Sunteți pe pagina 1din 8

Asigurarea de răspundere a

transportatorului pentru mărfurile


transportate

CMR- Convenția care face referire la contractual de transport international de mărfuri

CMR- este reprezentat de convenția adoptată pe data de 19 mai 1956 la Genova și face
referire la transporturile de mărfuri pe plan national/internațional, la care România a aderat prin
decretul nr.451 din anul 1972.
Această convenție este aplicată în cazul contractelor de transport de mărfuri, cu
automobile, vehicule articulate sau remorci, în cazul în care locul de primire al mărfii este diferit
de cel de eliberare (indicate în contract), în sensul că acestea sunt destinații din țări diferite, iar
una dintre cele două este țară contractantă.
De la această convenție nu sunt excluse transporturile efectuate de state, instituții sau
organizații guvernamentale, în schimb nu este pusă în practică în cazul în care sunt efectuate:
 Transporturi funerare;
 Transporturi ale efectelor de strămutare;
 Transporturile executate în baza convențiilor poștale internaționale
Încheierea și executarea acestei tipologii de contracte se face în baza scrisorii de trăsură
care reprezintă proba contractului și este întocmită în trei exemplere dintre care unul revine
expeditorului, cel de al doilea este anexat mărfii, iar ultimul îi revine transportatorului. Mai
există și cazuri în care marfa este divizată din cauza volumului pe mai multe vehicule și cazuri în
care sunt mai multe feluri sau loturi de marfă, în aceste situații expeditorul are posibilitatea de a
cere întocmirea scrisorilor de trăsură pentru fiecare vehicul, fel sau lot de marfă.
Ca și date regăsite în cadrul unei scrisori de trăsură sunt data și locul întocmirii acestei,
numele expeditorului, transportatorului și al destinatarului, adresele celor trei menționați
anterior, date privind locul și termenul la care s-au ridicat mărfurile și unde trebuie eliberate,
detalii despre natura mărfii, cantitatea acesteia, respective numărul de colete, cheltuielile privind
transportul, formalitățile vale și în cele din urmă indicații privind faptul că transportul este supus
unui regim special în conformitate cu convenția adoptată. Pe lângă toate acestea părțile scrisorii
de trăsură pot adăuga și alte indicații considerate utile.
Expeditorul este pe deplin răspunzător de toate cheltuielile și daunile cauzate de către
transportator, căci acesta întocmind scrisoarea de trăsură cu toate indicațiile mai sus menționate
acționează în contul expeditorului, cu obligația de a verifica starea mărfurilor în cazul în care
acesta dispune de mijloacele necesare verificării calității si a ambalajului mărfurilor.
Exportatorul este îndreptățit să îi ceară transportatorului verificarea greutății brute și a
cantității mărfii, în schimb transportatorul are posibilitatea de a cere ramburas pentru cheltuielile
de verificării.
Transportatorului nu îi revine nici o obligație în ceea ce privește examinarea
documentelor și a exactității informațiilor, pentru toate daunele rezultate fiind răspunzător
expeditorul.
În momentul sosirii mărfii, destinatarul are dreptul de a cere al doilea exemplar al
scrisorii de trăsură și ca marfa să fie recepționată doar pe baza unei dovezi de primire, iar în
cazurile în care sunt pierderi ale mărfii sau întârzieri ale tansportului destinatarul este îndreptățit
în cererea în nume propriu de la transportator în cee ace privește drepturile contractuale.
Transportatorul este complet răspunzător de marfa primită din momentul primirii până în
momentul predării, fiinsd exonerate de această responsabilitate doar în cazul în care paguba este
survenită din cauza persoanei care deține dreptul să dispună de marfă, un ordin al acestei
persoane sau vicii ori circumstanțe ale mărfii ale căror consecințe nu puteau fi prevenite și
evitate.
utilizarea vehiculelor neacoperite, dacă
transportatorul este exonerat de

acestea sunt menționte în scrisoarea de


trăsură
această responsabilitate

defecțiuni sau lipse de ambalaj ale


A lte cazuri în care

mărfurilor, în cazul în care acestea sunt


expuse nefiind ambalate sau rău ambalate

deteriorări din cauze naturale

toate manevrele efectuate pentru încărcarea


și descărcarea mărfii sunt efectuate de către
expeditor
numerele coletelor și marcajele sunt
insuficiente sau imperfecte

transportul de animale vii

În cazul în care marfa a fost primită de către destinatar, iar la cel moment nu au fost
efectuate verificările necesare constatării stării de eliberare a mărfii împreună cu transportatorul,
acesta are termen de 7 zile lucătoare de la eliberare pentru ulterioarele sale contestații, cu
indicații precise privind natura pierderii sau a avariei. În caz contrar se decide că marfa eliberată
a fost în starea descrisă în scrisoarea de trăsură.
Atât destinatarul cât și transportatorul au obligația de a-și acorda reciproc toate înlesnirile
rezonabile necesare verificărilor și constatărilor din momentul eliberării.
Dacă transportul este efectuat de doi sau mai mulți transportatori, fiecăruia i se impută
responsabilitatea asupra transportului și a mărfii, astfel că oricare dintre transportatori are
obligația de verificare a mărfii și de a emite transportatorului precedent o confirmare de primire
cu data și semnătura acestuia.
În cazul oricărui litigiu survenit pe baza acestei convenții reclamatul are dreptul să
sesizeze acestea la organelle abilitate din țara în care are reședința sau sediul pârâtului, sau în
țara în care a avut loc preluarea mărfii doar organelor juridticționale.
Litigiile existente între părțile contractante cu privire la interpretarea sau punerea în
aplicare a convenției în cauză, pentru care nu a existat posibilitatea de reglementare prin
tratative, va fi înaintat Curții Internaționale de Justiție, pentru a fi soluționate de aceasta.

Asigurarea transportatorului in calitate de cărăuş pentru marfă transportată cu


vehicule

Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuș al mărfurilor se aplică


în cazul pagubelor produse asupra bunurilor care au fost transportate de către un proprietar terț.
Polița de asigurare trebuie efectuate în conformitate cu prevederile asiguratorului ceea ce
înseamnă că fiecare vehicul ce are ca rol transportarea mărfurilor (vehicul cu capacitate proprie
de în.cărcare/ autotractoare/ semiremorcă) trebuie efectuată asigurarea.
Obiectul acestui tip de asigurare îl face răspunderea societății care efectuează transporturi
naționale/internaționale cu automobile, vehicule articulate sau remorci, pentru pierderi totale sau
parțiale ale mărfurilor înredințate pentru transport și în cazul depășirii termenului de eliberare.
Riscurile asigurate de către acest tip de asigurare sunt:
 Răspunderea asiguratului în ceea ce privește marfa transportată conform CMR, începând
cu momentul preluării mărfii și finalizându-se cu momentul predării mărfii către
destinatar.
 Vehiculele dotate cu termograf funcțional, care livrează mărfuri perisabile în caz de
prejudicii cauzate de defecțiuni ale echipamentelor care controlează temperatura, vor fi
acoperite doar în cazul în care acest lucru a fost convenit între părți și a fost plătită o
nprimă de asigurare.
 Avarieri datorate contaminărilor radioactive ale bunurilor ce se datorează efectelor unei
ezplozii atomice sau unor radiații
 În caz de contrabandă
 Depășirea gabaritului acceptat
 Influențe ale temperaturii sau daune provocate de orice eveniment natural.
 Amenzi/ săvârșirea de acte ilegale/declarații mincinoase ce fac referire la normele legale
de import-export
Totalitatea răspunderii față de marfa transportată este acoperită cu specificația că aceasta
trebuie transportată respectând prevederile poliței și sunt acordate despăgubiri pentru
următoarele:
 Rătăcirea bunurilor, indiferent dacă pierderea este totală, parțială sau din punct de vedere
fizic sau valoric.
 Avarierea produselor transportate.
 Livrarea nu este efectuată în timpul stabilit în cazul în care se pot justifica daune datorită
intârzierii.
 Taxa transportării și alte taxe precum cele vamale, precum și alte taxe ce apar pe perioada
transportării.

Costuri ce pot apărea:


 Costuri pentru salvarea și prevenirea daunelor asupra bunurilor, costuri ce pot ajunge la
5.000 EUR
 Costuri pentru distrugerea bunurilor deteriorate/distruse, costuri ce pot ajunge la 3.000
EUR
 Costuri adiționale în privința judecății.
De asemenea se poate opta pentru extinderi suplimentare ale acoperirii pentru
urmatoarele:
 furt
 pagube aduse de stricarea instalației de răcire/instalației frigorifice
 transport cu vehicul nedeclarat
 acoperirea operațiunilor de cabotaj și operațiunilor de manipulare
 acoperirea conatinerelor
De asemenea trebuie luate în calcult unele reastricții ale acoperirii
În ceea ce privește terialitatea acestei asigurări, aceasta este valabilă atât pe teritoriul UE
cât și în cadrul statelor non-UE, fiind încheiată pe pe perioada unui an calendaristic, a mai multor
luni sau doar pe parcursul unui singur transport.
De asemenea se impun anumite obligații:
-Obligația de a răspunde în scris întrebărilor adresate de către Asigurator, darși obligația
de a declara și informațiile cunoscute ce sunt esențiale evaluarii situației de risc la data încheierii
contractului de asigurare.
-Obligația de a plăti asigurarea la termenul stabilt.
-Obligația de a declara către Asigurator dacă a mai făcut alte asigurări asemănătoare
pentru aceleași riscuri, în cazul în care încheie alte asigurări acesta are obligația de a-i aduce la
cunoștință asiguratorului.
-Obligația de a lua măsurile necesare pentru ca transportul să fie efectuat în
conformitate cu prevederile legale, precum și încercarea de a evita cât mai mult posibilele daune
apărute pe durata transportului.

Obligaţii referitoare la transport:.


 Se pot utiliza doar vehicule rutiere ce respectă prevederile legale ce fac referire la
transporturile rutiere.(vehiculul trebuie sa fie omologat și înscris în circulație)
 Gabaritul acceptat sa nu fie depășit.
 Să nu se transporte mărfuri pentru care vehiculul nu deține licentă.
Șoferul trebuie să participe la acțiunile de încărcare-descărcare a mărfii, precum și să
constate starea acesteia și a ambalajului, numărul bunurilor care au fost încărcate, dar și anumite
observații ce pot apărea ce trebuie notate pe scrisoarea de trasură CMR.(În cazul unor eventuale
observații ocnducătorul vehiculului trebuie să facă fotografii bunurilor care prezintă probleme.)
Obligaţii ce apar în caz de pagube:
Obligația de a anunța în scris Asiguratorul, în termen de 24 de ore, în legătură cu
incidentul asigurat.
Asiguratul trebuie să anuțe îndată, dacă este cazul, în funcție de practica desfășurată de
țara în care s-a întâmplat incidentul poliția, pompierii sau autoritățile competente și de asemenea
trebuie să ceară eliberarea de acte cu privire la cauze și împrejurări ce au condus la
săvârșireaincidentului și al pagubelor.
Asiguratul trebuie să îi ofere ajutor Asiguratorului în ceea ce privește constatarea
pagubelor produse și să adopte măsuri ce vor limita daunele si vor ajuta la salvarea bunurilor,
păstrând și păzind marfa rămasă și adoptarea de măsurii menite să prevină degradări ulterioare.
Prima de Asigurare este posibil să fie constantă pe perioada de asigurare, iar într-un
astfel de caz se fixează pentru fiecare dintre vehicule, particularizat sau flexibilă caz în care este
stabilită luându-se în calcul Cifra de Afaceri ce reiese din operațiunile de transport iar în acest
caz se stabilește total pentru toate vehiculele. În ceea ce privește Prima de asigurare variabilă
inițial, la emiterea poliței se hotărăște Prima minimă și de depozit ulterior, iar la finalul perioadei
de asigurare se calculează în fulcție de Cifra de Afaceri ce reiese din operațiunile de transportare
efective realizate în perioada asigurată.
Plata poate fi integrală sau în rate, iar modaitățile de plată sunt ori depunere în numerar
la casieriile firmei asiguratoare sau ale băncilor partenere ori prin virament bancar.
Asigurarea începe, în general, la ora 00:00 a primei zile din perioada de asigurare ce
este scrisă pe poliță, dar niciodată mai devreme de 00:00 a zilei următoare celei în care s-a plătit
prima de asigurare sau a celei dintâi rate a acesteia.
Acoperirea se încheie la ora 24 a ultimei zile scrisă pe polișa de asigurare, sau în situația
în care limita de răspundere agregată ajune la 0.
Atât asiguratul cât și asiguratorul au dreptul sa denunțe unilateral asigurarea cu condiția
de a-l anunța anterior pe celălalt cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de dununțare.
Limita maximă de acoperire prin această asigurarea este stabilită de comun acord între
asigurat și asigurator, iar primele de asigurare pot fi achitate în două modalități: integral sau în 4
rate egale trimestriale.
Studiu de caz bazat pe caz real

În anul 2011 un transportator a avut un accident rutier cu un vehicul cu remorcă


încărcată din Italia, care avea ca destinație Vatra Dornei, acesta răspurnându-se într-o prăpastie
și luând foc în totalitate. După cele întâmplate marfa nu a fost despăgubită pe motivul că această
comandă era emisă cu încărcarea din Italia, predare în Vatra Dornei dar neutralizarea
documentelor pentru transport trebuia efectuată la Bistrița (locația sediului social al
intermediarului).
În momentul în care transportatorul a ajuns la Bistrița a fost întocmit un CMR,
menționând totodată pe cel vechi de întocmirea celui nou. Astfel când a avut loc accidentul pe
această distanță dintre Bistrița și Vatra Dornei asiguratorul nu a despăgubit decât vehiculul și
remorca în conformitate cu articolul 3 din contractual de asigurare, care prevede faptul că
încărcarea și descărcarea mărfii au loc în două țări diferite.
Acest lucru a fost posibil din nefericire pentru transportator din cauza capcanelor
nescrise ale poliței CMR. Această poliță nu acoperă daunele produse din cauza nepotrivirii dintre
situația reală și datele înscrise în documentele de transport, spre exemplu locul de eliberare al
mărfii poate fi diferit de locul menționat în scrisoarea de trăsură, pe baza unei cereri acceptată de
către părțile contractului.
În cazul de față marfa nu poate fi acoperită de polița CMR de la locul livrării mărfii în
conformitate cu convenția cu clientul și destinația finală înscrisă în scrisoarea de trăsură.
Aceasta a fost asigurată din Italia spre România, simpla anulare a primului CMR pe baza
convenției neaducând nici un alt avantaj, deoarece de la Bistrița la Vatra Dornei este vorba de
transport intern, iar polița plătită de acesta era pentru transporturi pe plan international, neavând
acoperire pentru transporturile efectuate pe plan intern.
În altă ordine de idei prin această poliță facultativă transportatorul nu poate fi exonerat
de răspunderea asupra mărfii din momentul preluării până în momentul elibării pe motivul
producerii de daune cauzate de defectarea vehiculului utilizat în cadrul transportului sau prin
culpabilizarea persoanei de la care a închiriat vehiculul. Acest transportator putea fi scutit de la
responsabilitatea aferentă mărfii doar în cazul în care vina era a celui care avea dreptul la marfă,
marfa avea vicii proprii sau acesta era pus în fața unor circumstanțe neevitabile producătoare de
daune.

Exemplu: asigurarea bunurilor în cadrul serviciilor de curierat (Fancurier, glovo etc.)


livrarea produselor alimentare, transportul coletelor din străinătate etc.
*sau la capitolul dat mă gândesc că putem analiza practica judiciară a unor câteva cazuri
relevante (ex. Asiguratul nu și-a îndeplinit obligațiile în timpul transportării) sau cum se
calculează despăgubirea / prima de asigurare în momentul încheierii contractului
Concluzii
Bibliografie