Sunteți pe pagina 1din 1

Andreea-Teodora Stănescu (coord.

): Contractul de societate 2019/2020 1


1. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: c) Aporturile care contribuie la formarea capitalului social sunt:
a) Contractul de societate nu beneficiază de o reglementare în bani, în bunuri corporale și necorporale și în cunoștințe
generală specifice
b) Contractul de societate beneficiază exclusiv de o reglementare d) Nicio variantă corectă
specială, rezultând din Legea nr. 31/1990
c) Contractul de societate este un contract nenumit 6. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
d) nicio variantă corectă a) Capitalul social subscris este identic, în orice moment, cu
capitalul social vărsat, după momentul constituirii societății
2. Potrivit Codului civil, contractul de societate: b) Capitalul social subscris este identic, în orice moment, cu
a) Trebuie să fie încheiat în formă autentică ad validitatem, de la activul patrimonial
această regulă nefind admise excepții c) Capitalul social vărsat este cel la care se face raportarea pentru
b) Trebuie înregistrat în registrul comerțului, ca o condiție de distribuirea de părți de interes
formă ad validitatem d) Nicio variantă corectă
c) Ca regulă este încheiat sub forma unui înscris sub semnătură
privată, dar presupune și înregistrarea la organul fiscal 7. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
competent, ca o condiție de validitate a) Contribuțiile în cunoștințe specifice nu dau dreptul la
d) nicio variantă corectă dividende
b) Contribuțiile în cunoștințe specifice dau dreptul la dividende
3. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată, doar dacă părțile contractului de societate evaluează expres
știind faptul că 3 persoane doresc să încheie un contract de aceste contribuții prin contractul de societate
societate și că doresc să desfășoare, prin intermediul societății, c) Contribuțiile în cunoștințe specifice sunt interzise în materia
activitate de transport rutier de persoane: contractului de societate
a) Obiectul contractului de societate va fi desfășurarea de d) Nicio variantă corectă
activități de transport rutier
b) Cele trei persoane nu pot încheia un contract de societate 8. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
întrucât Codul civil prevede un minim de 5 peroane a) Prin convenția expresă a părților contractului de societate pot
c) Potrivit legii, obiectul contractului de societate nu este fi convenite scutiri de la participarea la pierderi a oricăruia
influențat de activitatea economică aleasă intre asociați
d) nicio variantă corectă b) O clauză de tipul asociatul A participa cu 80% la câștiguri și
cu 1% la pierderi nu are nicio problemă de legalitate
4. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: c) Dacă părțile nu convin altfel, ca regulă, cu privire la bunurile
a) Părțile contractului de societate poartă denumirea de titulari de aportate asociații devin cotitulari ai unui drept de folosință
părți de interes d) Nicio variantă corectă
b) Niciuna dintre părțile contractului de societate nu ajunge să fie
titulară a unor părți de interes 9. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
c) Primele persoane care au calitatea de părți la contractul de a) Dacă nu se prevede nimic în contractul de societate, asociații
societate poartă denumirea de părți de interes pot folosi bunurile cu care au contribuit la formarea capitalului
d) nicio variantă corectă sociale în folos personale
b) Asociații care contribuie cu prestații pot să desfășoare această
5. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: activitate atât în cadrul societății, cât și în afara ei, fără nicio
a) Pot exista asociați care să nu contribuie cu nimic la restricție
constituirea patrimoniului societății c) Asociații nu răspund cu patrimoniul personal pentru datoriile
b) Executarea obligației de a aporta este o condiție de validitate a sociale
contractului de societate d) Nicio variantă corectă

S-ar putea să vă placă și