Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul ......................................................................................................cu domiciliul in


localitatea................................................................................................................................................

Judetul(sectorul).....................................str.............................................................................................

Nr.......,,bl.........,et.........,ap,.....,declar pe propria raspundereca nu figurez cu mentiuni care pot face


obiectul Registrului national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni
sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor si ma oblig sa completez dosarul de
concurs cu originalul documentului care atesta acest lucru cel mai tarziu pana la data desfasurarii
probei scrise/probe practice a concursului sub sanctiunea neparticiparii la concurs.

Data Semnatura