Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL VOCATIONAL DE MUZICĂ „Tudor CIORTEA” – BRAŞOV

500 084 – Braşov, Str. Col. Buzoianu nr.1


TelFax. (004) 0268 – 476783
E-mail: musiclyceum_bv@yahoo.com
Site : www.muzica.rdsbv.ro
Anexa 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014
(Anexa 2 la Metodologie)
Nr. ______/__________

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numele și prenumele cadrului didactic: ...................................................


Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluată: ...................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................
Punctaj Vali-
acordat dare
consi-
liul
Auto Evalu- profe-
Criterii de performanță Punctaj evalu- are soral
Domenii Evalu-
maxim are consi-
ale evaluării Indicatori de performanță are
liu de
comisie
admini
-straţie
1. Proiectarea a. Existența planificărilor
activității calendaristice și a celor pe
1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de unități de învățare cu
elaborare a documentelor de proiectare, precum respectarea programelor 3
și adaptarea acesteia la particularitățile școlare în vigoare.
grupei/clasei. b. .Respectarea termenelor de 3
predare și a particularităților

1
Proiectarea unitatilor de
1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei invatare in concordanta cu 3
educaționale la nivelul unității. standardele de evaluare
1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării Tehnoredactarea tuturor 3
(TIC) în activitatea de proiectare. documentelor de proiectare
1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare Proiectarea programelor
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și extracurriculare specifice: 3
interesele educabililor, planul managerial al unității. auditii, recitaluri, concerte, etc.
15
a. Cunoașterea metodelor
active și interactive și 3
selectarea activităților de
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură învățare în care se pot aplica.
caracterul aplicativ al învățării și formarea
competențelor specifice. b. Aplicarea metodelor
diferențiate, în funcție de 5
particularitățile elevilor
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din Selectarea instrumentelor de
unitatea de învățământ în vederea optimizării lucru, utilizarea sistemului 4
activităților didactice-inclusiv a resurselor TIC. AEL și a tuturor mijloacelor
existente
2. Realizarea Diseminarea rezultatelor
activităților didactice obținute prin ședințe, sesiuni 3
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea de comunicări sau publicații în
activităților realizate. cadrul comisiilor din școală
Implicarea în organizarea
2.4 Organizarea și desfășurarea activităților activităților extracurriculare și 4
extracurriculare, participarea la acțiuni de de voluntariat specifice
voluntariat. profilului artistic
Promovarea strategiilor
didactice axate pe dezvoltarea
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual în la elevi a deprinderilor de lucru 5
vederea formării/dezvoltării competenței de ,,a individual.
învăța să înveți”.
24
2
a. Elaborarea de indicatori și
descriptori de performanță
3
pentru fiecare activitate de
3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a
evaluare.
procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților
de evaluare. b. Comunicarea baremelor de
evaluare pentru toate probele 2
aplicate elevilor.
Aplicarea unei testari inițiale
la inceputul anului scolar și
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și interpretarea cu rol de 2
comunicarea rezultatelor. diagnoză.
a. Selectarea și aplicarea
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, tehnicilor și instrumentelor 2
inclusiv a celor din banca de instrumente de selective de evaluare.
evaluare unică. b. Participarea la examenele
3. Evaluarea organizate la nivel de 3
rezultatelor școală/IȘJ/național.
învățării Promovarea în rândul elevilor a
3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării. unui sistem de autoevaluare și 2
interevaluare.
Existența unui sistem de
3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali. evaluare a satisfacției 2
beneficiarilor (chestionare
elevi/părinți).
Participarea la elaborarea
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca portofoliului educațional al 2
element central al evaluării rezultatelor învățării. elevilor.
18

4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, Realizarea unui regulament
clasei de elevi atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților particular al clasei de 2
în conformitate cu particularitățile clasei de elevi. instrument, ce derivă din RI.

3
Implicare în monitorizarea
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și comportamentului elevilor și 3
gestionarea situațiilor conflictuale. gestionare a situațiilor
conflictuale.
Cunoașterea particularităților
psihologice ale elevilor, a 3
4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a climatului familial și
elevilor. implicarea în consilierea lor.
Implicarea activă a elevilor în
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor viața școlară prin valorizarea 2
de bună practică. exemplelor de bună practică.
10
5. Managementul Participarea la cursuri de 1
carierei și al formare continuă
dezvoltării personale
Utilizarea competențelor
5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice dobândite în cadrul
și metodice dobândite prin participarea la programelor de formare în
programele de formare continuă/perfecționare. procesul instructiv-educativ 1

a.Participarea la activități
metodice. 1

b. Sustinerea unui referat 1


metodic
5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice b. Responsabil de
la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului. catedră/comisie, secretar
2
Actualizarea portofoliului
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional personal și contribuția la 2
și dosarului personal. actualizarea portofoliului
catedrei/comisiei.

4
5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și Comunicarea și relaționarea
relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, eficiente cu tot personalul
personalul școlii, echipa managerială și cu școlii, elevi, părinți și parteneri 1
beneficiarii din cadrul comunității-familiile externi.
elevilor).
Respectarea normelor
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, comportamentale față de elevi,
ţinută, respect, comportament), respectarea şi părinți, personal didactic si 1
promovarea deontologiei profesionale nedidactic
10

Implicarea în parteneriate și
6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte proiecte educaționale în anul 2
educaționale în vederea dezvoltării instituționale. școlar evaluat.
Participarea la activități de
6.2 Promovarea ofertei educaționale. promovare a ofertei 1
6. Contribuția la educaționale
dezvoltarea a. Obținerea de rezultate la
instituțională și la olimpiade și concursuri 6
promovarea imaginii
unității școlare b. Participarea la audiții,
6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin recitaluri și concerte
participarea la activități artistice și rezultatele 5
elevilor la olimpiade si concursuri de specialitate
6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de Implicarea în activități de
prevenire și combatere a violenței și prevenire și combatere a 1
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, violenței și a
familie și societate. comportamentelor nesănătoase
Respectarea programului de
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate lucru, a serviciului pe școală, a
și securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate normelor PSI și ISU 2
tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de
învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a Participarea la elaborarea de
calității la nivelul organizației. instrumente de monitorizare și 1
de evaluare, de proceduri,
5
Manualul calității etc.
Membru in cadrul comisiilor
de conducere ale unității.
18

7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, Adoptarea unor atitudini și 2
profesională ținută, respect, comportament). norme de comportament
specifice profesiei.
7.2.Respectarea și promovarea deontologiei Respectarea codului de etică 3
profesionale. profesională, a procedurilor și
a normelor existente.
5
100

Data: Numele și prenumele: Semnături:

 Cadru didactic evaluat:


 Responsabil comisie:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie

Am luat la cunoștință azi_________________________

Angajat evaluat:
Observații:
-Fișa este însoțită obligatoriu de un Raport de evaluare cu justificarea punctelor acordate la autoevaluare.
-Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011:
De la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
De la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
De la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
Sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
6