Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele...................................................... Data.................................

Comunicare în limba română


Evaluare sumativă – semestrul I
1.Dictare:

2. Citeşte cuvintele de mai jos şi uneşte fiecare cuvânt cu imaginea potrivită:

stea soare coș inimă nor copil

3. Desparte în silabe cuvintele:


ciupercă pește mișcare

4. Găseşte pentru fiecare cuvânt litera sau grupul de litere care lipseşte:

costu.... ram....
Car ........ perde...... cerce ..... va......
.
.

5. Eu spun una , tu spui multe !


lalea nucă melc
6. Ordonează:
a) literele v, s, a pentru a obţine un cuvânt:

b) silabele și, nă, ma pentru a obţine un cuvânt :

c) cuvintele păun, un, Cecilia, vede . pentru a obţine o propoziție.

7. Completează fiecare propoziţie cu cuvântul potrivit:


Ciprian vopsește cu ........................... pitic.
Elena a visat un ............................... pensula.
Radu are o cravată ........................ roșie.
8 . Alcătuieşte o propoziţie folosind cuvântul,,carte” :

9.Formulează o întrebare la care răspunsul corect este ,,Denis a plecat la Sinaia.”

Dictare:
Cătălina coase o maramă. Marama este nouă. Ea se pricepe la cusut.
Competențe urmărite:

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;


2.2 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.3 Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mâ nă , folosind materiale
diverse.

Obiective operaționale:

O1 – să scrie corect după dictare trei propoziții formate din 3 – 5 cuvinte, respectâ nd alineatul, legă tura
logică între propoziții și punctuația;
O2 – să stabilească corespondența imagine-cuvâ nt;
O3 – să despartă corect în silabe cuvintele date;
O4 – să completeze cuvintele date cu litera/grupul de litere potrivit;
O5 – să scrie corect forma de plural a cuvintelor date;
O6 – să formeze cuvinte folosind literele/silabele date;
O7 – să formeze o propoziție logică folosind cuvinte date;
O8 – să completeze propozițiile folosind cuvintedate;
O9 – să formuleze o propoziție folosind cuvâ ntul carte;
O10 – să scrie întrebarea potrivită pentru ră spunsul: Denis a plecat la Sinaia.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

ITEMI S B FB
I.1 Scrie corect o Scrie corect două Scrie corect cele trei
propoziţie. propoziţii. propoziţii.
I.2 Uneşte corect două Uneşte corect 3 - 4 cuvinte Uneşte corect 5 - 6 cuvinte cu
cuvinte cu imaginea cu imaginea ce le imaginea ce le sugerează .
ce le sugerează . sugerează .

I.3 Desparte corect un Desparte corect două Desparte corect trei cuvinte
cuvâ nt cuvinte
I.4 Gă seşte litera lipsă Gă seşte litera lipsă din 4 -5 Gă seşte litera lipsă din şase
din 3 cuvinte cuvinte cuvinte

I.5 Scrie corect pluralul Scrie corect pluralul a două Scrie corect pluralul a trei
unui cuvâ nt cuvinte cuvinte

I.6 Ordonează literele şi Ordonează literele şi Ordonează literele şi transcrie


transcrie corect transcrie corect primul şi al corect primul, al doilea cuvâ nt
primul cuvâ nt doilea cuvâ nt şi propoziţia.

I.7 Gă seşte cuvâ ntul Gă seşte cuvâ ntul lipsă Gă seşte cuvâ ntul lipsă pentru
lipsă pentru o pentru două propoziţii. toate cele trei propoziţii.
propoziţie.

I.8 Alcă tuieşte o Alcă tuieşte o propoziţie Alcă tuieşte o propoziţie logică
propoziţie logică . logică şi scrie corect scrie corect cuvintele,
cuvintele. folosește corect ortografia şi
punctuaţia.
I.9 Formulează o Formulează corect Formulează corect întrebarea,
propoziţie logică . întrebarea şi scrie corect scrie corect cuvintele,
cuvintele. folosește corect ortografia şi
punctuaţia.

Realizarea obiectivelor:

NR. O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
OBIECTIV
Nr. elevi F.B.
care l-au B.
realizat
S.
I.

S-ar putea să vă placă și