Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director, Prof.

Mihaela Miron
Disciplina: Educație socială – Educație economico-financiară
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VIII – a A, B şi C Aviz responsabil comisie metodică, Prof. Anton Coralia
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA
Nr. de înregistrare ___________ din _________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ


Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin
utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi
comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin
manifestarea unui comportament social, civic şi economic active

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL


crt. ÎNCADRAREA MATERIEI ORE
1. Cetățenia, dimensiunea economică 5 ------- 5
2. Banii și bugetul 7 ------- 7
3. Relația consumatorului cu instituțiile bancare și financiare nebancare ------- 6 6
4. Proiectul educational pe teme economico-financiare ------- 7 7
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 5 2 7
TOTAL ORE 17 16 33
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina Educație socială, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Educație socială – Educație economico-financiară
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VIII – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața Test inițial de verificare a unor noțiuni specifice 1 S1
personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea disciplinei
Consumatorul:
unor achiziții specifice domeniului social  Calitatea de consumator de bunuri și 1 S2
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației economico- servicii; calitatea de consumator de
1. Cetățenia, financiare cu referire la fapte/ evenimente economico-financiare servicii financiare
dimensiunea 1.2. Asumarea calității de consumator avizat de bunuri și servicii,  Drepturi și responsabilități ale 2 S3-S4
consumatorului. Protecția unui
economică de servicii financiare, care își exercită drepturile și consumator
responsabilitățile Producătorul:
1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalități  Producerea de bunuri și servicii 1 S5
de economisire și pentru reducerea risipei de resurse financiare  Producătorul și spiritul antreprenorial; 1 S6
inițiativă și risc
Lecție recapitulativă – Cetățenia, dimensiunea 1 S7
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru economică
investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și Probă de evaluare 1 S8
comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice Planuri de acțiune personale/ de familie pentru
2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget lunar al realizarea unui scop:
 Alegerea unui scop. Resurse necesare 1 S9
familiei/personal în scopul exersării bunei gestionări a veniturilor
pentru atingerea scopului propus
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect pe teme economico- Nevoi și dorințe versus resurse în cadrul bugetului
financiare, la investigarea unor probleme specifice grupurilor și familiei / bugetului personal:
comunităților de apartenență  Venituri ale familiei - cheltuieli ale 2 S10-S11
familiei
2. Banii și  Venituri personale - cheltuieli personale 1 S12
bugetul 3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea Rolul banilor în bugetul familiei / bugetul
spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin personal:
manifestarea unui comportament social, civic și economic activ  Forme actuale ale banilor. Valoarea și 1 S13
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal/al familiei, funcțiile banilor
manifestând inițiativă și responsabilitate  Moneda națională a României 1 S14
Instrumente și mijloace de plată (prin numerar, 1 S15
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de economisire/ de prin card, prin internet și mobile banking –
creditare, a unor mijloace de plată prin compararea avantajelor exemple, importanță)
și riscurilor acestora Lecție recapitulativă 1 S16
Probă de evaluare 1 S17
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Educație socială – Educație economico-financiară
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VIII – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața Relația consumatorului cu instituțiile
personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor bancare:
achiziții specifice domeniului social  Produse și servicii bancare. 1 S1
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației economico-  Mijloace moderne de 1 S2
economisire. Instrumente de
financiare cu referire la fapte/ evenimente economico-financiare
economisire pentru copii
2. Relația 1.2. Asumarea calității de consumator avizat de bunuri și servicii, de  Alegerea ofertei bancare 1 S3
consumatorului servicii financiare, care își exercită drepturile și responsabilitățile (termeni ai contractului;
cu instituțiile 1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalități de dobânda, comisioane)
bancare și economisire și pentru reducerea risipei de resurse financiare  Avantaje și riscuri în raport 1 S4
financiare cu instituțiile bancare
nebancare 2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru Relația consumatorului cu instituțiile
investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și financiare nebancare:
comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice  Produse și servicii de 1 S5
2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget lunar al asigurare
 Alegerea ofertei. Avantaje și 1 S6
familiei/personal în scopul exersării bunei gestionări a veniturilor
riscuri în raport cu
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect pe teme economico- instituțiile financiare
financiare, la investigarea unor probleme specifice grupurilor și nebancare
comunităților de apartenență Lecție recapitulativă 1 S7
Probă de evaluare 1 S8
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea Scoala altfel – proiect educațional 1 S9
spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea Elaborarea și derularea proiectului
3. Proiectul unui comportament social, civic și economic activ educațional pe teme economico-
educational pe 3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal/al familiei, financiare (lucru pe echipe /
manifestând inițiativă și responsabilitate independent)
teme
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de economisire/ de  Alegerea temei 1 S10
economico-  Elaborarea fișei de proiect 2 S11-S12
financiare creditare, a unor mijloace de plată prin compararea avantajelor și  Derularea proiectului propus 2 S13-S14
riscurilor acestora  Evaluarea proiectului propus 1 S15
 Prezentarea proiectului final 1 S16
* Săptămâna 27 – 31.05.2021 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.

S-ar putea să vă placă și