Sunteți pe pagina 1din 6

ffiwffiruw#ffiKtuffi

#ruMK
Kffiffi#ffiffi@
Tr5ia odat5., demult, un
iepuraq cenuqiu, cu urechile
lungi qi fricos. Se temea de toate
viet[lile din pldure pentru c[
era foarte mic, mai mic chiar
decAt un clopolel.
- Oricine mI poate ofensa,
se plAngea iepuraqul. gi lupul,
qi vulpea, $i chiar clluglrila.
- De ce te-aq ofensa? - zise
uimit[ cilug[rifa care pirotea
pe o floricic[.
- Pentru c[ eqti groaznic5, ii
rlspunse iepuraqul. Ai qi labe,
qi must[1i, dac[ iti vine dintr-
odat[ sI md muqti?
- $i tu ai labe qi must5li, rA-
se cilug[rila. Vai de tine, pape-
lapte!
i' i,
8,',
i

. i"i,,, j
'F'
{"" r-'
,l'i]:r,'i-.
j/ Hh,
t

' .l .."-. ,/,'


ir. -'

1!:i--
.:-
:l;.1

*,+--.-' *

r$:
lo
t'' .i+t,..

:' ,. li'
,:],t]::l
i;i.l r r'',:f,
"*;

-,er;tli I

':.ik7i %
i,\r
, \'\

ie
SE["r '
.,H
, ,', -',,,6itti,,
Dar"iepuraquiui nu-i reu$ea nicidecurn sX devin5 mai cura"ios. S-a
g$ndit, c[ n-ar fi r[u s5-gi g5seasc6 un prieten. ?n doi, e rnai vesei
adnd ti-e fricd. Micul iepuraq s-a ?ndreptat spre poiand unde se
jucau alli surali de-ai lui. Erau ins5 toli foarte ocupali: unul stXtea
de vorb5 cu o c6rti{[, altul savura iarha gras5, un ai treiiea s&rea de
unul singur, ca o minge. Niciunul nu voia sH se joace cr.: iepura$ul
Ce-a v-a{i ascunselea sau de-a leapqa.

t:i
.i i)
J}

.-:,.1,", .. i-* ,:..,l(._.


:,.'"-,-.,*:.-....iF. ::: - :., - --!d '
.r,..i..
Ii
, .r 1.1 l
,-,r''-''".{"
.;"na
/ ---,'\
'l' Xl

,]w
:;",

1r\\
Atunci iepuraqul s-a dus pe
p[qune, unde pdqtea o vac5.
- Hai sI ne juclm impreu-
n[, i-a propus iepuraqul.
Vaca l-a adulmecat, l-a lins
pe creqtet qi l-a intrebat:
- PAi, ce vom juca?
- Hai s5. vedem care sare mai
sus, i-a zis iepuraqul, s5rind in
sus mai ceva ca o minge.
Vaca a rAs qi a plecat in treaba
ei.

.,f," 6,=',,
'1 I
.-"h
]#a ,a
,u:: .
.

"i.'
. J:_.
. i'! r:i

= 'l ....'.
:jtrb*:?'rq51-
=:ryJ*i;f
Iepuraqul a tot s5rit rnai departe
piina a aJuns
.v
ia heieqteu unde intAlni o r[1uqc5. Era qi ea mrca qr
pufoas5, numai cI n-avea urechi.
- Saiutare! *. s-a bucurat iepuraqul. Hai sX
ne juc[m"
* Hai mai bine s[ inot5m, i-a r5spuns
rf,luqca qi s*a cufundat in ap[.
- Eu nu qtiu sE inot, a of-
tat
-*"
iepunaqul qi plecat mai .d'
Gepame.
*l .+"H
d*f
,I
'rq
t
't

i'{
!.):' ,.

:.
.'.F, 1

"r' .lf,r

t
i
,l

hFfu*,' ,

'i'fl*%.j

I,re-
ltt:
&-d