Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

20201200584 / 22/12/2020
Către: Gens K2 Centrul de Daune SRL
Email: asigurari.sediu@gmail.com

În atenția domnului Nae Ion,

Stimate domn,

Referitor la petițiile adresate Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrate sub nr.


20201200584 din data de 03/12/2020 și nr. 20201202246 din data de 15/12/2020, vă comunicăm
faptul că în temeiul prevederilor art. 5 alin. (9) din Norma A.S.F. nr. 18/2017 s-a solicitat societății
Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., o notă de fundamentare privind aspectele reclamate,
precum și documentația aferentă dosarului de daună nr. EJ00791356 .

Din analiza documentației pusă la dispoziție, precum și din corespondența purtată cu reprezentanții
societății de asigurare, rezultă că urmare a recepționării cererii de despăgubire din data de
12/11/2020 a fost achitată despăgubirea în dosarul de daună EJ00791356, astfel:
- în data de 08/12/2020, suma de 2830,85 lei, aferentă avariilor autoturismului fără a se
înregistra diferențe față de valoarea solicitată și suma de 833 lei reprezentând cheltuieli de tractare,
fără a se înregistra diferențe față de valoarea solicitată;
- în data de 07/12/2020 suma de 877,85 lei cu titlu de despăgubire consecință a lipsei de
folosință. Despăgubirea consecință a lipsei de folosință a fost acordată în cuantum egal cu întinderea
prejudiciului stabilită de către asigurător.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, reprezentanții
asigurătorului au transmis adresa nr. EJ00791356-O1 din data de 06/12/2020, prin intermediul căreia
au comunicat oferta de despăgubire.

Plata despăgubirii a fost efectuată în temeiul art. 23 alin. (1) și (5) din Legea nr.132/2017, în contul

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
1/3
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro
indicat prin cererea de despăgubire depusă la dosarul de daună.

Menționăm că asiguratorul a comunicat prin adresa D-PH100-3005/10 din data de 21/12/2020 modul
de soluționare ale aspectelor sesizate

Totodată, facem următoarele precizări:


- potrivit dispozițiilor art. 2.223 Cod Civil, coroborat cu cele ale art.14 din Legea 132/2017,
asigurătorul este obligat să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde
față de terțele persoane, despăgubirea acordându-se la un nivel egal cu întinderea acestuia;
- potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 132/2017:
„Art. 14. - Cuantumul despăgubirilor
(1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă
de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de
răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA, iar
asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului
sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.
(4) Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare şi
pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a
litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori
distrugerea de bunuri.”;
- în situația în care părțile nu pot conveni în amiabil asupra modului de calcul a sumei cuvenite
drept despăgubire, sunt aplicabile dispozițiile art. 23 alin (5) din Legea mai sus menționată,
potrivit cărora: „În situația în care părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma
care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi
soluționat prin negocieri, prin soluționarea alternativă a litigiilor sau de către instanța
judecătorească”;
- referitor la cuantumul despăgubirii, legiuitorul a stabilit faptul că despăgubirile se stabilesc după
depunerea cererii de despăgubire – pe cale amiabilă, prin mecanisme de soluționare alternativă a
litigiului sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul în care nu s-a realizat înțelegerea
între părți.

Față de cele anterior prezentate, în situația în care considerați că există în continuare un litigiu cu

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
2/3
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro
asigurătorul care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, vă comunicăm că acesta poate fi soluționat
în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 132/2017.

Prin activitatea de soluționare a petițiilor, A.S.F. nu soluționează dosare de daună. Potrivit


competențelor conferite de lege, Autoritatea nu poate impune anumite soluții sau plata anumitor
sume cu titlu de despăgubire în dosarele de daună.

Vă facem cunoscut că faptele și situațiile semnalate de dumneavoastră, pentru care există indicii că ar
putea reprezenta încălcări ale legislației, documentația pusă la dispoziție și punctul de vedere al
asiguratorului, sunt transmise spre analiză direcțiilor cu atribuții de supraveghere și control din
cadrul A.S.F. în vederea stabilirii eventualelor măsuri care se impun.

Încălcarea prevederilor legale, a normelor adoptate în aplicarea legii, precum și a avizelor, deciziilor
sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte, se constată de către direcțiile cu atribuții de
supraveghere și control din cadrul A.S.F, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (18) din Legea
nr. 237/2015 și art. 28 alin. (22) din Legea nr. 236/2018, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr.
10/2016 și a Regulamentului A.S.F. nr. 11/2016, prin exercitarea unui control periodic, permanent
sau inopinat al activității asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, iar eventualele sancțiuni sunt
stabilite de către Consiliul ASF conform art. 212 din OUG 93/2012, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 cu
modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu considerație,

Director, Șef serviciu,


Calin Mihai RANGU Lidia Iliescu

Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
3/3
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro