQF LHGHvQ O LPH
2 DOW P VXU PDL SUHFLV D REH]LW LL HVWH FDQWLWDWHD GH JU VLPH GLQ
FRUSVDXLQGH[XOGHPDV FRUSRUDO ERG\PDVVLQGH[–%0, LQGLFHOH
GHPDV FRUSRUDO ,0& 

6HFRQVLGHU REH]LWDWHDWXQFLFkQGLQGLFHOHGHPDV FRUSRUDO ,0& 
HVWH PDL PDUH GH ,QGLFHOH GH PDV FRUSRUDO VH FDOFXOHD] 
UDSRUWkQG JUHXWDWHD FRUSRUDO vQ NJ OD vQ O LPH OD S WUDW vQ PHWUL 
ca în formula de mai jos: 
XQGH
,0&–HVWHLQGLFHOHGHPDV FRUSRUDO 
0–HVWHJUHXWDWHDFRUSRUDO P VXUDW vQNLORJUDPH
+ – HVWH vQ O LPHD P VXUDW vQ PHWUL GDF DL XQ PHWUX úL úDL]HFL GH
FHQWLPHWULYDORDUHDOXL+YDIL
• ,0& VXSUDSRQGHUDO 
• ,0& – REH]LWDWHJUG, 
• ,0& – REH]LWDWHJUG,, 
• ,0& ! REH]LWDWHJUG,,, 

/DFHDODOW H[WUHP XQ,0&VXELQGLF VXESRQGHUDOLWDWHD

7RW SULQWUXQ VLPSOX FDOFXO PDWHPDWLF VH SRDWH VWDELOL UDSLG GDF 
H[LVW ULVFXO XQHL IRUPH PDL SHULFXORDVH D REH]LW LL úL DQXPH
REH]LWDWHDDEGRPLQDO &DOFXOXOVHUH]XP ODUDSRUWDUHDGLPHQVLXQLL
WDOLHLH[SULPDW vQFHQWLPHWULODvQ O LPH P VXUDW WRWvQFHQWLPHWUL 
'DF UH]XOWDWXO DFHVWXL UDSRUW HVWH PDL PDUH GH SXWHP YRUEL GH
REH]LWDWHDEGRPLQDO 

 
x)RUPHGHREH]LWDWH

([LVW GHVFULVHPDLPXOWHIRUPHGHREH]LWDWH
2EH]LWDWHDDQGURLG KLSHUWURILF –DSDUHPDLIUHFYHQWODE UED LVXE
vQ IOXHQ D WHVWRVWHURQXOXL úL FRUWLFRL]LORU FDUH GHWHUPLQ DFXPXODUHD
JU VLPLORUvQSDUWHDVXSHULRDU DFRUSXOXL ÄEXUW PDUH´ úLFDUHDSDUH
SULQKLSHUIDJLHúLSROLGLSVLH PkQFDWúLE XWPXOW 6HSRDWHVO ELUHSHGH
úLXúRU
2EH]LWDWHD JLQRLG KLSHUSOD]LF – DSDUH IUHFYHQW OD IHPHL GDWRULW 
DFWLYLW LLRYDULHQHKRUPRQLLHVWURJHQLGHWHUPLQkQGGHSXQHUHDJU VLPLL
vQSDUWHDLQIHULRDU DFRUSXOXL úROGXULFRDSVHJDPEH 0DVDFHOXOHORU
JUDVH DGLSRFLWH HPDUHI U V ILHDVRFLDW FXKLSHUIDJLH FDQWLWDWHDGH
PkQFDUHQXHFUHVFXW GDUH[LVW SUHIHULQ HSHQWUXSURGXVHDOLPHQWDUH
GXOFL$FHDVW IRUP GHREH]LWDWHHVWHUH]LVWHQW ODGLHW úLH[LVW UHFLGLYH
2EH]LW LFLUFXPVWDQ LDOH–DS UXWHvQXUPDVFKLPE ULLVWLOXOXLGHYLD 
RSULUHD VSRUWXOXL IXPDWXOXL F V WRULH VFKLPEDUHD ORFXOXL GH PXQF 
SHQVLRQDUHLPRELOL] ULSUHOXQJLWHHWF (VWHGHRELFHLWHPSRUDU 
2EH]LWDWHDSDUDGR[DO –GHVFULV ODIHPHLvQDLQWHGHPHQVWUXD LHFkQG
VHSRDWHvQUHJLVWUDRFUHúWHUHvQJUHXWDWHGHNJúLFDUHGLVSDUHGXS 
aceea, în câteva zile, printrRGLXUH] FUHVFXW XULQDUHvQFDQWLW LPDUL 
2DOW IRUP GHREH]LWDWHSDUDGR[DO HVWHvQUHJLVWUDW ODSHUVRDQHOHFX
ODELOLWDWHHPR LRQDO FUHVFXW FDUHVHSRWvQJU úDVXELQIOXHQ DVWUHVXOXL
úL10 kg întrROXQ 

x&DUHVXQWFRPSOLFD LLOHREH]LW LL"

2EH]LWDWHDDUHHIHFWHDGYHUVHQXPHURDVHDVXSUDV Q W LLDVRFLLQGXVH
FX R JDP ODUJ GH EROL 3URJQRVWLFXO UHGXFHULL JUHXW LL HVWH QHID
YRUDELO 'LQWUH GH REH]L GXS UHJLPXO DOLPHQWDU QX
VO EHVFUHQXQ SHSDUFXUVDWLQJJUHXWDWHDGRULW GDUGXS 
DQLGLQWUHDFHúWLDVHvQJUDú úLPDLPXOWLDUVHvQJUDú 
FX FkWHYD NLORJUDPH I FkQG HIRUWXUL PDUL V úL S VWUH]H JUHXWDWHD
 VO EHVF úL VH PHQ LQ SULQWUR GLHW DWHQW PDL SX LQ GH 
U PkQVODELúLUHXúHVFV VHPHQ LQ I U QLFLXQHIRUW
• EROLFDUGLRYDVFXODUH KLSHUWHQVLXQHDUWHULDO LQIDUFWPLRFDUGLF
KHPRUDJLHFHUHEUDO HWF 
 
• cancer (risc crescut de cancer uterin, sân, col uterin, ovar,
YH]LF úL F L ELOLDUH – OD IHPHL úL ULVF FUHVFXW GH FDQFHU GH
FRORQUHFWúLSURVWDW –ODE UED L 
• GLDEHW]DKDUDW
• KLSHUOLSLGHPLH FROHVWHUROúLWULJOLFHULGHFUHVFXWH 
• EROLGLJHVWLYH OLWLD] ELOLDU FRQVWLSD LH 
• VWHDWR] KHSDWLF 
• EROLDUWLFXODUH RVWHRDUWULW DJHQXQFKLORUSLQWHQLRVRúLFDOFDQHHQL
RVWHRDUWUR]DFRORDQHLYHUWHEUDOH 
• YDULFHVWD] YHQRDV 
• WXOEXU ULPHQVWUXDOH
• UHGXFHUHDOLELGRXOXLúLGLQDPLFLLVH[XDOH
• WXOEXU UL UHVSLUDWRULL GLVSQHH VGU 3LFNZLN DSQHH QRFWXUQ 
REVWUXFWLY 
• JXWD
• VF GHUHDFDSDFLW LLGHHIRUWIL]LF
• obezitatea scade în general calitateDYLH LL
• statistic, mortalitatea este mult mai mare în rândul persoanelor
FDUH VXIHU GH REH]LWDWH GHFkW OD SRSXOD LD FX JUHXWDWH
FRUSRUDO QRUPDO 


x2EH]LWDWHDODFRSLOúLDGROHVFHQW

2EH]LWDWHD FRSLOXOXL HVWH R UHDOLWDWH FXUHQW F UHLD VRFLHWDWHD WUHEXLH
V L DFRUGH DWHQ LD FXYHQLW 'LQFROR GH YDULD LLOH ODUJL DOH GLIHULWHORU
VWDWLVWLFL vQ FHHD FH SULYHúWH LQFLGHQ D úL SUHYDOHQ D DFHVWHL SDWRORJLL
WRDWH VXQW GH IDSW vQ DFRUG DVXSUD FUHúWHULL IUHFYHQ HL REH]LW LL
FRSLOXOXLDFHDVWDILLQGFRQVLGHUDW DVW ]LFHDPDLIUHFYHQW WXOEXUDUH
GHQXWUL LHODFRSLLúLDGROHVFHQ LvQ ULOHGH]YROWDWH

ÌQ FRQWH[WXO JHQHUDO DO WHQGLQ HL PRQGLDOH GH FUHúWHUH D IUHFYHQ HL
REH]LW LLREH]LWDWHDFRSLOXOXLDGREkQGLWvQXOWLPLLDQLXQLQWHUHVWRW
PDLODUJUHSrezentând tema de cercetare a unor studii epidemiologice
H[WLQVH GHUXODWH vQ PDL PXOWH VWDWH ÌQ XUPD SUHOXFU ULL GDWHORU GLQ
GH ULH[SHU LLHVWLPHD] F vQOXPHH[LVW vQSUH]HQWDSUR[LPDWLY
 
22 de milioane de copii obezi, cu vârste mai mici de 5DQL&RQIRUP
GDWHORU OD VIkUúLWXO PLOHQLXOXL GLQWUH FRSLLL FX YkUVWH FXSULQVH
între 514 ani erau supraponderali, iar 14% din copiii cu vârste între 
DQLúLGLQFHLFXYkUVWHFXSULQVHvQWUHDQLHUDXREH]L
3URJUDPXO1D LRQDOGH6XSUDYHJKHUHD6W ULLGH6 Q WDWHGLQ$QJOLDD
UHOHYDW F IUHFYHQ D VXSUDSRQGHUDOLW LL OD FRSLO D FUHVFXW vQ XOWLPHOH
GHFHQLL GH OD OD IUHFYHQ D REH]LW LL HVWH HVWLPDW vQ
prezent la 5%. În Canada, în perioada 1970 Va înregistrat o
FUHúWHUH D IUHFYHQ HL REH]LW LL FRSLOXOXL úL DGROHVFHQWXOXL FX 
$FHHDúL WHQGLQ VH UHPDUF úL vQ ULOH DVLDWLFH 5RPkQLD UDSRUWD R
FUHúWHUHDREH]LW LLFRSLOXOXLGH

2EH]LWDWHDSRDWHDS UHDODRULFHYkUVW vQRULFHPRPHQWDOFRSLO ULHL
VDX DO YLH LL DGXOWH GDU GH PDUH LPSRUWDQ HVWH IDSWXO F R PDUH
SURSRU LH D FRSLLORU VXSUDSRQGHUDOL úL REH]L GHYLQ DGXO L REH]L
$SDUL LDEROLLSDUHV ILHLQIOXHQ DW GHRVHULHGHIDFWRULFHLQWHUYLQSH
SDUFXUVXOYLH LLvQHWDSHGLIHULWHDOHHYROX LHLFURQRORJLFHGDUFDUHGH
FHOHPDLPXOWHRULVHvQWUHS WUXQG3HULRDGDGHSUHúFRODUúLúFRODUPLF
 DQL HVWH GHRVHELW GH LPSRUWDQW SHQWUX SUHGLF LD REH]LW LL
YLLWRDUH$SUR[LPDWLYGLQWRWDOXOSUHúFRODULORUVXSUDSRQGHUDOLYRU
GHYHQLDGXO LVXSUDSRQGHUDOLLDUULVFXOGHDGHYHQLDGXO LREH]LHVWHGH
GRX RULPDLPDUHSHQWUXFRSLLLVXSUDSRQGHUDOLFRPSDUDWLYFXFRSLLL
QRUPRSRQGHUDOL $FHVW ULVF HVWH GH SkQ OD RUL PDL FUHVFXW vQ
FD]XOFRSLLORUREH]LFRPSDUDWLYFXQRUPRSRQGHUDOLL&UHúWHUHDWUHSWDW 
úLH[DJHUDW DJUHXW LLFRUSRUDOHvQWUHYkUVWDGHúLDQLGHWHUPLQ R
REH]LWDWHSURJUHVLY VHYHU úLSHUVLVWHQW GDWRULW FUHúWHULLQXP UXOXL
GHFHOXOHDGLSRDVH*UHXWDWHDODYkUVWDDGROHVFHQ HLHVWHXQDOWIDFWRU
SUHGLFWLYDOJUHXW LLDGXOWXOXL$GROHVFHQ LLREH]LDXXQULVFJOREDOGH
RULPDLPDUHGHDGHYHQLDGXO LREH]LúLGHDPXULSUHFRFHSULQ
EROLFDUGLRYDVFXODUH

0DMRULWDWHDVWXGLLORUHIHFWXDWHSkQ DFXPvQFHHDFHSULYHúWHLQIOXHQ D
REH]LW LL OD FRSLO úL DGROHVFHQW DX UH]XOWDWH FH FRQYHUJ F WUH DFHHDúL
FRQFOX]LHREH]LWDWHDDS UXW vQFRSLO ULHúLPHQ LQXW ODYkUVWDDGXOW 
HVWHPDLJUHXGHWUDWDWGHFkWFHDDS UXW ODPDWXULWDWH'DF DYHPvQ
YHGHUHQXPHURDVHOHFRPSOLFD LLDVRFLDWHREH]LW LLSUHFXPúLFRPRU
ELGLW LOHXQHOHGLQWUHHOHFXSURJQRVWLFYLWDOSXWHPvQ HOHJHLPSDFWXO
 
PDMRUDODFHVWHLSDWRORJLLDS UXWHODYkUVWHIUDJHGHDVXSUDLQGLYLGXOXL
FROHFWLYLW LLúLQXvQXOWLPXOUkQGDVXSUDVRFLHW LLvQJHQHUDO

*UHúHOLOH DOLPHQWDUH UHSUH]LQW FHUW XQD GLQWUH SULQFLSDOHOH FDX]H DOH
DFHVWHLH[SOR]LLGHVXSUDSRQGHUDOLWDWHúLREH]LWDWHODFRSLOúLDGROHVFHQW
DO WXULGHUHGXFHUHDJUDGXOXLDFWLYLW LLIL]LFH]LOQLFH(VWHELQHFXQRVFXW
UROXOQHIDVWMXFDWGHDOLPHQWD LDKLSHUFDORULF KLSHUOLSLGLF ERJDW vQ
OLSLGH WUDQV úL JOXFLGH VLPSOH DVXSUD VW ULL GH V Q WDWH D SRSXOD LHL
ÌQ XOWLPD SHULRDG SLD D DOLPHQWDU GH GHVIDFHUH D IRVW LQYDGDW GH
DúDQXPLWHOH SURGXVH IDVWIRRG D F URU SULQFLSDO FDUDFWHULVWLF HVWH
GHQVLWDWHD FDORULF PDUH vQ FDQWLW L UHGXVH GH DOLPHQW FX R YDORDUH
QXWUL LRQDO UHGXV 6XQW SURGXVH ERJDWH vQ JU VLPL ]DK U úL VDUH úL
V UDFH vQ ILEUH DOLPHQWDUH YLWDPLQH úL PLQHUDOH úL FDUH FRQVXPDWH
]LOQLF DX XUP UL GH]DVWUXRDVH SHQWUX V Q WDWHD FRSLOXOXL &D XUPDUH
GHúL GLQ SXQFW GH YHGHUH VHQ]RULDO GH FHOH PDL PXOWH RUL DFHVWH
SURGXVH DOLPHQWDUH VXQW PXOW PDL DWUDFWLYH DWkW vQ FHHD FH SULYHúWH
JXVWXO PLURVXO FkW úL DVSHFWXO H[WHULRU úL UHSUH]LQW úL ÄR PRG ´
SULQWUHFHLWLQHULHOHQXRIHU SULQFLSLLOHDOLPHQWDUHvQFDQWLW LOHúLvQ
SURSRU LLOHUHFRPDQGDWHSHQWUXRFUHúWHUHúLGH]YROWDUHQRUPDOHDYkQG
FKLDU HIHFWH QHJDWLYH OD QLYHOXO HFRQRPLHL RUJDQLVPXOXL $VWIHO
VXUSOXVXOHQHUJHWLFYDILGHSR]LWDWVXEIRUP GH HVXWDGLSRVFXWRDWH
FRQVHFLQ HOHDFHVWXLDDWkWvQSHULRDGDFRSLO ULHLúLDGROHVFHQ HLFkWúL
PDL WkU]LX vQ SHULRDGD DGXOW ÌQ SHULRDGD DGROHVFHQ HL SUH]HQ D
REH]LW LLGHWHUPLQ XQULVFFUHVFXWDOGHSUHVLHLVDXDOWXOEXU ULORUGH
comportament alimentar, precum anorexia sau mâncatul compulsiv, în
VSHFLDOGDWRULW SUHRFXS ULORUWRWPDLIUHFYHQWHDVXSUDJUHXW LLFRUSR
UDOHúLDLGHDOXOXLFXOWXUDOSURPRYDWHGHDILVODE2EH]LWDWHDDS UXW 
vQF GH OD YkUVWD DGROHVFHQ HL DIHFWHD] VWDWXWXO VRFLRHFRQRPLF DO
SHUVRDQHLODYkUVWDDGXOW 


x)DFWRULHWLRORJLFLDLREH]LW LL

(WLRORJLDREH]LW LLHVWHXQDSOXULIDFWRULDO 6XQWLPSOLFD LGHRSRWULY 
IDFWRULELRORJLFLJHQHWLFLVRFLRHFRQRPLFLSVLKRORJLFLúLSVLKRGLQDPLFL
În încercarea de aLVLVWHPDWL]DVFKHPDGHPDLMRVRIHU RYL]LXQHGH
DQVDPEOXDVXSUDFDX]HORUREH]LW LL
 
8QDGLQWUHWHRULLOHELRORJLFHVSXQHF GXS FRQVXPXOGHDOLPHQWHDU
SXWHD H[LVWD R SHUWXUEDUH D VHPQDOXOXL PHWDEROLF F WUH UHFHSWRULL
KLSRWDODPLFL DVWIHO vQFkW VHQ]D LD GH IRDPH SHUVLVW SHUVRDQD FRQ
WLQXkQGV P QkQFHSHQWUXF QXDDMXQVODVHQ]D LDGHVD LHWDWH2DOW 
WHRULHDILUP F OHSWLQDXQKRUPRQSURGXVGHDGLSRFLWHDF LRQHD] FD
XQ WHUPRVWDW DO JU VLPLL ILLQG úL UHVSRQVDELO SHQWUX DSHWLWXO ILHF UXL
LQGLYLGFXFkWDYHPPDLPXOWHDGLSRFLWHFXDWkWYRPDYHDúLRSRIW 
mai mare de mâncare. 

6H[XO)HPHLOHDXGHGRX RULPDLPXOWHDGLSRFLWHGHFkWE UED LLFXR


GLVWULEX LH GLIHULW GH DFHúWLD 'H DVHPHQHD PXúFKLL DUG FX 
PDLPXOWHFDORULLGHFkWJU VLPHD6LVWHPXOPXVFXODUDOE UED LORUHVWH
PDL GH]YROWDW GH DFHHD DFHúWLD VH vQJUDú PDL JUHX &X vârsta
PHWDEROLVPXOVHvQFHWLQHúWHPDVDPXVFXODU VFDGHúLDFWLYLWDWHDIL]LF 
HVWH PDL UHGXV ÌQ FRQGL LLOH XQXL DSRUW FDORULF HJDO FX FHO GLQDLQWH
H[LVW WHQGLQ DOX ULLvQJUHXWDWHÌQFHHDFHSULYHúWHIDFWRULLJHQHWLFL
vQ MXU GH GLQ SDFLHQ LL FDUH VXQW REH]L DX XQ LVWRULF IDPLOLDO GH
REH]LWDWH$WXQFLFkQGDPELLS ULQ LVXQWREH]LúDQVDFRSLOXOXLGHDIL
supraponderal, la rândul lui, este de 90%. În cazul în care unul dintre
S ULQ L HVWH REH] úDQVD HVWH GH ([LVW FkWHYD VLQGURDPH GH
KLSHUIDJLHKLSRWDODPLF FRQJHQLWDO FXPDUILGHH[HPSOXVLQGURPXO
3UDGHU:LOOLvQFDUHFRSLOXOGH]YROW REH]LWDWHVHYHU KLSRJRQDGLVP
GH]YROWDUHD DOWHUDW D RUJDQHORU VH[XDOH úL D IXQF LHL VH[XDOH úL XQ
DQXPLWJUDGGHUHWDUGDUHPHQWDO &XOWXUDvQFDUHQHQDúWHPFXSULQGH
úL RELFHLXULOH DOLPHQWDUH PRGXO vQ FDUH J WLP úL PkQF P ÌQ ]LXD GH
D]L RELFHLXULOH DOLPHQWDUH SURPRYDWH VXQW FHOH DOH KUDQHL GH WLS
IDVWIRRGGXOFLXULOHUDILQDWHVXQWRIHULWHFDUHFRPSHQV FRSLOXOXLPLF
LDU DGROHVFHQ LL LHV GHV OD SL]]D VKDRUPD VDX IRUQHWL GXS úFRDO 
,QDFWLYLWDWHD IL]LF – VHGHQWDULVPXO D GHYHQLW XQ PRGXV YLYHQGL
SHQWUX PXO L WLQHUL FDUH vúL SHWUHF WLPSXO OLEHU OD WHOHYL]RUVDXvQID D
FDOFXODWRUXOXL3UREOHPHOHPHGLFDOHKRUPRQDOHSUHFXPKLSRWLURLGLVPXO
VDX %RDOD &XVKLQJ VXQW UHVSRQVDELOH SHQWUX PDL SX LQ GH GLQ
FD]XULOH GH REH]LWDWH ÌQ FHHD FH SULYHúWH IDFWRULL SVLKRORJLFL VH úWLH
F VWUHVXOSURGXFHKLSHUIDJLHI U vQV V H[LVWHRDVRFLHUHFODU vQWUHR
DQXPLW ERDO SVLKLF úLREH]LWDWH'LQSXQFWGHYHGHUHSVLKRGLQDPLF
QHYRLOH LQWHQVH GH GHSHQGHQ LQGXF PkQFDWXO H[DJHUDW FD R FRP
SHQVDUH3HQWUXXQHOHSHUVRDQHFDUHQXVDXVLP LWRFURWLWHvQSHULRDGD
 
FRSLO ULHLDOLPHQWHOHVXQWHFKLYDOHQWXOVLPEROLFDODIHF LXQLLúLJUDWL
ILF QHYRLOH JHQHUDOH ÌQ SXEHUWDWH úL DGROHVFHQ REH]LWDWHD SRDWH IL
H[SUHVLD HYLW ULL VH[XDOLW LL 8QHOH PHGLFDPHQWH SVLKRWURSH VXQW
FXQRVFXWHSHQWUXIDSWXOF SURGXFvQJU úDUHH[DJHUDW 


 )DFWRULFDUH
 LQGHLQGLYLG
*HQHWLFL
 %LRORJLFL
 $OWHEROL
 9kUVW 
6H[

 
 2%(=,7$7(

 )DFWRUL
 )DFWRUL HPR LRQDOL
GHPHGLX )DFWRUL
 &XOWXU SVLKRGLQDPLFL
 6WDWXWVRFLR 0RGGHYLD 
 HFRPRPLF &RSLQJXOVWUHVXOXL
(YGHYLD x&XPWUDW PREH]LWDWHD"

3ULPXOSDVHVHQ LDOvQWUDWDPHQWXOSHUVRDQHORUFXREH]LWDWHDS UXW OD
DGXOWHVWHDERUGDUHDI U DMXGHFDSDFLHQWXOLGHQWLILFDUHDSDWRJHQH]HL
PXOWLIDFWRULDOH úL GHFL]LD FULWLF GDF SDFLHQWXO QHFHVLW VF GHUH vQ
JUHXWDWH VXE RULFH IRUP VDX QHFHVLW XQ SURJUDP GH H[HUFL LL IL]LFH
FDUH V GHWHUPLQH R VF GHUH PDL XúRDU vQ JUHXWDWH ÌQ FD]XO vQ FDUH
JUHXWDWHD vQ H[FHV QX GHWHUPLQ VDX QX DJUDYHD] GLDEHWXO ]DKDUDW
KLSHUOLSLGHPLD FUHúWHUHD JU VLPLORU vQ VkQJH VDX KLSHUWHQVLXQHD
DUWHULDO QX VH úWLH FHUW GDF SDFLHQ LL FX REH]LWDWH XúRDUDPRGHUDW 
QHFHVLW VF GHUHD vQ JUHXWDWH 8QHOH VWXGLL DX GHPRQVWUDW F FLFOXULOH
 
UHSHWDWH GH VF GHUH úL DSRL GH FUHúWHUH vQ JUHXWDWH SRW IDYRUL]D EROLOH
FDUGLRYDVFXODUH PDL PXOW GHFkW U PkQHUHD OD JUHXWDWHD FUHVFXW 
PRGHUDW GDU VWDELO 6LQJXUHOHPHWRGHGHDWUDWDHILFLHQWúLVLJXUSH
WHUPHQOXQJREH]LWDWHDXúRDU PRGHUDW VXQWFHOHvQFDUHVHFRPELQ 
schimbarea regimului alimentar întrXQXO FX PDL SX LQH FDORULL úL
H[HUFL LLOHIL]LFH

7UDWDPHQWXOREH]LW LLVHSRDWHIDFHSULQ
 'LHW FHDPDLEXQ PHWRG DWUDW ULLREH]LW LLU PkQHRGLHW 
HFKLOLEUDW FDORULL VXSOLPHQWDW FXYLWDPLQHILHU
PDJQH]LX DFLG IROLF úL YLWDPLQD % 6XQW SHULFXORDVH FXUHOH
GUDVWLFHGHVO ELUHVDXSRVWXOWRWDOH[LVWkQGULVFXOGHQDWULXUH] 
KLSRWHQVLXQH RUWRVWDWLF SHUWXUEDUHD EDODQ HL D]RWXOXL vQ
RUJDQLVP0HVHOHIUHFYHQWH GDUDFHHDúLFDQWLWDWHGHDOLPHQWH 
GHWHUPLQ R PLFúRUDUH VHPQLILFDWLY D SURFHQWXOXL GH FDORULL
WUDQVIRUPDWvQJU VLPH 
 ([HUFL LXIL]LFFUHúWHGHQVLWDWHDFRUSRUDO úLGXFHODVF GHUHD
DGLSR]LW Li. În mod paradoxal, la persoanele anterior sedentare
FUHúWHUHDDFWLYLW LLIL]LFHSRDWHGXFHODGHVFUHúWHUHDDSRUWXOXL
DOLPHQWDU
 )DUPDFRWHUDSLH vQ WUDWDPHQWXO REH]LW LL VH IRORVHVF GLIHULWH
PHGLFDPHQWH RUOLVWDW VLEXWUDPLQ IHQWHUPLQ GLHWLOSURSLRQ
PD]LQGRO IHQLOSURSDQRODPLQ HWF FDUH DF LRQHD] ILH SULQ
LQKLEL LD OLSD]HL FDUH GHVFUHúWH DEVRUE LD JU VLPLORU FX SkQ OD
ILHSULQFUHúWHUHDPHWDEROLVPXOXLSULQLQKLEDUHDDSHWLWXOXL
VDX SULQ LQKLEDUHD UHFHSW ULL GH VHURWRQLQ úL QRUDGUHQDOLQ 
7UDWDPHQWHOHFXPHGLFDPHQWHFDUHVXSULP DSHWLWXODOLPHQWDU
ILHSUHVFULVHGHPHGLFILHOXDWHI U UH HW PHGLFDO FHOHPDL
PXOWH FRQ LQ FDIHLQ VDX IHQLOSURSRODPLQ VXQW XUPDWH GH
FUHúWHUHvQJUHXWDWHÌQSOXVPXOWHGLQWUHFRPSRQHQWHOHDFHVWRU
PHGLFDPHQWH SRW FDX]D FRPSOLFD LL PHGLFDOH úL SVLKLDWULFH
VHPQLILFDWLYH6LPLODUSUHSDUDWHOHSHED] GHKRUPRQLWLURLGLHQL
QX DX HILFLHQ SH WHUPHQ OXQJ GDU DX ULVFXUL VXEVWDQ LDOH vQ
VSHFLDOvQFD]XOSDFLHQ LORUFXEROLFDUGLDFH

 
 7UDWDPHQW FKLUXUJLFDO FKLUXUJLD JDVWULF SULQ UHGXFHUHD
GLPHQVLXQLORUVWRPDFXOXLFXDMXWRUXOXQRULQHOH–JDVWURSODVWLH
vQORFXLHúWHSURFHGXULOHGHE\SDVVJDVWULFSUDFWLFDWHSkQ DFXP
FDUHGXFHDODFRPSOLFD LLvQGLQFD]XUL
 3VLKRWHUDSLH WHUDSLD FRPSRUWDPHQWDO HVWH PHWRGD SVLKRWH
UDSHXWLF FX FHOH PDL EXQH UH]XOWDWH ùL HOHPHQWHOH FRJQLWLYH
VXQWXWLOHvQP VXUDvQFDUHSDFLHQ LLVXQWvQY D LV UHFXQRDVF 
VLWXD LLOHFDUHvLGHWHUPLQ V P QkQFHSUHDPXOWúLVHvQFHDUF 
GH]YROWDUHD DOWRU SDWWHUQXUL PRGHOH GH FRPSRUWDPHQW DOL
PHQWDU 7HUDSLD FRJQLWLYFRPSRUWDPHQWDO GXUHD] GH RELFHL
PLQLPDQLFXúHGLQ V SW PkQDO VXFFHVXOWUDWDPHQWXOXL
ILLQGvQSURSRU LHGH7HUDSLDRULHQWDW SHFRQúWLHQWL]DUHQX
VD GRYHGLW D IL XWLO 7HUDSLD GH JUXS DMXW OD PHQ LQHUHD
PRWLYD LHLVHvQYD P VXULJHQHUDOHGHSVLKRHGXFD LHúLP VXUL
QXWUL LRQDOHVSHFLILFHVHvQYD JHVWLRQDUHDHILFLHQW DVWUHVXOXL

 

78/%85 5,$/(
,167,1&78/8,$/,0(17$5
x'HILQL LHúLLVWRULF

7XOEXU ULOHDOLPHQWDUHVXQWFDUDFWHUL]DWHSULQSHUWXUEDUHDPDUFDW D
FRPSRUWDPHQWXOXLDOLPHQWDU&XSULQGGRX WXOEXU ULPDMRUHúLDQXPH
DQRUH[LDQHUYRVDúLEXOLPLDQHUYRVD

Termenul „DQRUH[LH´vQVHDPQ ÄSLHUGHUHDWRWDO VDXSDU LDO DSRIWHL
de mâncare”, o denumire care poate preta la confuzii, deoarece, în
primul rând, nu apetitul ci comportamentul alimentar este dereglat.
&RPSOHWDUHD„nervosa”LQGLF FDX]HSVLKLFHvQDFHVWWLSGHSHUWXUEDUH
'HúL SULPHOH LQIRUPD LL GHVSUH DQRUH[LH GDWHD] vQF GLQ FD
ERDO $QRUH[LD QHUYRVD $1 D IRVW GHVFULV GH &KDUOHV /DVHJXH vQ
1873, la în cartea sa /
DQRUH[LH+\VWHULTXHúLGHQXPLW DVWIHOGHF WUH
XQDOWPHGLFIUDQFH]+HQUL+XFKDUGvQ1R LXQHDGHÄEXOLPLH”
provine din cuvântul grecesc EXOLPRVFDUHVHWUDGXFHDSUR[LPDWLYSULQ
„foame de OXS´7H[WHUHIHULWRDUHODDFHDVW DIHF LXQHGDWHD] FKLDUGLQ
SHULRDGD DQWLF vQV GRDU vQFHSkQG FX LQL LHUHD WHUPHQXOXL „Bulimia
nervosa” %1 GH F WUH *HUDOG 5XVVHO vQ DFHDVWD HVWH UHFX
QRVFXW FDERDO 

 
x$QRUH[LDQHUYRVD

x&ULWHULLGHGLDJQRVWLF

 *UHXWDWHFRUSRUDO PDLVF ]XW FXID GHJUHXWDWHDQRUPDO 
 7HDPD LQWHQV GH D FUHúWH vQ JUHXWDWH GHúL SHUVRDQD SRDWH IL
VXESRQGHUDO 
 'LVWRUVLXQLDOHLPDJLQLLFRUSRUDOH
 $EVHQ DDFHOSX LQWUHLFLFOXULPHQVWUXDOHFRQVHFXWLYH

'LVWRUVLXQHDLPDJLQLLFRUSRUDOHVHUHIHU ODWXOEXUDUHDPRGXOXLvQFDUH
HVWHSHUFHSXW GLPHQVLXQHDFRUSRUDO DGLF SHUVRDQDSUHWLQGHF HVWH
JUDV FKLDU GDF HVWH IRDUWH VODE VDX QHDJ JUDYLWDWHD JUHXW LL
VF ]XWHSHFDUHRDUH

6XQWGRX WLSXULGHDQRUH[LHUHFXQRVFXWHWLSXOUHVWULFWLYGLHW IRDUWH
VWULFW GDU I U FRPSRUWDPHQWH GH WLS „binge” – HYDFXDUH IRU DW 
Y UV WXUL DXWRLQGXVH VDX IRORVLUHD GH PHGLFDPHQWH FDUH V SURGXF 
GLXUH] FUHVFXW OD[DWLYH VDX FOLVPH úL WLSXO FX HYDFXDUH IRU DW în
FDUHPDQHYUHOHGHHYDFXDUHIRU DW HQXPHUDWHPDLVXVVXQWIRORVLWH

x'DWHHSLGHPLRORJLFH

3UHYDOHQ DSHGXUDWDYLH LLODIHPHLHVWHGH'HEXWXOEROLLDUH
ORF GH RELFHL vQWUH úL GH DQL DVRFLLQGXVH DGHVHD FX XQ
HYHQLPHQWGHYLD VWUHVDQW$QRUH[LDDSDUHODRYkUVW IUDJHG DGHVHD
OD VFXUW WLPS GXS SULPD PHQVWUXD LH 9kUVWD FHD PDL SHULFOLWDW OD
FDUH R SHUVRDQ VH SRDWH vPEROQ YL HVWH – SHQWUX SULPD GDW – OD
DQLúLDSRLODDQLÌQWUHFXWVHFUHGHDFDGRDUWLQHUHOHIHWHDIODWH
ODYkUVWDDGROHVFHQ HLSRWGHYHQLDQRUHFWLFHGDUFKLDUúLvQSUH]HQWHOH
UHSUH]LQW FD]XULOH PDMRULWDUH GLQ WRWDOXO FHORU DIHFWDWH ÌQV WRW PDL
GHV VH vQWkOQHVF FD]XUL JUDYH GH DQRUH[LH OD DPEHOH VH[H úL OD WRDWH
YkUVWHOHFKLDUúLODFRSLLLFDUHSULQSXEOLFLWDWHILOPHSULHWHQLVDXDOWH
LQIOXHQ H DMXQJ OD LPSUHVLD JUHúLW F DVSHFWXO IL]LF HVWH FHO PDL
LPSRUWDQW 5HDOLWDWHD HVWH F ERDOD HVWH PXOW PDL IUHFYHQW OD IHPHL
UDSRUW SkQ OD  6D REVHUYDW DSDUL LD PDL IUHFYHQW OD
 
IHPHLOHFXRFXSD LLFDUHQHFHVLW RVLOXHW VXSO PDQHFKLQHEDOHULQH 
'HDVHPHQHDERDODHVWHPDLIUHFYHQW vQ ULOHGH]YROWDWH

x(WLRORJLH

3HUVRDQHOH SUHGLVSXVH VXQW WLQHUHOH VHQVLELOH DXWRFULWLFH VDX FX
DVSHFWHFRPSXOVLYHDOHSHUVRQDOLW LLFDUHSURYLQGLQIDPLOLLFXLVWRULH
GHWXOEXU ULGHSUHVLYHVDXGLQIDPLOLLFXXQVWLOGHYLD ÄvQJU GLW´GH
S ULQ L FRSLL OLSVL L GH OLEHUWDWH 3UDFWLFDUHD VSRUWXOXL EDOHWXOXL
PRGHOLQJXOXL OXSWHORU VDX DOWRU DVHPHQHD DFWLYLW L FDUH SURPRYHD] 
DVSHFWXO VXSOX DO SHUVRDQHL SRW GXFH GH DVHPHQHD OD GRULQ D GH
VF GHUHH[FHVLY vQJUHXWDWH'RULQ DGHVF GHUHDvQJUHXWDWHSRUQLW 
GLQ WHDPD H[FHVLY úL QHLQWHPHLDW GH D IL VXSUDSRQGHUDO HVWH XQ
VLPSWRP FDUH GLIHUHQ LD] FHUW DQRUH[LD QHUYRDV GH DOWH WXOEXU UL
SVLKLDWULFH VDX PHGLFDOH FDUH SRW FRQGXFH OD VF GHUHD vQ JUHXWDWH
%ROQDYLL FX RULFDUH GLQWUH FHOH GRX WLSXUL GH DQRUH[LH QHUYRDV vúL
RUJDQL]HD] YLD DVRFLDO FRPSRUWDPHQWXOúLvQXOWLPDID] LGHQWLWDWHD
vQMXUXOGRULQ HLGHDVO ELvQFRQWLQXDUHúLGHDQXFUHúWHvQJUHXWDWH

5H]XPkQG vQ FD]XO DSDUL LHL DQRUH[LHL DF LRQHD] PDL PXO L IDFWRUL
vPSUHXQ FDUHVHLQIOXHQ HD] UHFLSURF

)DFWRUL ELRORJLFL 3UHGLVSR]L LD JHQHWLF SRDWH FRQVWLWXL XQ IDFWRU
UDWHOH GH FRQFRUGDQ ILLQG PDL PDUL OD JHPHQLL PRQR]LJR L 
decât la cei dL]LJR L 'LQSXQFWGHYHGHUHQHXURELRORJLFH[LVW 
dovezi în sprijinul reducerii turnRYHUXOXL QRUDGUHQDOLQHL $FWLYLWDWHD
RSLRL]LORUHQGRJHQLHVWHPDLVF ]XW FRQVHFLQ DLQDQL LHL

)DFWRUL SVLKRORJLFL $SDUL LD EROLL SDUH V ILH R UHDF LH ID GH H[L
JHQ HOHGHLQGHSHQGHQ IXQF LRQDUHVRFLDO úLVH[XDO GLQDGROHVFHQ 
)DSWXO F DQRUH[LD DSDUH vQ PDMRULWDWHD FD]XULORU vQ ID]D JUHD GH
GH]YROWDUH úL PDWXUL]DUH D FRUSXOXL DGLF OD SXEHUWDWH D FRQGXV OD
FRQFOX]LD F DFHDVW ERDO DSDUH vQ PRPHQWXO vQ FDUH R IDW IHPHLH
VLPWHF QXUHXúHúWHV IDF ID SUREOHPHORUúLVROLFLW ULORUWLSLFHDFHOHL
YkUVWH ÌQ WLPSXO SXEHUW LL ID WUHEXLH V úL GREkQGHDVF R LGHQWLWDWH
FRUHVSXQ] WRDUHWUDQVIRUP ULORUvQWURWkQ U IHPHLH'DF HDVLPWHF 
 
DFHDVW VDUFLQ R GHS úHúWH DSDUH XQ DGkQF VHQWLPHQW GH QHVLJXUDQ 
Pentru unele paciente, încercarea de aúL FRQWUROD JUHXWDWHD FRUSRUDO 
SDUHDOHUHGDVLJXUDQ D*UHXWDWHDGHYLQHDVWIHOXQIDFWRULPSRUWDQWDO
UHVSHFWXOXLID GHVLQH

 &RQGL LL
 ELRORJLFH
 3UHGLVSR]L LH
 IDPLOLDO 6F GHUH
 în
 JUHXWDWH
 &RQGL LL
 SVLKRORJLFH
 &RQIOLFWH
 IDPLOLDOH
 &RPSRU 0RGLILF UL
WDPHQW DOH
 DOLPHQWDU FRUSXOXL
 ,QIOXHQ HVRFLDOH VFKLPEDW
 ,GHDOXOVXSOH LL


 0RGLILF UL
 SVLKLFH
 )DFWRUL
 SVLKRGLQDPLFL


)DFWRUL VRFLDOL ÌQ 2FFLGHQW LGHDOXO IUXPXVH LL VD GH]YROWDW GH OD
vQFHSXWXODQLORU
WRWPDLPXOWvQGLUHF LDXQXLFRUS]YHOW$FFHQWXO
SHFDUHvOSXQHVRFLHWDWHDSHVLOXHW úLSHH[HUFL LLOHIL]LFHFRQVWLWXLHXQ
IDFWRUGHSUHVLXQHSHQWUXWLQHUHOHIHWH

)DFWRUL SVLKRGLQDPLFL ÌQ FHQWUXO FRPSOH[XOXL SVLKRGLQDPLF VH DIO 
OHJ WXUDWLQHUHLIHWHFXPDPDVDGHFDUHHVWHLQFDSDELO V VHVHSDUH
SVLKRORJLF GXEODW GH GRULQ D DPELYDOHQW GH D VH VHSDUD GH HD
3DFLHQWHOHSHGHRSDUWHÄvúLvQWRUFDJUHVLXQHDGLVWUXFWLY DVXSUDORU
FDSHGHDSV SHQWUXWU GDUHDGHDúLILGRULWVHSDUDUHDGHPDP ´úLSH
GH DOW SDUWH IRORVHVF UHIX]XO KUDQHL FD vQFHUFDUH GH D RE LQH R
 
vQJULMLUH WDQGU DWHQ LH úL FRQWURO DVXSUD PDPHL 2 DOW LQWHUSUHWDUH
SVLKRGLQDPLF DDQRUH[LHLHVWHDFHHDvQFDUHSDFLHQWHOHWUDQVIHU OXSWD
ORU DVXSUD LPSXOVXULORU VH[XDOH vQ SODQ RUDO UHIX]kQG V P QkQFH
6HPQLILF GH DVHPHQHD IULFD GH VDUFLQ IXJD GH IHPLQLWDWH SULQ
IDSWXO F GH]YROWDUHD IRUPHORU IHPLQLQH HVWH vPSLHGLFDW SULQ PHQ
LQHUHD XQXL FRUS VXSOX I U EXUW 5HVSLQJHUHD KUDQHL QX FRQVWLWXLH
GRDU R OXSW vPSRWULYD PDWXUL] ULL VH[XDOH GDU úL R vQFHUFDUH GH
UH]LVWHQ vPSRWULYDPDWXUL] ULLFDDGXOW

x7DEORXFOLQLF

$QRUH[LFLL VH FRQVLGHU SUHD JUDúL RULFDUH DU IL JUHXWDWHD ORU UHDO 
8QHRUL HL QLFL QX REVHUY FkQG DX GHMD R JUHXWDWH VXE FHD QRUPDO 
3HQWUXDVO ELDQRUH[LFLLUHIX] FRQVXPDUHDDOLPHQWHORUVDXFRQVXP 
GRDU DOLPHQWH FX FRQ LQXW IRDUWH VF ]XW vQ FDORULL FD]XUL vQ FDUH
DFHDVW ERDO SRDWHGHYHQLIDWDO $QRUH[LFLLJ VHVFSO FHUHvQVWDUHD
FUHDW GH vQIRPHWDUH úL GH IDSWXO F vúL DX FRUSXO ÄVXE FRQWURO´ LDU
VO ELUHDRY GFDRU VSODW DÄDFWLYLW LL´ORUÌúLFRQWUROHD] JUHXWDWHD
SULQ FkQW ULUL UHSHWDWH SULQ OXDUHD P VXULORU IDF VSRUW FKLDU úL vQ
VLWXD LLOH vQ FDUH VXQW EROQDYH U QLWH VDX RERVLWH OD IHPHL DSDUH R
QHUHJXODULWDWH D FLFOXOXL FDUH SRDWH FKLDU V QX PDL LQWHUYLQ WLPS
vQGHOXQJDW LDU OD E UED L DSDUH LPSRWHQ D 8QJKLLOH SLHOHD úL S UXO
VXQW FODU DIHFWDWH LDU WHQVLXQHD úL WHPSHUDWXUD FRUSXOXL VXQW VF ]XWH
/D vQFHSXW SHUVRDQHORU FDUH QX FXQRVF VLWXD LD OH HVWH JUHX V 
SHUFHDS DFHVWHSUREOHPH'LQSXQFWGHYHGHUHPHGLFDORSHUVRDQ FX
XQ,0&PDLPLFGHSRDWHILFRQVLGHUDW DQRUH[LF 

x&RQVHFLQ HPHGLFDOHúLSVLKLFH

'LQFDX]DVF GHULLvQJUHXWDWHúLDDOLPHQWD LHLV UDFHSRWDS UHDJUDYH
WXOEXU ULVRPDWLFH3ULQWUHPDQLIHVW ULVHLQFOXG
• 6F GHUHDvQJUHXWDWHGLQFDX]DvQIRPHW ULLVDXH[HUFL LLORUIL]LFH
în exces
• $PHQRUHHD OLSVDPHQVWUXD LHL 
• 6F GHUHDOLELGRXOXL

 
• 'XUHULDEGRPLQDOH
• 0DOQXWUL LD RIRUP VHYHU GHVF GHUHvQJUHXWDWH 
• 7XOEXU UL HOHFWUROLWLFH KLSRNDOHPLH – VF GHUHD SRWDVLXOXL GLQ
sânge)
• 3LHUGHUHD VPDO XOXL GLQ LORU GLQ FDX]D Y UV WXULORU UHSHWDWH
DXWRLQGXVH
• (VRIDJLW 
• $QHPLH
• 6XE LHUHD ILUHORU GH S U – ODQXJR DVHP Q WRU FX SXIXO GH SH
FDSXOVXJDULORU 
• 6F GHUHDHVWURJHQXOXLúLWHVWRVWHURQXOXL
• 2VWHRSHQLH SLHUGHUHGH HVXWRVRV 
• $GHVHDVHvQWkOQHVFúLVLPSWRPHDOHXQHLGHSUHVLLVDXúLSXWHUQLF 
LUDVFLELOLWDWH
• &RPSXOVLLúLXQHRULKDOXFLQD LL
• $Q[LHWDWH
• $EX]GHDOFRROúLDOWHVXEVWDQ H
• 6XLFLGXO în cazul bolnavilor depresivi
• 0RDUWHDGLQFDX]DPDOQXWUL LHLVHYHUH

x(YROX LHúLSURJQRVWLF

'LQWRWDOXOSDFLHQWHORUUHFXSHUHD] VHDPHOLRUHD] UHVWXO
GH GHYHQLQG FD]XUL FURQLFH 5DWD GH PRUWDOLWDWH D DQRUH[LHL
QHUYRDVHHVWHGHDSUR[LPDWLv 18%, în primul rând din cauza compli
FD LLORUPHGLFDOHúLVXLFLGXOXL

x7UDWDPHQWXODQRUH[LHLQHUYRDVH

&HL PDL PXO L GLQWUH SDFLHQ L WUHEXLH WUDWD L LQWUDVSLWDOLFHVF vQWUR
XQLWDWHSHGLDWULF VDXSVLKLDWULF SHQWUXPDLPXOWHV SW PkQLVDXOXQL
,QL LDO VXQW VWDELOL]D L GLQ SXQFW GH YHGHUH PHGLFDO GXS FDUH HVWH
vQFHSXW UHDELOLWDUHD QXWUL LRQDO 7UDWDPHQWXO HVWH vQGUHSWDW úL VSUH
LGHQWLILFDUHDúLWUDWDUHDWXOEXU ULORUFRH[LVWHQWHFDUHLQFOXGWXOEXU ULOH
GH GLVSR]L LH DQ[LHWDWHD WXOEXU ULOH GH SHUVRQDOLWDWH úL DEX]XO GH
 
DOFRROVDXDOWHVXEVWDQ H'XS FHJUHXWDWHDSDFLHQ LORUHVWHUHDGXV OD
ROLPLW QRUPDO DQWUHQDUHDLQWHQVLY vQWUXQPRGHOGHYLD V Q WRV
FRQVROLGHD] HILFLHQ DWUDWDPHQWXOXL7UDWDPHQWXOSDFLHQ LORUFXYkUVWD
VXEDQLDUHVXFFHVGRDUGDF HVWHLQFOXV vQWUHDJDIDPLOLH3HULRDGD
GH FRQYDOHVFHQ GXUHD] GH RELFHL DQL úL LQFOXGH WUDWDPHQWXO
LQGLYLGXDO DO JUXSXOXL VDX DO IDPLOLHL 7XOEXU ULOH SVLKLDWULFH
FRH[LVWHQWH vQ VSHFLDO WXOEXU ULOH GH GLVSR]L LH GH SHUVRQDOLWDWH úL
DEX]XOGHVXEVWDQ HQHFHVLW FHOPDLPXOWWLPSSHQWUXDILGHS úLWHúL
VXQW FHOH PDL GLILFLO GH WUDWDW 0RUWDOLWDWHD SRDWH IL UHGXV SULQ
VWDELOL]DUHDPHGLFDO SURPSW DVF GHULLvQJUHXWDWHúLDKLSRNDOLHPLHL
KLSRSRWDVHPLHL úL SULQ UHFXQRDúWHUHD úL WUDWDPHQWXO WXOEXU ULORU
GHSUHVLYHDS UXWHFRQFRPLWHQW vQGLQFD]XUL 

7UDWDPHQWXO SVLKRVRFLDO úL WHUDSLD GH JUXS DX URO HGXFD LRQDO úL
VXSRUWLY3VLKRWHUDSLDSVLKRGLQDPLF LQGLYLGXDO Va demonstrat a fi în
JHQHUDO LQHILFLHQW &HD PDL YDORURDV VD GHPRQVWUDW D IL WHUDSLD
FRJQLWLYFRPSRUWDPHQWDO FDUHvQFHDUF V VFKLPEHDWkWDWLWXGLQLOHúL
RELFHLXULOHDOLPHQWDUHFkWúLLPDJLQHDSURSULXOXLFRUS7HUDSLDIDPLOLDO 
HVWH XWLO SHQWUX SUREOHPHOH UHOD LRQDOH úL SRDWH DMXWD OD UHGXFHUHD
VLPSWRPHORU 0HGLFD LD VH IRORVHúWH DGHVHRUL vQ DVRFLD LH FX SVLKRWH
UDSLDFXSULQ]kQGDQWLGHSUHVLYHúLXQHRULQHXUROHSWLFHDWLSLFH


x%XOLPLDQHUYRVD

%XOLPLD FRQVW vQWUR PDQLIHVWDUH GH SLHUGHUH D FRQWUROXOXL DVXSUD
comportamentului alimentar în timpul ingestiei dH DOLPHQWH úL GH
SURYRFDUH D YRPHL VDX D DOWRU FRPSRUWDPHQWH GH FRPSHQVDUH D
DSRUWXOXLGHILHFDUHGDW GXS vQJXUJLWDUHDDOLPHQWHORU

x&ULWHULLGHGLDJQRVWLF

A. Episoade recurente de alimentare în binge (îndopare)8QHSLVRGGH
ELQJHVHFDUDFWHUL]HD] SULQDPEHOHGLQXUP WRDUHOHVLWXD LL
(1) consumarea, întrR SHULRDG GHILQLW GH WLPS GH H[HPSOX vQWUR
SHULRDG DRUH D XQHLFDQWLW LGHDOLPHQWHFDUHHVWHFODUPDLPDUH
 
decât ceea ce ar mânca majoritatea oamenilor întrRSHULRDG GHWLPS
DVHP Q WRDUHúLvQFLUFXPVWDQ HVLPLODUH
 VHQ]D LDGHOLSV GHFRQWURODVXSUDPkQFDWXOXLvQDFHOU VWLPS GH
H[HPSOX VHQ]D LD F QX VH SRDWH RSUL GLQ PkQFDW VDX F QX SRDWH
FRQWURODFHúLFkWP QkQF 
%&RPSRUWDPHQWFRPSHQVDWRUUHFXUHQWLQDGHFYDWSHQWUXDSUHLQWDPSLQD
FUHúWHUHDvQJUHXWDWHFXPDUILY UV WXULOHDXWRLQGXVHDEX]XOGHOD[D
WLYHGLXUHWLFHVDXDOWHPHGLFDPHQWHFOLVPHvQFHWDUHDDOLPHQW ULLVDX
H[HUFL LXIL]LFH[FHVLY
C. Alimentarea în ELQJH úL FRPSRUWDPHQWXO FRPSHQVDWRU LQDGHFYDW
VHPDQLIHVW DPEHOHvQPHGLHGHFHOSX LQRULSHV SW PkQ WLPS
GHOXQL
' (YDOXDUHD GH VLQH HVWH H[FHVLY LQIOXHQ DW GH IRUPD DVSHFWXO úL
JUHXWDWHDFRUSXOXL
(7XOEXUDUHDQXDSDUHGRDUvQFXUVXOHSLVRDGHORUGHDQRUH[LHQHUYRDV 

([LVW GRX WLSXULGHVFULVH
7LS HYDFXDWRU SXUJLQJ în cursul episodului curent de bulimie
SHUVRDQDVa angajat cu regularitate în autoLQGXFHUHDGHY UV WXULVDX
în abuzul de laxative, diuretice sau clisme. 
7LS QHHYDFXDWRU: în cursul episodului curent de bulimie peUVRDQD D
IRORVLWDOWHFRPSRUWDPHQWHFRPSHQVDWRULLLQDGHFYDWHFXPDUILSRVWXO
QHDOLPHQWDUHD VDXH[HUFL LXOIL]LFH[FHVLYGDUQXVDDQJDMDWUHJXODW
în autoLQGXFHUHDGHY UV WXULVDXvQDEX]XOGHOD[DWLYHGLXUHWLFHVDX
FOLVPH

x'DWHHSLGHPLRORJLFH

3UHYDOHQ DSHvQWUHDJDGXUDW GHYLD ODIHPHLHVWHGH4%. Vârsta
GHGHEXWHVWHGHRELFHLSHODDQL&DúLDQRUH[LDEXOLPLDHVWH
PXOW PDL IUHFYHQW OD IHPHL UDSRUWXO  &kWHYD HSLVRDGH GH
DOLPHQWD LHH[FHVLY QHFRQWURODW VXQWRELúQXLWHvQDGROHVFHQ WU 
V WXULEXOLPLFHvQWkOQLQGXVHúLODGLQSRSXOD LDDGXOW 

 
x(WLRORJLH

)DFWRUL ELRORJLFL 6WXGLLOH PHWDEROLFH LQGLF DFWLYLWDWH úL WXUQRYHU
VF ]XW SHQWUX QRUDGUHQDOLQ úL VHURWRQLQ 1LYHOXULOH SODVPDWLFH DOH
HQGRUILQHORU VXQW FUHVFXWH OD XQHOH SDFLHQWH FX EXOLPLH FDUH SUDFWLF 
Y UV WXULOH IDSW FDUH SRDWH V OH vQW UHDVF DFHVW FRPSRUWDPHQW
([LVW R IUHFYHQ FUHVFXW D LVWRULFXOXL IDPLOLDO GH GHSUHVLH úL
REH]LWDWH

)DFWRULIDPLOLDOL3DFLHQWHOHWLQGV ILHSHUIHF LRQLVWHúLRULHQWDWHF WUH
UHDOL]DUH 'H RELFHL SDFLHQWHOH SURYLQ GLQ IDPLOLL GLQ FODVHOH PLMORFLL
VDX ULGLFDWH FX OHJ WXUL VODEH vQ LQWHULRUXO QXFOHXOXL IDPLOLDO DL F URU
PHPEULLDF LRQHD] LPSXOVLY6WUHVXOHVWHSUHGRPLQDQWH[LVW PXOWLSOH
U VSXQGHULúLSUHVLXQHFUHVFXW F WUHUHDOL]DUHDVRFLDO 

)DFWRUL SVLKRORJLFL &D úL SDFLHQWHOH FX DQRUH[LH EXOLPLFHOH DX
GLILFXOW L FX UHVSHFWDUHD H[LJHQ HORU SDUHQWDOH vQ DGROHVFHQ GDU VXQW
PDLH[WURYHUWHPkQLRDVHúLLPSXOVLYH3RWV OHILHWHDP GHS U VLUHD
IDPLOLHL OD WHUPLQDUHD úFRODUL] ULL 'LVFUHSDQ D GLQWUH S UHUHD GHVSUH
VLQHúLLPDJLQHDVRFLDO SRDWHSURYRFDVW ULGHWHQVLXQHúLGHYLGLQWHULRU

)DFWRUL SVLKRGLQDPLFL $VSHFWXO SVLKRGLQDPLF HVWH GHWHUPLQDW GH
LQVWDELOLWDWHDHPR LRQDO LPSXOVLYLWDWHDGXEODW GHIULFDGHDúLSLHUGH
FRQWUROXOWROHUDQ VF ]XW ODIUXVWUDUHúLWHQGLQ HF WUHDGLF LLGLIHULWH
'HRDUHFH H[SULPDUHD FRQIOLFWHORU LQWUDSVLKLFH HVWH LPSRVLELO DSDUH
PHFDQLVPXOGHDS UDUHWLSGHSODVDUHPkQFDUHDúLPkQFDWXOF S WkQGR
YDORDUH VLPEROLF )DQWH]LLOH VH[XDOH VDX DJUHVLYH LQDFFHSWDELOH VXQW
ÄH[JXUJLWDWH´VLPEROLF)RDPHDHVWHLQWHUSUHWDW FDRDPHQLQ DUHSULQ
SLHUGHUHD FRQWUROXOXL DVXSUD WUXSXOXL HFKLYDOHQW FX LQFDSDFLWDWHD GH
DúLVW SkQLYLD D3HULRDGHOHGHvQGRSDUHDXUROGHUHGXFHUHDVWUHVXOXL
vQ VHQVXO XQXL DFW DXWRFRQVRODWRU GDU XúXUDUHD QX GXUHD] ILLQG
vQORFXLW GHVHQWLPHQWXOGHYLQ GHSLHUGHUHDFRQWUROXOXL9RPDHVWH
SURYRFDW vQVFRSXOPHQ LQHULLJUHXW LLFRUSRUDOHSHFDUHSDFLHQWXOR
FRQVLGHU XQ LQGLFDWRU DO UHIDFHULL DXWRFRntrolului. În cazul bulimiei,
OXSWDSHQWUXVHSDUDUHDGHILJXUDPDWHUQ HVWHMXFDW vQSODQXODPELYD
OHQ HLID GHDOLPHQWH

 
x7DEORXFOLQLF

Alimentele consumate în perioadele de „îndopare” sunt în general
ERJDWH vQ JU VLPL úL FDUERKLGUD L SXWkQG GHS úL NFDOHSLVRG
&RQVXPXO H[FHVLY GH DOLPHQWH úL FRQVXPDUHD ORU VH IDFH DGHVHRUL vQ
VHFUHW(SLVRDGHGHvQIXOHFDUHúLDSRLGHLQGXFHUHDYRPHLSRWDS UHD
GH OD SH V SW PkQ SkQ OD SH ]L /D IHO GH YDULDELO HVWH úL
GXUDWD HSLVRGXOXL GH ELQJH 'H UHJXO DFHVWH VLWXD LL VH SHWUHF vQWUR
WRWDO LQWLPLWDWH D SHUVRDQHL DIHFWDWH úL VXQW SHUFHSXWH GH F WUH
SDUWHQHUXO GH YLD VDX GH F WUH IDPLOLH DELD PDL WkU]LX 8Q SURIXQG
VHQWLPHQWGHUXúLQHúLvQYLQRY LUHFDUHDSDUHGXS XQDVWIHOGHH[FHV
HVWHSULQFLSDOXOPRWLYSHQWUXFDUHSHUVRDQDVHDVFXQGHFKLDUúLGHFHD
PDL EXQD SULHWHQ 3HQWUX D SXWHD PkQFD GXS SRIW VH vQWkPSO FD
SHUVRDQHOHEXOLPLFHV IDF GDWRULLVDXFKLDUV IXUHGDWRULW OLSVHLGH
EDQL $XWRLQGXFHUHD YRPHL SRDWH DS UHD úL GXS PHVH vQ FDUH QX D
FRQVXPDWRFDQWLWDWHPDUHGHKUDQ 

x&RPSOLFD LLPHGLFDOHúLSVLKLFH

3UREOHPHOH HPR LRQDOH DVRFLDWH VXQW IUHFYHQWH 3OHFkQG GH OD VHQWL
PHQWHOHGHYLQRY LHEXOLPLFXOSRDWHGH]YROWDvQSHVWHGLQFD]XUL
GHSUHVLHFOLQLF 6XQWIUHFYHQWHúLWXOEXU ULOHGHSDQLF vQSHVWH
GLQ FD]XUL 6LPSWRPHOH REVHVLYcompulsive sunt întâlnite în peste
GLQFD]XULÌQDIDUDEXOLPLHLSRWH[LVWDvQUHOD LHGHFRPRUELGLWDWH
SVLKLDWULF úLDOWHWXOEXU ULvQFRQWUROXOLPSXOVXULORULQFOXVLYDEX]XOGH
VXEVWDQ H 6XQWRELúQXLWHGLVIXQF LLOHVH[XDOH

'LQWUHFRPSOLFD LLOHPHGLFDOHDPLQWLP
• 'H]HFKLOLEUHHOHFWUROLWLFH
• 'H]HFKLOLEUHDOHHFKLOLEUXOXLDFLGRED]LF
• &UHúWHUHDXUHPLHL
• (VRIDJLW 
• 'HFDOFLILFDUHDGLQ LORU
• +LSHUWURILDSDURWLGHORUFXFUHúWHUHDDPLOD]HL


 
x(YROX LHúLSURJQRVWLF

(YROX LDHVWHGHRELFHLFURQLF GDUPDLEXQ GHFkWvQDQRUH[LHGDF 
QXVHFRPSOLF FXGH]HFKLOLEUHKLGURHOHFWUROLWLFHVHYHUH5HFXSHUDUHD
VXE WUDWDPHQW HVWH GH UDWD UHF GHULORU SRDWH DWLQJH vQV vQWUR
SHULRDG GHDQLXQSURFHQWGH

x7UDWDPHQWXOEXOLPLHLQHUYRVD

'XS VWDELOLUHDGLDJQRVWLFXOXLPXO LSDFLHQ LFXEXOLPLHQHUYRDVDSRW
ILWUDWD LvQFRQWLQXDUHDPEXODWRULX H[WUDVSLWDOLFHVF RGDW FHJUDGDW
VFDGH IUHFYHQ D úL VHYHULWDWHD HSLVRDGHORU GH DEX] DOLPHQWDU úL GH
SXUJD LH8QRUDGLQWUHSDFLHQ LWUHEXLHV OHILHvQV vQWUHUXSWHEUXVF
aceste comportamente în timpul spitalizarii, în special în cazurile
VHYHUHDFRPSDQLDWHGHSODQXULGHVXLFLGVDXvQFD]XULOHFXFRPSOLFD LL
PHGLFDOH'XS FHHSLVRDGHOHGHDEX]DOLPHQWDUúLGHSXUJD LHDXIRVW
vQWUHUXSWH úL WRDWH FRPSOLFD LLOH PHGLFDOH WUDWDWH LQWD WUDWDPHQWXOXL
HVWH LQKLEDUHD SH WHUPHQ OXQJ D DFHVWRU FRPSRUWDPHQWH FX DMXWRUXO
WHUDSLHL FRJQLWLYFRPSRUWDPHQWDOH /D IHO FD úL vQ WUDWDPHQWXO DQRUH[LHL
QHUYRDVHPHGLFXOWUHEXLHV FXQRDVF WXOEXU ULOHSVLKLDWULFHFRH[LVWHQWH
În aproximativ 50% dintre cazurile de bulimie, medicamentele antide
SUHVLYHVXQWHILFLHQWH([HUFL LLOHIL]LFHPRGHUDWHDMXW DWkWODDPHOLRUDUHD
VWUHVXOXL FkW úL OD FUHúWHUHD VW ULL GH V Q WDWH $WkW SVLKRWHUDSLD
FRJQLWLY FkWúLFHDLQWHUSHUVRQDO DXHIHFWHPXOWPDLVHPQLILFDWLYHúL
GH PDL OXQJ GXUDW GHFkW WHUDSLD DQWLGHSUHVLY VLQJXU $FHDVW 
DIHF LXQHDUHRHYROX LHIDYRUDELO GDF HVWHWUDWDW FXULJXUR]LWDWH

([LVW úLIRUPHDWLSLFHDOHWXOEXU ULORUGHFRPSRUWDPHQWDOLPHQWDU–
„binge eating disorder” vQ FDUH SHUVRDQD DIHFWDW DUH QXPHURDVH
HSLVRDGHGHÄvQGRSDUH´I U vQV V DSHOH]HODP VXULOHFRPSHQVDWRULL
GHPHQ LQHUHDJUHXW LLFDUHDSDUODEXOLPLFL3HUVRDQHOHFXDFHVWWLS
GHWXOEXUDUHGHFRPSRUWDPHQWDOLPHQWDUVXQWGHRELFHLVXSUDSRQGHUDOH
VDX REH]H P QkQF PXOW úL UHSHGH I U D DYHD VHQ]D LD GH VD LHWDWH
$FHVWHHSLVRDGHFDúLvQEXOLPLHDXORFGHRELFHLvQLQWLPLWDWHúLVXQW
vQVR LWHGHVHQWLPHQWHGHYLQ úLUXúLQHGXS WHUPLQDUHDRVS XOXL

 

78/%85 5,/('(6201
x'HILQL LDVRPQXOXL

6RPQXO HVWH GHILQLW FD R VWDUH IL]LRORJLF SHULRGLF úL UHYHUVLELO 
FDUDFWHUL]DW SULQ LQDFWLYLWDWH VRPDWLF VXSULPDUHD UHODWLY úL
WHPSRUDU D FRQúWLHQ HLvQVR LW GHRDEROLUHPDLPXOWVDXPDLSX LQ
LPSRUWDQW D VHQVLELOLW LL úL R vQFHWLQLUH D IXQF LLORU YHJHWDWLYH ULWP
UHVSLUDWRUFDUGLDFVF GHUHDWHPSHUDWXULLFRUSRUDOHFXDSUR[LPDWLY
JUDGH&HOVLXVGLPLQXDUHDIXQF LLORUVHFUHWRULL H[FHSWkQGULQLFKLXO úL
UHOD[DUHPXVFXODU 6RPQXOU VSXQGHXQHLQHFHVLW LYLWDOHGHUHSDXV
SHULRGLF 7HRUHWLF HVWH IRDUWH GLIHULW GH FRP FX FDUH SRDWH SUH]HQWD
vQV DVHP Q ULFOLQLFH FXFRPDVXSHUILFLDO 

'XUDWDVRPQXOXLYDULD] vQIXQF LHGHYkUVW 1RXQ VFXWXOGRDUPHvQ
PHGLH RUH SH ]L úL FX FkW FRSLOXO vQDLQWHD] vQ YkUVW GXUDWD
VRPQXOXL vQFLFOXOFLUFDGLDQVFDGHDVWIHOF ODOXQLFRSLOXOGRDUPH
RUH]LLDUODDQRUH'XUDWDVRPQXOXLODDGXO LúLDGROHVFHQ L
HVWH vQ OHJ WXU GLUHFW FX IDFWRULL GH PHGLX úL VRFLDOL ID GH VXJDU
XQGHHDSDUHGHWHUPLQDW vQSULPXOUkQGGHPDWXUDUHDQHXURORJLF úL
SUREDELOGHWHPSHUDPHQWXOOXL

 

6DGHPRQVWUDWIDSWXOF H[LVW GRX VW ULGLVWLQFWHDOHVRPQXOXLFDUH
VH VXFFHG GH RUL vQ FXUVXO QRS LL VRPQXO OHQW FX DFWLYLWDWH
FHUHEUDO OHQW úL PLúFDUH QRQUDSLG D RFKLORU 15(0 úL VRPQXO
SDUDGR[DOFXDFWLYLWDWHFHUHEUDO UDSLG ODIHOFDúLPLúF ULOHJORELORU
RFXODUL 5(0 vQWLPSXOF UXLDVHSURGXFYLVHOH6RPQXO15(0HVWH
vPS U LW vQ PRG FRQYHQ LRQDO vQ ID]H GLIHULWH SULQ SURIXQ]LPH úL
FDUDFWHULVWLFL ELRHOHFWULFH vQUHJLVWUDWH 3ULPHOH GRX VXQW DVRFLDWH FX
VRPQXO ÄXúRU´ VXSHUILFLDO LDU XOWLPHOH GRX VXQW DVRFLDWH VRPQXOXL
DGkQF SURIXQG FX XQ vQDOW SUDJ DO WUH]LULL vQVR LQGXVH GH PLR] 
îngustarea pupileORU SR]L LHGLYHUJHQW DJORELORURFXODULEUDGLFDUGLH
EUDGLDULWPLH VF GHUHD WHQVLXQLL DUWHULDOH FUHúWHUHD GHELWXOXL VDQJYLQ
FHUHEUDOFX7UH]LUHDEUXVF VHIDFHGLQDFHVWDSULQWURSHULRDG 
WUDQ]LWRULH FRQIX]LRQDO 6RPQXO 5(0 UDSLG H\H PRYHPHQW HVWH
FDUDFWHUL]DW GH R DFWLYLWDWH HOHFWURHQFHIDORJUDILF GHVWXO GH DVHP 
Q WRDUHFXVWDUHDGHYHJKHSUDJXOGHWUH]LUHHVWHYDULDELOLDUWUHFHUHD
ODVWDUHDGHYHJKHVHIDFHGHDFHDVW GDW SULQUHFHSWDUHDLPHGLDW D
PHGLXOXL vQFRQMXU WRU 6H DVRFLD] FX QLVWDJPXV PLúF UL RUL]RQWDOH
DPSOH DOH JORELORU RFXODUL KLSRWRQLD PXúFKLORU FHIHL WDKLFDUGLH
QHUHJXODULW L DOH SXOVXOXL DOH ULWPXOXL UHVSLUDWRU SXSLOH GH DVSHFW
QRUPDO6HSUHVXSXQHF VRPQXOSDUDGR[DOHVWHQHFHVDUSURFHVHORUGH
DQDEROLVPúLPDWXUL] ULLVLVWHPXOXLQHUYRVGHDFHHDHOHVWHPDLOXQJ
OD QRXQ VFXW úL OD VXJDUXO PLF 6RPQXO 15(0 úL 5(0 DOWHUQHD] 
FLFOLF vQ WLPSXO QRS LL SHULRDGD FLFOXOXL H[WLQ]kQGXse gradual, în
WLPSXOYLH LLGHODGHPLQXWHODQRXQ VFXWODGHPLQXWH în
DGROHVFHQ $PEHOH VW UL GH VRPQ VXQW vQWUHUXSWH GH VFXUWH WUH]LUL
6RPQXO QRUPDO HVWH LQWURGXV vQ DFWLYLWDWHD 15(0 GXS R VFXUW 
SHULRDG FXQRVFXW FD VWDUHD KLSQDJRJLF PDQLIHVWDW OD DGROHVFHQW
SULQ LPDJLQL IUDJPHQWDUH úL PRGHO IUDJPHQWDW GH JkQGLre. În somnul
GLQSULPDSDUWHDQRS LLFLFOXULOHVRPQXOXLOHQWVXQWGRPLQDWHGHID]HOH
úLGDUSHP VXU FHQRDSWHDWUHFHSUHGRPLQ ID]HOHúL'LPL
QHD DWUH]LUHDVHIDFHvQPRGRELúQXLWGLQWLPSXOVRPQXOXLSDUDGR[DO
3kQ ODYkUVWDGHDQFRSLOXl are, în cele 13 ore de somn, aproximativ
 FLFOXUL GH VRPQ FX GXUDWD PHGLH GH GH PLQXWH GLQ FDUH
ID]D 5(0 UHSUH]LQW  GLQ WRWDO /D DGROHVFHQW VRPQXO 5(0
DMXQJHV FRQVWLWXLHGLQGXUDWDWRWDO DVRPQXOXL

 
x7LSXULGHWXOEXU ULGHVRPQ

([LVW SDWUXPDULIRUPHGHWXOEXU ULGHVRPQ
• ,QVRPQLDVDXOLSVDVRPQXOXLHVWHGHILQLW GUHSWLPSRVLELOLWDWHD
GHDDGRUPLGHDPHQ LQHVWDUHDGHVRPQVDXGHDVHRGLKQLvQ
WLPSXOQRS LLLQFOX]kQGWUH]LUHDLQYROXQWDU 
• +LSHUVRPQLDVHFDUDFWHUL]HD] SULQVRPQROHQ H[FHVLY FDUH
survine aproape în fiecare zi.
• 7XOEXU UL GH ULWP YHJKHVRPQ – SDFLHQWXO QX SRDWH GRUPL
atunci când are nevoie de somn (acestea apar ca urmare a
decalajului de fus orar sau a lucrului în ture de noapte).
• 3DUDVRPQLLOH vQJOREHD] R VHULH GH FRPSRUWDPHQWH DQRUPDOH
FDUHDSDUvQWLPSXOVRPQXOXLúLVXQWUHSUH]HQWDWHGHHYHQLPHQWH
QHGRULWHFDUHVHPDQLIHVW YHUEDOSULQPLúF ULVDXDF LXQLFDUH
intervin în timpul somnului (exemplu, somnambulism).

2DOW FODVLILFDUHDWXOEXU ULORUGHVRPQHVWHFHDD$VRFLD LHL$PHULFDQH
GH3VLKLDWULHvQÄ0DQXDOXOSHQWUXGLDJQRVWLFXOúLVWDWLVWLFDEROLORUPLQWDOH´
'60,9 FDUHFODVLILF WXOEXU ULOHGHVRPQvQ
• WXOEXU ULSULPDUHDOHVRPQXOXL GLVVRPQLLSDUDVRPQLL 
• WXOEXU ULGHVRPQDVRFLDWHDOWRUWXOEXU ULPLQWDOH FDUHUH]XOW 
GLQWURERDODSVLKLF GLDJQRVWLFDW 
• WXOEXU ULGHVRPQGDWRUDWHXQRUFRQGL LLPHGLFDOHJHQHUDOH

'LVVRPQLLOHVXQWWXOEXU ULSULPDUHGHLQL LHUHVDXPHQ LQHUHDVRPQXOXL
VDX GH VRPQROHQ H[FHVLY ILLQG FDUDFWHUL]DWH SULQWUR SHUWXUEDUH D
FDQWLW LL FDOLW LL VDX D ULWPXOXL VRPQXOXL $FHDVW VHF LXQH FXSULQGH
LQVRPQLDSULPDU KLSHUVRPQLDSULPDU QDUFROHSVLDWXOEXU ULGHVRPQ
FRUHODWH FX UHVSLUD LD WXOEXU UL DOH ULWPXOXL YHJKHVRPQ 7HUPHQXO GH
ÄSULPDU´DúDFXPHVWHXWLOL]DWvQLQVRPQLDSULPDU úLKLSHUVRPQLDSUL
PDU SUHVXSXQHIDSWXOFDWXOEXUDUHDGHVRPQV SDU DILLQGHSHQGHQW 
GHRULFHDOW FRQGL LHVRPDWLF VDXSVLKLF FXQRVFXW 

3DUDVRPQLLOH DX FD HOHPHQW HVHQ LDO XQ HYHQLPHQW DQRUPDO FDUH
survine fie în timpul VRPQXOXLILHODSUDJXOGLQWUHVWDUHDGHYHJKHúL
VRPQ$FHDVW FODV FXSULQGHDQ[LHWDWHDSURYRFDW GHYLV FRúPDUXO 
 
HQXUH]LVXO QRFWXUQ WHURDUHD GH VRPQ SDYRUXO QRFWXUQ VRPQDPEX
OLVPXO DXWRPDWLVPXODPEXODWRUQRFWXUQ 

7XOEXU ULOHGHVRPQGDWRUDWHXQHLFRQGL LLPHGLFDOHJHQHUDOHLQFOXG
EROLQHXURORJLFHGHJHQHUDWLYH ERDOD$O]KHLPHUERDOD3DUNLQVRQERDOD
+XQWLQJWRQ EROL FHUHEURYDVFXODUH EROL HQGRFULQH KLSRWLURLGLVPXO
KLSHUWLURLGLVPXO KLSR VDX KLSHUDGUHQRFRUWLFLVPXO LQIHF LL YLUDOH VDX
EDFWHULHQH KLSHUVRPQLDGLQHQFHIDOLWDYLUDO EROLSXOPRQDUH EURQúLWD
FURQLF EROLPXVFXORVFKHOHWDOH DUWULWDUHXPDWRLG ILEURPLDOJLD $OWH
WXOEXU ULGHVRPQVXQWLQGXVHGHFRQVXPXODQXPLWRUVXEVWDQ HFD
DOFRROXODPIHWDPLQHOHúLVWLPXODQWHvQUXGLWHFRIHLQDFRFDLQDRSLRLGHOH
VHGDWLYHOH KLSQRWLFHOH DQ[LROLWLFHOH úL DOWHOH DJRQLúWLL úL DQWDJRQLúWLL
DGUHQHUJLFLDLGRSDPLQHLDFHWLOFROLQHLúLVHURWRQLQHLDQWLKLVWDPLQLFHOH
úLFRUWLFRVWHURL]LL 

ÎntrR SUH]HQWDUH VLPSO LQVRPQLLOH UHSUH]LQW LPSRVLELOLWDWHD GH D
DGRUPLGHDGRUPL GHDPHQ LQHVWDUHDGHVRPQ VDXGHDVHRGLKQLvQ
WLPSXOQRS LLúLLQFOXGHúLWUH]LUHDSUHDGHYUHPH LQYROXQWDU 3RDWHIL
WUDQ]LWRULH FkWHYD]LOH SHWHUPHQVFXUW QXPDLPXOWGHV SW PkQL 
VDXFURQLF PDLPXOWGHV SW PkQL úLHVWHVLPSWRPXOFDUHvQVR HúWH
DOWHSUREOHPHGHRUGLQPHGLFDOVDXSVLKRORJLF,QVRPQLDDSDUHGHFHOH
PDLPXOWHRULFDUH]XOWDWDOXQRUFRQGL LLSULPDUHGHVFRSHULUHDFDX]HORU
fiind pasul cel mai important în vindecarea ei. Insomnia cronic DSDUH
IUHFYHQWODSHUVRDQHOHFDUHVXIHU GHGHSUHVLHLQVXILFLHQ FDUGLDF EROL
HQGRFULQH QHYUR]H HWF GDU úL OD FHOH FDUH FRQVXP GURJXUL E XWXUL
DOFRROLFH vQ FDQWLW L VHPQLILFDWLYH VDX OD FHOH FDUH IXPHD] vQ H[FHV
FKLDUúLvQWUHUXSHUHDIXPDWXOXLSRDWHFDX]DLQVRPQLLWUDQ]LWRULLVLPSOH 

,QVRPQLDVHPDQLIHVW PDLDOHVODSHUVRDQHOHvQYkUVW GDUúLvQUkQGXO
WLQHULORU IRDUWH VWUHVD L ÌQ SUH]HQW VH SRDWH YRUEL úL GH R LQVRPQLH
FDX]DW GH WLPSXO vQGHOXQJDW SHWUHFXW GH FRSLL vQ ID D FRPSXWHUXOXL
6WLOXOGHYLD SRDWHFRQGXFHúLHOODWXOEXU ULGHVRPQFRIHLQDILLQG
FHO PDL IUHFYHQW XWLOL]DW SHQWUX D vQWUHUXSH VRPQXO 'H DVHPHQHD
VIRU LWXO DIHFWHD] VRPQXO SDUWHQHUXOXL ,QVRPQLD PDL DSDUH FD HIHFW
VHFXQGDU DO DGPLQLVWU ULL PDL PXOWRU SURGXVH IDUPDFHXWLFH FDUH VH
HOLEHUHD] I U UH HW PHGLFDO 

 
'HFHOHPDLPXOWHRULWXOEXU ULOHGHVRPQvúLDXRULJLQHDvQFRQIOLFWHOH
LQWHULRDUH vQ VLWXD LLOH GH VWUHV vQ FRPSRUWDPHQWH LQFRPSDWLELOH FX
VRPQXOúLvQDQ[LHWDWHDDQWLFLSDWRULHGLQID DXQHLQRS LFXVRPQWXOEXUDW

x&DUDFWHULVWLFLOHLQVRPQLHL

3DFLHQ LLVHSOkQJDGHVHDF 
• OH HVWH JUHX V DGRDUP VH VFRDO vQ WLPSXO QRS LL úL QX SRW
UHDGRUPLVDXVHWUH]HVFSUHDGHYUHPHGLPLQHD D
• DXXQVRPQDJLWDWVDXFKLDUVXSHUILFLDOLDUGLPLQHD DFkQGWUHEXLH
V VHWUH]HDVF DXVHQWLPHQWXOF QXVDXRGLKQLWVXILFLHQW
• QXGRUPGHVWXO
• OHHVWHIULF V QXSLDUG FRQWUROXOVRPQXOXLOHHVWHWHDP F QX
PDLSRWDGRUPLVDXF DXXQVRPQGHSURDVW FDOLWDWHFDUHOHSRDWH
DIHFWDV Q WDWHD
• SHOkQJ DFHVWHDFX]HVHDGDXJ úLFHOHFDUHVHUHIHU ODOLSVDVW ULL
GHFRQIRUWIL]LFúLSVLKLFvQWLPSXO]LOHLDXRVWDUHGHRERVHDO GH
LQFDSDFLWDWHGHQHPXO XPLUHGHOLSV GHHODQúLGHGHSUHVLH

x6RPQXOúLvQDLQWDUHDvQYkUVW 

ÌQ SUH]HQW VH HVWLPHD] F vQ 5RPkQLD R WUHLPH GLQ SHUVRDQHOH GH
YkUVW DGXOW VXIHU GH LQVRPQLH OD XQ PRPHQW GDW SH SDUFXUVXO
vQWUHJLLYLH L0HGLFD LDúLEROLOHVRPDWLFHFRQWULEXLHODSUREOHPHOHGH
VRPQ OD YkUVWD vQDLQWDW 3HUVRDQHOH vQ YkUVW SUH]LQW R VHULH GH
PRGLILF ULDOHVRPQXOXLUH]XPDWHPDLMRV
 $FX]HVXELHFWLYH
• 7LPSXOSHWUHFXWvQSDWvQDLQWHGHDGRUPLUHFUHúWH
• 1XP UXOGHWUH]LULQRFWXUQHFUHúWH
• 7LPSXOWRWDOGHVRPQQRFWXUQGHVFUHúWH
• ÌQWLPSXO]LOHLSHUVRDQDHVWHRERVLW úLVRPQROHQW 
• (VWHIUHFYHQWQHVDWLVI FXW GHVRPQ
• 6RPQXOGLQWLPSXO]LOHLHVWHPDLIUHFYHQW
 'RYH]LRELHFWLYHGHPRGLILFDUHDFLFOXOXLGHVRPQ
• 5HGXFHUHDGXUDWHLVRPQXOXLQRFWXUQ
 
• Nevoia de scurte perioade de somn în timpul zilei
• 5HGXFHUHDSHULRDGHORUGHVRPQ5(0
• 5HGXFHUHDID]HORU,,,úL,9GHVRPQ
• 7UH]LULIUHFYHQWH

x7XOEXU ULOHGHVRPQODFRSLL

8QQRXQ VFXWGRDUPHvQPHGLHRUHSH]LvQWUDQúHGHFkWHRUH
/DOXQLVRPQXOV XHVWHGHRUHGDUSRDWHGRUPLQHvQWUHUXSWRUH
vQ WLPSXO QRS LL ÌQ MXUXO YkUVWHL GH DQ FRSLOXO GRDUPH QRDSWHD
 RUH úL GXS PDVD GH SUkQ] RUH &DQWLWDWHD WRWDO GH VRPQ
VH GLPLQXHD] VSUH DQL XQLL FRSLL DMXQJkQG V QX PDL GRDUP 
GXS DPLD]D

6RPQXOLGHDO al copilului este singur în pat, în camera lui, cu adormire
OLQLúWLW DWXQFLFkQGvLHVWHVRPQúLWUH]LUHVSRQWDQ GLPLQHD D)LHFDUH
RPDUHULWPXOV XSURSULXGHVRPQúLGXUDWDSURSULHvQFDUHUHXúHúWHV 
VHRGLKQHDVF vQIXQF LHGHHIRUWXOGHSXVúLGHFDUDFWHULVWLFLOHSHUVRQDOH
&XQRDúWHUHDFkWPDLEXQ DDFHVWXLULWPDOFRSLOXOXLVFXWHúWHS ULQ LLGH
PXOWHHIRUWXULGHDl culca atunci când lui nuLHVWHVRPQVDXDOWUH]L
FkQGPDLYUHDV GRDUP 'LIHUHQ HOHGLQWUHVWDUHDXQXLFRSLORGLKQLWúL
FHDDXQXLFRSLORERVLWVXQWIRDUWHPDULúLVHPDQLIHVW vQWRDWHWLSXULOH
GH DFWLYLW L &HHD FH HVWH IRDUWH LPSRUWDQW HVWH F ILHFDUH FRSLO DUH
SURSULLOH OXL QHYRL úL HVWH ELQH FD HOH V ILH UHVSHFWDWH XQLL VXQW PDL
VRPQRURúLDO LLVHWUH]HVFIRDUWHGHYUHPHXQLLGRUPGXS DPLD]DDO LL
se odihnesc mai bine întrXQVRPQPDLOXQJQRDSWHD

3UREOHPHOHGHVRPQSRWDQWUHQDGXS HOHGHILFLWGHDWHQ LHLULWDELOLWDWH
WXOEXU ULGHPHPRULHOLSVDDSHWLWXOXLHWF

x3ULQFLSDOHOHSUREOHPHGHVRPQODFRSLO

,QVRPQLDGLQSULPXODQHVWHRWXOEXUDUHIRDUWHIUHFYHQW FXVHPQL
ILFD LL GLIHULWH vQ IXQF LH GH JUDYLWDWH GDU FDUH UHIOHFW vQWRWGHDXQD R
GLILFXOWDWH GH UHOD LRQDUH vQWUH EHEHOXú úL DQWXUDMXO V X ÌQ LQVRPQLD

 
FRPXQ HVWHYRUEDDGHVHDGHFRQGL LLQHSRWULYLWH ULJLGLWDWHDRUHORUGH
PDV H[FHVHDOLPHQWDUH]JRPRWDWPRVIHU WHQVLRQDW HWF ,QVRPQLD
FHGHD] R GDW FX DPHOLRUDUHD DFHVWRU FRQGL LL &DOPXO PDPHL úL DO
FHORUODO L PHPEULL DL IDPLOLHL DUH FHD PDL PDUH LPSRUWDQ ÌQ
LQVRPQLD VHYHU VH GLVWLQJH R LQVRPQLH DJLWDW vQ FDUH EHEHOXúXO QX
vQFHWHD] V LSHV SOkQJ V VHDJLWH,QVRPQLDÄFDOP ´HVWHFHDvQ
FDUHEHEHOXúXOVW vQSDWFXRFKLLGHVFKLúLW FXWRUHvQWUHJLúLSDUHF 
QX DUH QHYRLH GH QLPLF $FHVWH LQVRPQLL VHYHUH VXQW UDUH úL VXQW
SUH]HQWHvQDQWHFHGHQWHOHFRSLLORUDXWLúWLVDXFXSVLKR] SUHFRFH

'LILFXOW LOH GH DGRUPLUH VXQW PXOW PDL EDQDOH DS UkQG FHO SX LQ
FkWHYD OXQL vQ GH]YROWDUHD RULF UXL FRSLO vQWUH úL DQL ÌQ DFHDVW 
SHULRDG FRSLOXODIODWvQSOLQ H[SORUDUHDOXPLLúLGHVFRSHULUHGHQRL
RELHFWH úL DFWLYLW L DFFHSW FX GLILFXOWDWH PHUVXO OD FXOFDUH vQ GHWUL
PHQWXOMRFXOXL'XS DQLDSDUSULPHOHFRúPDUXULVDXYLVHGHDQJRDV 
vQFDUHFRSLOXOVHVSHULHúLFDUHSRWGXFHSkQ ODRIRELHGHVRPQÌQ
DFHVWH FRQGL LL VXQW QHFHVDUH DPHQDM UL VSHFLDOH DOH FXOFDWXOXL´ LP
SOLFkQGFLWLUHDSRYHúWLORUOXPLQDDSULQV ULWXDOXULRELHFWWUDQ]L LRQDO
SUH]HQ DXQHLSHUVRDQHOkQJ FRSLO

2SR]L LDID GHFXOFDUH–FRSLOXOSOkQJHVHDJLW VHGH]YHOHúWHFkQG
HVWHFXOFDWDGHVHDUHXúLQGV DGRDUP GXS DGHY UDWHOXSWHHSXL]DQWH

5LWXDOXULOH GH FXOFDUH – frecvente între 3 DQL &RSLOXO FHUH úL QX
SRDWH DGRUPL I U XQ RELHFW SDKDU FX DS ERPERDQ UHSHWDUHD
DFHOXLDúLFkQWHFHWF

)RELD GH FXOFDUH – VH SRDWH UHGXFH DGHVHD OD R FHUHUH FRQWUDIRELF 
OXPLQ DSULQV Xú GHVFKLV GDUXQHRULSRDWHDWLQJHRPDUHLQWHQVLWDWH
astfel încât copilul estHFXSULQVGHSDQLF LPHGLDWFHVLPWHFDDGRDUPH
'HRELFHLHYLW SDWXOOXLúLHVWHVXSXVXQRUYLVHGHDQJRDV 

,QVRPQLDDXWHQWLF –VHREVHUY ODFRSLOXOPDUHVDXODDGROHVFHQWúL
QX HVWH R UHGXFHUH D FDQWLW LL GH VRPQ FL R GHSODVDUH D VRPQXOXL OD
DOW RU DGRUPLQG OD QRDSWHD 5HGXFHUHD UHDO D WLPSXOXL GH
VRPQ HVWH UDU úL VXUYLQH vQWUXQ FRQWH[W GH FUL] GH DQJRDV 
QHFHVLWkQGvQJULMLUHúLWUDWDPHQWVSHFLDOL]DW
 
$QJRDVHOH QRFWXUQH FXSULQG WHURDUHD QRFWXUQ ´ VDX SDYRU QRFWXUQ
YLVHOHGHDQJRDV úLWUH]LULOHDQ[LRDVH(OHDSDUDGHVHDVXEGHQXPLUHD
GHFRúPDUXULI U RGLIHUHQ LHUHSUHFLV 

7HURDUHD QRFWXUQ – FRSLOXO vQFHSH V LSH vQ SDW EXLPDF úL FX R
ILJXU vQVS LPkQWDW QX UHFXQRDúWH SHUVRDQHOH GLQ MXU úL SDUH WRWDO
DEVHQWGHVLWXD LHQHUHDF LRQkQGODYRUEHVDXJHVWXUL&UL]DGXUHD] GH
obicei câteva minute, apoi copilul adoarme. La trezire copilul nuúL
DPLQWHúWHQLPLFGLQFHOHvQWkPSODWHvQFXUVXOQRS LL

&RúPDUXULOHDSDUFXRPDUHIUHFYHQ GLQWUHFRSLLUHODWHD] XQ
DVWIHOGHHpisod survenit recent. Poate fi observat începând de la vârsta
GH DQL &RSLOXO JHPH LS SOkQJH VWULJ GXS DMXWRU 8QHRUL VH
WUH]HúWHGDUFHOPDLDGHVHDDELDDGRXD]LGLPLQHD DSRYHVWHúWHYLVXO
urât”. Copiii se tem ca ceea ce iDVSHULDWvQVRPQV nu se întâmple cu
DGHY UDW PDQLIHVW DQ[LHWDWH VDX YLQRY LH FKLDU úL FkQG SRYHVWHVF
FRúPDUXOSHFDUHODXDYXW6LQJXUDPHWRG ODGLVSR]L LDS ULQ LORUHVWH
GHDFRQVRODFRSLOXOúLDQXvQFHUFDV HYLWHSUREOHPDOXLFLV ODVL
JXUHGHWRDW vQ HOHJHUHDúLVSULMLQXOORU

7UH]LUHDDQ[LRDV HVWHLQWHUPHGLDU vQWUHWHURDUHDQRFWXUQ úLYLVXOGH
DQJRDV FRSLOXOVHWUH]HúWHQHOLQLúWLWúLDGHVHDVHGXFHvQSDWXOS ULQ LORU

6RPQDPEXOLVPXO DSDUH vQWUH úL DQL vQ VSHFLDO OD FRSLLL OD FDUH
H[LVW DQWHFHdente familiale de somnambulism. În cursul primei
MXP W LDQRS LLFRSLOXOVHULGLF úLPHUJHXQHRULSUH]LQW RDFWLYLWDWH
FRPSOLFDW GDU vQWRWGHDXQD LGHQWLF 'XS FkWHYD PLQXWH  VH
FXOF OD ORF VDX VH ODV GXV vQ SDW $ GRXD ]L QXúL DPLQWHúWH QLPLF
6RPQDPEXOLVPXO HYROXHD] DGHVHD IDYRUDELO GLVS UkQG vQ PRG
VSRQWDQ $WXQFL FkQG HVWH vQVR LW GH DOWH VLPSWRPH vQ VSHFLDO GH
PDQLIHVW ULDQ[LRDVHGHYLQHQHFHVDUXQDMXWRUWHUDSHXWLF

$XWRPDWLVPHPRWRULLVXQWEUX[LVPXOVDXVFUkúQLUHDGLQ LORUVRPQLORFYLD
vQ FDUH FRSLOXO YRUEHúWH vQ VRPQ úL PLúF ULOH ULWPLFH GLQ WLPSXO
somnului în care copilul întoarce capul stângadreapta, îndoaie
JHQXQFKLLHWF'XS FHDXIRVWGHSLVWDWHS ULQ LLHELQHV OHREVHUYHúL
V OHQRWH]HGXUDWDWLPSXOPDQLIHVW ULLUHDF LLOHFRSLOXOXLIUHFYHQ DHWF
 
ÌQFD]XOFHORUFDUHGHQRW RDQ[LHWDWHSRWDYHDOHJ WXU FXHYHQLPHQWH
GLQYLD DUHDO VDXGHUDQMHD] FRSLOXOHQHFHVDUV VHYRUEHDVF FXHO
GHVSUHDFHVWHOXFUXULV LVHSRYHVWHDVF GDF vQWUHDE úLvQQLFLXQ
FD]V QXILHSHGHSVLWVDXOXDWvQUkV

x0 VXULGHSVLKRLJLHQ DVRPQXOXL

3DFLHQWXOWUHEXLHV LQ FRQWGHXUP WRDUHOHUHJXOL
• 6 DHULVHDVF GLPLQHD DúLVHDUDGRUPLWRUXOV PHQ LQ RFDPHU 
FXUDW úLvQRUGLQH
• 7UHEXLHV HYLWHGRULQ DSXWHUQLF GHDadormi, întrucât face somnul
LPSRVLELO 9RLQ D GH D GRUPL DQWUHQHD] R DúWHSWDUH DQ[LRDV 
$VWIHO SDFLHQWXO HVWH LQVWUXLW V XUP UHDVF QX DGRUPLUHD FL
GLPSRWULY V U PkQ WUHD]úLV úLREVHUYHUHDF LLOHFRUSRUDOH FH
DQXPHQXOODV V DGRDUP 
• 6 QXVHDúH]HvQSDWGHFkWDWXQFLFkQGHVWHIRDUWHRERVLWJDWDGHD
DGRUPL
• 6 QXIRORVHDVF SDWXOúLvQVFRSXODOWRUDFWLYLW LFDUHVWLPXOHD] 
H[HPSOXV VHXLWHODWHOHYL]RUHWF 
• 'DF GXS PLQXWHQXSRDWHV DGRDUP V VHULGLFHGLQSDWV 
VFKLPEH FDPHUD úL V VWHD vQ SLFLRDUH SkQ FkQG VLPWH F L VD
I FXWVRPQ
• ÌQ ILHFDUH GLPLQHD V VH WUH]HDVF OD DFHHDúL RU LQGLIHUHQW GH
QXP UXOGHRUHGHVRPQúLGHVWDUHDGHRERVHDO 
• 6 QXGRDUP vQWLPSXO]LOHL
• Mese la ore regulate în fiecare zi, evitarea meselor abundente în
DSURSLHUHDRUHLGHFXOFDUH
• 3UDFWLFDUHD VHDUD D XQRU UXWLQH GH UHOD[DUH H[HPSOX PHGLWD LD
UHOD[DUHDPXVFXODU SURJUHVLY 
• 8QSURJUDPGHH[HUFL LLIL]LFHvQFXUVXOGLPLQH LL
• ÌQWUHUXSHUHDVXEVWDQ HORUGHWLSFDIHLQ QLFRWLQ DOFRROVWLPXODQWH
• 6 vúLVWDELOHDVF XQRUDUUHJXODWGHVRPQ
 

6 1 7$7($0,17$/ 
&$352%/(0 '(6 1 7$7(38%/,& 
',5(& ,,'(,17(59(1 ,(


6 Q WDWHD PLQWDO HVWH R SUREOHP GH V Q WDWH SXEOLF LDU SUR
PRYDUHD HL WUHEXLH V ILH XQ RELHFWLY DO FRPXQLW LL $PHQLQ DUHD OD
DGUHVDV Q W LLPLQWDOHHVWHXQIHQRPHQFRPSOH[GHRUGLQELRORJLF
SVLKRORJLF GDU úL VRFLDO ÌQ ID D RULF UHL DPHQLQ UL FRPSOH[H JUX
SXULOHXPDQHWUHEXLHV VHDSHUHSULQP VXULSODQLILFDWHVXERUGRQDWH
XQHLFRQFHS LLVWUDWHJLFHDF URUDSOLFDUHSUHVXSXQHDERUG ULWHKQLFHúL
WDFWLFH ÌQ 5RPkQLD H[LVW R DPHQLQ DUH VHPQLILFDWLY PDL PDUH GHFkW
vQDOWH]RQHHXURSHQHDPHQLQ DUHFDUHVHSRDWHREVHUYDGLQGHWHULRUDUHD
JHQHUDO D VW ULL GH V Q WDWH D SRSXOD LHL FUHúWHUHD UDWHL VXLFLGXOXL
FUHúWHUHD FRQVXPXOXL GH VXEVWDQ H SVLKRDFWLYH úL D GHSHQGHQ HL GH
GURJXUL QXP UXO FUHVFXW GH IDFWRUL VWUHVRJHQL GHFOLQ HFRQRPLF
FUHúWHUHD úRPDMXOXL VF GHUHD QLYHOXOXL GH WUDL HWF FUHúWHUHD FRP
SRUWDPHQWHORUDJUHVLYHúLYLROHQ HL

(ODERUDUHD úL SXQHUHD vQ SUDFWLF D XQXL SURJUDP GH SURPRYDUH D
V Q W LL PLQWDOH LQWHUHVHD] vQ HJDO P VXU WRDWH LQVWLWX LLOH úL
FRPSDUWLPHQWHOH VRFLHW LL LQGLIHUHQW GH RULHQWDUHD ORU SUHGRPLQDQW
PHGLFDO HFRQRPLF FXOWXUDO VDX VRFLDO FHHD FH LPSXQH FRQFHQ
WUDUHD HIRUWXULORU DWkW SHQWUX DVLJXUDUHD FRQGL LLORU RSWLPH QHFHVDUH
GH]YROW ULL DUPRQLRDVH D SHUVRQDOLW LL FkW úL SHQWUX QHXWUDOL]DUHD
IDFWRULORU FH DU SXWHD V R LQIOXHQ H]H QHIDYRUDELO 3URJUDPHOH GH
SURPRYDUH D V Q W LL PLQWDOH YRU IL HILFLHQWH GDF YRU IL vQGHSOLQLWH
câteva FRQGL LL
• FXQRDúWHUHD PRUELGLW LL SULQ EROL SVLKLFH SRVLELO SULQ
HIHFWXDUHD XQRU VWXGLL HSLGHPLRORJLFH úL DQDOL]D LQFDSDFLW LL
WHPSRUDUHGHPXQF DLQYDOLGLW LL

 
• FXQRDúWHUHD IDFWRULORU GH ULVF vQ vPEROQ YLULOH SVLKLFH úL D
HWLRSDWRJHQLHLUHDOL]DELO SULQFHUFHW ULQHPLMORFLWHvQGLYHUVH
GRPHQLLGHDFWLYLWDWHúLFRODERUDUHLQWHUGLVFLSOLQDU 
• DSUHFLHUHD GLQDPLFLL PRUELGLW LL vQ YLLWRU SH ED]D DFWXDOHL
PRUELGLW L D WHQGLQ HL IHQRPHQHORU GHPRJUDILFH GLUHF LLORU
GHGH]YROWDUHVRFLDO 
• FXQRDúWHUHD SRVLELOLW LORU DFWXDOH GLVSRQLELOH GH LQIOXHQ DUH
DV Q W LLPLQWDOHúLDvPEROQ YLULORU
• HYDOXDUHDQHFHVLW LORUGHLQWHUYHQ LH
• FRQFHSHUHDXQRUSURJUDPHVSHFLILFHFXRELHFWLYHSHUWLQHQWHúL
FODUGHOLPLWDWHSHED]DF URUDV ILHVWUXFWXUDWHHWDSHúLDF LXQL
FRQFUHWH
• FRODERUDUHD LQWHUVHFWRULDO – VLVWHP PHGLFDO úFRDO IDPLOLH
ELVHULF DXWRULWDWHSXEOLF FRPXQLWDWH

3ULQFLSLLOH FDUH VWDX OD ED]D RULF UXL SODQ GH V Q WDWH PLQWDO SRW IL
UH]XPDWHDVWIHO
 7UHEXLH V VH VSULMLQH SH R DQDOL] D VLWXD LHL UHDOH FX LGHQ
WLILFDUHDFRQVHFXWLY DSUREOHPHORUFKHLH
 7UHEXLHV ILHURGXOXQHLPXQFLvQHFKLS IRUPDW GLQJUXSXUL
GHOXFUXPXOWLGLVFLSOLQDUH
 7UHEXLH V DLE XQ VFRS ELQH GHILQLW úL RELHFWLYH VWUDWHJLFH
VHFYHQ LDOL]DWHSHWHUPHQVFXUWPHGLXúLOXQJ
 7UHEXLHV DLE RVWUXFWXU PRGXODU 
 7UHEXLHV DLE XQVLVWHPGHPRQLWRUL]DUHDQDOL]HGHHWDS 
IHHGEDFNSHUPDQHQWUHVSRQVDELOLW LFODUH

ÌQ FHHD FH SULYHúWH RUJDQL]DUHD PRGXODU D XQXL SODQ GH V Q WDWH
PLQWDO vQ 7UDWDWXO GH 6 Q WDWH PLQWDO DXWRULL ' 3UHOLSFHDQX
50LK LOHVFXúL57KHRGRUHVFXDXDQDOL]DWVWUXFWXUDXQXL3ODQ1D LRQDO
GH6 Q WDWH0LQWDO $FHVWDWUHEXLHV FXSULQG 
 0RGXOXO35(9(1 ,(
 0RGXOXOSISTEME DE ÎNGRIJIRI
 0RGXOXO1250(
 0RGXOXO5(6856(
 0RGXOXO&21(;,81,

 
0RGXOXOSUHYHQ LH GHSURILOD[LHSULPDU 
(VWHIRFDOL]DWSHWUHLGLUHF LL
 'LIHULWHWLSXULGHSUHYHQ LHvQIXQF LHGHSRSXOD LD LQW 
D 3UHYHQ LHJHQHUDO –FDUHYL]HD] vQWUHDJDSRSXOD LH H[HPSOX
SURJUDPH GH LJLHQ PLQWDO vPSRWULYD DEX]XOXL GH VXEVWDQ H
SVLKRDFWLYHSURJUDPHGHPDQDJHPHQWDOVWUHVXOXL 
E 3UHYHQ LHVHOHFWLY –FDUHFXSULQGJUXSXULFXULVFFUHVFXWGHD
GH]YROWD SUREOHPH SVLKLFH H[HPSOX SURJUDPH SHQWUX FRSLLL
LQVWLWX LRQDOL]D L 
F 3UHYHQ LH IRFDOL]DW – FDUH YL]HD] JUXSXULOH FX ULVF vQDOW GH
ERDO SUHGLVSR]L LH JHQHWLF VLPSWRPH PLQLPDOH PDUNHUL
ELRORJLFL SUH]HQ L H[HPSOX SURJUDPH SULYLQG SRSXOD LD
YkUVWQLF SURJUDPH SULYLQG FRSLLL FX DQWHFHGHQWH KHUHGRFR
ODWHUDOHGHWXOEXU ULDIHFWLYHVFKL]RIUHQLH 
 $QDOL]DUHDIDFWRULORUGHULVF
7UHEXLH LGHQWLILFD L IDFWRULL GH ULVF ELRORJLFL SVLKRORJLFL úL VRFLDOL
SULQPHWRGRORJLLVSHFLILFHDGDSWDWHSRSXOD LHLGHUHIHULQ $FHDVW 
RSHUD LXQH VH QXPHúWH VFUHHQLQJ &HUFHW ULOH úWLLQ LILFH ULJXURDVH
SULQFDUHV VHGHWHUPLQHFRUHOD LLOHVHPQLILFDWLYVWDWLVWLFHSUHVXSXQ
IRQGXULVXEVWDQ LDOHúLXQFDGUXLQVWLWX LRQDOVROLG
 7LSXULYDULDWHGHSURJUDPH
3URILOD[LD SULPDU VH UHDOL]HD] SULQ GLIHULWH WLSXUL GH SURJUDPH
HGXFD LRQDOHPHGLFDOHGHDVLVWHQ VRFLDO HWF

0RGXOXOVLVWHPHGHvQJULMLUL SURILOD[LHVHFXQGDU úLWHU LDU 
2ULFH VLVWHP GH vQJULMLUL WUHEXLH V ILH VXSXV XUP WRDUHORU SULQFLSLL
SHQWUXDIXQF LRQDRSWLP
• 3ULQFLSLXO WHULWRULDOL] ULL ]RQDOLW LL – ILHFDUH ]RQ V DLE 
structuri de îngrijire
• 3ULQFLSLXOHFKLSHLWHUDSHXWLFH QXGRDUPHGLFXOHVWHLPSRUWDQW
întrR VWUXFWXU GH vQJULMLUH DFHDVWD UHDOL]kQGXVH GH F WUH R
HFKLS IRUPDW GLQPHGLFLDVLVWHQ LPHGLFDOLSVLKRORJLDVLVWHQ L
VRFLDOLHWF 

 
• 3ULQFLSLXO FRQWLQXLW LL vQJULMLULORU RGDW H[WHUQDW GLQ VSLWDO
SDFLHQWXO WUHEXLH HYDOXDW úL vQJULMLW úL DFDV vQ VHF LL GH
UHFXSHUDUHHWF 
• 3ULQFLSLXO VSHFLDOL] ULL vQJULMLULOH WUHEXLH V ILH VSHFLDOL]DWH
PXOWLFULWHULDO vQ IXQF LH GH YkUVW WLS GH SDWRORJLH PRG GH
DERUGDUHWHUDSHXWLF 
• 3ULQFLSLXO RULHQW ULL FRPXQLWDUH H[LVW R VHULH ODUJ GH RUJD
QL]D LLQRQJXYHUQDPHQWDOHVDXRUJDQL]D LLGHSDFLHQ LFDUHSRW
DMXWDFXLQIRUPD LLFRQVLOLHUHPRGHOHGHSURLHFWH 
6WUXFWXULOHGHvQJULMLULDUWUHEXLV DLE FDSLHV IXQGDPHQWDO &HQWUXO
GH 6 Q WDWH 0LQWDO úL V FXSULQG VSLWDOXO GH SVLKLDWULH VHF LD GH
SVLKLDWULHGLQVSLWDOHOHJHQHUDOHVWD LRQDUXOGH]LFHQWUXOGHLQWHUYHQ LH
vQFUL] UH HOHVSHFLDOL]DWHSHQWUXGHSHQGHQ HJHULDWULHDOWHVWUXFWXUL
GHWLSFRPXQLWDUHFKLSHPRELOH

0RGXOXOQRUPH
(ODERUDUHD XQHL OHJL GH V Q WDWH PLQWDO úL D DOWRU DFWH QRUPDWLYH úL
OHJL UHVSHFWkQG SULQFLSLLOH 2UJDQL]D LHL 0RQGLDOH D 6 Q W LL FDUH
VWLSXOHD] 
í 3URPRYDUHDV Q W LLPLQWDOHúLSUHYHQLUHDWXOEXU ULORUSVLKLFH
í $FFHVXOODvQJULMLUHDSULPDU GHV Q WDWHPLQWDO 
í (YDOXDUHDV Q W LLPLQWDOHvQFRQFRUGDQ FXSULQFLSLLOHLQWHU
QD LRQDOH
í 3UHYHGHUHDFHOXLPDLSX LQUHVWULFWLYWLSGHvQJULMLUHGHV Q WDWH
PLQWDO 
í 3HUVRDQHOHFDOLILFDWHV LDGHFL]LL
í Respectarea corpului de legi în vigoare
í $XWRGHWHUPLQDUHD
í 'UHSWXOGHDILDVLVWDWvQH[HUFLWDUHDDXWRGHWHUPLQ ULL
í 3RVLELOLWDWHDGHDUHH[DPLQDSURFHGXULOH
í 0HFDQLVPGHUHYL]XLUHSHULRGLF 

1HFHVLWDWHD DFHVWRU OHJL GHFXUJH GLQ IDSWXO F SURIHVLRQLúWLL GLQ


GRPHQLXO V Q W LL PLQWDOH V SRDW LQWHUYHQL vQ VLWXD LL FDUH QHFHVLW 
SURWHF LD LQWHJULW LL SDFLHQ LORU SUHFXP úL D FHORU GLQ MXU SURWHMDUHD
împotriva formelor de abuz, manipulare.
 
0RGXOXOUHVXUVH
ÌQJOREHD] DWkWUHVXUVHOHILQDQFLDUHFkWúLFHOHXPDQHYL]kQGGHILQLUHD
UDSRUWXOXL GLQWUH QHYRLOH GLQ GRPHQLXO V Q W LL PLQWDOH úL IRQGXULOH
DVLJXU ULORU VRFLDOH GH V Q WDWH OLQLLOH H[WUDEXJHWDUH GH ILQDQ DUH
VXUVHOHILQDQFLDUHLQWHUQD LRQDOHSURJUDPHGHIRUPDUHODWRDWHQLYHOXULOH
VWXGHQ LPHGLFLSVLKRORJLDVLVWHQWHDVLVWHQ LVRFLDOLHWF SURJUDPHGH
VSHFLDOL]DUHSHQWUXPHGLFLLGHIDPLOLHúLVWUDWHJLLGHDWUDJHUHF WUH]RQD
V Q W LLPLQWDOHDDOWRUVSHFLDOLúWL MXULúWLVRFLRORJLSUHR LHWF 

0RGXOXOFRQH[LXQL
3UHVXSXQH UHDOL]DUHD GH OHJ WXUL FX DOWH VLVWHPH UHDOL]kQG VXEVLVWHPH
ÄGHLQWHUID ´
$FHVWHDSRWILI FXWHvQWUHVLVWHPXOGHV Q WDWHPLQWDO úL
 VLVWHPXOPHGLFDOJHQHUDO H[HPSOXGH]YROWDUHDSVLKLDWULHLGH
OHJ WXU 
 vQY PkQWXO XQLYHUVLWDU úL FHUFHWDUHD úWLLQ LILF LQVWLWXW GH
FHUFHW ULvQV Q WDWHDPLQWDO GHSDUWDPHQWGHV Q WDWHPLQWDO 
vQFDGUXOLQVWLWXWXOXLGHV Q WDWHSXEOLF FXUULFXO GHV Q WDWH
PLQWDO vQ SURJUDPD IDFXOW LORU GH SVLKRORJLH VRFLRORJLH
PHGLFLQ 
 PDVVPHGLD SURJUDPH GH LQIRUPDUH D MXUQDOLúWLORU úL SUR
JUDPH GH PRQLWRUL]DUH D SUHVHL úL 79 vQ YHGHUHD FRPEDWHULL
VWLJPDWL] ULL
 RUJDQL]D LLQRQJXYHUQDPHQWDOH 21* 
 DOWHVLVWHPH
 
 

 


/(*($/(*($6 1 7 ,,0,17$/(
ù,$3527(& ,(,3(562$1(/25
&878/%85 5,36,+,&(

&DSLWROXO,–'LVSR]L LLJHQHUDOH

$UW 6 Q WDWHD PLQWDO UHSUH]LQW R FRPSRQHQW IXQGDPHQWDO D V Q W LL


LQGLYLGXDOHúLFRQVWLWXLHXQRELHFWLYPDMRUDOSROLWLFLLGHV Q WDWHSXEOLF 
$UWGuvernul României, prin organismele sale abilitate, întrepriQGHP VXUL
SHQWUX SURPRYDUHD úL DS UDUHD V Q W LL PLQWDOH SUHYHQLUHD úL WUDWDPHQWXO
WXOEXU ULORUSVLKLFH
$UW 0LQLVWHUXO 6 Q W LL úL )DPLOLHL HVWH DXWRULWDWHD FRPSHWHQW SHQWUX
RUJDQL]DUHDúLFRQWUROXODFWLYLW LLGHRFURWLUHDV Q W LLPLQWDOHDSRSXOD LHL
$UW0LQLVWHUXO6 Q W LLúL)DPLOLHLHODERUHD] 3URJUDPXOQD LRQDOGHV Q WDWH
PLQWDO úL SURILOD[LH vQ SDWRORJLD SVLKLDWULF úL SVLKRVRFLDO FRUHVSXQ] WRU
FHULQ HORUGHV Q WDWHDOHSRSXOD LHL
$UWÎn sensul prezentei legi: a) prin perVRDQ FXWXOEXU ULSVLKLFHVHvQ HOHJH
SHUVRDQD EROQDY SVLKLF SHUVRDQD FX GH]HFKLOLEUX SVLKLF VDX LQVXILFLHQW
GH]YROWDW SVLKLFRULGHSHQGHQW GHDOFRROVDXGHGURJXULSUHFXPúLSHUVRDQD
FDUH PDQLIHVW DOWH GHUHJO UL FH SRW IL FODVLILFDWH FRQIRUP QRUPHORU GH
GLDJQRVWLFvQYLJRDUHGLQSUDFWLFDPHGLFDO FDILLQGWXOEXU ULSVLKLFHE SULQ
SHUVRDQ FX WXOEXU UL SVLKLFH JUDYH VH vQ HOHJH SHUVRDQD FX WXOEXU UL SVLKLFH
FDUHQXHVWHvQVWDUHV vQ HOHDJ VHPQLILFD LDúLFRQVHFLQ HOHFRPSRUWDPHQWXOXL
V X DVWIHO vQFkW QHFHVLW DMXWRU SVLKLDWULF LPHGLDW F SULQ SDFLHQW VH vQ HOHJH
SHUVRDQDFXWXOEXU ULSVLKLFHDIODW vQvQJULMLUHDXQXLVHUYLFLXPHGLFDOG SULQ
HFKLS WHUDSHXWLF VH vQ HOHJH WRWDOLWDWHD SURIHVLRQLúWLORU vQ GRPHQLXO V Q W LL
PLQWDOH LPSOLFD L vQ DVLJXUDUHD V Q W LL PLQWDOH D DVLVWHQ HL PHGLFDOH úL vQ
vQJULMLUHD XQHL SHUVRDQH FX WXOEXU UL SVLKLFH FXP VXQW PHGLF SVLKLDWUX
SVLKRORJ DVLVWHQW PHGLFDO VSHFLDOL]DW DVLVWHQW VRFLDO HUJRWHUDSHXW úL SHUVRQDO
SDUDPHGLFDO H SULQSHUVRQDOSDUDPHGLFDOVHvQ HOHJHXQPHPEUXFRPSRQHQW
al echipei terapeutice, altul decât medicul sau asistentul medical specializat; 
I SULQ VHUYLFLL FRPSOHPHQWDUH VH vQ HOHJ VHUYLFLLOH FDUH DVLJXU vQJULMLUL GH
V Q WDWH PLQWDO úL SVLKLDWULFH SUHFXP FRQVLOLHUH SVLKRORJLFD RULHQWDUH SUR
IHVLRQDO SVLKRWHUDSLH úL DOWH SURFHGXUL PHGLFRSVLKRVRFLDOH J SULQ VHUYLFLL
FRPXQLWDUHVHvQ HOHJVHUYLFLLOHFDUHSHUPLWvQJULMLUHDSDFLHQWXOXLvQPHGLXOVDX
ILUHVFGHYLDWDK SULQFDSDFLWDWHSVLKLF VHvQ HOHJHDWULEXWXOVW ULLSVLKLFHGHD
IL FRPSDWLELO OD XQ PRPHQW GDW FX H[HUFLWDUHD GUHSWXULORU FLYLOH VDX D XQRU
 
DFWLYLW L VSHFLILFH L SULQ KDQGLFDS SVLKLF VH vQ HOHJH LQFDSDFLWDWHD SHUVRDQHL
FXWXOEXU ULSVLKLFHGHDIDFHID YLH LLvQVRFLHWDWHVLWXD LDGHFXUJkQGGLUHFW
GLQ SUH]HQ D WXOEXU ULL SVLKLFH M SULQ FRQVLP PkQW VH vQ HOHJH DFRUGXO
SHUVRDQHLFXWXOEXU ULSVLKLFHFXSULYLUHODSURFHGXULOHGHLQWHUQDUHGLDJQRVWLF
úL WUDWDPHQW FDUH WUHEXLH V ILH OLEHU GH RULFH FRQVWUkQJHUH úL SUHFHGDW GH R
LQIRUPDUH FRPSOHW vQWUXQ OLPEDM DFFHVLELO GLQ FDUH V UH]XOWH DYDQWDMHOH
GH]DYDQWDMHOH úL DOWHUQDWLYHOH SURFHGXULORU UHVSHFWLYH úL V ILH UHFRQILUPDW vQ
FRQWLQXDUHRULGHFkWHRULHVWHQHYRLHVDXODLQL LDWLYDSHUVRDQHLvQFDX] N SULQ
GLVFHUQ PkQW VH vQ HOHJH FRPSRQHQWD FDSDFLW LL SVLKLFH FDUH VH UHIHU OD R
IDSW DQXPHúLGLQFDUHGHFXUJHSRVLELOLWDWHDSHUVRDQHLUHVSHFWLYHGHDDSUHFLD
FRQ LQXWXOúLFRQVHFLQ HOHDFHVWHLIDSWHO SULQSHULFXOR]LWDWHVRFLDO VHvQ HOHJH
DWULEXWXO XQHL VW UL SVLKLFH VDX DO XQXL FRPSRUWDPHQW FH LPSOLF ULVFXO XQHL
Y W P UL IL]LFH SHQWUX VLQH RUL SHQWUX DOWH SHUVRDQH VDX DO XQRU GLVWUXJHUL GH
EXQXUL PDWHULDOH LPSRUWDQWH P SULQ UHSUH]HQWDQW OHJDO VH vQ HOHJH SHUVRDQD
GHVHPQDW FRQIRUP OHJLVOD LHL vQ YLJRDUH SHQWUX D UHSUH]HQWD LQWHUHVHOH XQHL
SHUVRDQH FX WXOEXU UL SVLKLFH Q SULQ UHSUH]HQWDQW SHUVRQDO VH vQ HOHJH
SHUVRDQD DOWD GHFkW UHSUH]HQWDQWXO OHJDO FDUH DFFHSW V UHSUH]LQWH LQWHUHVHOH
XQHL SHUVRDQH FX WXOEXU UL SVLKLFH GHVHPQDW GH DFHDVWD R SULQ LQWHUQDUH
YROXQWDU VHvQ HOHJHLQWHUQDUHDODFHUHUHDVDXFXFRQVLP PkQWXOSDFLHQWXOXL
S SULQ LQWHUQDUH QHYROXQWDU VH vQ HOHJH LQWHUQDUHD vPSRWULYD YRLQ HLVDXI U 
FRQVLP PkQWXOSDFLHQWXOXL

&DSLWROXO,,–3URPRYDUHDúLDS UDUHDV Q W LLPLQWDOH
úLSUHYHQLUHDvPEROQ YLULORUSVLKLFH
$UW  3URPRYDUHD V Q W LL PLQWDOH YL]HD] PRGHOH GH FRQGXLW úL XQ
PRG GH YLD V Q WRV FDUH FUHVF UH]LVWHQ D OD IDFWRULL SHUWXUEDWRUL úL UHGXF
ULVFXOGHDSDUL LHDEROLORUSVLKLFH
 3URPRYDUHD V Q W LL PLQWDOH VH UHDOL]HD] SULQ PLMORDFH HGXFD
LRQDOHúLLQIRUPD LRQDOHVSHFLILFHFHORUXWLOL]DWHSHQWUXSURPRYDUHDEXQ VW ULL
IL]LFH
$UW $S UDUHDV Q W LLPLQWDOHFRQVW vQDGRSWDUHDGHP VXULGHF WUH
LQVWLWX LLOHDELOLWDWHSULQOHJHSULQFDUHV VHOLPLWH]HU VSkQGLUHDFRQFHS LLORU
DWLWXGLQLORU úL FRPSRUWDPHQWHORU G XQ WRDUH SHQWUX V Q WDWHD PLQWDO vQ
VSHFLDO DEX]XO GH VXEVWDQ H SVLKRDFWLYH YLROHQ D FRPSRUWDPHQWXO VH[XDO
DQRUPDOúLSRUQRJUDILD
 3HQWUX D SXQH vQ DSOLFDUH DFHVWH P VXUL 0LQLVWHUXO 6 Q W LL úL
)DPLOLHL YD FRODERUD FX 0LQLVWHUXO (GXFD LHL úL &HUFHW ULL 0LQLVWHUXO GH
,QWHUQH0LQLVWHUXO7LQHUHWXOXLúL6SRUWXOXL0LQLVWHUXO0XQFLLúL6ROLGDULW LL
 
6RFLDOH &RQVLOLXO 1D LRQDO DO $XGLRYL]XDOXOXL úL FX RUJDQL]D LL QHJXYHUQD
PHQWDOHFXDVRFLD LLSURIHVLRQDOHúLFXDOWHRUJDQLVPHLQWHUHVDWH
$UW  3UHYHQLUHD vPEROQ YLULORU SVLKLFH VH UHDOL]HD] SULQ SURJUDPH
úWLLQ LILFHPHGLFDOHHGXFD LRQDOHúLVRFLDOHGHVWLQDWHD vQWUHJLLSRSXOD LL–
SUHYHQLUHJHQHUDO E JUXSXULORUGHSRSXOD LHFXULVFVHPQLILFDWLYPDLPDUH
GHFkW UHVWXO SRSXOD LHL GH D GH]YROWD WXOEXU UL SVLKLFH – SUHYHQLUH VHOHFWLY 
F JUXSXULORU GH SRSXOD LH FX ULVF vQDOW GH vPEROQ YLUH SVLKLF – SUHYHQLUH
IRFDOL]DW 
 0LQLVWHUXO 6 Q W LLúL)DPLOLHL$FDGHPLDGHùWLLQ H0HGLFDOHúL
LQVWLWXWHOH GH V Q WDWH SXEOLF VWDELOHVF P VXUL VSHFLILFH GH LGHQWLILFDUH D
IDFWRULORUGHULVFELRORJLFSVLKRORJLFúLVRFLDOODQLYHOXOvQWUHJLLSRSXOD LLúLDO
GLYHUVHORUJUXSXULGHSRSXOD LH
 0LQLVWHUXO6 Q W LLúL)DPLOLHLHODERUHD] QRUPHSHQWUXGHSLVWDUHD
SUHFRFHDWXOEXU ULORUSVLKLFHúLGHUHVWDELOLUHFkWPDLUDSLG DV Q W LLPLQWDOH
H[HUFLWkQGWRWRGDW úLFRQWUROXOUHVSHFW ULLDFHVWRUD
$UW0 VXULOHSULYLQGSURPRYDUHDúLDS UDUHDV Q W LLPLQWDOHSUHFXPúL
SUHYHQLUHD vPEROQ YLULORU SVLKLFH VXQW DFWLYH LQWHJUDWH PXOWLGLVFLSOLQDUH
LPSOLFkQGúLSDUWLFLSDUHDLQGLYLGXOXLDIDPLOLHLúLDFRPXQLW LL

&DSLWROXO,,,–(YDOXDUHDV Q W LLPLQWDOH
úLSURFHGXULGHGLDJQRVWLFDOWXOEXU ULORUSVLKLFH
$UW (YDOXDUHDV Q W LLPLQWDOHVHHIHFWXHD] SULQH[DPLQDUHGLUHFW 
DSHUVRDQHLvQFDX] QXPDLGHF WUHPHGLFXOSVLKLDWUX
 (YDOXDUHDVHYDHIHFWXDvQLQVWLWX LLGHV Q WDWHPLQWDO DFUHGLWDWH
FRQIRUPOHJLL
$UW(YDOXDUHDV Q W LLPLQWDOHVHIDFHFXFRQVLP PkQWXOOLEHULQIRUPDW
úLGRFXPHQWDWDOSHUVRDQHLFXH[FHS LDVLWXD LLORUVSHFLILFHVWDELOLWHGHOHJH
ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDHYDOXDW DUHGLILFXOW LvQDDSUHFLDLPSOLFD LLOHXQHL
GHFL]LLDVXSUDHLvQVHúLDFHDVWDSRDWHEHQHILFLDGHDVLVWHQ DUHSUH]HQWDQWXOXL
SHUVRQDOVDXOHJDO
$UW(YDOXDUHDVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO VHHIHFWXHD] ODFHUHUHDSHUVRDQHL
OD LQWHUQDUHD YROXQWDU D DFHVWHLD vQWUR XQLWDWH SVLKLDWULF VDX OD VROLFLWDUHD
H[SUHV DXQRULQVWLWX LLDXWRUL]DWHvQFRQGL LLOHXQHLLQWHUQ ULVLOLWH
$UW 2ELHFWLYXOHYDOX ULLHVWHVWDELOLUHDGLDJQRVWLFXOXL
(2) În anumite cazuri specificate de lege evaluarea are ca obiective
GHWHUPLQDUHDFDSDFLW LLSVLKLFHúLDGLVFHUQ PkQWXOXLVWDELOLUHDSHULFXOR]LW LL
SHQWUX VLQH VDX SHQWUX DOWH SHUVRDQH GHWHUPLQDUHD JUDGXOXL GH LQFDSDFLWDWH
LQYDOLGLWDWH úL KDQGLFDS SVLKLF (YDOXDUHD FDSDFLW LL SVLKLFH VH HIHFWXHD] 
 
SHQWUX XQHOH SURIHVLXQL FDUH QHFHVLW DFHVW IDSW FDWHJRULLOH XUPkQG V ILH
VWDELOLWHSULQQRUPH
$UW ÌQHYDOXDUHDV Q W LLPLQWDOHPHGLFXOSVihiatru nu ia în considerare
FULWHULLOH QHFOLQLFH FXP VXQW FHOH SROLWLFH HFRQRPLFH VRFLDOH UDVLDOH úL
UHOLJLRDVH FRQIOLFWHOH IDPLOLDOH VDX SURIHVLRQDOH RUL QRQFRQIRUPLVPXO ID GH
YDORULOHPRUDOHVRFLDOHFXOWXUDOHSROLWLFHVDXUHOLJLRDVHGRPLQDQWe în societate. 
 )DSWXO F R SHUVRDQ D IRVW vQJULMLW RUL VSLWDOL]DW vQ WUHFXW QX
MXVWLILF XQGLDJQRVWLFSUH]HQWVDXYLLWRUGHWXOEXUDUHSVLKLF 
$UW 'DF vQXUPDHYDOX ULLVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO PHGLFXOSVLKLDWUX
FRQVWDW SUH]HQ D XQHL WXOEXU UL SVLKLFH GLDJQRVWLFXO VH IRUPXOHD] vQ FRQ
IRUPLWDWHFXFODVLILFDUHD2UJDQL]D LHL0RQGLDOHD6 Q W LLvQYLJRDUH
 5H]XOWDWXOHYDOX ULLVHIRUPXOHD] vQFRQIRUPLWDWHFXSULQFLSLLOHúL
SURFHGXULOHPHGLFDOHvQYLJRDUH(OVHFRQVHPQHD] vQVLVWHPHOHGHHYLGHQ 
PHGLFDO úL HVWH DGXV OD FXQRúWLQ D SHUVRDQHL vQ FDX] UHSUH]HQWDQWXOXL V X
SHUVRQDOVDXOHJDORULODFHUHUHDH[SUHV DXWRULW LORUvQGUHSW
 ÌQFD]XOvQFDUHvQXUPDHYDOX ULLHIHFWXDWHVHDMXQJHODGLDJQRVWL
FDUHDXQHLWXOEXU ULSVLKLFHPHGLFXOSVLKLDWUXDUHREOLJD LDV IRUPXOH]HXQ
SURJUDPWHUDSHXWLFFDUHVHDGXFHODFXQRúWLQ DSDFLHQWXOXLVDXUHSUH]HQWDQWXOXL
V XSHUVRQDORULOHJDO
$UW 3HUVRDQDFDUHHVWHHYDOXDW GLQSXQFWGHYHGHUHDOV Q W LLPLQWDOH
DUHGUHSWXOODFRQILGHQ LDOLWDWHDLQIRUPD LLORUFXH[FHS LDVLWXD LLORUSUHY ]XWH
GHOHJH
 3HUVRDQD vQ FDX] VDX UHSUH]HQWDQWXO V X OHJDO DUH GUHSWXO V 
FRQWHVWHUH]XOWDWXOHYDOX ULLV VROLFLWHúLV RE LQ UHSHWDUHDDFHVWHLD
$UW(YDOXDUHDV Q W LLmintale în cadrul expertizei medicoOHJDOHSVLKLDWULFH
se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

&DSLWROXO,9–6HUYLFLLPHGLFDOH
úLGHvQJULMLULGHV Q WDWHPLQWDO 
6HF LXQHD–8QLW LGHDVLVWHQ PHGLFDO 
SHQWUXV Q WDWHDPLQWDO 
$UW  6HUYLFLLOH PHGLFDOH úL GH vQJULMLUL GH SVLKLDWULH VXQW DFRUGDWH vQ
FDGUXO VLVWHPXOXL GH DVLJXU UL VRFLDOH GH V Q WDWH SULQ D UH HDXD VHUYLFLLORU
GH V Q WDWH SUHGRPLQDQW SULQ LQWHUPHGLXO PHGLFXOXL GH IDPLOLH E VWUXFWXUL
VSHFLDOL]DWHGHV Q WDWHPLQWDO 
 6HUYLFLLOH PHGLFDOH úL GH vQJULMLUL GH SVLKLDWULH VH SRW DFRUGD úL
SULQUH HDXDGHV Q WDWHSULYDW 
 
$UW $VLVWHQ D PHGLFDO úL vQJULMLULOH SULPDUH GH V Q WDWH PLQWDO VXQW R
FRPSRQHQW DvQJULMLULORUGHV Q WDWHHOHILLQGDFRUGDWHDWkWvQUH HDXDDPEX
ODWRULHGHSVLKLDWULHFkWúLGHF WUHPHGLFXOGHIDPLOLH
$UW%ROQDYLLSVLKLFLPRQLWRUL]D LSULQVLVWHPXOGHDVLVWHQ DPEXODWRULH
LQGLIHUHQW GH VWDWXWXO VRFLDO SH FDUH vO DX EHQHILFLD] GH DVLVWHQ PHGLFDO 
JUDWXLW 
$UW  ÌQ GRPHQLXO RFURWLULL V Q W LL PLQWDOH PHGLFXO GH IDPLOLH DUH
XUP WRDUHOH UHVSRQVDELOLW L D SURPRYDUHD úL DS UDUHD V Q W LL PLQWDOH úL
SUHYHQ LD WXOEXU ULORU SVLKLFH E SDUWLFLSDUHD OD vQJULMLUHD DPEXODWRULH D
WXOEXU ULORUSVLKLFHLQWHUYHQ LDWHUDSHXWLF GHXUJHQ vQOLPLWHOHFRPSHWHQ HL
VDOH FRQIRUP PHWRGRORJLHL HODERUDWH GH 0LQLVWHUXO 6 Q W LL úL )DPLOLHL
WULPLWHUHDSHUVRDQHORUFXWXOEXU ULSVLKLFHF WUHUH HDXDGHDVLVWHQ PHGLFDO 
úLvQJULMLULGHV Q WDWHPLQWDO 
 3HQWUXUHDOL]DUHDRELHFWLYHORUPHQ LRQDWHPDLVXVVHDVLJXUDFRP
SHWHQWDSURIHVLRQLúWLORUGLQUH HDXDSULPDUDSULQIRUPDUHSURIHVLRQDO FRQWLQXD
 6HUYLFLLOH PHGLFDOH úL vQJULMLULOH GH V Q WDWH PLQWDO SUHVWDWH vQ
UH HDXDGHvQJULMLULSULPDUHGHV Q WDWHWUHEXLHVDFRUespunda atât cantitativ,
FkWúLFDOLWDWLYSUHYHGHULORUOHJDOHvQYLJRDUH
 6HUYLFLLOH PHGLFDOH úL vQJULMLULOH GH V Q WDWH PLQWDO SUHVWDWH vQ
UH HDXD GH V Q WDWH SULYDW WUHEXLH VD FRUHVSXQGD DWkW FDQWLWDWLY FkW úL
FDOLWDWLYSUHYHGHULORUSUH]HQWHLOHJL
$UW 6HUYLFLLOH VSHFLDOL]DWH GH V Q WDWH PLQWDO VH UHDOL]HD] SULQ XU
P WRDUHOH VWUXFWXUL D FHQWUXO GH V Q WDWH PLQWDO E FDELQHWXO SVLKLDWULF
FDELQHWXOGHHYDOXDUHWHUDSLHúLFRQVLOLHUHSVLKRORJLFDGHSVLKRWHUDSLHúLGH
ORJRSHGLH F FHQWUXO GH LQWHUYHQ LH vQ FUL] G VHUYLFLL GH vQJULMLUH OD
GRPLFLOLXH VSLWDOXOGHSVLKLDWULHI VWD LRQDUXOGH]LJ VHF LDGHSVLKLDWULH
GLQ VSLWDOXOJHQHUDOK FRPSDUWLPHQWXOGHSVLKLDWULHGHOHJ WXU GLQVSLWDOXO
JHQHUDO L FHQWUH GH UHFXSHUDUH úL UHLQWHJUDUH VRFLDO M DWHOLHUH úL ORFXLQ H
SURWHMDWHN FHQWUXOGHFRQVXOWDQ SULYLQGYLROHQ DvQIDPLOLH
$UW 'H VHUYLFLLOH PHGLFDOH úL GH vQJULMLUL GH V Q WDWH PLQWDO DSDU LQ úL
IXUQL]RULL GH VHUYLFLL FRPSOHPHQWDUH vQJULMLULL SVLKLDWULFH úL DQXPH FRQVXO
WDQ DLQIRUPDUHúLHGXFDUHSXEOLF DSHUVRDQHORUFXWXOEXU ULSVLKLFH

6HF LXQHD– Norme de îngrijire
$UW 3HUVRDQHOH FX WXOEXU UL SVLKLFH EHQHILFLD] GH DVLVWHQ PHGLFDO 
vQJULMLULúLSURWHF LHVRFLDO GHDFHHDúLFDOLWDWHFXFHOHDSOLFDWHDOWRUFDWHJRULL
GHEROQDYLúLDGDSWDWHFHULQ HORUORUGHV Q WDWH
 
$UW 3HQWUX DVLJXUDUHD FDOLW LL vQJULMLULORU VHUYLFLLOH GH V Q WDWH PLQWDO 
WUHEXLHV vQGHSOLQHDVF XUP WRDUHOHFRQGL LLD V ILHDFFHVLELOHGLQSXQFWGH
YHGHUH JHRJUDILF SULQ UHSDUWL]DUHD MXGLFLRDV vQ WHULWRULX D XQLW LORU GLQ
VHFWRUXOSXEOLFE V DVLJXUHFRQWLQXLWDWHDvQJULMLULORUúLDFRSHULUHDGLYHUVLW LL
QHYRLORU GH HYDOXDUH WUDWDPHQW UHDELOLWDUH úL UHLQWHJUDUH D SHUVRDQHORU FX
WXOEXU ULSVLKLFHF V DVLJXUHúLV GH]YROWHPRGHOHGHvQJULMLUHFRPXQLWDU 
G V GLVSXQ GXS FD]GHSHUVRQDOPHGLFDOSDUDPHGLFDOúLDX[LOLDUFDOLILFDW
vQ QXP U VXILFLHQW úL VXSXV XQXL SURFHV FRQWLQXX GH IRUPDUH SURIHVLRQDO 
H V GLVSXQ GHVSDWLLDPHQDM ULúLHFKLSDPHQWHFDUHV SHUPLW SURFHGXULGH
HYDOXDUHúLWHUDSLHDGHFYDWHúLDFWLYHSHQWUXDVLJXUDUHDGHvQJULMLULFRPSOHWH
vQFRQIRUPLWDWHFXQRUPHOHLQWHUQD LRQDOHI V DVLJXUHIRORVLUHDXQRUPHWRGH
WHUDSHXWLFHúLDXQRUPLMORDFHFDUHV UHVWDELOHDVF V PHQ LQ úLV GH]YROWH
FDSDFLWDWHD SHUVRDQHORU FX WXOEXU UL SVLKLFH GH DIDFHID VLQJXUHSURSULLORU
LQDELOLW LúLKDQGLFDSXULúLGHDVHDXWRDGPLQLVWUDJ V SHUPLW H[HUFLWDUHD
GUHSWXULORUFHW HQHúWLúLDFHORUFHGHULY GLQFDOLWDWHDGHSDFLHQWFXH[FHS LD
VLWXD LLORU SUHY ]XWH GH OHJLVOD LD vQ YLJRDUH K V UHVSHFWH úL V DVLJXUH
FRQGL LLSHQWUXYLD DSDUWLFXODU DSHUVRDQHLFXWXOEXU ULSVLKLFHL V UHVSHFWH
úL V ILH DGDSWDWH FRQYLQJHULORU UHOLJLRDVH úL FXOWXUDOH DOH SHUVRDQHORU FX
WXOEXU UL SVLKLFH M V DVLJXUH DFFHVXO SDFLHQ LORU OD SURFHVXO GH HYDOXDUH D
îngrijirilor. 
$UW 2ULFHSHUVRDQ FXWXOEXU ULSVLKLFHWUHEXLHDS UDW GHGDXQHOHSH
FDUH DU SXWHD V L OH SURGXF DGPLQLVWUDUHD QHMXVWLILFDW D XQXL PHGLFDPHQW
VDX D XQRU SURFHGXUL GH GLDJQRVWLF úL WUDWDPHQW GH PDOWUDW ULOH GLQ SDUWHD
DOWRU SDFLHQ L DOH SHUVRQDOXOXL GH VHUYLFLX VDX DOH DOWRU SHUVRDQH RUL GH DOWH
DFWHGHQDWXU V DQWUHQH]HRVXIHULQ IL]LF VDXSVLKLF 
 ÌQJULMLULOH RULF UHL SHUVRDQH FX WXOEXU UL SVLKLFH VH DFRUG vQ
PHGLXOFHOPDLSX LQUHVWULFWLYSULQSURFHGXULFkWPDLSX LQUHVWULFWLYHFDUH
V UHVSHFWH SH FkW SRVLELO LQWHJULWDWHD VD IL]LF úL SVLKLF úL V U VSXQG vQ
DFHODúL WLPS QHYRLORU VDOH GH V Q WDWH SUHFXP úL QHFHVLW LL GH D DVLJXUD
VHFXULWDWHDIL]LF DFHORUODO L
$UW6FRSXOvQJULMLULORUDFRUGDWHRULF UHLSHUVRDQHFXWXOEXU ULSVLKLFHHVWH
DS UDUHDúLvQW ULUHDDXWRQRPLHLSHUVRQDOH
$UW 7UDWDPHQWXO úL vQJULMLULOH DFRUGDWH SHUVRDQHL FX WXOEXU UL SVLKLFH VH
ED]HD] SHXQSURJUDPWHUDSHXWLFLQGLYLGXDOL]DWGLVFXWDWFXSDFLHQWXOUHYL
]XLW SHULRGLF PRGLILFDW DWXQFL FkQG HVWH QHYRLH úL DSOLFDW GH F WUH SHUVRQDO
FDOLILFDW
$UW  ÌQ DOF WXLUHD úL vQ SXQHUHD vQ DSOLFDUH D SURJUDPXOXL WHUDSHXWLF
PHGLFXO SVLKLDWUX HVWH REOLJDW V RE LQ FRQVLP PkQWXO SDFLHQWXOXL úL V 
UHVSHFWHGUHSWXODFHVWXLDGHDILDVLVWDWvQDFRUGDUHDFRQVLP PkQWXOXL
 
 0HGLFXOSVLKLDWUXSRDWHLQVWLWXLWUDWDPHQWXOI U RE LQHUHDFRQVLP
PkQWXOXLSDFLHQWXOXLvQXUP WRDUHOHVLWXD LLD FRPSRUWDPHQWXOSDFLHQWXOXL
UHSUH]LQW XQ SHULFRO LPLQHQW GH Y W PDUH SHQWUX HO vQVXúL VDX SHQWUX DOWH
SHUVRDQHE SDFLHQWXOQXDUHFDSDFLWDWHDSVLKLF GHDvQ HOHJHVWDUHDGHERDO 
úL QHFHVLWDWHD LQVWLWXLULL WUDWDPHQWXOXL PHGLFDO F SDFLHQWXO D IRVW SXV VXE
LQWHUGLF LH vQ XUPD XQHL SURFHGXUL MXULGLFH DQWHULRDUH úL VD LQVWLWXLW WXWHOD
G SDFLHQWXOHVWHPLQRUPHGLFXOSVLKLDWUXILLQGREOLJDWV VROLFLWHúLV RE LQ 
FRQVLP PkQWXOUHSUH]HQWDQWXOXLSHUVRQDOVDXOHJDODOSDFLHQWXOXL
 ÌQVLWXD LLOHSUHY ]XWHODDOLQ OLWD úLE vQFDUHQXVHRE LQH
VDXQXVHSRDWHRE LQHFRQVLP PkQWXOUHSUH]HQWDQWXOXLSHUVRQDORULOHJDODO
SDFLHQWXOXL PHGLFXO SVLKLDWUX DF LRQHD] SH SURSULD U VSXQGHUH LQVWLWXLQG
SURFHGXULOH GH GLDJQRVWLF úL WUDWDPHQW SH FDUH OH FRQVLGHU QHFHVDUH SH
SHULRDGD VWULFW QHFHVDU DWLQJHULL VFRSXOXL XUP ULW $FHVWH FD]XUL YRU IL
QRWLILFDWHúLVXSXVHDQDOL]HLFRPLVLHLGHUHYL]LHDSURFHGXULLvQFRQIRUPLWDWH
FXSUHYHGHULOHDUW
$UW&RQVLP PkQWXOSRDWHILUHWUDVvQRULFHPRPHQWGHF WUHSDFLHQWVDX
GHUHSUH]HQWDQWXOVDXSHUVRQDORULOHJDOPHGLFXOSVLKLDWUXDYkQGREOLJD LDV 
LQIRUPH]HSDFLHQWXOVDXUHSUH]HQWDQWXOV XSHUVRQDORULOHJDODVXSUDXUP ULORU
întreruperii tratamentului. Medicul psihiatru are dreptul de a continua
DSOLFDUHD P VXULORU WHUDSHXWLFH SH SHULRDGD VWULFW QHFHVDU vQ FD]XO vQ FDUH
DSUHFLD] F vQWUHUXSHUHD WUDWDPHQWXOXL DUH GUHSW FRQVHFLQ DSDUL LD SHULFX
OR]LW LL SHQWUX VLQH VDX SHQWUX DOWH SHUVRDQH GLQ FDX]D EROLL $FHVWH FD]XUL
YRU IL QRWLILFDWH úL VXSXVH DQDOL]HL FRPLVLHL GH UHYL]LH D SURFHGXULL vQ
FRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUW
$UW În VLWXD LLOH vQ FDUH PHGLFXO SVLKLDWUX VXVSHFWHD] H[LVWHQ D XQXL
FRQIOLFW GH LQWHUHVH vQWUH SDFLHQW úL UHSUH]HQWDQWXO V X SHUVRQDO VHVL]HD] 
SDUFKHWXOSHQWUXGHVHPQDUHDXQXLUHSUH]HQWDQWOHJDO
$UW 7RDWH GHFL]LLOH WHUDSHXWLFH VH FRPXQLF LPHGLDW SDFLHQWXOXL úL VH
FRQVHPQHD] vQGRVDUXOPHGLFDODODFHVWXLDvQFHOPDLVFXUWWHUPHQ
$UW  ÌQWUHDJD HFKLSD WHUDSHXWLF HVWH REOLJDW V S VWUH]H FRQILGHQ
LDOLWDWHDLQIRUPD LLORUFXH[FHS LDVLWXD LLORUSUHY ]XWHGHSUH]HQWDOHJH
 6LWXD LLOH vQ FDUH SRW IL GH]Y OXLWH LQIRUPD LL UHIHULWRDUH OD R
SHUVRDQ FXWXOEXUDUHSVLKLF VXQWXUP WRDUHOHD H[LVW RGLVSR]L LHOHJDO vQ
DFHVWVHQVE VWDELOLUHDYLQRY LHLvQFD]XOXQHLLQIUDF LXQLSUHY ]XWHGHOHJH
F DFRUGXOSHUVRDQHLvQFDX] G HVWHQHFHVDU SHQWUXH[HUFLWDUHDSURIHVLXQLL
FXFRQGL LDUHVSHFW ULLDQRQLPDWXOXLSHUVRDQHLvQFDX] 
 3RWILWUDQVPLVHGRVDUHúLLQIRUPD LLPHGLFDOHvQWUHGLIHULWHXQLW L
VDQLWDUHODFHUHUHVDXFXRFD]LDWUDQVIHUXOXLGDF SDFLHQWXODFFHSW WUDQVIHUXO
 
 FkQG DQXPLWH LQIRUPD LL UHIHULWRDUH OD XQ WUDWDPHQW DFWXDO VDX WUHFXW
SULYLQG XQ SDFLHQW VXQW QHFHVDUH XQHL LQVWDQ H GH MXGHFDW VDX &ROHJLXOXL
0HGLFLORU GLQ 5RPkQLD FDUH MXGHF vQ OHJ WXU FX R FDX] PHGLFXO FXUDQW
HVWHDXWRUL]DWV DGXF GRYH]LGHRULFHIHOSULYLQGSDFLHQWXOúLFRPXQLF ULDOH
LQIRUPD LLORUDIODWHVXEVHPQXOFRQILGHQ LDOLW LL
 2ULFH SDFLHQW VDX IRVW SDFLHQW DUH DFFHV OD WRDW GRFXPHQWD LD
PHGLFDO GLQ VHUYLFLLOH XQGH D IRVW vQJULMLW FX H[FHS LD FD]XULORU vQ FDUH
D GH]Y OXLUHD XQRU DVHPHQHD GRFXPHQWH PHGLFDOH DU SXWHD V ILH vQ GHWUL
PHQWXO V Q W LL VDOH IL]LFH úL PLQWDOH DFHVW IDSW ILLQG VWDELOLW GH F WUH
PHGLFXOúHI VDX GH F WUH PHGLFXO FXUDQW E D IRVW HIHFWXDW R VSHFLILFD LH
VFULV DVXSUD ULVFXOXL DFHVWXL HIHFW SH GRVDUXO SDFLHQWXOXL DSOLFDW QXPDL
SHUVRDQHORUFDUHVXQWSDFLHQ LvQSUH]HQWQXúLIRúWLORUSDFLHQ L
$UW(1) Orice pacient sau fost pacient are dreptul de a înainta plângeri în
FRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L LLOHlegale în vigoare. 
 3OkQJHULOHSDFLHQ LORUSRWILIRUPXODWHúLGHUHSUH]HQWDQ LLSHUVR
QDOLVDXOHJDOLDLDFHVWRUDSULYLQGvQF OFDUHDGUHSWXULORUSDFLHQ LORUSUHY ]XWH
GHSUH]HQWDOHJH

6HF LXQHD–'UHSWXULOHSHUVRDQHORUFXWXOEXU ULSVLKLFH
$UW 2ULFHSHUVRDQ FXWXOEXU ULSVLKLFHDUHGUHSWXOODFHOHPDLEXQH
VHUYLFLLPHGLFDOHúLvQJULMLULGHV Q WDWHPLQWDO GLVSRQLELOH
 2ULFH SHUVRDQ FDUH VXIHU GH WXOEXU UL SVLKLFH VDX FDUH HVWH
vQJULMLW FDDWDUHWUHEXLHWUDWDW FXRPHQLHúLvQUHVSHFWXOGHPQLW LLXPDQHúL
V ILHDS UDW vPSRWULYDRULF UHLIRUPHGHH[SORDWDUHHFRQRPLF VH[XDO VDX
GHDOWDQDWXU vPSRWULYDWUDWDPHQWHORUY W P WRDUHúLGHJUDGDQWH
 1XHVWHDGPLV QLFLRGLVFULPLQDUHED]DW SHRWXOEXUDUHSVLKLF 
 2ULFH SHUVRDQ FDUH VXIHU GH R WXOEXUDUH SVLKLF DUH GUHSWXO V 
H[HUFLWH WRDWH GUHSWXULOH FLYLOH SROLWLFH HFRQRPLFH VRFLDOH úL FXOWXUDOH
UHFXQRVFXWHvQ'HFODUD LD8QLYHUVDO D'UHSWXULORU2PXOXLSUHFXPúLvQDOWH
FRQYHQ LLúLWUDWDWHLQWHUQD LRQDOHvQPDWHULH la care România a aderat sau este
SDUWHFXH[FHS LDFD]XULORUSUHY ]XWHGHOHJH
 2ULFH SHUVRDQ FDUH VXIHU GH R WXOEXUDUH SVLKLF DUH GUHSWXO vQ
P VXUDSRVLELOXOXLV WU LDVF úLV OXFUH]HvQPLMORFXOVRFLHW LL$GPLQLVWUD LD
SXEOLF ORFDO SULQRUJDQLVPHOHFRPSHWHQWHDVLJXU LQWHJUDUHDVDXUHLQWHJUDUHD
vQ DFWLYLW L SURIHVLRQDOH FRUHVSXQ] WRDUH VW ULL GH V Q WDWH úL FDSDFLW LL GH
UHLQVHU LHVRFLDO úLSURIHVLRQDO DSHUVRDQHORUFXWXOEXU ULSVLKLFH
 2ULFH SHUVRDQ FX WXOEXUDUH SVLKLF DUH GUHSWXO V SULPHDVF 
îngrijiri comunitare, în sensul definit de prezenta lege. 
 
$UW 2ULFHSDFLHQWFXWXOEXU ULSVLKLFHDUHGUHSWXOODD UHFXQRDúWHUHD
GH GUHSW FD SHUVRDQ E YLD D SDUWLFXODU F OLEHUWDWHD GH FRPXQLFDUH vQ
VSHFLDOFXDOWHSHUVRDQHGLQXQLWDWHDGHvQJULMLUHOLEHUWDWHDGHDWULPLWHúLGHD
SULPLFRPXQLF ULSDUWLFXODUHI U QLFLXQIHOGHFHQ]XU OLEHUWDWHDGHDSULPL
YL]LWH SDUWLFXODUH DOH XQXL FRQVLOLHU RUL DOH XQXL UHSUH]HQWDQW SHUVRQDO VDX
OHJDOúLRULGHFkWHRULHVWHSRVLELOúLDOHDOWRUYL]LWDWRULOLEHUWDWHDGHDFFHVOD
VHUYLFLLOH SRúWDOH úL WHOHIRQLFH SUHFXP úL OD ]LDUH OD UDGLR úL OD WHOHYL]LXQH
G OLEHUWDWHDUHOLJLRDV VDXGHFRQYLQJHUH
 0HGLXO úL FRQGL LLOH GH YLD vQ VHUYLFLLOH GH V Q WDWH PLQWDO 
WUHEXLHV ILHSHFkWSRVLELOFkWPDLDSURSLDWHGHYLD DQRUPDO DSHUVRDQHORU
GHYkUVW FRUHVSXQ] WRDUH
 3HQWUX SHWUHFHUHD WLPSXOXL OLEHU RULFH SDFLHQW FX WXOEXU UL SVLKLFH
DUH GUHSWXO OD D PLMORDFH GH HGXFD LH E SRVLELOLW L GH D FXPS UD VDX GH D
SULPLDUWLFROHOHQHFHVDUHYLH LL]LOQLFHGLVWUDF LLORUVDXFRPXQLF ULLF PLMORDFH
FDUH V SHUPLW SDFLHQWXOXL V VH FRQVDFUH XQRU RFXSD LL DFWLYH DGDSWDWH
PHGLXOXL V X VRFLDO úL FXOWXUDO vQFXUDM UL SHQWUX IRORVLUHD DFHVWRU PLMORDFH úL
P VXULGHUHDGDSWDUHSURIHVLRQDO GHQDWXU V vLXúXUH]HUHLQVHU LDvQVRFLHWDWH
 3DFLHQWXOQXSRDWHILREOLJDWV SUHVWH]HRPXQF IRU DW 
 $FWLYLWDWHDHIHFWXDW GHF WUHXQSDFLHQWvQWUXQVHUYLFLXGHV Q WDWH
PLQWDO QXWUHEXLHV SHUPLW H[SORDWDUHDIL]LF VDXSVLKLF DDFHVWXLD
$UW6WXGLLOHFOLQLFHúLWUDWDPHQWHOHH[SHULPHQWDOHSVLKRFKLUXUJLDVDXDOWH
WUDWDPHQWHVXVFHSWLELOHV SURYRDFHY W P ULLQWHJULW LLSDFLHQWXOXLFXFRQ
VHFLQ H LUHYHUVLELOH QX VH DSOLF XQHL SHUVRDQH FX WXOEXU UL SVLKLFHGHFkWFX
FRQVLP PkQWXO DFHVWHLD vQ FXQRúWLQ GH FDX] úL FX FRQGL LD DSURE ULL GH
F WUH FRPLWHWXO GH HWLF GLQ FDGUXO XQLW LL GH SVLKLDWULH FDUH WUHEXLH V VH
GHFODUHFRQYLQVF SDFLHQWXOúLDGDWFXDGHY UDWFRQVLP PkQWXOvQFXQRúWLQ 
GHFDX] úLF DFHVWDU VSXQGHLQWHUHVXOXLSDFLHQWXOXL
$UW (1) Din momentul admiterii întrXQ VHUYLFLX GH V Q WDWH PLQWDO 
ILHFDUHSDFLHQWWUHEXLHV ILHLQIRUPDWGHvQGDW FHHVWHSRVLELOvQWURIRUP 
úL vQWUXQ OLPEDM SH FDUH V SRDW V OH vQ HOHDJ DVXSUD Grepturilor sale, în
FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH OHJLL LDU DFHDVW LQIRUPDUH YD IL vQVR LW GH
H[SOLFDUHDGUHSWXULORUúLDPLMORDFHORUGHDOHH[HUFLW 
 'DF SDFLHQWXOQXHVWHFDSDELOV vQ HOHDJ DFHVWHLQIRUPD LLúLDWkW
WLPSFkWDFHDVW LQFDSDFLWDWHYDGXUDGUHSWXULOHVDOHYRUILDGXVHODFXQRúWLQ D
UHSUH]HQWDQWXOXLV XSHUVRQDOVDXOHJDO
 3DFLHQWXO FDUH DUH FDSDFLWDWHD SVLKLF S VWUDW DUH GUHSWXO V 
GHVHPQH]H SHUVRDQD FDUH YD IL LQIRUPDW vQ QXPHOH V X SUHFXP úL SHUVRDQD
FDUHYDILvQV UFLQDW V vLUHSUH]LQWHLQWHUHVHOHSHOkQJ DXWRULW LOHVHUYLFLXOXL
 
$UW3HUVRDQHOHFDUHH[HFXW SHGHSVHFXvQFKLVRDUHDVDXFDUHVXQWGH LQXWH
vQFDGUXOXQHLXUP ULULVDXDXQHLDQFKHWHSHQDOHúLGHVSUHFDUHVDVWDELOLWF 
DXRWXOEXUDUHSVLKLF SUHFXPúLSHUVRDQHOHLQWHUQDWHvQVSLWDOXOGHSVLKLDWULH
FD XUPDUH D DSOLF ULL P VXULORU PHGLFDOH GH VLJXUDQ SUHY ]XWH GH &RGXO
SHQDOSULPHVFDVLVWHQ PHGLFDO úLvQJULMLULOHGHV Q WDWHPLQWDO GLVSRQLELOH
FRQIRUPSUHYHGHULORUOHJLL

&DSLWROXO9–,QWHUQarea întrRXQLWDWHGHSVLKLDWULH
$UW Internarea întrR XQLWDWH GH SVLKLDWULH VH IDFH QXPDL GLQ FRQVLGHUHQWH
PHGLFDOHvQ HOHJkQGXVHSULQDFHVWHDSURFHGXULGHGLDJQRVWLFúLGHWUDWDPHQW

6HF LXQHD–,QWHUQDUHDYROXQWDU 
$UW,QWHUQDUHDYROXQWDU VHDSOLF vQDFHODúLPRGFDúLSULPLUHDvQRULFH
DOWVHUYLFLXPHGLFDOúLSHQWUXRULFHDOW ERDO 
$UW ,QWHUQDUHD YROXQWDU vQWUXQ VHUYLFLX GH SVLKLDWULH VH UHDOL]HD] FX
UHVSHFWDUHD QRUPHORU GH vQJULMLUH úL D GUHSWXULORU SDFLHQWXOXL SUHY ]XWH OD
DUWDUWDOLQ úLODDUW
$UW Orice pacient internat voluntar întrXQ VHUYLFLX GH V Q WDWH PLQWDO 
DUHGUHSWXOGHDVHH[WHUQDODFHUHUHvQRULFHPRPHQWFXH[FHS LDFD]XOXLvQ
FDUH VXQW vQWUXQLWH FRQGL LLOH FDUH MXVWLILF PHQ LQHUHD LQWHUQ ULL vPSRWULYD
YRLQ HLSDFLHQWXOXL

6HF LXQHD–,QWHUQDUHDQHYROXQWDU 
$UW 3URFHGXUD GH LQWHUQDUH QHYROXQWDU VH DSOLF QXPDL GXS FH WRDWH
vQFHUF ULOHGHLQWHUQDUHYROXQWDU DXIRVWHSXL]DWH
$UW2SHUVRDQ SRDWHILLQWHUQDW SULQSURFHGXUDGHLQWHUQDUHQHYROXQWDU 
QXPDL GDF XQ PHGLF SVLKLDWUX DELOLWDW KRW U úWH F SHUVRDQD VXIHU GH R
WXOEXUDUHSVLKLF úLFRQVLGHU F D GLQFDX]DDFHVWHLWXOEXU ULSVLKLFHH[LVW 
SHULFROXO LPLQHQW GH Y W PDUH SHQWUX VLQH VDX SHQWUX DOWH SHUVRDQe; b) în
FD]XOXQHLSHUVRDQHVXIHULQGGHRWXOEXUDUHSVLKLF JUDY úLDF UHLMXGHFDW 
HVWHDIHFWDW QHLQWHUQDUHDDUSXWHDDQWUHQDRJUDY GHWHULRUDUHDVW ULLVDOHVDX
DUvPSLHGLFDV LVHDFRUGHWUDWDPHQWXODGHFYDW
$UW ,QWHUQDUHD QHYROXQWDU VH UHDOL]HD] QXPDL vQ VSLWDOH GH SVLKLDWULH
FDUHDXFRQGL LLDGHFYDWHSHQWUXvQJULMLULGHVSHFLDOLWDWHvQFRQGL LLVSHFLILFH
$UW 6ROLFLWDUHDLQWHUQ ULLQHYROXQWDUHDXQHLSHUVRDQHVHUHDOL]HD] GH
F WUHD PHGLFXOGHIDPLOLHVDXPHGLFXOVSHFLDOLVWSsihiatru care are în îngrijire
DFHDVW SHUVRDQ E IDPLOLD SHUVRDQHL F UHSUH]HQWDQ LL VHUYLFLLORU DELOLWDWH

 
DOH DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH ORFDOH G UHSUH]HQWDQ LL SROL LHL MDQGDUPHULHL
SDUFKHWXOXLVDXDLSRPSLHULORU
 0RWLYHOHVROLFLW ULLLQWHUQ ULLQHYROXQWDUHVHFHUWLILF VXEVHPQ WXUD
GH F WUH SHUVRDQHOH PHQ LRQDWH OD DOLQ  FX VSHFLILFDUHD SURSULLORU GDWH GH
LGHQWLWDWHGHVFULHUHDFLUFXPVWDQ HORUFDUHDXFRQGXVODVROLFLWDUHDGHLQWHUQDUH
QHYROXQWDU D GDWHORU GH LGHQWLWDWH DOH SHUVRDQHL vQ FDX] úL D DQWHFHGHQWHORU
PHGLFDOHFXQRVFXWH
$UW7UDQVSRUWXOSHUVRDQHLvQFDX] ODVSLWDOXOGHSVLKLDWULHVHUHDOL]HD] GH
UHJXO SULQ LQWHUPHGLXO VHUYLFLXOXL GH DPEXODQ ÌQ FD]XO vQ FDUH FRPSRUWD
PHQWXO SHUVRDQHL vQ FDX] HVWH Y GLW SHULFXORV SHQWUX VLQH VDX SHQWUX DOWH
SHUVRDQHWUDQVSRUWXODFHVWHLDODVSLWDOXOGHSVLKLDWULHVHUHDOL]HD] FXDMXWRUXO
SROL LHL MDQGDUPHULHL SRPSLHULORU vQ FRQGL LLOH UHVSHFW ULL WXWXURU P VXULORU
SRVLELOHGHVLJXUDQ úLUHVSHFW ULLLQWHJULW LLIL]LFHúLGHPQLW LLSHUVRDQHL
$UW0HGLFXOSVLKLDWUXGXS HYDOXDUHDVW ULLGHV Q WDWHPLQWDO DSHUVRDQHL
DGXVHúLGXS DSUHFLHUHDRSRUWXQLW LLLQWHUQ ULLQHYROXQWDUHDUHREOLJD LDGHD
LQIRUPDLPHGLDWSHUVRDQDUHVSHFWLY FXSULYLUHODKRW UkUHDGHDRVXSXQHXQXL
WUDWDPHQWSVLKLDWULFSUHFXPúLGHDLQIRUPDUHSUH]HQWDQWXOSHUVRQDOVDXOHJDODO
SDFLHQWXOXLvQWHUPHQGHFHOPXOWGHRUHDVXSUDDFHVWHLKRW UkUL
$UW 'DF PHGLFXO QX GH LQH LQIRUPD LL UHIHULWRDUH OD H[LVWHQ D VDX OD
DGUHVD XQXL UHSUH]HQWDQW SHUVRQDO RUL OHJDO DO SDFLHQWXOXL DUH REOLJD LD GH D
LQIRUPDDXWRULWDWHDWXWHODU 
$UW'DF PHGLFXOSVLKLDWUXFRQVLGHU F QXH[LVW PRWLYHPHGLFDOHSHQWUX
LQWHUQDUHQHYROXQWDU QXYDUHWLQHSHUVRDQDDGXV úLYDvQVFULHGHFL]LDVDFX
PRWLYDUHDUHVSHFWLY vQGRFXPHQWD LDPHGLFDO 
$UW 'HFL]LDGHLQWHUQDUHQHYROXQWDU VHFRQILUP vQWHUPHQGHFHOPXOW
GHRUHSHED]DQRWLILF ULLI FXWHGHF WUHPHGLFXOFDUHDLQWHUQDWSDFLHQWXO
GH F WUH R FRPLVLH GH UHYL]LH D SURFHGXULL DOF WXLW GLQ PHPEUL QXPL L GH
GLUHFWRUXOVSLWDOXOXLúLDQXPHSVLKLDWULSHFkWSRVLELODO LLGHFkWFHOFDUHD
LQWHUQDW SHUVRDQD úL XQ PHGLF GH DOW VSHFLDOLWDWH VDX XQ UHSUH]HQWDQW DO
VRFLHW LLFLYLOH
 $FHDVW FRPLVLHSURFHGHD] ODH[DPLQDUHDSHULRGLF DSDFLHQWXOXL
internat nevoluntar, în termen de maximum 15 zile, sau la solicitarea medicului
care are pacientul în îngrijire. 
 &RPLVLD DUH REOLJD LD GH D FRQVHPQD GHFL]LD OXDW vQ GRVDUXO
PHGLFDODOSDFLHQWXOXLúLGHDLQIRUPDSDFLHQWXOúLUHSUH]HQWDQWXOVDXSHUVRQDO
VDXOHJDODVXSUDGHFL]LHLOXDWH
$UW 'HFL]LDGHLQWHUQDUHQHYROXQWDU HVWHQRWLILFDW vQFHOPXOWGH
RUH úL HVWH VXSXV UHYL]XLULL SDUFKHWXOXL GH SH OkQJ LQVWDQ D MXGHF WRUHDVF 
FRPSHWHQW ÌQDFHVWVFRSXQLWDWHDVSLWDOLFHDVF vQFDUHVHDIO LQWHUQDWSDFLHQWXO
 
HVWH REOLJDW V SXQ OD GLVSR]L LH SDUFKHWXOXL GH SH OkQJ LQVWDQ D MXGHF 
WRUHDVF FRPSHWHQW GRFXPHQWHOHPHGLFDOHUHIHULWRDUHODSDFLHQWXOvQFDX] 
 ÌQ VLWXD LD vQ FDUH SDUFKHWXO GH SH OkQJ LQVWDQ D MXGHF WRUHDVF 
FRPSHWHQW FRQVLGHU F LQWHUQDUHD QHYROXQWDU HVWH QHMXVWLILFDW VH YD
GLVSXQH HIHFWXDUHD XQHL QRL H[DPLQ UL SVLKLDWULFH GH F WUH R DOW FRPLVLH
PHGLFROHJDO vQFRQGL LLOHSUHY ]XWHGHOHJLVOD LDvQYLJRDUH
$UW  ÌPSRWULYD KRW UkULL GH LQWHUQDUH QHYROXQWDU SDFLHQWXO UHSUH
]HQWDQWXO SHUVRQDO VDX OHJDO DO DFHVWXLD SRDWH VHVL]D LQVWDQ D MXGHF WRUHDVF 
FRPSHWHQW SRWULYLW OHJLL ÌQ FDGUXO SURFHVXOXL GDF VWDUHD VD R SHUPLWH
SDFLHQWXOHVWHDXGLDWGHF WUHMXGHF WRUvQVLWXD LDvQFDUHDFHVWOXFUXQXHVWH
SRVLELO MXGHF WRUXO VH GHSODVHD] OD XQLWDWHD vQ FDUH HVWH LQWHUQDW SDFLHQWXO
SHQWUXDXGLHUL-XGHFDUHDVHIDFHvQSURFHGXU GHXUJHQ 
 3DFLHQWXO IDPLOLD VDX UHSUH]HQWDQWXO V X OHJDO RUL SHUVRQDO DUH
GUHSWXOV VROLFLWHHIHFWXDUHDXQHLQRLH[SHUWL]HPHGLFRlegale psihiatrice, în
FRQGL LLOHSUHY ]XWHGHOHJLVOD LDvQYLJRDUH
$UWÎnFD]XOvQFDUHXQSDFLHQWLQWHUQDWYROXQWDUvúLUHWUDJHFRQVLP PkQWXO
úL VXQW vQWUXQLWH FRQGL LLOH SUHY ]XWH OD DUW PHGLFXO SVLKLDWUX FXUDQW
GHFODQúHD] SURFHGXUDGHPHQ LQHUHDLQWHUQ ULLQHYROXQWDUH
$UW În VLWXD LD vQ FDUH QX VH PDL FRQVWDW FRQGL LLOH FDUH DX GHWHUPLQDW
KRW UkUHDGHLQWHUQDUHQHYROXQWDU IDSWFRQILUPDWúLGHPHGLFXOSVLKLDWUXFDUH
are în îngrijire pacientul, comisia de reviziHDSURFHGXULLGHFLGHH[WHUQDUHDGXS 
H[DPLQDUHDGLUHFW DSDFLHQWXOXLÌQDFHVWFD]SDFLHQWXODUHGUHSWXOGHDS U VL
LPHGLDW XQLWDWHD VSLWDOLFHDVF VDX SRDWH VROLFLWD FRQWLQXDUHD WUDWDPHQWXOXL vQ
XUPDFRQVLP PkQWXOXLVFULV
$UW 'DF LQVWDQ DMXGHF WRUHDVF FRPSHWHQW QXDXWRUL]HD] LQWHUQDUHD
QHYROXQWDU VDX UHWUDJH DXWRUL]D LD SHUVRDQD vQ FDX] DUH GUHSWXO GH D S U VL
LPHGLDW XQLWDWHD VSLWDOLFHDVF VDX SRDWH VROLFLWD vQ XUPD FRQVLP PkQWXOXL
VFULVFRQWLQXDUHDWUDWDPHQWXOXL
 'DF R SHUVRDQ DIODW vQ SURFHGXUD GH LQWHUQDUH QHYROXQWDU 
S U VHúWH XQLWDWHD VSLWDOLFHDVF I U V H[LVWH GHFL]LD FRPLVLHL GH UHYL]LH D
SURFHGXULL VDX KRW UkUHD LQVWDQ HL GH MXGHFDW FRPSHWHQWH XQLWDWHD VSLWD
OLFHDVF DUHREOLJD LDGHDVHVL]DLPHGLDWRUJDQHOHGHSROLWLHúLSDUFKHWXOGHSH
OkQJ LQVWDQ D MXGHF WRUHDVF FRPSHWHQW SUHFXP úL IDPLOLD UHSUH]HQWDQWXO
SHUVRQDOVDXOHJDODOSDFLHQWXOXL
$UW 3DFLHQWXO LQWHUQDW QHYROXQWDU HVWH WUDWDW vQ FRQGL LL VLPLODUH FHORU vQ
FDUH VXQW vQJULML L FHLODO L SDFLHQ L GLQ XQLWDWHD GH SVLKLDWULH UHVSHFWLY FX
UHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUDUW
$UW  5HVWULF LLOH SULYLQG OLEHUW LOH LQGLYLGXDOH DOH SDFLHQWXOXL LQWHUQDW
QHYROXQWDU VXQW OLPLWDWH GH VWDUHD VD GH V Q WDWH úL GH HILFLHQ D WUDWDPHQWXOXL
 
1X SRW IL OLPLWDWH GUHSWXULOH SDFLHQWXOXL SULYLQG D FRPXQLFDUHD FRQIRUP
GRULQ HLVDOHFXRULFHDXWRULWDWHFXDWULEX LLvQGRPHQLXOGHFRPSHWHQ OHJDWGH
VLWXD LD VD FX PHPEULL IDPLOLHL VDX FX DYRFDWXO E DFFHVXO OD FRUHVSRQGHQ D
SHUVRQDO úL XWLOL]DUHD WHOHIRQXOXL vQ VFRS SULYDW F DFFHVXO OD SUHV VDX OD
SXEOLFD LL G GUHSWXO OD YRW GDF QX VH DIO vQWUR VLWXD LH GH UHVWUkQJHUH D
GUHSWXULORUFHW HQHúWLH H[HUFLWDUHDOLEHU DFUHGLQ HLUHOLJLRDVH
 3DFLHQWXO LQWHUQDW QHYROXQWDU DUH GUHSWXO GH D IL LQIRUPDW DVXSUD
UHJXODPHQWXOXLGHIXQF LRQDUHDXQLW LLVSLWDOLFHúWL
 ,QWHUQDUHD QHYROXQWDU QX FRQVWLWXLH R FDX] GH UHVWUkQJHUH D
FDSDFLW LLMXULGLFHDSDFLHQWXOXL

&DSLWROXO9,–6DQF LXQL
$UW1HUHVSHFWDUHDGHF WUHSURIHVLRQLúWLLvQGRPHQLXOV Q W LLPLQWDOHD
FRQILGHQ LDOLW LLGDWHORUGHVSUHSHUVRDQDFXWXOEXU ULSVLKLFHDSULQFLSLLORUúL
DSURFHGXULORUUHIHULWRDUHODRE LQHUHDFRQVLP PkQWXOXLDLQVWLWXLULLúLDPHQ
LQHULL WUDWDPHQWXOXL D SURFHGXULORU GH LQWHUQDUH QHYROXQWDU D SDFLHQWXOXL
SUHFXP úL D GUHSWXULORU SDFLHQWXOXL LQWHUQDW DWUDJH GXS FD] U VSXQGHUHD
GLVFLSOLQDU FRQWUDYHQ LRQDODVDXSHQDO FRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH

&DSLWROXO9,,–)LQDQ DUHDVHUYLFLLORUGHV Q WDWHPLQWDO 
$UW 6HUYLFLLOH PHGLFDOH úL GH vQJULMLUL GH V Q WDWH PLQWDO DFRUGDWH SHU
VRDQHORUDVLJXUDWHVHILQDQ HD] GLQEXJHWXODVLJXU ULORUVRFLDOHGHV Q WDWH
$UW$FWLYLW LOHSURILODFWLFHGLQSDWRORJLDSVLKLDWULF úLSVLKRVRFLDO SUHFXP
úLvQJULMLULOHSUHYHQWLYHGHV Q WDWHPLQWDO VHILQDQ HD] GHODEXJHWXOGHVWDW

&DSLWROXO9,,,–'LVSR]L LLWUDQ]LWRULLúLILQDOH
$UW0LQLVWHUXO6 Q W LLúL)DPLOLHLvQFRODERUDUHFX0LQLVWHUXO-XVWL LHL
0LQLVWHUXO(GXFD LHLúL&HUFHW ULL0LQLVWHUXO0XQFLLúL6ROLGDULW LL6RFLDOH
&DVD 1D LRQDO GH $VLJXU UL GH 6 Q WDWH SUHFXP úL RUJDQHOH DGPLQLVWUD LHL
SXEOLFHORFDOHYRUOXDP VXULOHGHSXQHUHvQDSOLFDUHDSUHYHGHULORUSUH]HQWHLOHJL
$UW 3H GDWD LQWU ULL vQ YLJRDUH D SUH]HQWHL OHJL VH DEURJ 'HFUHWXO QU
SULYLQGDVLVWHQ DEROQDYLORUSVLKLFLSHULFXORúLSXEOLFDWvQ%XOHWLQXO
2ILFLDO3DUWHD,QUGLQRFWRPEULH

/HJHD OHJHD V Q W LL PLQWDOH úL D SURWHF LHL SHUVRDQHORU FX
WXOEXU ULSVLKLFHSXEOLFDW vQ02ISDUWHD,QU 


 


1RUPHGHDSOLFDUHD/HJLL6 Q W LL0LQWDOHúLD3URWHF LHL
3HUVRDQHORUFX7XOEXU UL3VLKLFHQUGLQLXOLH

&$3,72/8/,352029$5($ù,$3 5$5($6 1 7 ,,0,17$/(
ù,35(9(1,5($Ì0%2/1 9,5,/2536,+,&(

$UW ,QVWLWX LLOH SXEOLFH DELOLWDWH V LD P VXUL SHQWUX SURPRYDUHD úL
DS UDUHDV Q W LLPLQWDOHSUHYHQLUHDúLWUDWDPHQWXOWXOEXU ULORUSVLKLFH
VXQWXUP WRDUHOH
D 0LQLVWHUXO6 Q W LL
E 0LQLVWHUXO(GXFD LHLúL&HUFHW ULL
F 0LQLVWHUXO0XQFLL6ROLGDULW LL6RFLDOHúL)DPLOLHL
G 0LQLVWHUXO$GPLQLVWUD LHLúL,QWHUQHORU
H 0LQLVWHUXO-XVWL LHL
I $JHQ LD1D LRQDO $QWLGURJ
J $JHQ LD1D LRQDO SHQWUX6SRUW
K $JHQ LD1D LRQDO SHQWUX7LQHUHW
L $XWRULWDWHD1D LRQDO SHQWUX3HUVRDQHOHFX+DQGLFDS
M $XWRULWDWHD1D LRQDO SHQWUX3URWHF LD'UHSWXULORU&RSLOXOXL
$UW
 0LQLVWHUXO6 Q W LLHODERUHD] 3ODQXOGHP VXULSHQWUXSURPRYDUHDV Q 
W LL PLQWDOH úL SUHYHQLUHD vPEROQ YLULORU SVLKLFH vQ FRODERUDUH FX LQVWLWX LLOH
SXEOLFHSUHY ]XWHODDUWSUHFXPúLFXRUJDQL]D LLQHJXYHUQDPHQWDOH
 3ODQXOSUHY ]XWODDOLQ VHSXEOLF SHVLWHXO0LQLVWHUXOXL6 Q W LL
$UW
)LHFDUHLQVWLWX LHGLQWUHFHOHSUHY ]XWHODDUWvQWRFPHúWHúLSXEOLF SHVLWHXO
SURSULXXQUDSRUWDQXDOFXSULYLUHODDFWLYLW LOHvQWUHSULQVHSHQWUXSURPRYDUHD
V Q W LLPLQWDOHúLSUHYHQLUHDvPEROQ YLULORUSVLKLFHSUHFXPúLEXJHWXODORFDW

&$3,72/8/,,(9$/8$5($6 1 7 ,,0,17$/(

$UW
 3DFLHQ LL GLQ &HQWUHOH GH UHFXSHUDUH úL UHDELOLWDUH QHXURSVLKLF DIODWH vQ
FRRUGRQDUHD $XWRULW LL 1D LRQDOH SHQWUX 3HUVRDQHOH FX +DQGLFDS VXQW HYD
OXD L GLQ SXQFW GH YHGHUH SVLKLDWULF GH FHO SX LQ GRX RUL SH DQ GH F WUH
medicul specialist psihiatru, în scopul stabilirii celei mai adecvate conduite de
UHFXSHUDUH
 
 (YDOXDUHD GLQ SXQFW GH YHGHUH SVLKLDWULF GH OD DOLQ  VH UHDOL]HD] SULQ
VHUYLFLLPHGLFDOHDPEXODWRULLúLVHHIHFWXHD] ODVROLFLWDUHD'LUHF LHL*HQHUDOH
GH$VLVWHQ 6RFLDO úL3URWHF LD&RSLOXOXLvQED]DXQXLJUDILFVWDELOLWGHFRPXQ
DFRUGúLVHGHFRQWHD] GHF WUH)RQGXO1D LRQDO8QLFGH$VLJXU ULGH6 Q WDWH
 $OWHXQLW LGHFkWFHOHSUHY ]XWHODDOLQ DIODWHvQVWUXFWXUD'LUHF LLORU
*HQHUDOH -XGH HQH GH $VLVWHQ 6RFLDO úL 3URWHF LD &RSLOXOXL úL vQ FRRUGR
QDUHD$XWRULW LL1D LRQDOHSHQWUX3HUVRDQHOHFX+DQGLFDSVROLFLW HYDOXDUHD
GLQSXQFWGHYHGHUHSVLKLDWULFSHQWUXSHUVRDQHOHFXWXOEXU ULSVLKLFHDVLVWDWH
vQYHGHUHDUHGLVWULEXLULLvQDOWHXQLW LSUHY ]XWHODDOLQ 
 6HUYLFLLOHPHGLFDOHSUHY ]XWHODDOLQ úLDOLQ VHIXUQL]HD] GHPHGLFL
SVLKLDWULLGLQXQLW LVDQLWDUHFXVDXI U SHUVRQDOLWDWHMXULGLF vQDIDUDWLPSXOXL
GHOXFUXGHODXQLWDWHDODFDUHHVWHDQJDMDWLDUFKHOWXLHOLOHGHWUDQVSRUWFD]DUHúL
GLXUQDVHVXSRUW GHVROLFLWDQW
 (YDOXDUHDGLQSXQFWGHYHGHUHSVLKLDWULFVHILQDOL]HD] GDF HVWHFD]XOFX
XQ SODQ WHUDSHXWLF FDUH VHWUDQVPLWHXQLW LLVROLFLWDQWHúLVFULVRDUHPHGLFDO 
DGUHVDW PHGLFXOXLGHIDPLOLHSHOLVWDF UXLDHVWHvQVFULV SHUVRDQDHYDOXDW 
$UW
&DWHJRULLOHGHSURIHVLXQLFDUHQHFHVLW H[DPLQDUHDSHULRGLF DVW ULLGHV Q WDWH
PLQWDO VHDSURE SULQRUGLQDOPLQLVWUXOXLV Q W LLODSURSXQHUHDXQLW LORU
LQWHUHVDWH FX UHVSHFWDUHD GLVSR]L LLORU OHJDOH SULYLQG FRQILGHQ LDOLWDWHD úL
GUHSWXULOHSHUVRDQHLFXWXOEXU ULSVLKLFH

&$3,72/8/,,,6(59,&,,'(6 1 7$7(0,17$/ 

$UW
 ÌQ YHGHUHD DVLJXU ULL DVLVWHQ HL SVLKLDWULFH FRPXQLWDUH D FUHúWHULL DFFHVL
ELOLW LL úL FDOLW LL VHUYLFLLORU DFRUGDWH VH RUJDQL]HD] GLQ SXQFW GH YHGHUH
IXQF LRQDOWHULWRULXO ULLvQDULLJHRJUDILFHQXPLWHVHFWRDUHSVLKLDWULFH
 6HRUJDQL]HD] VHSDUDWVHFWRDUHSVLKLDWULFHSHQWUXDGXO LúLVHFWRDUHSVLKLDWULFH
SHQWUXFRSLLúLDGROHVFHQ LDVWIHO
D XQVHFWRUSVLKLDWULFSHQWUXDGXO LHVWHRDULHWHULWRULDO úLSRSXOD
LRQDO GLVWLQFW FDUHFXSULQGH–GHORFXLWRUL
E XQ VHFWRU SVLKLDWULF SHQWUX FRSLL úL DGROHVFHQ L HVWH R DULH WHULWR
ULDO úLSRSXOD LRQDO GLVWLQFW FDUHFXSULQGH–GHORFXLWRUL
$UW
 ÌQ YHGHUHD RUJDQL] ULL úL IXQF LRQ ULL VHFWRDUHORU SVLKLDWULFH SUHY ]XWH OD
DUW0LQLVWHUXO6 Q W LLSULQGLUHF LLOHGHV Q WDWHSXEOLF vQILLQ HD] FRPLVLL
MXGH HQHvQWHUPHQGH de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin;
 
 &RPLVLDMXGH HDQ SUHY ]XW ODDOLQ DUHXUP WRDUHDFRPSRQHQW 
D XQUHSUH]HQWDQWDOGLUHF LHLGHV Q WDWHSXEOLF 
E XQFRRUGRQDWRU –PHGLFSVLKLDWUXGHVHPQDWGHGLUHF LDGHV Q 
WDWHSXEOLF 
F XQUHSUH]HQWDQWDODGPLQLVWUD LHLSXEOLFHORFDOH
 3HQWUX GH]YROWDUHD úL IXQF LRQDUHD VHFWRDUHORU SVLKLDWULFH 0LQLVWHUXO
6 Q W LLPRQLWRUL]HD] XWLOL]DUHDUHVXUVHORUILQDQFLDUHúLXPDQHSULQ,QVWLWXWXO
1D LRQDOGH&HUFHWDUHúL'H]YROWDUHvQ6 Q WDWHvQFDGUXOSURJUDPHORUQD LRQDOH
GHV Q WDWH
 &RPLVLLOHSUHY ]XWHODDOLQ VWDELOHVFvQWHUPHQGHGH]LOHFRQIRUP
SUHYHGHULORU OHJDOH vQ YLJRDUH K U LOH VHFWRDUHORU SVLKLDWULFH GXS HYDOXDUHD
UHVXUVHORUXPDQHúLPDWHULDOHGLVSRQLELOHúLSURSXQP VXULSHQWUXDFRSHULUHD
QHYRLORUGHvQJULMLULGHV Q WDWHPLQWDO 
 'LUHF LLOHGHV Q WDWHSXEOLF MXGH HQHYRUHODERUDvQWHUPHQGHOXQLGH
ODVWDELOLUHDK U LORUVHFWRDUHORUSVLKLDWULFHSODQXULVSHFLILFHGHP VXULSHQWUX
UHDOL]DUHDSURJUHVLY DSUHYHGHULORUUHIHULWRDUHODVHUYLFLLOHGHV Q WDWHPLQWDO 
cuprinse în prezentul ordin.
$UW
 %D]D VLVWHPXOXLGHvQJULMLULRUHSUH]LQW RXQLWDWHIXQF LRQDO FRQVWLWXLW 
GH HFKLSD WHUDSHXWLF úL VWUXFWXULOH vQ FDUH DFHDVWD vúL GHVI úRDU DFWLYLWDWHD
GHVHUYLQGXQVHFWRUSVLKLDWULF
 (FKLSD SUHY ]XW OD DOLQ  HVWH FRPSXV GLQ PHGLFL VSHFLDOLúWL vQ
SVLKLDWULH SVLKRORJL DVLVWHQ L VRFLDOL DVLVWHQ L PHGLFDOL GH SVLKLDWULH úL DOWH
FDWHJRULL GH SHUVRQDO QHFHVDUH vQ IXQF LH GH DFWLYLW LOH GHVI úXUDWH úL GH
VSHFLILFXOVHFWRUXOXL(FKLSDWHUDSHXWLF HVWHFRQGXV GHXQSVLKLDWUXPHGLF
SULPDUVDXPHGLFVSHFLDOLVW
 0HGLFXO–FRRUGRQDWRUDOHFKLSHLWHUDSHXWLFHDGDSWHD] VHUYLFLLOHDFRUGDWH
vQFDGUXOVHFWRUXOXLvQIXQF LHGHVSHFLILFLW LOHVHFWRUXOXLSVLKLDWULFGHVHUYLW
úLGHQHYRLOHSRSXOD LHL LQW 
$UW
 ÌQ FDGUXO ILHF UXL VHFWRU VH RUJDQL]HD] vQ IXQF LH GH QHYRLOH úL SDUWLFX
ODULW LOHORFDOHXUP WRDUHOHVWUXFWXUL
D FHQWUXO GH V Q WDWH PLQWDO FDUH RUJDQL]HD] XQLWDWHD PRELO 
FHQWUXOGHLQWHUYHQ LHvQFUL] úLVWD LRQDUGH]LGXS FD]
E VWD LRQDUXOGH]L
F FDELQHWHGHSVLKLDWULH
G VWUXFWXULFXSDWXULFXVDXI U SHUVRQDOLWDWHMXULGLF 
 
 6HSRWRUJDQL]DVWUXFWXULWUDQVHFWRULDOHFXSDWXULFXVDXI U SHUVRQDOLWDWH
MXULGLF SHQWUX SDWRORJLLOH UDUH UH]LVWHQWH OD WUDWDPHQW VDX FDUH QX SRW IL
UH]ROYDWHODQLYHOXOVHFWRUXOXLSUHFXPúLSHQWUXSDFLHQ LLvQFDGUD LvQDUW
&RG3HQDO
 3HQWUX vQJULMLUL GH OXQJ GXUDW SHQWUX SHUVRDQH FX SUREOHPH VHYHUH úL
SHUVLVWHQ HGHV Q WDWHPLQWDO VHRUJDQL]HD] vQILHFDUHVHFWRUFRPSDUWLPHQWH
VDXVHF LLFXSDWXULFXPD[LPGHSDWXUL
$UW
ÌQXQLW LOHVDQLWDUHFXSDWXULVHRUJDQL]HD] FRPSDUWLPHQWHGHSVLKLDWULHGH
OHJ WXU SHQWUXDVLVWHQ DSVLKLDWULF DSDFLHQ LORULQWHUQD L
$UW
3DFLHQ LLFDUHvQXUPDHYDOX ULLGHF WUHHFKLSDWHUDSHXWLF QHFHVLW WUDWDPHQW
vQGHOXQJDWYRUILGLULMD LF WUHFHQWUHOHGHUHFXSHUDUHúLUHDELOLWDUHQHXURSVLKLDWULF 
VDXF WUHORFXLQ HOHSURWHMDWHGXS FD]
$UW
 ÌQFDGUXOILHF UXLVHFWRUSVLKLDWULFVHDFRUG VHUYLFLLGXS FXPXUPHD] 
 D VHUYLFLLSVLKLDWULFHDPEXODWRULL
E VHUYLFLLGHDVLVWHQ PRELO SHQWUXSDFLHQ LGLILFLOGHWUDWDWVDX
FDUH UHIX] V IUHFYHQWH]H VWUXFWXULOH PHGLFDOH GDU FDUH DFFHSW WUDWDPHQWXO
VDXSHQWUXDFRSHULUHDXQRUQHYRLSVLKRVRFLDOHYDULDWHFDUHQHFHVLW GHSODVDUHD
XQRUPHPEULDLHFKLSHLWHUDSHXWLFH
F VHUYLFLLSVLKLDWULFHGH]LWHUDSLHRFXSD LRQDO SVLKRWHUDSLHLQGL
YLGXDO úL GH JUXS SUHFXP úL SURJUDPH VSHFLDOL]DWH GH UHDELOLWDUH $FHVWH
VHUYLFLLIXUQL]DWHSDFLHQ LORULQWHUQD LvQVWD LRQDUXOGH]LVXQWOLPLWDWHvQWLPS
ODPD[LPOXQLGXS DFHDVWDSDFLHQ LLILLQGWULPLúLVHUYLFLLORUGHUHDELOLWDUH
VDXF WUHDVLVWHQ DSULPDU 
G VHUYLFLL GH UHDELOLWDUH – vQ IXQF LH GH RSRUWXQLW LOH ORFDOH
ILHFDUHFHQWUXGHV Q WDWHPLQWDO RIHU SURJUDPHVSHFLDOL]DWHGHUHDELOLWDUH
SURJUDPH GH WHUDSLH RFXSD LRQDO SURJUDPH GH UHDELOLWDUH YRFD LRQDO SUR
JUDPHGHSHWUHFHUHDWLPSXOXLOLEHUSURJUDPHGHSVLKRHGXFD LH
H VHUYLFLLVSLWDOLFHúWL
f) îngrijiri la domiciliu
 ÎnGUXPDUHD medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de
vQJULMLULGHV Q WDWHPLQWDO (FKLSDWHUDSHXWLF DVHFWRUXOXLSVLKLDWULFVWDELOHúWH
SURWRFRDOH GH FRODERUDUH FX PHGLFLL GH IDPLOLH SHQWUX DVLJXUDUHD FRQWLQXLW LL
îngrijirilor.

 
$UW
 3HQWUX ILHFDUH VHFWRU SVLKLDWULF VH SUHYHGH XQ DQXPLW QXP U GH SDWXUL
SHQWUXSDWRORJLDDFXW vQIXQF LHGHQHYRLOHúLSDUWLFXODULW LOHVHFWRUXOXLILH
întrun spital psihiatric, fie întrRVHF LHGHSVLKLDWULHGLQWUXQVSLWDOJHQHUDO
 3HUVRQDOXO XQXL VHUYLFLX VSLWDOLFHVF VHFWRULDO HVWH SDUWH LQWHJUDQW D
HFKLSHLWHUDSHXWLFHGHVHFWRU
$UW
 (FKLSDWHUDSHXWLF DVHFWRUXOXLSVLKLDWULFSHQWUXDGXO LFXSULQGH
(a) 8 norme întregi pentru psihiatri; 
(b) 40 norme întregi pentru asistente de psihiaWULH
(c) 4 norme întregi pentru psihologi clinicieni; 
G QRUPHvQWUHJLSHQWUXDVLVWHQ LVRFLDOL
H DOWSHUVRQDO
 (FKLSD WHUDSHXWLF D VHFWRUXOXL SVLKLDWULF SHQWUX FRSLL úL DGROHVFHQ L
FXSULQGH
(a) 4 norme întregi pentru psihiatri; 
E QRUPe întregi pentru asistente de psihiatrie; 
(c) 2 norme întregi pentru psihologi clinicieni; 
(d) 3 norme întregi pentru psihopedagogi;
H DVLVWHQ LVRFLDOL
I DOWSHUVRQDO
$UW
3HQWUX vQJULMLUL GH OXQJ GXUDW SHQWUX SHUVRDQH FX SUREOHPH VHYHUH úL SHU
VLVWHQWHGHV Q WDWHPLQWDO VHRUJDQL]HD] vQILHFDUHVHFWRUXQLW LFXPD[LP
GHSDWXUL
$UW
 3HQWUX SDFLHQ LL I U SUREOHPH VHYHUH úL SHUVLVWHQWH GH V Q WDWH PLQWDO 
FDUHQHFHVLW WUDWDPHQWGHOXQJ GXUDW HFKLSDWHUDSHXWLF HYDOXHD] QHYRLOH
úL VWDELOHúWH vQ IXQF LH GH VWDUHD FOLQLF D SDFLHQWXOXL WLSXO GH ORFXLQ SUR
WHMDW VSUHFDUHV ILHvQGUHSWDW
 &DWHJRULLOH VHUYLFLLORU PHGLFDOH RIHULWH SHUVRDQHORU FX WXOEXU UL SVLKLFH
GLQ ORFXLQ HOH SURWHMDWH VXQW HODERUDWH SULQ RUGLQ FRPXQ DO 0LQLVWHUXOXL
6 Q W LLúL&DVHL1D LRQDOHGH$VLJXU ULGH6 Q WDWH
$UW
$XWRULW LOHSXEOLFHORFDOHFRODERUHD] FX0LQLVWHUXO6 Q W LLSHQWUXDDVLJXUD
VSD LLDGHFYDWHSHQWUXFHQWUHOHGHV Q WDWHPLQWDO 


 
$UW
&HQWUHOH GH V Q WDWH PLQWDO úL VWD LRQDUHOH GH ]L SHQWUX FRSLL úL DGROHVFHQ L
WUHEXLH V DLE ORFDOL]DUH LQWUDFRPXQLWDU DPHQDM UL úL VWUXFWXUL VSHFLILFH
IXQF LLORU GH SUHYHQLUH GHSLVWDUH SUHFRFH úL WHUDSLH FRPSOH[ D WXOEXU ULORU
SVLKLFHLQIDQWLORMXYHQLOHúLDOHIDPLOLHL

&$3,72/8/,9'5(3785,/(3(562$1(/25
&878/%85 5,36,+,&(

$UW
(1) La internarea întrRXQLWDWHGHvQJULMLUHSDFLHQ LLWUHEXLHLPHGLDWLQIRUPD L
DVXSUD LGHQWLW LL úL VWDWXWXOXL SURIHVLRQDO DO SHUVRQDOXOXL GH vQJULMLUH FDUH OH
DFRUG DVLVWHQ úLDVXSUDUHJXODPHQWXOXLGHRUGLQHLQWHULRDU SHFDUHWUHEXLH
V OUHVSHFWHSHGXUDWDLQWHUQ ULL
 0HGLFXO SVLKLDWUX WUHEXLH V DGXF OD FXQRúWLQ D SDFLHQWXOXL FDUH VXQW
DOWHUQDWLYHOHGHWUDWDPHQWúLvQJULMLUHULVFXULOHúLHIHFWHOHDGYHUVHDOHDSOLF ULL
SURJUDPXOXLWHUDSHXWLFLQGLYLGXDOL]DW
 3URJUDPXO WHUDSHXWLF LQGLYLGXDOL]DW HODERUDW GH F WUH HFKLSD WHUDSHXWLF 
FXFRQVLP PkQWXOSDFLHQWXOXLWUHEXLHV FXSULQG 
D 'HVFULHUHD QDWXULL SUREOHPHORU úL D QHYRLORU VSHFLILFH DOH
SDFLHQWXOXL
E 'HVFULHUHDFHORUPDLSX LQUHVWULFWLYHFRQGL LLGHWUDWDPHQWQHFHVDUH
F 'HVFULHUHDRELHFWLYHORUWUDWDPHQWXOXL
G 6SHFLILFDUHDUHVSRQVDELOLW LORUSHUVRQDOXOXL
 0HGLFXOVSHFLDOLVWSVLKLDWUXHVWHUHVSRQVDELOGHPRQLWRUL]DUHDLPSOHPHQW ULL
SURJUDPXOXLLQGLYLGXDOL]DWGHWUDWDPHQW
$UW
ÌQDSOLFDUHDDUWGLQOHJHvQFD]XOQHFHVLW LLUHVWUkQJHULLOLEHUW LLGHPLúFDUH
D SDFLHQWXOXL FX VFRSXO GH D vPSLHGLFD SURGXFHUHD XQHL Y W P UL SHQWUX VLQH
VDXSHQWUXRDOW SHUVRDQ WUHEXLHUHVSHFWDWHXUP WRDUHOHSURFHGXUL
D &RQWHQ LRQDUHDSDFLHQWXOXL
E ,]RODUHDSDFLHQWXOXL
$UW
 3ULQFRQWHQ LRQDUHvQVHQVXOSUH]HQWHORUQRUPHVHvQ HOHJHUHVWULF LRQDUHD
OLEHUW LL GH PLúFDUH D XQHL SHUVRDQH SULQ IRORVLUHD XQRU PLMORDFH DGHFYDWH
SHQWUXDSUHYHQLPLúFDUHDOLEHU DXQXLDGLQWUHEUD HDDPEHORUEUD HDXQHL
JDPEH VDX D DPEHORU JDPEH VDX SHQWUX DO LPRELOL]D WRWDO SH SDFLHQW SULQ
PLMORDFHVSHFLILFHSURWHMDWHFDUHQXSURGXFY W P ULFRUSRUDOH
 
 &RQWHQ LRQDUHDSRDWHILXWLOL]DW GRDUDWXQFLFkQGHVWHQHFHVDU DS UDUHD
SDFLHQWXOXLGHSURSULLOHDF LXQLFDUHODUSXWHDU QLSHHOVDXSHFHLODO L3RDWH
IL IRORVLW GRDU GDF DSOLFDUHD FHORU PDL SX LQ UHVWULFWLYH WHKQLFL D IRVW
QHDGHFYDW VDXLQVXILFLHQW SHQWUXDSUHYHQLRULFHORYLUHVDXY W PDUH
 &RQWHQ LRQDUHDQXSRDWHILIRORVLW FDSHGHDSV VDXFDPLMORFGHDVXSOLQL
OLSVDGHSHUVRQDOVDXGHWUDWDPHQW
 ÌQDSOLFDUHDP VXULLGHUHVWULF LRQDUHDOLEHUW LLGHPLúFDUHDSDFLHQWXOXL
WUHEXLHGHSXVHWRDWHHIRUWXULOHSHQWUXHYLWDUHDGXUHULL
 5HSUH]HQWDQWXOOHJDOVDXSHUVRQDODOSDFLHQWXOXLWUHEXLHLQIRUPDWFXSULYLUH
ODGLVSXQHUHDXQHLP VXULGHUHVWULF LRQDUHDOLEHUW LLGHPLúFDUHDSDFLHQWXOXL
 &RQWHQ LRQDUHD WUHEXLH HIHFWXDW QXPDL vQ ED]D GLVSR]L LHL VFULVH D
PHGLFXOXL'LVSR]L LDPHGLFXOXLWUHEXLHV GHWDOLH]HIDFWRULLFDUHDXFRQGXVOD
FRQWHQ LRQDUH úL V VSHFLILFH QDWXUD FRQWHQ LRQ ULL ÌQ GLVSR]L LH WUHEXLH
SUHFL]DW RUDODFDUHP VXUDGHFRQWHQ LRQDUHDIRVWOXDW &RQWHQ LRQDUHDQX
SRDWHGXUDPDLPXOWGHRUH
 0 VXUDFRQWHQ LRQ ULLYDILPHQ LRQDW vQIRDLDGHREVHUYD LHDSDFLHQWXOXL
 0 VXULOHGHFRQWHQWLRQDUHDSOLFDWHSDFLHQ LORULQFOX]kQGWRDWHGLVSR]L LLOH
VFULVH DOH PHGLFXOXL SULQ FDUH VD GLVSXV P VXUD VH GHVFULX vQ 5HJLVWUXO
P VXULORUGHFRQWHQWLRQDUHúLL]RODUHDSOLFDWHSDFLHQ LORU
 5HJLVWUXOSUHY ]XWODDOLQ VHS VWUHD] vQFRQGL LLGHFRQILGHQ LDOLWDWH
 3HWRWWLPSXOFRQWHQ LRQ ULLSDFLHQWXOWUHEXLHV ILHPRQLWRUL]DWSHQWUXD
REVHUYD GDF QHYRLOH VDOH IL]LFH GH FRQIRUW úL VLJXUDQ D VXQW vQGHSOLQLWH
2HYDOXDUHDFRQGL LLORUSDFLHQWXOXLWUHEXLHUHDOL]DW ODFHOSX LQILHFDUHGH
PLQXWH VDX OD LQWHUYDOH GH WLPS PDL VFXUWH GDF PHGLFXO R FHUH (YDOXDUHD
WUHEXLHvQUHJLVWUDW vQIRDLDGHREVHUYD LHDSDFLHQWXOXL
$UW
 3ULQ L]RODUH VH vQ HOHJH PRGDOLWDWHD GH SURWHMDUH D SDFLHQ LORU FDUH
UHSUH]LQW XQSHULFROSHQWUXHLvQúLúLVDXSHQWUXDOWHSHUVRDQH$FHDVW P VXU 
WUHEXLH DSOLFDW FX PD[LP SUHFDX LH úL QXPDL vQ FD]XO vQ FDUH RULFH DOW 
PRGDOLWDWHVDGRYHGLWLQHILFLHQW 
 0 VXUDL]RO ULLSRDWHILDSOLFDW QXPDLGDF LQVWLWX LDSVLKLDWULF GLVSXQH
GH R vQF SHUH VSHFLDO SUHY ]XW úL GRWDW vQDFHVWVFRSÌQF SHUHDWUHEXLHV 
RIHUH SRVLELOLWDWHD XQHL REVHUY UL FRQWLQXH D SDFLHQWXOXL V ILH LOXPLQDW úL
DHULVLW vQ PRG FRUHVSXQ] WRU V DLE DFFHV OD WRDOHW úL ODYDWRU úL V ILH
SURWHMDW vQ DúD IHO vQFkW V SUHYLQ U QLUHD FHOXL L]RODW 1X SRW IL L]RODWH
FRQFRPLWHQWvQDFHHDúLvQF SHUHPDLPXOWHSHUVRDQH

 
 0 VXUDL]RO ULLWUHEXLHV ILHDSOLFDW SHQWUXXQWLPSFkWPDLVFXUWSRVLELO
0 VXUDWUHEXLHUHYL]XLW SHULRGLFODXQLQWHUYDOGHFHOPXOWRUH3DFLHQWXO
úLVDXUHSUH]HQWDQWXOV XOHJDOYDILLQIRUPDWFXSULYLUHODP VXUDL]RO ULLúL
GHVSUHSURFHGXUDGHUHYL]XLUHSHULRGLF DP VXULL
 3DFLHQWXOYDILREVHUYDWvQWLPSXOL]RO ULLFRQIRUPXQXLSURJUDPSUHY ]XW
GHPHGLFXOFDUHGLVSXQHP VXUDL]RO ULL
 3HSHULRDGDGLVSXQHULLP VXULLL]RO ULLSDFLHQWXOYDS VWUDvPEU F PLQWHD
SUHFXP úL RULFH DUWLFROH GH X] SHUVRQDO VDX FX VHPQLILFD LH UHOLJLRDV FX
H[FHS LDVLWXD LHLvQFDUHS VWUDUHDDFHVWRUDDUSXWHDDIHFW VLJXUDQ DVD
 0 VXUDL]RO ULLSRDWHILGLVSXV GRDUGHPHGLFvQDFHOHDúLFRQGL LLFDúL
FHDDFRQWHQ LRQ ULL
 0 VXUDL]RO ULLWUHEXLHPHQ LRQDW vQ5HJLVWUXOP VXULORUGHFRQWHQ LRQDUH
úL L]RODUH úL vQ IRDLD GH REVHUYD LH D SDFLHQWXOXL FX vQGHSOLQLUHD DFHORUDúL
FRQGL LLFDúLvQFD]XOFRQWHQ LRQ ULL
 0 VXUDL]RO ULLQXWUHEXLHIRORVLW FDSHGHDSV VDXFDRIRUP GHDPHQLQ DUH
 0 VXUDL]RO ULLQXSRDWHILSDUWHDSURJUDPXOXLGHWUDWDPHQW
$UW
În aplicarea prevederilor art. 29 al legii se va IRORVLIRUPXODUXOSHQWUXRE LQHUHD
FRQVLP PkQWXOXLLQIRUPDWSUH]HQWDWvQ$QH[D
$UW
 7RDWH LQIRUPD LLOH SULYLQG VWDUHD GH V Q WDWH D SDFLHQWXOXL FRQGL LD VD
PHGLFDO GLDJQRVWLFXOSURJQRVWLFXOúLWUDWDPHQWXOSUHFXPúLDOWHLQIRUPD LL
GHQDWXU SHUVRQDO VXQWFRQILGHQ LDOHFKLDUúLGXS PRDUWHDSDFLHQWXOXL
 ,QIRUPD LD FRQILGHQ LDO SRDWH IL GLYXOJDW QXPDL FX FRQVLP PkQWXO
H[SOLFLWDOSDFLHQWXOXLVDXFkQGH[LVW GLVSR]L LLMXGLFLDUHH[SUHVHvQDFHVWVHQV
&RQVLP PkQWXO HVWH SUHVXSXV DWXQFL FkQG GLYXOJDUHD VH IDFH F WUH XQ DOW
membru al echipei terapeutice implicate în tratamentul pacientului.
 7RDWHGDWHOHGHLGHQWLWDWHDOHSDFLHQWXOXLWUHEXLHSURWHMDWH
 3DFLHQ LLDXGUHSWXOGHDSULPLUH]XOWDWXOvQVFULVDOGLDJQRVWLFXOXLWUDWD
PHQWXOXLúLvQJULMLULLORUODH[WHUQDUHDGLQWUo unitate de îngrijire.
 1XHVWHDGPLV LQWHUYHQ LDvQYLD DSDUWLFXODU DSDFLHQWXOXLVDXvQYLD DGH
IDPLOLH GHFkW vQ FD]XO vQ FDUH SH OkQJ FRQVLP PkQWXO SDFLHQWXOXL DFHDVWD
SRDWH IL MXVWLILFDW FD QHFHVDU GLDJQRVWLFXOXL WUDWDPHQWXOXL VDX vQJULMLULL
SDFLHQWXOXL
 ,QWHUYHQ LLOHPHGLFDOHSRWILHIHFWXDWHQXPDLDWXQFLFkQGH[LVW UHVSHFWXO
QHFHVDU SHQWUX LQWLPLWDWHD SHUVRDQHL úL QXPDL vQ SUH]HQ D DFHORU SHUVRDQH
QHFHVDUHLQWHUYHQ LHLUHVSHFWLYHGDF SDFLHQWXOQXDVROLFLWDWDOWIHO

 
$UW
 7RDWH XQLW LOH FDUH DFRUG vQJULMLUL GH V Q WDWH PLQWDO DX REOLJD LD V 
vQILLQ H]HXQUHJLVWUXVSHFLDOSHQWUXvQUHJLVWUDUHDWXWXURUSOkQJHULORUvQDLQWDWH
GHF WUHSDFLHQ LVDXUHSUH]HQWDQ LLDFHVWRUD
 &RQGXFHUHDXQLW LLDUHREOLJD LDV U VSXQG vQVFULVODWRDWHSOkQJHULOHFX
SULYLUHODvQF OFDUHDGUHSWXULORUSDFLHQ LORU
 ÌQ UHJLVWUXO SUHY ]XW OD DOLQ  VH FRQVHPQHD] úL PRGDOLWDWHD GH VROX
LRQDUHDSOkQJHULORU
$UW
3DFLHQ LL VSLWDOL]D L I U FRQVLP PkQWXO ORU QX SRW IL IRORVL L FD VXELHFW GH
FHUFHWDUHúWLLQ LILF 

&$3,72/8/9,17(51$5($1(92/817$5 

$UW
În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul
6 Q W LLGHVHPQHD] SULQRUGLQODSURSXQHUHDGLUHF LLORUGHV Q WDWHSXEOLF 
úL FX DYL]XO &RPLVLHL GH VSHFLDOLWDWH GH SVLKLDWULH XQLW LOH DXWRUL]DWH V 
HIHFWXH]HLQWHUQ ULQHYROXQWDUH
$UW
 0HGLFXO SVLKLDWUX FDUH HYDOXHD] FD]XO úL VWDELOHúWH GDF SDFLHQWXO DUH vQ
DFHO PRPHQW SRVLELOLWDWHD V vQ HOHDJ VWDUHD VD GH ERDO YD H[SOLFD vQWUXQ
OLPEDMVLPSOXúLSHvQ HOHVXODFHVWXLDQHFHVLWDWHDLQWHUQ ULLvQYHGHUHDDFRUG ULL
vQJULMLULORUGHV Q WDWHPLQWDO VXEVXSUDYHJKHUHPHGLFDO 
 ÌQVLWXD LDvQFDUHSDFLHQWXOUHIX] LQWHUQDUHDúLPHGLFXOFRQVLGHU F VXQW
vQWUXQLWH FRQGL LLOH LQWHUQ ULL QHYROXQWDUH PHGLFXO YD LQIRUPD SDFLHQWXO
IDPLOLDUHSUH]HQWDQWXOSHUVRQDOVDXOHJDOGXS FD]GHVSUHGUHSWXOV XGHD
FRQWHVWD P VXUD LQWHUQ ULL QHYROXQWDUH SUHFXP úL GHVSUH SURFHGXULOH FDUH
WUHEXLHXUPDWHSHQWUXFRQWHVWDUHDDFHVWHLD
$UW
 6ROLFLWDUHDLQWHUQ ULLQHYROXQWDUHVHIRUPXOHD] úLVHVHPQHD] GHF WUHXQD
GLQWUHSHUVRDQHOHSUHY ]XWHODDUWLFROXOGLQOHJHvQPRPHQWXOSUH]HQW ULLOD
FDPHUDGHJDUG DVSLWDOXOXL
 'DF VROLFLWDQWXO QX úWLH V VFULH VROLFLWDUHD GH LQWHUQDUH QHYROXQWDU 
SRDWHILVFULV GHHFKLSDGHJDUG SHED]DUHODW ULORUVROLFLWDQWXOXLIDSWFDUH
VHYDPHQ LRQDFXSUHFL]DUHDSHUVRDQHLFDUHDVFULVVROLFLWDUHDúLGDWHORUGH
LGHQWLILFDUHDOHDFHVWHLD

 
(3) În solicitDUHDSUHY ]XW ODDOLQ WUHEXLHGHVFULVHPDQLIHVW ULOHFHSXQvQ
SHULFROYLD DV Q WDWHDLQWHJULWDWHDFRUSRUDO SURSULHVDXDDOWRUD
$UW
 0HGLFXOGHIDPLOLHVDXPHGLFXOVSHFLDOLVWSVLKLDWUXFDUHVROLFLW LQWHUQDUHD
QHYROXQWDU QXSRWILLPSOLFD LvQOXDUHDGHFL]LHLGHLQWHUQDUHVDXGHUHYL]XLUH
SHULRGLF DLQWHUQ ULLQHYROXQWDUH
 3HUVRDQHOHFDUHVROLFLW LQWHUQDUHDQHYROXQWDU DXQHLSHUVRDQHQXSRWIL
PHPEULDLFRPLVLHLGHUHYL]LHFRQVWLWXLWHSHQWUXUHVSHFWLYDSHUVRDQ 
$UW
 7UDQVSRUWXOSHUVRDQHLODVSLWDOI U FRQVLP PkQWXODFHVWHLDVHSRDWHIDFH
GRDU GDF UHIX] LQWHUQDUHD YROXQWDU úL GDF H[LVW XQ SHULFRO LPLQHQW GH
Y W PDUHDVXSUDVDVDXDFHORUGLQMXU
 3HUVRQDOXO VHUYLFLLORU FDUH DVLJXU WUDQVSRUWXO SHUVRDQHL OD VSLWDOXO SVL
KLDWULF WUHEXLH V PHQ LRQH]H OLSVD FRQVLP PkQWXOXL SHUVRDQHL WUDQVSRUWDWH
întrun raport prezentat medicului psihiatru în momentul aducerii la spital în
YHGHUHDLQWHUQ ULL
 ÌQUDSRUWXOSUHY ]XWODDOLQ VHPHQ LRQHD] GDF DH[LVWDWvPSRWULYLUH
GLQSDUWHDSHUVRDQHLFDUHDXIRVWP VXULOHDGRSWDWHSUHFXPúLPHGLFD LDFDUH
DIRVWDSOLFDW 
 7UDQVSRUWXO SHUVRDQHL OD VSLWDO VH IDFH vQ FRQGL LLOH FHOH PDL SX LQ
restrictive posibile asigurânduVHUHVSHFWDUHDLQWHJULW LLVDOHIL]LFHSVLKLFHúL
DGHPQLW LLVDOH
$UW
 $WXQFL FkQG SDFLHQWXO UHSUH]HQWDQWXO V X SHUVRQDO VDX OHJDO VROLFLW 
H[WHUQDUHD GDU VXQW vQWUXQLWH FRQGL LLOH FDUH MXVWLILF PHQ LQHUHD LQWHUQ ULL
FRQWUD YRLQ HL PHGLFXO SVLKLDWUX FDUH DUH vQ vQJULMLUH EROQDYXO GHFODQúHD] 
SURFHGXUDGHLQWHUQDUHQHYROXQWDU 
 ÌQVLWXD LDSUHY ]XW ODDOLQ GDF QXH[LVW DOWPHGLFSVLKLDWUXFDUHV 
KRW UDVF LQWHUQDUHD QHYROXQWDU PHGLFXO FXUDQW SRDWH OXD GHFL]LD GH
LQWHUQDUH QHYROXQWDU FD P VXU GH XUJHQWD XUPkQG FRQILUPDUHD DFHVWHLD
SULQFDGUXOOHJDOVWDELOLW
$UW
 ÌQWRDWHXQLW LOHVSLWDOLFHúWLQRPLQDOL]DWHGHF WUH0LQLVWHUXO6 Q W LLV 
HIHFWXH]H LQWHUQ UL QHYROXQWDUH VH FRQVWLWXLH XQ UHJLVWUX XQLF GH HYLGHQ 
FHQWUDOL]DW D DFHVWRU FD]XUL úL D GRFXPHQWD LHL PHGLFRMXULGLFH FDUH VW OD
ED]DLQWHUQ ULLúLVXV LQHOHJDOLWDWHDDFHVWHLD

 
 ,QWHUQDUHD QHYROXQWDU VH vQUHJLVWUHD] vQ UHJLVWUXO XQLF GH HYLGHQ D
WXWXURU DFHVWRU FD]XUL SUHY ]XW OD DOLQ  DLFL XUPkQG D IL FRQVHPQDWH úL
GHFL]LLOHOXDWHGHF WUHFRPLVLLOHGHUHYL]LHDDFHVWHLSURFHGXUL
 5HJLVWUXOSUHY ]XWODDOLQ FXSULQGHXUP WRDUHOHLQIRUPD LL
D QXPHOHSUHQXPHOHSURIHVLDYkUVWDúLGRPLFLOLXOSHUVRDQHLLQWHUQDWH
E GDWDLQWHUQ ULL
F QXPHOH SUHQXPHOH SURIHVLD úL GRPLFLOLXO SHUVRDQHL FDUH D FHUXW
LQWHUQDUHD
G GDF HVWH FD]XO PHQ LRQDUHD GHFL]LHL MXVWL LHL QXP U GDW LQVWDQ GH
SXQHUHVXEWXWHO FXUDWHO VDXVXSUDYHJKHUH
H QRWLILFDUHDPHGLFXOXLFDUHDLQWHUQDWQHYROXQWDUEROQDYXOF WUHGLUHFWRUXO
XQLW LLFXPHQ LRQDUHDQXPHOXLSUHQXPHOXLúLDJUDGXOXLSURIHVLRQDO
I GDWHOHH[DPLQ ULORUGHF WUHFRPLVLDGHUHYL]LHFXFRPSRQHQWDQRPLQDO 
úLGHFL]LDOXDW 
 J GDWDvQFHW ULLLQWHUQ ULLúLVWDUHDODH[WHUQDUH
$UW
 1RWLILFDUHDPHGLFXOXLFDUHDLQWHUQDWQHYROXQWDUSDFLHQWXOF WUHGLUHFWRUXO
XQLW LLVHYDIDFHIRORVLQGIRUPXODUXOSUHY ]XWvQ$QH[D
 1RWLILFDUHDPHGLFXOXLFDUHDLQWHUQDWQHYROXQWDUSDFLHQWXOF WUHSDUFKHWXO
GHSHOkQJ LQVWDQ DMXGHF WRUHDVF FRPSHWHQW VHYDIDFHIRORVLQGIRUPXODUXO
SUHY ]XWvQ$QH[D
 1RWLILFDUHD FRPLVLHL GH UHYL]LH D SURFHGXULL F WUH SDUFKHWXO GH SH OkQJ 
LQVWDQ DMXGHF WRUHDVF FRPSHWHQW VHYDIDFHIRORVLQGIRUPXODUXOSUHY ]XWvQ
$QH[D 


%,%/,2*5$),(
 $OH[DQGUHVFX /& &ODVLILFDUHD VWUHVXOXL SVLKLF 5HYLVWD 5RPkQ GH
3VLKLDWULH 3HGRSVLKLDWULH úL 3VLKRORJLH 0HGLFDO  $VRFLD LD
0HGLFDO 5RPkQ %XFXUHúWL
 $VSLQZDOO /* 7D\ORU 6( $ 6WLWFK LQ 5LPH 6HOIUHJXODWLRQ DQG
3URDFWLYH&RSLQJ3V\FKRORJLFDO%XOOHWLQ 
 $WNLQVRQ56PLWK(%HP'+LOJDUG(,QWURGXFWLRQWR3V\FKRORJ\
WKHGLWLRQ(GLWXUD&RVPRSUHVV*HQHYD
 $YHUV 7 6 6DQGOHU , 1 :HVW 6 * 5RRVD 0: $ 'LVSRVLWLRQDO
DQG 6LWXDWLRQDO $VVHVVPHQW RI &KLOGUHQ
V &RSLQJ 7HVWLQJ $OWHUQDWLYH
0RGHOVRI&RSLQJ-RXUQDORI3HUVRQDOLW\ 
 $\HUV6%DXP$0F0DQXV&1HZPDQ6:DOOVWRQ.:HLQPDQ
-:HVW5&DPEULGJH+DQGERRNRI3V\FKRORJ\+HDOWKDQG0HGLFLQH
(GLWXUD&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ<RUN
 %DOGZLQ 5& &KLX ( .DWRQD & *UDKDP 1 *XLGHOLQHV RQ
'HSUHVVLRQ LQ 2OGHU 3HRSOH 3UDFWLVLQJ WKH (YLGHQFH (GLWXUD 0DUWLQ
'XQLW]/WG/RQGRQ
 %DOWHV 00 7KH 0DQ\ )DFHV RI 'HSHQGHQF\ &DPEULGJH 8QLYHUVLW\
3UHVV1HZ<RUN
 %ORFN6&KRGRII3(WLF SVLKLDWULF HGL LDD,,D2[IRUG1HZ<RUN
0HOERXUQH2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
 %UDQGWVWLLGWHU-5HQQHU*7HQDFLRXV*RDO3XUVXLWDQG)OH[LEOH*RDO
$GMXVWPHQW ([SOLFDWLRQ DQG $JHUHODWHG $QDO\VLV RI $VVLPLODWLYH DQG
$FFRPPRGDWLYH6WUDWHJLHVRI&RSLQJ3V\FKRORJ\DQG$JLQJ 

 &DLQ-3VLKDQDOL] úLSVLKRVRPDWLF (GLWXUD75(,,DúL
 &R\QH -& *RWWOLHE %+ 7KH 0LVPHDVXUH RI &RSLQJ E\ &KHFNOLVW
-RXUQDORI3HUVRQDOLW\
 &URZ6-0LWFKHOO-(5DWLRQDO7KHUDS\RI(DWLQJ'LVRUGHUV'UXJV

 &XSDUHQFX % +RWLFR 75 0DFUHD 5 5kQGDúX 67 6DIWD /
6HF UHDQX$OVXEUHGDF LD6kUEX$XUHOLD3VLKLDWULHFOLQLF (GLWXUD
'DFLD&OXM1DSRFD
 
 'HVMDUODLV 5 (LVHQEHUJ / *RRG % .OHLQPDQ $ :RUOG 0HQWDO
+HDOWK 3UREOHPV DQG 3ULRULWLHV LQ /RZ – ,QFRPH &RXQWULHV (GLWXUD
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV,QF1HZ<RUN
 (Q FKHVFX & 7UDWDW GH LJLHQ PLQWDO HGL LD D ,,D (GLWXUD 3ROLURP
,DúL
 )RONPDQ 6 0RVNRZLW] -7 3RVLWLYH $IIHFW DQG WKH 2WKHU 6LGH RI
&RSLQJ$PHULFDQ3V\FKRORJLVW
 *HOGHU0*DWK'0D\RX57UDWDWGHSVLKLDWULH2[IRUGHGL LDD,,D
(GLWXUD $VRFLD LD 3VLKLDWULORU /LEHUL GLQ 5RPkQLD *HQHYD ,QLWLDWLYH
3XEOLVKHUV%XFXUHúWL$PVWHUGDP
 *ROGEHUJ 5 - *KLG FOLQLF GH SVLKLDWULH HGL LD D ,,D (GLWXUD $//
%XFXUHúWL
 *RUJRV& VXEUHGDF LD 'LF LRQDU(QFLFORSHGLFGH3VLKLDWULHYRO,9
(GLWXUD0HGLFDO %XFXUHúWL
 +DDQ 1 &RSLQJ DQG 'HIHQGLQJ 3URFHVVHV RI 6HOIHQYLURQPHQW
2UJDQL]DWLRQ1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVV
 +DPEXUJ'6DUWRULXV1+HDOWKDQG%HKDYLRXU6HOHFWHG3HUVSHFWLYHV
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
 +RUQH\.&RQIOLFWHOHQRDVWUHLQWHULRDUH(GLWXUD,5,%XFXUHúWL
 ,RQHVFX * 7UDWDW GH SVLKRORJLH PHGLFDO úL SVLKRWHUDSLH (GLWXUD
Ä$6./(36,26´%XFXUHúWL
 /D]DUXV 5 &RSLQJ 7KHRU\ DQG 5HVHDUFK 3DVW 3UHVHQW DQG )XWXUH
3V\FKRVRPDWLF0HGLFLQH
 /D]DUXV 5 7RZDUG %HWWHU 5HVHDUFK RQ 6WUHVV DQG &RSLQJ $PHULFDQ
3V\FKRORJLVW
 /RZH & 1HFKDV - :KROH %RG\ +HDOLQJ 1DWXUDO +HDOLQJ ZLWK
0RYHPHQW([HUFLVH0DVVDJHDQG2WKHU'UXJ)UHH0HWKRGV(PPDXV
3$5RGDOH3UHVV
 0XUSK\ / 0RULDULW\ $ 9XOQHUDELOLW\ &RSLQJ DQG *URZWK IURP
,QIDQF\WR$GROHVFHQFH1HZ+DYHQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
 1ROHQ+RHNVPD65XPLQDWLYH&RSLQJZLWK'HSUHVVLRQ, în -+HFNKDXVHQ 
&6'ZHFN (GV 0RWLYDWLRQDQG6HOIUHJXODWLRQ$FURVVWKH/LIH6SDQ
S &DPEULGJH8.&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
 3HDUOLQ/,6FKRROHU&7KH6WUXFWXUHRI&RSLQJ-RXUQDORI+HDOWKDQG
6RFLDO%HKDYLRU
 3OR]]D%/3ROGLQJHU:.URJHU)%ROLSVLKRsomatice în practica
PHGLFDO (GLWXUD0HGLFDO %XFXUHúWL
 3UHOLSFHDQX ' 0LK LOHVFX 5 7HRGRUHVFX 5 7UDWDW GH V Q WDWH
PLQWDO YRO,(GLWXUD(QFLFORSHGLF %XFXUHúWL
 
 3WDFHN-76PLWK5((VSH.5DIIHUW\%/LPLWHG&RUUHVSRQGHQFH
%HWZHHQ 'DLO\ &RSLQJ 5HSRUWV DQG 5HWURVSHFWLYH &RSLQJ 5HFDOO
3V\FKRORJLFDO$VVHVVPHQW
 5RWK 6 &RKHQ / $SSURDFK $YRLGDQFH DQG &RSLQJ ZLWK 6WUHVV
$PHULFDQ3V\FKRORJLVW
 6DGRFN%6DGRFN90DQXDOGHEX]XQDUGHSVLKLDWULHFOLQLF HGL LD
D,,,D(GLWXUD0HGLFDO %XFXUHúWL
 6DGRFN%-6DGRFN9$.DSODQ 6DGRFN7HUDSLHPHGLFDPHQWRDV 
în psihiatrie(GLWXUD0HGLFDO &DOOLVWR
 6NLQQHU($&RSLQJ$FURVVWKH/LIHVSDQ, în 1-6PHOVHU3%%DOWHV
(GVLQ&KLHI 1 (LVHQEHUJ 9RO (G ,QWHUQD LRQDO (QF\FORSHGLD RI
WKH6RFLDODU%HKDYLRUDO6FLHQFHV(OVHYLHU2[IRUG8.
 6Q\GHU&5&RSLQJWKH3V\FKRORJ\RI:KDW:RUNV1HZ<RUN2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV
 6RGG\ . $KUHQIHOGW 5+ 0HQWDO +HDOWK LQ D &KDQJLQJ :RUOG
7DYLVWRFN3XEOLFDWLRQV/LPLWHG/RQGRQ
 7HQQHQ + $IIOHFN * $UPHOL 6 &DUQH\ 0$ $ 'DLO\ 3URFHVV
$SSURDFKWR&RSLQJ/LQNLQJ7KHRU\5HVHDUFKDQG3UDFWLFH$PHULFDQ
3V\FKRORJLVW
 7XGRVH&7XGRVH)3VLKLDWULHvQSUDFWLFDPHGLFDO (GLWXUD,QIRPHGLFD
%XFXUHúWL
 7XGRVH ) )XQGDPHQWH vQ SVLKRORJLD PHGLFDO 3VLKRORJLH FOLQLF úL
PHGLFDO vQSUDFWLFDSVLKRORJXOXL(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine
%XFXUHúWL
 7XGRVH)3VLKRSDWRORJLHúLRULHQW ULWHUDSHXWLFHvQSVLKLDWULH(GLWXUD
)XQGD LHLRomânia de Mâine%XFXUHúWL
 7XGRVH ) 7XGRVH & Abordarea pacientului în psihiatrie, ghid de
OXFU ULSUDFWLFH(GLWXUD,QIRPHGLFD%XFXUHúWL
 9DOOLDQW * ( (PSLULFDO 6WXGLHV RI 0HFKDQLVPV RI 'HIHQVH
:DVKLQJWRQ'&$PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ
 :KLWH 5: 6WUDWHJLHV RI $GDSWDWLRQ DQ $WWHPSW DW 6\VWHPDWLF
'HVFULSWLRQ, în *9 &RHOKR '$ +DPEXUJ - ( $GDPV (GV 
&RSLQJDQG$GDSWDWLRQ S 1HZ<RUN%DVLF%RRNV


 

5HGDFWRU2FWDYLDQ&+( $1
7HKQRUHGDFWDUH9DVLOLFKLD,21(6&8
&RSHUWD&RUQHOLD352'$1
%XQGHWLSDU&ROLWLSDU
Format: 16/61 × 86
(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine
%XOHYDUGXO7LPLúRDUDQU%XFXUHúWL6HFWRU
7HO)D[ZZZVSLUXKDUHWUR
HPDLOFRQWDFW#HGLWXUDURPDQLDGHPDLQHUR