Sunteți pe pagina 1din 4

Modalitati de incetare

a contractului individual de munca

A) DE DREPT ​– in cazurile expres prevazute de lege in care raportul juridic de munca nu mai poate continua din motive care sunt
independente de vointa vreuneia dintre partile contractante

1. Decesul salariatului/ angajatorului PF. Dizolvarea angajarotului PJ​.


- inceteaza de drept la data decesului salariatul/ angajatorului
- divozlvare : anterior trebuie sa inceteze toate CIM, iar apoi intervine dizolvarea.

2. Declararea mortii + Punerea sub interdicite a salariatului/ angajatorului PF


- la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti
- pe tot parcursul executarii CIM e necesara conditia existentei capacitatii partilor

3. Pensionarea salariatului
a. la data indeplinirii cumulative a ​conditie varsta standar + stagiu minim de cotizare pt pensionare
- varsta minima pt femei 63 ani ; pt barbati 65 ani
- stagiul minim de cotizare pt femei = barbati = 15 ani
- permite cumulul pensiei pt limita de varsta + salariu
- permite angajarea prin cim pe durata nedeterminata
b. la data comunicarii deciziei de pensie in cazul :
- pensie anticipata : ​cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard daca a depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani. Stagiul
complet de cotizare e 35 ani pt femei = barbati.
- pensiei anticipate partiale : ​cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare, daca a realizat stagiu complet de cotizare/ daca
a depasit stagiu complet de cotizare cu pana la 8 ani
- pensie pt limita de varsta cu reducerea varstei standar de pensionare – ​persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare. E necesar ca
aea sa fi facut cerere de pensionare si casa de pensii sa fi emis si comunicat decizia de pensionare.
- persoanele care s-au pensionat anticipat nu pot cumula pensia cu salariul.
c. la data comunicarii deciziei de pensie in cazul ​pensiei de invalidatate de gradul III
- pensionarea pt invaliditate : si-a pierdut total sau cel putin ½ din capacitatea de munca
- invaliditate gradul III :pierdere a cel putin ½ capacitate munca, dar poate presta activitate ½ timp normal munca
- pot cumula pensia + salariu
d. la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul ​invaliditatii gradul I + II
- invaliditate gradul I : pierderea totala capacitate munca + capacitate autoingrijire
- invaliditate gradul II :pierdere totala capacitate munca + pastrare capacitate autoingrijire

4. Constatarea nulitatatii CIM


- inceteaza cim de drept de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor/ prin hotarare judecatoreasca definitiva
- cim e un contract cu prestatii succeesive si in consecinta, efectele nulitatii se produc ex nunc (pt viitor)
- cim inceteaza de drept numai cand e lovit de nulitate totala (clauze ilicite, minor <15 ani, lispa acord parinti etc)
- daca constata nulitatea partiala, numai o parte din clauze sunt lovite de nulitate (concediu anual 18 zile, renunta la concediu odihna)

5. Reintegrarea in functie
- inceteaza de drept ca urmare a admiterii cererii de reintefrare in functia ocupata a unei persoane concediate nelegal sau pt motive
neintemeiate, angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate compativile, daca nu cim
lui inceteaza de drept. Conditii :
- raporturile dem unca reclamant-angajator au incetat : concediere nelegala/ motive neintemeiate, post vacant
- dupa concediere acelasi post e ocupat de alt salariat
- dupa angajarea celui de-al 2lea salaraiat e anulata decizia de concediere a reclamantului si e admisa reintegrarea in functie

6. Executarea unei pedepse privative de libertate


7. Retragerea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor
8. Interzicerea exercitarii unei profesii sau unei functii
9. Expirarea termenului contactului de munca
- cim incheiat pe o durata determinata/ s-au executat lucrarile in baza carora a fost incheiat contractul
- actiunea in constatarea nulitatii clauzei privind durata, formulata numai pe durata existenta contract, pana la data incetarii lui
- poate inceta anterior expirarii termenului prin acordul partilor/ initiativa unei parti

10. Retragerea acordului parintilor/ reprezentantilor


11. Neinnoirea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor
12. Salariatul i-a admis contestatia impotriva concedierii dar nu solicita repunerea in situatia anterioala

Procedura constatarii incetarii de drept a CIM


- constatarea in scris, prin decizie a angajatorilui
- constatarea se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acesteia
- se comunica persoanei in 5 zile lucratoare (termen de recomandare)

B) PRIN ACORDUL PARTILOR ​– la data convenita de acestea


Manifestarea de vointa a partilor cu privire la incetarea CIM trebuie sa fie ​neechivoca.
Trebuie indeplinite ​conditiile esentiale ​pt valabilitatea oricarui act juridic.
Forma : forma scrisa nu e o conditie de vvalabilitate a actului juridic, dar e utila ca proba
Data incetarii contractului : acordul partilor la data convenita de acestea.
- nu precizeaza expres data incetarii : inceteaza de drept la data la care s-a realizat acordul partilor
- incetarea sa se produca la o data ulterioara mom in care si-au exprimat acordul : pana la acea data cim isi va
produce in continuare toate efectele. In aceasta situatie cim nu devine contract pe durata determinata

C) PRIN DEMISIE ​– incetarea CIM prin vointa unilaterala a salariatului


Demisia – act unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea cim
dupa implinirea unui termen de preaviz.
Conditii :
- salariatul are dreptul de a nu motiva demisia
- demisia se comunica angajatorului
- nu e necesar sa fie aprobata de angajator
- daca angajatorul isi da acordul => cim inceteaza prin ​acordul partilor

Forma : scrisa (notificare scrisa) ; obligatia angajatorului de a inregistra demisia. Forma scrisa nu e o conditie de
validitate

Termen de preaviz :​ ​convenit de parti, dar nu poate fi >20 zile (salariati functie executie) ; >45 zile (salariati
conducere). Preavizul incepe sa curga de la data la care salariatul notifica angajatorului incetarea cim
● daca pe durata preavizului salariatul savarseste abatere grava/ abateri repetate : angajatorul are dr sa il
concedieze ca sanctiune disciplinarra
● salariatul poate demisiona ​fara preaviz :
a. angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin cim ( plata salariului)
b. salariatul decide asupra incetarii cim in perioada de proba

Data incetarii cim: la expirararea termenului de preaviz.


- angajatorul are dreptul de a renunta total sau partial la preaviz.
- Daca angajatorul renunta total la termen preaviz : cim inceteaza la data renuntarii.
- Daca angajatorul renunta partial la preaviz, el indica data la care cim urmeaza sa inceteze

Retractarea demisiei : demisia e un act unilateral, irevocabil. Retractarea poate avea loc doar cu acordul expres, tacit
dar neechivoc al angajatorului.
D) PRIN CONCEDIERE​ –​ incetarea CIM in urma manifestarii unilaterale de vointa a angajatorului
Interdictii permanenta (motive care nu pot sta niciodata la baza concedierii unui salariat) = > incalcarea lor ​nulitate.
a. concedierea pe criterii de sex, caracteristici genetice, varsta, rasa
b. concedierea pt exercitarea dr la greva / dr sindicale
Interdictii temporare (nu poate fi concediat datorita unei situatii speciale in care se afla) => incalcarea lor ​nulitate.
a. concedierea pe durata incapacitatii de munca, stabilita prin certificat medical
b. concedierea pe durata suspendarii activitatii datorita carantinei
c. concedierea femeii gravide, daca angajatorul a luat la cunostinta anterior emiterii deciziei
d. conceiderea pe durata concediului materinitate
e. concedierea pe durata cresterii copil 2 ani/ 3 ani (handicap)
f. concediere durata concediu ingrijire copil bolnav 7 ani/ 18 ani (handicap) - concediu durata maxima 45 zile/ an
g. concediere pe durata concediu odihna

Motive concediere:
A. Motive care tin de persoana salariatului
1. savarsire abatere grava - ​ramane la latitudinea angajatorului sa aprecieze. regulamentul intern trb sa cuprinda astfel de dispozitii
2. savarsire abateri repetate - ​cel putin 2 abateri disciplinare. sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in 12 luni de la aplicare daca
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen.
- cercetarea disciplinara prealabila: ​este obligatorie pt angajat => nulitatea absolute. cercetarea prealabila se efectueaza de persoana
sau persoanele special desemnate de conducerea unitatii in acest sens. anjatorul poate desemna o comisie de cercetare. aceste
persoane au obligatia de a-l convoca (in scris cu precizarea obiectului, datei, orei, locului) pe salariat in vederea ascultarii lui. ddaca
salariatul nu e convocat, dar se prezinta: e acoperita. daca salariatul e convocat dar nu se prezinta, angajatorul poate concedia fara
efecutarea cercetarii prealabile. salariatul poate oferi si sustine cu toate probele si motivatiile pe care le considera necesare. are dr sa
fie asistat de un avocat sau reprezentant al sindicatului. sustinerile si apararile se consemneaza sub forma unei declaratii.
- termen emitere decizie: ​in 30 zile calendaristice de la luarea la cunostinta abatere dar nu mai tarziu de 6 luni sav fapta
- forma si continutul deciziei: ​se emite in forma scrisa (nulitate absoluta). se comunica in 5 zile calendaristice de la data emiterii si
producerii efecte de la data comunicarii.
- lipsa dr preaviz
3. arest preventiv/ arest domiciliu ​> 30 zile
- angajatorul nu are obligatia sa il concedieze pe salariat in cauza putand sa opteze pt mentinerea suspendarii si renuntarea la
concediere. daca angajatorul nu dispune concedierea pana la momentul in care arestarea preventiva care a durat mai mult de 30 zile
inceteaza si nu mai este prelungita, acesta nu vva mai putea dispune concedierea salariatului pt un astfel de motiv dupa incetarea
arestarii preventive. este nelegala concedierea salariatului anterior implinirii termenului de 30 zile. daca a fost concediat anterior
implinirii termen 30 zile iar el a fost eliberat din arest inainte de implinirea acestui termen, angajatorul e obligat sa il reprimeasca.
- lipsa dr preaviz
4. constatare inaptitudini fizice/ psihice
- oferire loc munca vacant corespunzator
- drept la preaviz​: concedierea nu e imputabila acestuia. preavizul nu poate fi mai mic de 20 zile LUCRATOARE.
5. necorespundere profesionala - ​necunoasterea/ insuficienta stapanire a regulilor specifice unei meserii, profesii. nu trebuie confundat
cu situatia in care salariatul nu indeplineste conditiile de studii (intervine nulitate contract). poate aparea pe parcursul executarii
contract
- evaluarea profesionala pralabila ​fost dupa aceasdta intervine concedierea
- daca se constata neindeplinirea/ indeplinirea necorespundatoare de salariat a obligatiilor ce ii revin nu se datoreaza culpei acestuia,
faptele salariatului nu pot atrage raspunderea ​disciplinara​ si nu va putea fi sanctionat. daca se constata in urma evaluarii ca faptele
sunt rezultatul necorespunderii salariatului, angajatorul e indreptatit sa il concediez
- daca se constata culpa salariat in neindeplinirea/ indeplinirea necorespunzatoare a oblig ce ii revin, salariatul va putea fi sanctionati
disciplinar​. daca nu s indeplinite conditiile savarsirii unei abateri grave/ repetate, salariatul nu va putea fi concediat.
- daca se constata atat necorespunderea profesionala + culpa sa, situatia se analizeaza de la caz la caz
- oferire loc munca vacant: ​daca angajatoul intentioneaza sa il concedieze pe salariat pe motiv ca nu corespunde profesional, e obligat
sa depuna toate diligentele pt a-i oferi loc de munca vacant compatibil cu pregatirea profesionala. salariatul are la dispozitie 3 zile
sa-si manifeste scris consimtamantul. daca accepta, are loc o modificare a cim. daca nu isi manifesta acordul in termen, poate fi
concediat.
- drept la preaviz

B. Motive care NU tin de persoana salariatului


1. desfiintare loc munca - ​intotdeauna neimputabila salariatului. masuri protectie: compensatii + somaj.conditii:
- desfiintare loc munca ocupat de salariat, din motive fara legatura cu persoana lui
- desfiintare efectiva
- aiba cauza reala + serioasa
- concedierea determinata de desfiintare loc munca
Concedierea colectiva ​- ​concedierea intr-o perioada de 30 zile calendaristice dispusa din mai multe motive care nu tin de pers salariatului,
unui numar de :
a. cel putin 10 salariati: cand angajatorul disponibilizeaza de + 20 - 100salariati
b. 10 % salariati, cand are intre 100 - 300 salariati
c. cel putin 30 salariati, cand are + 300 salariati
Trebuie sa existe cel putin 5 concedieri, iar restul incetarilor cim, pana la nr minim de la care se considera concediere colectiva, pot interveni
prin acordul partilor, daca initiativa incetarii apartine angajatorului iar motivele nu au legatura cu pers salariatului.

Etapele concedierii colective:


1. intentia de concediere colectiva - ​angajatorul are urmatoarele obligatii:
a. consultari cu sindicatul
b. sa puna la dispozitia sindicatului informatii relevante si sa notifice in scris acestora intentia de concediere colectiva
c. sa raspunda in scris si motiva la propunerile formulate de sindicat in 5 zile calendaristice
d. sa comunica o copie a notificarii inspectorat teritorial munca la aceeasi data
2. decizia de concediere colectiva - ​angajatorul are urmatoarele obligatii:
a. sa notifice in scris inspectorat teritorial munca cu cel putin 30 zile anterioare emiterii deciziei concediere
b. sa comunice o copie de pe notificare sindicatului/ reprezentantilor salariatilor la aceeasi data.
3. decizia individuala de concediere - ​pentru fiecare salariat care urmeaza a fi concediat se emite cate o decizie
4. dreptul salariatilor concediati la reangajare - ​daca in 45 zile de la concediere se reiau activitatilor, iar salariatii au 5 zile sa si
manifeste in scris consimtamantul

- oferire loc munca vacant corespunzator pregatirii profesionale


- termen emitere decizie concediere: 30 zile de la data notificarii
- forma + continut decizie concediere: in scris si produce efecte de la comunicare. sanctiunea nulitatii daca nu cuprinde motivele de
fapt ce determina concedierea + temeiul de drept + termen de contestare + instanta competenta.
- dreptul la reaviz: nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare.

Comunicare decizie concediere


- prin predare persoanala cu semnatura de primire
- prin condica de expeditie sub luare de semnatura
- prin scrisoare recomandata la domiciliu/ resedinta cu confirmare primire
- prin executor judecatoresc

Nulitaqtea concedierii ​netemeinice + nelegale.


numai pt motive prevazute limitativ
respectarea conditii forma + procedura => nul absolut.
- anularea deciziei +
- obligarea la plata despagubiri egale cu salarii indexate
- repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actullui de concediere ​doar la solicitarea reclamantului => ​daca nu solicita, cim va
inceta de drept de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti

Conflict de munca : ​anularea deciziei de concediere se poate pronunta numai de instanta judecatoreasca competenta sa judece contestatia
impotriva deciziei respective.
- tribunalul in a carui circumscriptie isi are domiciliul/ locul munca reclamantul (fostul salariat)
- angajatorul poate invoca in fata instantei doar motivele de fapt + drept din decizia de concediere