Sunteți pe pagina 1din 6
uler \os Wo” + artic) cunoscind prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul in declarafi, declar pe prophie rispundere 4 impreuni cu familia” defin urmitoarele: *1) Prin familie se infelege sojul/soya si copii afta in intrejinerea acestora. ___ L. Bunuri imobile ) 1. Terenuri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ari. . a ‘Anul Cota: | Modul de ; » Adresa sauzona | Categoria | aganairii |SUPTafatal arte | dobandire | Titularul eee eee * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul c (2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Clidiri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte j2ri. jax) __Anul Cota- | Modul de jtularu!? Adresa sau zona Categoria*| agpanainiiS*PPE2t4] Forte | dobindire | Titularul — choo * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cast de locuit; (3) cas& de vacant; (4) spajii comerciale/de productie. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soqul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. Il. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii Nature” Marea Nr. de buc&fi | Anul de fabricatie | © Modul de dobandire | — 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismaticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cdror valoare insumata depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daci ele se afld sau nu pe teritoriul Romani la momentul declaratii. Déscriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimati 2 ILL. Bunuri mobile, a cdror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni Natura bunului Data Persoana catre care s-a Forma instrainat instrainarii instrainat instrainarii — Valoarea CL IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, dacd valoarea insumat a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institufii financiare din strainatate. Institufia care administreazi i adresa acesteia S ) Tipul* | Valuta | Deschis in anul Sold/vatoare la zi C *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depocit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2, Plasamente, investifii directe si imprumuturi acordate, dacd valoarea de pia{d insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate, Emitent titlu/societatea in care persoana este acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut ‘Numar de tithuri/ Tipul* | cota de participare Valoarea totali la zi ————— *Categoriile indicate sunt: (1) hértii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) acfiuni sau parti sociale in societdyi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. an: “NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in straindtate, V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunu asemenea bunuri, dacd valoarea insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe achizitionate in sistem leasing si alte 10} |) Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare ewe Dak 2% VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piafi, din partea unor persoane, organizafii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societifi nafionale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individuala depaseste 500 de euro* 7) Cine a realizat venitul ‘Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul numele, adresa generator de venit Venitul anual incasat 1.1. Titular 1.2. Soysotie 1.3. Copii “Se excepteazd de la declarare cadourile si tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 1/-lea VIL. Venituri ale declarantului si ale membritor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. $71/2003 privind Codul fiseal, cu modificirile si completirile ulterioare) NOT/ Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. ‘. a a Sursayenitului: Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anual Cine a reilizat venital num fr adfésa generator de venit ,_incasat 1. Venituri din salarii C Vv 1.1. Titular 07g qt v 1.2. Soysofie J 3. Copii 2. Venituri din activitayi independente 2.1. Titular — 2.2. Soy/sotie 3. Venituri din cedarea folosinjei bunuriloy 3.1. Titular I J 13.2. Sov/sotie TL |4. Venituri din investitii !4.]. Titular 1 [4.2. Soy/sorie IS. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Soysotie 6. Venituri din activitai agficole 6.1. Titular [ [ 6.2. Soy/soyie T Cine a realizat venitul ‘Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectal generator de venit jul anual incasat 7. Venituri din premii si din jocuri de noroe 7.1. Titular 7.2. Sov/sofie an | 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular “2. Soysofie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public caracterul incomplet al datelor mentionate. cass. Fispund potrivit legii penale penfru inexacti

S-ar putea să vă placă și