Sunteți pe pagina 1din 6

SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PTE -02

DECAPARE

STANDARDE DE REFERINTA : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO


14001:2005
SI SR OHSAS 18001:2008
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 2

1. SCOP
PROCEDURA de fata are in vedere stabilirea conditiilor tehnice de executie ce sunt necesare la executia lucrarilor de
decapare in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in
standardele specifice in vigoare.Prezenta procedura stabileşte de asemenea metodologia şi rãspunderile ce revin
personalului din cadrul societãţii pentru asigurarea şi controlul calităţii la aceste lucrări.

2. DOMENIU
Prezenta procedurã se aplicã lucrărilor de execuţie a terasamentelor şi desfacerilor de sisteme rutiere
degradate, conform proiectului tehnic de executie si caietului de sarcini.

3.DEFINITII SI ABREVIERI

 CQ- Control de calitate


 PTE- Procedura tehnică de execuţie

 PCCVI- Plan de control calitate, verificări şi încercări

 conform STAS 4032/1,2-2001- Lucrări de drumuri. Terminologie

4.DOCUMENTE DE REFERINTA
 SR EN 14688-1-2004 – Identificarea si clasificarea
 STAS 2914-84-Lucrari de drum.Terasamente
 STAS 1709/2/90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrãri de drumuri. Prevenirea şi
remedierea degradãrilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice

 STAS1913/1383Teren de fundare.Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea PROCTOR

 STAS 2914-84 Lucrãri de drumuri. Terasamente.Condiţii generale de calitate.

 CD 155-2000 Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stãrii tehnice a drumurilor


moderne.

 Proiectul de executie, incluzând detaliile tehnice de executie.

 Caiet de sarcini, pentru executarea lucrarilor

5.RESPONSABILITATI
Administrator
Numeste Responsabilul de activitate/ Seful de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea Procedurilor
Tehnice de Executie.
Asigura cadrul organizatoric necesar pentru executia lucrarilor contractate sa se desfasoare in conditii controlate.
Asigura necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru desfasurarea activitatii de control a proceselor de
executie.
Aproba procurarea de materiale si produse, precum si angajarea de servicii aflati pe Lista Furnizorilor Acceptati.
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 3

Identifica si defineste problemele exestente sau potentiale in materie de calitate si dispune actiuni corective si
preventive in vederea remedierii neconformitatilor referitoare la produsele aprovizionate, la lucrarile si/sau serviciile
realizate.
Initiaza, recomanda si stimuleaza gasirea de solutii pentru problemele identificate.
Verifica aplicarea solutiilor si masurilor stabilite.
Solicita beneficiarului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai la constructiile care corespund cerintelor de
calitate si pentru care s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii Cartii Constructiei.
Director tehnic
Verifica Procedurile Tehnice de Executie si Procedurile de Control al Calitatii elaborate de compartimentele din
subordine.
Raspunde de activitatea de planificare, programare, urmarire si decontare a activitatilor de executie, corelat cu celelalte
activitati conform cerintelor contractuale perfectate.
Asigura planificarea procesului de productie si proiectare, astfel incat realizarea lucrarilor sa se faca la termenele
stabilite.
Asigura documentatia necesara si raspunde de asigurarea tuturor conditiilor necesare inceeperii lucrarilor, pentru
realizarea acestora conform documentatiilor, normelor in vigoare si a prevederilor din Programul Calitatii.
Participa la receptia lucrarilor si la punerea in functiune.
Raspune de respectarea termenelor contractuale pentru lucrarile de constructii
RMCMS
Realizeaza audit-uri interne ale calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale pentru a se asigura ca prevederile
procedurii sunt aplicate.
Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea rezolvarii lor.
Verifica si asigura ca neconformitatile constatate sa fie remediate si tratate conform procedurilor.
Urmareste intocmirea inregistrarilor calitatii, mediului
Urmareste indeplinirea actiunilor corective si preventive.
Sef de santier
Asigura respectarea prevederilor Procedurii Tehnice de Executie la realizarea lucrarilor din santier.
Raspunde de respectarea prevederilor proiectului , a detaliilor de executie si a prevederilor din caietele de sarcini.
Raspunde de realizarea, in timpul executarii lucrarilor, a inregistrarilor de calitate.
Raspunde de utilizarea in executia lucrarilor numai a procedeelorsi produselor prevazute in proiecte, cu certificate de
calitate sau pentru cre exista agremente tehnice si accepta inlocuirea acestora cu altele pe baza Dispozitiei de santier sau
Fiselor de derogare stabilite de proiectant.
Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigura conditiile necesare efectuarii acestora in scopul obtinerii acordului pentru continuarea lucrarilor.
Controleaza, analizeaza si opreste, daca este cazul, continuarea lucrarilor care prin neconformitate pot periclita
stabilitatea si rezistenta constructiilor, performanta instalatiilor aferente, urmareste remedierea defectelor, solicitand si
avizul Proiectantului, CTC/ RT, daca este cazul.
Initiaza si raspunde de aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru eliminarea cauzelor
neconformitatilor constatate la realizarea lucrarilor ca urmare a audit-urilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a
inspectiilor abilitate.
Interzice folosirea materialelor insotite de buletine de incercare din care rezlta ca nu indeplinesc conditiile de calitate.
Raspunde de aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale necesare, insotite de documentele de certificare a calitatii.
Realizeaza lucrarile astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator.
Asigura cerintele optime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
Asigura semnalizarea corespunzatoare a santierului pe linie de securitate si sanatate pentru locul de munca.
Asigura dotarea angajatilor cu echipamente individuale de protectie corespunzatoare.
Consulta Planul de sanatate si securitate si Planul propriu de sanatate si securitate ori de cate ori este cazul.
Controlul Tehnic de Calitate/ Responsabil Tehnic cu Executia
Asigura ca executie lucrarilor sa se realizeze in conformitate cu prevederile proiectului si a planului de calitate.
Solicita oprirea executiei in cazul in care s-au produs abateri grave de alitate si permite reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea defectelor.
Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti
verificatori de proiecte atestati.
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 4

Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizarea si verificarea continua a stadiului executiei lucrarilor.
Emite Rapoarte de Neconformitate pentru toate neconformitatile depistate in executia lucrarilor/ serviciilor societatii
sau la receptia materialelor aprovizionate.
Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta pe tot parcursul executiei lucrarilor, in
scopul supunerii la receptie numai a lucrarilor la care sunt efectuate inspectiile si incercarile cerute.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii
Coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/ sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucrari.
Coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii
independenti respecta principiile generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii, intr-un mod coerent si responsabil, si
aplica planul de securitate si sanatate precizand regulile aplicabile santierului si tinand seama de activitatile de exploatare
care au loc in cadrul acestuia.
Adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si ale dosarului de
interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii si continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de
care trebuie sa tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele
modificari intervenite.
Coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii.
Ia masurile necesare astfel incat accesul pe santier sa se realizeze doar de persoanele abilitate.
Tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia.
Stabileste impreuna cu anteprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, a mijloacelor de
ridicat, accesul pe santier.
Avizeaza planurile de securitate si sanatate elaborate de anteprenori si modificarile acestora.
Organizeaza cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora,
privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea si securitatea
lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea
lucratorilor independenti.
Lucratori deserventi santierului
Respecta prevederile prezentei Proceduri Tehnice de Executie.
Respecta indrumarile Sefului de santier/ Sefului de punct de lucru.
Depoziteaza deseurile corespunzator si pe sortimente.
Mentin curatenia la locul de munca.
Desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare
sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de omisiunile sale in timpul
procesului de munca.
Utilizeaza corect masinile, aparatura, uneltele, substantele (de ex., substantele periculoase), echipamentele de transport
si alte mijloace de productie.
Utilizeaza corect echipamentul individuale de protectie acordat.
Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate proprii, in special ale masinilor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si utilizeaza corect aceste dispozitive.
Comunica imediat Sefului de santier/ Sefului de punct de lucru si/sau Lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie.
Aduce la cunostinta Sefului de santier/ Sefului punctului de lucru accidentele suferite de propria persoana.
Utilizeaza echipamentul individual de protectie, corespunzator scopului pentru care a fost desemnat.

6.PROCEDURA

 Atât la lucrãri noi, cât şi la reparaţii, se verificã şi se constatã calitatea materialelor şi structura
drumului existent în vederea aducerii la starea anterioarã degradãrii.
 Din materialele scoase din structura existentã se selecteazã elementele care se pot refolosi în cadrul
reparaţiilor. Restul materialelor se îndepãrteazã de pe amplasament pentru descongestionarea zonei de
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 5

lucru şi asigurarea fluenţei treficului în zonele adiacente, precum şi pentru îndeplinirea cerinţelor de
protecţia mediului.
 În cazul trotuarelor şi carosabilului nou executate, se verificã amplasamentul pus la dispoziţie şi modul
în care proiectul poate fi lansat în execuţie.
 Dupã constatarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru începerea lucrului, se picheteazã reperii
principali, apoi se traseazã şi se marcheazã zona de lucru.
 La elemente noi de drum (carosabil sau trotuar) se executã excavaţia pânã la cotele indicate în proiect
prin profilele longitudinal şi cele transversale.
 Se mãsoarã cota de sãpãturã corespunzãtoare fundaţiei cu ajutorul nivelei topometrice, teurilor de
nivel, ruletei sau furtunului cu apã şi se constatã natura terenului. Funcţie de planul de control al
calitãţii, verificãri şi încercãri stabilit prin proiect, aceste constatãri se consemneazã prin proces verbal
de lucrãri ascunse.
 La execuţia elementelor noi de drum se depun şi se completeazã materialele de umpluturã prevãzute în
proiect şi, dupã caz, în dispoziţiile de şantier emise de cãtre proiectant pentru îmbunãtãţirea stratului de
pãmânt pe care se amplaseazã fundaţia drumului.
 La lucrãrile de reparaţii la carosabil şi la trotuarele existente, se constatã zonele degradate din teren
prin întocmirea unui plan de releveu care se comparã cu prevederile proiectului.
 Se înlãturã praful, noroiul şi alte reziduuri din zona de lucru. Se traseazã cotele din proiect pe reperi şi
se marcheazã zona de lucru pentru devierea circulaţiei.
 La lucrãrile de reabilitare a strãzilor se obţine acceptul pentru oprirea totalã sau parţialã a circulaţiei de
la instituţiile de resort (primãrie, poliţie).
 La desfacerile la carosabil şi trotuare cu acoperiri din beton pe bazã de ciment sau asfalt turnat se
întrebuinţeazã mijloace macanizate, cum sunt maşini de tãiat cu disc de oţel dur, picon pe excavator pe
pneuri şi ciocane pneumatice de mânã.
 Lucrãrile de desfacere a zonelor degradate de drumuri se executã pe timp cãlduros şi uscat pentru
evitarea rãspândirii de materiale reziduale în vecinãtatea zonelor de lucru.
Decapări manuale : constau în tăierea marginilor pe direcţie verticală cu obţinerea unor muchii vii cu târnăcopul sau cu
pikamerul, în cazul gropilor cu suprafeţe mai mari. Decaparea se va continua până se constată că asfaltul nu mai cedează
aşa uşor la acţiunea uneltei de decapare. Pe suprafeţele cu fisuri, faianţări decaparea se va realiza prin secţionarea asfaltului
degradat cu dalta sau târnăcopul în fâşii late de 25...30 cm, până la eliminarea totală a suprafeţelor degradate. După această
operaţie se va disloca materialul cu târnăcopul sau lopata, până se va sigura o suprafaţă fără defecţiuni.
Decapările manuale se vor executa numai în cazuri extreme (suprafeţe mici de reparat, care nu sunt rentabile prin
procedeul mecanic ).
Decapările mecanice : se vor realiza cu frezele de tăiat asfaltul, pe suprafeţe mai mari de mică adâncime sau prin frezări
repetate. Această tehnologie se întrebuinţează în cazul suprafeţelor cu văluriri şi refulări, tasări locale, faianţări, fisurări sau
alte asemenea degradări unde se poate introduce maşina de frezat.
Curăţirea suprafeţelor : Se va îndepărta materialul rezultat din decapări şi se vor curăţa suprafeţele decapate cu perii,
mături sau prin suflare cu aer comprimat. Dacă astfel nu s-a obţinut o suprafaţă perfect curată, atunci se va proceda la
spălarea suprafeţei respective cu apă curată sub presiune. După executarea plombărilor materialul rezultat din decapări se
va îndepărta din zonă prin încărcarea în autovehicule şi transportul în afara zonei. Când materialul rezultat din decapări
este în cantitate mică iar lucrarea se efectuează în afara localităţii acesta se poate împrăştia fie în zona acostamentului prin
aplanarea suprafeţei la panta reală a acostamentului fie la amenajarea drumurilor laterale.
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
PTE- 02
Editia: 1 - Revizia: 1
DECAPARE SI DESFACERI
TERASAMENTE, SISTEME
RUTIERE

Pag 6

7. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI


- Nu este cazul.

6. INREGISTRARI

 Proces verbal de predare – primire amplasament


 Proces verbal de lucrari ascunse

 Proces verbal de trasare a lucrarilor

 Proces verbal la recoltarea probelor de pamant

 Buletin de verificare a gradului de compactare

S-ar putea să vă placă și