Sunteți pe pagina 1din 2

5.

Plata şi lichidarea
După cum s-a menţionat, plata pentru lucrările prestate de antreprenor se face progresiv
(de regulă lunar) pe baza măsurătorilor făcute în cursul perioadei respective. Cererile de plată
sunt făcute de inspectorii de cantitate din staff-ul antreprenorului. Ele sunt verificate de
personalul proiectantului care apoi emit o atestare asupra valorii lucrărilor efectuate, spre a fi
plătite de client. La închiderea lucrărilor din contract, aceiaşi inspectori de cantitate efectuează o
măsurătoare finală mai precisă a tuturor lucrărilor aferente proiectului respectiv. Unele din
lucrările efectuate s-ar putea să nu se regăsească în articolele din antemăsurătoarea iniţială şi
pentru acestea vor trebui convenite prin discuţii şi negocieri între părţi tarife noi, deduse din cele
oferite în prealabil. Aceste tarife vor fi incluse în măsurătoarea finală. În plus, pot apare pe
parcursul lucrărilor unele situaţii care din punctul de vedere al antreprenorului nu sunt acoperite
prin documentele contractuale. El va solicita o plată suplimentară pentru acestea. Majoritatea
clauzelor contractuale vor admite asemenea situaţii şi vor include modalităţile de a le rezolva.
Lichidarea finală va dura câtva timp şi se va realiza pe parcursul şi după perioada de
garanţie care este de regulă de 12 luni. La terminarea perioadei de garanţie, antreprenorul va
avea obligaţia să aducă în bună stare toate lucrările care au prezentat defecte de execuţie sau
au înglobat materiale necorespunzătoare. Proiectantul are răspunderea de a întocmi liste cu
asemenea lucrări şi a le supune atenţiei antreprenorului. După încheierea lucrărilor de
remediere, garanţia oprită pentru a-1 obliga pe Antreprenor să-şi îndeplinească obligaţiile, de
obicei 5% din valoarea contractului, fără a depăşi însă un anumit plafon maxim, va fi deblocată.
Odată cu înţelegerea finală asupra tuturor problemelor în litigiu proiectantul va emite către client
un certificat final de plată. După ce plata este efectuată, contractul va fi terminat.
Organizarea companiei
În timp ce descrierea precedentă a rolului antreprenorului s-a referit în principal la
activitatea de pe un singur şantier, se înţelege că se impune o organizare puternică, în afara
şantierelor, spre a susţine activităţile de pe şantiere. Majoritatea personalului antreprenorului va
fi utilizată, la un moment dat, pe numeroase şantiere în care compania are lucrări în curs. În
acest sens nu este cazul să se discute în detaliu organizarea din afara şantierelor, totuşi
trebuie aduse unele precizări asupra acestor operaţiuni de sprijin.
Forţa unui Antreprenor rezidă în principal în iscusinţa şi experienţa personalului şi a
muncitorilor de bază şi în parcul de utilaje de care dispune şi pe care-1 exploatează. Este de
datoria conducătorilor companiei să se asigure că personalul se situează permanent la un nivel
corespunzător de pregătire şi experienţă iar utilajele sunt judicios alese şi continuu reînnoite.
Trebuie să existe un serviciu de marketing care să identifice şi să obţină date asupra unui
număr convenabil de potenţiale lucrări precum şi personal specializat în devize care să
stabilească preţurile şi să câştige contracte în competiţie cu alţi antreprenori. Este probabil că în
acelaşi timp se vor afla în curs de pregătire mai multe oferte. Costurile operaţiilor trebuie să fie
înregistrate iar obiectivele corespunzătoare şi informaţiile asupra programului trebuie în mod
constant actualizate.
Un serviciu de organizare este necesar pentru a menţine un strâns contact cu firmele care
domină piaţa internă pentru a se asigura procurarea de servicii şi materiale la preţuri curente
competitive. Pentru a îndeplini exigentele proiectului trebuie folosit personal pentru lucrările cu
caracter temporar şi personal ingineresc. Trebuie pregătite şi menţinute sisteme de asigurare a
calităţii şi, întrucât cea mai mare parte din informaţii este elaborată şi transmisă cu folosirea
computerelor, este necesar un serviciu de exploatare a computerelor care să aibă în grijă hardul
şi softul necesare.
Serviciile de inspecţie cantitativă (ataşamente), contabilitate, casierie, personal, publicitate,
protecţia muncii şi secretariat sunt de asemenea necesare. Tot astfel, este evident că vor trebui
menţinute departamente pentru problemele juridice şi financiare, spre a se asigura respectarea
cerinţelor legale şi gestionarea corectă a banilor, şi valorilor.

Concluzii
Se poate constata că în economia de piaţă antreprenorul are un rol care-1 solicită din plin.
Preţurile lucrării sunt mereu puse la încercare de alţi antreprenori în competiţie pentru aceiaşi
lucrare. Lucrările de executat sunt în mod frecvent complexe iar resursele necesare pentru a le
încheia, forţa de muncă şi materialele sunt supuse unor modificări continui atât ca preţuri cât şi
ca disponibilitate. Este esenţial ca forţa de muncă preponderent ocazională de pe şantier să
producă lucrări de calitatea cerută de client. Personalul permanent trebuie sa fie mobil şi să se
deplaseze frecvent, anunţat din scurt şi pe durate reduse, la noi lucrări, să presteze ore
suplimentare, toate acestea cu consecinţe negative asupra vieţii de familie. Deşi pot fi uneori
descurajaţi de atâtea greutăţi, cei care îmbrăţişează această carieră o consideră captivantă şi
stimulatoare, în măsură să le aducă satisfacţii personale considerabile şi un sentiment al
datoriei împlinite.