Sunteți pe pagina 1din 10

Stenoza şi atrezia narinară

Sunt de obicei congenitale, dar pot fi şi dobândite în urma unui traumatism sau a unei infecţii
distructive. Tratamentul constă în recalibrarea chirurgicală a narinei afectate.

Atrezia coanală reprezintă o imperforaţie coanală congenitală, care de obicei este unilaterală şi care
deseori este depistată întâmplător după mulţi ani de viaţa. Atunci când este bilaterală, este
diagnosticată imediat la naştere, întrucât determină asfixia nou-născutului. Numai introducerea unei
pipe de tip anestezie în cavitatea bucală şi faringe poate salva micul pacient. Obstrucţia poate fi osoasă
sau membranoasă şi se întâlneşte mai des la sexul feminin. Afecţiunea poate să se instaleze şi în urma
unui traumatism. Atunci când este unilaterală, simptomatologia este reprezentată de o secreţie cronică
purulentă, unilaterală, imposibil de eliminat prin muşajul nazal, respiraţia nazală prin respectiva fosă
absentă, lipsa strănutului, anosmie unilaterală. Atunci când avem o imperforaţie coanală bilaterală, iar
sugarul s-a adaptat la respiraţia orală simptomele descrise mai sus se întâlnesc la ambele fose nazale.
Diagnosticul se pune pe baza rinoscopiei anterioare şi posterioare, proba stiletelor, endoscopia nasului
cu optici măritoare şi radiografia cu substanţă de contrast introdusă în nas, bolnavul fiind în poziţie
declivă dorsală. Tratamentul este chirurgical şi constă în excizia peretelui obstruant de la nivelul coanei
sau a coanelor. Aceasta se face de maximă urgenţă la nounăscut, instrumentul utilizat fiind un trocar sau
cu ajutorul Laserului. Dacă sugarul s-a acomodat cu respiraţia orală, se recomandă efectuarea
intervenţiei chirurgicale după vârsta de 1 an.
Prezentare EAP 2017

Choanal atresia is a congenital narrowing of the back of the nasal cavity that causes difficulty breathing.
It is rare, occurring in approximately 1 in 7,000 live births, and is seen more often in females than in
males. Choanal atresia is often associated with other developmental anomalies such as CHARGE,
Treacher Collins syndrome, and Tessier syndrome.

atrezia coanal este o îngustare congenitală partea din spate a cavității nazale, care provoacă dificultăți
de respirație. Este rar, apărând la aproximativ 1 la 7000 născuți-vii, și este văzut mai frecvent la femei
decât la bărbați. atrezie coanal este adesea asociat cu alte anomalii de dezvoltare, cum ar fi ÎNCĂRCARE,
sindromul Treacher Collins și sindromul Tessier.

If your child is diagnosed with choanal atresia, it may take two different forms. It can can be
bilateral, meaning it blocks both nasal passages, or unilateral, meaning only one nasal passage is
blocked. The blockage can be either completely bony (30 percent of cases) or be composed of
both bone and membranes (70 percent of cases).

 Bilateral choanal atresia is life-threatening and symptoms appear immediately after


birth. Babies breathe only through their noses when they are very young, so the blocked nasal
passages will cause extreme difficulty breathing.
 Unilateral choanal atresia is more common, less serious, and sometimes appears
later in childhood because the child has been able to manage while breathing through only one
side of the nasal passage.

În cazul în care copilul dumneavoastră este diagnosticat cu atrezie coanal, poate lua două forme diferite.
Acesta poate poate fi bilateral, ceea ce înseamnă că blochează ambele pasaje nazale, sau unilateral,
ceea ce înseamnă doar un singur pasaj nazal este blocat. Blocajul poate fi fie complet osos (30 la suta din
cazuri), sau să fie compus atât din os si membrane (70 la suta din cazuri).

Atrezia coanal bilaterală este în pericol viața și simptomele apar imediat dupa nastere. Bebelușii respira
numai pe nas, atunci când acestea sunt foarte mici, astfel încât pasajele nazale blocate vor provoca
dificultăți de respirație extreme.

Atrezia coanal unilaterala este mult mai frecventă, mai puțin grave, și, uneori, apare mai târziu, la
copilărie, deoarece copilul a fost în măsură să gestioneze în timp ce respira printr-o singură parte a
pasajului nazal.

Causes
Choanal atresia is a developmental abnormality. The anomaly is present at birth
and can be associated with other developmental abnormalities. There is no
known specific cause of choanal atresia. Most believe that choanal atresia
occurs when the tissue that separates the nose and mouth area during fetal
development remains after birth.
cauze
atrezia coanal este o anomalie de dezvoltare. Anomalia este prezentă la naștere și
pot fi asociate cu alte anomalii de dezvoltare. Nu există nici o este cunoscută
cauză specifică a atrezie coanal. Cel mai mult cred că atrezia coanal apare atunci
cand tesutul care separa zona nasului și gurii în timpul dezvoltării fetale rămâne
după naștere.

The symptoms of choanal atresia include:

 Cyclic respiratory distress relieved with crying


 Noisy breathing
 Feeding difficulties
 Inability to pass a 5/6 French suction catheter into the nasopharynx
 Nasal drainage

Further evaluation is done with endoscopy and CT scans.

Simptomele de atrezie coanal includ:

detresă respiratorie ciclica ușurat cu plâns

respirație zgomotoasă

dificultăți de hrănire

Incapacitatea de a trece un cateter de aspirare 5/6 franceză în nazofaringe

drenaj nazal

Evaluarea se face în continuare cu endoscopie si scaneaza CT.

Testing and diagnosis


Patients with bilateral choanal atresia often have respiratory distress episodes immediately after
birth. These are relieved only when the patient begins to cry. The child can not breathe during
normal circumstances and can only breath when they open their airway to cry. Because of this,
infants with bilateral choanal atresia often require intubation immediately after delivery. Once
the airway is secured, the patient can be evaluated for other developmental abnormalities.

Patients with unilateral choanal atresia often show symptoms later during infancy and
childhood with signs of unilateral nasal obstruction (discharge, mouth breathing, inability to
move air on one side). Since one side is open at birth, it is rare that these children have difficulty
breathing when they are first born.

Pacienții cu atrezie bilaterală coanal au adesea episoade de insuficiență


respiratorie, imediat dupa nastere. Acestea sunt scutite doar atunci când
pacientul începe să plângă. Copilul nu poate respira în timpul situații normale și
pot doar respirația când deschid căile respiratorii să plângă. Din acest motiv,
copiii cu atrezie bilaterală coanal necesită adesea intubatie imediat după livrare.
Odata cailor aeriene este asigurat, pacientul poate fi evaluat pentru alte anomalii
de dezvoltare.

Pacienții cu atrezie coanal unilaterale prezintă adesea simptome mai tarziu in


timpul copilariei si copilarie cu semne de obstrucție nazală unilaterală (secreție,
respirație gură, incapacitatea de a muta aer pe o parte). Din moment ce o parte
este deschisa la nastere, este rar ca acești copii au dificultăți de respirație atunci
când acestea se nasc mai întâi.
Introduction Choanal atresia was first described by Roederer in 1755 and it was defined as a
malformation of the posterior nasal aperture that interferes with air flow from nose to nasopharynx but
there are still doubts about this abnormality including timing of surgery, access to the surgical field,
procedure technique, pharmacologic approach before and during surgery and stent application and
maintenance [1]. The choanal obliterating plaque consists of bone in 30 per cent of cases and a
bonymembranous mixture in 70 per cent [2]. In general it requires immediate care because it represents
a life-threatening condition for the child [3]. It was reported a successful case treated by transnasal
introduction of a curved trochar in 1854. Approximately 60 per cent of choanal atresia cases are
unilateral [4] and unilateral choanal atresia is the obliteration of the posterior nasal aperture which may
not be detected for years and commonly presents later in life with mild symptoms with rhinorrea and
unilateral nasal congestion [5]. Nasal endoscopy and computed tomography of paranasal sinuses
provide a precise diagnosis. We report here the case of a 5 years old patient in which the patient was
initially suspected to adenoid hypertrophy and who was diagnosed with unilateral choanal atresia, and
discuss diagnostic investigation and possible surgical treatment techniques. The importance of this
report resides in the fact that such a incidentally diagnosis of unilateral choanal atresia.

Introducere

Coanal atrezie a fost descrisă pentru prima dată de Roederer în 1755 și

a fost definit ca o malformație a deschiderii posterior nazale

care interferează cu fluxul de aer de la nas la nazofaringe, dar acolo

sunt încă îndoieli cu privire la aceasta anomalie, inclusiv calendarul de chirurgie,

accesul la domeniul chirurgical, tehnica procedura, farmacologica

abordare inainte si in timpul interventiei chirurgicale si de aplicare stent

întreținere [1]. Placa a obliterante coanal constă din

os in 30 la suta din cazuri și un amestec bonymembranous în

70 la suta [2]. În general, aceasta necesită o atenție imediată, deoarece

reprezintă o condiție pune viața în pericol pentru copil [3]. A fost

a raportat un caz de succes tratat prin introducerea transnasal unui

trocar curbat în 1854.

Aproximativ 60 la suta din cazuri atrezie coanal sunt

unilaterală [4] unilaterală și atrezie coanal este obliterarea

diafragma posterioară nazal, care nu poate fi detectat de ani de zile

și, de obicei prezintă mai târziu în viață, cu simptome ușoare cu


rhinorrea și congestie nazală unilaterală [5]. endoscopie nazală

si tomografie computerizata a sinusurilor paranazale furniza o precizie

diagnostic.

Raportăm aici cazul unui pacient în vârstă de 5 ani, în care

pacientul a fost inițial suspectat de a hipertrofiei adenoid

și care a fost diagnosticat cu atrezie coanal unilateral, și

discuta despre investigații de diagnostic și tratament chirurgical posibil

tehnici. Importanta acestui raport rezidă în faptul că

un astfel de diagnostic întâmplător de atrezie coanal unilaterale.

Case Report

A five years old girl presented to outpatients clinic with snorring and open mouth sleeping. These
complaints had along history and they did not seek medical help previously. In the examination of
oropharynx, grade 1 tonsillar hypertrophy wasinspected. In order to determine the size of vegetation,
patient was taken to endoscopy room. When the pediatric flexible laryngoscopy was furthered to right
nasal passage, it was observed that septum was deviated to the right side. Procedure on the right side
was terminated due to the pain felt by the patient and loss of cooperation to the examination. In
endoscopic examination from left nasal passage, adenoid vegetation ratio to choanal opening was
detected at the rate of %80. Patient’s family did not want to try medical treatment and decided to have
adenoidectomy surgery. During operation, adenoid vegetation was palpated and underwent curettage.
After adequate curettage before placing adenoid packing, bilateral nasal passages were irrigated with
isotonic saline. The passage of isotonic saline instilled from left nasal passage to nasopharynx and
oropharynx was observed. It was also seen that when irrigation is made from right nasal passage,
isotonic saline came back from the nose and did not pass to nasopharynx. When bilateral choana was
palpated with nasopharynx finger touch, it was noticed that left choana was open and right choana was
obstructed with a membranous structure. Then, when right nasal passage was inspected with rigid
endoscope, unilateral coanal atresia was detected. After bleeding was controlled, procedure was
stopped. After operation, patient’s family was informed. At that time her mother stated that she had
rhinorrhea on the right side starting from birth. Repair for choanal atresia was planned but her family
did not approved the operation. Patient was discharged on postoperative first day.

Raport de caz

O fetiță în vârstă de cinci ani, a prezentat la clinică cu pacienții din ambulator

snorring și deschis gura de dormit. Aceste plângeri au avut de-a lungul

istorie și ei nu au căutat ajutor medical anterior. În

examinarea orofaringe, gradul 1 amigdalian hipertrofie a fost inspectate. În scopul de a determina


mărimea vegetației, pacientului
a fost dus la endoscopie camerei. Atunci când flexibil pediatrie

Laringoscopie a fost promovat la pasajul nazal drept, a fost observat

că a fost deviat de sept spre partea dreapta. Procedură pe dreapta

partea a fost terminată din cauza durerii resimțite de pacient și pierderea

cooperarea în vederea examinării. În cadrul examinării endoscopice de

pasajul nazal stang, raportul de vegetație adenoidite la deschiderea coanal

a fost detectată în proporție de 80%. Familia pacientului nu a vrut

pentru a încerca un tratament medical și a decis să aibă adenoidectomia

interventie chirurgicala. În timpul funcționării, vegetația adenoidite a fost palpat și

chiuretaj a suferit. După chiuretaj adecvată înainte de introducerea

ambalare adenoide, pasajele nazale bilaterale au fost irigate cu

soluție salină izotonică.

Trecerea de soluție salină izotonică insuflat de la pasajul nazal stang

la nazofaringe și orofaringe a fost observată. Acesta a fost, de asemenea, văzut

că, atunci când irigarea se face din pasajul nazal drept, izotonice

soluție salină s-au întors de la nas și nu a trecut la nazofaringe.

Atunci când choana bilaterală a fost palpat cu degetul nasofa

touch, sa observat că choana stânga a fost choana deschisă și dreapta

a fost împiedicată cu o structură membranos. Apoi, când dreapta

pasajul nazal a fost inspectat cu endoscopul rigid, unilateral

a fost detectat atrezia coanal. Dupa ce a fost sângerare controlată,

Procedura a fost oprită. După operație, familia pacientului a fost

informat. La acea vreme mama ei a declarat că ea a avut rinoree

pe partea dreaptă începând de la naștere. Reparatii pentru atrezie coanal

a fost planificat, dar familia ei nu a aprobat operațiunea.

Pacientul a fost externat în prima zi postoperator.

Discussion
Choanal atresia is a relatively uncommon condition with unilateral atresia occurring in 1:8000 births and
bilateral atresia occurring half as frequently [6]. It is most common in the female sex in some series
[7,8]. It is unilateral in 50 to 60% of cases, the remaining being bilateral presentations and there seem to
be no difference between right or left side presentation in unilateral choanal atresia [9,10]. Unilateral
choanal atresia often presents later in life with mild unilateral chronic rhinorrhea to rarely feeding
difficulties or airway symptoms [11]. Bilateral choanal atresia presents at birth with cyanosis and airway
obstruction because neonates are obligate nose breathers [12]. Teissier, et al. [13] however, described a
higher prevalence on right-sided atresia, as our case report showed. Composition can be classified into
osseous-membranous (two-thirds of cases) or purely osseous. Our case report was the mixed type.
Congenital choanal atresia can be diagnosed by several methods such as nelaton catheter, rigid or
flexible endoscopy, operational microscopy, a nasopharyngeal mirror or finger examination [2]. Nasal
endoscopy and computed tomography of paranasal sinuses provide a precise diagnosis [14]. Paranasal
sinus computed tomography (CT) is the standard evaluation method in diagnostic radiology [15]. CT scan
and magnetic resonance imaging are nor used as routine for diagnosis of chronic nasal obstruction in
children. But CT scanning is the preferred method for the radiologic examination in children with
suspected choanal atresia. Careful suctioning and application of a topical decongestant is especially
important prior to CT to eliminate viscous secretions that can fill the occlude nasal cavity and obscure
the true thickness of membranous occlusion [1]. Endoscopy offers the advantage of diagnostic certainty
as well, but in very young patients may be difficult to perform. Many techniques have been described
for the management of congenital choanal atresia. The most commonly used methods are microscopic
and endoscopic transnasal, transpalatal, transseptal and transantral procedures [16]. Endoscopic
transnasal interventions should be preferred because they provide better visualisation and lower
complication rates [17]. We used a transnasal endoscopic approach in our case, and encountered no
complications. We used both soft tissue resection and bone drilling during surgical treatment due to the
atretic plaques were mixed type. Congenital choanal atresia is a rare entity in this age and few such
cases have been reported. It should be considered in persistent nasal obstruction cases.

Discuţie

atrezia coanal este o stare relativ mai puțin frecvente atrezie unilaterale care apar la 1: 8000 nașteri și
atrezia bilaterale care apar pe jumătate la fel de frecvent [6]. Este cel mai frecvent la femei

sex în unele serii [7,8]. Este unilateral în 50 până la 60% din cazuri, restul fiind constituit din prezentări
bilaterale și nu par să existe nici diferența între dreapta sau prezentare din partea stângă, în unilaterală

atrezie coanal [9,10].

atrezie coanal unilaterala de multe ori prezintă mai târziu în viață cu

ușoară rinoree cronică unilaterală rareori dificultăți de hrănire

sau simptome ale căilor respiratorii [11]. atrezie coanal bilaterală prezintă la

la naștere cu obstrucție a căilor respiratorii și cianoză, deoarece nou-născuți sunt

nas respirat stabilesc standarde [12].

Teissier, și colab. [13] Cu toate acestea, s-a descris o prevalență mai mare
pe atrezie dreapta față-verso, așa cum raportul nostru de caz a arătat. Compoziţie

pot fi clasificate în-membranoase (osoase două treimi din

cazuri) sau pur osoase. Raportul nostru de caz a fost de tip mixt.

atrezie coanal congenitale pot fi diagnosticate prin mai multe metode

cum ar fi cateter nelaton, rigid sau endoscopie flexibil, operațional

microscopie, o oglindă sau deget nazofaringian examinare [2].

endoscopie nazale si tomografie computerizata a paranaza

Sinusurile oferi un diagnostic precis [14]. paranaza sinusurilor

tomografie computerizata (CT) este metoda standard de evaluare

în radiologie de diagnostic [15]. scanare CT si rezonanta magnetica

imagistică sunt utilizate ca nici de rutina pentru diagnosticarea nazale cronice

obstrucție la copii. Dar scanare CT este metoda preferată

pentru examinarea radiologica la copii cu suspiciune

atrezia coanal. suctiune atentă și aplicarea topică

decongestionant este deosebit de important înainte de CT pentru a elimina

secreții vâscoase, care pot umple cavitatea nazală și obscure ocluzioneze

adevărata grosimea ocluziei membranoasa [1]. ofertele endoscopie

avantajul de certitudine de diagnostic, de asemenea, dar în foarte tineri

pacienții pot fi dificil de efectuat.

Multe tehnici au fost descrise pentru gestionarea

atrezia coanal congenital. Cele mai frecvent utilizate metode sunt

transnasal microscopice și endoscopică, transpalatal, transseptal

și procedurile transantral [16]. transnasal endoscopică

intervențiile ar fi de preferat, deoarece acestea oferă o mai bună

vizualizare si ratele de complicatie mai mici [17].

Am folosit o abordare endoscopic transnazal în cazul nostru, și

întâlnit fără complicații. Am folosit atât rezecția țesutului moale

și oase de foraj în timpul tratamentului chirurgical din cauza atretic

plăci au fost de tip mixt. Atrezia coanal congenital este o rara


entitate în această vârstă și puține astfel de cazuri au fost raportate. Ar trebui

să fie luate în considerare în cazurile de obstrucție nazale persistente.