Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnolpgic Agricol diriginte: prof.

Sângeorzan Gabriela
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud
Disciplina: Consiliere și orientare
An școlar: 2016/2017
Clasa:a XII-a D
PLANIFICARE SEMESRTIALĂ-SEMESTRUL II

Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de


conținut

 Etapele deciziei -cunoașterea etapelor -să înțeleagă etapele -conversația -fișă de lucru:
procesului educațional , procesului decisional, -discuția „Etapele
decizional -să conștientizeze -dezbatere decizie”
dificultățile care pot să -activitate -instrumente
apară în procesul de individuală de scris
luare a unei decizii, -activitate pe
-să identifice diferențele grupe
dintre o decizie care
urmează să fie luată și o
decizie care a fost luată,
prin prisma etapelor
procesului decizional

Planificarea  Cum aflu ce îmi -dezvoltarea abilităților de -să identifice surse de -conversația -instrumente
carierei oferă o facultate? explozie educațională explorare a ofertelor -discuția de scris
educaționale -argumentare -fișa de lucru:
-să înțeleagă importanța -brainstorming „Explorarea
explorării ofertelor -activitate ofertelor
educaționale individuală educaționale”
-să analizeze utilitatea -activitate pe
informațiilor obținute grupe
din diferite surse

 Ce fac azi, ce fac -dezvoltarea abilităților de -să înțeleagă diferența -conversația -instrumente
mâine? formulare a obiectivelor pe dintre obiective pe -discuția de scris
termen scurt și pe termen termen lung și pe termen
lung scurt - brainstorming -fișa de lucru:
-să identifice relația -activitate „Ce fac azi, ce
dintre obiectivele pe individuală fac mâine?”
termen lung și pe termen
scurt
-să justifice alegerea
obiectivelor
-să identifice și să
analizeze câteva
modalități de realizare
de realizare a
obiectivelor stabilite

 Munca în străinătate -cunoașterea avantajelor, -să conștientizeze -conversația -instrumente de


dezavantajelor riscurilor avantajele, dezavantajele -discuția scris
muncii în străinătate și riscurile muncii din -brainstorming -hârtie
străinătate -fișă de lucru
-chestionar

 Citirea anunțurilor de -familarizarea cu anunțurile -să înțeleagă rolul -conversația -ziare, anunțuri
angajare de angajare și modalitățile de anunțurilor de angajare -discuția de angajare
identificare a informațiilor în căutarea unui loc de - brainstorming -instrumente de
legate de posturi prin muncă -activitate scris
intermediul unui anunț -să identifice elementele individuală -fișă de lucru:
cuprinse în anunțurile de -activitate pe „Citirea
angajare : cerințe grupe, anunțurilor de
educaționale, abilități, -joc de rol angajare”
experiență de muncă
-să compare cerințele de
angajare specifice în
anunțurile din ziar

Planificarea  Cum obișnuiesc să iau -identificarea stilului -să-și identifice stilul -brainstorming -fișa de lucru:
carierei decizii? decizional propriu decizional predominant -activitate „Chestionar de
-să analizeze eficiența individuală identificare a
stilurilor decizionale -argumentare stilului
pentru diverse tipuri de -conversația decizional”
decizii -discuții
 CV-ul personal -dobândirea unor abilități de -să înțeleagă legătura -brainstorming -fișă de lucru:
elaborare a CV-ului în funcție dintre ceea ce se cere -activitate „CV-ul
de cerințele specific ale unui pentru un post și individuală personal”
anunț de angajare organizarea informațiilor -discuții -model de CV
într-un CV. -joc de rol -instrumente de
-să cunoască elementele scris
unui CV
-să identifice cerințele
unui post din anunțurile
de angajare

 Scrisoare de intenție -dezvoltarea abilităților de -să cunoască modul de -brainstorming -fișă de lucru:
redactare a scrisorii de structurare a unei scrisori „Scrisoarea de
intenție de intenție -activitate intenție”
-să înțeleagă legătura individuală -exemplu,
dintre CV-ul personal și -dezbateri model
scrisoarea de intenție în -discuții -instrumente de
contextual angajării -joc de rol scris
-hârtie

 Portofoliul personal -înțelegerea rolului unui -să înțeleagă rolul unui - discuții -o mapă cu șine
portofoliu personal în portofoliu personal în pentru fiecare
dezvoltarea carierei personale promovarea personal -instrumente de
-să cunoască structura scris
unui portofoliu personal -hârtie

 Interviul de angajare -asimilarea unor abilități de -să înțeleagă cerințele -brainstorming -fișe de lucru:
prezentare la interviul de organizațiilor care „Cum să te
angajare angajează tineri -activitate prezinți la
-să exerseze abilitățile de individuală interviul de
prezentare la interviul -discuții angajare”,
(comportament verbal și -dezbatere „Formular de
non-verbal) -joc de rol interviu cu
-să identifice tipurile de angajatul”
întrebări care pot fi
adresate în situația de
interviu

 Analiza situației la
învățătură pe sem. II