Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.

”04” ianuarie 2021 or. Cimișlia


(localitatea)

IET ”Rîndunica”Primăria Cimișlia ,denumit(ă) în continuare


”Angajator”,în persoana Prisacari Natalia pe de o parte, și dl/Borș Olga,
denumit(ă) în continuare ”Salariat ”pe de altă parte,conducîndu-se de prevederile
articolelor 45-94 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie
2003,au încheiat prezentul Contract individul de muncă, convenind asupra
următoarelor :

1. Salariatul este angajat în funcție de educator/metodist


2. Locul de muncă IET ”Rîndunica”
(denumirea subdiviziunii ,unității )
3. Munca este de bază
(de specificat de bază sau prin cumul )
4. Durata contractului este :
a) nedeterminată ,începînd –

5. determinată ,începînd -04.01.2021-04.04.2021


6. Perioada de probă (dacă părțile au convenit )_____________-__________
7. Prezentul Contract individual de muncă își produce efectul din :
a) ziua semnării către ambele părți 04.01.2021
b) data negociată de părți
8. Riscurile specifice funcției ___________________-___________________
(muncă în condiții grele ,vătămătoare,și/sau periculoase etc )
9. Salariatul are dreptul :
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii
b) alte drepturi –fișa de post, Contractul colectiv de muncă din IET
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți )

10. Salariatul este obigat :


a) să îndeplinească obligațiile prevăzute în alin.(2) al art.9 din Codul
muncii;
c) să îndeplinească alte obligat- fișa de post, Contractul colectiv de
(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)
muncă din IET
11. Atribuțiile specifice ale salariatului sunt prevăzute în fișa postului,care
constituie anexa CIM și în Regulamentul intern al unității :
12. Angajatorul are dreptul :
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii
b) alte drepturi-fișa de post, Regulamentul intern al IET ”Rîndunica”
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți )

13. Angajatorul este obligat :


a) să îndeplinească obligațiile prevăzute în alin.(2) al art.10 din Codul
muncii;
b) să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte
normative ,de convențiile colective de muncă și prezentul Contract
individual de muncă , printre care- instrucțiunea IOVSC,fișa de post
(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)
Regulamentul intern al IET ”Rîndunica”
14. Condițiile de retribuire a muncii salariatului
vor fi următoarele:
”J” Salarizarea :
a) Clasa de salarizare inițială -
b) Clasa de salarizare suplimentară
-vechimea în muncă – 2ani 2 luni
-gradul didactic -
-studiile superioare
-treapta-II
-coeficientul-0,03 (metodist)
-3,29 (educator)
c) Clasa de salarizare totală - 54( metodist)
- 58 (educator)
d) Salariul de funcție pentru o unitate (1,0) salarii
e) Retribuirea complementară la salariul de funcție lunar pentru :
-munca în condiții nocive -
-frecvența reală a copiilor peste prevederile normelor stabilite:
-de la 3 pînă la 5 copii____________lei
-de la 6 pînă la 8 copii___________lei
-peste 8 copii____________lei
f) Total salariu lunar 2730 lei- metodist
2965 lei-educator
g) Plata salariului se achită odată pe lună ,pînă la data de 15 a lunii
următoare prin card bancar .

15. Regimul de muncă (norma de muncă)- durata normala


(durata normală sau redusă a timpului de muncă ,

__________________________________________________________
timpul săptămînii de muncă ,durata zilnică a timpului de muncă,timpul de muncă parțial ,munca în schimburi ,munca de noapte etc.)

Ore suplimentare se vor efectua doar cu acordul salariatului ,cu exceptia


cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.
16. Regimul de odihnă -simbata,duminica
(repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)

_______________________________________________________________________________________________________
17. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual 42 zile calendaristice
(durata)
b) concediul de odihnă anual suplimentar -7 zile ca membru de
Sindical,3 zile de concediu medical neutilizat ,4 zile în caz ca are 2
minori pînă la 14 ani

18. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul și mărimea


prevăzute de Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de
asigurărilor sociale de stat și legile bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul respectiv.
19. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul și mărimea
prevăzute de Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la
sigurarea obligatorie de asistență medicală și legile fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală pe anul respectiv .
20. Clauzele specifice (dacă părțile au convenit ) _______________________
(mobilitatea,confidențialitatea,alte clauze

___________________________________________________________________________________________________________
care nu contravin legislației în vigoare )
21. Înlesniri ,avantaje,îndemnizații și/sau alte drepturi de care va beneficia
salariatul în schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute de pct.19 al
prezentului Contract individual de muncă ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
22. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat )
decît printr-un acord suplimentar de părți,care se anexează la contract și este
parte integrantă al acestuia.
23. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract
individual de muncă orice schimbare ce se referă la:
a) durata contractului ;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii (condițiile grele ,vătămătoare și/sau periculoase,
introducerea clauzelor specifice conform art.51 din Codul muncii
etc);
d) cuantumul restribuirii muncii;
e) regimul de muncă și de odihnă;
f) specialitatea,profesia,calificarea,funcția;
g) caracterul înlesnirilor și modul de acordare a acestora.
24. Cu titlul de excepție,modificarea unilaterală de către angajator a
prezentului Contract individual de muncă este posibilă numai cazurile și
condițiile prevăzute de Codul muncii.În aceste cazuri,salariatul va fi
prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu
2 luni înainte.
25. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat de către angajator prin
deplasarea în interes de serviciu sau detașarea la alt loc de muncă în
conformitate cu art.70 și 71 din Codul muncii.
26. În cazul apariției unei situații prevăzute de art.114 (2) lit.a) și b) din Codul
muncii angajatorul poate schimbat temporar ,pe o perioadă de cel mult o
lună,locul și specificul muncii salariatului fără consimțămîntul acestuia și
fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de
muncă.
27. Transferul salariatului la o altă muncă și permutarea lui pot avea în strictă
corespundere cu prevederile articolelor 68 și 74 din Codul muncii și
punctelor 21-22 din prezentul Contract individual de muncă.
28. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni în
condițiile prevăzute în art.76-78 din Codul muncii.
29. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta în condițiile art.82,83,
85 și 86 din Codul muncii.
30. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acțiunii prezentului
Contract individual de muncă vor fi soluționate în modul stabilit de Codul
muncii și de alte acte legislative și normative.
31. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare
avînd aceeași putere juridică,unul dintre care se păstrează la Angajator,iar
cel de-al doilea –la Salariat.

Datele de identificare a părților Contractului :

ANGAJATOR SALARIAT
Adresa str.Alexandru cel Bun 140 Adresa satul Mihailovca
Cimișlia Cimișlia
Cod fiscal 1007601005914 Buletin de identitate A40071130
Semnătura ____________________ eliberat la 04.05.2012 oficiul 40
Cod personal 2004040056830
Cod personal de asigurări
sociale- 92111384593

L.Ș.
Semnătura _____________________________

S-ar putea să vă placă și