Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. inreg. .............../..................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


...................................... Reprezentant Legal,
Emis de: .................................
Data: ...........
Aprobat de:
Data: .................

Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul
Funcţia: ..............................
de specialitate beneficiar al achiziţiei din
Denumirea compartimentului: ...................
cadrul autorităţii contractante pentru
Email:
acest Referat de necesitate
Telefon: ........................................

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru X
anul 2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării
Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire

Forma documentului:
Inițială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare,


suprimare sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție
publică sau a procesului de achiziție publică:

Referatul de necesitate
Are atașat: X
NU are alte documente
atașate

Următoarele:

Caietul de poate fi inclus ca atare în Documentaţia de


sarcini, care în atribuire
opinia necesită completări, revizuiri, actualizări X – necesita actualizare fiind
compartimentului ș.a. un caiet de sarcini mai vechi
ce emite de un an
Referatul de
necesitate

A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 1 din 10
Introduceţi achiziția care face Achizitie articole de birotica si papetarie
obiectul acestui Referat de
necesitate

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcţionării


public autorităţii
Precizaţi destinaţia achiziţiei prin contractante, în
care urmează a fi satisfacută vederea îndeplinirii
necesitatea misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înfiinţată
X

B. Achizitie articole de birotica si papetarie conform listei anexate sunt necesare pentru buna
desfasurare a activitatilor compartimentelor din cadrul ........................................ in scopul
asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si suscces ale atributiilor legale stabilite pentru
personalul din cadrul compartimentului in relatiile cu celelalte compartimente ale autoritatii
contractante cat si cu diverse institutii ale statului. Precizam ca nu au fost identificate alte
posibilitati de a satisface nevoia aferenta prezentului referat de necesitate.

C. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante


sau la funcţionarea acesteia

Necesitatea identificată Achizitia articole de birotica si papetarie este necesare


pentru buna desfasurare a activitatilor curente din cadrul
compartimentelor cadrul ............................................. in scopul
asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si suscces ale
atributiilor legale stabilite pentru personalul din cadrul
compartimentului in relatiile cu celelalte compartimente ale
autoritatii contractante cat si cu diverse institutii ale statului
(conform Anexe 2)
Obiectivul/obiectivele Eficienta in desfasurarea activitatilor curente impuse de specificul
autorităţii contractante la compartimentelor din cadrul ........................
care contribuie satisfacerea
necesităţii şi cum se
realizează
Beneficii care urmează a fi Conformitate cu cerintele legislatiei pe ansamblu privind
obţinute după satisfacerea indeplinirea activitatilor din zona functiilor publice
necesităţii sau problemele
care vor fi rezolvate după
satisfacerea necesităţii ca
urmare a atingerii
obiectivelor propuse

D. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii


Avand in vedere necesitatea descrisa apreciem ca modalitatea efectiva de satisfacere a
necesitatii este cumpararea efectiva a produselor de articole de birotica si papetarie.

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 2 din 10
E. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma produselor, unde opţiunea pentru


satisfacerea acestora este achiziţia produsului prin cumpărare, fie cu transfer
imediat sau etapizat de proprietate, fie cu plata în rate, fie cu leasing, cu sau fără
opţiune de cumpărare, sau orice altă modalitate:

Descrierea obiectului contractului şi precizarea Achizitie articole de birotica si


stării în care trebuie să fie produsele la sfârşitul papetarie
contractului
Cod CPV pentru descrierea obiectului CPV: 39831240-0 Produse de articole de
contractului birotica si papetarie(Rev.2)

Cantitatea şi unitatea de măsură Conform listei anexate (Anexa 2)


corespunzătoare

F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

Pentru produse - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:


Valoarea estimată a produselor care urmează să ………………….. lei
fie achiziţionate de pe piaţă şi care constituie, ca Vezi Anexa cu valoarea estimata
atare, obiectul contractului de achiziţie de
produse.
Documentele suport/informaţiile care au fost Oferte din catalogul electronic
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

G. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii


(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

februarie
Perioada estimată pentru: 2019 martie 2017 Martie 2017 Decembrie 2017

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru/transmiterea
comenzii ferme
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
terminarea lucrărilor/punerea
în funcţiune/finalizarea
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 3 din 10
Realizarea evaluării
îndeplinirii obligaţiilor
contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului
în care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere termenul necesar autoritatii pentru stabilirea
Semnarea
bugetului cat si complexitatea redusa a furnizari de produse
contractului/semnarea
dar si valoare estimata a acestora, s-a considerat necesara
acordului-cadru
semnatea contractului cel mia tarziu in luna martie 2017.
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
terminarea lucrărilor/punerea Implementarea contractului se va finaliza odata cu semnarea
în funcţiune/finalizarea Procesului verbal de receptie al produselor.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia


bugetară a acestora

Fondurile alocate pentru ………………….. lei


satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare și, după Fonduri proprii
caz, poziţia în
buget/propunerea de buget

I. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii

Factori cheie care influențează succesul Termenul de realizare a achizitiei


Modalitatea de măsurare a succesului Respectarea datei de martie 2017 privind
incheierea contractului de achizitie publice
Indicator de performanţă cantitativ/calitativ Depasirea termenului de maxim 7 zile
utilizat pentru măsurarea succesului

J. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 4 din 10
- Compartimentul emitent al referatului de necesitate;
- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul de achizitii publice

K. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de


achiziţie publică

Competenţe care
trebuie atrase -
Forma de acces din alte
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe
la competenţele compartimente
achiziţie publică necesare disponibile
disponibile ale AC sau din
exteriorul
acesteia
Participarea la -tehnice exista Prin dispozitie -
elaborarea (Caietului de emisa de
sarcini)/Documentației reprezentantul
Descriptive, cum ar fi, legal
dar fără a se limita la,
transmiterea de
specificații tehnice
Participarea la evaluarea -tehnice exista Prin dispozitie
ofertelor, după caz emisa de
reprezentantul
legal
Managementul -tehnice exista Prin dispozitie
contractului emisa de
reprezentantul
legal

L. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:

1. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică


în baza acestui Referat de necesitate

2. Lista necesar produse de articole de birotica si papetarie;

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 5 din 10
1. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie
publică în baza acestui Referat de necesitate.
Anexa 1

# Element DA/NU
Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi obiectivele autorităţii contractante da
Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi strategia locală/naţională, după Nu este
cum este aplicabil cazul
Caietul de sarcini este ataşat în forma completă nu
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii şi modalitatea de da
măsurare a acestora
Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi da
Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii da
Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin da
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după
caz
Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei şi satisfacerea necesităţii sunt da
identificate în Referatul de necesitate
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, da
ca urmare a satisfacerii necesităţii sunt conştientizate şi este posibil accesul la
acestea

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 6 din 10
Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…
Departament
(Datele din tabel sunt doar model)

Nr. Crt Denumire produs Cod CPV U/M Ca Pret Pret total Carac
ntit unitar fara TVA teristi
ate fara ci/niv
TVA ele
minim
e de
calitat
e*
  Compartiment ………….          
1 HARTIE CPV:  30197640-4 -  TOP 6 A4
COPIATOR A 4  Hartie autocopianta 80g
80g sau alte tipuri de
hartie copianta
(Rev.2)
2 SCOTCH LAT CPV:  30197000-6 -  BUC. 2 -
 Articole marunte de
birou (Rev.2)
3 FOLIE CPV: 30199600-6  - SET 2 -
DOCUMENT Separatoare pentru
papetarie (Rev.2)
4 MARKER CPV:  39292400-9 -  BUC. 3  
PERMANENT  Instrumente de
scris (Rev.2)
5 BIBLIORAFT CPV:  30193700-5 -  BUC. 5 75M
75MM  Cutie de depozitare M
a dosarelor (Rev.2)
6 CREION CPV:  30192920-6 -  BUC. 5  
CORECTOR  Lichid corector
MILAN (Rev.2)
7 DOSAR PLASTIC CPV:  22852000-7 -  BUC. 35  
 Dosare (Rev.2)
8 DOSAR CARTON CPV:  22852000-7 -  BUC. 30  
CU SINA  Dosare (Rev.2)
9 AGRAFE BIROU CPV:  30197220-4 -  CUTIE 2 28
28 mm  Agrafe de birou mm
(Rev.2)
10 CAPSE 24/6 CPV:  30197110-0 -  BUC. 6 24.iun
 Capse (Rev.2)
11 CAPSATOR 24/6 CPV: 30197320-5  - BUC. 1 24/6
METALIC Capsatoare (Rev.2) MET
ALIC
12 CAIETE CPV: 22830000-7  - BUC. 3  
STUDENT Caiete de exercitii
DICTANDO (Rev.2)
13.   CAIETE CPV: 22830000-7  - BUC. 2  

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 7 din 10
STUDENT Caiete de exercitii
MATEMATICA (Rev.2)
14.   CAIETE CPV: 22830000-7  - BUC. 4 48
DICTANDO 48 Caiete de exercitii FILE
FILE (Rev.2)
15.   CREIOANE HB CPV: 30192130-1  - BUC. 8  
Creioane (Rev.2)
16.   PIXURI GEL CPV: 30192121-5  - BUC. 25 (5
ALBASTRU+NEG Pixuri (Rev.2) NEG
RU (5 NEGRU + RU +
20 ALBASTRU) 20
ALBA
STRU
)
GUMA STERS CPV: 30192100-2  - BUC. 4  
FACTIS Radiere (Rev.2)
17.   TRUSA CPV: 30194310-1  - BUC. 1  
GEOMETRIE Truse sau seturi de
desen (Rev.2)
18.   RIGLA 30CM CPV: 39292500-0  - BUC. 2 30cm
Rigle (Rev.2)
19.   RIGLA 40CM CPV: 39292500-0  - BUC. 1 40cm
Rigle (Rev.2)
20.   BURETIERA CPV: 30197400-0  - BUC. 1  
Burete umed pentru
timbre (Rev.2)
21.   NOTITE ADEZIVE CPV:  22816300-6 -  BUC. 1  
POST-IT  Post-it (Rev.2)
Total          
  Compartiment      
………….
1 HARTIE CPV:  30197640-4 -  TOP 25  
COPIATOR A 4  Hartie autocopianta
80g sau alte tipuri de
hartie copianta
(Rev.2)
2 SCOTCH LAT CPV:  30197000-6 -  BUC. 1  
 Articole marunte de
birou (Rev.2)
3 FOLIE CPV: 30199600-6  - SET 1  
DOCUMENT Separatoare pentru
papetarie (Rev.2)
4 LIPICI 36 g CPV:  30197000-6 -  BUC. 1 36g
 Articole marunte de
birou (Rev.2)
5 MARKER CPV:  39292400-9 -  BUC. 3  
PERMANENT  Instrumente de
scris (Rev.2)
6 BIBLIORAFT CPV:  30193700-5 -  BUC. 5 75
75MM  Cutie de depozitare mm

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 8 din 10
a dosarelor (Rev.2)
7 CREION CPV:  30192920-6 -  BUC. 2  
CORECTOR  Lichid corector
MILAN (Rev.2)
8 DOSAR CARTON CPV:  22852000-7 -  BUC. 10  
CU SINA  Dosare (Rev.2) 0
9 CD TRAXDATA CPV:  30234300-1 -  BUC. 10  
 Compact-discuri
(CD-uri) (Rev.2)
10 PLICURI PENTRU CPV: 30199230-1  - BUC. 10  
CD-URI PLASTIC Plicuri (Rev.2)
11 SFOARA CPV:  30197000-6 -  GHEM 1 100g
BUMBAC 100g.  Articole marunte de
birou (Rev.2)
12 CAPSE 23/6 CPV:  30197110-0 -  BUC. 12  
 Capse (Rev.2)
13 CAPSATOR 23/6 CPV: 30197320-5  - BUC. 1 100-
METALIC 100-140 Capsatoare (Rev.2) 140
COLI coli
14 PERFORATOR CPV:  30197330-8 -  BUC. 1 100
MARE  Perforatoare pag
PROFESIONAL (Rev.2)
100 PAG
15 CUTTER CPV: 39241130-3  - BUC. 1  
PROFESSIONAL Cutite universale
(Rev.2)
16 DISPOZITII CPV:  22820000-4 -  CARN 30  
PLATA/INCASAR  Formulare (Rev.2) ETE
E
17 DECAPSATOR CPV:  30197321-2 -  BUC. 1  
 Decapsatoare
(Rev.2)
18 PIX ALBASTRU CPV: 30192121-5  - BUC. 20  
Pixuri (Rev.2)
19 PIX ROSU CPV: 30192121-5  - BUC. 6  
Pixuri (Rev.2)
20 STILOU CU CPV: 30192122-2  - BUC. 1  
REZERVA Stilouri cu rezervor
(Rev.2)
21 REZERVE CPV: 30192110-5  - PUNG 1 200
STILOU 200 BUC. Produse cu A buc
cerneala (Rev.2)
22 TUS STAMPILA CPV: 22612000-3  - BUC 2  
Tus (Rev.2)
Total        

Suma Totala ………..

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 9 din 10
* Caracteristicile precizate in tabelul de mai sus se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 10 din 10

S-ar putea să vă placă și