Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat, Aprobat,
Director (unitate de învățământ special), Director (unitate de învățământ de masă),

Prof. _____________________________________ Prof.


_____________________________________________
Avizat, __
Responsabil Comisie Metodică a profesorilor
itineranţi și de sprijin,

Prof.
__________________________________________
__

ADAPTARE CURRICULARĂ

Numele şi prenumele profesorului itinerant și de sprijin:


Numele şi prenumele cadrului didactic de la clasă:
Şcoala:
Numele şi prenumele elevului:
Clasa: a VIII-a
DISCIPLINA: BIOLOGIE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
1.1.Identificare  exercitii de observare si Observarea, Observarea şi
a elementelor recunoastere pe planse / învățarea prin aprecierea
componente imagini/ mediu exterior descoperire, verbală
ale unui a elementelor unui conversația, Chestionarea
orală
ecosistem ecosistem; planșe, ppt
fisă de lucru
1.2 Descrierea  exercitii de identificare Conversația, Observarea şi
organizării a rolului fiecărei problematizar aprecierea
funcţionale a componente din ea, învățarea verbală
unui ecosistem ecosistem. prin Chestionarea
orală
 realizarea unor modele descoperire,
fisă de lucru
de ecosisteme; fisă de lucru
1.3Compararea  exercitii de realizare a Conversația, Observarea şi
unor tipuri de unor clasificari in problematizar aprecierea
ecosisteme functie de diverse ea, învățarea verbală
naturale şi criterii: substrat, modul prin Chestionarea
orală
antropizate de apariție descoperire,
fisă de lucru
fisă de lucru

COMPETENȚE GENERALE:
2. Explorarea sistemelor biologice.
Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
2.1 Utilizarea  exercitii de utilizare a Studiu de caz Chestionarea
de mijloace şi ustensilelor si aparaturii orală
metode necesare investigației Investigaţia /
adecvate unui mediu de viațăȘ experimental,
fisă de lucru
explorării /
investigării
ecosistemelor

2.3Interpretare  exercitii de determinare Studiu de caz, Chestionarea


a rezultatelor a factorilor abiotici și fisă de lucru, orală
investigaţiilor biotici dintr-un termometru Investigaţia /
şi ale ecosystem din experimental,
fisă de lucru
experimentelor apropiere
 exprimarea propriilor
pareri

COMPETENȚE GENERALE:
3. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor
lumii vii.
Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
3.1  exercitii de Modelarea, Observarea şi
Reprezentarea reprezentare prin desen plastilină aprecierea
structurii şi a unui ecosystem, lanț verbală
funcţiilor și rețele tofice; Chestionarea
orală
sistemelor  reprezentarea grafica a
fisă de lucru
biologice pe unei piramide trofice
baza modelelor

3.2 Elaborarea  realizarea unor modele Modelarea, Observarea şi


şi aplicarea de rețele tofice; imagini aprecierea
unor algoritmi decupate verbală
de identificare, Chestionarea
orală
investigare,
fisă de lucru
experimentare
şi rezolvare a
unor situaţii
problemă

COMPETENȚE GENERALE:
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
4.1 Formarea  exercitii de utilizare a Învățarea prin Observarea şi
Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
deprinderilor unor albume, atlase, descoperire, aprecierea
de enciclopedii; atlas verbală
documentare şi Chestionarea
de comunicare orală
fisă de lucru
4.2 Prelucrarea  exercitii de elaborare a Studiu de caz, Observarea şi
datelor unor referate/ lucrari redactarea aprecierea
înregistrate şi scurte. referat, verbală,
elaborarea referat
concluziilor

COMPETENȚE GENERALE:
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si a modelelor de lucru specifice biologiei
in contexte noi.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
5.1Demonstrar  Intocmirea unui – Conversația, Observarea şi
ea unui mod de program - privind problematizar aprecierea
gândire reducerea poluării prin ea, verbală
ecologic în gestionarea gunoiului Chestionarea
orală
luarea unor menajer
fisă de lucru
decizii
5.2Demonstrar  Modalității de reducere Studiu de caz, Observarea şi
ea înţelegerii a poluării și beneficiile exemplificare aprecierea
consecinţelor asupra stării de cauză - efect verbală
propriului sănătate. Chestionarea
orală
comportament
fisă de lucru
în raport cu
mediul

Întocmit,
Profesor itinerant și de sprijin,
(Numele și prenumele) .
___________________________________________
  
Semnătură:
______________________

Întocmit,
Cadru didactic (funcția),
(Numele și prenumele)
___________________________________________
  
Semnătură:
______________________