Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect Didactic

Data:
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Geografie
Profesor: Botnari Petru
Subiectul: Alte categorii de asociații vegetale.
Instituția: ,,IPLAAP Igori Vieru”
Subcompetențe:
*Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;.
*Caracterizarea componentelor naturii;
*Exprimarea corectă a denumirilor geografice;
Obiective operaționale: Elevii vor fi capabili:
O1- Să clasifice plantele în patru grupe, în baza analizei unui fragment din text;
O2-Să caracterizeze diferite tipuri de vegetație, pe baza unui algoritm, în baza studierii
unui fragment din manual;
O3-Să clasifice speciile de vegetație în funcție de influiența condițiilor naturale;
O4- Să argumenteze , prin cîteva exemple, adaptările vegetației la condițiile naturale;
Tipul lecției: De însușire a cunoștințelor și de formare a capacităților
Metode și procedee: conversația, lucrul cu manualul, metoda ”Explozia stelară”,

Materiale didactice: manualul, harta fizică a R.Moldova, harta vegetației R.Moldova, ,


atlase;
Forme de activitate: activitate frontală, în grup, individuală;
Tipuri/metode/tehnici de evaluare:, conversația euristică, explozia stelară.
Desfășurarea activității:
Etapele Obie Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia
lecției ctive
Salutul, pregătirea celor
Evocarea Salutul. Organizarea clasei. necesare de lecție.
Conversația
Verificarea temei pentru acasa Elevul numit iese în față, Activitate
prezinta proiectul realizat frontala

La lecția precedentă am analizat Asociații vegetale zonale Conversația


O1 tipuri de asociații vegetale în și azonale.
funcție de condițiile naturale.
Ce tipuri de asociații vegetale mai Vegetația de stepă Activitate
avem de studiat? Vegetația de lunca, frontală
Vegetația acvatică și
palustrală,
Vegetația pertofită
Realizare Toate acestea sînt încadrate în alte
a sensului categorii de asociații vegetale.
Se anunță subiectul nou și
obiective lecției ,, Alte categorii Elevii notează tema în
de asociații vegetale” caiete.
Analizînd împreună cu elevii Urmaresc textul din Lucrul cu
textul din manual prezint tema manual si asculta cele manualul
nouac caracterizind fiecare spuse de profesor.
asocieație vegetală.
Formez patru grupuri cite doi
elevi și le propun analizind textul
din manual să caracterizeze un tip
de vegetație după algoritmu
propus:
O2 1.Particularități generale; Studiază algoritmul
O3 2.Localizarea; afișat.
3. Vegetația specifică;
Studiază punctele 1-4, Lucru în
 1- Vegetația de stepă pag.72-74, din manual grup
 2- Vegetația de luncă Fac însemnări în caiete. Activitate
 3- Vegetația acvatică Unul din elevii prezinta individuală
 4- Vegetația petrofită în fața colegilor lucrul
Profesorul stimulează elevii să realizat.
discute, să pună întrebări și să-și
noteze ideile principale
Reflecția Se aplică metoda ”Explozia
Cine influiențează cel Explozia
stelară” mai mult repartiția stelară
Pe tablă este acroșată o stea, elevii
acestui tip de vegetație ? Anexa 1
formulează întrebări referitor la
Unde pe teritoriul țării se
temă și colegii răspund. (Anexa1)
dezvoltă acest tip de
vegetație?
CINE? De ce se formează pe
acest teritoriu?
Cînd se dezvoltă cele
mai reprezentative specii
CE? UNDE? de plante ?
Ce specii de plante
reprezentative cresc
acolo?
CÎND? DE CE?

Propun elevilor sa argumenteze Elevii vin cu argumente. Lucrul cu


O4 prin două-trei exemple adaptarea manualul
vegetație la condițiile de mediu, Activitate
analizind textul din manual. frontală

Extensia Notarea elevilor


Tema pentru acasa:
Comparați condițiile de formare a Elevii notează tema in
vegatțtie de stepa si a celei de caiete .
lunca referinduva la rolul
reliefului ,rolul cantitati de
precipitati, umiditate ,tipul de sol,
specii de vegetatie.
Anexa 1: Explozia Stelară ( Aici elevii formulează şi alte întrebari)

Cine influiențează cel mai mult repartiția acestui tip de vegetație?

Ce specii reprezentative cresc? Unde pe teritoriul R.Moldovei?

Cîndse dezvoltă plantele? De ce se formează pe acest teritoriu?

S-ar putea să vă placă și