Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Oferta pentru licitaţie


După ce antreprenorul a avut succes în dobândirea documentelor pentru licitaţie el va
începe să stabilească preţul lucrării de construcţie pe o bază cât mai competitivă. În acest scop
el utilizează experţi în întocmirea devizelor, versaţi în conceperea unor tehnologii de lucru
originale şi în estimarea costului articolelor din măsurătoare. Aceştia vor fi ingineri cu pregătire
multilaterală şi cu experienţă în realizarea unor construcţii dintre cele mai diferite. În echipa de
întocmire a devizelor vor fi şi specialişti în aprovizionare, bine informaţi asupra preţurilor
curente ale materialelor şi care să cunoască subantreprenori capabili să preia la preţuri
competitive unele părţi secundare ale contractului pentru care antreprenorul s-ar putea să nu
dispună de utilajele de construcţie necesare sau să nu dorească să le realizeze cu propria sa
forţă de muncă. De asemenea, antreprenorul va avea proiectanţi capabili să conceapă,
împreună cu ceilalţi membri ai echipei, cea mai economică succesiune a lucrărilor care să ţină
seama de resursele disponibile şi să asigure respectarea termenului de finalizare cerut de
client.
Pentru pregătirea unei oferte competitive, antreprenorul trebuie să cunoască în detaliu
condiţiile din zona şi din şantierul în care urmează să se realizeze proiectul. În acest scop sunt
necesare vizite frecvente pe şantier şi întâlniri cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate.
Costurile oferite prin deviz trebuie să includă cheltuielile neprevăzute ale antreprenorului
precum şi profitul necesar.
Toată această activitate trebuie să se încheie în perioada de timp oferită pentru pregătirea
ofertei care se poate situa oriunde între două săptămâni şi trei luni sau chiar mai mult,
depinzând de complexitatea contractului. Preţul de ofertă trebuie apoi transmis clientului la data
cerută.
4. Execuţia lucrării
În cazul în care preţul de ofertă supus clientului este acceptabil şi se înscrie în limitele
bugetului anterior pregătit de proiectant, contractul va fi acordat antreprenorului ales, de regulă
cel care a supus cel mai redus preţ.
Antreprenorul care a câştigat trebuie apoi să mobilizeze resursele necesare pentru a începe
execuţia lucrării, de obicei în decurs de două sau trei săptămâni după ce i s-a încredinţat
lucrarea. Antreprenorul va trebui să transfere personal pe şantier spre a demara activitatea.
Şeful de proiect şi alţi membri marcanţi ai personalului vor fi desemnaţi înainte de întocmirea
ofertei, dar alţi membri ai corpului tehnic precum şi muncitori de înaltă calificare din forţa
permanentă de muncă vor trebui de asemenea ţinuţi pe şantier.
Trebuie plasate comenzi ferme de materiale şi încheiate subcontracte corespunzătoare
pentru a confirma înţelegerile cu caracter provizoriu şi ofertele făcute în perioada pregătirii
ofertei. Preţurile pot fi diferite, mai scăzute sau mai ridicate decât cele supuse în prealabil
antreprenorului la momentul ofertei, depinzând de disponibilitatea resurselor.
Vor trebui întreprinse măsuri de recrutare corespunzătoare pentru a completa forţa de
muncă cu mâna de lucru disponibilă în zona unde este situată lucrarea. Vor trebui organizate
întâlniri cu autorităţile din zonă spre a se conveni derularea în timp a lucrărilor, folosirea
drumurilor de acces şi altele, pentru finalizarea cerinţelor puse de programul de construcţie. Vor
trebui amenajate pe şantier birouri adecvate pentru personal şi ateliere care să asigure
întreţinerea utilajelor necesare la executarea lucrărilor. Pe lângă toate acestea, proiectantul va
selecta şi va transfera la lucrare un delegat al său numit inginer rezident precum şi personalul
de şantier care vor răspunde de supravegherea lucrărilor efectuate de antreprenor, spre a se
asigura că toate sunt de calitate corespunzătoare şi în concordanţă cu planurile din contract.
Antreprenorul va trebui să supună spre aprobare mostre din materialele pe care intenţionează
să le folosească. Va trebui de asemenea să prezinte spre aprobarea proiectantului fişe
tehnologice pentru procedeele tehnice propuse a fi adoptate.
Şeful de proiect din partea antreprenorului şi inginerul rezident din partea proiectantului vor
trebui să cadă de acord asupra unor metode corespunzătoare de comunicare între echipele
respective, astfel încât orice lucrare, de exemplu cofrajele, să fie inspectată înainte ca
Antreprenorul să fi încheiat stadiul respectiv de lucru. Aceasta se va realiza de obicei prin
transmiterea de către, antreprenor a programului săptămânal sau a altor programe pe termen
scurt spre a-1 informa pe inginerul rezident asupra intenţiilor sale. Ar putea fi necesară
schimbarea unor detalii ale lucrării, ca urmare a condiţiilor de pe şantier, iar inginerul rezident va
trebui să confirme în scris aceste modificări.
După cum s-a menţionat, lucrările efectuate sunt de obicei plătite pe baza unor rapoarte
lunare care să ateste realizarea lucrărilor. Inspectori ai ambelor părţi sunt responsabili cu
pregătirea şi acceptarea unor rapoarte şi cu autorizarea plăţii de către client. Separat de
acestea, antreprenorul va trebui să stabilească un sistem corespunzător de evidenţă a costurilor
pentru a asigura înscrierea costului lucrării întreprinse în limitele costului estimat prin buget.
Această evidenţă va fi ţinută de inspectori cu experienţă. Măsurătoarea lucrărilor se va face la
intervale de timp convenite, de regulă lunar.
Sistemele pentru lucrări provizorii vor trebui finalizate potrivit prevederilor din ofertă sau vor
trebui concepute din nou. Vor trebui comandate materiale pentru a se respecta programul de
producţie. Articolele care reclamă un termen lung de livrare vor trebui comandate cu mult
înainte. Utilajele de construcţii se vor comanda din parcul propriu de utilaje al antreprenorului, în
cazul unei utilizări pe termen lung, sau închiriate de pe piaţa locală sau naţională de utilaje de
închiriat, în cazul unor termene scurte sau al unor exigenţe speciale. Un manager experimentat
al parcului de utilaje, mecanici montori calificaţi pot fi necesari pentru a menţine utilajele în stare
de funcţionare, deseori în condiţii foarte grele.
Pentru a păstra şi elibera la cerere materiale, echipamente, haine de protecţie şi pentru a
urmări folosirea lor, va fi necesar un personal eficient la magazii, pe şantier.
După cum s-a arătat mai înainte, schimbări de soluţii şi alte instrucţiuni specifice vor trebui
confirmate în scris, împreună cu discutarea propunerilor privind lucrarea şi continuarea ei vor
genera o corespondenţă considerabilă între biroul de pe şantier al antreprenorului şi cel al
inginerului rezident. În acest scop va trebui recrutat personal de secretariat.
Vor trebui ţinute întâlniri regulate la toate nivelurile între membrii echipelor antreprenorului şi
proiectantului, spre a discuta evoluţia lucrărilor pe şantier şi alte probleme legate de contract.