Sunteți pe pagina 1din 7

PTE 01 SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

TERASAMENTE
COD: PTE-01

EDITIA : 01

STANDARDE DE REFERINTA : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005


SI SR OHSAS 18001:2008
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 2

1. SCOP
1.1. Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind lucrarile de terasamente.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Procedura se aplica in cadrul lucrarilor executate de SC MORANI IMPEX SRL la realizarea infrastructurii
drumului.
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Termeni specifici:
Terasamente = totalitatea lucrarilor de pamânt executate in scopul realizarii infrastructurii drumului, alcatuita din
pamânturi sau alte roci dezagregate.
Deseu = orice substanta, preparat sau orice obiect pe care detinatorul il arunca, are intentia sau obligatia de a-l
arunca;
Emisie = evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura ori de zgomot in aer, apa, sau sol.
3.3. Prescurtări
PTE – Proecdura tehnică de execuţie
SMI – Sistem de management integrat calitate mediu securitate;
RMI – Reprezentant Management Integrat.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
4.3. SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare;
4.4. SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
4.5. Legea 10/1995 - Calitatea in constructii publicata in MO nr.12 din 24.01.1995, cu modificarile si
completarile ulterioare;
4.6. Legislaţie aplicabilă conform Listei centralizatoare a documentelor aplicabile SC MORANI IMPEX SRL;
4.7. Lista reglementărilor tehnice în construcţii valabile la data de 01.01.2009, conform Decizie nr. 36000/
09.06.2009 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
SR EN 14688-1-2004 – Identificarea si clasificarea
STAS 2914-84-Lucrari de drum.Terasamente
STAS 2916-87 – Lucrari de drumuri si cai ferate.Protejarea taluzelor si santurilor de scurgere a apelor
STAS 1913-1-82 –Teren de funadare >determinarea umiditatii
STAS 1913-13-83 – Teren fundare .Determinarea caracteristicilor de compactare .Incercarea Proctor
STAS 1913-15 – Teren de fundare>Determinarea greutatii volumetrice,pe teren
STAS 12288 – Lucari de drum .Determinarea densitatii starturi rutiere cu dispozitivul con cu nisip
SR4032/1-2001- Lucrari de drumuri.Terminologie
- Caiet de sarcini.

AND 530 – 2012 - INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII TERASAMENTELOR


o -Procedura de lucru Placa Zorn - Modulul dinamic de deformatie liniara E VD reprezinta raportul
intre efortul unitar de compresiune aplicat pe stratul de incercat (sau teren fundare)i cu aparatul de
solicitare dinamica prin soc - Zorn ZFG 3000 si deformatia specifica corespunzatoare.- Corespondent
Gard de compactare- PTL32 –laborator Morani Impex
CD31—Determinarea capacitatii portante - metoda cu parghia Benkelmann

5. PROCEDURA
5.1. Lucrări pregătitoare pentru fundarea unei construcţii
 Lucarile ce se vor executa inainte de inceperea lucarilor de terasamente sunt cele de eliberare a
amplasamentului,eventualele defrisari,demolari respectiv amenajarea platformei de lucru.
 Defrişarea terenului este obligatorie pe toata suprafaţa de teren pe care urmează să se execute terasamentele si
consta in tăierea arborilor si tufelor sau smulgerea acestora, scoaterea buturugilor si a rădăcinilor izolate.
 Amenajarea terenului si a platformei de lucru consta in următoarele activităţi:
- curăţarea terenului;
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 3

- îndepărtarea zăpezii (pe timp de iarna);


- săparea si depozitarea pământului vegetal in afara perimetrului ce urmează a fi construit sau in
locul menţionat in proiect (daca acesta specifica)
- îndepărtarea apelor de suprafaţa;
- umpluturi si nivelări;
- lucrări de demolări.
- Pregatirea amprizei si daca e cazul a treptelor de infartire
- Compactarea
- Consolidarea terenului de fundare daca este cazul
 Trasarea pe teren cuprinde doua faze:
- fixarea poziţiei construcţiilor pe amplasamente proiectate si trasarea lucrărilor de detaliu ale
fiecărei construcţii.
- trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii pe baza planului de trasare.
5.2. Executarea lucrări lor de terasamente pentru fundarea unei construcţii
Condiţii generale
 Sapaturile se vor efectua fara afectarea echilibrului natural al terenului in jurul gropii sau in jurul altor fundaţii
pe o distanta corespunzătoare zonei de influenta a stabilităţii construcţiilor învecinate;
 Se asigura sau se îmbunătăţesc caracteristicile fizico-mecanice naturale ale pământului de sub talpa fundatiei
 Se asigura securitatea muncii in timpul lucrărilor;
 Săpăturile se executa de regula, mecanizat.
 Se vor respecta strict prevederile caietului de sarcini, referitoare la excavatii si sprijiniri.
5.3. Execuţia săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane
 Execuţia săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane se admite cu pereţi verticali nesprijiniţi in următoarele
cazuri:
- in stanca;
- in pământuri coezive, daca este uscat sau din categoria pământurilor tari ori plastic-vârtoase, iar
aceste caracteristici nu se modifica in timp sub acţiunea apelor din precipitaţii.
 Adâncimea gropii de fundare se limitează astfel:
- 0,75 m la pământuri prăfoase cu coeziune redusa
- 1,25 m la argile nisipoase si prăfoase (care se sapa cu cazmaua);
- 2,00 m la argile si pământuri tari care se sapa cu târnăcopul.
In acest caz săpătura poate rămâne deschisa un timp scurt si sub permanenta observaţie daca terenul din jurul
săpăturii nu este încărcat si nu suferă vibraţii, iar pământul din săpătura este depozitat la o distanta mai mare de
1,00 m de marginea gropii.
 Se va urmări permanent apariţia si dezvoltarea fisurilor si crăpaturilor care daca nu sunt provocate de uscarea
pământului, pot indica începerea surpării malurilor.
 Săpaturile de fundaţii cu pereţii in taluz nu se sprijinesc si se pot realiza in orice tip de pământ cu consistenta
plastic-vârtoasa sau tare si se asigura condiţii ca umiditatea sa nu crească, prin masuri eficace de înlăturare a
apelor de precipitaţie, iar malul nu este încărcat cu depozite de pământ sau materiale.
 Înclinarea taluzelor nu poate depăşi valorile max. admise pentru diferite tipuri de pământuri:
- pământ ce se sapa cu lopata - 45 ;
- pământ ce se sapa cu cazmaua si târnăcopul - 60;
- roca friabila ce se sapa cu ciocanul pneumatic - 80
 In cazul săpaturilor manuale cu adâncimi peste 2,0 m taluzul se executa in trepte prevăzându-se pe înălţime
banchete care sa permită evacuarea pământului prin relee succesive. Banchetele se executa de 0,60 –1,0 m
lăţime cu panta transversala către interiorul gropii, iar distanta pe verticala intre acestea de max. 2 m.
 Săpaturile la fundaţii cu pereţi sprijiniţi se realizează atât in spatii înguste cat si largi si se pot executa cu
elemente orizontale sau verticale in funcţie de condiţiile de teren si de lucru astfel încât săpaturile manuale sa se
facă in condiţii de securitate pentru lucratori.
 In toate cazurile sprijinirile sunt alcătuite din dulapi de lemn, metalici, palplanşe metalice sau din beton armat,
panouri de inventar.
 La realizarea sprijinirilor se vor respecta următoarele recomandări generale:
- sprijinirea săpaturilor in pământuri obişnuite cu adâncimi peste 5 m sau in pământuri slabe, in
pământuri cu împingeri datorate suprasarcinilor se realizează conform proiectului;
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 4

- dimensiunile in plan ale săpăturii se sporesc corespunzător grosimii sprijinirilor si cu spaţiul


necesar lucrărilor accesorii;
5.4. Execuţia săpaturilor sub nivelul apelor subterane sau in terenuri cu infiltraţii puternice de apa.
 Îndepărtarea apei aflata in şanţurile fundaţiilor se face astfel:
- prin epuismente pompare directa;
- prin coborârea nivelului apei subterane cu puţuri filtrante de pompare cu diametru mare si cu
diametru mic la filtre aciculare.
 Metoda de evacuare a apei din şanţurile pentru fundaţii se stabileşte in proiect si va fi respectata
Fazele de execuţie la săpaturile cu epuismente sunt următoarele:
- colectarea apelor infiltrate in groapa de fundaţie in puţuri colectoare amplasate in afara fundaţiilor
de unde apa va fi evacuata prin pompare. Numărul si poziţia in plan a puţurilor colectoare din
incinta trebuie astfel alese încât apa care se infiltrează in groapa de fundaţie sa curgă spre puţuri pe
drumul cel mai scurt, fără a împiedica execuţia in bune condiţii a fundaţiilor.
- dirijarea apelor care se infiltrează in groapa spre puţuri colectoare prin canale (şanţuri); mici puţuri
de captare in zona izvoarelor locale si legarea lor in drenuri la puţurile colectoare; incinte închise
formate din tuburi de beton in care apa este lăsată sa se ridice liber pentru captarea izvoarelor
puternice cu debit mare de apa.
 Evacuarea apelor din puţurile colectoare se face prin pompare directa.
 In toate cazurile debitul total al pompelor trebuie sa asigure de 1,5 ori debitul necesar rezultat din calcul pentru
ca in cazul defectării unei pompe, evacuarea cu o alta pompa sa continue la capacitatea necesara.
 Coborârea artificiala a nivelului apelor subterane se face cu instalaţii de filtre aciculare sau de puţuri filtrante de
diametru mare.
 Instalaţia de filtre aciculare se compune in principal dintr-o pompa de vid autoamorsata, un electromotor cu
colector absorbant si o serie de filtre aciculare constituite din tuburi metalice cu fante in pereţii tubului cu
diametrul de 2” 3” care au la partea inferioara o porţiune filtranta.

Cota la care se opreşte săpătura


 Săpătura executata cu excavatorul se opreşte la 20-30 cm deasupra cotei de fundare, diferenţa se sapa cu alte
mijloace mecanice de finisare sau manual.
 Finisarea săpăturii se face înainte de începerea execuţiei fundaţiei. Suprafaţa de fundare se pregăteşte astfel:
- daca s-a umezit superficial se lasă sa se zvânte înainte de execuţia fundaţiei iar daca umezirea este
puternica se înlătura stratul de noroi
- la pământurile sensibile la umezire este indicat sa fie acoperite cu folie de polietilena
- realizarea fundaţiei se va face imediat ce săpătura a ajuns la cota din proiect pentru a asigura
menţinerea caracteristicilor mecanice ale pământului sub talpa fundaţiei.
 Modificarea cotei finale a săpăturii fundaţiei in timpul execuţiei se face numai cu acordul proiectantului si al
beneficiarului.
5.5. Lucrari de terasamente
5.5.1. Documente care se completeaza inainte de inceperea lucrarilor
5.5.1.1 PV de predare -primire amplasament.
5.5.1.2. PV privind natura terenului de fundare.
5.5.2. Lucrari pregatitoare
5.5.2.1. Verificarea si restabilirea traseului.
5.5.2.2. Curatirea terenului de tufisuri, copaci si buturugi.
5.5.2.3. Asanarea zonei drumului.
5.5.2.4. Extragerea brazdelor si decaparea pamantului vegetal.
5.5.2.5. Pichetarea amprizei.
5.5.2.6. Amenajarea drumurilor de acces.
5.5.3. Trasarea axelor si a profilului transversal si longitudinal, conform planului general de sapatura.
5.5.4. Sapatura se va realiza:
- mecanizat
- manual (in jurul capacelor de canal si guri de scurgere, pe lânga ziduri, conducte, cabluri, sau in urma
excavatorului pentru aducerea la cota din proiect a adâncimii sapaturii sau a umpluturii)
5.5.5. Protejarea impotriva deteriorarii a retelelor de instalatii subterane existente care ramân in functie.
5.5.6. Transportul pamântului cu bascule de 3 - 9 mc (5 - 16 t).
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 5

5.5.7. Nivelarea suprafetei orizontale cu denivelari pâna la 20 cm cu buldoexcavatorul si crearea de pante


transversale sau longitudinale.
5.5.8. Compactarea terasamentelor
5.5.8.1. Pamântul se compacteaza in straturi nivelate de circa 10 cm grosime prin trecerea compactorului de mai
multe ori in acelasi loc.
5.5.8.2. La compactarea ultimului strat , pantele trebuie sa aiba valorile stabilite in proiect.
5.5.8.3. Compactarea straturilor se executa de la marginea interioara catre exterior, iar urmele compresorului se
vor suprapune intre 20 - 25 cm.

Gradul de compactare admisibil in functie de natura pamatului

Nr. Zone de terasament la care se Necoeziv Coeziv


crt prescrie grad de compactare %
fata de cel din proiect
Imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti
Semi - permanente Permante Semi-permante
permanente
1 Primii 30 cm al terasamentului
natural de sub un rambleu cu
inaltimea (H) de
h<=2.00m 100 95 97 93
h>2.00m 95 92 92 90

2 In corpul rambleelor,cu
adancimea (h) sun patul
drumului
H<=0.50m 100 97 100 97
0.5h<=2.00m 100 97 97 94
h>2.00m 95 92 92 90

3 In deblee ,pe adancimea de 100 100 100 100


0.30m sub patul drumului

Gradul de compactare este raportul dintre densitatea aparenta in stare uscata ρ a materialului din terasament si
densitatea aparenta in stare uscata ρmax.a materialului obtinuta in laborator prin metoda Proctor normal sau
modificat .
Deformabilitatea conf. CD31 parghia Benkelman – Capacitatea portanta se considera corespunzatoare daca
deformatia elastca corespunzatoare vehicolului etalon are valori mai mari conf CD 31-2002 in cel mult 10% din
punctele masurate.Un sector executat de terasament se considera omogen atunci cand coeficientul de variantie
obtinut in urma prelucrarii statice a rezultatelor masuratorilor de deformabilitate si de capacitate portanta nu
depasesc 50%.
5.5.9. Prelevare probe pentru verificarea gradului de compactare. Se fac minim 3 incercari pentru fiecare 2000
mp suprafata compactata conform STAS 2914/'84, cap.7., STAS 1913-15- Determinarea greutatii volumetrice pe
teren conul cu nisip sau folia cu apa ,Placa Zorn
5.5.10. Se complecteaza PV de receptie calitativa.
5.5.11 Categorii si tipuri de pamaturi care se folosesc la executarea terasamentelor:
- pamanturi necoezive grosiere (fractiunea mai mare de 2mm reprezinta mai mult de 50%)
blocuri,bolovanis,pietris
Simbol: 1a ,1b – categoria – Foarte buna
- pamanturi necoezive medii si fine( fractiune mai mica de 2mm reprezinta mai mult de 50% nisip cu
pietris,nisip mare,mijlociu sau fin
Simbol : 2a ,2b –foarte buna,buna
- pamaturi necoezive medii si fine (fratiunea mai mica de 2mm reprezinta mai mult de 50% cu liant constituit din
pamaturi necoezive nisip cu pietris,nisip mare,mijlociu sau fin cu liant prafos sau argilos
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 6

Simbol : 3a,3b – mediocru


- pamanturi coezive nisip prafos,praf nisipos,nisip argilos,praf,praf argilos nisipos,praf argilos,argila prafoasa
nisipoasa,argila nisipoasa,argila prafoasa,argila,argila grasa
Simbol: 4a,4b,4c -mediocra
Simbol: 4d,4e,4f – rea si foarte rea

6. PROTECTIA MEDIULUI
6.1. Se vor utiliza subtante si preparate periculoase numai insotite de instructiuni de depozitare si folosire,
prevenind riscurile pe care acestea, folosite in activitatea zilnica, pot prezenta pericol pentru sanatatea angajatilor.
Se va anunta conducerea societatii de iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente.
6.2. Stocarea provizorie a deseurilor de orice fel se face numai pe amplasamentele special amenajate conform
instructiunilor de depozitare a deseurilor aprobate de conducerea societatii. Nu se arunca si nu se depoziteaza pe
spatiile verzi, trotuare, maluri, in albiile raurilor deseuri de orice fel si nu se introduc in ape substante explozive.
6.3. Se vor respecta prevederile privind protectia atmosferei adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si
neutralizare a poluantilor atmosferici, folosind doar instalatii a caror emisii se incadreaza in limiele admise de
legislatia in vigoare, izoland si protejand fonic orice surse generatoare de zgomot si vibratii ce depasesc nivelurile
limita a zgomotului ambiental.
6.4. Se va urmari evitarea scurgerilor produselor petroliere pe sol. In cazul aparitiei acestora, se va incerca
remedierea pe loc a defectiunii care a generat scurgerile si se va curata zona cu nisip sau rumegus. Se va anunta in
cel mai scurt timp seful auto/utilaj, care va lua masuri in consecinta.
7. Masuri de SSM si SU
7.1. Salariatii vor purta echipamentul de protectie acordat de societate pentru activitatea pe care o presteaza.
7.2. Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati inainte de a verifica dotarea
salariatilor cu echipament individual de protectie si a urmari utilizarea corecta a acestuia.
7.3. Caile de acces de evacuare si interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta, in orice anotimp, practicabile
si curate.
7.4. Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de
circulatie stabilita ori care prezinta opericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la
acesrtea, prin care se inrautateste situatia initiala, sunt interzise;
7.5. Peste santurile sau sapaturile executate pe caile de acces, de evacuare si de interventie se vor amenaja treceri
(podete) bine consolidate sau se vor amenaja cai ocolitoare, semnalizate corespunzator;
7.6. Caile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de securitate, astfel incat traseele
acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza.
7.7. Se interzice prezenta salariatilor in timpul descarcarii mixturilor asfaltice sau a reasezarii benei pe sasiu, la o
distanta mai mica de 3 m fata de autobasculanta.
7.8. In timpul decaparii salariatii trebuie sa pastreze o distanta corespunzatoare intre ei pentru a preveni
accidentele prin desprinderea materialului decapat.
7.9. Se interzice iesirea salariatilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia.
7.10. Punctele de lucru de pe spatiile publice vor fi semnalizate conform reglementarilor in vigoare, luandu-se
masuri de dirijare a circulatiei vehiculelor sI pietonilor in aceste zone.
8. RESPONSABILITATI
8.1. Seful de santier
8.1.1. Raspunde de preluarea frontului de lucru.
8.1.2. Coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de reparatii curente a cailor de circulatie.
Nominalizeaza pe seful punctului de lucru prin completarea “Ordin de incepere a lucrarii”.
8.1.3. Asigura la punctul de lucru conditiile prealabile inceperii si derularii executiei, precum si toate documentele
necesare: documentatia tehnico - economica in vigoare, procedura tehnica de executie, si planul de control calitate
8.1.4. Raspunde de respectarea planificarii lucrarii conform termenelor angajate in contracte si de realizarea la
nivelul de calitate cerut in documentatia de executie.
8.2. Responsabil calitate
8.2.1. Efectueaza controalele planificate pe lucrare conform PCC.
8.2.2. Confirma calitatea lucrarilor in inregistrari emise (PV de control, PV de receptie calitativa ce se
completeaza si pentru lucrari ascunse).
PTE 01 SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
TERASAMENTE OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 7

8.2.3 Emite, tine sub control, si confirma inchiderea RNAc/Ap conform prevederilor procedurii de Actiuni
corective/ preventive.
8.2.4. Verifica la terminarea lucrarii inregistrarile de calitate emise si participa la activitatile de receptie.
8.3. Seful punctului de lucru
8.3.1. Asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare primire.
8.3.2. Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru, cu acte de
calitate corespunzatoare.
8.3.3. Comunica sefului de santier sau responsabilul calitate de toate neregulile ce apar in procesul tehnologic.
8.3.4. Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aplicabile, a PTE si a PCC pe lucrare.
8.3.5. Asigura executia lucrarii cu personal muncitor calificat si instruit, cu utilaje prevazute in documentatia de
executie.
8.3.6. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind SSM si SU.
8.3.7. Raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora.Convoaca factorii implicati conform
punctelor de control stabilite in PCC pe lucrare pentru efectuarea controalelor, inspectiilor si verificarilor
prevazute.
8.3.8. Asigura rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau externe.
8.3.9. Asigura rezolvarea RNAc/Ap conform solutiilor stabilite.
8.3.10. Asigura complectarea pe parcursul executiei pana la receptie a tuturor inregistrari care atesta calitatea
lucrarilor.
8.3.11. Asigura conditiile si participa la receptia lucrarilor terminate.
8.4. Laboratorul:
8.4.1 Preleveaza probe de pamant conform stas 2914-84- Terasamente
8.4.2 Emite rapoarte de incercari cu cerintele standardelor STAS 1913-4,13,15 ,1 Stas 2914-84
Care se vor atasa proceselor verbale de receptie calitativa in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
de pe fiecare lucrare

9. DOCUMENTE SI INREGISTRARI
9.1. Ordin de incepere a lucrarilor
9.2. PV de predare - primire amplasament
9.3. Rapoarte de incercare privind natura terenului de fundare si a gradelor de compactare
9.4. Raport de incercare determinare a modulului de deformatie liniara.
9.5. PV de receptie calitativa

S-ar putea să vă placă și