Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

RAPORT ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINTILOR

ANUL SCOLAR 2019-2020

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate


cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi
necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform
programelor in vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru
educaţie intre şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din
procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor
slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor Sava Sorina. Comisia


metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020 cu un efectiv de
7 profesori diriginți.

În anul şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea


desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces
de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala,
profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la
începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de
activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea
planificări orelor dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la
fiecare clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a
tematicii acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6.Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în
familie.
7. Organizarea unor serbari scolare
8. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
socio-profesionale şi integrări sociale optime.

In cadrul comisiei s-au desfășurat următoarele activități:


- masă rotundă – Egalitatea sanselor. Diferentele dintre persoane. Posibile surse de conflict.,
membrii comisiei.

- s-au aplicat chestionare privind orientarea școlară și profesională a elevilor claselor aVIII-a
și in urma interpretării acestora, prof. Drîstaru Horia, dirigintele clasei a VIII-a Valea
Râmnicului și-a propus să invite la orele de dirigenție persoane din diverse domenii de
activitate pentru a le oferi elevilor toate informațiile de care au nevoie in orientarea lor
școlară; astfel a fost invitată d-na avocat Boteanu Georgiana din cadrul Baroului Buzău;

- Voinea Mihaela, diriginte la clasa aVIII-a Oreavul, a suținut un referat cu tema


” Climatul educativ şi influenţa lui asupra formării personalităţii copilului”.

- chestionare privind orientarea școlară și profesională a elevilor claselor a VII-a și aVIII-a


- ore online de consiliere și dirigenție cu elevii claselor V –VIII
- ședințe online cu părinții elevilor de clasa a VIII-a.

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc
vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a
planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a
realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce
a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă,
în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în
munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
Activitatea de Consilere și orientare, a fost centrată pe formarea la elevi a unor
atitudini și comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau
când situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în
familie, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie
cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor
prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti
oferite elevilor aflaţi în dificultate
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice
în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de
desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de
MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.

Colaborarea şcoală – familie a fost permanentă având ca obiective principale susţinerea


elevilor capabili de performanţă, medierea situaţiilor conflictuale şi susţinerea elevilor pentru
progresul şcolar.
Situaţiile speciale de tipul absenteismului, abaterilor disciplinare şi corigenţelor au fost aduse
la cunoştinţă familiilor prin informări scrise, ca urmare a întrunirii Consiliilor claselor şi a
Consiliului profesoral.

Pe parcursul anului scolar 2019-2020, au fost desfasurate o serie de activități


extracurriculare la nivelul Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului. Responsabilii activităților
extracurriculare au fost toți diriginții și învățătorii claselor ciclului primar. A fost întocmită și
respectată planificarea acestor activități, potrivit standardelor actuale privind conceperea șI
desfășurarea activităților de către fiecare dirginte și învățător, în parte.

Fiecare activitate a fost consemnată în registrul-jurnal de activități extracurriculare.


Pentru fiecare activitate propusă și desfășurată de cadrele didactice responsabile, a fost
încheiat câte un proces-verbal. Au fost centralizate procesele verbale ale fiecăreia dintre
activitățile desfășurate, fiind avizate de către conducerea unității școlare și înregistrate de
către secretariatul acesteia.
Panoul cu activitățile extracurriculare a fost completat cu poze de la activități, odată
cudesfășurarea fiecăreia dintre acestea, în vederea încurajării și promovării activitătilor în
școală.
S-a insistat pe promovarea unor activități menite să dezvolte la elevii capacități și
deprinderi moral-civice, de într-ajutorare, ecologice si de dezvoltare a simțului estetic si
creativ.

JURNALUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE

 Ziua Mondială a Educaţiei


 Ziua internaţională a toleranţei-Intoleranţa nu va fi tolerată!
 Săptămâna educației globale : ” Schimbările climatice  !”
 1 Decembrie- Ziua Națională a României
 Crăciunul – Darul bucuriei
 Eminescu- “expresia integrală a sufletului românesc”(N. Iorga)
 “Hai să dăm mână cu mână” – Ziua Principatelor Române
 Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală
 Dragobetele – saptamana dragostei şi a bunăvoinţei
 Mărţişorul, bucuria primaverii!
Activitățile derulate in Săptămâna „Școala Altfel” au fost regândite și adaptate situației
actuale, toate aceste activități s-au desfășurat in mediul online, pe diferite platforme, sub
îndrumarea profesorilor diriginți.

Toți diriginții și învățătorii s-au implicat activ in consilierea elevilor, s-au pliat pe
nevoile lor actuale, i-au îndrumat și au răspuns tuturor solicitărilor, fiindu-le aproape în
această perioadă dificilă în special pentru copii.

La sfârșitul anului școlar, diriginții și invățătorii au incheiat situațiile școlare ale


elevilor și le-au adus la cunoștință atât elevilor cât și părinților prin intermediul unor
diverse mijloace de comunicare (platforma Adservio, email, whatsapp, etc.).

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale  Existenţa unui număr foarte mare de tentaţii care
elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de elevi, ii indeparteaza pe elevi de studiu;
dar şi de existenţa şcolii în mediul rural;  Influenţa „grupului” de elevi;
 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o  Numărul relativ mare de elevi cu parintii plecati
implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic in strainatate ;
în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a  Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu
elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ; activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor
 Existenţa personalului didactic calificat în proporţie activităţi extraşcolare;
de 100% permite realizarea unui învăţământ de  Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la
calitate; fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă puţine
 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori- alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor
elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori- în funcţie de nevoile şi specificul claselor, pentru
profesori) favorizează un climat deschis şi alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere;
stimulativ;  Diversitatea mare a disciplinelor şi profesorilor
 Toti  diriginţii au prelucrat  Regulamentul Intern  la care se perindă la clasă;
clasă;  Familia nu este implicată suficient în activitatea
 Toti diriginţii s-au preocupat şi implicat în creşterea de educare a copiilor;
coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de  Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor;
tip elev-elev sau elev – profesor  Starea materială precară a unor familii.
 Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul, Biserica.  Preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca
 Majoritatea elevilor au avut acces la mijloacele modalitate de abordare a temelor stabilite
tehnice necesare desfășurării activităților în mediul
online.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Tratarea diferenţiată până la individualizare a  Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă
elevilor favorizată de numărul mic de elevi; educaţională ridicată;
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare  Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; elevilor, deruta morală determinată de societate,
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii
importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, mass media etc.;
Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural);  Numărul mare de elevi cu parintii plecati in
 Cursuri de formare pe teme educative; strainatate;
 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor  Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
teme privind consilierea şi orientarea elevilor care economice, conduce la o slabă supraveghere a
pot veni în sprijinul tututror diriginţilor; copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;

Director,
Prof.Ilie Simona
Responsabil comisie,
prof. Sava Sorina

S-ar putea să vă placă și