Sunteți pe pagina 1din 6

TEST DE AUTOEVALUARE

Alegeți răspunsul/răpsunsurile corect/e:

1. Metoda științifică presupune:

a. achiziţia directă de cunoştinţe fără intervenţia raţionamentului sau inferenţelor

b culegere de informații obiective, neinfluențate de credinţele și percepţiile cercetătorilor

c. informaţiile sunt achiziţionate prin propria experienţă a cercetătorului

d. informațiile sunt achiziţionate în urma unui proces corect de raţionalizare

e. achiziţionarea de cunoştinţe pe baza superstiţiei şi obişnuinţei.

2. Gândirea critică se referă la:

a. evitarea influenței expectanţelor şi credinţelor personale

b. colectarea de date și testarea teoriilor

c. replicarea procedurii folosite în studiile anterioare

d. evitarea ignorarea sau respingerea datelor contrare ipotezei de cercetare

e. modificarea explicaţiilor ştiinţifice sau a teoriilor

3. Esenţa metodei ştiinţifice constă în:

a. repetarea sistematică a observaţiilor empirice şi analizelor statistice

b. propunerea unor principii generale pentru explicarea faptele observate

c. dezvoltarea unor standarde ale testării şi evaluării afirmaţiilor

d. testarea afirmaţiile cu privire la evenimente făcând apel la dovezi empirice

e. schimburi de informaţii între cercetători

4. Relaţia cauzală stabilită prin intermediul experimentelor este numită relaţie temporală deoarece:

a. relaţia este construită în cadrul experimentelor

b. există o relație logică între condițiile de tratament și comportamente

c. există o diferenţă de timp între condiţiile de tratament și comportamente

d. condiţiile de tratament și comportamente au loc în același spațiu

5. Cercetarea ştiinţifică din domeniul psihologiei implică identificarea:

a. doar a cauzelor suficiente

b. doar a cauzelor necesare


c. cauzelor necesare și suficiente

d. nici o variantă de răspuns corectă

6. Distribuţia participanţilor în grupele experimentale se referă la:

a. grupele să fie echivalente pentru toate variabilele relevante ale participanților

b. participanţii să fie aleşi aleator din populaţia vizată

c. participarea voluntară la studiu

d. participanții să fie distribuiți aleatoriu în grupe

e. folosirea unui eşantion selectat întâmplător din populaţia vizată

7. Tipul participanţilor aleși pentru cercetare depinde de:

a. datele pe care cercetătorul dorește să le colecteze

b. natura problemei studiate

c. modul în care au fost selectați participanţii

d. metodele statistice care vor fi folosite pentru analiza datelor obţinute

e. validitatea și fidelitatea măsurătorilor ce vor fi folosite

8. Definiţiilor operaţionale au rolul de:

a. a specifica cu precizie conceptele folosite

b. a asigură consistenţa scorurilor aceleași persoane atunci când este reexaminată cu acelaşi instrument

c. a realiza de replici ale studiilor realizate de alţi cercetători

d. a indica dacă un instrument măsoară ceea ce şi-a propus să măsoare

e. a descrie paşii care trebuie parcurşi pentru testarea unei ipoteze

9. Modelul deductiv de formulare a ipotezei:

a. este util atunci când avem o teorie bine dezvoltată


b. permite predicţii în legătură cu noile situaţii în care teoria ar trebui să se aplice
c. conține relaţia prezisă dintre variabilele investigate
d. permite formularea unor ipoteze interesante care pot fi verificate experimental
e. este folosit pentru a formula un principiu general de explicare a comportamentului
10. Ipoteza de cercetare reprezintă:

a. o afirmaţie cu privire la lipsa relaţiei dintre variabile


b. o afirmație despre relaţia prezisă dintre variabilele investigate
c. o interogație cu privire la relaţia dintre variabile
d. o sursă pentru noi idei de cercetare
11. Variabilele independente

a. sunt proprietăţi, atribute sau caracteristici ale organismelor

b. pot varia de la un mediu la altul sau de la o situaţie experimentală la alta

c. reprezintă comportamentul aşteptat să se modifice ca urmare a intervenţiei experimentale

d. sunt variabilele manipulate de către experimentator

12. Pentru a putea vorbi de o variabilă independentă în cadrul unui studiu experimental sunt necesare

a. minim două condiţii diferite experimentale/de tratament

b. un grup experimental și un grup de control

c. minim trei condiţii diferite experimentale / de tratament

d. minim caracteristici ale participanților care nu pot fi manipulate de către experimentator

13. Definiţiile operaţionale ale variabilelor:

a. sunt afirmaţii cu privire la relaţiile dintre concepte

b. defineşte o variabilă în termenii unor operaţii şi măsurări observabile

c. reprezintă aspecte abstracte ale realităţii

d. descrie clar operaţiile implicate în manipularea variabilelor din experiment.

14. Validitatea internă se referă la

a. gradul în care răspunsurile membrilor grupelor experimentale reflectă relaţia cauzală susţinută de teorie

b. gradul în care putem afirma că variabila independentă a produs efectul observat

c. gradul în care datele obţinute sunt rezultatul relaţiilor de tip cauză-efect

d. gradul în care rezultatele obţinute pot fi generalizate

15. Variabilele parazite sunt

a. Variabilele manipulate de către experimentator

b. variabile externe cercetării

c. variabile care nu pot f eliminate din cercetare

d. alte variabile decât variabila independentă care pot influenţa variabila dependentă.

16. Generalizarea rezultatelor unui studiu depinde de:

a. Ipoteza de cercetare

b. Alegerea populației asupra căreia vream să generalizăm rezultatele


c. Reprezentativitatea eșantionului folosit în raport cu populația țintă

d. Dacă există alte studii care au replicat rezultatele pe alte tipuri de subiecţi

17. Factorii istorici se referă la

a. evenimente specifice, altele decât variabila independentă, care pot apărea între măsurările
variabilei dependente.
b. schimbarea condiţiilor interne ale unei persoane ca urmare a trecerii timpului
c. schimbările care apar în timpul procesului de măsurare a variabilelor dependente
d. selecţie diferenţială a participanţilor care vor fi distribuiți în grupele experimentale
18. Efectele experimentatorul, ca variabilă parazită se referă la

a. caracteristicile fizice şi biologice pe care le posedă


b. cunoașterea condiţiilor care determină comportamentul de auto-prezentare pozitivă din partea
participanților
c. expectanţele pe care le au cu privire la ipoteza de cercetare
d. la pierderea diferenţiată a subiecţilor din grupe experimentale
Procesul de randomizare presupune:

a. construirea unor grupe perechi de participanţi în funcţie de variabila/ variabilele care trebuie controlate

b. distribuţia aleatorie a participanţilor în grupele experimentale

c. selecţia aleatorie a celor care participă la experiment

d. menţinerea constantă a variabilei parazite în toate condiţiile experimentale

2. Contrabalansarea intra-grup este utilizată pentru:

a. realizarea distribuţiei aleatorii a subiecţilor în grupele experimentale

b. realizarea controlului efectelor de secvenţă datorate ordinii de administrare a condiţiilor experimentale

c. participanţii la cercetare nu ştie condiţia de tratament administrată.

d. controlul efectelor de transfer datorate ordinii de administrare a condiţiilor experimentale

3. Tehnica „dublului orb presupune

a. atributele experimentatorului ar trebui menţinute constante în toate condiţiile experimentale

b. nici experimentatorul şi nici participanţii la cercetare nu ştiu condiţia de tratament administrată

c. implică prezentarea unei ipoteze care nu are legătură cu ipoteza de cercetare reală

d. experimentatorul să nu fie familiarizat cu literatura şi teoria care a stat la baza studiului

1. Comparaţiile intra-grup permite

a. prezentăm aceloraşi participanţi a fiecărui nivel al variabilelor independente

b. un control perfect al echivalenţei subiecţilor

c. să prezentăm nivelurile variabilei independente unor subiecţi diferiţi


d. poate fi utilizat dacă apare efectul rezidual sau al administrării anterioare a altor sarcini experimentale

2. Dezavantajele echivalării grupelor experimentale:

a. permite eliminarea surselor de contaminare

b. elimină efectele temporare ale nivelurilor variabilei independente

c. este greu de găsit variabila cea mai potrivită pentru formarea grupelor echivalente

d. elimină efectul ireversibil al variabilelor independente

. Efectele de interacţiune indică dacă

a. dacă trebuie să folosim compararea intra- sau inter-grup

b. unei variabile independente se modifică în funcţie de nivelurile unei alte variabile independente

c. variabilele parazite care trebuie controlate pentru realizarea grupelor echivalente

d. schimbările produse de o variabilă independent asupra comportamentelor participanţilor

2. În planuri cu măsurări repetate

a. se compară comportamentele aceloraşi participanţi în condiţii diferite.

b. este posibil un control mai bun al variabilelor parazite

c. se compară comportamentele unor participanţilor din condiţii experimentale diferite.

d. avem nevoie de un număr mai mic de subiecţi

1. Planurile cvasi-experimentale sunt planuri experimentale

a. nu respectată cerinţa repartizării aleatorii a participanţilor la grupe

b. folosesc doar grupe independente de participanţi

c. nu pot fi respinse ipotezele rivale care pot explica rezultatele obţinute

d. nu folosesc grup de control

2. Datorită grupelor preexistente de subiecţi din planurile cvasi-experimentale.

a. nu ştim dacă comportamentele se datorează variabilei independente sau diferenţelor dintre grupe

b. planul poate fi contaminat de efectele factorilor istorici

c. grupul de tratament are în mod natural rezultate mai bune la variabila dependentă comparativ cu grupul de
control

d. nu avem acelaşi grad de control asupra condiţiilor experimentale

1. Folosirea înşelăciunea cu privire la scopul studiilor experimentele

a. nu trebuie să influenţeze decizia de a participa la cercetare


b. nu pot fi total anulate prin debriefing

c. anxietatea şi disconfortul provocate participanţilor nu sunt reale

d. trebuie evitate procedeele care sunt potenţial dăunătoarea sau dureroase pentru participanţi

2. Câteva măsuri de siguranţă pentru controlul fraudei:

a. replicarea rezultatelor obţinute de alţi cercetători

b. articolele care urmează să fie publicate sunt revizuite de către editorul publicaţiei

c. articolele care urmează să fie publicate sunt revizuite de către alţi experţi în domeniu

d. natura competitivă a psihologiei academice