Sunteți pe pagina 1din 20

APOSTOLUL REVISTA CADRELOR DIDACTICE

Editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ


SERIE NOUĂ, ANUL XXII, NR. 235
http://apostolul.slineamt.ro
embri
ec2020

e
Incertitudini de iarnă
e spune că un rău nu vine niciodată sin- nespuse şi mai puţin sanitare. Cert este că învă-
gur şi se pare că aşa este, din moment ce ţământul este într-o situaţie grea care se agra-
S pe lângă pandemia ce ne chinuie de ceva vează pe zi ce trece. Elevii, profesorii şi părinţii
timp, iată avem parte şi de o incertitudine au obosit, cu toţii dorind redeschiderea şcolilor.
politică tipic românească. Responsabilitatea unei astfel de decizii este
În ceea ce priveşte criza sanitară, uriaşă de vreme ce nu s-au luat suficiente mă-
dacă măcar există bănuieli când a înce- suri pentru asigurarea unui climat de protecţie
put, nu se poate spune mai nimic sigur despre sanitară deplină şi decidenţii politici nu doresc,
timpul izbăvirii, chiar dacă lumea se agită în în continuare, să angajeze resursele umane şi fi-
perspectiva – destul de apropiată, se spune – de nanciare necesare, gândind, că de multe ori la
a avea un vaccin validat. Până atunci, toate noi lucrurile pot merge şi aşa, că răul va trece
componentele sociale şi chiar viaţa noastră sunt şi totul va fi bine. Se înşeală amarnic şi astfel
Recurs la patrimoniu ameninţate şi în suferinţă. Nu face excepţie nici
şcoala românească deja aflată în online, o solu-
copiii şi tinerii României sunt expuşi pericolu-
lui unei educaţii precare.
na dintre afirmaţiile cu care m-a sur-
prins Charlie Chaplin fost următoa- ţie extremă, de necesitate care nu va putea ni- Desigur, există şi acţiuni în afara politicului,
U rea: „În viaţa mea am întâlnit trei ciodată înlocui, pe deplin, demersul pedagogic care încearcă să ajute şi să ofere soluţii pentru
genii: pe Clara Haskil, pe Einstein şi cu elevii şi profesorii în unităţile de învăţământ.
pe Winston Churchill.” Despre Ein- Cât timp şcoala va rămâne cu elevii acasă nu Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ,
stein şi Churchill mai ştiu câte ceva; prea se ştie deoarece se pare că pe lângă consi- Prof. Gabriel PLOSCĂ
despre Clara Haskil am aflat că a fost derentele sanitare acţionează şi alte interese (continuare în pag. 2)
o pianistă născută la Bucureşti şi că a stră-
lucit, fie însoţind muzicieni prestigioşi ca
George Enescu, Pablo Casals, Dinu Lipatti,
fie ca solistă în recitaluri de pian, fiind con-
siderată cea mai bună interpretă a lucrărilor
pentru pian mozartiene. Până acum. Mai
adaug că numele ei este păstrat viu de cel al
Concursului Internaţional de Pian din
Vevey, Elveţia.
Fără îndoială spiritualitatea românească
nu stă doar sub semnul unor personalităţi is-
torice precum Dimitrie Cantemir şi Con-
stantin Brâncoveanu, a unora avangardiste
ca Brâncuşi, Tristan Tzara, Eugène Ionesco
sau ştiinţifice ca Nicolae Teslea, Traian Vuia
şi Henri Coandă.
Patrimoniul naţional cultural constituie,
alături de limba română, dovada concretă a
identităţii noastre naţionale. Iar promovarea
Patrimoniului Cultural Naţional, nu are în ve-
dere doar valorile culturale istorice importante
Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

Întâlnire de suflet...
u era cu putinţă să treacă Ziua Naţională mei Zoom. S-au depănat amintiri dragi, de la Toţi cei care am fost la Alba Iulia, la 1 de-
nemarcată de întâlnirea dintre românii de Centenarul Marii Uniri, de la Alba Iulia şi de la cembrie 2018, suntem recunoscători că am trăit
N pe ambele maluri ale Prutului. întâlnirea de suflet de la Seminarul Teologic acest moment istoric, chiar în cetatea unde s-a
În pofida condiţiilor dificile generate Ortodox „Veniamin Costachi”, din 24 martie înfăptuit Marea Unire şi care păstrează mărtu-
de pandemie, depinzând în totalitate de 2018, imaginile surprinse atunci readucând în riile istorice şi culturale ale evenimentelor ce
tehnologie (care uneori te ajută, alteori prezent emoţiile simţite, parcă mai ieri... Aceste au condus la formarea poporului român. În acea
...te încurcă), luni, 30 noiembrie 2020, în evenimente unice sunt atât de valoroase, încât, zi, în acel loc, se crease o energie specială, care
zi de mare sărbătoare, de Sfântul Andrei cu bucurie le vom evoca la fiecare întâlnire. făcea ca inimile tuturor să vibreze de emoţie,
– Ocrotitorul românilor, reprezentanţii Federa- O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie: de bucurie, de sărbătoare... Oameni care nu se
ţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Repu- „Şi eu am fost la Alba Iulia!” cunoscuseră niciodată până atunci, veniţi din
blica Moldova şi cei ai Sindicatului din Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi fe- diferite colţuri ale ţării şi ale lumii, îmbrăcaţi în
Învăţământ Neamţ, aşa cum fraţii se adună să riciţi, rostind:
îşi cinstească mama la ceas aniversar, s-au reu- „Şi părinţii noştri au fost la Alba Iulia!” Prof. Ramona-Mihaela ROŞU
nit timp de două ore, prin intermediul platfor- (Iuliu Hossu, episcop, 1 Decembrie 1918) (continuare în pag. 4)
Viaţa sindicală, la zi

Incertitudini Recurs la patrimoniu


de iarnă (urmare din pag. 1) Mai trebuie
subliniat faptul
(urmare din pag. 1) au cele din avangarda contemporană, ci a tu- că această im-
şurarea situaţiei de criza din edu- s turor celor care s-au impus pe alte meleaguri, agine nu se referă
caţie. Un exemplu în acest sens oameni care trebuie cunoscuţi, cinstiţi, pre- doar la ceea ce
u este iniţiativa Federaţiei Sindica- ţuiţi. Astăzi, în timpul vieţii lor, nu după ce vor producem între
fi înmormântaţi în Cimitirul Père-Lachaise. graniţe. Cultura
telor Libere din Învăţământ de a
Dacă domeniul culturii – înţeles doar ca română depă-
acredita şi a oferi cadrelor didac- domeniul al artelor – rămâne o anexă oarecare,
tice programul de formare „Lecţia şeşte cu mult
fără preo- frontierele României; şi înainte de 1989 şi astăzi s-au
în online”, un instrument care vine cuparea validat opere importante în afara graniţelor ţării.
în sprijinul celor ce doresc ca lecţiile în pentru an- Diaspora poate juca un rol important în valorizarea
online să devină mai atractive şi mai efi- vergura acestei memorii culturale.
ciente. Nou la acest program este că for- unor pro- Trebuie doar, să-i regăsim şi pe cei de ieri, şi
marea se va realiza pe discipline, grame de pe cei de azi – unii dintre ei pe nedrept uitaţi sau
respectându-se didactica fiecăreia dintre cercetare fals catalogaţi – şi să-i aşezăm la locul cuvenit în
ele. Sperăm ca acest program de formare ştiinţifică, evoluţia noastră comună. Există încă nedreptăţi de
online să devină cât mai curând opera- a unor reparat, fie pentru nume neînţelese în epocă, fie
ţional. Dar desigur că rezolvarea situa- prestigioase institute academice sau culturale, fără o pentru altele alungate din ţară sau memoria oficială.
ţiei nefericite în care se află sistemul de politică de recunoaştere şi a promovării valorilor, Nu puteam încheia acest recurs la patrimoniu,
nu trebuie să fim surprinşi când nu suntem luaţi în la imaginea suficient de şifonată a României, fără a
învăţământ depinde tot de cei care au pu- seamă, conform pretenţiilor noastre intelectuale.
terea de a decide. apela la o perspectivă oficială, la cel mai înalt nivel.
Acest „recurs” este o încercare de repaginare a Deci:
Şi în iarmarocul politic, incertitudi- noţiunii de patrimoniu naţional, a rolului care i se Pe site-ul „Preşedintele României”, la capitolul
nea este definitorie. După alegerile par- atribuie în mod tradiţional, a perspectivei care se „Angajamente”, alături de proiectul „România edu-
lamentare, caracterizate de un impune a fi sincroni- cată”, există şi „Proiectul de ţară al Preşedintelui
absenteism masiv, care arată că oamenii zată cu orologiul pre- Klaus Iohannis”. Pentru elaborarea ultimului, în au-
şi-au pierdut răbdarea şi bruma de încre- zentului. Şi mai ales gust 2016, s-a înfiinţat o Comisie Prezidenţială care
dere în partide şi oamenii politici ce ar al viitorului. În ul- să producă un document programatic menit să indice
fi trebuit să manifeste interes, cu adevă- timă instanţă, nu e direcţiile de dezvoltare şi modernizare a României.
rat, în îmblânzirea crizei sanitare, în re- vorba de un recurs la În octombrie 2017, comisia a avut ultima întru-
lansarea economică sau să se memorie ci, sperăm, nire în plen şi „au fost dezbătute şi analizate cele
îngrijească, cum trebuie, de soarta şcolii la unul către viitor – patru direcţii tematice din cadrul Proiectului de ţară”.
fac ce ştiu mai bine, adică se târguiesc timpul fiind singurul Apoi muţenie.
nostru judecător. Cum n-am mai sesizat nimic despre roadele
pentru funcţii şi putere cu consecinţe ne- Ce e rezistent într-o cultură este ceea ce calcă
faste pentru întreaga societate şi desigur acestei iniţiative, am căutat lămuriri în „Bilanţul pri-
în ritmul şi cu greutatea diferită a epocilor pe urmele
şi pentru şcoala românească. Ne-am fi celor dinainte. Creaţia, cultura sunt fenomene de mului mandat al Preşedintelui României, Klaus Io-
dorit să aflăm viziunea noului ministru continuitate şi de preluare. hannis, 2014-2019”, dar n-am avut răbdarea să
din strada General Berthelot, să vedem S-a afirmat că spiritualitatea nu poate fi măsu- citesc cele aproape 900 de pagini ale documentului.
dacă în bugetul pe 2021 este recunoscută rată în kilograme sau număr de cărţi. O spiritualitate Aşa că, des-
ca atare legiferata sintagmă „Învăţămân- nu poate fi mică sau mare. Vechea concepţie despre pre cum
tul este prioritate naţională” şi multe al- culturi majore şi culturi minore, mari şi mici, este o arată Proiec-
concepţie depăşită. O spiritualitate există sau nu. O tul de ţară al
tele. Dar se pare că mai avem mult de Preşedinte-
aşteptat. schimbare a imaginii României în lume stă sub
semnul unui recurs la autenticitatea şi valoarea re- lui, dincolo
Şi totuşi vin Sărbătorile! Să nu ne de „lucrul
lăsăm împovăraţi de grijile vremurilor şi prezentărilor noastre culturale. Evitându-se reduce-
rea culturii la literatură, pentru că astăzi percepţia bine făcut” şi
să ne bucurăm puţin. Să fim sănătoşi şi paşii spre
generală este că şi ştiinţa, informatica, arhitectura,
să nu încetăm să credem că vor veni şi comportamentul politic şi social fac parte integrantă „România
timpuri mai bune. din cultură. Acest fapt ar putea crea o nouă viziune normală”, nu vă pot da informaţii. Vă invit doar să
Sărbători cu bine! La mulţi ani! a ceea ce este imaginea României în lume. deschideţi fereastra şi să vă documentaţi singuri.

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


liala Bacău a Uniunii Scriitorilor din Ro-
Nemţeni premianţi ai filialelor Uniunii mânia”, între ele regăsindu-se şi Premiul
Scriitorilor „George Bălăiţă”, primit de scriitorul
Dan Iacob, pentru cartea „Ramura de li-
ilialele Uniunii Scriitorilor din România au început să-şi desem- liac: povestea unei iubiri în pârgul vieţii”,
F neze câştigătorii, anul acesta, trei scriitori nemţeni numărându-se
printre laureaţi – Cristian Livescu, Gheorghe Simon şi Dan Iacob,
apărută la Editura Eikon din Bucureşti.
„Felicităm scriitorii nemţeni laureaţi,
bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ. dorindu-le noi premii literare, în anii care
Primii doi fac parte din Filiala Iaşi a U.S.R. juriul acordând Pre- vin. Biblioteca Judeţeană vă pune la dis-
miul Opera Omnia criticului literar Cristian Livescu. La propunerea poziţie, spre lectură, volumele premiate,
şefilor de reprezentanţe (Filiala Iaşi a U.S.R. are reprezentanţe la dar şi alte cărţi ale autorilor nemţeni lau-
Botoşani, Galaţi şi Tecuci, Vaslui şi Neamţ), au fost acordate premiile Car- reaţi în acest an, la Secţia de împrumut
tea Reprezentanţei, la Neamţ fiind premiat scriitorul Gheorghe Simon, carte adulţi «Mihail Sadoveanu» şi la
pentru volumul „Calea Numelui”, apărut la Editura Eikon din Bucureşti. Sala de lectură «Aurel Dumitraşcu»”, a
Juriul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România a acordat, precizat prof. Mihaela Mereuţă, director-
pe lângă premiile cartea anului şi Opera Omnia, mai multe premii spe- manager al Bibliotecii Judeţene „G.T. Ki-
ciale, în cadrul evenimentului „Toamna bacoviană a scriitorilor din Fi- rileanu” Neamţ.

Pag. 2 APOSTOLUL decembrie 2020


Lecţia de istorie

RECURS LA PATRIMONIU
familie în Rusia, unde, a fost investit cu titlul de
1674, Nicolae Milescu porneşte Principe Serenisim al Rusiei şi i s-a dăruit dome-
într‐o memorabilă călătorie în China niul Dimitrievka, în regiunea Harkov. Acolo a
elaborat majoritatea lucrărilor ce i-au adus cele-
studiat la Academia Vasiliană şi la Colegiul Catolic din Iaşi, apoi la britatea, precum Creşterea şi descreşterea Impe-
Academia ortodoxă din Constantinopol. A căpătat, astfel, o cultură riului Otoman.
A vastă, de la cunoştinţe profunde privind Istoria Europei la teologie, În 1714, Dimitrie Cantemir a fost ales membru
stăpânind limbile clasice, slavona, cât şi limbile de circulaţie în epocă, titular al Academiei din Berlin, al cărei preşedinte
precum turca, araba, rusa, neogreaca, franceza şi germana. era savantul Gottfried von Leibnitz
Grămătic la curtea lui Gheorghe Ştefan, înrudirea cu familiile În 1719, primeşte demnitatea de consilier al
Racoviţă şi Movilă i-a netezit cariera până la rangul de spătar, obţinut lui Petru I.
din partea lui Gheorghe Ghica, domnitorul căruia i-a rămas recunos- La scurt timp după întoarcerea din Campania
cător şi credincios, pentru a cărui susţinere voievodul Ştefăniţă Lupu l-a pe- persană din 1723, a murit răpus de diabet la moşia
depsit cu tăierea nasului şi cu exilul. dăruită de Ţar. Cel mai învăţat principe român este
A peregrinat prin Europa de la Constantinopol Dimitrie Cantemir înmormântat la Moscova, în biserica Sf. Constantin
(26 octombrie 1673, Si‐ şi Elena, clădită de el.
până la Stockholm, mare parte din timp petrecând-o lişteni – 21 august 1723,
în bogatele biblioteci occidentale. În aceste con- Dimitrievka) Osemintele lui Dimitrie Cantemir odihnesc,
diţii a tradus în limba română Vechiul Testament, din 1935, la biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
traducerea sa fiind folosită de fraţii Greceni la re-
dactarea în română a Bibliei lui Şerban Cantacu- 1869, Elenei Ghica îi apare cartea celebră:
zino. Numele său ajunsese respectat în toate
străvechile regiuni creştine din Imperiul Otoman.
Având cu sine scrisori de recomandare de la
Despre femei de o femeie
patriarhul Dositei al Ierusalimului, aflat atunci la Fiică a marelui ban Mihai Ghica, a primit, sub influenţa mamei, Ca-
Iaşi, a intrat în serviciul ţarului Alexei I Mihailo- tinca, neam de boieri olteni, o educaţie aleasă.
vici, în 1671, la scurt timp după căsătoria acestuia La zece ani cunoştea nouă limbi străine! La unsprezece ani scrie o nu-
cu Natalia Narâşkina, mama lui Petru cel Mare. velă, la paisprezece ani traduce Iliada lui Homer din original în germană,
Ţarul expansionist, apreciindu-i cultura – scrisese iar la şaisprezece ani ia parte la expoziţia de artă figurativă din Dresda. Este
circa 30 de lucrări! – şi dibăcia diplomatică, l-a tri- prima femeie româncă ce a publicat o carte:
Nicolae Milescu (1636, Pentru educaţia copiilor.
Vaslui – 1708, Moscova)
mis spre finele anului 1674 să descifreze politica
Chinei. În fruntea unei delegaţii de 150 de oameni, În 1849 s-a căsătorit cu principele rus Ale-
a ajuns după doi ani la Pekin şi a fost primit în au- xandr Kolţov Masalski, urmaş al lui Rurik. Sim-
dienţă de guvernul împăratului Kang Xi, pe care l-a convins să încheie un patia arătată Franţei şi Angliei în războiul
tratat cu Rusia. Reîntors la Moscova în 1678, a definitivat lucrarea Descrie- Crimeii, soldat cu înfrângerea Rusiei, a fost pe-
rea călătoriei în China, redactată în timpul misiunii. depsită exemplar, principesa română fiind bă-
tută cu cnutul.
Cu acordul soţului, pleacă singură, definitiv,
1714, Dimitrie Cantemir a fost ales din Rusia. Stabilindu-se în Elveţia, a escaladat
vârful Moench, pe care a înfipt tricolorul româ-
membru titular al Academiei din Berlin nesc, fiind prima femeie care a reuşit această per-
formanţă, descrisă, de altfel, într-o carte.
A fost unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi ai umanismului şi pre- A fost începutul unei cariere strălucite, opera
cursor al iluminismului românesc. A fost atras de studiul filosofiei, muzicii sa, extreme de variată tematic, fiind publicată sub
– a inventat primul sistem de notare utilizat în muzica turcească, cunoscător pseudonimul Dora D’Istria, ce aminteşte de ori-
al limbilor orientale, autor al unor lucrări de istorie, geografie, politică, fol- ginile istro-române ale familiei Ghica. A legat
clor, satire, unul dintre precursorii beletristicii româneşti moderne. prietenii strânse cu împăratul Braziliei şi cu Elena Ghica (22 ianuarie
A urcat pe Tronul Moldovei în martie – aprilie 1693, după moartea ta- Edgar Quinet. Cartea Despre femei de o femeie, 1828, Bucureşti – 17 noiem‐
tălui său Constantin Cantemir. Această primă domnie nu a fost recunoscută apărută în anul 1869, a fost lucrarea cea mai brie, 1888 Florenţa)
de sultan. Petrece 22 de ani în exil la Constantinopol, în care timp studiază dragă a principesei Elisabeta, care a reuşit să ob-
documente din arhivele turceşti. Scrie Istoria Ieroglifică, roman ce descrie ţină mai târziu pentru autoare medalia Bene Merenti, conferită de Carol I.
relaţiile tulburi dintre Cantemireşti şi Brâncoveni. Ultimii douăzeci de ani din viaţă i-a petrecut în Italia, urna cu cenuşa
Desemnat domn de către Înalta Poartă în 1710, a încheiat în secret Tra- ei fiind depusă în Trespiana din Florenţa. A fost una dintre cele mai remar-
tatul de la Luţc (1711) cu ţarul Petru I. În urma pierderii bătăliei de la Stă- cabile figuri feminine ale secolului al XIX-lea.
nileşti, la care Brâncoveanu s-a abţinut să participe, s-a refugiat cu întreaga Dora D’Istria a vrut tot şi a reuşit să exceleze în tot ce a făcut. (Red.)

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

Mihai Olteanu pe simezele


Muzeului de Artă din Roman
ihai Olteanu, unul dintre cei mai activi artişti plastici romaşcani, a re-
M venit de la jumătatea lunii noiembrie, pe simezele Muzeului de Artă, cu
cele mai proaspete creaţii. Născut în anul 1962, la Rediu, judeţul Neamţ,
absolvent al Liceului de Artă din Bacău, unde a avut ca profesori pe
Gheorghe Velea şi Petru Pinca, pictor, grafician, ilustrator şi sculptor,
Mihai Olteanu expune acum peste 100 de lucrări cu teme diverse: pei-
saje, portrete, flori, compoziţii.
Dintre expoziţiile personale amintim: Muzeul de Artă Roman (1985, 1987,
2016), Galeriile de Artă „Alfa” din Piatra Neamţ (1989), Salonul Artelor de la
Casa Armatei Bucureşti (1984); Salonul Artelor la Galeriile Venus din Bucu-
reşti (1988); Teatrul „Bacovia” din Bacău (1990); Expoziţia Internaţională
Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 3
Lecţia de istorie

Limba şi credinţa, elementele coagulante


ale realizării Marii Uniri
u de puţine ori s-a afir- Magieru; la Arad pe Ioan Papp; feudale româneşti a fost urmată
mat că, pentru noi, româ- la Lugoj protopopul Gh. Po- în plan bisericesc de întemeie-
N nii, anul 1918 a fost un povici etc.; din rândul clerului rea/recunoaşterea mitropoliilor
an providenţial. Dacă greco-catolic transilvănean un româneşti, la Argeş (1359) şi
analizăm modul în care rol major l-au avut Iuliu Hossu, Suceava (1401). Unirea Mol-
s-au derulat evenimen- Dimitrie Radu, Valeriu Frenţiu, dovei cu Ţara Românească în
tele (la 27 martie 1918 Basara- Ioan Bob, Vasile Hossu, Victor anul 1859 a fost urmată de uni-
bia revenea patriei-mamă, apoi Mihali şi mulţi alţii. rea celor două Biserici Orto-
la 28 noiembrie acelaşi an, Bu- Dacă întreaga Biserică ro- doxe sub un mitropolit primat,
covina se alipea în locul de mânească, cler şi popor, indife- dobândirea independenţei de
unde fusese „furată”, ca la 1 rent de confesiune, a contribuit stat în 1877-1878 şi recunoaş-
Decembrie 1918, la Alba Iulia, în mod real la lupta de emanci- terea internaţională a acesteia a
prin unirea Transilvaniei, Ba- pare a naţiunii române şi la rea- fost urmată în anul 1885 de re-
natului, Crişanei şi Maramure- lizarea idealului de multe cunoaşterea autocefaliei Bise-
şului cu România să se secole, unirea tuturor românilor ricii Ortodoxe Române. După
împlinească marele deziderat al într-un singur stat, este firesc să Marea Unire din 1918 s-a rea-
naţiunii române: desăvârşirea ne întrebăm ce a reuşit să în- lizat unificarea Bisericilor Or-
statului naţional unitar român), chege legăturile dintre românii todoxe surori din teritoriile
putem, cu uşurinţă să consta- aflaţi în diverse zone şi chiar reunite cu Ţara şi din Vechiul
tăm acelaşi lucru. dezbinaţi de cele mai multe ori. Regat, respectiv ridicarea Bi-
Marea Unire de la 1 De- Slujitorii Bisericii româneşti sericii Ortodoxe Române la
cembrie 1918 a reprezentat s-au identificat cu năzuinţele statutul de Patriarhie în anul
rodul luptei tuturor forţelor şi poporului nostru privind drep- 1925. Dacă Biserica din Ardeal
Întâlnire categoriilor sociale, mai exact
al întregului popor. Nu putem
tatea socială, independenţa, li-
bertatea şi unitatea naţională.
avea o tradiţie a autonomiei
faţă de stat/Imperiu, conform
neglija generaţia de personali- Cunoaştem faptul că reprezen- statutului alcătuit de Mitropo-
de suflet... tăţi care a contribuit la edifica-
rea acestui vis de veacuri,
tanţii Bisericii au acţionat prin
cuvânt şi faptă, prin predică,
litul Andrei Şaguna, Biserica
Ortodoxă din Regat avea o tra-
(urmare din pag. 1)
precum: regele Ferdinand, îndemn şi acţiune directă, la diţie a unui absolutism ierarhic
traie populare, se îmbrăţişau, cântau, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, realizarea Unirii din 1918. şi a unei dependenţe, obediente
rosteau urări într-un glas, pentru că
s toţi aveau acelaşi suflet – suflet de
Vasile Goldiş, Ion Nistor, Take
Ionescu, Ion Inculeţ, Panteli-
Preoţii, indiferent de confe-
siune, la finalul fiecărei Sfinte
faţă de statul modern. Unifica-
rea eclezială, sub conducerea
român. mon Halipa, Nicolae Iorga şi Liturghii, predicau poporului, Sfântului Sinod din Bucureşti,
Suntem fericiţi că vom putea po- mulţi alţii. Acestora li s-au ală- pe înţelesul majorităţii ceea ce a contribuit implicit şi la con-
vesti copiilor şi nepoţilor noştri că am turat un număr însemnat de slu- reprezintă, de fapt, unirea tu- solidarea statală a României
trăit aceste clipe extraordinare! Rolul jitori ai Bisericii: episcopi, turor românilor într-un singur Mari.
nostru, acum, în aceste vremuri tul- vicari, consilieri, profesori de stat. Dintotdeauna, credincio- Concluzionând succinta
buri, într-o lume în continuă schimbare, este teologie şi preoţi de parohie, că- şii s-au adunat în jurul păsto- prezentare putem afirma că
să transmitem mai departe, generaţiilor ur- lugări etc., aflaţi în primele rân- rului, ascultând şi aplicând două elemente au stat la baza
mătoare, dragostea de neam şi să le amintim duri ale luptei pentru unitate. cuvântul acestuia. Astfel, realizării unirii tuturor români-
mereu jertfa făcută de străbunii noştri ca să De exemplu, pentru Transilva- preoţii vorbeau credincioşilor lor: limba română şi credinţa
avem o ţară! nia menţionăm profesorii teo- într-un limbaj comun, adesea creştină (ortodoxă). Poate ar
Cum amintirile acestea nu pot fi date ui- logi Nicolae Bălan şi Silviu simplu, ce putea fi înţeles de trebui să ne dea de gândit
tării, iar legătura sufletească nu poate fi stă- Dragomir de la Sibiu, la Caran- către toţi. nouă, tuturor celor care ne
vilită cu nimic, căldura vorbelor şi a urărilor sebeş episcopul Miron Cristea, De fiecare dată când în dorim refacerea României
transmise a învins distanţa şi a trecut de protopopul Andrei Ghidiu, teo- viaţa poporului român a existat Mari (acum, la 102 ani de la
ecranul calculatoarelor, simţindu-se profund logul Petre Barbu sau secretarul un moment de răscruce, Bise- realizarea Unirii) şi să acţio-
în inimile tuturor participanţilor la întâlnire. eparhial Cornel Corneanu; la rica strămoşească a fost întot- năm ca atare.
La mulţi ani, România! Oradea pe vicarul Roman Cio- deauna interesată de soarta
La mulţi ani, români de pretutindeni! rogariu şi secretarul Aurelian românilor. Întemeierea statelor Dr. Mihai FLOROAIA

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

(urmare din pag. 3) peisajele sale, citadine sau rurale, se observă, poate, cel mai bine, li-
rismul, acea intensitate aproape dramatică, nostalgică, de emoţionantă
e Pictură de la Sebeş (2017) ş.a. Între anii 1991–1998, a participat
evocare a naturii, transmiţând în cel mai sensibil mod cu putinţă cu o
d la Taberele de creaţie ale Cenaclului Pro-Arte, Roman. A realizat
ilustraţii de carte şi grafică computerizată în publicaţii S.F., cărţi
intensă notă de intimitate, prin tuşe fine dar sigure, emoţia legăturii cu
natura, a dragostei pentru frumos şi viaţă. (Curator – Mihaela Cio-
pentru copii şi monografii.
banu)
Cu o putere de creaţie aparte, Mihai Olteanu şi-a cucerit un
public numeros, oferind vizualului orchestrări cromatice de mare
rafinament, compoziţii unitare, portrete care surprind esenţa spirituală Călin Huianu – nonconformist prin vocaţie
sau psihologică a personajelor, dezvăluind un artist sensibil şi plin de
dăruire, un spirit meditativ şi un etern îndrăgostit de natură şi om. Con- şi artist prin destin
siderat un urmaş al marilor clasici români, Luchian sau Andreescu,
Mihai Olteanu oferă adevărate regaluri florale, în care lumina şi culoarea Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit, în perioada
desăvârşesc, prin interpretări expresive, strălucitoare şi gingaşe, în ace- 3-15 decembrie, în Sala Cupola, expoziţia de pictură a artistului Călin
laşi timp, un spaţiu vibrant, prin care florile sunt adevărate ode ale bu- Huianu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici (U.A.P.) Bucureşti, fără a
curiei, încântării şi frumuseţii. Colorist prin excelenţă, reuşeşte să redea genera un eveniment cu public la vernisarea acesteia. Cele cinci lucrări
pânzei intensităţi cromatice de mare fineţe, poetice şi contemplative, de mari dimensiuni ale sale (1,80 m/1,30 m) fac parte dintr-o expoziţie
devenind adevărate mărturii ale trăirilor sufleteşti proprii artistului. În mai amplă.

Pag. 4 APOSTOLUL decembrie 2020


Arte şi meserii

„Piatra‐Neamţ – un proiect internaţional


Creativ” al confruntărilor creatoare
Piatra-Neamţ Creativ”, un autentic eveni- primit Premiul Silver Medal. De asemenea, care puteţi admira lucrările colegilor voştri din
„ ment dedicat artelor plastice pentru copii unui număr de 21 de elevi le-au fost oferite di- ţări îndepărtate, este un prilej de a vă bucura
şi tineri (6-19 ani), organizat de Asociaţia plomele Grand Prize for Individual Work, pen- ochii şi sufletul, de a vă inspira pentru urmă-
Culturală „Arte. Ro”, şi-a desemnat, săp- tru lucrările originale, creative şi impecabil toarele lucrări pentru că, indiferent de ce va în-
tămâna trecută, laureaţii celei de-a patra realizate tehnic. tâmpla în viitor pe plan social, politic, medical,
ediţii. În concurs au intrat 1600 de lucrări Pentru efortul creator şi pentru originali- viaţa merge înainte. Ne-am fi dorit foarte mult
aparţinând unor tineri artişti de la 41 de şcoli, tate, 93 de elevi au fost recompensaţi cu Gold şi realizarea Festivalului Internaţional pe care
Medal Merit Class, iar îl găzduim la Piatra-Neamţ în fiecare an, în va-
alţi 57, cu Silver Medal canţa mare. Anul acesta nu a fost posibil, spre
Merit Class. marea dezamăgire a copiilor, profesorilor şi pă-
S-au distins, de ase- rinţilor din cele peste 19 ţări care şi-au anunţat
menea, prin colecţii intenţia de a participa, dar şi a copiilor din Pia-
ample de un înalt nivel tra-Neamţ, care aşteptau cu nerăbdare acest
creativ, şcoli şi organiza- eveniment”, a declarat prof. Cristina Petrariu,
ţii precum: International preşedintele Asociaţiei Culturale „Arte. Ro”.
Affairs of Kanoon Insti- „Acest concurs şi-a conturat o personalitate
tute for The Intellectual proprie, care-l face apreciat în străinătate. Vă
Development of Chil- felicit pentru premiile obţinute. Aceste distincţii
dren &Young Adults denotă că munca dumneavoastră nu a fost în
Iran, Trakai Art School, zadar, pentru că în acest timp v-aţi consolidat
Lituania, Szkola Podsta- ideile, originalitatea”, a menţionat şi dr. Ma-
wowa Nr. 3, Polonia, riana Ciobanu, vicepreşedintele Asociaţiei Cul-
Ozel Trabzon Seray turale „Arte. Ro”.
Resim Kursu,Veysel Finisajul expoziţiei a avut loc joi, 26 no-
Acar Atolyesi – Trabzon, iembrie, la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
Turcia, Art Studio Gir-A leanu” Neamţ.
licee şi cluburi din 19 ţări (Bulgaria, Serbia, Slo- in Youth Culture House – Rybnik, Polonia, Ar- „Am asistat la o gală a excelenţei, a creati-
venia, Croaţia, Lituania, Ucraina, Belarus, Polo- tino Art Studio – Belgrad, Serbia, Lyceum of vităţii şi a tinereţii, la o punte a prieteniei, la un
nia, Rusia, Turcia, Iran, Egipt, Thailanda, India, Arts 133 – Kharkov, Ucraina, Tulika for Child dialog al artelor între ţări, între continente. Do-
Hong Kong, China, Emiratele Arabe Unite, Ro- Art – Gujarat, India, Children’s Art Studio St. vediţi, iată, încă o dată, că Piatra-Neamţ este un
mânia şi Regatul Marii Britanii şi al Irlandei de Chyril And Methodi – Bitola, Macedonia, Art oraş multicultural, fapt pentru care Biblioteca
Nord), de pe trei continente (Europa, Asia şi School „R.V. Serduk” – Kerch, Rusia, Chil- Judeţeană vă felicită! Vreau să cred că acest
Africa). Sunt creatori cu palmaresuri impresio- dren’s Art Studio „Rostok”- Novosibirsk, proiect va continua dincolo de noi, de vremuri,
nante în competiţiile internaţionale, care s-au Rusia, School No 1955 – Moscova, Rusia, de frigul şi tristeţea unor perioade mai puţin
aplecat cu grijă şi devoţiune asupra acestui gen. Children’s Creative Art Centre and Gallery – plăcute”, a spus prof. Mihaela Mereuţă, direc-
Temele au fost la alegere: „Desenează oraşul Torun, Polonia, Alexandria Sporting Club Chil- tor-manager al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kiri-
tău” / „Draw your city” sau „Flori” / „Flowers”. dren Art Center – Alexandria, Egipt, Art Studio leanu” Neamţ.
Cele trei şcoli câştigătoare ale Marelui Pre- Duga – Nova Zagora, Bulgaria, Baldone Art Cu acest prilej, s-au decernat şi diplomele
miu (Grand Prize School winner), în 2020, School – Letonia, Vocational Highschool Va- şi distincţiile pe care elevii Clubului Atelierul
sunt: SCHOOL 1955 Moscova – RUSIA, SIM- razdin – Croaţia şi The National Centre for Art de Arte din cadrul Asociaţiei Culturale Arte.Ro
PLY ART, Hong Kong – CHINA şi BANNA- Creativity of Children And Youth People’s Art le-au obţinut la concursurile internaţionale des-
DOKMAI ART SCHOOL, Loei – Thailanda. Studio „Ostrov” – Belarus. făşurate în perioada mai 2019 – noiembrie
Cincisprezece şcoli au fost răsplătite cu „Este un moment de bucurie deplină, de ce- 2020.
Premiul Gold Medal, iar paisprezece şcoli au lebrare a excelenţei în artă, este un moment în Violeta MOŞU

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


n total, vor fi 13 lucrări care-i reprezintă pe Iisus Hristos şi cei 12 Apostoli.
Am început acest proiect în 2019. M-am îndrăgostit de pictură în clasa a X-a,
Î când am început să merg la atelierele pictorilor nemţeni. „Dezastrul” de acolo
m-a atras şi am hotărât să devin pictor. Regretatul Dan Cepoi mi-a fost prieten
foarte bun, de asta am şi ţinut să fiu prezent la retrospectiva pe care anul tre-
cut Biblioteca Judeţeană a organizat-o în amintirea sa. I-am cunoscut şi pe
Bezem, Filimon, Ulian, Luţu Bostan, Vamanu, oameni devotaţi artelor plas-
tice, oameni de spirit şi de un autentic talent, a menţionat Călin Huianu.
Plasticianul, caracterizat de o natură individualizată, sensibilă la viaţa fiinţei
interioare, nonconformist prin vocaţie şi artist prin destin, după cum afirma cri-
ticul de artă Valentin Ciucă, s-a născut la Piatra-Neamţ în anul 1971. A absolvit Fa-
cultatea de Arte Vizuale din cadrul Universităţii Naţionale „George Enescu” Iaşi,
promoţia 1998, la clasa profesorului Adrian Podoleanu. A organizat expoziţii per-
sonale la Piatra-Neamţ, Iaşi şi Ottawa-Canada şi a participat la expoziţii de grup la
Iaşi, Braşov şi Timişoara.

(continuare în pag. 6)

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 5
Şcoala nemţeană, la zi

Nevoile copiilor în era digitală


ată fiind realitatea secolului XXI şi tendinţa inevitabilă de digitalizare, este esenţial ca avute online. Este foarte important ca aceştia să
D fiecare adult implicat în procesul de educaţie să ia în considerare crearea de contexte de manifeste un real interes şi să rămână cu inima
învăţare pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea şi de- şi mintea deschise, chiar şi atunci când află lu-
prinderea principiilor de folosire sigură, utilă şi creativă a mediului online. Dacă ne oprim cruri neplăcute pe care nu şi le doresc. Ar fi ex-
asupra nevoilor copiilor în aceste condiţii constatăm că multe dintre acestea nu au constituit trem de valoros ca, în măsura în care pot, adulţii
priorităţi până acum sau chiar au fost subminate de educaţia părinţilor. Sistemul de să vorbească şi ei despre propriile provocări pe
învăţământ actual încă păstrează formatul, metodele şi conţinuturile dezvoltate ca răspuns care le întâmpină în încercarea de a face faţă
la nevoile sociale şi de forţă de muncă specifice perioadei industrializării şi nu mai corespunde bombardamentului de informaţie şi opţiuni din
societăţii tehnologice în care ne aflăm. mediul online. Arătându-le că şi noi suntem în
În acest material vom face referire la nevoile cele mai evidente ale copiilor în perioada actuală plin proces de învăţare despre cum putem fi în
şi vom aborda atât modul constructiv, cât şi pe cel care nu dă roade favorabile pe termen lung. siguranţă în era digitală, depăşim imaginea de
atotştiutori şi le putem oferi exemple personale
1. Nevoia de siguranţă: folosirea experienţe, interese, pasiuni sau curiozităţi este pentru cum alegem să răspundem la situaţiile
echilibrată a tehnologiei în raport cu una profund umană. Cu cât copilul se apropie dificile. Aflând de la cei mai mari soluţii con-
activităţile versus navigarea fără limite co- de preadolescenţă, contactul social devine mai crete despre cum pot proceda, copiii pot apela
erente. important pentru el, iar familia nu mai cu mai mare încredere la ei pentru a găsi
Folosindu-şi curiozitatea şi dorinţa de ex- este principalul punct de interes, ci,
plorare, copiii accesează foarte uşor diverse mai degrabă, aceştia valorizează şi in-
spaţii online, uneori foarte potrivite pentru ei şi vestesc în relaţiile cu colegii şi pri-
care pot avea un efect benefic pentru dez- etenii. Desigur, această extindere
voltarea abilităţilor. Alteori însă, poate către alte grupuri sociale şi nevoia de
neintenţionat, în aceste pagini găsesc informaţii a aparţine la o comunitate sau de a fi
sau întâlnesc persoane care îi fac să se simtă asemănător celorlalţi au rădăcini
speriaţi, trişti, ruşinaţi sau vinovaţi. Nu este adânci în evoluţia umană.
deloc uşor pentru un adult să conştientizeze că Adolescenţii parcurg o perioadă
nu-şi poate proteja copiii în permanenţă, că nu esenţială în procesul lor de dezvoltare
îi poate feri de ceea ce este neplăcut şi greu pen- şi nu este deloc uşor să te simţi singur
tru ei şi, desigur, că nu poate să trăiască emoţiile şi neînţeles în acest proces, astfel că
grele în locul lor. Astfel poate apărea o stare de spaţiul online devine o resursă pentru
neputinţă, care, uneori, poate determina exage- ei de a se simţi „împreună” cu ceilalţi.
rarea pericolelor existente. Modelele preluate de la idolii lor
Un rol esenţial în asigurarea siguranţei devin adevărate manifestări pentru că au nevoie împreună soluţii atunci când întâlnesc ceva
copiilor în mediul online îl joacă modul în care să aparţină unei comunităţi. neplăcut în mediul online.
sunt puse limitele de către adulţi. Este definito- În cazul în care contextele din familie, de 4. Nevoia de odihnă: timp liber nestructurat
rie atitudinea şi încrederea acestora cu privire la şcoală sau chiar din grupurile de prieteni nu versus supraaglomerarea programului.
la Internet pentru a impune aceste limite cu oferă un spaţiu de înţelegere şi suport, prietenii Aglomerarea spaţiului fizic şi mental al
consecvenţă, fermitate şi blândeţe. Pe termen online devin foarte importanţi pentru tineri. În copiilor cu prea multe activităţi structurate,
lung, acestea contribuie la felul în care copilul cele mai multe situaţii, experienţele sunt unele teme, cursuri, oameni stresaţi şi reactivi, fac ca
se va raporta la tehnologie şi vor deveni prin- plăcute, însă pot exista şi situaţii în care încre- cei mici să ajungă să se deconecteze de reali-
cipii care îi vor servi să aleagă, într-un mod mai derea este acordată unor persoane nepotrivite şi tatea din interiorul lor şi să nu mai ştie cum să
conştient, cum foloseşte o astfel de resursă. pot escalada în situaţii de tipul cyberbullying, exprime adevăratele trăiri sau dorinţe. De multe
2. Nevoia de apartenenţă la comunitate: ademenire, sexting sau trafic de persoane. ori, atunci când copilul e neliniştit, adulţii aleg
alegerea liberă a relaţiilor de prietenie 3. Nevoia de empatie şi onestitate: să îl distragă cu diverse aplicaţii online. Este
versus lipsa de diversitate sau alegere. conectare autentică şi prezenţă emoţională important să vă asiguraţi că acestea nu înlocui-
Componenta socială a Internetului este cea versus autoritate fără explicaţii. esc timpul de calitate petrecut cu cei dragi, tim-
mai des menţionată de către copii şi tineri ca Este recomandabil ca adulţii să poarte frec- pul de somn, de joacă cu colegi şi prieteni, cel
fiind importantă pentru ei. Nevoia de conectare vent discuţii sincere cu copiii, prin care să-i pentru activităţi fizice şi alte comportamente
cu persoane care împărtăşesc aceleaşi încurajeze să povestească despre experienţele sănătoase.

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


(urmare din pag. 5) ţiul expoziţional de la parterul instituţiei, expoziţia este dedicată Crăciunului
şi Anului Nou şi poate fi vizitată până pe 10 ianuarie 2021.
Expoziţie Petru Diaconu, la Biblioteca Judeţeană Sunt 55 de lucrări. Unele dintre ele au mai fost expuse la începutul
anului, de Ziua Culturii Naţionale, iar celelalte sunt noi. De data
iblioteca Ju- aceasta, predomină reliefurile. Acestea sunt concepţia şi producţia mea,
B deţeană „G. sunt lucrate într-o serie limitată, circa 50 de bucăţi, a declarat artistul.
T. Kirileanu” Petru Diaconu s-a născut la 24 martie 1949, în comuna Dobreni. A
Neamţ pro- debutat la Iaşi, în 1979, într-o expoziţie colectivă. Printre expoziţiile din
pune o nouă Piatra-Neamţ s-au remarcat „Exerciţii de culoare” I şi II, din anii 2004-
întâlnire cu 2005. De-a lungul anilor, lucrări semnate de Petru Diaconu au fost ex-
pictura. De puse în galerii de artă din ţară, dar şi din străinătate.
această dată, reu-
niunea artistică Salonul de iarnă – ultima expoziţie colectivă
aparţine plasticia-
nului nemţean organizată de U.A.P. Neamţ în 2020
Petru Diaconu.
Amplasată în spa- La Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ s-a deschis ultima
xpoziţie a anului, Salonul de iarnă, un proiect realizat cu sprijinul Primăriei

Pag. 6 APOSTOLUL decembrie 2020


Şcoala nemţeană, la zi

Nevoile copiilor în era digitală Biblioteca Judeţeană,


rivit cu superficialitate şi fără
un real interes, adesea
cirii copilului pentru ca acesta să
îşi asume rolul în familie, la şcoală
parteneră la Olimpiada
P copilul de azi poate părea în
ochii adulţilor din jurul lui ca
şi să dezvolte propriile abilităţi
necesare pentru a se menţine în
de Benzi Desenate
fiind neatent, confuz, incon- siguranţă. Acest principiu
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a fost parteneră în
gruent sau neglijent, când, de depăşeşte sfera de discuţie asupra
proiectul naţional Olimpiada de Benzi Desenate, a cărei primă
fapt, el este stresat, obosit tehnologiei, fiind vorba de o B ediţie s-a încheiat recent
sau simte cu durere lipsa relaţiilor perspectivă pe care o poate avea
semnificative, pline de iubire. adultul asupra copiilor: cei mici prin desemnarea câştigăto-
5. Nevoia de provocare: ex- trebuie priviţi ca oameni compleţi, rilor. Competiţia a fost ini-
plorare şi joacă versus cadre care au propria înţelegere, lume ţiată de Mihai Ionuţ
fixe şi rigide. emoţională, interese, pasiuni sau Grăjdeanu, autor prolific de
Este responsabilitatea adulţilor preferinţe, care au şi dreptul şi bu- benzi desenate şi romane grafice,
să creeze contexte şi să încurajeze curia să participe la propria lor for- şi Mădălina Corina Diaconu, jur-
copiii să gândească critic, să mare. nalist Radio România Cultural, cu
cerceteze, să încerce, să greşească Împlinirea acestor nevoi se scopul de a promova spiritul olim-
şi să urmeze ceea ce îşi doresc, să reflectă în gradul de vitalitate şi pic şi de a conştientiza valorile
ceară ajutor, să se pună în pielea starea de bine a copilului. Iubirea culturale naţionale, europene şi in-
altor persoane şi să pună întrebări. şi libertatea oferite acestuia se ternaţionale în rândul elevilor din
Acest mod de relaţionare cu transformă în autonomie, curaj, ciclurile primar, gimnazial şi liceal.
copilul nu era ceva tipic la creativitate şi competenţă. Contex- Tema ediţiei inaugurale, „Povestea
generaţiile anterioare, însă şi con- tele, limitele şi practicile cu sens se inelelor olimpice”, nu a fost aleasă
textul lor de viaţă a fost diferit. transformă în capacitate de analiză întâmplător, întrucât în 2020 se îm-
Spre deosebire de măsurile de şi sinteză, gândire critică şi vulne- plinesc 100 de ani de la prima pre-
control în care este folosit un stil rabilitate asumată. (Adaptare după zentare oficială a steagului
autoritar, un cadru fix, rigid, joaca Programul „Ora de net” al olimpic. Cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, prin
cu copilul poate nu arată prea or- Organizaţiei Salvaţi Copiii – Centrul de excelenţă pentru copii şi tineret, bibliotecile publice şi şco-
donat şi necesită mai multă România) lare din întreaga ţară s-au alăturat proiectului, iar în perioada martie-
răbdare, energie şi consecvenţă din noiembrie sute de elevi pasionaţi de a noua artă s-au înscris la concurs.
partea părintelui. Câştigurile unei Gianina BURUIANĂ Elevii care s-au situat pe primele trei locuri vor primi diplome şi
astfel de relaţionări sunt enorme şi premii. Acestea vor fi trimise prin poştă. Se va lua legătura cu biblio-
la nivel individual, şi la nivelul tecile şi şcolile prin care s-au înscris elevii, pentru a intra în posesia
relaţiei. Prin joc şi poveşti putem adreselor de trimitere. Elevii care au primit menţiuni vor primi di-
afla ce imagine despre sine, despre plome în format electronic, iar cei care au participat la concurs, dar
ceilalţi şi despre lume îşi face nu au primit premii sau menţiuni vor primi diplome de participare în
copilul prin „bula” lui online de format electronic. Bibliotecarii şi profesorii care s-au implicat în co-
conţinut şi prin intermediul ordonarea elevilor participanţi la Olimpiada de Benzi Desenate vor
comunicării cu alte persoane. primi, la rândul lor, diplome personalizate în format electronic (prin
6. Nevoia de autonomie: par- e-mail).
ticiparea şi împuternicirea în
Toţi participanţii la Olimpiada de Benzi Desenate prin interme-
acord cu etapa de dezvoltare
diul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ vor primi şi alte pre-
versus protecţie neadaptată la
mii.
capacităţile copilului.
Protecţia este firească la în- Proiectul s-a desfăşurat sub egida Comitetului Olimpic şi Sportiv
ceputul unui proces de învăţare şi Român, în parteneriat cu Academia Olimpică, filiala Caraş Severin
în special în primii ani de viaţă şi Muzeul Municipiului Bucureşti.
însă aceasta este indicat să scadă în (Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ)
intensitate şi să facă loc împuterni-

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


i Consiliului Local Piatra-Neamţ. Lucrările aparţin unui grup de 18 veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor”, deschisă până la
[ plasticieni, membrii ai UAP Neamţ: Florin Zaharescu, Ştefan 25 februarie 2021, la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ.
Potop, Narcisa Stejeran, Camelia Tanasă, Radu Macavei, Lucian Expoziţia dezvăluie publicului amintiri despre personalităţi marcante
Gogu-Craiu, Grigore Agache, Dumitru Bezem, Ştefan Diaconu, ale zoologiei româneşti din ultima sută de ani: Dimitrie Voinov, Radu
Oana Gavriliu, Parasca şi Mihai Agape, George Romila, Lucian Codreanu, Mihai Băcescu, Nicolae Botnariuc precum şi Petre Mihai Bă-
Tudorache, Cristinel Prisacaru, Arcadie Răileanu, Mircea Titus Ro- nărescu.
manescu şi Cristian Bistriceanu. Structurată în cinci secţiuni, „Un veac de zoologie în România.
Din cauza pandemiei, nu s-a mai acordat titlul de ARTISTUL ANU- Amintiri despre viitor” elogiază realizările ştiinţifice ale savanţilor prin
LUI 2020. expunerea de imagini inedite din viaţa acestora, de informaţii din bio-
Expoziţia rămâne deschisă întreaga lună decembrie. grafia lor, de documente, cărţi sau alte lucrări importante publicate de
către aceştia, precum şi a unor obiecte care au aparţinut celor cinci per-
sonalităţi.
Expoziţia Un veac de zoologie în România. Sponsor principal: MOL România. Parteneri: Fish’n Bricks, Adevă-
Amintiri despre viitor rul, Adevărul de weekend, Historia, Historia special. Parteneri media:
Radio România Cultural, Centruldepresa.ro, HotNews.ro, National Geo-
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” şi Complexul graphic Romania, agendacopiilor.wordpress.com. Detalii:
Muzeal Naţional Neamţ vă invită să vizionaţi expoziţia itinerantă „Un www.antipa.ro.

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 7
Şcoala nemţeană, la zi

Linia directoare a parcursului meu profesional este elevul


Economice Bucureşti. Am avut profesori extra-
• Interviu cu doamna inspector Cristina Albu Iacob ordinari, care au explicat nu doar aspectele teo-
retice, ci şi modul concret de gestionare a unei
Printre cei care în toamna anului 2020 au împrospătat colectivul Inspectoratului Şcolar Ju- plaje largi de situaţii practice. Cu toate acestea,
deţean Neamţ se numără şi doamna Cristina Albu Iacob, profesor titular şi director adjunct la ca director adjunct am avut zilnic de învăţat, pe
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ. Este absolventă a specializării Tehnologia Con- măsură ce apăreau diverse provocări manage-
strucţiilor de Maşini a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi, a unui curs post-universitar în riale.
domeniul Tehnologiilor şi utilajelor moderne pentru tehnologiile la cald, fiind şi posesoarea – Informatica este a doua dvs. pasiune pro-
titlului de doctor în ştiinţe inginereşti, obţinut la aceeaşi instituţie. De-a lungul carierei, preo- fesională (după specializarea de bază), pe care
cupările în domeniul specializării de bază au fost dublate de cele în jurul informaticii şi ale ma- aţi cultivat-o prin studii aprofundate. Cum a
nagementului, în care, de asemenea are studii solide. apărut, din necesitate sau pur şi simplu din in-
Seriozitate extremă, conştiinciozitate, dăruire faţă de muncă, dorinţă de perfecţionare, mo- teres intens?
destie, ambiţie – iată doar câteva dintre calităţile doamnei Cristina Albu Iacob, pe care vă invit – Specializarea în Informatică este rezulta-
s-o cunoaşteţi mai bine prin intermediul interviului ce urmează. tul unei nevoi, respectiv de a face faţă schim-
bărilor, în condiţiile în care domeniul capătă o
După 14 ani de trudă ca profesor de dis- – Domeniul disciplinelor tehnice îmi dă amploare din ce în ce mai mare. Nu pot spune
cipline tehnice la Colegiul Tehnic de prilejul de a contribui la dezvoltarea învăţămân- că informatica este, deocamdată, o pasiune pro-
– Transporturi, urmaţi de o perioadă în fesională, pentru că o pasiune pre-
care aţi funcţionat ca director adjunct la supune dedicare totală, dar cu
aceeaşi instituţie, iată că acum aţi schim- certitudine pot afirma că studiul
bat scaunul managerial cu cel de inspec- informaticii m-a ajutat să fac faţă
tor al Inspectoratului Şcolar Judeţean mult mai bine cerinţelor de ordin
Neamţ. Cum aţi depăşit perioada de adaptare? profesional, atât în specialitate,
Aţi întâmpinat greutăţi? cât şi în management.
– În anul 1988, când m-am îndreptat spre – Aţi simţit şi gustul studiilor
Facultatea de Mecanică din Iaşi, am făcut-o în străinătate, şi mă refer aici, în
pentru că îmi plăcea foarte mult fizica, iar do- principal, la cursul „School Ro-
meniul ingineriei mi s-a părut mult mai atrăgă- botics”, absolvit la Universitatea
tor decât sfera pur teoretică. Nu mă gândeam Tehnică din Creta în anul 2012. A
atunci că voi deveni profesor. Am urmat, în ca- reprezentat cumva acest curs un
drul facultăţii, cursul opţional de psihopedago- punct de cotitură în parcursul dvs.
gie şi, peste timp, sunt convinsă că a fost una profesional? Aţi remarcat ceva cu
dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. totul deosebit în sistemul educa-
Imediat după facultate, în septembrie ţional grecesc faţă de cel româ-
1993, am avut bucuria şi onoarea de a deveni nesc?
parte a corpului profesoral de la Colegiul Teh- – „School Robotics” a fost un
nic de Transporturi Piatra-Neamţ, unde am tului profesional şi tehnic din judeţ, la promo- curs pe care l-am absolvit ca urmare a câştigării
găsit o comunitate unită prin devotamentul pen- varea acestuia în comunitate, astfel încât, pe de unei mobilităţi individuale în cadrul Programu-
tru meseria de dascăl. Sentimentul de aparte- o parte, să-i crească atractivitatea în rândul absol- lui Comenius, deci a fost un curs scurt, dar im-
nenţă la marea familie a unităţii m-a determinat venţilor de gimnaziu şi, pe de altă parte, să-şi spo- presionant, pentru că, la acea vreme, domeniul
să rămân profesor, chiar dacă s-au ivit şi prile- rească relevanţa pentru angajatori şi pentru roboticii în şcoala românească era relativ la în-
juri de a-mi schimba domeniul de activitate. unităţile de învăţământ tehnic superior. ceput. Deşi cele învăţate au îmbogăţit expe-
M-am convins de la început că pentru elevi Domeniul managerial este şi el foarte gene- rienţa pe care am putut s-o transmit elevilor,
merită să faci tot efortul, chiar şi sacrificii. ros, deoarece îndrumarea adecvată şi sprijinirea demersul pe calea roboticii nu a continuat la ni-
Funcţia de director adjunct nu m-a îndepăr- reală a liderilor educaţionali din şcoli influen- velul pe care l-am sperat atunci când am depus
tat de elevi, ci dimpotrivă, iar cât timp voi fi in- ţează semnificativ viaţa fiecărui învăţăcel şi aplicaţia pentru curs. Cât despre sistemul edu-
spector şcolar voi rămâne, în primul rând, viaţa fiecărui om al şcolii. Cred că experienţa caţional grecesc, am putut observa direct o
profesor. Linia directoare a parcursului meu managerială anterioară mă ajută în acest sens, parte din organizarea universitară, cursul des-
profesional este elevul, de aceea trecerea la alt dar ea este dublată de un studiu continuu şi se- făşurându-se la universitate. Am remarcat des-
tip de atribuţii, însă tot în folosul elevilor, a fost rios în domeniu. Ca să poţi îmbunătăţi ceva, tre- chiderea pe are o au profesorii faţă de studenţii
una lină, iar adaptarea la sarcinile specifice a buie mai întâi să cunoşti foarte bine respectiva lor şi încrederea pe care le-o acordă, încura-
fost rapidă. Ca şi atunci când am început acti- problematică, iar mie îmi place să învăţ. jându-le munca independentă în laboratoare.
vitatea la Colegiul Tehnic de Transporturi, am – Se spune că managementul nu este o artă De la profesorii greci am aflat că învăţământul
avut, în acest an, şansa extraordinară să găsesc ci o disciplină. Vi se potriveşte această sin- preuniversitar este organizat similar cu cel de
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ colegi tagmă? la noi, chiar dacă nu toate duratele ciclurilor de
deosebiţi, atât profesional, cât şi ca oameni, de – În bună măsură, da. În primul rând ma- învăţământ sunt egale cu cele din România.
la care am multe de învăţat. De aceea nu mi-a nagementul modern are baze ştiinţifice solide, – Ca profesor şi diriginte ce schimbare aţi
fost şi nu îmi este deloc greu. care trebuie cunoscute temeinic de toţi cei care încercat să induceţi în elevii dvs.?
– Concret, care este domeniul pe care-l au sau vizează o carieră managerială. În acelaşi – Am încercat schimbarea mentalităţii, a
acoperiţi în cadrul ISJ Neamţ? timp, practica managerială presupune artă, care, ideii despre reuşită şi carieră. Mulţi dintre elevi
– Activitatea mea cuprinde două domenii după părerea mea, ţine de arta de a trăi a omului nu credeau suficient în relaţia de directă depen-
principale, respectiv discipline tehnice şi ma- care conduce o anumită organizaţie. Convinge- denţă dintre muncă şi reuşită, din pricina mul-
nagement instituţional, dar am şi sarcina de a rea că studiul ştiinţific este obligatoriu m-a de- tiplelor exemple contrare pe care societatea le
îndruma şi coordona şapte unităţi şcolare din terminat să urmez, pe lângă un amplu program oferea şi nu aveau destulă încredere că munca
judeţ. de formare în Managementul instituţiilor edu- le va aduce bunăstare. Sper că am reuşit să le
– Ce noi oportunităţi de a sluji mai bine în- cative, programul de masterat Managementul insuflu simţul datoriei şi credinţa că vor reuşi
văţământul vă oferă postul de inspector? instituţiilor publice, la Academia de Ştiinţe prin propriul efort. Mă mândesc cu mulţi dintre

Pag. 8 APOSTOLUL decembrie 2020


Şcoala nemţeană, la zi
ocaţia unui dascăl presu- noului ritm al activităţilor specifice manţele lor de până atunci, dorinţa În cazul evaluării, profesorul
V pune, printre alte calităţi pe şi, implicit, al societăţii în ansam- de autodepăşire precum şi înclina- va recurge, deopotrivă, la metode
care acesta trebuie să le do- blul ei. Profesorii s-au familiarizat ţia spre literatură, sensibilitatea moderne pentru păstrarea obiecti-
vedească, şi adaptabilitate la cu platformele educaţionale, au acestora. Concret, profesorul nu va vităţii în notare şi pentru stimula-
nou, la transformări, la adaptat conţinuturile învăţării spe- renunţa la o lectură-model, de rea competiţiei în colectivul de
schimbări. Aşadar, în con- cifice fiecărei discipline, au refor- pildă, pentru introducerea în uni- elevi sau pentru a-i sprijini pe cei
textul pandemiei actuale, mulat itemii specifici evaluării versul literar al unui scriitor, dar mai timizi să se afirme. Autoeva-
predarea limbii şi literaturii ro- obiective a sarcinilor de lucru ale această metodă va fi dublată de o luarea, urmată de aprecieri pozitive
mâne a generat o reconfigurare a elevilor, reuşind să păstreze la alta pentru a stârni interesul elevi- ale cadrului didactic, vor avea un
metodelor, procedeelor şi a abor- impact pozitiv asupra elevilor, ace-
dării specifice acestei discipline, ţi- ştia fiind îndrumaţi, cu tact, să îşi
nând cont, inevitabil, şi de
impactul ecuaţiei profesor-elev-pă- Predarea literaturii române justifice alegerile făcute şi să îşi
descopere propriile erori pentru a
rinte asupra educabililor. le putea corecta în viitorul apro-
Intrarea, în totalitate, în me-
diul online, a activităţilor instruc-
în spaţiul online piat.
Este de la sine înţeles, aşadar,
tiv-educative, a presupus o că perioada aceasta, de tranziţie de
schimbare a strategiilor didactice. aceeaşi parametrii competiţia, stima lor, pentru a le captiva atenţia (de la învăţământul „faţă în faţă” la cel
Astfel, profesorul a evaluat, în pri- de sine, autoevaluarea acestora. exemplu, li se poate solicita unor online reprezintă un mare pas în
mul rând, impactul psihologic asu- În cazul predării limbii şi lite- elevi să realizeze una sau chiar regândirea strategiilor didactice,
pra elevilor al distanţării fizice, în raturii române, factorii implicaţi două prezentări Power-Point care dar şi în repoziţionarea tuturor fac-
condiţiile în care apartenenţa la trebuie să mai ţină seama de câteva să ilustreze aspecte importante torilor implicaţi în activitatea di-
grup este deosebit de importantă elemente specifice, provocarea do- pentru lecţia respectivă). Într-un dactică, profesor-elev-părinte.
pentru evoluţia psiho-emoţională a vedindu-se mai puternică. Aşadar, asemenea scenariu didactic, elevii Fiecare dintre aceştia trebuie să
adolescenţilor. S-a observat că, în profesorul de română trebuie să vor beneficia de impactul sonor şi dovedească disponibilitate pentru
unele cazuri, elevii cu rezultate continue să stimuleze plăcerea lec- vizual al prezentărilor, elementele schimbare, adaptare la noile ce-
bune şi foarte bune au devenit pa- turii, creativitatea şi imaginaţia de conţinut putând fi însuşite într-un rinţe ale societăţii pentru a asigura
sivi în relaţionarea cu colegii de elevilor, îmbinând metode didac- timp scurt şi reţinute pentru o pe- dezvoltarea abilităţilor şi compe-
clasă şi cu profesorul, gestul ado- tice moderne şi apelând la harul rioadă mai lungă. tenţelor fiecărui tânăr.
lescentului nefiind totdeauna mo- său profesional. Ast- Aşadar, indiferent de eforturile
tivat în vreun fel anume. Sau, fel, în crearea unui depuse, dorinţa de a deveni com-
dimpotrivă, elevi consideraţi ti- scenariu didactic petitiv, de a demonstra propria va-
mizi, retraşi, izolaţi într-o oarecare atractiv, profesorul loare într-un anumit segment al
măsură de restul colectivului din trebuie să ia în cal- pieţei muncii, rămân principalele
care fac parte, au devenit mai ac- cul posibilităţile atuuri ale adolescentului de azi
tivi, mai atenţi şi mai motivaţi, reu- concrete ale elevilor care ştie să facă faţă provocărilor,
şind să îşi afirme personalitatea de a participa la oră indiferent cât de dificile ar putea
într-o manieră necunoscută până (existenţa unor dis- părea acestea.
atunci. pozitive perfor-
Predarea online a devenit o mante pentru Prof. Maria-Ligia STANCIU,
reală provocare nu numai pentru ti- conectare, precum Prof. Magdalena-Livioara
neri, dar şi pentru cadrele didactice şi cea a unei reţele TODIRESEI,
care au răspuns cu promptitudine de internet), motiva- Liceul Economic „Al. I. Cuza”,
cerinţelor societăţii, adaptându-se ţia acestora, perfor- Piatra-Neamţ

Linia directoare a parcursului meu profesional este elevul


oştii elevi, azi oameni de toată isprava, – Credeţi în eficienţa învăţământului on- şcolar, iluminat, temperatură ambiantă şi până
f parte dintre ei cu funcţii de conducere în line? la expresivitatea complexă a cadrului didactic,
firme din domeniul mecanic sau chiar an- – Toţi preşcolarii, elevii, părinţii şi perso- expresivitate trunchiată în condiţiile învăţă-
treprenori. nalul din învăţământ aşteaptă revenirea la mântului online.
– Ce mutaţii consideraţi că apar în condiţii care să permită prezenţa fizică la – Care consideraţi că sunt principalele
colaborarea şcoală-părinţi-elevi în ac- şcoală. Învăţământul online este eficient în abilităţi şi calităţi necesare profesorilor în pe-
tualele condiţii impuse de pandemie? măsura în care cadrul didactic are priceperea rioada actuală?
– Condiţiile impuse de pandemie accen- şi dăruirea cerute de acest nou tip de învăţare – În primul rând cred că dascălii trebuie
tuează, cred, tot ceea ce era deja bun sau, dim- şi în măsura în care preşcolarul, elevul au atât să-şi iubeasă meseria, orice perioadă ar tra-
potivă, mai puţin bun. Sigur că nu se poate da posibilitatea, cât şi motivaţia de a învăţa. versa, mai simplă sau mai complicată. Din dra-
un răspuns global, ci particularizat, în primul Când mă refer la posibilitatea de a învăţa am gostea pentru meserie, din dăruirea pentru cei
rând în funcţie de nivelul de învăţământ. Cu cât în vedere nu doar aspecte ce ţin de conexiunea pe care îi educă şi îi învaţă, izvorăşte energia
copilul este mai mic, cu atât relaţia şcoală-pă- la internet sau de existenţa echipamentelor IT, profesorului, energie necesară pentru a se rein-
rinte-elev este mai puternică, preşcolarul sau pentru că aceste aspecte sunt în continuă şi ra- venta, pentru a se adapta la nou. Consider că,
şcolarul mic având nevoie de o profundă şi sta- pidă îmbunătăţire. Este important, în opinia în perioada actuală, pe lângă tenacitatea de a
bilă legătură familie-şcoală. Situaţia pandemică mea, mediul familial, pentru că mediul în care căuta şi a realiza noi resurse educaţionale, de
actuală solicită cadrelor didactice, ca profesio- se petrece actul învăţării are o mare influenţă a nu se lăsa pradă descurajării când se simt ne-
nişti în educaţie, găsirea resurselor metodice şi asupra eficienţei şi eficacităţii acestuia. Cred apreciaţi, profesorii trebuie să dea dovadă de
psihopedagogice adecvate pentru continuarea că de aici pleacă principalele diferenţe în obţi- multă empatie, să aibă mereu în vedere că au
procesului educaţional, cu păstrarea echilibrului nerea rezultatelor învăţării în varianta online, în grijă nu doar mintea, ci şi sufletul copiilor
în relaţia cu familia copilului şi, mai ales, cu faţă de învăţarea faţă în faţă. Sala de clasă le sau tinerilor.
menţinerea sănătăţii fizice şi psiho-emoţionale oferă tuturor preşcolarilor şi elevilor aceleaşi
a celui care învaţă. condiţii, pornind de la ergonomia mobilierului A consemnat Gianina BURUIANĂ

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 9
Nihil sine Deo

Proiect de catehizare RED-RELIGIE.RO –


reactivat: Hristos o platformă educaţională
împărtăşit copiilor de succes
onsider că părintele Sorin Lungoci şi-a ales o temă
potrivită pentru teza de doctorat în teologie, lucrarea n această perioadă rect, de la mamă la copil, restrişte, tehnologia a fost
C finală publicând-o sub titlul Hristos împărtăşit copii- a pandemiei, edu- mai întâi în viaţa intrau- intermediarul prin care
lor. Rediviva catehizării parohiale: context, conţinut, Î caţia, împreună cu terină, apoi în cadrul fa- informaţia a ajuns la min-
stategii didactice, la Editura Presa Universitară Clu- multe alte domenii miliei. Trecând prin tea, şi mai puţin la inima
jeană, Cluj-Napoca, 2020. Studiul abordează teme de de activitate, a avut educaţia antică, transmisă elevilor. Nici educaţia re-
maximă actualitate ce ne privesc pe toţi, cadre didac- de suferit, iar con- de la maestru la ucenic, şi ligioasă nu a avut alte
tice, părinţi si, nu în ultimul rând, elevi. secinţele unei edu- prin educaţia clasică, de strategii, deşi, nu demult,
Cunoscut încă din anul 2005, proiectul Hristos împăr- caţii precare se vor la învăţător la elev, azi, poate că unii nu vedeau
tăşit copiilor a devenit oficial în cadrul Bisericii Ortodoxe vedea, cu siguranţă, peste prin forma în care ni se în tehnologie o modali-
Române, în 2008. Odată cu implementarea programului timp în societate. propune, tehnologia ia tate care să acapareze atât
Hristos împărtăşit copiilor Cunoaştem faptul că locul părinţilor, şi chiar al de mult viaţa culturală şi
putem constata o revigorare a educaţia exprimă o func- dascălilor, fără să se con- spirituală. Un proiect ine-
catehizării tinerilor la nivelul ţie exclusiv umană şi de ştientizeze consecinţele dit, pentru disciplina reli-
parohiilor după lunga perioadă natură spirituală. Exclude pe termen lung ale aces- gie, a prins viaţă în urmă
a regimului comunist în care lu- hazardul, acţionează în tui fenomen. cu trei luni, datorită unor
crarea didactică a Bisericii a mod constant şi continuu, Principiul necesităţii dascăli inimoşi şi devo-
fost eliminată din şcoală. realizând o legătură orga- educaţiei religioase pen- taţi, sub coordonarea
Structurată în şapte capitole nică între tot ceea ce tru o temeinică lucrare de doamnei profesor dr. Io-
(Istoricul programului catehetic poate contribui la perfec- educare a tinerilor îl ilus- niţa Timiş de la Colegiul
„Hristos împărtăşit copiilor” în ţionarea omului. trează şi marele pedagog National Pedagogic
Patriarhia Română, Istoricul Prin căderea omului V. V. Zenkovsky refe- „Gheorghe Lazăr” din
programului catehetic „Hristos în păcat, el devenind „rob rindu-se la metodele di- Cluj-Napoca. Este vorba
împărtăşit copiilor” în alte ţări, al legii”, muritor, chipul dactice: „Dacă cineva despre platforma e-lear-
Legislaţie – Hotărârile Sfântu- lui Dumnezeu în om cu- consideră opiniile reli- ning pentru disciplina
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe noaşte o degradare, omul gioase ca centre ale învă- Religie, care poate fi ac-
Române, Material logistic, Strategii practice de implemen- având şi o înclinare spre ţământului, această cesată la adresa
tare în parohii, Studii de caz, Alte programe catehetice), lu- rău, ca rod al păcatului. perspectivă deschide o http://red-religie.ro şi
crarea abordează aspecte actuale nu doar pentru catehezele Jertfa Mântuitorului Iisus cale nouă de participare care oferă cadrelor didac-
din parohii ci şi pentru profesorii de religie, întrucât oferă Hristos şi întemeierea de activă a copiilor la învă- tice, elevilor, părinţilor şi
numeroase materiale auxiliare care pot fi utilizate la orele către El a Tainei Botezu- ţământul religios, în mă- tuturor celor interesaţi o
de curs. lui, naşterea „din apă şi sura evident unde să ia gamă diversificată de
Pe durata studiilor doctorale şi a elaborării tezei, autorul din Duh” (Ioan III, 5) nu parte la cultul religios. materiale didactice de
a fost implicat în echipe de lucru şi implementare ale pro- înlătură definitiv predis- Aceasta lărgeşte în în- specialitate, în conformi-
gramelor catehetice la nivel naţional, cu atât mai mult cu poziţia omului spre păcat semnate proporţii câmpul tate cu programele anali-
cât, în perioada 2012-2018 a deţinut funcţia de consilier la ci doar îl repun în posibi- de acţiune al copiilor... tice în vigoare pentru
Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul, în cadrul Ar- litatea mântuirii. Dar în Ceea ce ar trebui şcolii şi predarea religiei la ciclu-
hiepiscopiei Timişoarei. În această calitate, s-a ocupat în interiorul fiinţei noastre familiei în sfera învăţă- rile de învăţământ primar,
special de activităţile de formare a profesorilor de religie şi există şi tendinţa spre mântului religios, este nu gimnazial, liceal şi profe-
a preoţilor, de implementarea proiectelor de educaţie reli- bine, spre Dumnezeu, numai intensitatea meto- sional.
gioasă, dezvoltarea unor parteneriate educaţionale la nivelul după cum afirma Ferici- delor, stimularea părţii Apărută din dorinţa
eparhiei, precum şi de monitorizarea şi verificarea modului tul Augustin: Inquietum senzoriale a activităţii de a veni în sprijinul
de implementare a acestor parteneriate. est cor meum donec re- sale, ci uniunea intimă a profesorilor de religie, în
Pentru învăţământul universitar, lucrarea părintelui quiescat in Te („Neliniştit acestui învăţământ cu această perioadă de educa-
Sorin Lungoci aduce plus valoare cursului de Catehetică, e sufletul meu până îşi viaţa copilului în Biserică, ţie on-line, platforma de
prin faptul că acesta are un nou capitol actualizat cu privire află odihna în Tine”). transformarea unei clase esurse educaţionale des-
la catehizarea tinerilor în perioada 2008-2018 şi oferă o bo- Pentru a corecta înclina-
gată bibliografie în domeniu. Pentru învăţământul preuni- rea omului spre păcat
versitar, cartea aduce un suflu nou în a oferi copiilor şi este necesară o educaţie
tinerilor Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă atractivă, care religioasă a acestuia,
să le deschidă sufletele spre un set de valori autentice, într-o omul fiind fiinţa educa-
lume ce promovează pseudovalorile. bilă, pe lângă mediul mai
Actualitatea şi utilitatea temei vizează atât aspectul teo- mult sau mai puţin reli-
retic, cât şi pe cel practic. Din punct de vedere teoretic, gios în care trăieşte.
adună cele mai importante repere şi documente privind pro- Este cunoscut faptul
gramul Hristos Împărtăşit Copiilor (istoric, legislaţie, me- că educaţia reprezintă
todologie, rezultate etc.), iar din punct de vedere practic, segmentul care leagă ge-
întrucât are în vedere o gamă variată de aspecte aplicative, neraţiile prin cultură şi
vine în sprijinul îndrumătorilor, dar mai ales al beneficiari- spiritualitate, chiar dacă
lor acestui proiect. Drept urmare, lucrarea este mai mult modalităţile prin care se
decât indispensabilă preoţilor, profesorilor de religie, părin- transmit valorile educa- şi a unei familii eclesias- chise cuprinde, pe lângă
ţilor în vederea realizării unei educaţii moral-religioase de ţiei, diferă de la perioadă tice într-o Biserică”. lecţii, auxiliare, fişe de
calitate în contextul actual. la alta. Prima, şi cea mai Datorită ritmului în lucru, exerciţii aplicative,
Dr. Mihai FLOROAIA eficientă educaţie este care se realizează educa- evaluări sumative, o bi-
cea realizată în mod di- ţia în aceste vremuri de bliotecă (articole, studii

Pag. 10 APOSTOLUL decembrie 2020


Arte şi meserii

Cristian Livescu – Premiul Opera omnia


al USR, Filiala Iaşi
n cadrul unei festivităţi on- marcat existenţa. Dar poate va Eminescu” al SSJ Suceava), As- Ediţii critice îngrijite: Mihai
Î line care s-a desfăşurat pe veni şi momentul prielnic!”, a cuns într-o lojă. O istorie pe alo- Eminescu, Poemele Ondinei
13 nov. a. c., la sediul Filia- spus în încheiere premiatul. curi sentimentală a Teatrului (2003), Calistrat Hogaş, Pe dru-
lei Iaşi a Uniunii Scriitorilor Cristian Livescu (n. 24 dec. Tineretului (2002), Magiştri & muri de munte. Integrala prozei
din România, în coordona- 1945), critic, istoric literar şi de hermeneuţi. Prin ruinele canonu- (2004), Ion Creangă, Opere
rea şi prezentarea poetului artă, este absolvent al Facultăţii de lui literar (2007), Gânditorul de la (2004); punerea în drepturi a edi-
Cassian Maria Spiridon, Filologie, Universitatea Bucureşti, Humuleşti (2008, coord.); Emi- ţiei clasice G. T. Kirileanu, N.
preşedintele acestui for şi directo- promoţia 1968, Doctor în Litere şi nescu şi enigmele Caietului vie- Iorga, Despre Creangă (2009), Al.
rul revistei „Convorbiri literare”, Filologie al Universităţii „Al. I. nez. Strategiile textuale ale Piru, Ion Creangă (2011), Vladi-
au fost decernate premiile literare Cuza” din Iaşi. Membru al Uniunii debutului literar (2011, Premiul mir Streinu, Ion Creangă (2012),
anuale. Juriul desemnat a fost con- Scriitorilor din România (1989), al Filialei Iaşi a USR; Premiul pentru Zoe Dumitrescu Buşulenga, Ion
dus de criticul şi istoricul literar UAP, Secţia Critică (2003) şi al Critică al revistei „Ateneu”); Ion Creangă (2014), Constantin Virgil
Constantin Parascan. În palmares, Asociaţiei Internaţionale a Critici- Creangă în viziunea contempora- Gheorghiu, Cravaşa, roman. Tra-
Premiul Reprezentanţei Neamţ din lor Literari, AICL (Italia). nilor. De la imagine la mit (2013); ducere din lb. franceză, prefaţă şi
Filiala Iaşi a revenit poetului nem- Autor al volumelor: Introdu- Viaţa şi splendorile Poeziei, în ce- note (2014); G. Călinescu, Ion
ţean Gheorghe Simon, pentru vo- cere în opera lui Ion Pillat (1980), lesta cetate Iaşi, la începutul te- Creangă. Viaţa şi opera (2016),
lumul „Calea numelui”, Editura Scene din viaţa imaginară (1983), mutului mileniu (2018), Premiul Vasile Lovinescu, Creangă şi
Eikon. Între premiaţii actualei se- Creanga de aur (ed. integrală,
lecţii se află autori cunoscuţi: 2017), Mihai Eminescu, Pano-
Dionisie Vitcu, Ioana Diaco- rama deşertăciunilor. Poemele
nescu, Theodor Codreanu, Anto- epopeice (2019).
nio Patraş, Nicolae Panaite, Ion Este iniţiatorul Premiului Na-
Papuc, Valeriu Stancu, Radu An- ţional pentru Proză „Ion Creangă”,
driescu ş. a. Opera omnia, 2017. Coordonator
Comitetul de conducere al Fi- al Reprezentanţei Neamţ a USR;
lialei a decis ca Premiul anual la
Preşedintele Societăţii Scriitorilor
secţiunea Opera omnia să revină
din judeţul Neamţ (din 1991), re-
criticului şi istoricului literar Cris-
dactor şef (2000-2008), director
tian Livescu, pentru întreaga acti-
editor (din 2010 şi în prezent) al
vitate pe tărâm literar. În
revistei Antiteze, membru al Cole-
intervenţia sa, Cristian Livescu a
ţinut să menţioneze că are la activ giului revistei Convorbiri literare,
câteva aniversări cu cifre rotunde din 1996. Fondator al Editurii Cri-
– 50 de ani de la debutul literar, 40 garux (1997). Meritul cultural în
de la debutul editorial şi 25 de rang de Cavaler, conferit de Preşe-
când susţine cronica literară în re- dintele României, la propunerea
vista de mare tradiţie „Convorbiri Ministrului Culturii şi Cultelor,
literare”. Se adaugă numeroase martie 2004, „pentru talentul de
volume de exegeză, ediţii critice, Voluptatea labirintului (1995), În- Filialei Iaşi a USR. Cealaltă lume, care a dat dovadă îmbogăţind lite-
studii, eseuri, iniţiative culturale, tâiul Eminescu, Copiii lui Saturn Poezia. Insurgenţi, novatori, expe- ratura română cu eseuri şi studii de
premii. „Păcat că vremurile sunt (1998, Medalia Mihai Eminescu rimentalişti (2020); Ion Creangă, certă valoare, recunoscute în ţară
vitrege şi nu putem sărbători cum 2000, acordată de Preşedinţia Ro- explorarea unui miracol (2020); şi peste hotare”.
se cuvine toate aceste evenimente, mâniei; Premiul „Frontiera Poe- Faptele şi reveriile poeziei de sub
la care ţin foarte mult şi care mi-au sis”, Satu Mare; Premiul „M. munte, Poeţi din Neamţ (2020) Mariana OLTEAN

RED-RELIGIE.RO – o platformă educaţională de succes


e specialitate, cărţi, sinaxarul etc.), secţiunea de documente şcolare au participat elevi români din diverse ţări ale Europei, ne-a determinat
d (planuri cadru, programe şcolare, legislaţie, planificări calendaris- să continuăm acest demers, pornind de la faptul că, încă din primul an,
tice orientative, discipline opţionale), concursuri şi olimpiade şco- s-au implicat elevi din 13 state europene, majoritatea obţinând premii şi
lare, proiecte educaţionale etc. menţiuni. Continuând tradiţia, în fiecare an s-au obţinut rezultate remar-
Cei peste 200 de profesori de religie implicaţi în realizarea cabile în domeniul educaţiei religioase la elevii din ciclul gimnazial.
lecţiilor, fişelor de lucru, exerciţiilor de evaluare, aplicaţiilor etc., Această platformă vizează participarea elevilor şi implicarea tuturor
au fost ghidaţi, pe lângă coordonatoarea proiectului, prof. dr. Ioniţa cadrelor didactice şi a preoţilor din întreaga ţară, dar şi din diaspora, care
Timiş, de referenţi ştiinţifici, nume de marcă în domeniile teologiei şi desfăşoară activităţi de catehizare religioasă în şcolile de stat şi în Bise-
pedagogiei, precum conf. dr.Vasile Timiş, inspector general în cadrul ricile Ortodoxe, în vederea ancorării tinerilor în valorile morale creştine
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, lector dr. Ramona Buzgar, arhm. într-o lume a globalizării, în care aceste valori par a fi din ce în ce mai
conf. dr. Teofil Tia, prof. Daniela Liliana Buzatu. Acestora şi autorilor, deteriorate.
li s-au alăturat administratori şi coordonatori ai platformei, astfel încât Fără falsă modestie, putem afirma că punerea în practică a unei astfel
proiectul să dea rezultatele aşteptate. de iniţiative reprezintă o activitate de pionierat pentru şcoala românească
Experienţa unor colegi, profesori de specialitate, care, timp de patru în actualul context în care suntem nevoiţi să ne adaptăm necesităţilor şi
ani au organizat şi participat la concursul on-line pe tema „Alături de să răspundem, sperăm cu bine, tuturor provocărilor.
Hristos în Europa secolului XXI”, concurs iniţiat în anul 2016, la care
Dr. Mihai FLOROAIA

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 11
Arte şi meserii

CALENDAR Ziua Internaţională


– decembrie 2020 a Persoanelor cu Dizabilităţi
1. GHIBERTI, Lorenzo (6 mai1378 n fiecare an, în ziua de 3 decembrie, ce- pină diferite provocări, ca: pregătirea insufi-
– 1 dec. 1455) – 565 de ani de la Î lebrăm „Ziua Internaţională a Persoane- cientă pentru a face faţă situaţiilor stresante ge-
0 moartea sculptorului Italian; lor cu Dizabilităţi”. Suntem fericiţi că nerate de adaptarea acestor elevi la
02. LABIŞ, Nicolae (2 dec. 1935 – profesorii români fac parte din Campania învăţământul de masă, clase supraaglomerate,
1956) – 85 ani de la naşterea poetului; europeană a E.T.U.C.E (European Trade lipsa profesorilor itineranţi, necunoaşterea ca-
02. LIPATTI, Dinu (19 mart. Union Comittee for Education), prin in- drului legislativ şi altele. Prin aceste proiecte,
1917 – 2 dec. 1950) – 70 de ani de la termediul Federaţiei Sindicatelor Libere susţinem îmbunătăţirea abilităţilor şi competen-
moartea compozitorului şi pianistului; din Învăţământ. E.T.U.C.E este organizaţia sin- ţelor profesorilor şi a personalului implicat în
05. DUMAS, Alexandre (tatăl) (24 iul. dicală europeană a profesorilor, reprezentând aceste situaţii. Cadrele didactice profesioniste,
1802 – 5 dec. 1870) – 150 de ani de la moar- peste 11 milioane de angajaţi din sectorul edu- bine instruite, sunt esenţiale pentru realizarea
tea scriitorului francez; caţie, din 134 de organizaţii, din 49 de ţări. demersului de incluziune, educaţie de calitate
11. MUSSET, Alfred de (11 dec. 1810 Sunt onorată că am avut prilejul să transmit echitabilă şi învăţare de-a lungul vieţii pentru
– 2 mai 1857) – 210 ani de la naşterea poe- mesajul cadrelor didactice nemţene, făcând toţi. Este vital ca fiecare cadru didactic, care ac-
tului francez; parte din campania proiectului „Education tivează la orice nivel al sistemului de învăţă-
13. MAITEC, Ovidiu (13 dec. 1925 – Trade Unions and Inclusive Schools: Embra- mânt, să fie pregătit pentru a organiza şi realiza
18 mart. 2007) – 95 de ani de la naşterea cing Diversity in Education” (Sindicatele din un proces educaţional cuprinzător, ce creează
sculptorului; Educaţie şi Şcoala Incluzivă: Îmbrăţişând Di- acces şi participare reală şi asigură performan-
13. PERLEA, Ionel (13 dec. 1900 – 29/ versitatea în Educaţie), unde, împreună cu prof. ţele celor care învaţă.
30 iul. 1970) – 120 de ani de la naşterea Considerăm că este absolut necesar ca
compozitorului şi dirijorului; sistemul de formare iniţială a cadrelor di-
16. AUSTEN, Jane (18 iul. 1817 – 16 dactice să cuprindă programe ce abordează
dec. 1775) – 245 de ani de la moartea scrii- în complexitate problematica educaţiei in-
toarei britanice; cluzive, să conducă spre dobândirea de ast-
16. BEETHOVEN, Ludwig van (16 fel de cunoştinţe şi abilităţi care să asigure
dec. 1770 – 26 mart. 1827) – 250 de ani de că toate cadrele didactice sunt familiarizate
la naşterea compozitorului german; cu metodologiile centrate pe copil, sunt ca-
17. BASSARABESCU, I. A. (17 pabile să predea în medii diferite şi să rea-
dec.1870 – 27/ 29 mart.1952) – 150 de ani lizeze în mod adecvat predarea
de la naşterea scriitorului; diferenţiată, să valorifice punctele forte ale
18. HORIA, Vintilă (18 dec.1915 – 4 copiilor şi să răspundă necesităţilor lor.
apr. 1992) – 105 ani de la naşterea scriitoru- Proiectul MAGIC SENS a derulat
lui şi eseistului; cursul de formare online „GESTIONA-
21. BOCCACCIO, Giovanni (16 REA INTEGRĂRII ELEVILOR CU
iun.1313 – 21 dec. 1375) – 645 de ani de la CES ÎN CLASĂ”, pe platforma educaţio-
moartea scriitorului italian; nală magicsens.eu, în două serii, pentru un
22. BRĂTIANU, Vintilă (16 sept. 1867 Lucia Ionescu (SIIPS4 Bucureşti), am repre- număr de 785 cursanţi (cadre didactice), dintre
– 22 dec. 1930) – 90 ani de la moartea omu- zentat România, în calitate de membre F.S.L.I., care şi mulţi profesori din judeţul Neamţ
lui politic; dar şi de formatori în proiectul MAGIC SENS, (membri ai S.L.L.I.C.S. Neamţ), în perioada
27. RONSARD, Pierre de (11 sept. alături de doamna Cornelia Popa Stavri (Secre- 30.05.2020 – 30.10.2020.
1524 – 27 dec. 1585) – 435 de ani de la tar General al F.S.L.I.). Mesajele noastre pot fi „Dacă nu învăţ cum predai tu, învaţă-mă
moartea poetului francez; vizualizate pe: https://www.csee- cum pot eu!” Rolul nostru ca profesori nu se li-
28. MURGU, Eftimie (28 dec. 1805 – etuce.org/en/projects/education-trade-unions- mitează doar la şcoala în care lucrăm. Noi tre-
12 mai 1870) – 215 ani de la naşterea filo- and-inclusive-schools-embracing-diversity-in-e buie să devenim lideri care să producă
zofului şi filologului. ducation/4116-testimonies-from-teachers. schimbări în societatea în care trăim!
Red. În integrarea şi educaţia elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale, cadrele didactice întâm- Prof. Ramona-Mihaela ROŞU

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie
Iaşi, apoi va deveni un colaborator şi redactor al ters-in-residence” în Occident, iar fragmente din
Decembrie 2020 multor reviste printre care, „Gândirea”, la Cluj, opera sa au apărut în reviste şi antologii din dife-
împreună cu Gib I. Mihăescu, Adrian Maniu ş. a. rite spaţii culturale. Este psiholog la DSP Neamţ
1/1892 – n. Cezar Petrescu, la Hodora, Opera sa este foarte cunoscută. şi profesor la Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-
n Iaşi (d. 9. 03. 1961, Bucureşti), prozator,
gazetar şi traducă-
■ 5/1965 – n. Vasile Baghiu (la Borleşti, Neamţ, după ce a avut diverse experienţe de
tor. După două muncă (asistent medical, ziarist, realizator TV).
clase primare pre- Rememorări nemţene Autor de mai mulţi ani al rubricii „Note de tre-
cere” din revista noastră.
gătite în particular,
acasă (1899-1901) ■ 5/1998 – d. Cleopa Ilie (din botez, Con-
Neamţ) este poet, prozator şi eseist, inventator al stantin, n. 10. 04. 1912, la Suliţa, Botoşani.)
şi următoarele două conceptului poetic al „himerismului”. A publicat
la Roman (1901-1903), se ■ 5/2009 – d. Florin Florescu, la Piatra-
nouă volume de poeme (între care Gustul înstrăi- Neamţ (n. 1. 04.1944, Cândeşti, Buzău.)
va înscrie la gimnaziul din nării, Febra, Maniera, Depresie, Cât de departe
cadrul Liceului Internat ■ 6/1949 – n. Paul Chiribuţă, la Buhuşi,
am mers, Metode simple de încetinire a timpului, actor, după absolvirea I. A. T. C. Bucureşti
din Iaşi, frecventând un an Visuri pe care mi le pot permite), o culegere de
(1903-1904), va reveni la (1972), a fost repartizat la T. T. Piatra-Neamţ,
proză scurtă (Punctul de plecare), trei romane
Roman pentru încă trei ani (Ospiciul, Planuri de viaţă, Fericire sub limite), unde a debutat în spectacolul „Harap-Alb”. A in-
(1904-1907), apoi se va întoarce la Iaşi la Liceul dar şi numeroase cronici literare, articole şi eseuri terpretat numeroase roluri în spectacolele mon-
Naţional (1907-1910), dar ultima clasă de liceu o în diverse reviste. A obţinut câteva burse „wri- tate la T. T.: „Nastratin Hogea”, „Farsa jupânului
va pregăti tot în particular. A urmat Dreptul la Pathelin”, „Zigger-Zagger”, „Valea Râsului”,

Pag. 12 APOSTOLUL decembrie 2020


Arte şi meserii
rofesorul Mihai Merticaru, poet (membru adune/ Şi începi să urci un munte mai mare// Cu
P al U. S. R., 1999), după absolvirea Facul-
tăţii de Filologie a lucrat ca ziarist la
alt munte de eşecuri în spinare.
Cea de-a doua carte publicată în 2020 inti-
CALENDAR
Bacău şi Piatra-Neamţ, apoi până la vârsta tulată Brâul Afroditei (Editura Rafet, Râmnicu- – ianuarie 2021
pensionării a predat limba şi literatura ro- Sărat, 2020) conţine un număr 79 de sonete, a
mână şi, lucru demn de menţionat, a scris fost premiată în urma participării la „Festivalul 6. MINULESCU, Ion (6 ianuarie
şi publicat mai multe cărţi cu exerciţii me- Internaţional de creaţie literară „Titel Constan- 1881 – 11 aprilie 1944) – 140 de ani de
nite să contribuie la însuşirea de către elevi tinescu”, ediţia a XIII-a, Râmnicu-Sărat, proiect 0 la naşterea poetului;
a noţiunilor de limbă şi literatură. aparţinând Asociaţiei „Renaşterea Râmni- 07. SÂNTIMBREANU, Mircea
După cum menţionează a scris poezie „de ceană”, cu premiul „Victor Frunză”. (7 ianuarie 1926 – 19 august 1999) –
când se ştie”. După „debutul absolut” în revista Şi în această carte tematica abordată este di- 95 de ani de la naştere;
Literatură şi artă din Chişinău (1992), va debuta versă şi nici acum nu lipseşte atitudinea critică 10. MOISIL, Grigore (10 ianua-
editorial cu volumul de poezie Vânătoare prin- faţă de unele aspecte ale vieţii contemporane, re-
rie 1906 – 21 mai 1973) – 115 ani de
ciară la Editura Cronica din Iaşi, 1992. marcându-se vehemenţa poetului într-un grup de
Până în prezent a publicat un număr de 24 sonete (Sonetul României sfâşiate, Sonetul tică- la naşterea matematicianului;
de volume, ultimele două văzând lumina tiparu- loşilor, Sonetul fărădelegilor, Sonetul României 12. LONDON, Jack (12 ianuarie 1876
lui în 2020. Ca un bun cunoscător al teoriei lite- vândute). Reţinem pentru dumneavoastră, spre – 22 noiembrie 1916) – 145 de ani de la naş-
rare, poeziile sale aparţin mai multor specii ale exemplificare, „Sonetul dezamăgirilor”: Trăim terea scriitorului american;
acestui gen literar, inclusiv poezia cu formă fixă în duhul părerilor de rău/ Că lumea asta e aşa 13. JOYCE, James (2 februarie 1882 –
(haiku, rondel, sonet, triolet de mică,/ Îndemânările toate 13 ianuarie 1941) – 80 de ani de la moartea
ş.a.), multe dintre poezii apă- se strică,/ Idealurile se pră- scriitorului irlandez;
rând mai întâi în revistele li- buşesc în hău.// Ne inundă 17. CARAGIALE, I. Mateiu (25 mar-
terare din întreaga ţară şi din
Cărţile profesorilor puhoaiele de frică,/ Ne răvă- tie 1885 – 17 ianuarie 1936) – 85 de ani de
afară. noştri: şesc şi ne îngroapă-n tău/ la moartea scriitorului;
19. DONICI, Alexandru (Alecu), fabu-
Pe lângă volumele de Cum ne-a descântat Edgar
autor publicate, Mihai Merti-
caru este prezent în mai MIHAI Allan Poe/ Şi nimeni nimic nu
ne explică.// E ţară de hâr-
list şi traducător (1806-1865) – 215 ani de la
naştere;
multe antologii. toape şi maidane/ Şi bezna 25. HOBANA, Ion (25 ianuarie 1931 –
În întreaga sa creaţie
poetică, Mihai Merticaru
MERTICARU cade ca o ghilotină/ Ca-n
timpul invaziilor cumane// Şi
22 februarie 2011) – 90 de ani de la naşterea
scriitorului;
abordează o bogată paletă te- ale altor seminţii duşmane./ 27. MOZART, Wolfgang Amadeus (27
matică referitoare la problemele etern umane re- Izbânda, o aşteptăm să vină,/ Dar dezamăgirea ianuarie 1756 – 5 decembrie 1791) – 265 de
zolvate, din punct de vedere artistic, la un nivel este deplină. ani de la naştere;
superior, pe alocuri, modernitatea coexistând cu Interesantă şi deosebit de utilă pentru cititor 27. PIERSIC, Florin (27 ianuarie
elemente tradiţionale, iar bucolicul îşi face sim- este prefaţa semnată de Geo Vasile, prefaţă in- 1936), – 85 de ani de la naşterea actorului;
ţită, uneori, prezenţa. spirat intitulată „Un poet al policromiilor muzi- 27. VERDI, Giuseppe (10 octombrie
Prima din cele două cărţi de poezie publi- cale” şi care sintetizează aprecierile autorului. 1813 – 27 ianuarie 1901) – 120 ani de la
cate în a doua jumătate a anului 2020 Rondeluri Ambele cărţi confirmă încă o dată, dacă mai moartea compozitorului italian;
(Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău) conţine 75 era nevoie, calităţile artistice ale poetului Mihai
de texte în care este abordată o bună parte din te- Merticaru dovedite şi acum ca în întreaga sa
27. VERLAINE, Paul (30 martie 1844
matica volumelor precedente precum: amintiri creaţie poetică. – 8 ianuarie 1896) – 125 de ani de la moartea
din copilărie, iubirea, natura, probleme reli- Considerând că pentru o anumită categorie poetului francez;
gioase, aspecte ale vieţii sociale ş. a. Şi de de cititori sunt mai puţin cunoscute noţiunile de 28. DOSTOIEVSKI, Feodor M. (30
această dată autorul dovedeşte o anumită lejeri- teorie literară despre poezia cu formă fixă, am- octombrie 1821 – 28 ianuarie 1881) – 140 de
tate în ceea ce priveşte structura specifică a poe- bele cărţi publicate în 2020 sunt însoţite de câte ani de la moartea scriitorului;
mului ce aparţine acestei specii de poezie cu un text în care autorul vine cu câteva precizări. 28. KADARE, Ismail (28 ianuarie
formă fixă. Cităm pentru exemplificare „Ronde- De asemenea sunt puse la dispoziţia cititorilor 1936) – 85 de ani de la naşterea scriitorului
lul ultimului drum”: Cu un munte de eşecuri în câteva anexe:o fişă biobibliografică (date perso- albanez;
spinare,/ Te retragi resemnat spre soare-apune,/ nale; opera în volume, antologii, dicţionare, pre- 28. MAIORESCU, Ioan (28 ianuarie
Luându-ţi, vârtos toiag, o rugăciune,/ Să te aperi mii şi distincţii, ecouri critice), referinţe critice 1811 – 24 august 1864) – 210 de ani de la
de umbre, nu de fiare.// Urci greu dealul melan- (selectiv şi fragmentar). naşterea cărturarului;
coliei străbune,/ Cu pietre de moară legate de Toate aceste anexe prezintă pentru cititor o 29. ROLLAND, Romain, scriitor fran-
picioare,/ Cu un munte de eşecuri în spinare,/ vedere de ansamblu asupra vieţii şi activităţii li- cez (1886-1944) 155 de ani de la naştere.
Păşind tăcut, umil, spre soare-apune.// Te-ntorci terare a poetului Mihai Merticaru precum şi pre-
să mai priveşti o dată-n zare,/ Inima ţi se face ţuirea creaţiei sale. Red.
negru tăciune, Nori negri, în faţă-ţi, stau să se Constantin TOMŞA

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie
Romeo şi Ju- mania şi Franţa. A deţinut funcţia de director eco- ■ 9/1946 – n. Elena Vulcănescu, la Focşani,
lieta”, „Slugă la nomic la C. F. S. Săvineşti, în prezent, director ge- stabilită cu familia, încă din copilărie, la Piatra-
„ doi stăpâni”, neral al Societăţii Comerciale Mixte Neamţ, unde a fost profesoară de limba şi litera-
„Nevestele ve- Româno-Italiene (RIFIL) Săvineşti. Este recunos- tura română aproape întreaga carieră. Poetă,
sele din Wind- cut ca expert în domeniul organizării, conducerii prozatoare, istoric literar, membră a U. S. A ab-
sor”, „O noapte solvit Facultatea de Filologie a Universităţii din
furtunoasă”, Iaşi (1969). Publicistic a debutat în Revista „Lu-
„Dragonul” ş. a.
Rememorări nemţene miniţa” cu poezie, iar editorial cu „Dor de zei”
În 1984, s-a transferat (2000). După mai multe cărţi de poezie, a publi-
la Teatrul „Bulandra” societăţilor comerciale şi al cat o carte impresionantă, „Bucureşti – Paris via
din Bucureşti, apoi, din 1994, consilier al Funda- relaţiilor economice ex- Mirceşti”. A colaborat şi publică versuri şi arti-
ţiei „Tofan”. În 1996, a fost numit de Silviu Pur- terne. Autor de articole şi cole de istorie literară în: „Acţiunea-press”,
cărete director al Şcolii de Actori din Limoges, studii de specialitate; parti- „Asachi”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Lu-
Franţa. cipant la manifestări ştiinţi- ceafărul”, „Poezia”, „La Tazlău” ş. a. Alte cărţi:
■ 9/1941 – n. Ion Strătilă, la Vutcani, Vaslui, fice din ţară şi din „Cain”, „Poemul din călcâi”, „Catrenul şi
economist, a absolvit şcoala primară în satul natal, străinătate. Susţinător moral umbra”, „Gabion”, „Azil pentru melci”, „Vero-
Liceul „Gheorghe Roşca-Codreanu” din Bârlad şi şi material al activităţii cul- nica Micle – muza dintre Eminescu şi Caragiale”.
Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti; turale, ştiinţifice, sanitare, Constantin TOMŞA
cursuri de specializare, documentare în Italia Ger- sportive şi umanitare. (continuare în pag. 14)

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 13
Arte şi meserii

Dr. Sorin Ciobanu – un om, un destin, o vocaţie


nat conducerea acesteia, (respectiv a inginerului Valeriu Momanu), să
Un medic pasionat, creeze un Dispensar Policlinic cu majoritatea specialităţilor medicale,
care a acordat asistenţa cea mai calificată salariaţilor săi. Nu doar atât,
dedicat bolnavilor graţie relaţiilor complexe ale conducerii, dispensarul a fost dotat cu eco-
graf (raritate în România acelei vremi), astfel încât doctorul Sorin Cio-
intotdeauna, am avut pentru medicii radiologi o preţuire particu- banu a fost cel de al doilea medic din regiunea Moldovei (după
lară. Şi asta pentru că este o specialitate agresivă, periculoasă, pen- profesorul Carol Stanciu de la Iaşi), care a deschis era acestei explorări
D tru cei care o practică, din cauza radiaţiilor X sau Röntgen pe care neinvazive (fără dureri, fără injecţii ş. a.) extrem de valoroase. Nu doar
le foloseşte. atât, aceeaşi conducere s-a preocupat de procurarea unui endoscop (in-
Cei mai vârstnici, printre care mă număr, îşi amintesc vechiul strument care se introduce în esofag şi stomac pentru vizualizarea leziu-
şorţ de plumb, greu, pe care radiologii erau nevoiţi să-l poarte în nilor acestora), folosit de acelaşi Sorin Ciobanu. Amintesc, anecdotic,
timpul examenului şi care cred că oferea mai mult o protecţie psi- că numeroasele încercări ale Direcţiei Sanitare şi ale Spitalului de a pre-
hologică decât una adevărată, întrucât rămâneau destule zone ale corpu- lua cele două echipamente au fost zadarnice.
lui descoperite şi expuse radiaţiilor, ca să nu mai vorbesc de atmosfera Doctorul Sorin Ciobanu s-a dovedit un medic pasionat, dedicat bol-
radiantă în care lucrau, pe vremea în care nu se vorbea (la noi) de aerul navilor. A avut o viaţă familială tumultuoasă, marcată de trei căsătorii şi
condiţionat. trei copii, dar şi de o cumplită durere, aceea de a-şi fi pierdut un fiu, elev
De altfel, istoria medicinii este plină de medici radiologi care au în ultimul an de liceu, urmare a unui accident stupid.
sfârşit din cauza uriaşei cantităţi de raze la care s-au expus. Şi cinstit, Personalitatea doctorului Sorin Ciobanu rămâne în amintirea celor
cred că nu a existat specialist care să nu sufere, mai mult sau mai puţin care l-au cunoscut şi a celor pe care i-a îngrijit dar mai ales, prin tradiţia
de această boală, în urma bolii de iradiaţie. stabilită de Asociaţia Culturală „Arte.Ro” şi de către vicepreşedintele
Vizitatorii Hamburgului, pot admira un splendid obelisc plasat în acesteia, dr. Mariana Ciobanu care, în strânsă colaborare cu Biblioteca
faţa Institutului de Radiologie, operă a sculptorului Laubner din Bremen, Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ şi alte instituţii, organizează anual
care are încrustate pe feţele lui, numele a numeroşi pionieri ai radiologiei, (ediţia a V-a în 2020), Concursul şi Expoziţia de Artă Plastică „Dr. Sorin
care au contribuit la dezvoltarea acestei specialităţi, multă vreme, singura Ciobanu” pentru copii şi tineri şi care se bucură de fiecare dată de un
care oferea medicilor o imagine a organelor şi diferitelor leziuni ale aces-
tora, cât şi a unor medici răpuşi de boală, de-a lungul timpului.
Evident, odată cu progresele de ordin tehnic, cu apariţia informaticii,
a mijloacelor video, miniaturizării şi a digitalizării, mintea omenească a
realizat nu numai echipamente care au diminuat drastic emisia de radiaţii
dar şi tehnici performante pentru vizualizarea leziunilor interne (ecogra-
fie, computer tomograf, RMN etc.), care au permis apariţia unei specia-
lităţi medicale de uriaşă importanţă şi valoare, IMAGISTICA. Este
suficient să spun că performanţele imagisticii au ajuns atât de departe,
încât este mintea care „vede” leziunile în locul ochiului.
Doctorul Sorin Ciobanu (1952-2016), nemţean de origine, aparţi-
nând unei familii de intelectuali şi medici, şi-a început cariera de medic
de circumscripţie în comuna Războieni, dar a fost pasionat de speciali-
tatea radiologică, astfel că a reuşit performanţa rară pentru un cabinet
rural, de a-l dota cu un aparat de radiologie, cu care a îmbunătăţit asis-
tenţa medicală a unei populaţii mult extinse.
După terminarea stagiului rural, urmând exemplul unor deschizători
de drumuri şi patriarhi ai medicinii nemţene (îi amintesc pe Dumitru Mu-
driac, Nicolae Lăzărescu şi Ion Despa), s-a specializat în radiologie, a
fost medic al Policlinicii de pe Platforma Industrială Săvineşti, medic succes deosebit, amintindu-l pe medicul evocat, ca iubitor de artă şi cul-
radiolog în Spitalul Judeţean, cu doctorat în specialitate, cu competenţe tură.
ulterioare în imagistică şi şeful de secţie imagistică a Spitalului Jude- Să ne aducem întotdeauna aminte de cei care au militat, după puterile
ţean. lor, pentru vizibilitatea locurilor în care s-au născut şi au trăit, pentru
Este momentul să aducem aminte celor care uită prea repede, că dez- cultura şi progresul întregii naţii.
voltarea fără precedent a Platformei Chimice de la Săvineşti, a determi- Dr. Virgil RĂZEŞU

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 13) Neamţ, ziarist, prozator, a absolvit Şcoala Medie de Bacău”, „Observatorul” (Toronto) şi „Viaţa
de Băieţi Nr. 1 (1954), în oraşul natal. Recrutat noastră” (Tel Aviv). Cărţi: „Robu”, „Destin”,
11/1875 – n. Ioan C. Dimitriu-Damie-
redactor la „Flacăra” din Piatra-Neamţ (01. 03. „Culai”, „Liliacul alb – Zborul numărul trei”,
n neşti (nume iniţial, Giurgeanu Neculai,
schimbat prin adopţie), la Damieneşti,
1960), a urmat un curs de ziaristică la Şcoala Su- „Miezul vieţii”.
perioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti; ■ 16/1883 – n. Gavriil
Neamţ (d. 1946, Roman). Două clase gim-
Galinescu, la Hangu,
naziale, Şcoala Normală „Vasile Lupu” din
Neamţ (d. 10. 07. 1960,
Iaşi, învăţător la: Oţeleni, Bâra, Călăraşi, Rememorări nemţene Durău, Neamţ), a absolvit,
Damieneşti şi Roman. Împreună cu învăţă-
Facultatea de Teologie,
torii Teodor Ionescu şi Panaite Cocea, edi-
numit redactor-şef la Conservatorul de Muzică şi
tează foaia „Dascălul poporului” şi Revista
„Oneştiul nou” (iulie Declamaţie, Bucureşti
„Cuvântul dăscălesc”. Înfiinţează Banca Populară
1962); şef de secţie la (1909), Conservatorul de
„Păstrarea”, Cooperativa de Consum „Voinţa
„Steagul roşu” din Bacău; Muzică din Leipzig, o spe-
Neamului”. Colaborează la: „Tribuna”, „Dreptatea”,
după 1989, la „Deştepta- cializare la Viena, iar pentru
„Păvăţuitor” şi „Arhiva”. Scrieri: „Păreri asupra
rea”, până la pensionare. A muzica orientală, la Atena.
reformei învăţământului primar”; „Răspuns unor
absolvit Facultatea de Fi- Profesor la: Dorohoi,
calomnii”; „Geografia Judeţului Roman”; „Dic-
lozofie-Sociologie (1971) Buzău, director la Şcoala Pregătitoare din Hangu
ţionar pedagogic”, „Culegeri de folclor”, toate la
a Academiei „Ştefan Gheor- (o va organiza ca gimnaziu mixt), Iaşi, Cernăuţi,
Roman; ultimele trei fără an de apariţie.
ghiu”. Colaborări: „Ate- Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi.
■ 13/1937 – n. Eugen Verman, la Piatra-
neu”, „Sinteze”, „Ziarul Retras la Hangu, va fi primar (1944) şi director
Pag. 14 APOSTOLUL decembrie 2020
Arte şi meserii

Dr. Sorin Ciobanu – un om, un destin, o vocaţie


Congresele şi Simpozioanele orga-
Un ambasador nemţean nizate în ţară sau în străinătate de
A.R.S.D.
la Roanne Şi-a cunoscut bine capacităţile
şi limitele potenţialului încercând
octorul Sorin Ciobanu a fost ultimul personaj romantic pe care l-am să fie de folos celorlalţi, fiind
cunoscut. adeptul lucrului bine făcut, din pa-
D Unor contemporani calificativul le poate părea golit de sens siune, nu impus de fişa postului.
sau vetust, lumea ce gândea în basme şi vorbea în poezii fiind con- S-a implicat politic în viaţa
damnată iremediabil la uitare. Dar, dacă a fi romantic nu înseamnă obştii, fără ca aceasta să-l detur-
doar a visa privind lumea printre gene, ci şi a pune umărul ca să-ţi neze de la misia asumată prin ju-
înfăptuieşti visul, Sorin Ciobanu a fost un romantic. rământul lui Hipocrate –
Într-o lume care răstălmăceşte valorile într-un simulacru de demo- „îndeplinirea meşteşugului în ne-
craţie ce ne permite să ne tutuim la grămadă, asumarea personalităţii vinovăţie şi curăţie”. Iar când a
poate jigni masa amorfă. putut să vorbească în numele
Doctorul Sorin Ciobanu şi-a asumat această personalitate. L-am cu- acestei obşti a făcut-o, doctorul
noscut la un pescuit acum foarte mulţi ani, apoi ne-am întâlnit la teatru Sorin Ciobanu, fiind alături de
şi în alte locuri de pierzanie. Era un spectator talentat şi un critic onest primarul Gheorghe Ocneanu, unul
dar, cu toate încercările sale de a fi un tip discret, se impunea imediat în dintre promotorii înfrăţirii oraşului Piatra-Neamţ cu oraşul francez
orice anturaj prin cultură, ţinută aristocratică, iuţeala gândului şi calitatea Roanne, săvârşită în 1992. Tot pe aceeaşi baricadă s-a aflat şi scriitorul
umorului. Nu l-am surprins niciodată arţăgos şi superficial, cel mai ade- Lucian Strochi, director al Casei Prieteniei Neamţ-Champagne-Ar-
sea tratând prostia şi impostura cu un zâmbet calm încurajator. Era pa- denne, din anul 1991. Rezultatele acestei înfrăţiri s-au concretizat în
sionat de istorie, şi înrăit colecţionar de brichete, tablouri, cărţi şi reviste înfiinţarea Asociaţiei de prietenie – „Piatra-Neamţ – Roanne” şi a As-
vechi, unelte şi costume populare. sociation „Les Roannais – Piatra-Neamţ”, instituirea unor schimburi
Şi avea fără îndoială gustul aventurii – visa să traverseze America culturale, schimburi de carte, evenimente expoziţionale, stagii de for-
într-o maşină închiriată, şi să dea mâna cu Fidel Castro pe care nu-l ad- mare profesională pentru funcţionari şi medici, donaţii de medicamente
mira ca lider comunist, ci pentru că le-a dat mereu cu tifla americanilor. către centrele socio-comunitare şi de autobuze către municipalitatea
N-a reuşit aceste două aventuri, dar a reuşit să hoinărească binişor prin pietreană. Mai trebuie spus că primarul Nicolin Yves a devenit cetăţean
Europa şi să facă câteva lucruri bune la Roanne, în Franţa. de onoare al municipiului Piatra-Neamţ, deschizând o serie de incon-
Profesional, după debutul ca doctor în medicina generală la Răz- testabile personalităţi: alpinistul Ticu Lăcătuşu şi Doamna acuarelei
boieni – Neamţ, în cei aproape 40 de ani de experienţă, medicul Sorin româneşti, Iulia Hălăucescu.
Ciobanu a lucrat în unităţi spitaliceşti din Neamţ, Bucureşti şi Franţa, Personal am putut să mă conving de prestigiul Doctorului Ciobanu
numele său devenind sonor, recunoscut încă din 1985, pentru perfor- în cadrul comunităţii din Roanne, în anul 1994, când, în calitate de ziarist
manţe în domeniul radiologiei şi activitatea sa de pionierat în endosco- al cotidianului „Ceahlăul”, am însoţit Ansamblul folcloric „Floricică de
pie şi ecografie. la munte” într-un lung turneu în Franţa. La primirea oficială de la Pri-
În perioada 1991- 1995 a lucrat câte şase luni la spitalul din Roanne, mărie, după mulţumirile adresate trupei nemţene şi salutul oficialilor pre-
iar în 1992 a urmat un curs de computer tomograf, la Lyon, ST Etienne zenţi, primarul Nicolin Yves a vorbit călduros despre frumoasa
şi Grenoble. colaborare cu medicul Sorin Ciobanu, numindu-l un adevărat ambasador
A participat la prestigioase reuniuni ştiinţifice care au avut loc în al unei ţări europene. A fost un moment în care m-am simţit mândru că
ţară: la Iaşi – Simpozionul naţional de gastroenterologie (1992) şi Zilele suntem prieteni.
româno-italiene de gastroenterologie şi cultură (1994), Bucureşti – mai Cineva spunea că traiectoria unei vieţi rămâne aceea a unui glonţ
multe ediţii ale Congresului National de Radiologie şi Imagistică Medi- trasor, tras pe întuneric. Rămânem în amintirea semenilor noştri, mai vii
cală, manifestare organizată cu sprijinul Societăţii Franceze de Radiolo- poate decât am fost atunci când eram vii. Omul e nemuritor prin memo-
gie (SFR). rie, prin amintire. Şi ne-ar place să fie adevărat: amintirea medicului
A fost membru al Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii Sorin Ciobanu trebuie să rămână mereu vie.
(A.R.S.D.), fondată în 1991 şi acreditată de Colegiul Medicilor din Ro-
mânia ca furnizor de Educaţie Medicală Continuă, participând activ la Mircea ZAHARIA

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie
l Căminului Cultural (1945). Cărţi: „Arta tor-şef al Revistei Studii şi cercetări ştiinţifice a poet, publicist, a absolvit Şcoala Profesională la
religioasă, caracteristici, rolul şi importanţa Facultăţii de Litere din Bacău. Debut publicistic, Grupului Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ, Li-
a ei”; „Muzica corală bisericească”; „Ma- „Ramuri” (1978). Colaborări: „Deşteptarea”, ceul „Calistrat Hogaş”. Colaborări la publicaţii
nuale didactice de muzică de George Brea- „Agora”, „Ateneu”, „Limba şi literatura română”, din Neamţ, din ţară şi străinătate. Peste 100 de
zul”; „Muzica în Moldova”; „Cântecele „Pagini bucovinene”, „Cartea”, „Ziua”, „Sin- premii la diverse concursuri literare. Fondator al
munţilor noştri”; „Cântarea bisericească”. Cenaclului literar „Ev aprins” şi al revistei omo-
■ 16/1949 – n. Ioan Dănilă, la Târgu- nime. Colecţionar (bibliofilie, numismatică, plăci
Neamţ, a absolvit Liceul „Ştefan cel
Rememorări nemţene de patefon, călimări, ceasuri etc.); membru al
Mare”, Târgu-Neamţ, Insti- Uniunii Numismatice din România. Volume:
tutul Pedagogic de 2 ani, teze”, „Vitraliu”, „Vestitorul”. Cărţi în colaborare, „Olimpiada mugurilor”; „Pasăre şi delfin”;
Suceava, Facultatea de Fi- volume colective sau coordonate: cursuri, ma- „Zbori la mine, primăvară”; „Caragiale la
lologie şi Istorie, Craiova. nuale şi auxiliare didactice (peste 50 de titluri). Neamţ”; „Satul din univers, monografia comunei
Cariera didactică: învăţător În nume propriu: „Limba română, algoritmii ana- Dragomireşti – Neamţ...”; „Odă clasicilor englezi
suplinitor şi calificat lizei gramaticale”; „Fonetică şi fonologie”; „Stu- duşi la maculatură”; „Singurătatea ploii”; „Dru-
(Oglinzi, Piatra-Neamţ), di- dii şi cercetări ştiinţifice”; „Limba română în muri eminesciene”; „Nimbul crizantemei”.
rector al Casei Corpului Di- graiul ceangăilor din Moldova”. ■ 21/1722 – n. Paisie Velicicovschi, la Pol-
dactic şi cadru universitar ■ 17/1891 – d. Ion Ionescu dela Brad, la tava, Ucraina, din părinţi români (d. 15. 11. 1794,
(în Bacău). Doctor în filolo- Bradu (n. 24. 06. 1918, la Roman.) Mănăstirea Neamţ), cărturar şi deschizător de
gie. A pus bazele Fundaţiei ■ 19/1947 – n. Ion Cârnu, la Borniş, Dra-
„Vasile Alecsandri”. Redac- gomireşti, Neamţ (d. 2. 08. 2006, Piatra-Neamţ), (continuare în pag. 16)

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 15
Arte şi meserii
Când rosteşti numele lui Grigore Vieru venise „stăpână la ea acasă”. Când l-am văzut Eliade” din Chişinău Veronica Postolache.
înţelegi Limba Română. Poetul de la Pe-
1. rerita – Hotin prima dată şi în acest context de înviere pe Gri- 3. Poate fi explicată „reticenţa”, altfel spus,
este chiar limba română, a gore Vieru, mi s-a părut un mesager ales care campania unor aşa-zişi condeieri împotriva
lui Eminescu, a lui Blaga, a lui Vasile venea de „departe”, ca în vechile şi marile reli- operei şi activităţii civice desfăşurate de Gri-
Voiculescu, a lui Ion Pillat, Aron Cotruş, gii. Auzisem multe despre el, intrase în legendă gore Vieru în decursul întregii sale existenţe;
Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu..., mari şi ne vorbea într-o limbă sfântă. Îl simţeam ca dar nu şi „înţeleasă”, cu atât mai puţin „justifi-
eroi şi martiri ai scrisului. Este limba ve- pe un frate. Era mâna mea dreaptă. Căci cu cată”. Înainte de „arderea malurilor” comanda
chilor cazanii, „Care-o plâng şi care-o cântă / mâna mea dreaptă, şi fără s-o ştiu, parcă, făcuse bolşeo-comunistă, venită prin ţeavă de tun di-
Pe la vatra lor, ţăranii”. Iubitorii de poezie şi de sfânta cruce până atunci, în aşteptare şi cu spe- rect de la Moscova, era ca Basarabia şi Buco-
adevăr, vreau să spun criticii literari autentici, vina să fie pustiite de orice semn de existenţă
au surprins cu interes intonaţii blagiene la au- românească. Astăzi, împotriva aşteptărilor, răul
torul volumului Acum şi în veac, cuvinte cum-
pănite ca „pe Argeş în jos”, vorbe piezişe în
chip de sudalmă argheziană, litanii de schit mo-
Grigore Vieru încă mai apasă destul de puternic. Avem nevoie
de stimulul benefic al unei raze de colindă ca
nahicesc, mirozne de câmp şi de grădină; într-un
cuvânt, imaginarul şi tezaurul sufletesc, aşa
sau să ne învrednicim de necesara şi vitala înseni-
nare până la capăt. Din păcate, unele rafale sa-
tanice se simt şi prin părţile dâmboviţene, unde
cum s-au plăsmuit, cu voia Domnului, din
vechi timpuri şi s-au aşezat gospodăreşte pe în-
limba română şi-a găsit sălaş o anume sămânţă de ideologie
dementă, spre paguba întregii românităţi „De la
tinderile ondulate ale ţării, deal – vale.
Nistru pân’ la Tisa”.
Nu era nevoie ca poetul s-o facă pe rânda-
4. Grigore Vieru este cel mai mare poet al
şul la stâna lui Blaga, a lui Mateevici, Crainic, ranţă, cu mâna mea dreaptă, parcă, scrisese mi-
Basarabiei din toate timpurile. Asta pentru că
Pillat. El a fost ales cu predestinare de stăpâna nunatele lui versuri despre suferinţele noastre
noastră a tuturor, Limba Română, ca şi ceilalţi ale tuturor. aparţine, în totalitate, ca şi marii înaintaşi citaţi,
luceferi, curteni şi slujitori, uniţi deopotrivă şi Limbii Române. El nu şi-a câştigat un loc pri-
înălţaţi prin „Ce-ţi doresc eu ţie...”. Ea i-a dat vilegiat în tezaurul cultural doar pentru că a pus
şi le-a dat de toate: şi cerul cu stelele, şi câmpul în circulaţie termeni lingvistici, ca să dea relief
cu florile, şi dorul cu jalea, ca să capete înţeles şi pitoresc unei zone geografice. Este şi aceasta
treimic logosul mamă – limbă – ţară, esenţial o posibilă cale. Dar Vieru a ales alta, mai grea,
şi director în fiinţa poetului Grigore Vieru. care aparţine numai artei majore: a reuşit să re-
2. Las mai bine istoria să vorbească aici, să sensibilizeze cuvintele de bază ale românei,
ne spună nouă, martori ai timpurilor nefericite, acelea care vin de la Dumnezeu şi de la neam.
dar mai ales tinerei generaţii, în mare parte ne- Aşa înţeleg adevărata creaţie. Inventarul de ter-
ştiutoare, cum am fost sfârtecaţi în trup şi în su- meni, de circulaţie incertă, nu are nicio şansă,
flet, cum ne-a fost ruptă ţara în două, cu de durată, în planul valorilor estetice destinate
sălbăticie, ne-au înstrăinat şi ne-au păgânizat să înfrunte rigorile timpului.
limba, ne-au deportat părinţii şi fraţii ca să nu 5. Grigore Vieru a fost un luptător desăvâr-
mai ştim unii de alţii. Grigore Vieru, adânc şit, până la sacrificiul de sine. S-a remarcat în
afectat şi înlăcrimat, cu amintirea amară care mai multe rânduri această trăsătură a lui, carac-
neştearsă rămâne, Acum şi în veac, a plâns ade- terologică şi eroică. Într-adevăr, puţini dintre
sea pe aceste ruine. Nu şi-a pierdut speranţa şi marii noştri iubitori şi creatori de spiritualitate
nici nu trebuia. E bine să receptăm această în- îi stau alături. Dumnezeul lui a fost cuvântul,
credere ca pe un testament întăritor. pe care l-a slujit (apărat) şi ca ostaş, şi ca voie-
Aici mă limitez să evoc doar două expe- Şi pot să mai spun că, după decembrie vod. Dar mai ales, fără orgoliu, cu modestie şi
rienţe proprii. „Arderea malurilor” a însemnat 1989, de îndată ce am primit conducere de doc- cu har: „Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile, şi nea-
pentru noi toţi o adevărată redeşteptare. Cred torate (la Facultatea de Litere a Universităţii mul”. Punctum. Cine îşi alege drept călăuză un
că aşa se produc fenomenele sufleteşti ale re- „Al. I. Cuza”), una dintre primele teze a fost asemenea vers năzdrăvan sfârşeşte îmbogăţit.
velaţiei divine despre care ne învaţă sfinţii pă- consacrată poetului Grigore Vieru, mai precis: Sigur ne-a îmbogăţit pe noi, cei care-l urmăm!
rinţi: cutremurător şi radical. Viaţa noastră Cuvântul ca instrument al magicului în poezia (Revista Limba Română, Nr. 1-4, anul XIX,
întreagă se mutase în Basarabia şi în Bucovina. lui Lucian Blaga şi Grigore Vieru. Cercetarea 2009)
Eram „acolo” şi ei „aici”. Limba română rede- a întreprins-o profesoara de la Liceul „Mircea Petru URSACHE

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 15) Nicolae Mavrocordat”, lexicoane şi comentarii. nica romaşcană”; „Gazeta de Roman”; „Ceah-
rum în organizarea ■ 22/1934 – n. Minodora Ursachi, la Ne- lăul”, „Monitorul”; „Melidonium”, „Memoria an-
vieţii mănăstireşti. grea, Comuna „Lascăr Catargiu”, Galaţi, muzeo- tiquitatis”; „Ziarul de Roman”. Cărţi: „Muzeul de
d La Secu şi la graf, publicist, a absolvit Liceul de Fete „Mihail Artă Roman – 50 de ani, monografie”, 2007;
Neamţ, a fost rân- Kogălniceanu”, din Galaţi, (1953) şi Facultatea „Identităţi artistice la Roman – dicţionar”, 2013.
duit stareţ (1779). Îndelungata activitate culturală şi artistică i-a fost
El a iniţiat şi a spri- Rememorări nemţene răsplătită cu premii şi diplome de recunoştinţă.
■ 24/1945 – n. Cristian Livescu, ziarist cri-
jinit o amplă activi-
tate de traducere a tic şi istoric literar, editor, a absolvit Facultatea
operelor fundamentale ale de Istorie-Filologie-Filo- de Filologie, Bucureşti. Debut în „Viaţa studen-
literaturii patristice ale lui zofie de la Universitatea ţească” (1965). Redactor la Ziarul „Ceahlăul”
Vasile cel Mare, Ioan din Iaşi (1957); încadrată (1968-1989), consilier la Inspectoratul pentru
Gură de Aur, Ioan Casian, la Muzeul de Istorie din Cultură, consilier judeţean; membru al U. S.
Ion Scărarul şi Grigore Sinaitul, scrierile lui Aris- Roman (1957-1968). A (1989), al U. A. P., preşedintele S. S. Neamţ, pre-
totel, Platon, Socrate şi Plutarh sau cărţile popu- fondat Muzeul de Artă din şedinte în jurii locale şi naţionale. Membru fon-
lare de mare circulaţie: „Alexandria”, „Esopia”, Roman (1970), instituţie dator al Revistelor „Credinţa neamului”,
„Floarea darurilor”, „Varlam şi Ioasaf”. La aces- pe care a condus-o timp de „Poezia”, „Antiteze” (redactor şef, director), di-
tea se adaugă „Viaţa Sfântului Nifon, patriarhul 30 de ani, până în anul rector-fondator al Editurii „Crigarux”; redactor
Ţarigradului”, „Letopiseţul ţării. Letopiseţ al lui 2000. Colaborări: „Car- asociat la Revista „Convorbiri literare” din Iaşi.
pica”; „Clepsydra”; „Cro- Distins cu medalia „150 de ani de la naşterea lui
Pag. 16 APOSTOLUL decembrie 2020
Arte şi meserii

Strigat‐am către voi ▪ Cugetări despre limba română


Inşii care luptă împotriva limbii lor trebuie îngropaţi, când mor, în pentru că acolo toată lumea posedă exemplar Limba Română.

• locuri cât mai ferite şi cât mai adânci, ca pe cei seceraţi de ciumă.
• Vieţuiesc în limba mea, acţionez în limba mea; de la un cuvânt
până la altul se întâmplă toate minunile Universului în limba mea.
• Limba unui popor este chiar sângele acestui popor.
• Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la
capăt: Biblia şi Limba Română.
• Sub ochii îngroziţi ai Limbii Române adevărul s-a sinucis de • Este interesant să observăm că cele mai multe cuvinte româneşti care
atâta nedreptate. exprimă lucruri esenţiale sunt compuse din cinci litere: Iisus, Crist, Maria,
• S-ar putea crede că întreaga natură a trudit la zidirea Limbii Paşti, cruce, preot, altar, Putna, soare, stele, pâine, izvor, lapte, iarbă, copac,
Române. codru, munte, Mureş, maică, limbă, doină, nuntă, copil, botez, frate, vatră,
• Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe şi rusul. moşie, hotar, român... Să fie oare la mijloc o simplă coincidenţă numerică?
Fac parte din elită prin faptul că vorbesc, gândesc şi simt româneşte. Nu stă oare această cifră a sunetelor româneşti sub semnul unei taine?
• Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea Lim- • Stilul este Limba Română cutreierată de bunul-simţ.
bii Materne. • Noi putem aduce pe Dumnezeu şi pe copii ca martori ai Limbii noas-
• Un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit. tre Române.
• Din mila, din dragostea şi dărnicia Limbii Ro- • În casele cu mulţi copii, ca şi în frumuseţile
mâne am răsărit ca poet. Limba Română este desti- Limbii Române, nu rămâne loc de plictiseală.
nul meu agitat. Poate că şi osteneala mea este o parte • Priveşte în ochii Limbii Române până când te
din norocul ei în Basarabia. va recunoaşte şi va izbucni în plâns.
• Acolo unde sfârşeşte caracterul unui popor • Vuietul Limbii Române, tunetul şi fulgerul ei
subjugat, acolo sfârşeşte şi caracterul limbii sale. care aduc ploaie şi rod pe un pământ ars de stele.
• Dreptatea mea cea dintâi este Limba Română, • Ce este Limba unui popor? Este prietenia, fra-
în care lucrează iubirea lui Dumnezeu. ternitatea şi iubirea dintre cuvinte. Poate că singura
• Plecaseră toţi peste Prut. Singurul profesor de prietenie şi singura iubire cu adevărat sacră şi dura-
Română în tot satul nostru, un bătrân înţelept: proverbul. bilă.
• Eşti naţionalist în măsura în care îţi aperi Limba, Credinţa, Istoria şi • Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei
Neamul. În acest sens, ar fi o ruşine, dacă nu chiar o crimă, să fii altceva. Limbi atât de frumoase şi înţelepte cum este Limba Română?
• Poţi stăpâni ca un rege Limba Română, fără să poţi stăpâni măcar o • Stă în puterea Limbii Române să-l găsească odată şi odată pe Dum-
aşchie de gând autentic. nezeu.
• Nu cred că există vreun popor fără de geniu, de vreme ce fiecare • Cu ajutorul Limbii Române facem nu numai schimb de idei şi sen-
popor are limba sa. timente, ci şi schimb de timp. Mai mult, putem chiar schimba un viitor cu
• Partea cu adevărat misterioasă a fiinţei mele este Limba Română. În altul.
rest, sunt un animal obişnuit: mănânc, vroiesc femeia, dorm şi, din când • Nici o istorie a nici unui neam nu poate fi mică şi neînsemnată măcar
în când, urlu la lună. şi pentru faptul că fiecare naţiune este creatoarea unei limbi, ceea ce în-
• Veniţi de vă treziţi, fraţi basarabeni, în suferinţele şi lumina Limbii seamnă că este deţinătoarea celei mai de seamă comori.
Române, sălăşluiţi-vă în ea, întru vecie, până în cele mai depărtate hotare • Graiul este purtătorul de steag în vremuri de restrişte şi de primejdie
ale dreptăţii ei. pentru fiinţa naţională.
• Este mai drept să spunem că ne cunoaştem cu Limba Română, iar • Cuvântul este o superbă sălbăticiune care se lasă anevoie capturată,
nu că o cunoaştem. dar odată prinsă nu se mai desprinde de familia omului.
• Natura şi Limba Română; două lucruri pe care le-am găsit făcute de • Norodul cuvintelor a biruit. Prutul cuvintelor nu a secat. Graniţa din-
alţii? tre cuvinte s-a prăbuşit. Mântuirea prin cuvânt a venit.
• Nu pot avea încredere în orice piatră, chiar dacă scrie pe ea româ- • Uneori îmi vine să mănânc Cuvântul ca pe floarea de salcâm în co-
neşte. pilărie. Ia uitaţi-vă ce minune de slovă la Cantemir care spune că un cuvânt
• Pe cine a ucis Limba Română, tovarăşi? Pe care scriitori basarabeni? grăit nu mai poate fi dezgrăit.
• Bineînţeles că Limba Română este după Cerul de Sus expresia unei • Va veni o zi când parii smulşi se vor sparge de capul limbii moldo-
autorităţi supreme, dar ea nu poate conferi omului, în mod automat, cali- veneşti. (Revista Limba Română, Nr. 1-4, anul XIX, 2009)
tatea unei moralităţi supreme şi nici har nu poate adăuga mediocrităţilor.
• Nu se va şti niciodată câţi înţelepţi şi câţi proşti sunt în Bucureşti, Grigore VIERU

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie

ihai Eminescu” şi lizat în endocrinologie. Doctor în medicină Ş. din România. A descoperit peste 300 de aşezări
cu Ordinul Meri- (1997). Membră în numeroase societăţi profesio- din diferite epoci istorice din zona Roman, a con-
M tul Cultural în nale. Participantă la conferinţe şi congrese inter- dus 25 de şantiere arheologice, a participat la
Grad de Cavaler. naţionale. Scrieri: „Guşa endemică în judeţele peste 180 de sesiuni ştiinţifice, la 5 congrese in-
Debut editorial: Moldovei”, „Osteoporoza” (cap. în Medicina in- ternaţionale. Colaborări:
„Introducere în „Materiale şi cercetări ar-
opera lui Ion Pil-
lat” (1980). Alte
Rememorări nemţene heologice”, „Carpica”,
„Memoria antiquitatis”,
cărţi. „Scene din viaţa „Hierasus”, „Thraco-
imaginară”; „Voluptatea ternă”); Este autoare a volumului de poezii „Roua Dacia”, „Inventaria ar-
labirintului”, „Întâiul de suflet”, 1997. cheologica”, „Cercetări de
Eminescu”; „Ascuns într-o lojă”; „Magiştri & ■ 30/1934 – n. Vasile I. Ursachi, la Havârna, numismatică”, „Magazin
hermeneuţi”; „Eminescu şi enigmele «Caietului Botoşani, profesor de istorie, arheolog, a absolvit istoric”, „Arheologia
vienez». Ediţii de autor: „Calistrat Hogaş, «Pe Şcoala Pedagogică din Şendriceni, Dorohoi, Fa- Moldovei”. Scrieri:
drumuri de munte»”; „Ion Creangă, Opere”, ree- cultatea de Istorie a Universităţii ieşene, doctor „Roman. Mic îndreptar
ditare a ediţiei lui G. T. Kirileanu (1939) ş. a. în istorie (1986). Director al Muzeului de Istorie turistic”; „Monumente din
■ 25/1952 – n. Silvia Măndăşescu, la din Roman, fiind considerat fondatorul şi iniţia- judeţele Bacău şi Neamţ” (colab.); „Zargidava –
Roman, medic, poetă, şefă de promoţie a Liceului torul colecţiei acestei instituţii. Membru al Insti- cetatea dacică de la Brad”.
„Roman-Vodă” (1971), absolventă a Facultăţii de tutului Naţional de Tracologie, al Institutului de ■ 31/1889, d. la Iaşi, Ion Creangă.
Medicină şi Farmacie din Iaşi (1977). S-a specia- Preistorie şi Protoistorie Cluj-Napoca şi al A. O.

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 17
Arte şi meserii

Anul în care ne mor bătrânii...


xistă un film japonez pe care ar trebui să-l că s-a hrănit bine, că a gustat din plin din plăce- noi va trebui să muncim cel puţin până la 65, sau
vedem sau să-l revedem în această pe- rile societăţii de consum şi că nu vrea să mai iasă chiar până la 67, sau chiar până la 70...” Şi
E rioadă de epidemie. Titlul, în engleză, este din scenă, că trage de viaţă excesiv, că împinge atunci, spiritul malefic, auzind toate aceste gân-
The Ballad of Narayama. Filmul, realizat limitele ei până la nouăzeci de ani şi până la o duri, simţind toată această revoltă mută a oame-
de Shohei Imamura, după o nuvelă de Shi- sută. În lumea (imaginară) din acest film maca- nilor maturi şi activi faţă de părinţii lor inactivi
chiro Fukazawa, a impresionat profund, în bru, longevitatea persoanelor vârstnice începe şi octogenari, intră în scenă şi spune: „Mă ocup
1983, juriul Festivalului de la Cannes şi a chiar să provoace o panică generală, oamenii eu”. Şi ia forma lui COVID-19. Şi aşa dispare
obţinut recompensa supremă, Palme d’Or. încă tineri sau cei aflaţi în plină activitate desco- treptat o întreagă categorie de populaţie.
Povestea din film este inspirată, s-ar părea, peră că întreţinerea bătrânilor va fi o lungă po- Sigur, COVID-19 mai greşeşte, pentru că
din fapte reale: în secolul al XIX-lea, în unele re- vară financiară. Statul este şi el îngrijorat, este un virus fără creier. Mai mor şi oameni de
giuni foarte sărace ale Japoniei, când bătrânii îm- întrucât bătrânii au nevoie de medici, de personal 50 de ani, ba chiar unii şi mai tineri, de 16, de
plineau 70 de ani şi nu mai puteau munci, erau 17, de 21 de ani. Pentru spiritul malefic însă,
invitaţi să plece benevol de acasă, de exemplu pe acestea sunt pierderi colaterale. Obiectivul său
câte un vârf de munte, şi să aştepte moartea rămâne exterminarea bătrânilor, pentru ca oraşul
acolo. The Ballad of Narayama narează o astfel (sau lumea respectivă) să poată răsufla la un mo-
de situaţie, plecarea unei mame, acompaniată de ment dat în linişte. Casele de bătrâni se golesc.
fiul ei cel mare, pe „ultimul drum”. Cutumele Familiile rămân fără bunici. Tot ce trece de 70
acelui sat sărac erau stricte şi foarte pragmatice: de ani se mută în urne funerare sau în cavouri la
la ce bun să mai ţii în casă un bătrân din moment cimitir. Masacrul durează cam trei luni. Dar ime-
ce nu mai poate munci, ba mai trebuie să-l îngri- diat după aceea... miracol! Economia redema-
jeşti, şi care înseamnă o gură în plus, un castron rează, banii sunt investiţi mai judicios, în invenţii
de orez luat de la gura copiilor? şi inovaţii, în crearea de întreprinderi... Statul ră-
Or, iată-ne acum într-o logică similară, doar suflă uşurat întrucât nu mai are de plătit atâtea
că de transferarea bătrânilor în lumea cealaltă se
pensii. Oraşul se redresează ca şi cum ar fi avut
ocupă un coronavirus. Statisticile sunt unanime,
majoritatea celor morţi în urma contaminării cu o cocoaşă pe spinare şi o mână divină i-ar fi luat-o
COVID-19 sunt oameni având peste 60 de ani. brusc. Fiecare locuitor afişează, de altfel, o faţă
De la începutul epidemiei, în Franţa, jurnalele te- mai radioasă, mai optimistă. Din spatele fiecă-
levizate încep aproape sistematic cu dramele in- ruia a dispărut cocoaşa... Iată-ne, cu toţii, deba-
tervenite în diverse case de bătrâni unde virusul rasaţi de cocoaşe!
a intrat nu se ştie cum, iar pensionarii mor pe ca- După ce şi-a făcut treaba, spiritul malefic
pete. Este ca şi cum COVID-19 ne-ar fi auzit în dispare o vreme, se topeşte în natură. Uf! Oraşul
ultimii ani că ne tot plângem de fenomenul îm- specializat, de bucătari, de activităţi adecvate stă- nostru imaginar parcă a întinerit... Sigur, mai ră-
bătrânirii populaţiei şi ar fi decis, în felul său, „să rii lor mentale şi psihice. În plus, mulţi au Alz- mâne angoasa faptului că şi cei având astăzi 30
ne dea o mână de ajutor”. În Italia, de exemplu, heimer, ceea ce înseamnă şi mai multe griji, şi sau 40 sau 50 de ani vor îmbătrâni la un moment
70% din victime sunt bărbaţi, având media de mai mulţi bani, şi mai multe asistente la dispozi- dat. Dar până atunci mai este. Mai vedem ce va
vârstă de 79 de ani... ţia lor... Cam aşa ar urma să înceapă filmul sau fi peste 20 sau 30 de ani... Numai că timpul trece,
Iată, poate, un subiect pentru un alt film sau nuvela noastră macabră, cu o acumulare de în- şi încă repede. Generaţia hiperactivă, eliberată
poate pentru un roman macabru: un spirit malefic grijorări, de dezbateri, de oftaturi, de grimase, de de grija bătrânilor, ajunge şi ea la vârsta de 65,
simte că locuitorii unui oraş nu-şi mai iubesc bă- gesturi iritate, de calcule băneşti, de tentative de de 70, de 80 de ani. Şi iată că, într-o bună zi, spi-
trânii şi îşi „oferă serviciile”. Este vorba de un reformare a sistemului de pensii... ritul malefic îşi face din noua apariţia, pătrunde
oraş (sau de o ţară, sau de o lume) unde oamenii În oraşul sau în lumea pline de bătrâni se in- în luxoasele case şi cămine pe care şi le-au pre-
încă activi, ba chiar hiperactivi, se simt tot mai stalează un fel de alergie generală faţă de ei, deşi gătit pentru pensie hiperactivii de altădată şi le
deranjaţi de bătrâni, chiar îngrijoraţi că îi vor oamenii rămân totuşi civilizaţi, nimeni nu spune spune: Hello, am sosit. „Cum? Ce? Păi, nu aşa
costa prea mult întreţinerea părinţilor şi a buni- exact ce gândeşte, dar gândurile sunt aceleaşi, ne-a fost vorba”, spun pensionarii surprinşi în
cilor. Longevitatea altora este văzută treptat ca o trec dintr-o minte în alta… „Cât or să mai tră- plină partidă de whist. Ba da, răspunde spiritul
pacoste. Generaţiei ajunse la vârsta senectuţii i iască părinţii noştri? Vor să ne îngroape ei pe malefic, cine semnează un contract cu mine o
se reproşează chiar, tacit, că a dus-o prea bine în noi? Deja unii au ieşit la pensie la vârsta de 55 face pentru eternitate.
viaţă, că a profitat de o lungă perioadă de pace, de ani sau la vârsta de 60 de ani cel târziu... Iar Matei VIŞNIEC

„Bătrânii trăiesc prea mult


şi este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”
ntr-o reuniune din primăvara anului 2018 de la Washington, Christine cu această provocare aşa cum
Lagarde, fosta directoare a FMI, a cerut Guvernelor să admită că îm- ar trebui. „A acorda atenţie îm-
Î bătrânirea le poate crea probleme serioase în viitor şi că este un risc. bătrânirii populaţiei şi riscului
Pentru a neutraliza efectele, recomanda combinarea creşterii vârstei de longevitate suplimentară
de pensionare cu alte măsuri. Pentru prelungirea vârstei de pensionare face parte din setul de reforme
propune ca aceasta să fie legată de speranţa de viaţă, astfel ca numărul necesare pentru a restabili în-
de ani în care pensionarul încasează pensia să nu crească. Dar asta crederea în viabilitatea bilanţu-
nu e de ajuns. FMI crede că trebuie luate şi alte măsuri, şi între ele, rilor sectorului public şi privat.
reducerea pensiilor, creşterea cotizaţiilor şi posibilitatea ca Statele membre Recunoaşterea şi atenuarea
să angajeze asiguratori privaţi pentru a acoperi acest „risc pentru persoanele acestui risc este un proces care
care trăiesc mai mult decât se aştepta”. Economiştii FMI prevăd ca proprii ar trebui lansat acum”.
cetăţeni să-şi crească economiile prin planuri de pensii, recomandă chiar să Deşi a trecut suficientă
fie obligaţi să contracteze utilizarea ipotecilor inverse, prin care casa în pro- vreme de la afirmaţiile de mai
prietate este livrata Băncii în momentul decesului, în schimbul primirii până sus (februarie 2018) astăzi,
la acea dată a unui venit lunar pentru aceasta. Fondul solicita ţărilor, de ase- doamna Christine Lagarde,
menea, o mai mare transparenţă atunci când raportează tendinţa de îmbă- acum Preşedinte al Băncii Cen-
trânire şi modul în care se pregătesc să finanţeze pensionarea. trale Europene îşi menţine
FMI conchide, reamintind că toate aceste reforme „vor dura ani ca să punctul de vedere asupra atenuării riscului pe care îl reprezintă persoanele
dea roade”, iar orice întârziere în acest proces va face dificilă confruntarea care trăiesc mai mult decât se aşteptă. (Red.)

Pag. 18 APOSTOLUL decembrie 2020


In memoriam

In memoriam Prof. Gheorghe Ţigău


heorghe Ţigău (n.18 oct. din varii domenii (lingvistică, filo- „NONA”), „La fântână, la izvor”,
1944 – 5 dec. 2020) s-a năs- logie, pedagogie, viaţă socială). „La pârâul Dorului” sau „Monogra-
G cut în Rucăr-Argeş, într-o fa- Colaborarea sa cu periodice lo- fia Liceului «Mihail Sadoveanu»,
milie ţărănească numeroasă. cale, regionale şi naţionale au alcă- Borca”.
În 1967, a absolvit facultatea tuit o prezenţă constantă şi coerentă A fost unul dintre cei mai sta-
de Filologie a Universităţii în analiza problemelor culturale şi tornici şi mai competenţi colabora-
din Bucureşti, unde a audiat lingvistice româneşti. Articolele şi tori ai redacţiei noastre, o prezenţă
cursuri ale lui George Căli- comentariile din domeniul lingvis- discretă, politicoasă, fermecătoare.
nescu şi a avut ca profesori, între ticii, filologiei, folclorului, pedago- Şi a mai fost, fără îndoială, o auto-
alţii, pe Al. Rosetti, Iorgu Iordan, giei şi a vieţii publice au facilitat ritate intelectuală, un om pe al cărui
Mihai Pop, Al. Piru, Zoe Dumi- participarea sa la proiecte precum cuvânt – rostit sau scris – se putea
trescu-Buşulenga şi Ovidiu crearea de manuale şcolare şi cule- conta necondiţionat. A iubit
Drimba. geri de folclor. ŞCOALA şi s-a dedicat deplin
A fost profesor filolog şi direc- Profesorul Gheorghe Ţigău acestei iubiri, oficiind meseria de
tor al Liceului „Mihail Sadoveanu” este autorul mai multor lucrări apă- dascăl cu altruism şi generozitate.
din Borca-Neamţ, inspector şcolar rute în decursul timpului, dintre Profesorul Gheorghe Ţigău ră-
şi, din nou, profesor, la Şcoala care se disting „Floarea de fragă şi mâne încă un Domn Trandafir, al
„Elena Cuza” din Piatra-Neamţ. şoimul” (lucrare realizată împreună zilelor noastre, un apostol cu care P. S. Alăturăm, pro memoria,
A publicat cărţi de literatură cu profesoara Ermina Dobreanu), am avut norocul şi onoarea de a fi un text pe care Profesorul l-a scris
populară, manuale auxiliare de spe- „Lecturi pastelate”, „Valori şi des- contemporani. Dumnezeu să-l ierte cu ocazia celei de a XX-a aniver-
cialitate, studii, note şi comentarii tine din Borca – Neamţ” (Editura şi să-l odihnească în pace! (M. Z.) sări a revistei noastre.

Revista Apostolul, o publicaţie temeinică şi necesară


reinventării educaţiei nemţene adevărate
e mai mulţi ani, ne aflăm în faţa unei reviste de discuţii serioase pe Eugen Simion şi atâţia alţii, de la care am învăţat nu numai carte temeinică
teme de educaţie şi învăţământ, o proiecţie a diriguitorilor, redacto- dar şi că greşelile familiei, ale şcolii, ale prietenilor şi ale societăţii îi pot
D rului-sef, (Mircea Zaharia) şi a colaboratorilor asupra mediului din distruge pe copii?
care fac parte, mediu care are, în mod necesar, nişte vârfuri, din ce Ce sunt de vină că şi eu îi consider pe copii un dar al lui Dumnezeu?
în ce mai puţine. În cariera mea didactică de peste 50 de ani, am învăţat de la Aristotel,
Am ales aceste cuvinte de început, pentru că – uman, didactic Seneca, Pestalozzi, Herbarth sau Laura Schlesinger că este un lucru extra-
şi temperamental – nu sunt interesat de o hartă a nonvalorilor din ordinar să lucrezi cu copiii, că rostul şcolii nu este să-i treacă clasa cu note
educaţia nemţeană şi cea naţională. nemeritate, ci să-i pregătească pentru osteneala creatoare şi viaţa virtuoasă.
Am colaborat decenii de-a rândul la Apostolul, înţelegând de la înce- Nu mi-am permis niciodată să trimit revistei Apostolul cuvinte şi gân-
put că trebuie să fiu un promotor al unei democratice subiectivităţi, fără duri negativiste şi necugetate.
a-mi sta în fire ca, în sfera opiniilor mele pedagogice să mă depărtez de la Spuneam deja că, profesor fiind vreme îndelungată, am muncit cot
ceea ce înseamnă – la modul corect, serios, creativ şi inteligent – instrucţia la cot cu elevii, în folosul şi pentru progresul ambelor părţi.
şi educaţia şcolară, de când lumea şi pământul. Mulţumesc revistei Apostolul că, atâta vreme cât mi-a fost acceptată,
Pe de altă parte, o publicaţie nemţeană de prestigiu mi-a refuzat, de cu îngăduinţă şi eleganţă colaborarea, condiţia noastră de lucru a fost
la un timp, colaborarea, pentru opiniile mele despre instrucţia şi educaţia numai aceea să revigorăm instrucţia şi educaţia şcolară.
şcolară, pentru că, fără a fi rigid excesiv, mă doare întreaga fiinţă de ceea Revista Apostolul a avut şi are o audienţă mare. Îi sunt recunoscător
ce văd că se întâmplă în şcoli şi în afara acestora, cu ceea ce se numeşte pentru că este extrem de entuziastă, tratând cu echilibru, seriozitate, co-
pompos „generaţia tânără”. rectitudine şi inteligenţă problematica instrucţiei şi educaţiei şcolare nem-
Ce sunt eu de vină că, în învăţământul preuniversitar, cândva, am ţene şi a celei naţionale, cu echilibru, seriozitate şi responsabilitate .
avut dascăli uriaşi, iar, în cel universitar, profesori mi-au fost, între La mulţi ani, trainici şi buni, iubită revistă Apostolul! (Revista Apos-
alţii, academicienii George Călinescu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan, Ion tolul, nr 219, martie 2019)
Coteanu, Mioara Avram, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ovidiu Drâmba, Prof. Gh. ŢIGĂU

Virgil RĂZEŞU – Dr. Sorin Ciobanu – un om, un destin, o vocaţie


SUMAR – Un medic pasionat, dedicat bolnavilor (pag. 14)
Red. – RECURS LA PATRIMONIU (pag. 3) * CALENDAR – de-
asile BAGHIU – NOTE DE TRECERE: La revedere, şcoală cembrie 2020 (pag. 12) * CALENDAR – ianuarie 2021 (pag. 13) * „Bă-
dragă! (pag. 20) trânii trăiesc prea mult şi este un risc pentru economia globală, trebuie
V Biblioteca G.T.K. – Biblioteca Judeţeană, parteneră la Olim- făcut ceva” (pag. 18)
piada de Benzi Desenate (pag. 7) Ramona-Mihaela ROŞU – Întâlnire de suflet... (pag. 1-4) * Ziua
Gianina BURUIANĂ – Nevoile copiilor în era digitală (pag. Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (pag. 13)
6-7) * Linia directoare a parcursului meu profesional este elevul Maria-Ligia STANCIU, Magdalena-Livioara TODIRESEI –
• Interviu cu doamna inspector Cristina Albu Iacob (pag. 8-9) Predarea literaturii române în spaţiul online (pag. 9)
Mihai FLOROAIA – Limba şi credinţa, elementele coagulante ale Constantin TOMŞA – Rememorări nemţene, decembrie 2020 (pag.
realizării Marii Uniri (pag. 4) * Proiect de catehizare reactivat: Hristos 12, 13, 14, 15, 16, 17) * Cărţile profesorilor noştri: MIHAI MERTI-
împărtăşit copiilor (pag. 10) * RED-RELIGIE.RO – o platformă educa- CARU (pag. 13)
Gheorghe ŢIGĂU – Revista Apostolul, o publicaţie temeinică şi
ţională de succes (pag. 10-11) necesară reinventării educaţiei nemţene adevărate (pag. 19)
Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * „Piatra-Neamţ Petru URSACHE – Grigore Vieru sau limba română (pag. 16)
creativ” – un proiect internaţional al confruntărilor creatoare (pag. 5) Grigore VIERU – Strigat-am către voi ▪ Cugetări despre limba ro-
Mariana OLTEAN – Cristian Livescu – Premiul Opera omnia al mână (pag. 17)
USR, Filiala Iaşi (pag. 11) Matei VIŞNIEC – Anul în care ne mor bătrânii... (pag. 18)
Gabriel PLOSCĂ – Incertitudini de iarnă (pag. 1-2) Mircea ZAHARIA – Recurs la patrimoniu (pag. 1-2) * Dr. Sorin
Ioan-Aurel POP – Aş vota cu dreptatea – dacă aş şti unde s-o găsesc Ciobanu – un om, un destin, o vocaţie – Un ambasador nemţean la
(pag. 20) Roanne (pag. 15) * In memoriam Prof. Gheorghe Ţigău (pag. 19)

decembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 19
Zig-Zag

Aş vota cu dreptatea – dacă aş şti unde s-o găsesc


răim într-o lume nesigură, labilă, fără încredere în valori, în cinste, co- clare de schimbare spre bine. Pandemia a transformat această le‐
rectitudine, în cultul muncii, în virtuţile educaţiei [...] Ne-am lăsat amă- targie păguboasă într‐o adevărată criză.
T giţi de iluzii, am pus aparenţele înaintea esenţelor şi formele înaintea Ne uităm, în plină stare de alertă sanitară, la o lume care nu
fondului… Nu ne-am priceput să facem din Centenarul Unirii o sărbă- mai seamănă cu a noastră, cu societatea umană aşezată. Este o
toare autentică, senină şi tonică, îndreptată cu privirea spre viitor. lume nesigură, labilă, fără încredere în valori, în cinste, corecti‐
tudine, în cultul muncii, în virtuţile educaţiei. Am ajuns să credem
Eu sunt istoric al Evului Mediu şi sunt în măsură – conform specialităţii mele că vom putea trăi veşnic de‐acum încolo în afara socializării di‐
– să vorbesc despre vremuri mai îndepărtate. Societatea noastră a fost marcată recte, naturale şi fireşti, ca nişte roboţi, ceea ce este foarte grav.
de multe evenimente, toate cu rădăcini în trecutul mai apropiat sau mai recent. Nu ne‐ De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Este foarte greu de spus!
am priceput să facem din Centenarul Unirii o sărbătoare autentică, senină şi tonică, în‐ Ajunseserăm să credem că binele este etern şi că noi nu tre‐
dreptată cu privirea spre viitor. Evocarea gloriei trecutului nu are niciun rost dacă buie să mai depunem eforturi pentru perpetuarea acestui bine.
rămâne la nivel festivist, dacă rămâne o simplă lamentare, dacă nu îndeamnă la acţiuni Ne‐am lăsat amăgiţi de iluzii, am pus aparenţele înaintea esen‐
pozitive. Îi admirăm pe marii oameni care au făurit România Întregită, dar nu facem ţelor, formele înaintea fondului, facilităţile înaintea efortului, plăcerea înaintea muncii.
nimic ca să fim aidoma lor. În anii 2019‐2020, nu am reuşit să recâştigăm încrederea Or, de cel puţin două milenii se ştie că „natura nu dă nimic omului fără mare stăruinţă”
românilor în principalele instituţii ale statului. În ţară lucrurile au mers oarecum de la (nihil homini natura sine magno labore dat). Soluţia: să revenim la omenie, adică la
sine, fără nimic spectacular, în spiritul unei rutine de‐acum obişnuite, fără perspective esenţa umană, la acele chestiuni simple care ne fac oameni.

Ceea ce a înfăptuit poporul român în 1918 1918 şi la începutul anului 1919. Singura ţară care a ţiei, cu respectul de sine, cu preţuirea valorilor, con-
a fost recunoscut în plan juridic internaţional în pretins şi pretinde că smulgerea Transilvaniei din tra demolatorilor de statui, a celor care interzic cărţi
1920 „corpul Ungariei istorice” s-a produs în 1920 este şi scriitori, a celor care ard bunuri şi jefuiesc maga-
Legat de Centenarul Tratatului de la Trianon, Ungaria, cea care nu recunoaşte de facto decizia de- zine, care cred că se poate trăi în societate fără or-
sunt mai multe chestiuni de discutat, mai ales în faţa mocratică de unire, adică Rezoluţia Marii Adunări dine şi disciplină; aş vota cu cei care mai ştiu ce
unor confuzii create în spaţiul public în ultima Naţionale de la Alba Iulia. este clasicismul greco-latin şi iudeo-creştinismul,
vreme. Hotărârea de unire a Transilvaniei cu Româ- cu cei care apără credinţa în Dumnezeu şi care nu
nia a fost luată de majoritatea locuitorilor provinciei, Aş vota cu dreptatea – dacă aş şti unde s-o dau foc catedralelor, cu cei care ştiu că fără carte
reprezentaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba găsesc nu ai parte, cu cei care înalţă case, care sădesc
Iulia, la 1 Decembrie 1918, prin 1228 de delegaţi Aş vota cu dreptatea – dacă aş şti unde s-o gă- pomi, care-şi fac familii şi au copii, ca să ducem
aleşi şi împuterniciţi cu drept de vot deliberativ. În sesc – cu cei care apără credinţa în Dumnezeu, cu lumea mai departe.
urma acestui act de la 1 Decembrie 1918, s-a realizat cei care ştiu că fără carte nu ai parte, care sădesc Urez tuturor cetăţenilor României să aibă parte
efectiv unirea, administraţia românească impunându- pomi, care-şi fac familii şi au copii, ca să ducem de răsfăţ intelectual, de ştiri corecte şi verificate, de
se peste tot în teritoriul vizat. Tratatul de la Trianon, lumea mai departe. mulţumire sufletească, de linişte şi pace. Într-o lume
semnat la 4 iunie 1920, a consfinţit în plan interna- Privind în stricta actualitate a momentului, nu care cu greu îşi mai păstrează cumpătul, este greu
ţional unirea realizată de români în 1918, a fixat ştiu cine va câştiga alegerile din SUA, pentru că nu să existe aşa ceva, dar nu este imposibil. (Notă –
frontiera cu Ungaria şi a rezolvat alte câteva pro- sunt Mafalda. Cine crede că istoricii pot prevedea Adaptare după un dialog al Acad. Ioan-Aurel Pop
bleme juridice de detaliu. Prin urmare, ceea ce a în- viitorul greşeşte profund. În cel mai bun caz, unii cu jurnalistul Mihai Şomănescu.)
făptuit poporul român în 1918 a fost recunoscut în dintre istorici pot înţelege mai bine prezentul, pe
plan juridic internaţional în 1920. Recunoaşterea ju- baza experienţei trecutului. Eu nu pot vota în S.U.A., Acad. Ioan-Aurel POP,
ridică internă a Marii Uniri a împlinit-o regele Fer- dar aş vota acasă, în Europa, cu dreptatea – dacă aş Preşedintele Academiei Române,
dinand şi Parlamentul României, la finele anului şti unde s-o găsesc –, cu gloria adevărată a civiliza- 25 Noiembrie 2020
m intrat în învăţământ acum mi-au ieşit cumva atât de bine încât colegi cultivaţi şi binecrescuţi, de la colegi care şi-au găsit parcă sensul
mai bine de şase ani. A fost cea nici nu pot fi povestite şi despre care care am avut mereu de învăţat şi care vieţii în a boicota prin orice mijloace –
A mai intensă perioadă de muncă doar elevii ar putea să dea mărturie. Nu m-au motivat în a continua o muncă din orgoliu, invidie, răutate gratuită, li-
din viaţa mea, cu un consum de mi-au plăcut însă ingerinţele de tot deloc uşoară. A trebuit însă să înfrunt mitări intelectuale, ură – acest proiect
timp şi energii intelectuale şi felul: ba interasistenţă, ba asistenţă, ba din partea altora chiar obrăznicie, foarte necesar. Oricum, în nicio şedinţă
sufleteşti enorm. nu ştiu ce proiecte „deştepte” de tupeu, aroganţă, răutate. de pălăvrăgeli inutile (consilii profeso-
M-am gândit să părăsesc schimburi de experienţe, ba admones- Mi-a plăcut să lucrez după plani- rale sau de administraţie, cum se nu-
acest domeniu şi fac asta de- tări şi puneri la punct lipsite de orice ficare, dar am urât sutele de hârtii care mesc) nu s-a pomenit măcar o singură
opotrivă cu bucurie şi regret, forţat to- dată isprava aceasta cu care orice
tuşi de climatul rău din şcoala mea şi NOTE DE TRECERE şcoală ar avea motive să se mân-
din sistem şi nu pentru că aşa mi-am drească.
dorit. Şi voi face asta cât mai repede ca
să evit să fiu pus la pământ, cum se
La revedere, şcoală dragă! De altfel, dacă mă gândesc bine,
acest manual e motivul cel mai impor-
spune, de-a binelea. noimă umană şi urmă de respect. se cer de la profesori: rapoarte, evi- tant pentru care pot spune că a meritat
Cu bucurie, spun, pentru că voi Mi-a plăcut să am şansa de a dis- denţe cu absenţe şi neabsenţe, tabele şi tot zbuciumul din cei şase ani.
scăpa de stresul pe care mi l-a adus cuta deschis cu tineri şi să văd cum paratabele cu cele mai incredibile „si- Mi-a plăcut, în sfârşit, să fiu pro-
toată această poveste cu impact negativ gândesc ei şi care le sunt valorile, pla- tuaţii” fără rost, în fine, o fabrică de fesor, dar nu şi să fiu tratat de sistem
asupra sănătăţii. nurile şi idealurile. Nu mi-a plăcut să muncă în zadar. ca un sclav pe moşie care trebuie să
Cu regret, totuşi, pentru că în fie- văd însă cum le sunt tăiate aripile chiar Mi-a plăcut să mă documentez şi să „presteze”.
care promoţie sunt mereu mulţi elevi de către unii profesori, prin descurajări scriu şase volume până acum dintr-un Eu plec şi poate că nu contează cu
pentru care merită să lucrezi şi să treci şi intimidări diverse şi cum sunt de fapt manual de specialitate care aduce şi în adevărat pentru şcoala mea şi pentru
peste umilinţe şi dificultăţi. ignoraţi în toată povestea învăţămân- România la zi abordările validate inter- educaţie acest lucru (nimeni nu este de
Au fost, aşadar, şi lucruri bune, tului, nişte viitori asistenţi medicali naţional din domeniul asistenţei medi- neînlocuit), dar cred că dacă nu se re-
dar din păcate parcă mai multe rele. care (iată, absurdul absurdului!) nu-şi cale generale, ghid-manual avizat de formează urgent sistemul de învăţă-
Mi-a plăcut, astfel, bruma de in- găsesc loc de muncă în spitalele noas- minister şi pe care se lucrează acum în mânt (oameni şi funcţionalitate) ne
dependenţă de la ore, faptul că poţi să-ţi tre care altfel se plâng de lipsă de re- multe şcoli şi facultăţi de specialitate vom dizolva ca naţie.
organizezi cam cum doreşti cursul şi surse umane. din ţară, dar a trebuit să înfrunt în pa-
am fost încântat de toate acele ore care Mi-a plăcut să stau de vorbă cu ralel ostilitatea a doi directori şi a unor Prof. psih. Vasile BAGHIU

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului ISSN - 1582-3121
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) Redacţia
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei şi administraţia:
l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca str. Petru Rareş nr. 24,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic, Piatra Neamţ.
Tel/fax:
Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
0233.22.53.32
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,
Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU, revista_apostolul
Dorian RADU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online. @yahoo.com

S-ar putea să vă placă și