Sunteți pe pagina 1din 1

22°25'

E 22°30'
E 22°35'
E 22°40'
E 22°45'
E 22°50'
E 22°55'
E 23°0'
E 23°5'
E 23°10'
E

T raseu Marcaj T im p deparcurgere Dif


icultate T raseu Marcaj T im p deparcurgere Dif
icultate Clu j-
Nap o ca
64km

y
S t
âna de Va le –Cust
ura –Ş a ua Bo ho dei-S t
âna de Va le 5h Redusă Șa ua Vâr
to p -Gr
o a p a Rugino a sa -
Piet
rele Negr
e 3h M edie

N
46°50'
S t
âna de Va le -Po ia na Vă r
ă şo a ia 8h Redusă Pâr
tia Vâr
to p 1-
Pâr
tia Pia t
ra Gr
ă it
oar
e-M a gist
ra la 1Ba nda Ro șie 15m inut
e Redusă

(
S t
âna de Va le)–Culm ea Ba ia Po p ii–Pla iulFer
ic ii–M ă gur
a Fer
ic e
4½ -5h M edie M a gist
ra la 1Ba ndă Ro șie-Belv
eder
e Glă v
o a ia
–S a tFer ic e

M a gist
ra la 1:“S t
âna de Va le –Vf.Cuc ur
bă t
a M ar
e(Biho r
ul)
" 12-
13h M edie Bo ga -Pia t
ra Ciungilo r-Ca sc a da Bulb uc i

“S a tPiet
ro a sa –Ş a ua Bo ho dei–Vl.Aleului" Ca nt
o nulNegr
ea (
DN)-Peșt
era Po r
țile Biho r
ului 40m inut
e M edie

“S a t
ulde v
a c a nţ
ă Bo ga –Ş a ua Bo ho dei" 3½ h –4½ h M edie
Alb a c (
T urist
Cent rulDe I
ic S o ho do l-
nfo r
Ro șeșt
mare T urist
i-Va lea S t
ic ă )-
ar
Fa ța Alb a c ului-Refugiul
p a -Cheile Alb a c ului-Dev e- 6½ h M edie
PARCULNAT URALAPUSENI-HART AT URI
ST I
CĂ-
v.1.
0
Alb a c (CentrulDe I nfo r mar e T urist
ic ă )

“Ca m p ing “La gr


a jdur
i”–Ca sa de Pia t
ră" 3-4h Redusă
Cir
c uit
ulGr
otelo r
:Ca sc a da Vă lulM ir
esei-Peșt
era Șușm a n-
te
Ca sc a da
1½ h M edie APUSENINAT URE PARK -T OURI
ST MAP
A NYUGAT ISZI
GET HEGYSÉG T ERMÉSZET IPARK
Gruie ţ
ul Vă lulM ir
esei iş r
că .Vărate cu
Dl
.Vă

¹
“S a tPiet
ro a sa –Co m una Ar
ieşeni" 6 ½ –7 ½ h M edie Peșt
era Alunului-
Va lea AlunulM ic -
Po
D l
ia na Onc ea sa 3h Redusă

1:
65000
PiatraBul
zul
ui

Cl
Po ia na Lesp ezi-
Vîr
fulLesp ezi-Peșt er a m ic ă a Lesp ezilo r
-Va lea

el
“Ş a ua Vâr
to p -Ş t
ei” 7-8h M edie 1½ h M edie

u
ic
S t
a nc iului a
as

un
Faţ
aTârniţ
ii re 20

.S tânişoara

om
"

uj
p
î
Ba za S a lv
a m o ntDo da Pilii-M o lha sur
i-
Va lea S o m eșuluiCa ld-
Ba za

.C
ă

)
“S a tCâm p a ni–DN75km 25+100” 6½ h M edie 1h Redusă
.C

Dl
DosulMăgurii sa lva m o ntDo da Pilii Dl
0 0.
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
À
8 Dl
.P v

Dl
V
À
ăif
l .Lupuiţ
a(1012m )

Km

.Ro
“Cir
c uit
ulPeşt eriiU rşilo r
”:Va lea S ighişt
elului–S o do lulLa urului–Dl. uţ

Dl
Brust ur
i–P.U r şilo r–Va lea Br ustur i–Dl.Do sur i–Fa ţa Pla iului–P. 4-5h M edie Va lea sea c ă -
crea st
ă Piet
rele a lb e-
Po ia na S t
ânișo a r
a-Va lea S ea c ă 2½ h M edie u Făge ţ
ii

ste
M ă gur a –Va lea S ighiştelului–S o do lulLa urului

ştil
MăguraMe ziad ul
ui

Dl
Pod e il
e

.Ma
Dl
.Frâncu

or (
Dl Frântura
Peșt
er a c ua p ă de p e Va lea Fir
ii-
Peștera Hum p leu-
Peșter
a Șura .P

Bi
M a gist
ra la 2:“Ca b a na Vlă dea sa –Gâr
da de S us” 21–22h M edie 6h Ridic a t
ă Dl

109
l
ai Lacul .T

re
M ar
e-Po ia na M ă rului-
Po ia na Vârtop-Gheța r
ulde la Vârt
op-Co t
ulFir
ii

ii
ruc
ul
ui un
Drăgan 21 e

3m
a

Dl

.C
.Pu
“Pia t
ra Gr ă it
oar e -Ca m p ing Runc uAr s(Po no r)
”:Pia tra Gră it
oare,

Dl
(
Floroiu) "

)
ho
î

)
c ea din c r
ea sta vestic ă a M a siv
uluiVlă dea sa –Po ia na Onc ea sa – 3½ -4h M edie S a tde v
a c a nță Vâr
top-
Vâr
fulT ă t
ăro a ia -
S a tChișc ă u 6h M edie

ţ
Răd ăcinil
e

ul
Va lea AlunulM ic –Ca m p ing Runc uAr s,Po no r

ui
u PiatraAl
bă Vf
.Pl
aiul
ui (
1702m ) 18
.S tâng
Cir
c uit
ulCetă țile Ră desei:Po ia na Vă r ă şo a ia –P.Cet ăţ ile Ră desei Dl
"
î

)
r
–Belv edere –Că p iţ a –Va lea S o m eşuluiCa ld–Peşt er a Ho nu– Gîr
da de S us-c ă t
unulM unună - căt
unulGheța r(
Gheța r
ul
6h Ridic a t
ă 3h M edie
Peşt er
a U sc a tă –la sudde Vf.Cuc iula t a –Peşt er a Cet ăţile P.Meziad Ô¾ S c ă r ișo a r
a); lopu u Mănăşturu
.Pris DJ103H DJ108C DN1R ruş

Ó
Dl
PoianaMică
#G

Dl

062
Ră desei,p e la b a lc o a ne –Po ia na Vă r
ă şo a ia Dl
.S lcio Rom âne sc

.C
e 1417 .U
că Dl

hi

Ciorii 1
tur
3
iu

ce
“Ca nt
o nulfo r
est
ierPa diş –Ca b a na Vă r
ă şo a ia ” ii uri Alb a c -
S o ho do l-Ro șeșt
i-Co st

Dt i-
Preluc a -
M oar
a luiI
va n; 5h M edie um băţ
.Gol .Şoim
u
so

l Dl Dl

ra
.B
.Laz
.O

ăi

a
Dl

rz
Margine a v Piatra

ov
Dl


Ar
ieșeni-
Dea lulAr
sur
i-
Va lea Gîr da S ea c ă -Gheța r
ulde la
À Dl

Dâm bu

ip
.M

.L
“Cir
c uitM ă gur
a Vână t
ă” 3h 10m in M edie 3-4h M edie Cornul Al bă

cil
Frântura ărg ii
ţ

Dl
S căr ișo a r
a;
e tă

or
Capre i
N

d e Runc ău .C
46°45'

"
Dl
.S tânc
ii
l
ui Dl " î" _
9 P
a
z răviţ
“S a tPiet
ro a sa –Ca b a na Pa diş” 5h -5½ h M edie Gîr
da de S us-Cheile Or
dânc ușii-sa tPr
eluc ă -Gîr
da de S us; 3h M edie Vf
.Vlăd e asa
+ À
+ .Dum b
Dl DJ103L
1836 À
Pd .Frăsine t
Ca m p ing Glă v o i–Lo c de p o p a s:½ h P 5
À Rânşoare Păşune aDe sca
î 19
Lo c de p o p a s–Bă lilea sa –Ca m p ing Vf.Gura "
“Cir
c uit
ulGr
o p iide la Ba r
sa “ Redusă S a tGheța r
-sa tHă nă șeșt
i-sa tDea luFr
um o s-sa tGheța r
; 1-1½ h Redusă

)
o i:2½ h Lo c de p o î p" Dl
Glă v a s–Bă lilea sa Ce rne i Vf.De al ul .P .Troşini
Dl ï
et

i
Chie ş

Dl
–Ca b .Pa diş:3h Păltinişului rie

e
Pie tr
S tâna î"

.L
n
M edie,p e Dl
.Pl
opişul d e Runc P-
naRuncul
ui 1785 i
"P P
À _

aia
“Cir
c uit
ulCet ăţilo rPo no r
ului“:Ca b a na Pa diş –Po ia na Po no r– ui
9 Pal
tinu
a num it e
+ À
+5

u
Ma
Peşter
a Cet ăţ
ile Po no rului–Do lina I II–Ba lc o a ne –Ca m p ing Glă v
oi 5h Va lea Gir
da S ea c a -I
zb uc ulT a uz; 15m inut
e Redusă

.Şe s
por ţiuni
î" À

ii
te r
re
–Ca b a na Pa diş

N
46°45'
Vf
.Cl
ătărie

Dl
r idic a t
ă

Ci
P-
naBal
inţ
ei

nu
“Circ uitulGa lb enei“:Ca b a na Pa diş –Ca m p ing „La Gr a jdur i”–

or
Gheţ ar ulFo c ulViu-dev ia ţ
ie Pia t
ra Ga lb enei-Po ia na Flo r ilo r–

.C
Cir
c uitc o m p let-c uret urla Ca b .Pa diş:

Dl
Cheile Ga lb enei–Ca sc a da Ev a nta i–Izb uc ulGa lb enei–Av en Ridic a t
ă S a tFa ță (
c o m una Alb a c -S a tS o ho do l-Peșt
era de la p t
e;Vf
.Măgurice i 1½ h Ridic a t
ă Cascad a PietreleAlbe
Bo r
ţig –Va lea Cet ăţ ilo r–Po ia na Po no r–dev ia ţ
ie c ă t
re Ca b a na
10h -c ur et urla Ca m p ing Glă v
o i:8½ h
Iad ol
ina d ii
l
To
Po no r–Ca b a na Pa diş Dl Vf
.Laia u Dl
.Ş Şaua es .D
Mare PiatraGrăitoare Vf
.S ul

ei .Ş urg
ov
a Între Dl an
“Ca b a na Pa diş –P-
na Că p ut“ 1h 20m in Redusă Desc r
ier
eta seuDN75-Vraulea S t
r ea r
p ă -Peșt
era de la p t
e; 1½ h LaCornulRidic a t
ă Vârf
uraşu 1557 1222 ul
ui
Munţ i 10
Hijul
ui 1688 Făge t 09
or
nil Obârşii
oie Ruginoasa Dâm bu 38

Dl
Lum ea Pier
dut
ă :“Ca b a na Pa diş –AvenulNegru–Av
enulAc o p er
it– De la Ca b .Pa diş:2½lhP(
num a idus)De Alb a c -sa tFa ță -sa tS o ho do l-sa tRo șeșt
i-
sa tFer
ic et
-sa tM ă L
ncaeș
Pia
t tra
i-
D. or 9

.Du
Redusă 5h M edie 1201 il
avenulPio nier
ilo r“ la Ca m p ing Glă v
o i:2h (
num a idus) Ho rea ; Şoim ul ui Dl
.Laia ie tr
Mică P.Dosu Şe su Pre utul
ui Căl
ăţele Păd ure buP

m br
î" Vf
.Cârl
igaţ
i S ul

a m
Vârtop ului 910 899 Dâ

ava
uc
“Ca b a na Pa diş – Gheţ
arulS c ă r
işo a r
a“ 5h Redusă Șa ua U r
so a ia -Po ia na M ă r
șo a ia -Vf.Clujului-Po ia na Că linea sa ; 3h Redusă î"

l
vii Vf
.Iconii

re
.Postă

.P
Dl re i
Pie t

Dl
Rovina Vf
.PiatraS e nil
or 1498
asta Dl
.Fonoge a
.Co
(
Cir
c uit
ulVlă desei)Ca b .Vlă dea sa -Vf.Vlă dea sa -Piet
rele Alb e - 1474

ui
Dl DJ103K

işul
5h M edie Cheile M ândr
ului-sa tRunc -int
ersec ție m a r
c a jBG; 2½ h M edie 1074
Dl.Pet rieni-Ca b .Vlă dea sa
Dim ine şti


.Ţa
1196

1147m
(
Cir c uitM a r
e Ră c hiţ
ele)Vl.S ta nc iului-Piet rele Alb e -Dl.Petrieni- P-na Dl
.M

Dl
Ca b .Vlă dea sa -Dl.Chic era Or za şc ilo r-Pr.Ră c a d-Vl.Ză no ghii-
12h Ridic a t
ă Ar
ieșeni-
Va lea Co b leș- "
sa tCo bî
l
eș-int
ersec ție m a r
c a jBR; 3-3½ h M edie Voivod e asa ăc
riş 23 Râşca

ui (
Do suRă c a dului-Vl.Cet ăţii-izv .Pr .Ginginea sa -Vf.Ţiglă u-Vl. î" ul
ui
LaMurgaşu Lespezi 1150

ul
S ta nc iului
"
î

Dl

)
ni
161

.Runc

.Runc
î"

re
3
e l1
î" À
Cascad a

te
unc


Redusă și M unt
ele M a r
e-sub .Vf.Pia t r
a Gro șilo r
-Po ia na Ba lo m ir
ea sa -Șa ua ?
À LaS tâni
Ca b a na Vla dea sa -Cr
ea st
a -Gur
a Za r
nii 4½ h 10-12h Ridic a t
ă Răchiţ
ele .M

.M
ï
Dl

Dl

Dl
M edie S t
ea ua -Șa ua Petr
ea sa - Șa ua U rso a ia ;

Dl
1016

uri

î"

icl
el
u

ui
Vf
.Ţigl
ău

nc

u
Ho r
ea -Pă t
rușeșt
i-sub v f.Co lță ulVâr fului-M em o r
ia lv
ic t
im e LaNim ăiasa 1261 Dl
Ra c hit
ele –La Cuc iula t
a –Do da Pilii 3h Redusă 4-5h M edie Vf
.Bute asa

Mu
a c cîi"
denta v ia t
ic ; .P
Bonciu l

Legenda
Arsuri 1792

ea
u
+ À
+ l
ui

l
À

m
soiu

Ca b a na Po dina -Pă șunea Po dir ea -Dea lulCo a c hii(


Vf.Pet r
ea sa )
-

Cu
Ca b a na Vla dea sa -Pia t
ra Ba niso r
ului-sa tVisa gu-sa tT r
a nisu 6o r
e M ediu 4-5h M edie Nim ăiasa
Vf.Piet ro a sa -Cîm p ulluiȘeștină -Ca b a na Po dina or1238 Cent r ude vizit ar e a la r iei
.O

.Răşinaril


1589 Dl
Dl

GraiulManul
ui

m
pr ot eja t e
À
@
"

bu
Pd .Păd urice a î" z " 1587
De alu

Ur
>
Vf
.PiatraArsă ) !(
P

Ò
M o num entist oric -b iser ic ă

şil
À # _J 1404 Vf
.Cuciul
ata Ne gru G"
) î#
V

or
DJ764A DJ108C

ui
À6 *

)
1099
+ G

1486
M o num entist oric -st at uie

rbu
sa
")

.O
Dl
.Grăunil
e î"

)
ea

ii
l
M o num entnec la sific a t

Dl
p
Vf
.Munce l
u 1152 oro

Po
K
.B

Dl
Vf
.Micău

i
Mare 1542

ia
Cascad a Dl

te
.P
Ba
Rezer va ţ ie şt iinţific ă

an
1640 Pd .Ciurgăul
ui R
ÀS
"_

re
Moara

.P
P

ea
î" 9

Dl
3Pasul

l
uc
À
Dracului
+ À+ Lo c de c a m p a r e

a
l
Prisl
op

12
À

Cu
DJ764A
À Vf
.Custuril
or 8

64
1386 MăguraCăl
ăţel
e
"À + Lo c de p o p a s

a1263
Gardu l 9 P ¿ À À3
1404 Dl
.Cionca
P-
naZăpozil
or dePiatră Cuciul
ata 22 " + 1
161 Punc tde b elveder e
N

î" 5 À
46°40'

riţ
[
Piatra

)
1267 ï
Tâlharului P
# _ T ur n p ent ruo b ser va ţii

.Măgu
Dl
G
À
8
.Coh !
A
ul
ui P-
naFântâne l
e
Dl
.S e c624 P-
naFrapţ
inil
or Vf
.Poie nii Vf
.Briţ
ei DN1R " Inst it uţ ie p ub lic ă

Dl
1627 Groapa
9
1759
1
Largă 3
À P.cu Ap ă î" î"
Bozgciu _P Po liţ ie
din Vl.Firii
Ja nda r m er ie
î" Dl
.Copcii
28
e asa4
"
î
_J
.Le urd Brad u Rău 1271
)

Dl Vf
.Brăie se i #G
661 ŞauaBohod e i
1692 P-
naVârtop ¨
¦ Po m p ier i
P-na v _J
Dl
.Vărate c Dl
.d e Coasta
Once asa Turbe ţ
elel
e
À K S p ital

N
46°40'
Oradea d e as Mari Piatra
74km
446 upra
Râpe Vf
.Bohod e i
Brăie se i Pon oru lVăii Dl
.Vârtopu Vf
.Oluri
1502 Al bă +
À Fa r m a c ie
l
or

88
y

649 1678 Pon oru lu i


1654
+ Disp ensa r
"

12
î
î"
)

2 Dosu Dum brava Cascad a Firizu l


ui LaculFântâne l
e
À

ui
Piatra Vf
.Alunu

ul
Bunte ştil
or Bohod e i Cent r
ulde vizit are Do da Pilii Mihăuţ DJ103P
Biser ic ă

ţ
ii Foghice ştil
or Grăito are 1475 Dl
.Hum pl
eu Vf
.Ghid uril
or
î" î"
es Do da Piliivisito rc entre

m
ur

ea
Şaua (
1467m ) 1236
ud Cim it ir

.N
.B Al
unul
ui Do da PiliiLáto ga tó K özp o nt

Dl
Dl Vf
.Gruiu ï
Vf.Măgura 5 S uha S uha
Fe ricii 1106 #G
1091
Mică Mare eş
P
À Ofic iup o şt al
Şaua l
aP
ea
sa Cum pănăţ
elul
Chice racu
Col
ac1514
À
@ r
uc
el P-naLa ?
À M uzeu
rd Fântâna î" P Grinzi
.L
eu
Munte l
e Tisa
Re ce
P.Pepii
Dl
.Fe re d e i 5 M a ga zin
Pie tre l
e
Dl 1652 Cârl
igate l
e Tom nate cu 1273
Pd .
Cent r uS a lva m o nt

ţa
1209 [ Vf
.Piatra PiatraAlunul
ui Onachii
1694

rni
Cuciul
ata
#G

Ó
Arsă 1354

or
il
.Munţ
Dl Tr a seuint er pr etat iv
3

de
P- na 1498
À

.J
î" Cul
m e aRuncu À

Dl
À n
Ale ul
ui 8 Vf.LaCapu
Cheile Ars 1369
Som eşu lui P.Alun ului De al
ului 1310 À Esc a la dă
3
T
Dl
.Bl
id aru

.Horii
Hud aVid rii Vf
.Dâm bulHâr
Cald
Ba r că
ui
l

1132
bu

" À
£

e tu
P.Cetăţile 24
î

Dl
Vf
.De al ului
or
)

Chice ra Benzină r ie
.C

tin
Bl
id aru 800 Rădesei
¾ Vf
.Ţâncul
a
Dl

Ó
ăl
423 " U
1091

.P
)

S er vic e a ut o

)
Cal
e aMare k
Dl
"
1258 î"
>

S taţ ie a ut o b uz
À
8 Te rpe ş ¿
"
52
î
Dl
.Fântâne l
e
)

4 î" P-
naVâl
ce l
e 13
) 9
î" " Vf
.Măgura
1573 Arsural
ui I
c
1361 ui
ul Ã" S taţ ie de c a le fer at ă
o
)

Colnicu .B
P-na Vf
.Tinciul
923
ui
et Vf
.Vărăşoaia Turcului
S âl
ha Dl v
À Ba r aj
Dâncoasa rn 1332
Co

+_ sta
1430 LaCal
u Mort
" S taţ ie m et eo
E79 "À Mă 1383
z
î" 9 P
ea
Cr Vf
.S coruşe ţ
u
gu
Ob iec t ivindust r
ia l
" Vf
.Dobruş
ra PiatraFul
ge rată
>

Centrul adm inistrativşi devizitarealPNA î" Tău Vâ 1408 1413 Dl.He ţ


ii B"
nă 1429
B" ANPheadquarters andvisitor centre Vărăşoaia tă
P-
naTom naticul
ui 1331 " Ca nt o n silvic
P.Şura
>
U
NySzPI gazgatóságés Látogató Központ P-
naCiungi
Boghii Centrulde vizit are Pa diş S c hia lp in

Dl
5 Râtul î" Cascad aOşe l
u Măgura À
*
P.V11 De al
u Poiana

.Po
Bărăre ştil
or Ţarina Căl
oiu P-
naVal ea Pa diş visito rc entre Vânătă 1486 T elesc hi

Dl
À

Ó
¾ Piatra Ciurtuci
@ X¾

Ó
Poie nii Horii 1641
+6À

jaru
+ PádisiLát o ga tó K özp o nt

.Fă
Bo ghii Vf
.Drăgoiasa
À Vf
.Măgura Piatra
De alu Bubuii
Peşt er ă a m ena ja t ă

Ó
ui
1539
Ô¾

ge t
Ţarina Guranil
or 948 1314
Bu lzului Cascad aBul
buci
î 10 LaBrad u
Peşt er ă p ent rut ur ism
À

u
n
Dum brava " Pod ina K

136
À l
ui Hore a
)

Ó
sp eo lo gic sp ec ia liza t

DJ763 " LaCraci Chice raCom prii

2
P-na
>
1475
î"
Văcăre aţ
a
Muşte
Vf.Piatra
Re a1363 ¾ Peşt er ă c ua c c eslib er

Ó
Ca za r
e
J I
+5 _
î"
î 11 Şaua S m id a
" î" À P
Rum âne asa Piatra Vf
.S tânii
J
"
S căriţ
a Ne grul ui
Cabana 1461 Rest
a ur
a nt
)

>
Calului
+ U
3
"À Î
ntre
À I
N

9
Pad iș Dl
.Găina
46°35'

Dl 12 Ape Uvala
.Cărbu
naril
or Băl
il
e asa
Vf
.Răchita î" 1344 # Vâr
f
1344 PiciorulBătrâne i
[
R
ÀS Col
nicu l ui
Uval
a I
zvo r
"
î
1549
U Bise rica Dl
.Calul
ui
)

Răchita Molhaşuril
e!
A Ţicl
ău Olte an <
P.Gheţarul Moţ ul ui 1452
13 " Ca sca dă

Dl
î
1466 de l
aIzbuce 1567

.C
)

Vf.Măgura delaBarsaDe al
u Căl
ciş Chice raNe grul
ui m
T ur
băr
ie

ruc
Mojasca Vf
.Plopil
or P-
naFântâne l
e S e acă1138 1253 P-na 1497 É
Brăd e t
Ó

Rotund a

ii 1
P.Zăp odie

5" 1723 Vf
.S turu
"ÀP _P 353 Tău Ne gru l
m S t
ânc ă r
ie
î

445
9 1475
)

À
8

À + B" LaUl
mi
P.Neagră
Chei
î 1
" 4 P-na Gheţaru l
#G Apad in
Vf
.Roşu Vf
.Ple şu Ü
Ó

Ω
Piatră

Tom nate c "
Peşt
eră

N
)

Fo cu lViu

46°35'
1468
>
1569 P-
naNe gru
P-
naZăpod iuţ
a Vf
.Gud anu Av.din Bătrân a Pd .Ţigl
ău
Dl P-na
.S
Ponor 1477 Vf
.Capu ii
uţ Aven
l Vf
.Pe şte rii oc