Sunteți pe pagina 1din 13

EXAMEN TEORETIC 1 d.

numărul deceselor 0-16 ani în rândul


populației
1. Pentru încadrarea unui stat în categoria e. proporția dintre copii și tineri sub 14 ani
țărilor dezvoltate sau nedezvoltate socio- + vârstnici (după vârsta pensionării),
economic se utilizează: raportată la populația în vârstă de muncă
a. PIB-ul/locuitor
b. indicatorii de natalitate și fertilitate 6. Morbiditatea pe sexe relevă:
c. indicatorii de mortalitate infantilă, a. supramortalitate masculină la toate
mortalitate maternă grupele de vârstă
d. raportul de dependență b. supramortalitate feminină la toate
e. speranța de viată la naștere grupele de vârstă
c. nivel de educație pentru sănătate ridicat
2. Aspectul piramidei populației în țările la femei
nedezvoltate socio-economic este datorat: d. patologie genitală feminină
a. mortalității infantile crescute e. supramorbiditate a sexului feminin
b. natalității crescute
c. mortalității generale cresccute 7. Organizarea presupune:
d. speranței de viață la naștere crescute a. selectarea misiunilor, obiectivelor și
e. vârstei a III-a bine reprezentate acțiunilor necesare pentru realizarea lor
b. stabilirea structurii interioare a
3. Formele delegării de autoritate sunt: organizației și definirea rolurilor
a. persoanelor în cadrul diverselor
b. departamente
c. c. desemnarea pe post a celor mai
d. adecvate persoane
e. d. instruirea personalului pentru creșterea
calității muncii
4. Condițiile prealabile sănătății presupun: e. stabilitrea criteriilor pentru plata
a. securitatea personală angajaților
b. venit suficient
c. locuință corespunzătoare 8. Profilaxia secundară înseamnă:
d. participare activă la viața socială a. depistarea precoce a bolii
e. suport social adecvat b. evitarea apariției bolii
c. controlul evoluției bolilor
5. Raportul de dependență reprezintă: d. măsuri pt evitarea handicapului
a. modificările survenite în structura e. măsuri pentru evitarea incapacității
populației pe grupe de vârstă și sexe temporale de muncă
b. numărul populației infantile din
teritoriu
c. numărul de vârstnici din teritoriu
9. Baza „icebergului” morbidității se poate d. numărului populației active
cunoaște prin: e. numărului populației inactive
a.
b. 14. Mortalitatea de tip primar se
c. caracterizează prin:
d. a. natalitate crescută
e. b. frecvența mare a deceselor prin boli
cronice degenerative
10. Factorii care influențează nupțialitatea c. frecvența mare a deceselor prin boli
sunt: acute, infecțioase, parazitare
a. economici d. pondere scăzută a bolilor cronice
b. legislativi degenerative
c. demografici e. pondere crescută a bolilor copilăriei
d. raportul între sexe pe subgrupe de
vârstă 15. Definiți sporul natural.
e. dinamica divorțialității

11. Scopul delegării de autoritate este: 16. Din principiile generale ale conducerii
a. creșterea nivelului profesional fac parte și:
b. afirmare a. conducerea prin obiective
c. dobândirea de experiență b. diviziunea muncii
d. demonstrarea incapacității și a c. convergența muncii
comodității d. înlocuirea regimului de „bun simț” cu
e. stabilirea precisă a obiectivelor știinta
e. lucru pentru rezultate maximale și nu
12. Care sunt principalele cauze de limitate
îmbolnăvire ale vârstnicului, care-i
determină reducerea capacității de 17. Factorii de risc pentru sănătatea femii
independență? și a copilului ar putea fi:
a. boala diareică a. vârsta mamei sub 20 de ani
b. diabetul zaharat necomplicat b. intervalul intergenezic mai mic de 2 ani
c. alcoolismul cronic fără complicații c. nivel socio-economic ridicat al familiei
d. incontinența urinară d. nivel de educație modest al mamei și
e. tulburările de auz și văz familiei
e. rangul nașterilor mai mare de 8
13. Piramida populației este reprezentarea
grafică a: 18. Prevalența înseamnă:
a. raportului de dependență a. nr. de cazuri noi de boală /an/teritoriu
b. numărului populației infantile b. nr. de cazuri vechi de boală/an/teritoriu
c. structurii populației pe grupe de vârstă c. nr. c. noi și vechi de boală/an/teritoriu
și sexe d. nr. de decese de o anumită boala/a/t
e. ponderea îmbolnăvirilor de o anumită
cauză din totalul de îmbolnăviri

19. Sarcinile instituțiile sociale sunt urm. :


a. de a oferi adăpost
b. de a oferi îngrijiri medicale
c. de a oferi îngrijiri de tip alternativ
d. de a oferi o alimentație echilibrată
e. de a oferi alternative de petrecere a
timpului liber
EXAMEN TEORETIC 2 5. Sarcinile instituțiilor sociale care oferă
servicii populației vârstnice sunt:
1. Regulile în delegarea de autoritate sunt: a. tratamente curative la domiciliu
a. trebuie motivată clar delegarea și b. stimulente materiale pentru persoanele
verificată înțelegerea rostului delegării care îngrijesc vârstnicii la domiciliu
b. responsabilitatea nu poate fi delegată c. îngrjiri de tip „nursing” la domiciliu
(excepție: trecerea temporară de putere) d. integrarea vârstnicului în viața
c. reponsabilitatea se manifestă față de un comunității și stimularea implicării lui
singur sef (cel direct) e. tratamente chirurgicale ortopedice la
d. trebuie formulate precis domiciliu
responsabilitățile
e. responsabilitatea este direct 6. Profilaxia terțiară înseamnă:
proporțională cu autoritatea delegată a. măsuri pentru evitarea handicapului
b. depistarea precoce a bolii
2. Sistemul Centralizat de Stat (SCS) tip c. controlul evoluției bolilor
Semașko se caracterizează prin: d. controlul evoluției bolilor
a. nu există sector privat e. evitarea apariției bolii
b. finanțare de la bugetul de stat
c. controlat de stat prin sistemul de 7. Care dintre următorii factori
planificare centralizată influențează cunoașterea vârfului
d. personal sanitar salariat (funcționari) „icebergului” morbidității?
e. accesul populației la serviciile de a. accesibilitatea
sănătate este general b. anchete medicale complexe
c. adresabilitatea
3. Care sunt formele de studiu a d. examene paraclinice și de laborator la
morbidității? populația expusă factorilor de risc
a. e. calitatea actului medical
b.
c. 8. Mortalitatea generală reprezintă:
d. a. frecvența deceselor la 1000 de locuitori
e. b. frecvența îmbolnăvirilor la 1000 de loc.
c. frecvența vârstnicilor la 1000 de loc.
4. Raportul de dependență reprezintă: d. frevența deceselor 0-1 an la 1000 de loc
a. raportul dintre populația inactivă și e. frecvența deceselor în subpopulații (pe
populația activă, productivă /100 sexe, vârste medii, cauze de deces)
b. nr. populației infantile din teritoriu
c. nr. de vârstnici din teritoriu 9. Funcțiile manageriale sunt:
d. nr. deceselor 0-16 ani în rândul a. planificare
populației b. reprezentare
e. indicator sintetic al stării de sănătate a c. de diseminare
populației d. antreprenoriale e . conducerea
10. Natalitatea reprezintă: b. conviețuirea consensuală
a. frecvența născuților vii într-o populație c. tratamentul sterilității
b. frecvența născuților vii în subpopulația d. avortul la cerere
masculină în vârstă de reproducere e. abandonul nou-născuților în
c. frecvența născuților vii în populația de maternitate
vârsta a III-a
d. frecvența născuților vii în populația de 15. Sănătatea (medicina) comunitară
vârsta a II-a presupune:
e. frecvența născuților vii din totalul a. rezultatele sunt apreciate mai mult de
nașterilor cei care nu sunt bolnavi
b. lucrul se face în echipă
11. Reprezentarea grafică a structurii c. prioritare sunt îngrijirile integrate
populației pe grupe de vârstă și sexe d. preocupări secundare pentru mediul
definește: bolnavului
a. piramida populației e. prioritară este prevenția și educația
b. excedentul natural pentru sănătate
c. evoluția prospectivă a natalității și
mortalității 16. Fatalitatea reprezintă:
d. etalonarea motalității feto-infantile pe a. indicele de decese la 100 de bolnavi
subgrupe de vârstă b. ponderea unei cauze de deces din
e. „icerbergul morbidității” totalul deceselor
c. numărul de decese la 1000 de locuitori
12. Principiile delegării de autoritate sunt: d. ponderea populației vârstnice decedate
a. la 1000 de locuitori
b. e. numărul de decese 0-16 ani la 1000 de
c. nașteri

13. Morbiditatea de „tip primitiv” se 17. Principalele cauze de morbiditate ale


caracterizează prin: grupei de vârstă 60 de ani și peste sunt
a. prevalență mare a bolilor infecțioase și reprezentate de:
parazitare a. osteoporoza
b. morbiditate crescută prin boli ale b. bolile profesionale
copilăriei c. demența senilă
c. prevalență mare a bolilor cronice d. bolile cronice degenerative
d. mortalitate crescută prin boli cronice e. bolile infecțioase și parazitare
e. prevalență mică a bolilor infecțioase și
parazitare 18. Mortalitatea maternă poate fi redusă
prin:
14. Mijloacele utilizate în familie pentru a. utilizarea mijloacelor contraceptive
limitarea nașterilor sunt: moderne
a. folosirea mijloacelor contraceptive
b. nivel crescut de educație pentru
sănătatea reproducerii
c. supravegherea medicală activă a
gravidelor
d. politica pronatalistă
e. nivel scăzut de dezvoltare socio-
economică

19. Excedentul natural staționar este


determinat de:
a. tendința de paralelism a evoluției
natalității și mortalității
b. natalitatea în scădere și mortalitatea în
creștere
c. nupțialitatea în scădere și divorțialitatea
în creștere
d. nupțialitatea în creștere și
divorțialitatea în scădere
e. natalitatea în creștere și mortalitatea în
scădere
EXAMEN TEORETIC 3 5. Printre factorii care pot influența
natalitatea se numără și:
1. După Dever, factorii care determină a. sterilitatea
starea de sănătate pot fi clasificați astfel: b. mediul socio-cultural
a. biologia umană c. vârsta femeii
b. cultura organizațională d. nupțialitatea
c. mediul e. divorțialitatea
d. comportamentul populației
e. sistemul sanitar 6. Autoritățile care nu pot fi delegate sunt:
a.
2. Profilaxia primordială înseamnă: b.
a. menținerea sănătății c.
b. controlul evoluției bolilor d.
c. recuperarea și reinserția profesională
d. prevenirea apariției unor noi factori de 7. Vârful „icebergului” morbidității se
risc poate cunoaște prin:
e. depistarea precoce a îmbolnăvirilor a. screening-uri populaționale
b. anchete medicale complexe
3. Planificarea în management presupune: c. teste biochimice și de laborator
a. selectarea misiunilor, obiectivelor si specifice efectuare pe grupe populaționale
acțiunilor necesare pt realizarea lor aflate la risc
b. luarea deciziei prin selectarea celei mai d. creșterea adresabilității
bune decizii e. scăderea calității actului medical
c. desemnarea pe post a celor mai
adecvate persoane 8. Morbiditatea de „tip evoluat” se
d. instruirea personalului pentru creșterea caracterizează prin:
calității muncii a. prevalență mare a bolilor cronice
e. stabilirea criteriilor pentru plata b. morbiditate caracateristică țărilor
angajaților dezvoltate socio-economic
c. prevalență mare a bolilor infecțioase și
4. Planul de dispensarizare-recuperare parazitare
cuprinde și: d. mortalitate crescută prin boli ale
a. stabilirea ritmicității consultației copilăriei
programate e. prevalență mică a bolilor cronice
b. menținerea pacientului în concediu
pentru ITM până la recuperarea totală 9. Sistemul de îngrijiri de sănătate tip
c. educație pentru sănătate Beveridge are următoarele caracteristici:
d. complianța pacientului a. dispune de buget de stat
e. stabilirea nr de descendenți doriți de b. există și un sector privat
familie c. acces liber la sevicii pentru toți cetățenii
d. acoperire generală a populației cu e. nașterile la domiciliu, neasistate și
servicii de sănătate dispensarizarea defectuasă a gravidei și
e. medicii sunt salariați sau plătiți în nou-născutului
funcție de nr pacienților înscriși pe listele
lor (capitație) 14. Cele mai puține nevoi de îngrijiri de
sănătate ale populației sunt:
10. Ce este familia de tip maltusian? a. neexprimate
a. familia ce aplică planificarea familială b. exprimate și nesatisfăcute
b. familia ce are în viață trei copii c. exprimate și satisfăcute
c. familia nucleară d. neresimțite
d. familia lărgită e. exprimate
e. familia ce conviețuiește în concubinaj
15. Principalele categorii de roluri
11. Consecințele medicale ale fenome- manageriale sunt:
nului de îmbătrânire a populației sunt: a. interpersonale
a. scăderea natalității și a fertilității b. informaționale
b. pierderea autonomiei c. umane
c. creșterea nevoii de servicii sociale d. decizionale
adecvate e. conceptuale
d. polimorbiditatea
e. creșterea consumului medical 16. Morbiditatea pe sexe relevă:
a. supramortalitate feminină la toate
12. Dacă varianta convergentă a exce- grupele de vârstă
dentului natural își menține evoluția, b. vulnerabilitate mai mare a seului
asistăm la apariția: feminin față de boli
a. unui deficit de populație c. adresabilitatea mai mare a femeilor la
b. unui spor populațional constant serviciile sanitare
c. fenomenului de mortalitate de tip d. supermorbiditate a sexului feminin, cu
intermediar excepția grupelor de vârstă 1-9 ani și peste
d. fenomenului de mortalitate de tip 80 de ani
avansat e. supramortalitate masculină la toate
e. fenomenului de moralitate de tip primar grupele de vârstă

13. Printre factorii de risc ai mortalității 17. Raportul de dependență reprezintă:


infantile în România se numără și: a. raportul dintre populația inactivă și
a. mediul rural populația activă, productivă /100
b. mediul urban b. nr. populației infantile din teritoriu
c. sexul feminin c. nr. de vârstnici din teritoriu
d. distrofia și dismaturitatea d. nr. deceselor 0-16 ani în rândul
populației
e. indicator sintetic al stării de sănătate a
populației

18. Care sunt formele de studiu a


morbidității?
a.
b.
c.
d.
e.

19. Implicațiile socio-medicale ale


mortalității materne pot fi:
a. orfanaj
b. apariția tulburărilor comportamentale,
a alcoolismului, agresivității la soțul văduv
c. carențe asupra creșterii și educării
copiilor
d. carențe în dezvoltarea psihică a
copilului
e. creșterea delicvenței infantile și juvenile
EXAMEN TEORETIC 4 5. Excedentul natural convergent este
frecvent întâlnit:
1. Printre practicile abordate în Sănătatea a. în țările dezvoltate socio-economic
Publică se numără și: b. în nicio țară din lume
a. evaluarea nevoilor de sănătate ale c. exclusiv în țările membre ale UE
comunității d. exclusi în țările din afara UE
b. utilizarea eficientă a resurselor e. în țările în curs de dezvoltare (și în
c. urmărirea nevoilor prioritare în România) în perioada de tranziție
comunitate
d. informarea și educarea publicului 6. Mortalitatea primei copilării
e. evaluarea rezultatelor programelor și (postinfantilă) reprezintă fenomenul
serviciilor demografic al intensității deceselor
înregistrate în subpopulația copiilor în
2. Direcțiile majore ale influențării culturii vârstă de:
organizaționale sunt: a. 0-1 an
a. b. 5-14 ani
b. c. 1-4 ani
c. d. 14-16 ani
d. e. 16-18 ani
e.
7. Definiți morbiditatea
3. Autoritățile care nu pot fi delegate sunt:
a. sarcinile de rutină
b. sarcinile dificile
c. sarcinile ce necesită competență 8. Îmbătrânirea populației este un
specială fenomen ireversibil, comun tuturor țărilor
d. evaluarea subordonaților și e datorat:
e. propunerile de avansare și a. scăderii nr absolut al populației
recompensare a subalternilor vârstnice
b. creșterii natalității
4. Rolul utilizatorilor de servicii de c. scăderii natalității
sănătate este: d. creșterii speranței de viață
a. să acopere serviciile de sănătate pentru e. scăderii speranței de viață
terțul plătitor
b. să beneficieze de servicii de sănătate de 9. Controlul presupune:
calitate a. desemnarea pe post a celor mai
c. să plătească seviciile medicale oferite adecvate persoane
d. să facă cererile de plată pentru serviciile b. stabilirea structurii interioare a
furnizate organizației și definirea rolurilor
e. să ofere plata directă a serviciilor persoanelor în cadrul diverselor
medicale prin taxe, cotizații, impozite departamente
c. selectarea misiunilor, obiectivelor și b. mortalitate crescută prin boli ale
acțiunilor necesare pentru realizarea lor copilăriei
d. instruirea personalului pt creșterea c. prevalența mare a bolilor cronice
calității muncii d. mortalitate crescută prin boli cronice
e. monitorizarea și evaluarea e. prevalență mică a bolilor infecțioase și
performanței, măsurând și corectând parazitare
permanent activitățile.
13. Vârful „icebergului” morbidității se
10. Sănătatea (medicina) comunitară poate cunoaște prin:
presupune: a.
a. rezultatele sunt apreciate numai de b.
bolnavii îngrijiți c
b. lucrul se face în echipă d.
c. prioritar este tratamentul imbolnăvirilor e
d. preocupări secundare pentru mediul
bolnavului 14. Letalitatea reprezintă:
e. prioritară este prevenția și educația a. ponderea unei cauze de deces din
pentru sănătate totalul deceselor
b. indicele de decese la 100 de bolnavi
11. Sistemul de Asigurări Sociale de c. frecvența deceelor la 1000 de locuitori
Sănătate (S.A.S) tip Bismark se d. ponderea unei cauze de îmbolnăvire din
caracterizează prin: totalul bolilor
a. finanțat, în general, din contribuția e. frecvența îmbolnăvirilor la 1000 de
obligatorie a salariaților și patronilor locuitori
(cotizații), în funcție de venit și din taxe
generale 15. Etapele propriu-zise ale dispensarizării
b. acoperire largă, dar nu totală (rămân sunt:
neasigurate persoanele care nu lucrează) a. depistarea
c. gestionarea fondurilor se realizează prin b. confirmarea diagnosticului
agenții c. înregistrarea și luarea în evidență
d. agențiile contractează cu spitalele și d. întocmirea planului de dispensarizare –
medicii de familie sau medicii generaliști recuperare
seviciile ce urmează a fi oferite asiguraților e. urmărirea activă
e. contractele cu practicenii au la bază
taxa/prestație, iar cu spitalele prin bugete 16. Leadership-ul este:
globale a. procesul prin care munca e făcută prin
intermediul altora
12. Morbiditatea de „tip primitiv” se b. persoana care conduce o oraganizație
caracterizează prin: c. procesul de a influența persoanele,
a. prevalență mare a bolilor infețioase și astfel încât acestea să se străduiască să
parazitare îndeplinească scopurile grupului
d. desemnarea pe post a celor mai
adecvate persoane
e. instruirea personalului pentru creșterea
calității muncii

17. Prin nupțialitate se înțelege:


a. intensitatea divorțurilor la cei căsătoriți
b. frecvența născuților vii într-o populație
c. frecvența născuților vii în subpopulația
feminină în vârstă de reproducere
d. frecvența căsătoriilor la cei divorțați
e. frecvența căsătoriilor în cadrul
populației

18. În țările dezvoltate, organizarea


seviciilor de sănătate pentru vârstnici
vizează:
a. rețele de servicii și ocrotire la domiciliu
b. centru pentru îngrijire de zi
c. centre pentru îngrijire de noapte
d. unități de îngrijiri temrinale
e. centre de planificare familială

19. Supramorbiditatea feminină se poate


explica prin:
a. supramortalitatea feminină
b. supramortalitate masculină
c. susceptibilitatea femeilor pentru boli
d. adresabilitate mai mare a femeilor la
serviciile sanitare
e. adresabilitate scăzută a femeilor la
serviciile sanitare
EXTRA 18. Formele de studiu a morbidității sunt:
a. incidența
14. Profilaxia primară înseamnă: b. prevalența
a. evitarea aparției bolii c. morbiditatea succesivă
b. depistarea precoce a bolii d. morbiditatea spitalizată
c. controlul evoluției bolilor e. mobiditatea cu ITM
d. măsuri pentru evitarea handicapului
e. măsuri pentru evitarea incapacității 19. În Asistența Primară a Stării de
temporare de muncă Sănătate (APSS) responsabilitatea pt
realizarea sănătății individuale și
15. Scopul sănătății publice este: comunitare este a:
a. scăderea numărului de îmbolnăviri a. serviciilor de îngrijiri de sănătate
b. scăderea disconfortului b. comunității
c. creșterea numărului de nou-născuți c. individului
eutrofici d. forurilor decidente
d. scăderea incapacității (invaliditate, e. familiei
handicap)
e. creșterea numărului de decese
premature

16. Ce reprezintă sporul natural?


a. diferența dintre nr. de nou-născuți vii și
nr de decese generale
b. diferența dintre nr de sarcini și nr de
nou-născuți vii
c. diferența dintre nr de sarcini și nr de
avorturi
d. diferența dintre nr de născuți vii și
născuți morți
e. diferența dintre nr de născuți vii +
decese și nr de născuți morți

17. Factorii ce influențează cunoașterea


morbidității (icebergul morbidității) sunt:
a.
b.
c.
d.
e.