Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI ,CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

IP Gimnaziul Voloave

Aprobat Coordonat

Director___________________________Zabrian Galina Dir. adjunct__________________Ciumeica Eudochia

Curriculum modificat
la matematică
pentru eleva Scînteian Cornelia
clasa a VI-a
Perioada de realizare: Anul de studii 2020-2021

Elaborat: Zabrian Stela,


profesor de matematică, grad didactic doi

1
Competențe specifice :

1. Operarea cu numere naturale pentru a efectua calcule în diverse contexte, manifestând


interes pentru rigoare și precizie.
2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, a unei situații, a unei soluții.
3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea problemelor, dovedind claritate, corectitudine și concizie.
4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente, inclusiv digitale, și modele
matematice, pentru a studia/explica relații și procese, manifestând perseverență și
spirit analitic.
5. Explorarea noțiunilor, a relațiilor și a instrumentelor geometrice pentru rezolvarea
problemelor.

Obiective ;

- să stăpânească un sistem de cunoștințe fundamentale în funcție de problema pe


care va trebui să o rezolve;
- să posede deprinderi și capacități pe care să le utilizeze/să le aplice conștient și
logic în situații simple/standarde, realizând astfel funcționalitatea cunoștințelor
obținute;
- să rezolve diferite situații-problemă, conștientizând cunoștințele funcționale;
- să rezolve probleme, inclusiv din viața cotidiană, manifestând comportamente
conform achizițiilor finale, adică valorificând competența formată.

2
Finalități Conținuturi Activități de învățare Strategii Strategii Progrese Note
de (Unități de conținut) și evaluare didactice de
învățare evaluare
(subcompetențe)
1.1. Identificarea I. Numere naturale · exerciţii de identificare în
numerelor naturale, în • Mulțimea numerelor naturale (N, diverse context a noţiunii de Exercițiul Jocul didactic
diverse contexte. N*) număr.
1.2. Identificarea și • Divizor. Multiplu. Numere prime, -rezolvarea problemelor simple
folosirea terminologiei numere compuse - exercitii de aplicare a Analiza Exerciții
aferente noțiunilor de • Criteriile de divizibilitate cu 2, 3, algoritmului de descompunere a
număr natural,în contexte 5, 9, 10. numerelor naturale .
- rezolvare a ecuațiilor simple,
diverse, inclusiv în Numere pare și numere impare Jocul didactic Lucru
determinând componenta
comunicare. • Descompunerea numerelor necunoscută a operației prezente
individual
1.6. Modelarea unei naturale în produs de puteri de în ecuație;
situații simple, inclusiv numere prime (pe exemple Învățarea prin Teste formative
din viața cotidiană, concrete) descoperire Sumative
utilizând relațiile a • Divizor comun al două numere individuale
numerelor naturale, naturale. C.m.m.d.c. al două
rezolvarea problemei numere naturale. Numere prime Problematizare
obținute și interpretarea între ele a
rezultatelor. • Multipli comuni ai două numere
1.7. Rezolvarea ecuațiilor în naturale. C.m.m.m.c. al două
mulțimea N, determinând numere naturale
componenta necunoscută a • Puterea cu exponent număr
operației prezente în ecuație. natural. Proprietățile puterii cu
1.8. Elaborarea planului de
exponent natural: produsul a două
idei, privind rezolvarea
problemelor cu numere
puteri cu aceeași bază,
naturale și rezolvarea puterea produsului, câtul a două
problemei în conformitate cu puteri cu aceeași bază, puterea unei
planul elaborat. puteri, a0, 1n
• Noțiunea de ecuație. Mulțimea
soluțiilor ecuației
• Rezolvarea în N a ecuațiilor de

3
tipul: x ± a = b; a · x = b (a ≠ 0); x :
a = b (a ≠ 0); ax + b = c (a ≠ 0,)
unde a, b și c sunt
numere naturale, determinând
componenta necunoscută a
operației
prezente în ecuație

2.1. Identificarea, scrierea, II. Numere întregi. • Rezolvarea exercițiilor și Jocul didactic
citirea și aplicarea Operații cu numere întregi problemelor de:
numerelor întregi pozitive • Număr întreg. Mulțimea - scriere, citire, identificare, Exercițiul
în diverse contexte. numerelor întregi Z. Reprezentarea ordonare, comparare și Exerciții
2.2. Identificarea și pe axă a numerelor întregi. Opusul reprezentare a numerelor întregi
aplicarea terminologiei și unui număr întreg. Modulul unui pe axa numerelor;
a notațiilor aferente număr întreg (introdus cu ajutorul - aplicare a terminologiei și a Jocul didactic Lucru
noțiunii de număr întreg în distanței pe axă) notațiilor aferente noțiunii de individual
situații reale și/sau • Ordonarea și compararea număr întreg,;
modelate, numerelor întregi - determinare a cărei mulțimi de Învățarea prin Teste formative
2.3. Compararea, • Adunarea numerelor întregi. numere îi aparține numărul dat; descoperire Sumative
ordonarea și reprezentarea Proprietăți (comutativitatea, - calcul cu numere întregi și individuale
numerelor întregi pe axa asociativitatea,elementul neutru) aplicare în calcule a algoritmilor și
numerelor. • Scăderea numerelor întregi a proprietăților studiate;; Cubul
2.4. Aplicarea • Ordinea efectuării operațiilor - efectuare a calculelor cu
numere întregi, identificare și
proprietăților operațiilor • Înmulțirea numerelor întregi.
respectare a ordinii efectuării
studiate cu numere întregi Proprietăți(comutativitatea,
operațiilor și utilizare a
pozitive în efectuarea asociativitatea,elementul neutru,
parantezelor;
calculelor în situații reale distributivitatea față de adunare și
- aplicare a numerelor întregi în
și/sau modelate. scădere)
diverse domenii - rezolvare în N a
. 2.6. Rezolvarea • Factorul comun ecuațiilor;
ecuațiilor n mulțimea N, • Împărțirea numerelor întregi - investigare a valorii de adevăr
utilizând proprietățile atunci când (adevăr/fals) a unei afirmații

4
operațiilor aritmetice deîmpărțitul este multiplul simple prin prezentarea unor
studiate și algoritmul de împărțitorului exemple, a unor contraexemple;
determinare a • Puterea unui număr întreg cu
componentei necunoscute exponent număr natural.
operației indicate. Proprietățile puterii unui
2.7.Utilizarea numerelor număr întreg cu exponent natural
întregi în viața cotidiană, • Ordinea efectuării operațiilor și
folosirea parantezelor rotunde,
pătrate
• Rezolvarea în Z a ecuațiilor de
tipul:x ± a = b; a x = b (a ≠ 0); x : a
= b (a ≠ 0);ax + b = c (a ≠ 0),
determinând componenta
necunoscută a operației
prezente în ecuație

3.1. Identificarea, scrierea III. Numere raționale. Exerciții


în diverse forme și citirea Operații cu numere raționale Rezolvarea exercițiilor și Jocul didactic
numerelor naturale în • Numere raționale. Mulțimea Q. problemelor de:
contexte variate. Reprezentarea pe axă a numerelor - scriere, citire, identificare a
3.2. Recunoașterea și raționale. Opusul unui număr numerelor naturale în diverse
aplicarea terminologiei și rațional. Inversul unui număr situații reale și/sau modelate;
a notațiilor aferente rațional nenul. - aplicare a terminologiei și a Lucrări
noțiunilor de număr Modulul unui număr rațional notațiilor aferente noțiunilor de individuale
natural. (introdus cu ajutorul distanței pe număr natural, Exercițiul
3.3. Clasificarea, axă) - ordonare, comparare și
compararea, ordonarea, • Scrierea numerelor raționale în reprezentare pe axă a
reprezentarea pe axă și diverse forme. Transformarea unui numerelor naturale;
rotunjirea numerelor număr zecimal finit în fracție - calcul cu numere naturale Învățarea prin
naturale. ordinară și invers utilizând proprietățile, ordinea descoperire
3.4. Aplicarea • Compararea numerelor raționale. operațiilor, semnificația
proprietăților studiate ale Rotunjirea numerelor raționale parantezelor; Lucrări
operațiilor cu numere • Adunarea numerelor raționale. - rezolvare a problemelor, prin sumative

5
naturale în efectuarea de Proprietăți (comutativitatea, aplicarea metodei adecvate și a
calcule în situații reale asociativitatea, elementul neutru) operațiilor studiate cu numere
și/sau modelate. • Scăderea numerelor raționale. naturale;
3.5.Utilizarea modulului Ordinea operațiilor și utilizarea
în efectuarea calculelor cu parantezelor
numere naturale în • Înmulțirea numerelor raționale.
rezolvarea problemelor. Proprietăți (comutativitatea,
3.6. Elaborarea planului asociativitatea, elementul neutru,
de idei privind rezolvarea distributivitatea față de adunare și
problemelor în mulțimea scădere). Factor comun
numerelor naturale și • Puterea unui număr rațional cu
rezolvarea problemei în exponent număr natural
conformitate cu planul • Împărțirea numerelor raționale
elaborat • Ordinea efectuării operațiilor și
folosirea parantezelor
• Aflarea fracției dintr-un număr.
Aflarea numărului fiind dată fracț
4.4. Reprezentarea unor IV. Rapoarte și proporții Jocul didactic Exerciții
date sub formă de tabele • Rapoarte. Șiruri de rapoarte egale
sau de diagrame statistice • Proporții. Proprietatea
în vederea colectării, fundamentală a proporției
înregistrării, prelucrării și • Aflarea unui termen necunoscut al
prezentării acestora,. proporției
4.5. Elaborarea planului • Mărimi direct proporționale Lucrări
de idei, privind rezolvarea • Mărimi invers proporționale Exercițiul individuale
problemelor din diverse • Regula de trei simplă
domenii rezolvarea • Procente. Aflarea procentelor
problemei în conformitate dintr-un număr dat
cu planul elaborat • Aflarea unui număr când Învățarea prin
cunoaștem procentele din el descoperire
• Aflarea raportului procentual.
Probleme
• Elemente de organizare a datelor. Lucrări

6
Reprezentarea datelor prin tabele și sumative
grafice. Grafice cu bare, grafice
circulare
• Media aritmetică
• Elemente de probabilități.
Evenimente: sigure, posibile,
imposibile (prin exemple
5.1. Identificarea (spațiu) în V. Figuri și corpuri geometrice • Rezolvarea exercițiilor și Exercițiul Exerciții
situații reale și/sau • Figuri geometrice: punct, dreaptă, problemelor de:
modelate și clasificarea în plan, semiplan, segment, semi- - identificare, descriere în scris,
funcție de diverse criterii a dreaptă, linie frântă (prezentare prin utilizând terminologia și notațiile Analiza
figurilor geometrice descriere și desen) respective ale figurilor și ale
studiate. • Lungimea segmentului. Segmente corpurilor geometrice studiate;
5.3. Caracterizarea unor congruente. Construcția unui segment - reprezentare a figurilor Jocul didactic Lucrări
configurații geometrice, congruent cu cel dat. Mijlocul geometrice plane studiate și a individuale
utilizând terminologia segmentului configurațiilor geometrice,
aferentă noţiunii geometrice • Triunghi, patrulater (pătrat, utilizând instrumente de desen, Învățarea prin
dreptunghi, paralelogram, romb, instrumente TIC și aplicarea descoperire
5.4.Utilizarea trapez) (prezentare prin descriere și reprezentărilor respective în
instrumentelor de desen desen). Perimetrul triunghiului, rezolvarea problemelor;
(echer, raportor, compas, perimetrul patrulaterului - determinare a lungimilor de Problematizare
riglă) pentru reprezentarea • Poligon. Elemente ale poligonului segmente a
în plan a unor configurații (laturi, vârfuri, unghiuri, diagonale), - confecționare din diferite
Lucrări
geometrice, a relațiilor interior, exterior. Perimetrul materiale a corpurilor și figurilor
sumative
dintre figuri; poligonului geometrice studiate;
5.5. Confecționarea din • Aria pătratului, a dreptunghiului - utilizare a raportorului la
diferite materiale a figurilor (fără demonstrație) construirea unui unghi având o
plane și a corpurilor • Unghiuri. Măsura în grade a măsură dată, la construirea
geometrice studiate unghiurilor. Raportorul și aplicarea lui bisectoarei unui unghi ;
la calculul măsurii unghiului. - utilizare a riglei și a compasului
5.9. Investigarea valorii de Construirea cu ajutorul raportorului a la construirea unghiului
adevăr (adevăr/fals) a unei unui unghi având o măsură dată congruent cu cel dat;
afirmații simple prin • Calcule cu măsuri de unghiuri - utilizare a riglei și a echerului la
prezentarea unor exemple (grade, minute, secunde) construirea dreptelor paralele, a

7
sau contraexemple. • Clasificarea unghiurilor: unghiuri celor perpendiculare și a
ascuțite, obtuze, drepte, mediatoarei unui segment;
complementare, suplementare, opuse - utilizare a compasului pentru
la vârf, adiacente construirea cercurilor în diverse
• Unghiuri congruente. Construirea configurații;
cu ajutorul riglei și a compasului a - aplicare a proprietăților
unui unghi congruent cu cel dat figurilor și corpurilor geometrice
• Bisectoarea unghiului. Construirea studiate în diverse domenii;
cu ajutorul raportorului a bisectoarei - analiză și interpretare a
unui unghi rezultatelor obținute prin
• Drepte concurente, drepte paralele rezolvarea unor probleme
și perpendiculare practice cu referire la figurile/
• Mediatoarea unui segment. corpurile geometrice studiate și
Construirea cu ajutorul riglei și a la unitățile de măsură relevante;
echerului a mediatoarei segmentului - investigare a valorii de adevăr
• Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente ale (adevăr/fals) a unei afirmații
cercului (centru, rază, diametru, simple prin prezentarea unor
coardă), interior, exterior. Numărul . exemple,
Lungimea cercului. Aria discului (fără
demonstrație)
• Cub, paralelipiped dreptunghic
(cuboid), piramidă, cilindru circular
drept, con circular drept. Desfășurata
corpului geometric studiat. Sferă, corp
sferic. Elemente ale corpurilor (fețe,
muchii, vârfuri, baze, centru, rază,
diametru, generatoare)
• Volumul cubului și al cuboidului
(fără demonstrație)

8
MINISTERUL EDUCAȚIEI ,CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

IP Gimnaziul Voloave

Aprobat Coordonat

Director___________________________Zabrian Galina Dir. adjunct________________Ciumeica Eudochia

Curriculum modificat
la matematică
9
pentru eleva Moruz Elena
clasa a- VII-a
Perioada de realizare: Anul de studii 2020-2021

Elaborat:Zabrian Stela,profesor de
matematică, grad didactic doi

Competențe specifice :

1. Operarea cu numere naturale pentru a efectua calcule în diverse contexte, manifestând


interes pentru rigoare și precizie.
2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, a unei situații, a unei soluții.
3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea problemelor, dovedind claritate, corectitudine și concizie.
4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente, inclusiv digitale, și modele
matematice, pentru a studia/explica relații și procese, manifestând perseverență și
spirit analitic.
5. Explorarea noțiunilor, a relațiilor și a instrumentelor geometrice pentru rezolvarea
problemelor.

Obiective ;

- să stăpânească un sistem de cunoștințe fundamentale în funcție de problema pe

10
care va trebui să o rezolve;
- să posede deprinderi și capacități pe care să le utilizeze/să le aplice conștient și
logic în situații simple/standarde, realizând astfel funcționalitatea cunoștințelor
obținute;
- să rezolve diferite situații-problemă, conștientizând cunoștințele funcționale;
- să rezolve probleme, inclusiv din viața cotidiană, manifestând comportamente
conform achizițiilor finale, adică valorificând competența formată.

Finalități Conținuturi Activități de învățare Strategii Strategii Progrese Note


de (Unități de conținut) și evaluare didactice de
învățare evaluare
(subcompetențe)
1.1. Identificarea I. Numere raţionale. Exerciţii de: - Exercițiul Exerciții
numerelor natural în Recapitulare şi completări identificare a numerelor
concentrul 0-100 şi a Noţiune de număr naturale;
formei de scriere a unui raţional. Mulţimea Q. - ordonare, comparare Analiza
număr natural în Incluziunile N Z Q. şi reprezentare a
contexte diverse. Reprezentarea pe axă. numerelor naturale pe
1.5. Transpunerea unei Numere zecimale. axa numerelor; Jocul didactic Lucrări individuale
situaţiiproblemă în Modulul numărului - scriere a numerelor
limbaj matematic, raţional şi proprietăţile naturale în diverse
rezolvarea problemei lui: | a | 0 ; | a | a ; 2 2 | forme; Învățarea prin
obţinute şi a | a = | 2 a |; | ab | | a - calcul cu numere descoperire
interpretarea || b | ; , 0. | | | | | | b b naturale

11
rezultatelor. a b a Adunarea, scăderea,
1.6. Completarea înmulţirea, împărţirea, Problematizarea
succesiunii de numere ridicarea la putere cu Lucrări
naturale asociate după exponent natural în Q. cubul sumative,formative
reguli date Proprietăţi.
2.1. Identificarea după II. Numere reale Exerciţii de: - Exercițiul Exerciții
diverse criterii ale Noţiunea de rădăcină identificare a numerelor
elementelor mulţimilor pătrată dintr-un număr naturale;
numerice N raţional nenegativ. - ordonare, comparare Analiza
2.2. Recunoaşterea în Noţiune de număr şi reprezentare a
enunţuri diverse a iraţional. Calcularea numerelor naturale pe
numerelor naturale. rădăcinii pătrate din axa numerelor; Jocul didactic Lucrări individuale
2.3. Compararea, numere raţionale - scriere a numerelor
ordonarea, nenegative utilizînd naturale în diverse
poziţionarea pe axă, calculatorul şi/sau forme; Învățarea prin
reprezentarea în algoritmul. Noţiunea de - calcul cu numere descoperire
diverse forme a număr real. Mulţimea naturale
numerelor naturale. numerelor reale.
2.8.Completarea şi Incluziunile N Z Q R. Problematizarea
compunerea unor Modulul numărului real. Lucrări
succesiuni de numere Proprietăţi: | a | 0 ; | a |
cubul sumative,formative
după reguli identificate a ; 2 2 | a | a = | 2 a |; |
sau date. ab | | a || b | ; , 0. | | | |
| | b b a b a Adunarea,
scăderea, înmulţi-rea,
împărţirea, ridicarea la
putere cu exponent
natural. Proprietăţi.
Proprietăţile radicalilor:
ab = a b , a 0,b 0; b a = ,a
0,b 0; b a 2 a =| a |;
( a ) = a,a 0. Introducerea
factorilor sub radical,
scoaterea factorilor de

12
sub radical. Compararea,
ordonarea şi
reprezentarea pe axă a
numerelor reale (prin
aproximare). Operaţii cu
mulţimile N, Z, Q, R şi
submulţimile lor
(reuniunea, intersecţia,
diferenţa, produsul
cartezian). Submulţimi ale
mulţimii numerelor reale.
Intervale de numere
reale, reprezentarea lor
pe axă.

3.1. Efectuarea de III. Calcul algebric Exerciţii de Exercițiul Lucrări


adunări ,scăderi,a Operaţii cu numere reale adunare şi scădere sumative,formative
numerelor natural în reprezentate prin litere a numerelor
concentrul 0-20 (adunarea, scăderea, naturale în
înmulţirea, împărţirea, concentrul 0-20
ridicarea la putere cu
exponent natural).
Formulele înmulţirii
prescur-tate
4.6. Identificarea şi IV. Rapoarte algebrice Exerciţii de Exercițiul Exerciții
aplicarea terminologiei şi Noţiunea de raport adunare şi scădere
a notaţiilor aferente algebric (fracţie a numerelor
noţiunii de număr algebrică). Domeniul naturale în Analiza
natural,adunare,scădere. valorilor admisibile concentrul 0-20
(DVA). Operaţii aritmetice
13
cu rapoarte algebrice.
Identitate. Expresii Jocul didactic Lucrări individuale
identic egale.
Transformări identice ale
expresiilor algebrice. Învățarea prin
Demonstraţia unor descoperire
identităţi simple.

Problematizarea
Lucrări
cubul sumative,formative
5.1. Identificarea şi V. Funcţii Rezolvare de Exercițiul Exerciții
aplicarea terminologiei şi Sistemul cartezian de probleme şi
a notaţiilor aferente coordonate în plan. Axe. exerciţii cu Probleme din
noţiunii de număr natural Originea sistemului, adunări şi scăderi Analiza cotidian
în diverse context cadrane, abscisă, în concentrul 0-20
5.5. Formularea de ordonată. Coordonatele
exemple simple de punctului. Identificarea în Jocul didactic
corespondenţe care sînt sistemul cartezian de Lucrări individuale
numere naturale din coordonate a punctului,
diverse domenii, inclusiv cunoscînd coordonatele Învățarea prin
din viaţa cotidiană. lui. Identificarea descoperire
coordonatelor punctului
dat în sistemul cartezian
de coordonate. Distanţa Problematizarea
dintre două
Lucrări
sumative,formativ

6.1. Identificarea şi VI. Ecuaţii, inecuaţii. Rezolvare de Problematizarea Exerciții


aplicarea terminologiei Noţiunea de ecuaţie cu o probleme şi
aferente noţiunilor de necunoscută. Ecuaţii de
14
ecuaţie în diverse gradul I cu o necunoscută exerciţii cu Probleme din
contexte. (ax+b=0, a,b R, a≠0) şi adunări şi scăderi Exercițiul cotidian
reductibile la acestea. în concentrul 0-
Mulţimea soluţiilor 20 prin ecuaţie.
ecuaţiei de gradul I;
existenţa, unicitatea Lucrări individuale
soluţiei.
Ecuaţii echivalente.
Aplicaţii. Rezolvarea unor
probleme, inclusiv cu
conţinut practic, cu
ajutorul ecuaţiilor.
Inegalităţi numerice.
Proprietăţi. Noţiune de Lucrări
interval. Operaţii cu sumative,formativ
intervale (reuniunea,
intersecţia). Noţiunea de
inecuaţie cu o
necunoscută. Inecuaţii
echivalente. Inecuaţii de
gradul I de tipul: ax+b0;
ax+b≥0, a≠0, a,b R şi
reductibile la aceste
7.1. Identificarea, VII. Noţiuni geometrice. Exerciţii de: Învățarea prin Exerciții
descrierea verbală şi în Recapitulare şi completări - clasificare şi descoperire
scris, utilizînd Noţiunile geometrice de comparare a Probleme din
terminologia şi notaţiile bază şi relaţiile dintre ele: figurilor geometrice cotidian
respective a noţiunilor punct, dreaptă, studiate; Problematizarea
geometrice studiate în semidreaptă, segment, - reprezentare în
diverse contexte. plan, semiplan. Distanţa plan a figurilor
7.2. Clasificarea şi dintre două puncte; geometrice Lucrări individuale
compararea figurilor lungimea unui segment. studiate, utilizînd
geometrice studiate după Mijlocul unui segment. instrumentele de
diverse criterii. Construcţia unui segment desen, calculatorul

15
7.3. Reprezentarea în congruent cu cel dat. şi aplicarea
plan a figurilor Propoziţii matematice. reprezentărilor
geometrice studiate, Noţiune de definiţie, respective în
utilizînd instrumentele de axiomă, teoremă, rezolvări de
desen şi aplicarea consecinţă, ipoteză probleme. Lucrări
reprezentărilor concluzie, demonstraţie. - aplicare a sumative,formativ
respective în rezolvări de Teoremă, teorema proprietăţilor
probleme. reciprocă. Exemplu, figurilor geometrice
7.4. Aplicarea contraexemplu. Metoda studiate în diverse
proprietăţilor figurilor reducerii la absurd. Unghi. domenii;
geometrice studiate în Definiţie, notaţii, - creare şi rezolvare
diverse domenii în situaţii elemente. Clasificare. a unor probleme
reale şi/sau modelate. Unghiuri opuse. Măsura simple pornind de la
7.5. Crearea şi rezolvarea unghiului. Calcule simple un model geometric
unor probleme simple cu măsuri de unghiuri indicat;
pornind de la un model (grade, minute, secunde).
geometric indicat Bisectoarea unui unghi.
7.7. Alegerea Proprietatea bisectoarei.
reprezentărilor Construirea bisectoarei
geometrice adecvate în unui unghi cu ajutorul
vederea optimizării riglei şi compasului.
calculelor de lungimi de Triunghi. Definiţie,
segmente, de măsuri de elemente, clasificarea
unghiuri. triunghiurilor. Drepte
paralele. Criterii de
paralelism. Drepte
perpendiculare. Relaţia de
perpendicularitate a
dreptelor. Cercul.
Definiţie, elemente.
Discul. Simetria faţă de o
dreaptă, simetria faţă de
un punct. Proprietăţi
simple.

16
VIII. Triunghiuri Exerciţii de:
congruente - clasificare şi Învățarea prin
8.1. Recunoaşterea Relaţia de congruenţă comparare a descoperire
figurilor geometrice Segmente congruente. figurilor geometrice
studiate şi a relaţiilor Unghiuri congruente. studiate;
respective în situaţii reale Construcţia (utilizînd rigla - reprezentare în Problematizarea
şi/sau modelate. şi compasul) a unghiului plan a figurilor
8.2. Caracterizarea prin congruent cu cel dat, a geometrice
descriere şi desen a unei mediatoarei unui studiate, utilizînd
configuraţii geometrice segment, a instrumentele de
date, inclusiv utilizînd perpendicularei dusă la o desen, calculatorul
calculatorul. dreaptă. Construcţia şi aplicarea
8.3. Reprezentarea prin (utilizînd rigla şi compasul) reprezentărilor
desen a figurilor studiate a triunghiurilor după respective în
şi confecţionarea din cazurile LUL, ULU, LLL. rezolvări de
diferite materiale a Cazurile de congruenţă a probleme.
figurilor geometrice şi triunghiurilor. Metoda - aplicare a
relaţiilor studiate. triunghiurilor congruente proprietăţilor
8.7. Analiza şi Triunghiul dreptunghic. figurilor geometrice
interpretarea rezultatelor Definiţie, elemente, studiate în diverse
obţinute prin rezolvarea proprietăţ Criteriile de domenii;
unor probleme practice congruenţă pentru - creare şi rezolvare
cu referire la figurile triunghiurile dreptunghice a unor probleme
geometrice şi la unităţile (cu demonstraţie). simple pornind de la
de măsură studiate. Proprietăţile un model geometric
triunghiurilor: teorema indicat;
unghiului exterior;
proprietăţile triunghiului
isoscel (echilateral)(cu
demonstraţie). Distanţa
de la un punct la o
dreaptă. Linia mijlocie în
triunghi. Proprietăţi (cu

17
demonstraţie). Suma
măsurilor unghiurilor unui
triunghi (cu
demonstraţie). Mediana în
triunghi. Proprietăţile
triunghiului dreptunghic
(lungimea medianei
corespunzătoare
ipotenuzei, triunghiul
dreptunghic cu un unghi
de 30 0 )(cu demonstraţie)

18

S-ar putea să vă placă și