Sunteți pe pagina 1din 10

Studii de caz rezolvate – clasa 1

Contabilitatea capitalului social


1.1. O entitate juridică înregistrează subscrierea capitalului social de 300.000 lei divizat în 30.000 de acţiuni. La
înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 9.000 de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate într-o
clădire evaluată la suma de 70.000 lei şi în utilaje evaluate la suma de 70.000 lei. Acţionarii au primit pentru
aceste bunuri 23.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus ulterior în contul bancar. Se cere să se
efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1 2 3 4 5 6
1. Subscriere capital (Act 456 = 1011 300.000
constitutiv)
2. Depunere aport (Foaie de % = 456 230.000
vărsământ-chitanţă,Extras 5121 90.000
de cont bancar în lei şi 212 70.000
Expertiza evaluatorului) 2131 70.000
1 2 3 4 5 6
3. Transformare capital 1011 = 1012 230.000
subscris nevărsat în capital
subscris vărsat (Fişe conturi
1011 şi 1012)
4. Vărsare ulterioră aport 5121 = 456 70.000
(Foaie de vărsământ-
chitanţă, Extras de cont
bancar în lei)
5. Transformare capital 1011 = 1012 70.000
subscris nevărsat în vărsat
(Fişe conturi 1011 şi 1012)

1.2. O entitate juridică înregistrează majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de acţiuni. Valoarea
nominală a unei acţiuni este de 10 lei. Acţiunile se achită prin bancă. Se cere să se efectueze înregistrările
contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Subscriere acţiuni (Act constitutiv) 456 = 1011 50.000
2. Depunere aport (Foaie de 5121 = 456 50.000
vărsământ-chitanţă, Extras de cont
bancar)
3. Transformare capital subscris 1011 = 1012 50.000
nevărsat în vărsat (Fişe ct.1011 și
1012)
1.3. O entitate juridică înregistrează majorarea capitalului social prin compensarea unei datorii în sumă de 15.000
lei. În schimbul acestei datorii entitatea acordă 1.500 de acţiuni. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 10 lei.
Se cere să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Emisiune obligaţiuni 456 = 1011 15.000
(Prospect de emisiune)
2. Compensare datorie (Fişe 401 = 456 15.000
conturi 401 şi 456)
3. Transformare capital 1011 = 1012 15.000
subscris nevărsat în vărsat
(Fişe conturi 1011 şi
1012)
1.4. O entitate juridică înregistrează diminuarea capitalului social cu 19.500 lei în vederea acoperirii unor pierderi
reportate din exerciţiile precedente, dar şi diminuarea capitalului social datorită retragerii unui acţionar căruia i se
restituie în numerar contravaloarea aportului social depus în sumă de 9.100 lei. Se cere să se efectueze
înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Diminuare capital social pt. 1012 = 1171 19.500
acoperirire pierderi reportate
(Hotărâre AGA, Act
adiţional la actul constitutiv)
2. Diminuare capital social 1012 = 456 9.100
ca urmare retragere
acţionar (Hotărâre AGA
şi Act adiţional la actul
constitutiv)
3. Plată acţionar (Dispoziţie 456 = 5311 9.100
de plată prin casierie şi
Registrul de casă în lei)

2. Contabilitatea primelor legate de capital


2.1. O entitate juridică înregistrează emisiunea a 2.600 de noi acţiuni. Valoare de emisiune a acţiunilor este de 2,6
lei/acţiune, în timp ce valoarea nominală a unei acţiuni este de 1,7 lei. Se cere să se efectueze înregistrările
contabile specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Emisiune acţiuni 456 = % 6.760
(Prospect de emisiune) 1011 4.420
1041 2.340
2. Încasare contravaloare 5121 = 456 6.760
acţiuni (Extras de cont
bancar în lei)
3. Transformare capital 1011 = 1012 4.420
subscris nevărsat în
capital subscris vărsat
(Fişe ct. 1011 şi 1012)
2.2. O entitate juridică înregistrează majorarea capitalului social printr-un aport în natură constând într-o
clădire evaluată conform raportului evaluatorului la 49.000 lei. Acţionarul va primi pentru aportul său
3.900 de acţiuni cu valoarea nominală de 10,40 lei/acţiune. Se cere să se efectueze înregistrările contabile
corespunzătoare, pe baza documentelor justificative.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Subscriere capital 456 = % 49.000
(Hotărâre AGA şi Actul 1011 40.560
adiţional la actul 1043 8.440
constitutiv)
2. Depunere aport (Expertiza 212 = 456 49.000
evaluatorului)
3. Transformare capital 1011 = 1012 40.560
subscris nevărsat în vărsat
(Fişe ct.1011 şi 1012)

2.3. O entitate juridică înregistrează majorarea capitalului social prin conversia unor obligaţiuni în valoare de
26.000 lei în acţiuni cu valoarea nominală de 22.100 lei. Primele de conversie se transferă ulterior la alte
rezerve. Să se efec-tueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Subscriere capital 456 = % 26.000
(Hotărâre AGA) 1011 22.100
1044 3.900
2. Conversie obligaţiuni în 161 = 456 26.000
acţiuni (Fişe conturi 161 şi
456)
3. Transformare capital 1011 = 1012 22.100
subscris nevărsat în vărsat
(Fişe conturi 1011 şi
1012)

3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare


O entitate juridică înregistrează la sfârşitul exerciţiului financiar 201N reevaluarea unui mijloc de transport la
valoarea justă de 130.000 lei. Valoarea de intrare a mijlocului de transport a fost de 104.000 lei. La sfârşitul
exerciţiului financiar 201N+1 mijlocul de transport este reevaluat la valoarea justă de 91.000 lei, iar la sfârşitul
exerciţiului 201N+2 acesta este reevaluat la valoarea justă de 169.000 lei. Se cere să se efectueze înregistrările
contabile corespunzătoare, pe baza docu-mentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Reevaluare teren anul 2131 = 105 26.000
201N (Expertiză
evaluator)
2. Reevaluare teren anul % = 2131 39.000
201N+1 (Expertiză 105 26.000
evaluator) 6588 13.000
3. Reevaluare teren anul 2131 = % 78.000
201N+2 (Expertiză 7588 13.000
evaluator) 105 65.000

4. Contabilitatea rezervelor
O entitate juridică înregistrează constituirea de rezerve legale astfel: entitatea are un capital social de 100.000
lei, venituri totale aferente exerciţiului financiar de 150.000 lei şi cheltuieli totale aferente exerciţiului financiar
de 70.000 lei. De asemenea societatea mai constituie şi rezerve statutare din profitul curent al exerciţiului
curent în sumă de 200 lei. Se cere să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Constituire rezerve legale 129 = 1061 4.000
(Hotărâre AGA)
2. Constituire rezerve 129 = 1063 200
statutare (Hotărâre AGA
şi Act constitutiv)
Notă:
- Profit brut = Total Venituri–Total Cheltuieli=150.000 – 70.000 = 80.000 lei
- Rezerve legale maxime care se pot constitui în anul 201N din profitul brut:
RL1 = 5% x Profit brut = 5% x 80.000 = 4.000 lei
- Plafon maxim pt. rezervele legale totale:
RL2 = 20% x Capital social = 20% x 100.000 = 20.000 lei
- Rezervele legale care se constituie efectiv:
RL= min(RL1; (RL2 – rezerva legală existentă)) = min(4.000; (20.000 – 0)) = 4.000 lei

5. Contabilitatea acţiunilor proprii


O entitate juridică înregistrează răscumpărarea a 3.000 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei/acţiune. Acţiunile sunt
achitate prin bancă. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1,3 lei. 800 din acţiunile răscumpărate se vând la
preţul de 1,7 lei/acţiune, 1.000 se vând la preţul de 2,3 lei/acţiune, iar restul se anulează. Încasarea acţiunilor se
face în numerar. Se cere să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor
justificative specifice.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Răscumpărare acţiuni 1091 = 5121 6.000
proprii (Hotărâre AGA)
2. Vânzare 800 de acţiuni % = 1091 1.600
(Hotărâre AGA) 5311 1.360
149 240
3. Vânzare 1.000 de acţiuni 5311 = % 2.300
(Hotărâre AGA) 1091 2.000
141 300
4. Anulare 1.200 de acţiuni % = 1091 2.400
(Hotărâre AGA) 1012 1.560
149 840
6. Contabilitatea rezultatului exerciţiului
6.1. O entitate juridică înregistrează cheltuieli cu salariile în valoare de 10.000 lei, cheltuieli cu materiile prime în
valoare de 500 lei, cheltuieli cu dobânzile în valoare de 2.000 lei, venituri din dobânzi în valoare de 1.000 lei,
venituri din vânzarea produselor finite în valoare de 15.000 lei şi venituri din lucrări executate în valoare de 2.500
lei. La sfârşitul lunii, entitatea închide conturile de venituri şi cheltuieli. Se cere să se efectueze înregistrările
contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Închidere conturi de 121 = % 12.500
cheltuieli (Fişe conturi 641 10.000
cheltuieli) 601 500
666 2.000
2. Închidere conturi de % = 121 18.500
venituri (Fişe conturi 766 1.000
venituri) 701 15.000
704 2.500
6.2. O entitate juridică înregistrează repartizarea profitului în sumă de 30.000 lei pe următoarele destinaţii:
rezerve legale în sumă de 1.000 lei, rezerve statutare în sumă de 2.000 lei şi dividende pentru suma rămasă. La
începutul exerciţiul financiar următor se înregistrează închiderea conturilor 121 şi 129. Să se efectueze
înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Repartizare profit net 129 = % 30.000
(Hotărâre AGA) 1061 1.000
1063 2.000
1171 27.000
2. Închidere conturi 121 şi 121 = 129 30.000
129 (Fişe ct.121 şi 129)
3. Corectare rulaj cont 121 = 121 - 30.000
121 (Fişă cont 121)
4. Corectare rulaj cont 129 = 129 - 30.000
129 (Fişă cont 129)
6.3. O entitate juridică ce are ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, produce în perioada iulie 201N –
octombrie 201N, în regie proprie, o imobilizare corporală în valoare de 100.000 lei. La data de 1 noiembrie
201N, utilajul este pus în funcţiune, iar durata de viaţă stabilită pentru acesta este de 8 ani. Profitul impozabil
aferent anului 201N este de 850.000 lei, din care:
- profit aferent trimestrului IV al anului 201N este de 250.000 lei;
- profit aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 201N este de 350.000 lei.
Impozitul pe profit calculat este de:
- impozit pe profit aferent anului 2015: 850.000 lei  16% = 136.000 lei;
- impozit pe profit aferent trimestrului IV al anului 201N: 250.000  16% = 40.000 lei;
- impozit pe profit aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 201N: 350.000  16% = 56.000 lei.
Impozitul pe profit aferent profitului investit:
- impozit aferent: 100.000 lei  16% = 16.000 lei
Investiţia de 100.000 lei este acoperită de către profitul aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 201N în sumă de
350.000 lei.
- impozit pe profit scutit: 16.000 lei.
Valoarea fiscală a utilajului este de 100.000 lei, care se amortizează linear sau degresiv, având obligaţia
menţinerii acestei imobilizări în patrimoniu o perioadă de cel puţin 4 ani. Entitatea juridică nu poate opta pentru
amortizarea accelerată.
Se cere să se înregistreze în contabilitate impozitul pe profit datorat de entitatea juridică în cauză pentru trimestrul
IV al anului 201N în valoare de 24.000 lei (adică 40.000 lei – 16.000 lei), inclusiv profitul scutit de 100.000 lei.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrarea 691 = 441 24.000
impozitului pe profit pt.
trimestrul IV 201N
(Registrul Fiscal)
2. Trecerea pe "Alte 129 = 1068 100.000
rezerve" a profitului
reinvestit
6.4. O entitate juridică ce are drept perioadă fiscală trimestrul calendaristic, achiziţionează un utilaj în valoare de
15.000 lei în luna august 201N, pe care-l pune în funcţiune în luna septembrie 201N. Durata de viaţă a acestei
imobilizări corporale este de 8 ani. Profitul impozabil realizat de această firmă în perioada 01.01.201N –
30.06.201N este în sumă de 45.000 lei. În trimestrul III 201N firma în cauză înregistrează un profit impozabil
cumulat de la începutul anului 201N în sumă de 52.000 lei, din care suma de 7.000 lei este aferentă perioadei
01.07.201N – 30.09.201N. La finele anului 201N, profitul realizat cumulat în cursul anului este de 61.000 lei, din
care:
- în perioada 01.01.201N – 30.06.201N s-a realizat suma de 45.000 lei;
- în trimestrul III 201N s-a realizat suma de 7.000 lei;
- în trimestrul IV 201N s-a realizat suma de 9.000 lei.
În anul 201N+2, entitatea în cauză este nevoită să vândă o parte din activele sale, ca urmare a reducerii propriei
activităţi. Astfel, utilajul este vândut pentru suma de 12.000 lei plus 19% TVA, amortizarea cumulată a acestuia
fiind în valoare de 3.125 lei. Perioada de utilizare efectivă a utilajului a fost de 1 an şi 8 luni, drept urmare
entitatea juridică nu a îndeplinit condiţia menţinerii imobilizării corporale în patrimoniu pe o perioadă de cel puţin
4 ani, motiv pentru care se recalculează impozitul pe profit aferent anului 201N: 15.000 lei (profit reinvestit) 
16% = 2.400 lei şi se depune "Declaraţie rectificativă 101" pentru anul 201N. Ulterior se calculează accesoriile de
întârziere, în condiţiile în care nivelul dobânzii de întârziere este de 0,03%/zi de întârziere începând cu
01.03.201N, iar nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02%/zi de întârziere. Accesoriile aferente sumei de 1.120
lei pentru trimestrul III 201N datorat la data de 25.10.201N până la 01.07.201N+2 (data plăţii diferenţei de
impozit) se calculează pentru 614 zile, din care cele aferente anului 201N+2, sunt 162 zile. Deci:
1.120 lei  614 zile  0,03% + 1.120 lei  614 zile  0,02% = 343,80 lei,
din care pentru anul 201N+2:
1.120 lei  162 zile  0,03% + 1.120 lei  162 zile  0,02% = 101,90 lei.
Accesoriile aferentei sumei de 1.280 lei pentru trimestrul IV 201N datorat la data de 25.03.201N+1 până la data
de 01.07.201N+2 (data plăţii diferenţei de impozit) se calculează pentru 463 de zile, din care aferente anului
201N+2 sunt 182 zile.
Deci: 1.280 lei  463 zile  0,03% + 1.280 lei  463 zile  0,02% = 296,30 lei,
din care pentru anul 201N+2:
1.280 lei 182 zile0,03% +1.280 lei182 zile0,02%=116,50 lei.
Se cere să se efectueze înregistrările contabile specifice.
Rezolvare
La finele trimestrului III 201N, entitatea juridică calculează impozit pe profit pentru perioada 01.01.201N –
30.09.201N, adică
(45.000 lei + 7.000 lei)  16% = 8.320 lei.
Impozitul pe profit pentru perioada 01.07.201N – 30.09.201N:
7.00016%= 1.120 lei.
Impozitul pe profit aferent profitului reinvestit: 15.000 lei  16%= 2.400 lei.
Investiţia realizată în trimestrul III 201N este mai mare decât profitul impozabil realizat în această perioadă.
Impozitul pe profit scutit este suma cea mai mică, adică 1.120 lei. Pentru trimestrul III 201N nu se înregistrează
impozit pe profit de plătit.
La finele trimestrului IV 201N, entitatea calculează un impozit pe profit pentru perioada 01.01.201N –
31.12.201N, adică 61.000 lei  16% = 9.760 lei. Impozit pe profit pentru perioada 01.07.201N – 31.12.201N:
16.000 lei  16% = 2.560 lei. Impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este de 15.000 lei  16% = 2.400 lei.
Investiţia realizată este acoperită de profitul impozabil realizat în perioada 01.07.201N – 31.12.201N, iar
impozitul pe profit ce a fost scutit în trimestrul III 201N a fost în sumă de 1.120 lei. În trimestrul IV 201N se
acordă scutirea pentru diferenţa de impozit ce poate fi scutit, adică 2.400 lei – 1.120 lei = 1.280 lei. Pentru
trimestrul IV 201N se înregistrează impozit pe profit de plătit în sumă de 160 lei (adică 2.560 lei – 2.400 lei).
Valoarea fiscală a utilajului este de 15.000 lei, care se amortizează liniar, cu obligaţia menţinerii acesteia de cel
puţin 4 ani.
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1 2 3 4 5 6
1. Imp.pe profit pt. trim.4 691 = 441 160,00
201N (Reg.Fiscal - RF)
2. La fine an 201N, trans- 129 = 1068 15.000,00
fer profit scutit de im -
pozit la rezerve (RF)
3. La începutul anului 121 = 129 15.000,00
201N+1 se închide 121 = 121 -15.000,00
contul 129 (Fişă ct.129) 129 = 129 -15.000,00
şi corectare rulaje
1 2 3 4 5 6
4. Vânzare utilaj (Factură) 461 = % 14.280,00
7583 12.000,00
4427 2.280,00
5. Scoatere din evidenţă a % = 2131 15.000,00
utilajului vândut (AÎM) 2813 3.125,00
6583 11.875,00
6. Înregistrare impozit pe 1174 = 441 2.400,00
profit recalculat pt.201N
(Registrul Fiscal)
7. Înregistrare sume % = 4481 858,50
datorate reprezentând 6581 218,40
dobânzi şi penalităţi (Fişe 1174 640,10
ct.1174 şi 6581)
343,80+296,30= 640,10 lei
101,90+116,50= 218,40 lei
7. Contabilitatea rezultatului reportat
O entitate juridică înregistrează următoarele operaţii: acoperirea unei pierderi contabile precedente din rezervele
legale în sumă de 195 lei, încorporarea profitului reportat în sumă de 910 lei în capitalul social, repartizarea
profitului reportat la rezerve statutare în sumă de 130 lei. Se cere să se efectueze înregistrările contabile specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Acoperire pierdere contabilă 1061 = 1171 195
precedentă din rezerve legale
(Hotărâre AGA)
2. Încorporare profit reportat în 1171 = 1012 910
capital social (Hotărâre AGA)
3. Repartizare profit reportat la 1171 = 1063 130
rezerve statutare (Hotărâre
AGA)

8. Contabilitatea provizioanelor
Studii de caz rezolvate
8.1. O entitate juridică se află în litigiu cu un terţ pentru suma de 13.000 lei, reprezentând mărfuri livrate şi
neîncasate. Litigiul este câştigat, motiv pentru care creanţa este încasată în întregime. Să se efectueze
înregistrările contabile specifice.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1 2 3 4 5 6
1. Evidenţiere client în litigiu 4118 = 4111 13.000
(Fişă cont 4111)
2. Constituire provizion (Fişe 6812 = 1511 13.000
conturi 4111 şi 4118)

1 2 3 4 5 6
3. Încasare creanţă (Ordin de 5121 = 4118 13.000
plată al clientului şi Extras
de cont bancar în lei)
4. Anulare provizion pentru 1511 = 7812 13.000
litigii (Fişă de cont 1511)
8.2. O entitate juridică înregistrează constituirea unui provizion în sumă de 91.000 lei pentru plata unor salarii
compensatorii deoarece s-a hotărât încetarea activităţii entităţii. Se cere să se efectueze înregistrările contabile
corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Constituire provizion 6812 = 1514 91.000
(Stat de salarii)
2. Plată salarii compensatorii 6588 = 4281 91.000
(Extras de cont bancar în 4281 = 5121 91.000
lei)
3. Anulare provizion (Fişă 1514 = 7812 91.000
cont 1514)

9. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate


O entitate juridică înregistrează contractarea şi primirea în contul de disponibil a unui credit pe 3 ani, în sumă de
240.000 lei, care se rambursează în tranşe lunare egale. Dobânda anuală de 25% se calculează şi se achită lunar.
Se înregistrează în contabilitate operaţiile efectuate în primele 3 luni.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1 2 3 4 5 6
1. Primire credit bancar 5121 = 1621 240.000
(Contract de credit şi Extras
de cont bancar în lei)
2. Chelt.dob.pt. luna1 666 = 1682 5.000
(25%240.000)/12 = 5.000
(Contract de credit, Grafic
de eşalonare pentru credit şi
dobândă)
3. Achitare dobândă pt.1 1682 = 5121 5.000
lună (Ordin de plată,
Extras de cont bancar)
4. Rambursare prima rată 1621 = 5121 6.667
(Ordin de plată şi Extras
de cont bancar în lei)
5. Înr.dob.pt.luna2 666 = 1682 4.861
(25%  233.333)/12 =
4.861 lei
(Contr.credit, Grafic eşal.
cred. şi dobânzii aferente)

1 2 3 4 5 6
6. Achitare dobândă aferentă 1682 = 5121 4.861
lunii a doua (Ordin de
plată şi Extras de cont
bancar în lei)
7. Rambursare rata2 (Ordin 1621 = 5121 6.667
de plată, Extras de cont
bancar)
8. Înregistrare dobândă 666 = 1682 4.722
pt.luna3
(25%  226.666)/12 =
4.722 lei
(Contract de credit şi
Grafic de eşalonare pt.
credit şi dobândă)
9. Achitare dobândă aferentă 1682 = 5121 4.722
lunii a treia (Ordin de
plată şi Extras de cont
bancar)
10. Rambursare a treia rată 1621 = 5121 6.667
(Ordin de plată şi Extras
de cont bancar în lei)